Free Essay

Written Report

In: Historical Events

Submitted By nadzsadiasa
Words 1466
Pages 6
Tagapagulat: Magandang hapon mga kamag-aral at Ginoong Ramos. Ako po si Nadine Sadiasa. At i uulat ko po ngayong hapon ang Kabanata 9 ANG KAMPANYA PARA SA PAGBABAGO (1882-1892). Nakasaad dito ang mga impormasyon kung ano-ano ang kilusan at reporma ang ginawa ng mga Pilipino para sa pagbabago matapos bitayin ang tatlong paring sina Gomez, Burgos at Zamora.

(Ipakita ang visual aid no.1)

Tagapagulat: Ang larawang ito ay ang nag papakilala sa tatlong paring martir. Na sina Gomez, Burgos at Zamora.
Sampung taon ang matahimik na nagdaan matapos bitayin ang mga paring sina Gomez, Burgos at Zamora.
Mapayapa ang panahong ito dahil napatahimik ng mga awtoridad ng Espanyol ang mga Pilipino dahil sa takot.
(Ipakita at basahin ang visual aid no. 2)

Tagapagulat: Binantaan nila ng pag mamalupit ang mga Pilipino kapag ito ay lumaban sa pamahalaan nila.
Tagapagulat: Dahil sa mga pangyayari ang mga mayayaman at edukadong Pilipino ay nagpuntahan sa Espanya. Sila ay nagaral at nagsumikap doon upang magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas.

(Ipakita ang visual aid no.3)

Tagapagulat: Nang dahil doon ay nagkaroon ng Kilusang Propagandista ito ay nag simula noong 1882 hanggang 1892.
Sila ang tatlong Pilipinong promienteng repormista.
Tagapagulat: Ang promienteng repormistang Pilipino ay sina Graciano Lopez Jaena, Jose Rizal at Marcelo H. Del Pilar.
(Ipakita ang visual aid no.4)

Tagapagulat: Dumako tayo sa pag papakilala sa tatlong promienteng repormistang Pilipino na sina Graciano Lopez Jaena, Jose Rizal at Marcelo H. Del Pilar. Unahin na natin si Graciano Lopez Jaena.
Si Graciano Lopez Jaena ang magaling na mananalumpati.

(Ipakita at basahin ang visual aid no.5)

Tagapagulat: Nagsulat siya ng isang mahabang kuwento tungkol sa isang prayleng nagngangalang Fray Botod, na gahaman, immoral at malupit. Kumalat sa Jaro ang kuwento at di nag tagal, kinamuhian siya ng mga prayle. Tumkas siya at nagpunta sa Maynila para iwasan ang kanilang kalupitan at para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ngunit ginipit siya ng mga awtoridad at napilitan siyang lihim na maglakbay papuntang Europa noong 1880. Tagapagulat: Noong 1889 ay itinatag niya ang pahayagang La Solidaridad .

Layunin: 1.)labanan ang mga reaksiyon 2.)pigilan ang lahat ng pagsisikap na panatilihing makaluma ang bansang Pilipinas 3.)isulong ang mga liberal na pag-iisip at itaguyod ang kaunlaran.
(Ipakita at basahin ang visual aid no. 6)

Tagapagulat: Lihim na ipinapadala ang mga kopya nito sa Pilipinas at ipinamimigay sa edukadong Pilipino.
Nagtalumpati rin siya bilang depensa laban sa malulupit na akusasyon ng mga manunulat na Espanyol na kontra sa mga Pilipino. Sa kanyang talumpati ay tinatawag niyang “Perlas ng Silangan” ang Pilipinas. Tinawag niya rin itong “bahagi ng tumitibok na puso ng Espanya”.
(Ipakita at basahin ang visual aid no.7)

Tagapagulat: Sa kanyang mga talumpati ay ipinahayag nya ang mga kahilingan ng mga Pilipinong repormista.
Tagapagulat: Nakaranas si Lopez Jaena ng matinding gutom at pagkakasakit at namatay siya sa Barcelona sa Espanya noong ika-20 ng Enero,1896.
Tagapagulat: Dumako naman tayo sa ikalawang Pilipinong promienteng repormista na si Jose Rizal.
(Ipakita at basahin ang visual aid no.8)
Si Jose Rizal ang matalinong mag-isip at manunulat. Siya rin ang pinaka matalinong Pilipino noong kanyang panahon.

