Free Essay

Unikl Ecitie Individua Assignment Siti Arafah

In: Business and Management

Submitted By sitiarafah
Words 2025
Pages 9
ISI KANDUNGAN

TAJUK | MUKA SURAT | Pengenalan Perlembagaan Malaysia | | Sejarah Perlembagaan Malaysia | | Definisi Perlembagaan Konsep Perlembagaan Ciri-ciri Perlembagaan Malaysia | | Hak Asasi Perlembagaan Malaysia( belom siap) | | Fungsi dan tujuan Perlembagaan | |

1.0 PENGENALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Malaysia merupakan Negara berdaulat dan mempunyai sistem pentadbiran dan sistem perundangan yang unik dan tersendiri. Setiap Negara mempunyai sistem perlembagaan mengikut undang-undang yang telah ditetapkan bagi membantu pemerintah dan pemimpin Negara dalam mempermudahkan proses mentadbir Negara dalam pelbagai aspek seperti aspek ekonomi, politik dan sosial.
Perlembagaan ialah suatu kumpulan undang-undang yang tertinggi untuk menentukan bagaimana pemerintahan sebuah negara itu mesti dijalankan. Perlembagaan sesebuah negara menerangkan dan memperuntukkan kuasa-kuasa yang dimiliki oleh pelbagai anggota negara itu, seperti hak-hak yang dipunyai oleh orang yang diperintah dan perhubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah.
Seperti negara lain yang berdaulat di dunia, Malaysia juga mempunyai suatu Perlembagaan Persekutuan yang berfungsi sebagai undang-undang tertinggi negara. Perlembagaan Persekutuan menentukan pelbagai perkara mengenai kebebasan asasi, kewarganegaraan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, perundangan, peruntukan kewangan, pilihan raya, kehakiman, perkhidmatan awam dan lain-lain. Dengan lain perkataan, bolehlah kita anggap bahawa Perlembagaan Persekutuan yang mencorakkan sistem pemerintahan di Malaysia.

2.0 SEJARAH PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Setiap peristiwa mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Di dalam hidup manusia sendiri, peristiwa dan kehidupan seseorang itu berbeza kerana setiap orang pasti mempunyai peristiwa, kisah dan sejarah sama ada yang pahit atau manis.
Begitu juga dengan sistem perlembagaan Malaysia di mana ianya mempunyai proses bagaimana wujudnya kedatangan sistem perlembagaan yang masih kekal sehinggalah hari ini. Sejarah perlembagaan moden Malaysia bermula pada akhir abad ke 19, ketika kerajaan British menguasai Tanah Melayu.

Berikut merupakan kronologi ringkas sejarah perlembagaan Malaysia :

Kemenangan Parti Perikatan dalam Pilihanraya Persekutuan pertama pada tahun 1955, Tunku Abdul Rahman Putra telah dipilih sebagai Ketua Menteri Pertama.

Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu merupakan langkah pertama ke arah membentuk Kerajaan sendiri selepas Britain bersetuju untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada 1956

Pada Januari 1956, Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan ke London untuk membincangkan soal penggubalan Perlembagaan Persekutuan dan merundingkan tarikh kemerdekaan untuk negara.

Pada Mac 1956 satu Suruhanjaya Perlembagaan diketuai Lord Reid telah ditubuhkan untuk merangka dan meneliti Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.

Pada 31 Ogos 1957, Perlembagaan yang digubal Suruhanjaya Reid ini diiktiraf Jawatankuasa Kerja sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula tarikh kemerdekaan Negara.

Apabila Sabah dan Sarawak menyertai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1963, beberapa peruntukan Perlembagaan Persekutuan telah dipinda dan nama negara ditukar kepada Malaysia.

DEFINISI PERLEMBAGAAN

3.0 Definisi Perlembagaan

Apakah itu perlembagaan ?

* Satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. * Digubal sebagai garis panduan tentang corak pemerintahan sistem politik dan pentadbiran sesebuah Negara * Perlembagaan wujud daripada kehendak keadaan semasa dan diasaskan atas kebolehan kerajaan untuk menjamin semua yang terkandung di dalam kandungan perlembagaan * Menyatakan tanggungjawab dan kewajipan setiap warganegara terhadap pemerintah dan Negara masing-masing.

