Free Essay

Working Students

In: Other Topics

Submitted By newanika
Words 2250
Pages 9
A. PANIMULA Ang edukasyon ay isang pundasyon ng mabuting pamumuhay. Ito ay naglalayon ng pagkatuto ng isang katauhan. Sinasabi din na ito ay isang proseso ng pagkuha ng kalaaman kaya naman ito ay nagdudulot ng benepisyo sa ating mental, pisikal, emosyonal at maging sa ating espiritwal. Pinapabuti nito ang bawat aspekto ng ating buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga kaalaman sa lahat ng bagay. Sumakatuwid, napakahalaga ng edukasyon sa bawat mamamayan ngunit maraming estudyante sa kolehiyo at hayskul ang hindi nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Ayon nga sa UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), “Ang edukasyon ay isang prinsipyo ng karapatang pantao at ito ay isa ring pagsasanay sa iba pang karapatang pantao na nagtataguyod ng indibidwal na kalayaan, nagbibigay kalakasan at nagbubunga ng paglago. Subalit milyong mga kabataan maging mga matatanda ang hindi napapagkalooban nito dala ng kahirapan sa buhay.” Bunga nito, ang mga pursigidong mag-aaral na may pangarap na makapagtapos ng pag-aaral ngunit sa kakapusan ng kuwalta ay hindi sila nabibigyan ng pagkakataon, pumapasok na lamang sa pagtatrabaho. Naaapektuhan nga ba ng kanilang pagbabanat ng buto ang kanilang pagganap sa paaralan?
Ang pagtatrabaho habang nag-aaral ay makapagdudulot din ng tagumpay kung sa kanilang pagtatrabaho ay matututunan nila ang pagiging masipag, matiyaga at magkakaroon sila ng ‘time management skills’. Sa kabilang dako naman, maaari din itong makapagpalubha ng kanilang sitwasyon sa kanilang pag-aaral dahil maaari silang magkaroon ng mababang marka dahilan ng kakulangan sa oras sa paggawa ng mga takdang aralin, pagrerebyuw atbp. At pagod buhat ng magdamagang paggawa.
Ang pagtatrabaho habang nag-aaral ay napakabigat na pasanin para sa mga estudyante. Ang atensyon ng mga mag-aaral na nagtatrabaho ay nahahati. Maaari silang bumigay sa bigat ng kanilang dinadala –maaari nilang bitawan ang kanilang pag-aaral o ang kanilang pagtatrabaho. Malaki din ang masamang epekto nito sa kanilang pag-iisip, dahil bukod sa mga gawaing pampaaralan ang laman ng kanilang utak nadadagdagan ito ng mga problema sa trabaho at pagbabadyet. Maging sa pisikal mayroon din itong masamang naidudulot sapagkat kadalasan ang mga ‘working students’ ay nakakaranas ng pagkahapo, pagkabalisa at sila ay madalas na nanlulupaypay.

B. LAYUNIN NG PAG-AARAL

Ang layunin ng aming pag-aaral o pananaliksik batay sa aming napiling paksa ay ang mga sumusunod:

1. Makapagbigay ng sapat na impormasyong nauukol sa manggagawang mag-aaral.

2. Maimulat ang mga mambabasa sa mga epekto, adbentahe at disadbentahe ng pagiging isang manggagawang mag-aaral

3. Malaman ang mga nagiging epekto ng pagiging ‘working student’ sa kanilang pag-aaral.
4. Alamin kung ang mga manggagawang mag-aaral ba ay nakaeksperyensa ng kahirapan sa pagtatrabaho.
5. Tukuyin kung paano nila napagsasabay ang trabaho at eskwela.

C. PAGLALAHAD NG SULIRANIN

a. Ang pag-aaral na ito ay naglalayon na masagot ang mga tanong ukol sa pagiging working student particular sa mag-aaral sa kolehiyo.

