Free Essay

Up Choi

In: Other Topics

Submitted By sboy888
Words 2637
Pages 11
HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (HOẶC BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC)

I. Thứ tự các mục trong báo cáo Tờ bìa Tờ lót (giống tờ bìa) Lời nói đầu Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các ký hiệu, thuật ngữ viết tắt Danh mục Bảng biểu & Hình vẽ Các chương của đồ án Kết luận & Hướng phát triển của đồ án Phụ lục Danh mục tài liệu tham khảo
II. Nội dung và hình thức của báo cáo Nội dung báo cáo phải được trình bày khúc chiết, chặt chẽ theo trình tự: - Phần mở đầu: trình bày lý do chọn đề tài, mục đích (các kết quả cần đạt được), đối tượng và phạm vi nghiên cứu, cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. - Phần nội dung chính của báo cáo gồm các chương: trình bày tổng quan về đề tài, nội dung nghiên cứu của đề tài, các vấn đề cần giải quyết, cơ sở lý thuyết, phương pháp giải quyết các vấn đề nêu ra. - Kết luận của báo cáo: trình bày những kết quả của báo cáo một cách ngắn gọn, nêu những đề xuất mới hoặc kết quả mới. - Danh mục tài liệu tham khảo (xếp theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo): chỉ bao gồm các tài liệu đã đọc và được trích dẫn hoặc được sử dụng về ý tưởng vào báo cáo và phải được chỉ rõ việc sử dụng nó trong báo cáo. - Phụ lục (nếu có)
Hình thức trình bày báo cáo: Báo cáo phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. báo cáo đóng bìa cứng, in chữ đủ dấu tiếng Việt (mẫu hướng dẫn tại phụ lục)

- Soạn thảo văn bản Báo cáo sử dụng chữ Times New Roman (hoặc Palatino Linotype), cỡ chữ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương: mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo giãn khoảng cách giữa các chữ, giãn dòng đặt ở chế độ 1,5 Lines, lề trên 3 cm, lề dưới 2.5 cm, lề trái 3,5 cm, lề phải 2.5 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía dưới mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này. Báo cáo được trình bày trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm). -Tiểu mục Các tiểu mục của báo cáo được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo. - Bảng biểu, hình vẽ, phương trình Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương (ví dụ: Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3). Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ (ví dụ: "Nguồn: Bộ tài chính 1996). Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình. Thông thường, những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bản dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên. Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều đứng dài 297 mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210 mm. [pic] Hình 1. Cách gấp trang giấy rộng hơn 210cm Chú ý gấp trang giấy này như minh hoạ ở Hình 1 sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng vẫn có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy. Cách làm này cũng có thể giúp để tránh bị đóng vào gáy của báo cáo phần mép gấp bên trong hoặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này. Đối với những trang giấy có chiều đứng hơn 297mm (bản đồ, bản vẽ...) thì có thể để trong một phong bì cứng đính bên trong bìa sau báo cáo. Trong báo cáo, các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ đầu đề; cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản báo cáo. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó (ví dụ: ".... được nêu trong bảng 4.1" hoặc "(xem hình 3.2)" mà không được viết "...được nêu trong bảng dưới đây" hoặc "trong đồ thị X và Y sau"). Việc trình bày phương trình toán học trên một dòng đơn hoặc dòng kép là tuỳ ý, tuy nhiên phải thống nhất trong toàn báo cáo. Khi ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên thì phải giải thích và đơn vị tính phải đi kèm ngay trong phương trình có ký hiệu đó. Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để ở phần đầu của báo cáo. Tất cả các phương trình cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía phải. Nếu một nhóm phương trình mang cùng một số thì những số này cũng được để trong ngoặc, hoặc một phương trình trong nhóm phương trình (5.1) có thể được đánh số là (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3). - Viết tắt Không lạm dụng việc viết tắt trong báo cáo. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong báo cáo. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong báo cáo. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức... thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu báo cáo có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu báo cáo. - Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của báo cáo. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết cũng như không làm đ báo cáo nặng nề với những tham khảo trích dẫn. Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị và giúp người đọc theo được mạch suy nghĩ của tác giả, không làm trở ngại việc đọc. Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo của báo cáo. Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào thêm 2 cm, khi ấy mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép. Cách xếp danh mục tài liệu tham khảo xem phụ lục. Việc trích dẫn là theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang (ví dụ: [15, tr.314 – 315]). Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần (ví dụ: [19], [25], [41] [45]). - Phụ lục của báo cáo Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh hoạ hoặc bổ trợ cho nội dung báo cáo như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh... Nếu báo cáo sử dụng những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong Phụ lục của báo cáo. Phụ lục không được dày hơn phần chính của báo cáo. Hình 1.2, là ví dụ minh hoạ bố cục của báo cáo qua trang Mục lục. Nên sắp xếp sao cho Mục lục của báo cáo gọn trong một trang giấy.