3.1 Konsep Perlembagaan

Pada asasnya, perlembagaan ditakrifkan sebagai prinsip asas yang mengasaskan sesebuah negara dan memperkenalkan sistem pemerintahan seperti yang termaktub sama ada dalam undang-undang atau adat perundangan. Perlembagaan adalah sejenis undang-undang yang mengandungi peraturan-peraturan yang boleh dikuatkuasakan. Beberapa konsep penting yang berkaitan dengan perlembagaan adalah:

a) Perlembagaan merupakan undang-undang yang mengandungi peraturan serta prinsip sebagai asas kepada pembentukan kerajaan dan juga panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasa dan mentadbir negara b) Perlembagaan sesebuah negara boleh wujud dalam bentuk bertulis dan juga tidak bertulis. Perlembagaan Malaysia adalah contoh perlembagaan bertulis. Contoh perlembagaan tidak bertulis ialah perlembagaan United Kingdom. c) Perlembagaan menjadi asas penting untuk menjamin kesinambungan pentadbiran dan kestabilan politik. Perlembagaan menjamin pentadbiran yang cekap, jujur, ikhlas, telus dan adil serta menjamin taat setia rakyat yang tidak berbelah bahagi kepada negara.

Terdapat pelbagai konsep perlembagaan yang didefinasikan oleh pelbagai tokoh di bawah :

a) S. Hornby dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary
Perlembagaan dimaksudkan sebagai satu sistem berkerajaan di mana undang-undang dan prinsip-prinsip kerajaan tersebut berpandukan bagaimanakah sesebuah negara itu diperintah.

b) Geoffrey Marshall dan Graeme C.Moodie dalam Some Problems of the Constitution
Perlembagaan sebagai satu komposisi (gabungan) dan fungsi kepada prinsip bahagian-bahagian tertentu sesebuah negara yang mengawal kerajaan atau badan yang dikenali sebagai rakyat
c) C.F. Strong dalam bukunya Modern Political Constitution
Perlembagaan sebagai koleksi prinsip-prinsip kuasa pemerintah, hak-hak memerintah dan hubungan antara keduanya akan diubah.
d) R.N. Gilchrist dalam bukunya Principles of Political Science.
Perlembagaan mengandungi satu badan atau peraturan bertulis atau tidak bertulis yang dapat mengenal pasti kerajaan yang dibentuk, satu pembentukan kuasa untuk pelbagai organisasi kerajaan dan prinsip-prinsip umum yang akan menggunakan kuasa ini.

3.2 CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN MALAYSIA
Beberapa unsur pemerintahan Inggeris yang pernah diamalkan telah diserap masuk ke dalam perlembagaan seperti jentera Kerajaan, Parlimen, dan kewarganegaraan. Unsur-unsur tradisi di dalam perlembagaan ini sangat perlu dipelihara bagi mewujudkan perpaduan kaum dan kestabilan politik sebagai syarat memajukan negara. Empat unsur lama yang pernah diamalkan dalam sistem pemerintahan Kerajaan Melayu lama yang dikekalkan di dalam perlembagaan negara kita dan sehinggalah sampai sekarang adalah:-

a) Kedudukan Hak Istimewa Orang Melayu

Sama seperti agama dan bahasa bagi orang Melayu, hak istimewa juga bukan perkara asing bagi orang Melayu. Tidak timbul soal diskriminasi, persaingan dan konflik antara kaum pada waktu itu. Apabila Inggeris membawa masuk pekerja dalam sektor getah dan bijih timah dengan jumlah yang ramai sebagai tenaga kerja pada abad ke-19, maka soal yang tidak pernah dipersoalkan selama ini telah timbul.
Orang Melayu merasa terancam dan di anak tirikan apabila melihat jumlah pendatang semakin ramai. Tambahan pula dengan kejayaan mereka menguasai ekonomi negara telah memaksa kerajaan memikirkan supaya orang Melayu tidak terlalu ketinggalan jauh dari kaum pendatang. Hak istimewa orang Melayu telah diperkenalkan dalam perlembagaan supaya pembelaan dan bantuan dapat diberikan kepada orang Melayu sebagai penduduk peribumi. Yang-Dipertuan Agong telah diberi kuasa untuk memelihara hak istimewa orang Melayu Antara perkara yang terkandung dalam hak istimewa orang Melayu ialah kuota kemasukan dalam sektor awam dan kuota kemasukan ke institusi pengajian tinggi, biasiswa, kemudahan mendapat lesen dan permit perniagaan.