Tagapagulat: Si Rizal ay nagsulat ng mga tula, sanaysay, at maraming artikulo na pawang nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa bayan, pagkamakabayan, pagmamahal sa magulang at ang kanyang kasiyahan at kalungkutan.
(Ipakita at basahin ang visual aid no.9)
Sa edad na dalwampu’t anim, isinulat niya ang kanyang unang nobela ang Noli Me Tangere o Huwag mo akong Salingin na tungkol sa kamalian ng pamahalaang Espanyol sa Pilipinas. Pagkaraan ay isinulat niya ang ikalawang nobela ang El Filibusterismo o Ang pagsusuwail . Dito ay ipinahayag ni Rizal ang kanyang saloobin tungkol sa politika.

Tagapagulat: Dahil sa kanyang pag-atake sa mga opisyal ng pamahalaan at ng mga relihiyosong orden sa Pilipinas, kinamuhian sya ng ng ito at nilakad nila na siya’y maaresto.
Tagapagulat: Una siyang pinatapon sa Dapitan sa Zamboanga, at pagkaraan ay nilitis ng hukumang military at nasestensyahang barilin hanggang namatay noong ika-30 ng Disyembre, 1896 sa liwasan ng Bagumbayan.
Tagapagulat: At ang huling Pilipinong promienteng repormistang aking tatalakayin ay si Marcelo H. Del Pilar.
(Ipakita at basahin ang visual aid no.10)
Si Marcelo H. del Pilar ay ang tinatawag na pinakamagaling na mamahayag na nagmula sa angkan ng purong katutubong Pilipino.

Noong 1880 ay sinimulan ni Marcelo H. del Pilar ang kampanya laban sa pang aabuso ng mga prayle at mga opisyal na Espanyol.

(Ipakita at basahin ang visual aid no.11)

Tagapagulat: Nagsalita sya sa mga pagpupulong kaya’t napakinggan ng mga karaniwang mamamayan ang pagtuligsa niya sa mga prayle. (Ipakita at basahin ang visual aid no.12)
Noong 1882 itinatag niya ang Diariong Tagalog

Tagapagulat: Na lumabas sa wikang tagalong at espanyol. Naglathala ito ng simpleng kritisismo ng Espanyol.

Noong 1888, hinikayat ng mga prayle sa Bulacan ang mga opisyal na Espanyol ng probinsya na arestuhin si Del Pilar, ngunit binalaan siya ng kanyang mga tagahanga tungkol sa utos kaya lihim siyang umalis papuntang Espanya.
(Ipakita at basahin ang visual aid no.13)

Tagapagulat: Nang makarating ng Espanya nagging patnugot siya ng La Solidaridad. At nagsulat din siya ng maraming artikulo at editoriyal. Gustong-gusto ng mga karaniwang mamayan ang mga babasahing ito na nakasulat sa tagalong.
Tagapagulat: Dahil sa mabigat na trabaho at kakulangan ng sapat na pagkain nagkasakit si del Pilar ng tuberculosis. Noong ikaapat ng Hulyo, 1896 siya ay namatay.