1. Anu-ano ang mga epekto ng pagiging working student sa mga aspetong ito:

1.1 Pamilya
1.2 Kaisipan
1.3 Emosyon

2. Anu-ano ang mga epekto ng pagiging working student sa pagganap nila sa paaralan:

2.1 Mabuti
2.2 Masama

3. Paano nakatutulong ang pagtatrabaho nila sa kanilang pag-aaral?

4. Anu-ano ang mga benepisyong nakukuha ng mga working students sa kanilang pagtatrabaho?

5. Paano nakatutulong ang pagtatrabaho nila sa sariling pangangailangan?

D. BALANGKAS TEORETIKAL

Sa ganitong usapin, malaki ang naitulong ng mga pag-aaral ni Abraham Maslow ukol sa Hierarchy of Needs at motivation at work. Ayon sa kanyang motivation theory, sinisikap ng tao na paunlarin ang kanyang sarili. Walang katapusan ang kanyang mga pagnanais dahil kung matumbasan man ang isang kagustuhan, nakararanas siya ng satispaksyon ngunit sa maiksing panahon lamang. Bago maarok ang potensyal ng tao, ay may iba't ibang pangangailangan na kailangang mapunan. Dito pumapasok ang kanyang pag-aaral sa hierarchy of needs. Bago pa masunod ang motibasyon, kailangan munang mapunan ang mga pinakapayak na kailangan. Sa unang antas, nariyan ang mga physiological needs o ang mga bagay upang mabuhay. Ito ay ang mga pagkain, damit at tahanan. Ito ay ang mga pisikal na pangangailagan ng pisikal na pangangatawan. Ito ang mga palaging pinupunan ng mga mangagawa, estudyante man o hindi. Para sa marami, ang bawat oras ng pagtatrabaho ay katumbas ng mga pagkaing ihahain sa hapag. Para sa aking sabjek, mahalaga para sa kanyang mapunan ang mga pangangailangang ito ngunit hindi lamang para sa kanya kundi maging para sa kanyang pamilya. Simula nang lumaki ang kanyang sweldo ay iniako na niya ang pagbili ng buwanang groceries. Kadikit ng pangangailangang ito ay ang motibo niyang maipagpatuloy ang suporta sa mga magulang.
Sunod sa pangunahing pangangailangan ay ang seguridad. Gusto ng taong manirahan sa payapang lugar upang matiyak ang seguridad ng kanyang sarili at pamilya. Bumibili ng mga gamot at health plans. Para sa sabjek, mahalaga ang seguridad sa kalusugan lalo pa’t para ito sa kanyang mga magulang. Ang seguridad na ito ay isang benepisyong mula sa kompanya. Natatakot siya sa pagkaputol ng benepisyong ito, kasabay ng kanyang pagreresign. Ayon kay Maslow, ang susunod na pangangailangan ay ang pagtanggap ng lipunan at ang makapagbigay ng pagmamahal. Sinasabing lumilitaw ang pangangailangan na ito matapos mapunan ang unang dalawang pangangailangan. Kahit pa sabihing hindi dapat nagpapasuway sa opinyon ng ibang tao, alam natin na mahalaga pa rin at maluwag sa kalooban kung tanggap tayo ng kinabibilangang lipunan.

Para sa sabjek, tila natatakpan ang kawalan niya ng diploma ng pagtatrabaho sa isang magandang kumpanya. Importante rin para sa kanya ang pang-unawa ng ina at ito ang unang-unang manghihinayang sa kanyang pag-alis sa kumpanya. Sa kasalukuyan, hindi pinag-uukulan ng panahon ng sabjek ang pangangailangan na makapagmahal. Sa dami ng kanyang mga ginagawa at alalahanin, ang pagmamahal na ibinibigay at natatanggap mulasa pamilya at mga kaibigan ay sapat na. Ang sunod na pangangailangang binanggit ni Maslow ay ang pangangailangan ng kompyansa sa sarili at paggalang ng iba. Ang mga pangangailangang ito ay nakaangkla sa pangangailangang maging tanggap. Ayon kay Maslow, ang pagbuo ng kumpiyansa ay kinabibilangan ng kagustuhang magkaroon ng tiwala sa kakayanan, maging mahusay sa napiling larangan at magkaroon ng kalayaan sa napiling gawain. Sinabi rin ng sikolohista na namamalayan ng isang tao ang ganitong pangangailangan kung natugunan na ang mga pangunahing pangangailangan. Para sasabjek, siya ay nasa ganitong estado at ito ang itinuturing niyang pinakamahalaga sa listahan ng mga pangangailangan.

Bilang isang mananaliksik, nakita ko ang hirap na maaaring pagdaanan ng mga estudyanteng sabay na nagtatrabaho dahil, tao din sila na maraming mga pangangailangan sa buhay, sa totoo lang ay mas marami pa nga ang kailangan nila dahil kapos sila sa pantustos. Ipinakita ng teorya ni Maslow ang mga pangangailangang ito.