b) Bahasa Melayu

Penggunaan bahasa Melayu pada masa dahulu adalah penting kerana penduduk yang tinggal di Tanah Melayu pada waktu itu tidak majmuk dari segi bahasa dan budaya yang diamalkan seperti sekarang. Tanah Melayu dihuni oleh sebahagian besar penduduknya ialah orang Melayu. Di samping sebagai bahasa utama di kalangan penduduk, bahasa Melayu juga mejadi bahasa perantaan atau dikenali sebagai Lingua Franca kepada pedagang yang datang berniaga di Melaka semasa zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Malah semasa Inggeris menjajah Tanah Melayu, Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Segala minit mesyuarat telah ditulis dalam tulisan jawi.
Bermula pada tahun 1946, bahasa Melayu dan Inggeris boleh digunakan dalam mesyuarat tetapi tulisan minit mesyuarat mestilah ditulis dalam bahasa Inggeris. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang menggantikan Malayan Union masih mengekalkan bahasa Melayu dan Inggeris sebagai bahasa rasmi. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan wujud kembali apabila menyedari masalah perpaduan yang wujud di Tanah Melayu. Pada tahun 1956, bahasa Melayu telah disyorkan oleh penyata Razak supaya diterima pakai dalam sistem pendidikan negara. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan mejadi tolak ansur antara kaum semasa mencapai kemerdekaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara pada tahun 1957.

c) Agama Islam

Orang Melayu telah mengenali dan mengamalkan Islam sejak lebih 500 tahun yang lalu. Antara faktor penting agama Islam cepat diterima oleh orang Melayu kerana sultan pada waktu itu beragama Islam. Orang Melayu yang terkenal sebagai taat dan pantang derhaka kepada Sultan begitu mudah menerima Islam sebagai agama baru mereka, lebih-lebih lagi kedudukan sultan sebagai ketua agama.
Kedudukan Sultan sebagai ketua agama telah dikukuhkan lagi apabila Inggeris campur tangan di negeri-negeri melayu pada tahun 1870-an. Bermula dengan Perjanjian Pangkor 1874, kuasa Raja-Raja Melayu telah dihadkan dalam adat istiadat dan agama Islam sahaja. Selain daripada itu, Sultan hendaklah menerima nasihat daripada seorang penasihat Inggeris.
Setelah merdeka, Islam telah dijadikan agama persekutuan dan kerajaan. Sebagai agama rasmi negara, kerajaan mempunyai kuasa untuk memperuntukkan sebahagian daripada perbelanjaan untuk pembangunan dan kemajuan berkaitan dengan agama Islam seperti perbelanjaan mengurus, membina masjid, dan sekolah agama. Bagaimanapun, sesuai dengan negara demokrasi, agama lain bebas untuk diamalkan tetapi dilarang untuk menyebarkannya kepada penganut agama Islam.

d) Pemerintahan beraja
Pemerintahan beraja sudah lama wujud dan menjadi amalan turun temurun di negeri-negeri Melayu. Raja atau Sultan menjadi simbol kesetiaan orang Melayu. Pemerintahan dan pentadbiran pada waktu itu berpusat kepada raja dan istana. Kedudukan Raja-raja Melayu dikekalkan apabila Inggeris campur tangan dalam hal ehwal negeri Melayu pada abad ke 19. Seorang penasihat Inggeris telah dilantik untuk menasihati sultan dalam segala hal ehwal perkara yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu dan agama Islam . Mereka menggunakan kedudukan raja Melayu sebagai simbol perpaduan dan tempat orang Melayu menumpahkan taat setia mereka sebagai daya tarikan supaya orang Melayu tidak menentang Inggeris.
Malayan Union ditentang kerana beberapa perkara yang menyentuh kedudukan orang Melayu dan kedaulatan kuasa raja Melayu, sebaliknya menguntungkan orang bukan Melayu. Sultan sekarang kehilangan kuasa apabila Tanah Melayu ditadbir oleh Sir Edward Gent sebagai Gabenor pertama yang berpusat di Kuala Lumpur. Pemberian kerakyatan mengikut prinsip “jus soli” atau mengikut tempat lahir telah menghapuskan hak turun temurun orang Melayu sebagai penduduk asal negara ini. Kerakyatan telah memberi orang bukan Melayu mempunyai hak yang sama dengan orang Melayu. Persamaan ini telah menambahkan kebimbangan orang Melayu terhadap bukan Melayu apabila mereka menguasai ekonomi perdagangan Tanah Melayu dalam sektor getah dan bijih timah.
Pada tahun 1957, Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan Raja Perlembagaan. Yang Dipertuan Agong (YDA) sebagai Ketua Utama negara dalam memerintah Negara mengikut atas nasihat Perdana Menteri dan kabinet.