Hình 1.2 Ví dụ về trang Mục lục của một đồ án

Phụ lục 1:
MẪU BÌA CỨNG Khổ 210 X 297 mm - Di chuột vào từng dòng chữ để biết thông tin về định dạng font chữ, kích thước và cách dòng.

Phụ lục 2:
MẪU TRANG BÌA PHỤ ĐỒ ÁN Khổ 210 X 297 mm - Di chuột vào từng dòng chữ để biết thông tin về định dạng font chữ, kích thước và cách dòng (Font chữ và kích cỡ giống bìa cứng).

Phụ lục 3:
HƯỚNG DẪN XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật...). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung, Nhật...(đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu). 2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC của họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước: - Tác giả là người nước ngoài: Xếp thứ tự ABC theo Họ. - Tác giả là người Việt Nam: Xếp thứ tự ABC theo Tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ. - Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B... 3. Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau: . Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách) . (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) . Tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) . Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản) . Nơi xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo) Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách... phải ghi đầy đủ các thông tin sau: . Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách) . (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) . “Tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên). . Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) . Tập (không có dấu ngăn cách) . (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) . Các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc) Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

VÍ DỤ VỀ SẮP XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO
(Phông chữ và cỡ chữ của trang này được soạn thảo như đối với đồ án)

Tiếng Việt
1. Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”. Di truyền học ứng dụng, 98 (1), tr. 10-16.
2. Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992- 1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.
3. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến – Cơ sở lý luận ứng dụng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
4. Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục đực cảm ứng nhiệt độ, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội. ......
23. Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh... Luận án Tiến sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.

Tiếng Anh
28. Boulding, K.E. (1955), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.
29. Anderson. J.E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Economic Review, 75 (1), pp. 178-90.
30. Institute of Economics (1988), Analysis of expenditure Pattern of urban Households in Vietnam, Department of Economics, Economic Research Report, Ha Noi.
31. Borkakati R.P., Virmani S.S. (1997), Genetics of thermo sensitive genic male sterility in Rice, Euphytica 88. pp. 1-7.
32. Burton G.W. (1988), "Cytoplasm male - sterility in peart millet (penni - setum glaucum L.)", agronomic Journal 50, pp. 230-231.
33. Central Statistical organization (1995), Statistical Year Bock, Beijing.
34. FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970-1980), Vol. II. Rome.

-----------------------
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu
Lời cảm ơn
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các bảng biểu
Danh mục các hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU
Chương 1 – 1.1…… 1.2……
Chương 2 - ……. 2.1………… 2.1.1…… 2.1.2…… 2.2…………
Chương 4 – KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Logo trường

[pic]

BÁO CÁO

TÊN BÁO CÁO

Giáo viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện: Lớp : Khóa :

TRÀ VINH - 2000

Font : Times New Roman; Size : 14; 1,5 line

Font : Times New Roman. Bold. Size 12; 1,5 line

Font : Times New Roman; Size : 13; 1,5 line

Font : Times New Roman. Bold. Size 22

Font : Times New Roman. Size : 14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA
BỘ MÔN------------

LOGO TRƯỜNG

BÁO CÁO

TÊN BÁO CÁO

Giáo viên hướng dẫn : ThS. Đàm Mỹ Hạnh (chữ ký GV) Sinh viên thực hiện: Lớp : Khóa :

