Premium Essay

Ugodan

In: Business and Management

Submitted By ugodankingpound
Words 15789
Pages 64
Background to entrepreneurship
Definition and interpretation The term enterpreneurship emerges from the french (literally between take or go between )and traceable to the eighteen century economiist Richard Cantillon ,Anne-Robert –jacques Turgot and
Francios Quesnay ,The term was also denoted to an actor in charge of large –scale construction
Project as cathedral, bearing no risk but simply carrying the task forward untill resoures were
Exhausted ,the change in the use of term began in the seventeen century with a specific reference to risk bearing and enterpreneurship was tagged a person who entered into a contractual relationship with the government for the performance of a service or the supply of good ;The assumption was the price of a contract had been valued and fixed and the enterpreneur bore the risk of profit and loss from the bargain.
In the eighteen century ,the term was applied in france in several way ; cantillon in 1725 referred to entrepreneurs as risk bearing .But he tried to differentiate the entrepreneurs who provide capital or funds from those who relied on their own labour and resources. That showed an entrepreneurial role as independent of the capitalist role Quesnay considered an enterpreneur as a tenant farmer who rent property at a fixed rent and produces a given price’s like cantillon bandeau ( 1797) and Turgot upheld the risk bearing element of the entrepreneur but add the concepts of planning supervising organizing and ownership . The use of the term was not restricted to finance alone. However, the concept evolved at the same time in England during industrial Revolution of the sixteenth and seventeenth centuries. it was the period where the term was associated...

Similar Documents

Free Essay

Emocionalni Brendovi

...Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku Preddiplomski studij (Marketing) EMOCIONALNI BRANDOVI Seminarski rad iz predmeta Politika proizvoda i usluga Maja Potočki, 36516 Ivona Jakovac, 36414 Ines Čamić, 36360 e-mail: mpotocki@efos.hr Mentori: Mane Medić, prof.dr.sc. Mladen Pancić, doc.dr.sc. Osijek, 2014. Sadržaj 1. Uvod 3 2. Emocionalni branding 4 2.1. 4 dimenzije branda 5 2.1.1. Funkcionalna dimenzija 5 2.1.2. Funkcionalna dimenzija 6 2.1.3. Duhovna dimenzija 7 2.1.4. Mentalna dimenzija 7 2.1.5. Starbucksove četiri dimenzije 9 2.2. Fenomeni u pristupu emocionalnog brandinga 11 2.2.1. Personifikacija 11 2.2.2. Interakcija, odnos s potrošačima 12 2.2.3. Senzorni branding 12 Zaključak 18 Literatura 19 1. Uvod Današnje se vrijednosti razlikuju od prijašnjih. U suvremenom se okruženju sve više govori o emocionalnom ili doživljavanom, pa i kulturološkom brendingu, a to počiva na psihološkim i sociološkim silnicama. Emocionalni brending dopušta brendu vizualni, taktilni, senzibilni i verbalni rječnik kojim se izdiže iznad konkurencije i kupce pretvara u obožavatelje. Možemo reći kako je emocionalno brendiranje nova paradigma povezivanja brandova i ljudi. Iako je najbitnija kvaliteta, emocionalni brending nadmašuje racionalni zato što se od usmjerenosti na kvalitetu približio željama i zahtjevima kupaca. „Pristup zasnovan na emocionalnom brendiranju......

Words: 3905 - Pages: 16

Free Essay

Marketing as Ethically Sensitive Area

...Univerzitet u Beogradu Tehnički fakultet Bor Marketing kao etički osetljivo područje - etika i oglašavanje - Mentor: Studenti: Dr Milovan Vuković Delić Ivana 408/07 Pajić Maja 407/07 Marketing kao etički osetljivo područje - etika i oglašavanje - Sadržaj: Određenje pojmova poslovna etika i marketing 3 Etički kodeks 4 Poslovni bonton 7 Stvaranje zadovoljnog klijenta 8 Marketinška etika 10 Etika i oglašavanje 12 Primeri zavaravajućeg oglašavanja 13 Zabrane 14 Etičnost u marketingu 17 LITERAURA 18 Određenje pojmova poslovna etika i marketing Ima više definicija poslovne etike ali možemo reći da se poslovna etika odnosi na istinitost i pravednost očekivanja društva, poštene konkurencije, oglašavanja, društvenih odgovornosti i slično. Poslovna etika se takođe odnosi na primenu opšte prihvaćenih etičkih načela u procesu poslovanja pojedinca. Iz ovoga proizilazi da postoje dve vrste odgovornosti: - Lična (kada kršenjem etičkih normi pojedinac stiče ličnu korist potkopavajući opšte interese kompanije) - Korporativna društvena odgovornost (Vuković 2010,23) Marketing predstavlja proces u kome proizvod ili usluga nastaju a zatim dobijaju cenu, promociju i kanale distribucije. U velikim kompanijama osnovne funkcije marketinga prethode samoj proizvodnji proizvoda. Ove funkcije obuhvataju istraživanje tržišta i......