4.0 Kebebasan asasi termaktub dalam perlembagaan Negara

5.0 Fungsi dan tujuan perlembagaan
Kewujudan sebuah perlembagaan bagi sesebuah negara yang berdaulat sangat penting. Ianya akan menentukan perjalanan sesebuah negara berjalan dengan lancar atau sebaliknya. Tujuannya ialah:

a) Menjamin keutuhan dan kedaulatan Negara
Perlembagaan boleh menjamin keutuhan dan kedaulatan sesebuah negara. Ia merupakan undang-undang tertinggi yang perlu dipatuhi dalam menentukan hala tuju sesebuah negara. Tanpa perlembagaan rakyat sesebuah negara tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian dan taat setia mereka dalam mendirikan sebuah negara yang makmur dan utuh.
Semangat nasionalisme tidak akan wujud di kalangan rakyat yang tidak memikirkan dan cinta akan negaranya sendiri. Apabila semangat ini tidak terdapat di dalam diri seseorang rakyat, maka tidak akan wujud semangat patriotisme di dalam jiwa mereka sebagai satu syarat untuk menyumbangkan tenaga mereka terhadap negara.
Justeru itu, negara menjadi lemah apabila sesebuah negara tidak mempunyai kekuasaan yang utuh, pemerintahan yang kuat, musuh dari luar dengan mudah dapat mengambil alih kerajaan atau tampuk pemerintahan negara. Jadi dengan adanya perlembagaan negara, rakyat dapat berpegang kepada satu undang-undang yang diamalkan dan dihormati bersama untuk memastikan kewujudan sebuah negara yang berdaulat. b) Mengawal perjalanan Kerajaan
Dengan adanya perlembagaan, segala tindakan para pemimpin dapat diketahui atau dipastikan. Ini kerana segala tindak-tanduk mereka mestilah berdasarkan kepada perlembagaan yang telah dicatatkan, bukan bertindak mengikut sesuka hati. Oleh itu, pihak pemerintah tidak dapat melakukan sebarang perbuatan yang boleh menyeleweng daripada perlembagaan. Ini bererti perlembagaan dapat menjamin agar pihak pemerintah tidak berlaku curang atau menyalah guna kuasa yang diperuntukkan kepada mereka.

c) Menjamin keamanan Negara
Dengan adanya perlembagaan rakyat mendapat jaminan undang-undang bahawa tidak akan ada unsur-unsur diskriminasi di kalangan mereka. Pembahagian kuasa dinyatakan secara jelas dalam perlembagaan antara rakyat dengan pemerintah serta badan perundangan telah memisahkan antara satu sama lain daripada melakukan penindasan dan penyalahgunaan kuasa. Tiada pihak mendapat keistimewaan dari segi undang-undang, sebaliknya semua orang harus menghormati dan mematuhi perlembagaan negara. Sikap ini boleh membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat sebagai syarat untuk membolehkan mereka hidup aman damai.

d) Sebagai rujukan
Dengan adanya perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara, pihak-pihak yang bertentangan antara satu sama lain boleh menjadikan ia sebagai sumber rujukan untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Keadaan yang tegang akibat daripada perasaan tidak puas hati dapat dielakkan jika rakyat diwajibkan mengikut dan menghormati apa yang tercatat di dalam perlembagaan. Masalah ketidakfahaman boleh diselesaikan dengan tenang berdasarkan undang-undang yang telah sedia ada di dalam perlembagaan.
Apabila semua pihak yang bertentangan duduk membincangkan masalah mereka secara bersama, maka masalah yang mungkin timbul tidaklah begitu sukar diselesaikan. Justeru itu, dengan adanya perlembagaan sebagai sumber rujukan utama dari segi perundangan ia dapat menyesuaikan konflik yang berlaku di dalam sesebuah negara dengan lebih mudah.

Similar Documents

Premium Essay

Assignment

...FST-01 ASSIGNMENT BOOKLET Foundation Course in Science and Technology Bachelor’s Degree Programme (BDP) (Valid from 1st July, 2013 to 31st March, 2014) It is compulsory to submit the assignment before filling in the exam form School of Sciences Indira Gandhi National Open University New Delhi (2013-14) Dear Student, We hope, you are familiar with the system of evaluation to be followed for the Bachelor's Degree Programme. At this stage you may probably like to re-read the section on assignments in the Programme Guide that was sent to you after your enrolment. A weightage of 30 percent, as you are aware, has been earmarked for continuous evaluation, which would consist of one tutor-marked assignment for this course. This assignment is based on all Blocks of this course i.e. Block 1-8. Instructions for Formatting Your Assignments Before attempting the assignments, please read the following instructions carefully: 1. On top of the first page of your answer sheet, please write the details exactly in the following format: ENROLMENT NO.: …………………... NAME: …………………........................ ADDRESS: …………………................. ……………………………………… COURSE CODE COURSE TITLE : ………………………………. : ……………………………….. ASSIGNMENT NO. : ………………………………... STUDY CENTRE : ……………………………..… (NAME AND CODE) PLEASE FOLLOW THE ABOVE FORMAT STRICTLY TO FACILITATE EVALUATION AND TO AVOID DELAY. 2. 3. 4. 5. 6. Use only foolscap size writing paper (but not of very thin variety) for writing your......