E. PARADIGMA NG PAG-AARAL

PINAGBATAYAN PROSESO KINALABASAN

1. Bakit ikaw ay nagtatrabaho habang nag-aaral?

• Magsagawa ng isang sarbey ukol sa paksa

• Pagtatala ng mga resulta sa nagawang sarbey.

• Pag-interpret ng mga resulta
• Ayon sa aming sarbey:
a. Sila ang bumubuhay sa kanilang pamilya.
b. Dahil sila ay may kakulangang pampinansyal
c. Para magkaroon ng karagdagang panggastos
2. Anu-ano ang eksperyensa mo bilang mangagawang mag-aaral sa aspektong emosyonal, sosyal, pisikal, mental at espiritwal?

a. Napapalawak nito ang kaisipan sapagkat nakakatulong ito upang matutuhan ang lahat ng bagay,
b. Nagiging mapagmhal sa kapwa
c. Lumalakas ang resistensya
d. Lalong pinatibay ang pananampalatay sa Diyos, sa pamamagitan ng mga pagsubok sa buhay.
e. Madalas na pagkalito at nahahabag sa sitwasyon sa buhay.

3. Anu-ano ang epekto ng pagiging manggagawang mag-aaral sa pagganap mo sa iyong Pag-aaral
a. Nababawas ang oras para sa gawaing pampaaralan
b. Naapektuhan ang mga marka.
c. Mas nagiging pursigido sa pag-aaral

F. KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL Sinasabi na ang edukasyon ay isang makapangyarihang sandata upang itaguyod ang mundo tungo sa pagbabago –Nelson Mandela
Isinasaad sa 1987 Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas na dapat pangalagaan at itaguyod ng Estado ang karapatan ng lahat ng mga mamamayan sa mahusay na edukasyon sa lahat ng antas at dapat magsagawa ng angkop na mga hakbang upang matamo ng lahat ng gayong edukasyon.

Ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng pag-aaral na nakapokus sa pagiging manggagawang mag-aaral sa pamamagitan ng pag-aaral na ito umaasa ang may akda na may kabuluhang makapagdudulot ito sa mga sumusunod:
Mag-aaral – ang pag-aaral na ito ay naglalayong maiparating sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pag-aaral kahit salat sa buhay ay kailangang ipagpatuloy ito upang maabot ang mga pangarap at magtagumpay sa buhay.
Magulang – makatutulong ang pag-aaral na ito upang maipahayag ang mga responsibilidad ng magulang sa kanilang mga anak at naglalayon din itong ipaalam ang kanilang tungkuling ukol sa pag-aaral ng kanilang mga anak.
Guro – nais ipabatid ng pananaliksik na ito na dapat bigyan ng sapat na konsiderasyon ang mga manggagawang mag-aaral.
Gobyerno – nais ipabatid ng pag-aaral na ito sa mga kinauukulan na dapat mabigyang pansin ang pangangailangan ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral.
Sa pinagtatrabahuhan – naglalayon ang pananaliksik na ito na magbigay kaalaman sa mga pinagtatrabahuhan ng mga manggagawang mag-aaral ang hirap na nararanasan ng mga ‘working students’ sa kanilang pag-aaral at pagtatrabaho.
Sa mga mambabasa – maibabahagi ng pag-aaral na ito sa mga mambabasa ang mga naidudulot sa pagganap ng mga ‘working students’ sa kanilang paaralan.

G. SAKLAW AT LIMITASYON NG PAG-AARAL

Ang sakop ng pag-aaral ay iba’t ibang pamamaraan ng pagkontrol ng pagkahapo ng mag-aaral sa unang taon ng Manila Cenral University sa kolehiyo ng Medical Technology. Gumamit ang mga mananaliksik ng isang talatanungan upang makapangalap ng datos.

Limang mag-aaral ng City of Malabon University na may kursong Bachelor of Science in Secondary Education major in English ang sumagot ng talatanungan. Inabot ng tatlong araw ang pangangalap ng mga impormasyon sa mga ito. Binibigyang pansin lamang ng pag-aaral na ito ang mga epekto ng pagiging manggagawang mag-aaral sa kanilang pagganap sa paaralan.

H. KAHULUGAN NG MGA KATAWAGAN

Ipinapakita dito ang mga kahulugan ng mga salitang ginamit sa pananaliksik.Makatutulong ito upang higit na maunawaan ng mga mambabasa ang nilalaman ng pag_aaral.