Tagapagulat: Matapos nating talakayin ang tatlong Pilipinong promienteng repormista ay tatalayin ko naman ngayon ang mga Samahang Maka-Pilipino.
Noong 1882, itinatag ang Circulo Hispano-Filipino samahan na may miyembrong naniniwala sa simulain ng pagsasagawa ng reporma sa Pilipinas, Espanyol man o Pilipino. Inilathala ng samahan ang pahayagang Revista del Circulo Hispano-Filipino.
(Ipakita at basahin ang visual aid no.14)

Tagapagulat: Layunin ng pahayagan na ipaalam sa mga awtoridad sa Espanya ang kalagayan ng Pilipinas para magpasimula ng pagbabago na makakabuti sa mga Pilipino. Dahil sa kawalan ng suportang pinansyal at walang namumuno sa samahan ito ay hindi nagtagal at kusang namatay.
Noong 1889 itinatag ang Asociacion Hispano-Filipina, samahan ng mga Pilipino at Espanyol na nakikisimpatsya sa makabayang adhikain. Layunin nito na mapaunlad ang Pilipinas sa aspektong material at moral.
(Ipakita at basahin ang visual aid no.15)

Tagapagulat: Dahil abalang abala ang matataas na opisyal sa Espanya sa mga problemang pambansa ang layunin ng asosasyon ay hindi natupad.

Tagapagulat: Dumako naman tayo sa paksang “Ang Papel ng Masoneriya” Noong huling dalwang dekada ng ikalabingsiyam na siglo, popular sa Europa at sa Espanya ang mga Mason. Ang mga repormistang Pilipino na sina Rizal, Lopez Jaena, del Pilar at iba pa ay nag pasyang maging Mason.
(Ipakita at basahin ang visual aid no.16)

Tagapagulat: Sila ay nag pasyang maging Mason dahil gusto nilang kaibiganin ang mga espanyol kundi dahil kontra sila sa mga prayle. Galit na galit ang prayle sa masoneriya dahil nag bibigay ito ng inspirasyon sa mga Pilipino na kumukuwestiyon sa kanilang karapatang manatili sa Pilipinas.
(Ipakita at basahin ang visual aid no.17)
Noong 1889 itinatag ni Lopez Jaena ang sangay nitong Revolucion sa Barcelona.
Tagapagulat: kung saan pinag sama-sama ang lahat ng Pilipinong Mason. Nang sumunod na taon itinatag ang La Solidaridad sa Madrid. Napanatili ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa Espanya dahil sa sangay na ito ng Masoneriya.

Tagapagulat: Ang huling paksa naman na aking tatalakayin ay tungkol sa La Liga Filipina.
Sa isang pulong na ginanap noong Hulyo 3, 1892 itinatag ni Rizal kasama si Bonifacio ang samahang La Liga Filipina at nag halal ng mga opisyal.

(Ipakita at basahin ang visual aid no.18)

Tagapagulat: Nagkaroon sila ng mga layunin at para maisakatuparan ang layunin sila ay pamumunuan ng isang kataas-taasang konseho, konsehong panlalawigan, konsehong panlahat.
Tagapagulat: Nakita ng mga Espanyol sa La Liga Filipina ang isang samahang may kakayahang pag-isahin ang mga Pilipino para ipagtanggol ang sarili at magkaroon ng sariling kakayahan.
Tagapagulat: Nang dahil doon, noong gabi ng ika anim ng Hulyo inutos ng gobernador-heneral na dakipin si Rizal. Dahil sa pagkakaaresto sa kanya ay nabuwag ang Liga.
(Ipakita at basahin ang visual aid no.18)
Mayroong ilang nagtatag ng isa pang samahan ang Cuerpo de Compromisarios ngunit hindi rin ito nag tagal. At ang ilan pang sinubukang itatag para sa pagkakaroon ng reporma ay hindi lahat nagtagal at nabigo sa kanilang layunin.

Kung Bakit Nabigo ang Kilusan para sa Reporma
Tagapagulat: May apat na dahilan kung bakit nabigo ang kilusan para sa reporma.
(Ipakita at basahin ang visual aid no.19) 1. Abalang abala sa kanilang sariling problema ang mataas na opisyal sa Espanya. 2. Walang sapat na pera ang repormista sa Espanya at sa Pilipinas. 3. Ang mga repormista mismo ay hindi nag kakaisa. 4. Maraming maimpluwensyang kaibigan at taga suporta sa Espanya ang mga prayle sa Pilipinas.