Words: 760 - Pages: 4

Premium Essay

Unikl Miat

...Industrial Training Total Credit 6 6 Semester 7 No. Subjects 1 2 3 4 5 6 Credit Semester 8 No. Subjects Credit 2 4 3 3 3 15 Airport Planning & Design 3 1 Innovation Management Warehouse Management 3 2 Final Year Projects Management of Quality 3 3 Elektif 2 Airport Management 3 4 Elektif 2 Final Year Project 2 5 Elektif 2 Elektif 1 3 Total Total 17 Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute Of Aviation Technology (UniKL MIAT) Lot 2891, Jalan Jenderam Hulu 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan Tel : 603-8768 8487 Fax: 603-8768 8485 Semester 7 : Elective 1 No. Subjects 1 Airline Engineering Management Credit 3 Semester 8 :Elective 2 No. Subjects 1 2 3 4 5 Airline Station Management Air Cargo Operations Management Aviation Information Technology Airport Control Tower Management Business Models Credit 3 3 3 3 3 *Programme contents are subject to change. *All information is correct at the time of printing. However, the University reserves the right to change any information without prior notice. Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute Of Aviation Technology (UniKL MIAT) Lot 2891, Jalan Jenderam Hulu 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan Tel : 603-8768 8487 Fax: 603-8768 8485 ...

Words: 410 - Pages: 2

Premium Essay

Assignment

...ASSIGNMENT MARKETING MANAGEMENT |CASE |INDIVIDUAL ASSIGNMENT |GROUP ASSIGNMENT | | |(Please select 1 question for your individual |(Please select 2 questions for your group assignment | | |assignment regardless how many questions are given in |regardless how many questions are given in each case) | | |each case) | | | |Submission deadline: JANUARY 4TH, 2014 | | |Submission to: ANHDANGLUCKY@GMAIL.COM | |ZENITH |What would you do to improve the reliability of the |What managerial and research problems that face Zenith?| | |market research, if you were the top management of the | | | |company? |Where could Zenith get the relevant information? | | |What would the best way be to discover the market |What would you do if you were Pearlman? | | |demand of the new product of Zenith? | ...

Words: 693 - Pages: 3

Free Essay

Assignment

...FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGES OUMH1303: ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION SEMESTER : JANUARY 2010 COURSE ASSIGNMENT (35%) INSTRUCTIONS 1. The assignment would be evaluated on the basis of the accuracy of the answers given and the credibility of the supporting arguments, data and references. 2. Type your assignment using “Times New Roman”, font size 12 with 1.5 line spacing on A4 size paper. Your assignment must be submitted to your tutor before or by the 4th tutorial. 3. 4. Your assignment should be limited to 10 – 12 pages. 5. This assignment is worth 35 % of your final course grade. 6. Plagiarism in any form is prohibited. Plagiarised materials would not be accepted and zero (0) marks would be awarded for the work. 1 ASSIGNMENT QUESTION You are the president of the Parent-Teacher Association (PTA) at an urban school. At the last association meeting, many parents expressed their concern about the poor performance of their children, particularly in Mathematics, Science and the English Language. They felt that the school should work harder towards improving the teaching and learning of these subjects. The PTA could assist but the association does not have enough funds (money) to carry out its projects for the school. You wish to speak about this problem and suggest some solutions at the forthcoming meeting. (a) Which of the following speech types will best describe your speech: informative, persuasive, negotiation, or argumentative......