TRÀ VINH - 2010

Khi sinh viên nộp đồ án cho bộ môn, nhất thiết phải có chữ ký của giáo viên hướng dẫn (GVHD) vào vị trí này, để xác nhận GVHD đã đọc duyệt toàn bộ đồ án, và đồng ý cho sinh viên nộp quyển bảo vệ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA
BM
------------

Similar Documents

Free Essay

How to Counter

...Em như muôn gamer chơi giỏi ghê em chơi game đi anh cứ mê oh oh bấm nhanh từng lượt phím luôn vui chơi không bao nhiêu nghĩ suy con tim thơ ngay không biết gì ồ u ố vẫn chỉ là thích chơi Tung tăng em rong chơi khắp các phòng trang phục lung linh anh với nàng . Làm cho bao nhiêu couple chú ý Ánh mắt đó dõi theo những bước chân đam mê sẽ không có lối dừng ngàn lần chơi với một tình yêu dành cho em em là cô gái chơi Au ( 4k 8k crazy freestyle ) em là cô gái chơi Au ( normal chereography ) em là cô gái chơi Au ( bboy em say mê chơi battle ) em là cô gái chơi Au ( mọi người đứng xem bị thích mê vì em chơi) Cô gái chơi Au là đây một tâm hồn Audition cũng là đây.. để cho phím với tay em cất lời để cảm nhận tình yêu không tách rời và đứng trên ánh đèn múa cha cha em đã nghe được tiếng hét của người ta Lại phi nít tuyệt vời tới lần hai đã mang cho đôi ta thật nhiều điểm số cho dù điệu nhảy có người khen người chê nhưng với em tất cả chỉ là niềm đam mê một người vẫy tay ….nhiều người hào hứng còn động tác hiphop sẽ do những nhịp chân vòng tay dang rộng đón lấy bó hoa những người hò hét sẽ cùng đàn pet và giải nhất thì ba có phần thưởng vây xung quanh.. tất cả thuộc về em người chiến thắng Hôm nay em lung linh khi sóp ping em vui tươi như cô gái xinh oh oh váy em chọn màu trắng không lo toan cuộc sống mỗi ngày bên em nay sao thấy khác lạ ồ ô với mọi người Kìa màu váy trắng thẹn thùng cùng một làn tóc nâu điệu đà và từng bước chân rộn ràng em......

Words: 446 - Pages: 2

Free Essay

Stroke Rehabilitation

...Narrative Report - Left sided hemiparesis due to an ischemic stroke by Clifford Choi on Saturday, December 3, 2011 at 12:47am · I thank my mentors in neurology, integrative medicine, and my patient for his determination to overcome this. He is an atheist but believed in me and himself. The patient reports full recovery. Here is his letter 4 months later.  He has given permission to publish the report. He is back to work, travelling, driving, and has no known deficits. 80% of ischemic strokes survive the stroke, but it is uncertain how many fully recover 100% function. _________________________________________________  Dear Dr. Clifford Choi,  I tried to call the number you once gave me, but they told at the hospital SEIMC that you were not working there anymore. Anyway I just wanted to touch base and say hello to you and thank you and the colleagues you had at the hospital. The recovery has been very amazing. I was last week at this intensive rehabilitation (or so it was called) session at the _________  University hospital. I was supposed to be there the whole week, but they said that I’m actually in too good shape to gain anything from this anymore, so I left Wednesday morning. I’m allowed to drive now, and officially I will be back to work on August 26th. I can call you, if you want. But then I would need your phone number. The world is a small place, so maybe we some day run into each other. You never know. Best regards, patient x The report below was......