Similar Documents

Free Essay

Characteristics of a Well Written Report

...Characteristics of a Well Written Report There are four characteristics of a well written report. The four characteristics are that the report should be clearly written, concise, accurate, and contain a complete accounting of all the information generated. It is important that these characteristics are kept in mind when writing a report. They will ensure repeated success every time you are tasked with writing one. The first characteristic is that the report must be clearly written. A good indicator that the report is not clear is when different people read the same report and come up with different interpretations. I like to believe that it takes more than one person to write a good report. I suggest getting into a habit of having others review your reports. Ask them to question what they’ve read and make suggestions if necessary. What may sound clear to you may not be as clear to others. This simple suggestion will improve your writing skills substantially because it will make you conscience of necessary improvements and mistakes that you may not be aware of. Writing a concise report is the second characteristic of a well written report. The writer should attempt to be very stingy with their words and to get their point across as economically as possible. Writing a report that is too wordy will allow room for misinterpretation. It may also undo the previously mentioned characteristic of clearly written reports. Ensuring that the report is concise will help......

Words: 864 - Pages: 4

Free Essay

Discussing the Four Characteristics of a Well Written Report

...four characteristics of a well-written report. As well as what makes them critical to writing a report. The four characteristics are completeness, conciseness, clarity, and accuracy. As stated in the textbook “A report may contain all the necessary information, but if it is poorly written, points may be lost in the prose” (P.189). Simply put, if it doesn’t contain all the key elements your report could otherwise become useless. The first characteristic of a well written report is its completeness. “Completeness means that the report contains all pertinent information” (P.190). Officers have a series of questions they should ask themselves before handing in a report to make sure that it is complete. Reports should contain any and all relevant information so that your report leaves no open questions whether it by a fellow officer or the court. Having all the necessary information in the report will show what actions were taken and it helps to avoid wasted time and effort of having to do it all over again. E-mail addresses have become important in report writing since it is the easiest way to deliver a statement to an officer. “An Added Benefit is that e-mail interviews can be printed out and attached to the supplementary report” (P.190). The importance of the completeness of a written report is crucial due to it needing every detail that was crucial to the investigation. The next characteristic of a well written report is its conciseness. “Reports should be as concise as......

Words: 702 - Pages: 3

Free Essay

Written Report

...Written Report Pascal's law or the principle of transmission of fluid-pressure is a principle in fluid mechanics that states that pressure exerted anywhere in a confined incompressible fluid is transmitted equally in all directions throughout the fluid such that the pressure variations (initial differences) remain the same. The law was established by French mathematician, Blaise Pascal. This principle is stated mathematically as: *   P=pg( h) * P is the hydrostatic pressure (given in pascals in the SI system), or the difference in pressure at two points within a fluid column, due to the weight of the fluid;ρ is the fluid density (in kilograms per cubic meter in the SI system);g is acceleration due to gravity (normally using the sea level acceleration due to Earth's gravity, in SI in metres per second squared); * h is the height of fluid above the point of measurement, or the difference in elevation between the two points within the fluid column * Pascal's law states that when there is an increase in pressure at any point in a confined fluid, there is an equal increase at every other point in the container. * A container, as shown below, contains a fluid. There is an increase in pressure as the length of the column of liquid increases, due to the increased mass of the fluid above. * For example, in the figure below, P3 would be the highest value of the three pressure readings, because it has the highest level of fluid above it. * ...