Words: 3634 - Pages: 15

Free Essay

Behaviour of Ikea's Consumers

...UNIVERZITET U SARAJEVU I K E A Sarajevo, ožujak 2010. godina S A D R Ž A J 1. UVOD...............................................................................................................................................3 2. ANALIZA INDUSTRIJE .........................................................................................................3 3. ANALIZA KOMPANIJE .........................................................................................................6 3.1. SWOT analiza .................................................................................................................... 7 3.2. Marketing MIX...................................................................................................................7 3.2.1. Proizvod ...................................................................................................................7 3.2.2. Cijena .......................................................................................................................7 3.2.3. Distribucija................................................................................................................8 3.2.4. Promocija..............................

Words: 6348 - Pages: 26

Free Essay

Podno Grejanje

...Tehnički priručnik SUSTAV PODNOG GRIJANJA Izdanje svibanj 2007/01 Molimo Vas da se tijekom upotrebe naših materijala pridržavate ÖNORMi, propisa ugradnje i građevinskih regulativa za dotično područje primjene, kao i naših tvorničkih normi i uputa za postavljanje. Zadržano pravo tehničkih promjena. Svi podaci bez jamstva. Općenito Područje primjene Koji nosioci energije? Prednosti podnog grijanja Temperature površine poda Opis sustava Sustavi postavljanja Podna konstrukcija Podne obloge Tekstilne podne obloge Keramičke podne obloge Plastične podne obloge Završne obloge od drveta Sadržaj Strana 2 2 2 4 5 6 8 9 10 11 11 13 14 14 16 16 17 19 21 22 23 24 25 25 26 27 27 27 28 29 31 31 31 32 32 34 Upute za ugradnju Priprema Razdjelnik i razdjelni ormar Montaža razdjelnog ormara Montaža razdjelnika Rubna izolacijska traka Sustav rešetkaste konstrukcije EASY CLIP Sustav TACKER Sustav ploča sa čepovima PE-Xc Cijev PE-RT Cijev Višeslojna spojna cijev RP16x2-200 Tehnika spajanja Transport i skladištenje Polaganje cijevi za podno grijanje Temperature postavljanja Najmanji savojni polumjer Načini polaganja cijevi Zaštitne cijevi Sustav polaganja na suho MULTIKLEMM Testiranje nepropusnosti Ispiranje postrojenja Punjenje postrojenja Postupak zagrijavanja Zaštita od korozije Podešavanje količine protoka Regulator pojedinačnih prostorija Regulator pojedinačnih prostorija umrežen žicom Bežično podešavanje pojedinačnih prostorija Proračun i dimenzioniranje Manualna metoda......

Words: 12066 - Pages: 49

Free Essay

Nora Roberts

...Nora Roberts Istinite laži Prolog Nekako, s ponosom i uţasom istovremeno, uspela je da podigne bradu i potisne muĉninu. Ovo nije košmar. Nije mraĉna fantazija koja će nestati s dolaskom zore. Ipak, kao u snu, sve se odvijalo sliĉno usporenom filmu. Probijala se kroz gustu vodenu zavesu iza koje je videla lica ljudi oko sebe. Oĉi su im bile gladne; usta su im se otvarala i zatvarala kao da će je celu progutati, a glasovi su im se utišavali i oticali poput talasa koji udaraju o stenu. Srce joj je poĉelo snaţnije i upornije da lupa, kao ţestoki tango unutar njenog sleĊenog tela. Nastavi da se krećeš, nastavi da se krećeš, zapovedao je mozak njenim drhtavim nogama dok su je ĉvrste ruke gurale kroz gomilu ka stepenicama sudnice. Oĉi su joj zasuzile od jakog svetla, pa je potraţila naoĉare za sunce. Pomisliće da je plakala. Neće im dopustiti da iskoriste njene emocije. Tišina će biti njen štit. Spotakla se i u trenutku osetila paniku. Brzo je naredila sebi da ne sme da padne, jer desi li se to, reporteri i radoznala masa će skoĉiti na nju, reţeći i škljocajući foto-aparatima. Rastrgnuće je kao divlji pas zeca. Mora da se uspravi, da stoji iza svoje tišine još nekoliko metara. Toliko je nauĉila od Iv. Pokaži im da si pametna, devojko, ali nikad im ne pokazuj da se plašiš. Iv. Došlo joj je da vrišti. Da prekrije lice šakama i da vrišti sve dok ne izlije sav bes, strah i tugu iz sebe. VreĊala su je pitanja koja su novinari dovikivali. Mikrofoni su joj boli lice poput......

Words: 155919 - Pages: 624