Words: 626 - Pages: 3

Premium Essay

Marketing Assignment

...(nurulsha@utar.edu.my) Cik Nurazwani Binti Mat Radzi (nurazwani@utar.edu.my) Cik Siti Farah Binti Abdol Kadir (sitifarah@utar.edu.my) Mr. Garry Tan Wei Han Lecture and Tutorial To introduce students to marketing concepts with an understanding and knowledge of the functions and role of marketing in organisation and its relationship to organisational management. • To enable students to understand the marketing management process and analyse market structure and buying behaviour. • To expose students to the product, pricing, distribution and promotion decisions. On completion of this unit, a student shall be able to: • Apply the marketing concepts in detail relating to making decisions in the future. • Explain the interactions between business organisations. • Apply the knowledge of buyer behaviour in practice. Main Text: 1. Chua, A. P. H., Khatibi, A., Ahmad, A., Che Wel, C. A., Lim, J. K. G., Abdullah, K.,…Kurtz, D. L. (2014). Contemporary Marketing Malaysia Edition (1st ed). Malaysia: Cengage Learning Asia. • Additional Text: 1. Kotler, P., & Armstrong, G. (2014). Principles of Marketing (15th ed.). Harlow: Pearson. 2. Kotler, P., Armstrong, G., Ang, S. H., Leong, S. M., Tan, C. T. & Yau, O. H. M. (2011). Principles of Marketing: An Asian Perspective (3rd ed). Singapore: Pearson Education South Asia. The course grading breaks down as follows: No. Method of Assessment 1. Coursework • • Mid-trimester Test Group Assignment Total 16% (40 marks) 24% (60 marks) 40% (100 marks)......

Words: 3961 - Pages: 16

Free Essay

Mimpi Matahari Siti Khadijah

...Mimpi matahari Siti Khadijah Susunan SITI AINIZA KAMSARI SAIDATINA Siti Khadijah binti Khuwailid atau Khadijah al Kubra merupakan isteri pertama Nabi Muhammad SAW. Nama penuhnya Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai. Beliau ialah anak perempuan pasangan Khuwailid bin Asad dan Fatimah binti Zaidah berasal daripada kabilah Bani Asad dari suku kaum Quraisy namun dikatakan bapanya itu terbunuh dalam peperangan Fujjar. Siti Khadijah sebelum mengahwini Rasulullah pernah berkahwin sebanyak dua kali, iaitu perkahwinan pertamanya bersama Ais atau Atiq bin Abid dan mendapat dua orang anak iaitu Abdullah dan Jariyah dan perkahwinan keduanya, adalah dengan Abu Halah bin Malik dan mempunyai anak iaitu Hindun dan Zainab. Kedua-dua suaminya meninggal dunia menyebabkan Siti Khadijah menjadi janda atau balu sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad. Begitupun dikatakan Siti Khadijah telah puas menolak lamaran daripada ramai lelaki Quraisy yang kaya, berkedudukan tinggi dan berpengaruh besar di Kota Mekah sebaik sahaja kematian suami keduanya itu. Ini termasuklah pinangan daripada Uqbah bin Abi Muith, Abu Jahal dan Abu Suffyan. Soalnya mengapa? Adakah kerana Siti Khadijah sudah tertutup hatinya dengan mana-mana lelaki untuk dijadikan pasangan hidup atau beliau berharap agar lelaki yang bakal dikahwini merupakan Nabi Muhammad. Namun kerana beberapa keadaan, beliau terpaksa memendam perasaannya itu terhadap pemuda yang sering menjadi sebutan penduduk Mekah......

Words: 1070 - Pages: 5

Premium Essay

Assignment

...SUNWAY COLLEGE JOHOR BAHRU DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION COURSEWORK / ASSIGNMENT (GROUP) Module Code Module Title Semester Issue Date Due Date Lecturer : BMGT 0304 : HUMAN RESOURCE MANAGEMENT : MARCH-JUNE 2015 : WEEK 2 : WEEK 6 (30th April 2015) : ANTHONY WONG INSTRUCTIONS 1. 2. 3. 4. 5. 6. There are SEVEN (7) pages in this assignment including the cover page. The assignment must be completed in groups as per instruction. The submitted assignment must include the Assignment Cover Page. References must be acknowledged accordingly. Plagiarism/cheating will result in the assignment being marked FAIL. The assignment must be submitted in hardcopy (printed) format and presented. IMPORTANT Assignments must be submitted on their due dates. If an assignment is submitted after its due date, the following penalisation will be imposed: ● ● ● One to two days late Three to five days late More than five days late 20% deducted from the total assignment marks 40% deducted from the total assignment marks Assignment will not be marked. 1 INTRODUCTION This assignment is a partial fulfillment of requirements leading to Diploma in Hotel Management/Business Admin for students taking a subject in Human Resource Management. The assignment will be done by students in suitable group size which approved by the lecturer. PURPOSES The purposes of this assignment are to assess a student’s ability to: 1. Understand the basic concepts or theories learned in the subject matter.......