Words: 808 - Pages: 4

Free Essay

Written Report

...Written Report MACRO COMPUTER SCIENCE What is a Macro Computer? A macro (short for "macroinstruction", from Greek μακρο- 'long') in computer science is a rule or pattern that specifies how a certain input sequence (often a sequence of characters) should be mapped to a replacement output sequence (also often a sequence of characters) according to a defined procedure. The mappings process that instantiates (transforms) a macro use into a specific sequence is known as macro expansion. A facility for writing macros may be provided as part of a software application or as a part of a programming language. In the former case, macros are used to make tasks using the application less repetitive. In the latter case, they are a tool that allows a programmer to enable code reuse or even to design domain-specific languages. Macros are used to make a sequence of computing instructions available to the programmer as a single program statement, making the programming task less tedious and less error-prone. (Thus, they are called "macros" because a big block of code can be expanded from a small sequence of characters). Macros often allow positional or keyword parameters that dictate what the conditional assembler program generates and have been used to create entire programs or program suites according to such variables as operating system, platform or other factors. The term derives from "macro instruction", and such expansions were originally used in generating assembly......

Words: 1595 - Pages: 7

Premium Essay

Written Report

...WRITTEN REPORT IN ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITIES Submitted by: Balani, Alyssa Marie Bautista, Louies Angelo Dela Torre, Allyssa Dizon, Princess Dianne Oracion, Jason Pagdanganan, Reginauld Yves The Modifiers of Human Act I. Ignorance - The absence of knowledge which a person ought to possess. * Vincible Ignorance- one which can easily corrected. * Affected Ignorance- A vincible ignorance which is intentionally kept in an effort to escape responsibilities. * Invincible Ignorance- one which is not easily remedied, because the person is either not aware of is ignorance or being aware of it, does not have the means to rectify such ignorance. II. Passions - They are either Tendencies towards desirable objects or Tendencies away from undesirable objects. * Antecedent Passion- comes as a natural reaction to an object or stimulus * Consequent Passion- the result of an act which causes it to be aroused III. Fear - The disturbance of the mind of a person who is confronted by a danger to himself or loved ones. * Actions that which are difficult or dangerous are done with fear. * Acting out of fear is when fear causes a person to act. IV. Violence - Any physical force exerted on a person by a free agent V. Habits - Something that a person does often in a regular and repeated way. The Ends of Human Act -It is said that a man doesn’t act aimlessly. His action is......

Words: 580 - Pages: 3

Premium Essay

Written Report

...Business Law/Module #2 Written Assignment Case Study #1 In the case study regarding the actions of the Students for Fair Tuition and Steve Steel there are several reasonably clear factors involved as well as a few unknowns. It is clear that not just one, but at least a few crimes were committed. Steel’s actions can clearly be described as an assault on Prudence Pimply. It does not appear that the actions would also include battery as there was no direct or indirect physical contact that caused injury, at least not physical injury. Steel’s actions, however, met both parameters for assault as there was an obvious threat of immediate harm as well as actions that would arouse reasonable apprehension of imminent harm. Steel should also be charged with and tried for false imprisonment as he did intentionally confine Mrs. Pimply without either consent or authority. A charge of kidnapping (not mentioned in the text) may also be explored. The same actions that created the false imprisonment should also be considered intentional infliction of emotional distress. There may be a very slight grey area as to whether Steel intended to Pimply emotional distress, but his actions where both intentional and reckless and I believe intend can be inferred from the entirety of the facts surrounding the incident. Negligence may be a tougher area to clearly address. The actions of Steve Steel and the fact that he was acting on behalf of the SFT organization would make them......

Words: 1270 - Pages: 6

Premium Essay

Written Report

...PLANNING Decision-making and planning is said to be having the same characteristics in process however, planning is more integrative of a complex of forces and values harmonizing a breadth of goal and sub goals that is longer in term while decision-making is composite. It incorporates a statement of problem to be treated, a formulation and evaluation of imaginable alternative responses and the selection among them. Planners strive to learn of the practical difficulties awaiting their work progress. They must persuade their clients to accept their plan. Their decision must reflect consistent consideration of benefits and penalties and that it is devoted to what is good. We have two major extreme planning models. First is the rational planning model which seeks to construct an objectively ‘best’ plan and to maximize the role of the planner as expert. Goals are defined and priorities set among the desired consequence of policy. Alternatives are analyzed and the best will be chosen, one most likely and economically attainable. The experts’ crucial role would be in acquiring and assessing technical information and in selecting alternative. While the public's function is to define the goals then the planner advises how to best reach them. Second is the advocacy model which claims that alternative policies inevitably restrict value choices, properly within the realm of politics, rather than the preserve of experts. It believes that the public should be involved throughout the......