Mangagawang Mag-aaral. Mga taong sabay na nag-aaral at nag-tatrabaho.
Ekonomiya. Binubuo ng mga sistemang ekonomiko ng isang bansa o ibang area: ang trabaho, puhunan, at mga pinagkukunang lupain at ang pagmamanupaktura,produksiyon, pangangalakal, distribusyon, at konsumpsiyon ng mga kalakal at serbisyo ng areang ito.
Kuwalta. Ang salapi o pera ay kahit anong pangkalakalang bagay o kaparaanan, na maaring sa anyo ng papel, barya o sinsilyo, bono, utang o kredito atbp. Ito ay nagpapanatili ng halaga ng bagay o serbisyong nauugnay o nailaan para rito. Ang halaga ng pera (sa kaniyang iba't ibang kaparaanan) ay tumataas at bumamaba.
Gobyerno. Isang organisasyon na may kapangyarihan na gumawa at magpatupad ng batas sa isang nasasakupangteritoryo. Ito rin ay may kapangyarihan na magbigay ng mga pangangailangan ng mga mamamayan ng nasasakupang teritoryo.

Trabaho. Ang gawain, gampanin, otungkulin na isinasagawa o isinasakatuparan ng isang tao upang makatanggap ng kapalit na salapi, gana, o suweldo. Tinatawag ang taong naghahanapbuhay bilang manggagawa, empleyado, o trabahador.
Seguridad. Katayuan ng pagiging nasagip mula sa kapahamakan o kaya kasamaan.
Emosyon. Ang pakiramdam ng isang tao na hindi nagagawa ng pisikal kundi ng mental at sikolohikal na gawain na makikita sa kilos, gawa, o ang ugali ng isang indibidwal. Iba iba ang emosyon na mararamdaman sa buhay tulad ng saya, lungkot, pagsisisi, pag-galit, tuwa at iba pa. Lahat ng tao ay may emosyon, maaring manhid ang isang tao na minsan makaramdam kung siya ay hindi mapag-bigay at mapagpatawad. Maari ring ang emosyon ng isang tao ay dulot ng pag-ibig opagmamahal.
Pamilya. Ang pamilya ay lipon ng dalawa o higit pa sa dalawang tao na magkaugnay sa dugo, sa bisa ng sakramento ng kasal o sa pamamagitan ng pag-aampon o paninirahan sa isang tirahan. Mahalaga ang pananatili ng pamilya dahil ito ang tumutugon sa maraming pangangailangan tulad ng pangangalaga sa mga batang kasapi nito. Ito ay binubuo ng ama, ina at mga anak.
Kaisipan. Paksa tungkol sa napakalabis na pag-teoriya, pagsubok at seryosong pagdadahilan na nangyayari sa pilosopiya(pinag-aaralan sa ilalim ng pamuhatan na pilosopiya ng pag-iisip), sikolohiya, at relihiyon (kung saan sa teolohiya, kadalasang kinukunsidera na nasa tabi ito ng mga iba pang kaugnay na palagay katulad ng kaluluwa at espiritu). Iniisip ng iba na kasing kahulugan ito ng utak.
Paaralan. Isang pook kung saan nag-aaral ang isang mag-aaral. Halimbawa nito ang elementarya at sekundarya.
Adbentahe. Mga bagay kung saan tayo ay nakikinabang.
Disadbentahe. Mga bagay kung saan tayo ay hindi nakikinabang.
Edukasyon. Kinabibilangan ng pagtuturo at pag-aaral ng isang kasanayan, at saka ilang bagay na hindi masyadong nadadama ngunit higit na malalim: ang pagbahagi ng kaalaman, mabuting paghusga at karunungan. Isa sa mga pangunahing layunin ng edukasyon ang ipahayag ang kultura sa mga susunod na salinlahi.
Guro. Isang tao na nagbibigay ng edukasyon para sa mga mag-aaral. Ang gampanin ng guro ay kadalasang pormal at umiiral, na isinasagawa sa isang paaralan o ibang lugar ng edukasyong pormal.
Konstitusyon. Isang pangkat ng mga prinsipyong saligan o pundamental o nailunsad at naitatag na mga pamarisan na pinagbabatayan o inaalinsunuran kung paano pinamamahalaan ang isang estado o iba pang organisasyon.
Pagkahapo. Pakiramdam kung saan ikaw ay pagod na pagod.
Pagkabalisa. Pakiramdam na kung saan ikaw ay nalulungkot.
Nanlulupaypay. Pakiramdan kung saan ikaw ay pagod na pagod
Potensyal. Ibig sabihin nito ay ang kakayahan ng isang tao sa paggawa ng isang bagay.
Motibo. Isang bagay na inaasam ng isang tao na makuha sa isang tao, bagay o kaya naman ay sa mga pangyayari sa kanilang buhay.

