Premium Essay

Weeee

In: Historical Events

Submitted By jeewoonchoi
Words 1204
Pages 5
Making A Global Pitch

Introduction

Advertising is a message designed to promote a product, a service, or an idea. It is designed to inform, influence, or persuade people. To be effective, an advertisement must first attract attention and gain a person’s interest. It may then provide reasons for buying a product and for believing the advertiser’s claims. Advertisers use a variety of techniques to create effective advertisements. They start with a basic appeal, which is the main selling point, or theme, of an advertisement. They then use certain specific techniques. The most commonly used techniques include (1) attention-getting headlines, (2) slogans, (3) testimonials, (4) product characteristics, (5) comparison of products, and (6) repetition.

Task

Your group, employees of the Acme Advertising Agency, has just been assigned to design a new campaign promoting one of the products of the Columbian Exchange as being the most influential to world history, affecting the largest number of people. The products are cassava, the potato, the trade in silver, the Atlantic slave trade, and sugar. To add to the mix of products, an old time favorite commodity is offered as well, silk. Your group must present its advertising campaign, its pitch for the product that your group is assigned, to company executives trying to decide which product to represent in an international advertising promotion. Your “global pitch” must include a poster-size ad and arguments demonstrating the significance and influence of your product in world history and its effect on the largest number of people. Your group should display the “print” advertisement during the group’s brief, in-class presentation in which each member of the group must present one argument. Your “global pitch” must include a Power Point presentation or a poster, and a one page written...

Similar Documents

Free Essay

Weeee

...Suring Basa I. A. Pamagat ng Katha Tayong mga Maria Magdalena B. Awtor Fanny A. Garcia II. Buod ng Katha Nagbukas ang kwento sa pakikipag-usap ni Hilda sa isang babae na baguhan pa lamang sa bar na pangalan ay Uncle Tom’s na pagmamay-ari ng isang Amerikano, si Thomas Dewey. Ibinahagi niya ang kanyang buhay, simula sa kanyang kabataan at kung paano din siya nagsimula magtrabaho sa Uncle Tom’s. Si Hilda na kilala din bilang Ne ay lumaki na ulila sa ama kaya ang kanyang Nanay na lamang ang nagpalaki sa kanya. Pinalaki siya ng kanyang ina na maging konserbatibo sa pagkilos at sa pananamit. Kilala siya sa kanilang lugar, ang Looban, dahil sa angkin niyang kagandahan. Nang nakatapos na ng hayskul, nagtrabaho siya bilang weytres sa isang restoran upang mapagipunan ang matrikula niya sa kolehiyo dahil pangarap niya maging nars. Sa restoran na iyon ay nakilala niya si Mother, isang Mama-san, inaaya siya na maging a-go-go dancer sa isang bar kung saan malaki ang makukuha niyang sweldo. Pumayag siya at simula noon ay nag-iba na ang itsura, pananamit at pagkatao niya. Natuto siya gumawa ng mga masasamang gawain tulad ng pag-iinom, paggamit ng droga, pakikipatalik at pagpapalaglag ng bata kagaya ng ibang regular bar girl dahil sa mga hindi inaasahang mga pangyayari. Nalaman ng mga taga- Looban at ng kanyang ina ang tungkol sa pag- a-go-go dancing niya noong siya ay nakita ng kanyang kababata. Sa kabila ng mga panghuhusga ng mga taga-Looban sa kanya, ang pagmamahal ng......

Words: 1606 - Pages: 7

Free Essay

Essay on Emptyness

...rt ergegfgfgreger grgerg rge rgrg weeee ggggg eee ee gdgds Sfasdf a sd asdfaf sdf asfs fsdfagqrag rt ergegfgfgreger grgerg rge rgrg weeee ggggg eee ee gdgds Sfasdf a sd asdfaf sdf asfs fsdfagqrag rt ergegfgfgreger grgerg rge rgrg weeee ggggg eee ee gdgds Sfasdf a sd asdfaf sdf asfs fsdfagqrag rt ergegfgfgreger grgerg rge rgrg weeee ggggg eee ee gdgds Sfasdf a sd asdfaf sdf asfs fsdfagqrag rt ergegfgfgreger grgerg rge rgrg weeee ggggg eee ee gdgds Sfasdf a sd asdfaf sdf asfs fsdfagqrag rt ergegfgfgreger grgerg rge rgrg weeee ggggg eee ee gdgds Sfasdf a sd asdfaf sdf asfs fsdfagqrag rt ergegfgfgreger grgerg rge rgrg weeee ggggg eee ee gdgds Sfasdf a sd asdfaf sdf asfs fsdfagqrag rt ergegfgfgreger grgerg rge rgrg weeee ggggg eee ee gdgds Sfasdf a sd asdfaf sdf asfs fsdfagqrag rt ergegfgfgreger grgerg rge rgrg weeee ggggg eee ee gdgds Sfasdf a sd asdfaf sdf asfs fsdfagqrag rt ergegfgfgreger grgerg rge rgrg weeee ggggg eee ee gdgds Sfasdf a sd asdfaf sdf asfs fsdfagqrag rt ergegfgfgreger grgerg rge rgrg weeee ggggg eee ee gdgds Sfasdf a sd asdfaf sdf asfs fsdfagqrag rt ergegfgfgreger grgerg rge rgrg weeee ggggg eee ee gdgds Sfasdf a sd asdfaf sdf asfs fsdfagqrag rt ergegfgfgreger grgerg rge rgrg weeee ggggg eee ee gdgds Sfasdf a sd asdfaf sdf asfs fsdfagqrag rt ergegfgfgreger grgerg rge rgrg weeee ggggg eee ee gdgds Sfasdf a sd asdfaf sdf asfs fsdfagqrag rt ergegfgfgreger grgerg rge rgrg weeee ggggg eee ee gdgds Sfasdf a......

Words: 4850 - Pages: 20

Premium Essay

Climate Change

...A Meta-Analysis of the Economic Impacts of Climate Change Policy in the United States Adam Rose* and Noah Dormady** This paper provides a meta-analysis of a broad set of recent studies of the economic impacts of climate change mitigation policies. It evaluates the infiuences of the impacts of causal factors, key economic assumptions and macroeconomic linkages on the outcome of these studies. A quantité regression analysis is also performed on the meta sample, to evaluate the robustness of those key factors throughout the full range of macro findings. Results of these analyses suggest that study results are strongly driven by data inputs, economic assumptions and modeling approaches. However, they are sometimes affected in counterintuitive ways. 1. INTRODUCTION The macroeconomic impacts of climate change mitigation policies are controversial among both scholars and the policy-making community. Results range from predictions of severe economic harm to significant overall economic gains. Given the unresolved nature of this debate, this paper seeks to shed light on it by evaluating a wide range of macroeconomic studies through a metaanalytic approach. Meta-analysis is a method for evaluating a cross-section of studies on a given topic, and evaluating the impacts of assumptions, input variables and modeling approaches on the overall findings of the studies. In essence, meta-analysis is a study of studies (Borenstein et al., 2009; Lipsey and Wilson 2001). The......

Words: 6531 - Pages: 27