Words: 1796 - Pages: 8

Premium Essay

This Is Not Mine, but I Like It

...a Time ]] Once upon a time, there was this boy. His name was Choi Sung Woo. And I hated him. Even to this day, I don’t know how Choi Sung Woo and I became best friends. “Eun Sung ah, why are you so UGLY??” See what I mean? How could I be friends with somebody so mean? “Choi Sung Woo why are you so mean?” “What?” Sung Woo looked seriously at me. “You want me to lie?” Sung Woo had this funny habit of leaving me speechless, even if I had already heard his insults a thousand times before. “Choi Sung Woo, I hate you.” Sung Woo laughed and flicked me lightly on the forehead. “No you don’t,” he teased. “You love me, Kim Eun Sung.” [[ In the Beginning ]] I remember walking into class on the first day, and seeing Choi Sung Woo in the seat next to mine. I remember thinking that school was going to be hell this year, with Sung Woo in my class. We had a funny friendship, Sung Woo and I. “Eun Sung ah.” Sung Woo sounded serious. “Do you consider me a close friend, or just a friend?” I paused in whatever I was doing. Whatever I had been expecting to hear from Sung Woo, this was definitely on the bottom of the list. “Well do you consider me as a close friend or just a friend?” Sung Woo didn’t even need to think about it. “A close friend.” I don’t remember if I was smiling – it felt like I was. “Me too.” In the beginning, I didn’t know what to think when Choi Sung Woo started calling me. At first it was just for homework,......

Words: 1183 - Pages: 5

Free Essay

Health Care Coverage for Non-Us Citizens

... Professor Charles Barron Healthcare Coverage for Non-U. S. Citizens Lack of health care coverage is a serious issue for the citizens of the United States. Imagine if you were a non-citizen, or even worse, an illegal immigrant to this country. In 2005, the United States population included 36 million foreign-born residents (Lee & Choi, 2009). In this same time, non-citizens were 1.6 times less likely to access health care compared to the citizens (Lee & Choi, 2009). Non-citizen refers to foreign-born people legally in the United States, and follow the same rules and rights as US Citizens, but do not have the right to participate in political issues (Lee & Choi, 2009). Illegal immigrants will describe persons who have entered this country without proper authority or who no longer have a valid visa (Lee & Choi, 2009). The effects of health care, or the lack of health care, affect persons in the United States regardless of status of citizenship. Disease and accidental injury do not discriminate based on citizenship, nationality or financial class. Treatment of disease and injury currently does vary greatly. Access to Health Care There is a shortage of primary care physicians and specialists across this country, and this provides the flexibility of......

Words: 1804 - Pages: 8

Free Essay

Callaway

... Odyssey Golf, Inc., makes and sells Odyssey® putters and wedges with Stronomic® and LyconiteTM inserts. 2000 Callaway luôn tin rằng cách để phát triển môn golf này là làm nó thú vị hơn cho các tay golf. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn nỗ lực thiết kế, sáng tạo, xây dựng và bán nhiều gậy golf nhất trong lịch sử của trò này – trao cho các tay golf nhiều cơ hội để đạt thêm những cú “great” mỗi vòng. Chúng tôi dự định tiếp tục cố gắng phát triển trò này bằng cách giúp mọi người thưởng thức trò chơi. – Ely Callaway 2003 Công ty Callaway golf được điều khiển trở thành tổ chức thế giới về thiết kế, phát triển, tạo lập và mang lại màn biểu diễn vượt trội và những sản phẩm golf khác biệt đẹp mắt, kết hợp công nghệ đột phá lan sang những sản phẩm với dịch vụ khách hàng vượt trội đáng kể, và tạo ra lợi nhuận cho cổ đông vượt chi phí vốn, chúng tôi chia sẻ niềm đam mê của mỗi người chơi golf, cam kết với tài năng và công nghệ của chúng tôi làm tăng sự thỏa mãn và tận hưởng từ trò chơi này. Each of these products embodies the innovation and technology. As much as we look to the future with high expectations, we draw on our heritage for inspiration. Elly Callaway was a visionary who changed the golf landscape by applying technology to product development, recognizing that this would lead to differentiation in an industry where sameness was the rule. He loved big ideas and surrouded himself with people who shared his passion for product. “ this is the essence of callaway......