Similar Documents

Free Essay

Working Student

...INTRODUCTION Many students of HRM in Taguig City University work part-time Employment during school could improve grades if working promotes aspects that correspond with academic success, such as industriousness or time management skills, or instead reduce grades by reducing time and energy available for school work. Otherwise, working might be associated with academic performance, yet not directly influence it, if unobserved student differences influence both labor supply and grades. Unmotivated students might neither work for pay nor receive good grades because they put little effort into the labor market or school. In contrast, HRM students uninterested in academics might work long hours that would otherwise have been devoted to leisure. Students might misjudge the link between college achievement and future earnings when making labor supply decisions. If so, obtaining a consistent estimate of how such decisions affect academic performance is prospectively important for policy consideration. Some of HRM students in Taguig City University Students are more likely to work than they are to live on campus, to study full time, to attend a four-year college or university, or to apply for or receive financial aid. Students work regardless of the type of institution they attend, their age or family responsibilities, or even their family income or educational and living expenses. Most HRM students at Taguig City University face many challenges in their already busy everyday lives...

Words: 2898 - Pages: 12

Premium Essay

Working Students

...The Effect of Employment on Student Outcomes in High School and Beyond The Question How does student employment affect students' personal, social, and academic outcomes? The Context Many American students consider employment an integral part of their high school experience. NCES (National Center for Education Statistics) data from 1992 show that more than two-thirds of high school students were employed during their senior year, with 22.7 percent of those students working more than 20 hours per week. Most students worked in nonacademic jobs, with almost 25 percent employed in the food service industry, 14.5 percent working as a grocery clerk or cashier, and 11.8 percent working in sales. The vast majority of students earned between $4.25 and $6 per hour. Students in the United States work more than students in most other, postindustrial countries—more than triple the average amount of time their European and East Asian peers spend working, in fact. Researchers have taken many different approaches to examining the issue of employment and its effect on student outcomes and, as a result, have reached a wide range of conclusions. Some have concluded that increased time spent working results in decreased time spent on school activities and, thus, lower academic achievement, whereas others suggest that work experience builds character, strengthens organizational skills, and gives students a sense of responsibility that may actually increase achievement. Other researchers...

Words: 1350 - Pages: 6

Premium Essay

Working Student

...Print this article Related Searches: • Students at Risk • Gifted Math Students 1. o [pic]Part time students face special challenges. Students who attend university part time face challenges and benefits that are different than full-time students. According to Salme Harju Steinberg, president emeritus of Northeastern Illinois University, most people who enroll as part-time students rather than full time do so for financial reasons (see References 1). Most part-time students are working, many of them full time, at the same time that they are attending school. This can create severe time shortages, and the student requires highly developed time-management skills in order to handle school and work. 2. Balancing Work and Study o The balance can be tricky particularly for students who are working full time while they are enrolled in a university. Even when there is time to get to all required classes, additional time is needed to complete assignments and research. If either work or study are excessively stressful for the student, the quality of both may suffer. Due to these stresses, the drop-out rate among part-time students is higher than the rate of other students. For a student who already has a job and not enough time to study, the temptation to simply give up on graduating can be great. Families and Children o Many part-time students are older and already have careers, marriages and children to deal with.......

Words: 308 - Pages: 2

Premium Essay

Working Students

...CHAPTER 2 REVIEW OF RELATED LITERATURE AND STUDIES This chapter presents the related literature and studies after the thorough and in-depth search done by the researchers. This will also present the synthesis of the art, theoretical and conceptual framework to fully understand the research to be done and lastly the definition of terms for better comprehension of the study. Related Literature Tracer study is an approach which widely being used in most organization especially in the educational institutions to track and to keep record of their students once they have graduated from the institution. Through tracer study, an institution able to evaluate the quality of education given to their graduates by knowing the graduates placements and positions in the society which later can be used as a benchmark in producing more qualified and competitive graduates. There are books that we can use as a tool for studying different aspects of education and for studying the present topic which is “A Tracer Study on The Employment Status of AB Journalism Graduates Batches 2009-2012. In the book Employment and Career Opportunities after Graduation by Arcelo and Sanyal, the existence of a huge number of educated unemployed can lead to a certain amount of political instability in a country, for they being among the educated class and knowledgeable about the privileges society can offer, feel doubly deprived. In this matter, the analysis of the unemployment situation in the......