Words: 1354 - Pages: 6

Premium Essay

It 282 Week 7-Individua-Personal Computers on the Internetl

...IT 282 Week 7-Individua-Personal Computers on the Internetl Get Tutorial by Clicking on the link below or Copy Paste Link in Your Browser https://hwguiders.com/downloads/282-week-7-individua-personal-computers-internetl/ For More Courses and Exams use this form ( http://hwguiders.com/contact-us/ ) Feel Free to Search your Class through Our Product Categories or From Our Search Bar (http://hwguiders.com/ ) Personal Computers on the Internet A personal computer can be connected to LAN (Local Area Network) by using a router. This type of network is a private network that links computers at a single location, such as at a home or office building. A computer with the LAN connection is allowed to different network components like files, software and devices like printers and fax machines with in the private area. A computer can be connected to a router using Ethernet cable, or a router can communicate wirelessly using radio waves. The Internet is wider than the LAN, basically it is network of networks, and it connects the different networks (LANs and/or MANs) available worldwide and makes them public. The internet connection is called WAN (Wide Area Network) that connects millions of smaller networks with over a billion computers connected at any given time. The most basic difference between a LAN and the Internet then, is that a LAN is private and localized, while the Internet is public and worldwide. A LAN is connected to a router using Ethernet cable but......

Words: 3252 - Pages: 14

Premium Essay

Assignment

...new water feature. Please ensure that you address all the criteria contained within the ‘Assessment Task 1 Marking Sheet’. This assignment will be marked generally in accordance with the Marking Sheet where marks are deducted for non-conformities. Please be aware that simply mentioning the marking criteria/addressing it in a half-sentence or similar does not guarantee full marks; the thoroughness and completeness of how the marking criteria are addressed will determine how many marks for each separate criterion will be awarded; this can be either the full mark, or parts thereof. Furthermore, it is vital that you familiarise yourself with precisely what a Risk Assessment and Risk Treatment incorporate for ISO 31,000 – due to the word count limit, it is advisable to not deviate from the task given, while meeting the marking criteria. Word count limit: The body of this assignment will be in the range of 3000 to 5000 words, excluding any Appendices. You may need to simplify and define the boundaries carefully in order to achieve the word limit. A single hard copy will be submitted in class. The assignment must also be uploaded to the 49006 Turnitin folder within UTSOnline before the due date. Please make sure to submit the complete assignment including Cover Page, Table of Contents, Reference list and Appendices. Emailed assignments will not be accepted. Be aware that several students have fallen foul, in previous semesters, of the sophisticated systems in......

Words: 831 - Pages: 4

Premium Essay

Overall Branch Banking and a Comprehensive Review on Investment of Al-Arafah Islami Bank Limited

... “Overall Branch Banking and A Comprehensive Review on Investment of Al-Arafah Islami Bank Limited”                                         [pic]  “Overall Branch Banking and A Comprehensive Review on Investment of Al-Arafah Islami Bank Limited” Submitted to Professor Ashraf Hossain Dean School of Business Asian University of Bangladesh Submission Date March 30, 2008 This report is submitted as the partial fulfillment of BBA program Date: August 2, 2007 To Sub: Submission of Internship report on “Overall Branch Banking and A Comprehensive Review on Investment of Al-Arafah Islami Bank Limited."  Dear Sir, With due respect and humble submission I would like to inform you that I am the students of Md.Shohel Khan ,School of Business . It is indeed a great pleasure to have the opportunity to submit the Internship report. I have prepared the opportunity to submit the Internship report according to your instructions. The topic name is " Overall Branch Banking and A Comprehensive Review on Investment of Al-Arafah Islami Bank Limited. ". While preparing this Internship report I came to know about several terms on banking sector. I have tried my best to present all the things to make the report more informative and usual one. If any part of the assignments means inappropriate and irrelevant with the subject......

Words: 12277 - Pages: 50

Premium Essay

Assignment

...Application Exercise (Assignment to be submitted) (90 min.) (Not exceeding five pages) |Apply the five forces analysis to your company/division and assess the attractiveness of your industry. | | |Compare the industry attractiveness five years back and today due to the shift in the forces. | | |Guidelines for the assignment | | | | | |Brief introduction of your company, its product portfolio and the markets/segments it caters to. If it | | |is in multiple industries, choose any one industry for the purpose of this assignment. (refer to 2008 | | |HBS note for definition of industry) | | | | | |Consider each threat individually. Take each factor in it and explain its role and significance in your | | |industry. Rate its effect based on the above explanation. (template if shown in class may be used for | | |structured approach but the spirit of the analysis matters more than......