Words: 2489 - Pages: 10

Premium Essay

Diabetes

...meant to evaluate the significance of A1C levels in predicting six-year incident of diabetes in populations study (Choi et al., 2011). Method of the Study The method of study involved recruitment of 10,038 people specifically from Ansung-Ansan populations. The participants were subjected to “75-g oral glucose tolerance test at the baseline and during the biennial follow-ups” (Choi et al., 2011). To determine the accuracy of the AIC cutoff in diagnosing diabetes, receiver operating characteristic curve which excluded participants with a health history of diabetes was used. In efforts to predict diabetes at six-year, the study used Cox proportional hazards model (Choi et al., 2011). Findings The results from the study indicate that, at baseline, 6.8% of the participants had diabetes which had not been previously diagnosed (Choi et al., 2011). According to the study, “an A1C cutoff of 5.9% resulted in the highest number of sensitivity, being at 68-% and specificity at 91%” (Choi et al., 2011). Further results indicate that at six years, 895 participants were found to be already ailing from incident diabetes. On the identification of subsequent six-year incident diabetes, the study found an A1C cutoff of 5.6% to be the most appropriate after producing the highest sensitivity value of 59% and specificity value of 77%. During the study, multivariate adjustment was done (Choi et al., 2011). Implications on Nursing Practice The use of A1C level screening of diabetes is more......

Words: 1018 - Pages: 5

Premium Essay

Premium Soft

...team = same goals * Keep customers happy * Allow and listen to customer requests * Maintaining up-to-date work environment * Use of emerging social software platforms (ESSPs) to keep employees/consumers in collaboration over products and usage * Has the ability to help out companies meet the ever-growing needs of both clients to the system Alternative Solutions 1. Keep things status quo and continue same approaches to hiring/maintaining employees. 2. Adopt the approaches as discussed and achieve goals as set/defined by the company. 3. Implement more supervisory positions so that Lin is not trying to run company and maintain all human resources capabilities. Recommendation * Alternative solution #2 allows PremiumSoft to continue in the direction it has been going and allows more involvement between both of its clients – employees and consumers. Action plan * Instill these new responsibilities, values, and technologies during the next year and be able to measure their successes with a meaningful tool. Assumptions * It is assumed that the company’s current employees and users will adjust to these new standards and continue in their success. Executive Summary This case study deals with PremiumSoft, a software company in the business of Structured Query Language (SQL), which was founded by Ken Lin and Roy Choi. They are highly recognized as a company with many creative employees, and this was their key to success.......

Words: 2037 - Pages: 9

Free Essay

Ysm Art

...Yong Soon Min: Art Connecting With Cultural Experiences Yong Soon Min is a Korean born artist that emigrated from South Korea to the United States as a seven year-old child. Having been born at the end of the Korean War and growing up in the Cold War Era, she felt a strong connection to her cultural ties and grew up with some discomfort in having to adjust to life as a an immigrant. She derives inspiration for her artwork through her own personal experiences as both Asian and American while embodying the motto “Personal is political” (Oxford University Press 317). A great deal of her work is done in a mixed media format or as a performance piece and often calls for audience participation (Oxford University Press 317). DMZ-XING Yong Soon Min, DMZ-XING, 1994, (Mixed-Media Installation) One such piece by Min is called DMZ-XING (1994), a mixed-media piece taking its name from the Korean Demilitarized Zone. Yong Soon Min created an installation in 19pictures, and a series of narrative texts strewn about (Min 134). Here, she was capturing and retelling her own story as well as the stories of several families from Asia—Cambodia, Korea, Viet Nam, and others—that escaped from their homelands due to the onslaught of wars, and the experiences that they encountered while acclimating to the new experiences they would find for themselves in America (Min 134). Particularly in focus within the art piece is the story of a Laotian man, Mr. Saengaly, who fled with his wife to America...

Words: 1219 - Pages: 5

Premium Essay

Tax Research Letter

...Redfield and Choi LLP, CPAs 1313 East Main Street Fullerton, California 92831 March 29, 2013 Hal Mueller 2445 North Vista Drive Fullerton, California 92838 Dear Mr. Mueller: In our meeting on March 25, you asked us to research how a particular transaction involving your second house in Rancho Cucamonga, CA would affect your personal income tax for the 2013 tax year. We would like to inform you that the transaction would qualify for a charitable deduction that may reduce your taxable income. In reaching this conclusion, we consulted the United States Internal Revenue Code (IRC); Internal Revenue Service (IRS) Publication 526, Charitable Contributions; and IRS Publication 950, Introduction to Estate and Gift Taxes. Facts The facts as we understand them are as follows: You would like to transfer to a charitable remainder trust (CRT) the title to your second house, allowing you to accomplish two objectives. First, your sister would be allowed to live in the house during her lifetime. The current market rent rate in Rancho Cucamonga is $1,081 per month, or $12,972 per year, but she would not be charged rent. Second, the title would pass to California State University, Fullerton (CSUF) as a charitable contribution upon her death. The current value of the house is $235,145. Applicable Laws A donor may be subject to the gift tax when giving a gift. The IRS defines a gift as money or property, or the use of either, that is given without receiving......