Words: 4197 - Pages: 17

Premium Essay

Working Student

...ikaw ay isang working student? | Medyo. | Hindi. | 7. Nagagawa mo bang balansehin ang oras ng trabaho at oras ng pag-aaral ng hindi ka nahihirapan ? Ipaliwanag kung oo at kung hindi bakit? | Hindi, dahil malayo ang aking tinitirahan. Inaabot ako ng halos isang oras sa biyahe pa lamang nahihirapan na ako, tapos pag may pang-umaga sa subject hindi ako nakakatulong sa trabaho ko o hindi ako umaattend sa practice lalo na sa P.E. | Hindi, dahil dipende kung makakapag-out ng maaga sa trabaho o sa paaralan pag hindi ay na late ako. | 8. Maayos pa ba ang iyong pakikitungo sa iyong pamilya at mga kaibigan sa pagiging abala sa pagtatrabaho at pag-aaral? | OO, dahil may sabado at lingo naman | OO | 9. Nakakapaglaan ka pa ba ng oras sa iyong sarili at pamilya? | OO | OO, minsan dipende sa schedule. | 10. Sapat ba ang iyong sweldong nakukuha sa pagtustos sa iyong pag-aaral ? kung hindi bakit? | OO sapat naman | Hindi, dahil sa maraming gastusin | 11. Maayos pa ba ang iyong kalusugan ng dahil sa ikaw ay walang tulog at pahinga dahil sa iyong trabaho at pag-aaral? | Hindi masyado, parating puyat | Hindi | 12. May mga pagkakataon ba na wala kang sapat na tulog dahil sa iyong trabaho at pag-aaral? | OO | OO, madalas | 13. Sa palagay mo ano ang epekto sa iyo ng pagiging working student? | Minsan hindi ako makapagconcentrate sa leksyon parang punong-puno ang utak ko. | Isang pagiging masipag na mag-aaral at empleyado at advantage sa susunod na papasukan dahil sa “working......

Words: 4309 - Pages: 18

Premium Essay

Working Students

...dramatic changes in how students are funding their college educations. Adult degree seekers, first-generation students, students of color, and students from low-income backgrounds have become a mainstay in the growing mix in college today. This new mix challenges the persistent image of the of the “traditional,” direct-from-high school, white, middle-class college student on a residential campus, who may work part time, is dependent on parents, and graduates within four years. In fact this picture represents less than 27% of college students today (Choy 2002). Today’s college students face a complex set of dilemmas about whether to attend college, where to attend, how to pay, how much to work, how many jobs to take, how to pay credit card bills and car payments, how to juggle family and children, and how to balance these competing priorities while in school. The amount of time students spend working has been of increasing concern for the educators that serve them and, in some instances, the students themselves. Recent data would indicate that 80% of American undergraduates worked while attending college in 1999-2000 (King, 2003).This represents an 8% increase over the class less than a decade previously, among whom 72% worked (Cuccaro-Alamin & Choy, 1998). Further, there appears to be a strong body of literature that points to the positive effects of not working versus working while attending college. One of the most difficult things we as students face is trying to......

Words: 2522 - Pages: 11

Premium Essay

Working Students

...This is the typical response from faculty members and administrators who are asked how much undergraduate students should work at paying jobs while attending college. Available research supports this recommendation. Quantitative studies consistently show that retention rates are higher for students who work a modest number of hours per week (ten to fifteen) than they are for students who do not work at all or those who work more than fifteen hours per week. Research also shows increased academic success for students working on rather than off campus. Unfortunately, this simple recommendation is no longer feasible or realistic for the typical undergraduate. Most college students are now not only employed but also working a substantial number of hours, a fact not widely understood or discussed by faculty members and policy makers. According to the National Center for Education Statistics, in 2007 nearly half (45 percent) of “traditional” undergraduates—that is, students between the ages of sixteen and twenty-four attending college full time—worked while enrolled. About 80 percent of traditional-age undergraduates attending college part time worked while enrolled. (See figures 1 and 2.) The share of full-time, traditional-age undergraduates working fewer than twenty hours per week has declined during the past decade (to about 15 percent in 2007), while the number working between twenty and thirty-four hours per week has increased (to about 21 percent in 2007). Today nearly......