Words: 254 - Pages: 2

Premium Essay

Assignment

...and analysed to present their financial standing at the end of the year. Comparing the relationships of these ratios reveals that Orica decreased their liquidity, but suffered lower profitability with heavy influences from Minova’s impairment of goodwill. With high asset utilisation and stable efficiency, Orica should focus on improving their maintenance and reliability by addressing the Kooragang plant shutdown. Furthermore, Orica is financing more with debt than equity which introduces some risk to the company given their higher expenses for 2012. Finally, the investment ratios indicate that Orica could be poised for high growth with a stable return, but should first focus on maximising their plants and equipment. Sample Assignment: Part of the content removed II TABLE OF CONTENTS Executive Summary ............................................................................................................................. II Table of Contents ............................................................................................................................... III A. List of Tables ...............................................................................................................................IV 1. Introduction ................................................................................................................................... 1 2. Ratios....................................................................

Words: 2155 - Pages: 9

Premium Essay

Customer Satisfaction Level of Al-Arafah Islami Bank Limited

...waiting of the Internship report covering the relevant topics. During this program, supervisor guides each student. After completing my graduation as a student of BBA, Shanto-Mariam University of Creative Technology, I like to do internship in a reputed Bank, which would be helpful for my future professional career. I got the opportunity to perform my internship from Al-ArafahIslami Bank Limited in Dakshin Khan Branch. It was a three months long practical orientation program. This report is originated as the requirement of AIBL and as well as my degree. 1.5 Objectives of the study The report covers broad and specific objectives. Broad objective The main objective of my report is to find the level of customer satisfaction of – AL-Arafah Islami Bank, Dakshinkhan branch. Specific objectives Other the broad objectivities, report has some specific objectivities too which are- * To identify the relationship between employees and customers of AIBL. * Is the environment of AIBL is friendly with its customers or not. * Are the customers satisfied with chequebook and ATM card and SME facilities? * The loan facilities of AIBL is satisfactory or not. * According to age and gender doe’s customer satisfaction level varies. 1.6 Scope of the study As I was an intern, my scope was limited and restricted for some purpose. I had maintained some official formality for the collection of data of my report. This study will give a clear idea about the......

Words: 8397 - Pages: 34

Premium Essay

Customer Satisfaction Level of Al-Arafah Islami Bank Limited

...waiting of the Internship report covering the relevant topics. During this program, supervisor guides each student. After completing my graduation as a student of BBA, Shanto-Mariam University of Creative Technology, I like to do internship in a reputed Bank, which would be helpful for my future professional career. I got the opportunity to perform my internship from Al-ArafahIslami Bank Limited in Dakshin Khan Branch. It was a three months long practical orientation program. This report is originated as the requirement of AIBL and as well as my degree. 1.5 Objectives of the study The report covers broad and specific objectives. Broad objective The main objective of my report is to find the level of customer satisfaction of – AL-Arafah Islami Bank, Dakshinkhan branch. Specific objectives Other the broad objectivities, report has some specific objectivities too which are- * To identify the relationship between employees and customers of AIBL. * Is the environment of AIBL is friendly with its customers or not. * Are the customers satisfied with chequebook and ATM card and SME facilities? * The loan facilities of AIBL is satisfactory or not. * According to age and gender doe’s customer satisfaction level varies. 1.6 Scope of the study As I was an intern, my scope was limited and restricted for some purpose. I had maintained some official formality for the collection of data of my report. This study will give a clear idea about the......

Words: 8397 - Pages: 34

Premium Essay

Recruitment and Selection Process of Al-Arafah Islami Bank Limited.

...lifestyle. Main objective of Islamic lifestyle is to be successful both in our mortal and immortal life. Therefore in every aspect of our life we should follow the doctrine of Al-Quran and lifestyle of Hazrat Muhammad (SAW) for our supreme success. Al-Arafah Islami Bank started its journey in 1995 with the said principles in mind and to introduce a modern banking system based on Al-Quran and Sunnah. Al-Arafah Islami Bank is bit different from other commercial banks, it follows Islami Shariah in its operations and activities. Al-Arafah Islami Bank incorporated in Bangladesh as a banking company in 1995 with limited liability by shares. It started business on 27 September of that year with an authorized capital of Taka 1,000 million. At inception, its paid up capital was taka 101.20 million divided into 101,200 ordinary shares of Taka 1,000 each, 23 sponsors of the bank subscribed the total issued capital. In 2000, the paid up capital of the bank increased to Taka 253 million, of which Taka 126.50 million were paid by the promoters/sponsors and Taka 126.50 million by the general public. The bank is listed in the two stock exchanges of the country and has offered 126,000 shares for subscription and trading by the public. Al-Arafah Islami Bank is an interest free Shariah bank and its modus operation is substantially different from those of regular commercial banks. The bank however, renders all types of commercial banking services under the regulation of the Bank Companies Act......

Words: 6475 - Pages: 26