Words: 685 - Pages: 3

Premium Essay

Te Earth an Space

...temperature is this way due to the fact there is no atmosphere to protect against the sun and keep it warm at night (MoonPhases.Info, 2010-2011). The coolest cosmic entity in the sky is the moon. At night when the moon is out, it’s the first thing that lights up the night sky. It takes 27.3 days for the moon to turn on its axis and to orbit the earth. Due to this it makes the moons phases and orbit a mystery (Charles Q. Choi, 2013). Below is a photo of the moon. Some things in life are just beautiful. It’s interesting to know there are craters, mountain ranges, rilles, and lava plains on the moon. The moon doesn’t construct its own light, it is bright due to the mirror image from the sun (National Earth Science Teachers Association, 2012). Due to the gravitational pull between the earth and the moon, there are some fascinating effects that are produced. Like the tides, they are affected by the moon one side of earth is closer to the moon then the other side. Because the moon is shaped like an egg it seems to wobble a bit. So from time to time you can see the other half of the moon. Any other time we see the same side we always see when the moon is out (Nine Planets , 1994-2013). (Charles Q. Choi, 2013) The sun and the stars are all cut from the same massive group of stars we call the Milky Way galaxy. The intensity of a star is determined by two features, luminosity and how far it is from earth. The way to determine how far the star is from earth is...

Words: 1817 - Pages: 8

Premium Essay

Overcoming Personal Procrastination

...anything that may involve time-consuming research or attention is reason enough for many to put the academic project or assignment off (Wolters, 2003). I don’t like to think of myself as not wanting to do work, but I think it’s partially true. I have a daughter, a husband, and a home to take care of, and while I love learning and going to school I think I do put the larger assignments off. As Wolters tries to find why undergraduate students procrastinate, Jin Nam Choi and Sarah V. Moran believe that it can be a good thing in the form of “active procrastination” (2009).. Traditionally, procrastination has been studied in negative terms, but Choi and Moran believe that active procrastinators “make intentional decisions to procrastinate, using their strong motivation under time pressure, and they are able to complete tasks before deadlines and achieve satisfactory outcomes” (Choi and Moran, 2009). Students who are active procrastinators tended to have the same academic outcomes as those who did not procrastinate (Choi and Moran, 2009). I do believe I perform well under pressure in all aspects of life, and this article helps to make me realize I may not possess a negative attribute. I may very well be using active procrastination to my benefit as I work hard in a short amount of time. According to Martha McCarty’s article The Power of a To-Do List (2009), making a list of what needs to be done is simple and makes a huge difference in controlling procrastination. ......

Words: 1175 - Pages: 5

Free Essay

Shopping Trends

...visitors traveled to Hong Kong and a key motivation for their visit is shopping (Zhang & Lam, 1999). To the best of our knowledge, there is little published research done to identify IVS tourists’ shopping preferences and behaviors. In this study, we focus on the shopping behaviors of IVS tourists from Guangzhou, Shenzhen, Shanghai and Beijing for fashion products during their trips to Hong Kong. In the literature, tourism and its relationship with shopping behaviors have been investigated, and there are many studies trying to define tourism typologies. Under the ÃCorresponding author. Room ST710, ITC, The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong. Tel.: +852 2766 6450. E-mail address: jason.choi@inet.polyu.edu.hk (T.-M. Choi). four-type tourism typology proposed by Littrell et al. (1994) and according to Yuan and McDonald (1990), CM tourists mainly belong to the styles ‘‘Ethnic, Arts & People’’ and ‘‘Urban Entertainment’’, as they tend to spend a comparatively large proportion of their time on fashion shopping during the trips. Besides, they enjoy having interactions with salespeople, particularly those having rich product knowledge. Huang and Hsu (2005) summarize the motivations of CM travelers visiting Hong Kong and shopping is found to be a prominent push factor. On the other hand, they also reveal that time, language barrier and complexity of getting travel documents are some inhibitors for CM tourists to visit Hong Kong. It is necessary for us to......