Words: 317 - Pages: 2

Free Essay

Working Students

...brief presents data on school enrollment and student work status for the nation based on the 2011 American Community Survey (ACS). It takes a look at the proportion of students who worked and how much they worked over the previous year. Work status questions in the ACS are asked of persons aged 16 and over, so in addition to college students, high school students are included in this analysis. College students have a history of working, independent of the type of institution they attend, their age or family responsibilities, or even their family income.1 College professors and administrators generally recommend that students work 10 to 15 hours per week on campus.2 While 10 to 15 hours per week is considered optimal for college students, many of them work longer hours and not necessarily on campus. This report is one in a series to promote results from the 2011 ACS. The ACS provides detailed estimates of demographic, social, economic, and housing characteristics for congressional districts, counties, places, and other localities every year. A description of the ACS is provided in the text box. ENROLLMENT AND WORK STATUS In this analysis, full-time, year-round workers include those who usually worked 35 hours or more per week for 50 to 52 weeks in the past 12 months. Most high school students are dependents, living at home, and do not need employment to pay for school or other living expenses. In 2011, there were 11.1 million students aged 16 and over in high school and......

Words: 1873 - Pages: 8

Premium Essay

Working Student

...These deeply American themes are present in all the eras of student employment. The Colonial Period Admission to the professions (law, medicine, ministry, teaching) had traditionally been via lengthy apprenticeships in which the training was employment, albeit at steadily increasing levels of responsibility. Universities added a classroom component, but because of transportation difficulties and geographic isolation of the period, much training was still in the form of apprenticeships or on the job training . While apprentices were supported financially by their masters during the period of apprenticeship, universities had no such arrangement. Universities even expected the student to pay them. But the quality of education, the opportunity to be exposed to a wider community of scholars, the desire to emulate Europe, the increasing population and improving transportation all worked toward the rise of universities. They attracted young men of ambition but not always of means. In the earliest cases, these students often just hired themselves out. Many well-to-do families sought private tutors, particularly for daughters. Lawyers hired clerks. The jobs provided welcome extra money, and less need to be dependent on family. But many students either arrived at the university without means, or illness or other factors interrupted the support of the family. In these cases, faculty at the university often became involved. Small jobs, such as maintenance or......

Words: 362 - Pages: 2

Premium Essay

Working Students

...choose a school or university where we would study, only if we have more than enough money to acquire those. Being a college student is already hard as it is. The academic problems are already stressful enough for the students. Adding financial insecurity to their plates makes it more difficult and challenging for them. Working affects college students' academic performance negatively. Part-time jobs are one of the best ways for college students to gain real life experience and independence. College students with part-time jobs can also relieve some of the burden ARELLANO UNIVERSITY JOSE ABAD SANTOS CAMPUS ARELLANO UNIVERSITY JOSE ABAD SANTOS CAMPUS from their parents, but can lead to unbalance life to students who focus too much time and energy on the job. Poor conditions and environments can cause students to be injured during work. College students should consider all the major factors carefully before getting part- time job. As a student, we already know our responsibilities, not only academically, but also for our families. For a fact, one of the reasons the students chose their individual majors is their family. When financial instability occurs among families, the students feel a sense of responsibility to help their families somehow in any way they can. This is where working comes into the mind the students. Being a working student requires a lot of patience, dedication and hard work. Doing two things at the same time will eventually take its......

Words: 791 - Pages: 4

Premium Essay

Working Students

...of all undergraduate students – with a substantial number of “traditional” dependent undergraduates in employment, and working independent undergraduates averaging 34.5 hours per week – little attention has been given to how working influences the integration and engagement experiences of students who work, especially those who work full-time, or how the benefits and costs of working differ between traditional age-students and adult students. The high, and increasing, prevalence and intensity of working among both dependent and independent students raises a number of important questions for public policymakers, college administrators, faculty, academic advisors, student services and financial aid staff, and institutional and educational researchers, including: Why do so many college students work so many hours? What are the characteristics of undergraduates who work? What are the implications of working for students’ educational experiences and outcomes? And, how can public and institutional policymakers promote the educational success of undergraduate students who work? This book offers the most complete and comprehensive conceptualization of the “working college student” available. It provides a multi-faceted picture of the characteristics, experiences, and challenges of working college students and a more complete understanding of the heterogeneity underlying the label “undergraduates who work” and the implications of working for undergraduate students’ educational......