Words: 3284 - Pages: 14

Premium Essay

Bringing Western Culture to South Korea Via Nursing Home, Plastic Surgery, Clothing and Makeup

...of South Korea’s gross domestic product contributes to the knowledge of science and technologies (“Viewing South Korea-The Role of Science and Technology,” n.d.). Though South Korea may have the fastest speeds, there are still privacy concerns with these technologies (OSAC, 2014). There are issues with freedom of speech to compromised information issues (OSAC, 2014). I go over a risk assessment where I highlight the strengths and weaknesses of a potential business venture in South Korea. It is fair to say that after my research I have concluded that South Korea is a safe, low-crime country (OSAC, 2014). The roads are safe (OSAC, 2014), and the medical care is up-to-date (OSAC, 2014). The aging population demands a translucent solution, which allows families to leave for the city, and not worry about loved ones (Seo, Choi, & Park, 2010). After looking at the aging population, I highlight cultural differences between the western and Korean culture. I review etiquette in Korea; knowledge of this is essential, in my opinion. Lastly, I review the impact of Western culture on the South Korean society. I describe the demand for plastic surgery, cosmetics, and western clothing in South Korea. These all result in a successful business venture for Western Plaza Inc., in my opinion. I show a feasibility analysis of this venture and conclude my research with a realistic overview of my concluding recommendations, and why I believe Western Plaza Inc. can experience great success in......

Words: 9631 - Pages: 39

Premium Essay

I Have a Theory

...matter in our universe was “infinitesimally small in size, infinite in density, and the curvature of space-time was infinite” (Choi, 2013). Although we cannot define the singular moment in time when the universe expanded, but we can offer observations that show that it did begin to expand approximately 14 billion years ago. A burst of expansion occurred that we call inflation and at a rate faster than the speed of light, our universe doubled in size at least 90 times. One full second after the initial moment of expansion, at a temperature of approximately ten billion degrees, the universe began to take a recognizable form: there were mostly photons, electrons, and neutrinos, and their antiparticles, along with some protons and neutrons (Choi, 2013). As temperatures cooled, the protons and neutrons started to bind together to form the nuclei of elements we know today as hydrogen, helium, lithium, and deuterium. About 400 million years after the Big Bang, the universe began to emerge from the cosmic dark this lasted more than a half billion years. Clumps of gas collapsed enough to form the first stars and galaxies. According to Choi, “Although the expansion of the universe gradually slowed down as the matter in the universe pulled on itself via gravity, about 5-6 billion years after the Big Bang, a mysterious force now called dark energy began speeding up the expansion of the universe again, a phenomenon that continues today” (2013). Approximated 9 billion years after the Big......

Words: 1408 - Pages: 6

Premium Essay

Korean Trade Union and Organization of Korean Women Workers

...extensively imposed practices of "firing women first" during mass lay-offs and the conversion of their status from full-time to part-time. Consequently the KWTU was formed to shed light on and abolish the prejudiced policies and actions endorsed against women workers. Currently, the KWTU has 1,500 union members who are involved in the activities of local units of nine major cities including, Seoul, Inchon, Pusan, Kwanju, Buchon, Ansan-Shuheung, Masan-Cangwon, Iksan-Chonju and Taegu. Protecting the rights of many women workers who are often denied membership in other trade union, the KWTU offers membership to all women workers working in any workplace or region. In fact, 71.8 percent of KWTU's membership consists of irregular women workers (Choi, 2000, Song, 2001).  This essay has numerous objectives. First, the fundamental incentives for the configuration of the KWTU will be presented. Principally, the discussion will depict the rising number of women workers in the workforce, their worsening work conditions, along with the execution of prejudiced actions targeting women workers. Subjects such as the gender discrepancies in wage, the patriarchal coercion of women workers and the pessimistic influence of the IMF reforms will be raised. Subsequent, the history of the organization of the KWTU will be presented. This part illustrates the force underlying the founders' choice to form the union. Finally, this essay will investigate the KWTU's impact on the financial and social......

Words: 3187 - Pages: 13