Words: 290 - Pages: 2

Free Essay

Working Students

...Anxiety Sensitivity and Risk-Taking Behaviors of Working Students Research Paper In Partial Fulfillment for the Requirements in Technical English By: Alnas, Kyle Bryan J. Balisacan, Meashelle Jan P. Sato, Shomi P. Chapter 2 REVIEW OF RELATED LITERATURE This chapter presents the literature and studies made by various educators which are found relevant to the present study. Relevant, related literatures were reviewed and analyzed to give support to the study undertaken. This chapter presents the discussion made by the different authorities which served as the backbone of the present research inquiry. Anxiety Sensitivity and Risk Taking Behavior Risk-taking refers to participation in behaviors that could lead to an undesirable or dangerous outcome (Byrnes, Miller & Schafer, 1999). Although risk-taking can be adaptive when the benefits of a behavior outweigh the costs or are more probable than the undesirable outcome, it can also be maladaptive when the opposite is true. Reason and judgment are used when assessing risk to determine if the potential gain of a behavior outweighs potential loss (Kahneman, 2003), and research suggests that personality and individual difference variables influence risk perception and risk taking behavior. (Dewberry, Juanchich & Narendran, 2013; Kozhevnikov, 2007). Studies have shown that the Big-5 personality factors (i.e., openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism) exhibit different relationships with......

Words: 1167 - Pages: 5

Free Essay

Working Student

...(LSAY) 3-1-1999 The effects of part-time work on school students Lyn Robinson ACER Follow this and additional works at: http://research.acer.edu.au/lsay_research Part of the Educational Assessment, Evaluation, and Research Commons Recommended Citation Robinson, Lyn, "The effects of part-time work on school students" (1999). LSAY Research Reports. Longitudinal surveys of Australian youth research report ; n.9 http://research.acer.edu.au/lsay_research/18 This Report is brought to you by the Longitudinal Surveys of Australian Youth (LSAY) at ACEReSearch. It has been accepted for inclusion in LSAY Research Reports by an authorized administrator of ACEReSearch. For more information, please contact repository@acer.edu.au. Published 1999 by The Australian Council for Educational Research Ltd 19 Prospect Hill Road, Camberwell, Victoria, 3124, Australia. Copyright © 1999 Australian Council for Educational Research ISBN 0 86431 324 1 &RQWHQWV Tables ...................................................................................................................................................... iv EXECUTIVE SUMMARY .......................................................................................................................... v INTRODUCTION....................................................................................................................................... 1 SCHOOL STUDENTS’ EXPERIENCE OF PART-TIME WORK......

Words: 23171 - Pages: 93

Premium Essay

Working Students

...efforts is the repeated finding that teachers are the fulcrum determining whether any school initiative tips toward success or failure. Every aspect of school reform depends on highly skilled teachers for its success. This is especially true as educational standards rise and the diversity of the student body increases. Teachers need even more sophisticated abilities to teach more complex curriculum to the growing number of public school students who have fewer educational resources at home, those who are new English language learners, and those who have distinctive learning needs. One of the few areas of consensus among education policymakers, practitioners, and the general public today is that improving teacher quality is one of the most direct and promising strategies for improving public education outcomes in the Introduction and Summary  | www.americanprogress.org 1 United States, especially for groups of children who have historically been taught by the least qualified teachers. Teachers can have large effects on student achievement, as suggested by a recent large-scale study in North Carolina, which found that the differences in achievement gains for students who had the most qualified teachers versus those who had the least qualified were greater than the influences of race and parent education combined.1 These very large differences were associated with teachers’ initial preparation for teaching, licensing in the field taught, strength of academic......

Words: 10049 - Pages: 41

Premium Essay

Working Students

...performance of hiring working students Introduction While most students have parents that can support them, there are those students that need get what you call a “part-time job” to help their parents that can’t support them all the way. However, being employed and being a student can be too much to a person. The business process outsourcing industry in the Philippines has grown 46% annually since 2006. In its 2013 top 100 ranking of global outsourcing destinations. Significance of the Study There are situations in the life when one must do what they can to achieve their dreams or help their families. Especially if dealt with financial difficulties and there is a need work while studying. They also need to deal with their everyday busy schedules. This research aims to help understand and discuss the issues and concerns of the employed students to benefit the following: Working Students – Being an employee and student at the same time takes a lot of hard work. It can be rigorous but also rewarding especially if you helped your parents. It can also be a good working experience for them for their future. This study will assist them to see the behaviors that help them achieve their professional skills. Scope and Limitations This is study is conducted at the LPU-Manila and the information is viewed only in the light of the particular student and his or her experience as working student. It does not reflect the view of the general working student population or that......

Words: 606 - Pages: 3