Words: 1266 - Pages: 6

Premium Essay

Econ Written Report

...Written Report Student name: Ho Sze Wing Student PolyU ID number: 14089919D Programme enrolled: Introduction to Economics Name of lecturer: Wai Kwong Mok Name of tutor: Xibin Zhang Tutorial group number: AF1605_20141_D Tutorial day and time: Monday (17:30-18:20) Number of words used in the report: 914 Question 2.2 Price ($ per ticket) Supply Demand Quantity 36000 600 (500) (500) E 34000 0 This diagram shows the relationship between the demand and the supply of three concerts held by a pop singer last year and this year. The supply is vertical and does not change in these two years as the amount of seats in the Hong Kong Coliseum is the same and fixed. Also, since the question mentioned there is only one fixed price for all seats and the demand for this pop singer’s concert were the same in last year and this year, we can find out the range of equilibrium price for this singer’s concert. For the fixed supply, there are 12000 seats in the Hong Kong Coliseum, and there are three concerts each year. Therefore, there were 36000 seats (12000X3) each year. Last year, the concerts were sold out and the ticket cost $500 per one. This year, the ticket price was raised to $600 each, and there were 2000 unsold ticket. That means there was a surplus this year and when the price level is at $600, the quantity demanded and the quantity transacted is 34000 tickets (36000-2000). As the given information notes the tickets were sold out only, we cannot determine......

Words: 981 - Pages: 4

Premium Essay

Sample Written Report

...Claro M. Recto Information and Communication Technology High School Doña Aurora St., Claro M. Recto, Angeles City Telephone #(045) 887 5502 E-mail Add: cmricthsangelescity@yahoo.com Website: www.cmricthsangeles.tk Name: Year and Section: Topic: Objectives: 1. Trace the development of the Modern Periodic Table of Elements; 2. Describe the contributions of early scientists in the development of the Periodic Table of Elements; and 3. Analyze the basis of arrangement of elements in the Modern Periodic Table. Introduction: The periodic table is a table in which all of the known elements are listed. The table arranges the elements in order of increasing proton number to show the similarities of chemical elements. Therefore elements with structural similarities & atomic number are placed together. These elements can be placed into two different categories, metals & non-metals. The early years of the 19th century witnessed a rapid development in chemistry. The art of distinguishing similarities and differences among atoms prompted scientists to devise a way of arranging the elements. Relationships were discerned more readily among the compounds than among the elements; thus, the classification of elements lagged many years behind the classification of compounds. Development of the Periodic Table It was in 1817 when Johann Wolfgang Döbereiner showed that the atomic weight of strontium lies midway between those of......

Words: 1105 - Pages: 5

Free Essay

Written Report on Learning

...------------------------------------------------- LEARNING Submitted to: Prof. Ma. Corazon Cabigao Constantino PSYC1013 Th 10:30am-1:30pm Submitted by: Apiladas, Jessa Marie Bestal, Vanesa Billones, Joanne Camangian, Mae-Ann Cortez, Shayna Dela Cruz, Carlo BSA I-1, GROUP 2 What is “learning”? In ordinary language, this term is applied to many different cases—the development of new skills, the acquisition of new knowledge, and more. Although most people think of learning as “studying”, a lot of situations nonetheless take place outside a classroom. Psychologists define it more broadly as the process of acquiring new and relatively enduring information or behaviors. It is a relatively permanent change in behavior due to experience. Notice that this definition excludes temporary changes caused by motivation, fatigue, maturation, disease, injury, or drugs. Each of these can alter our behavior, but none qualifies as learning. Merely repeating a response will not necessarily produce learning. You could close your eyes and swing a tennis racket hundreds of times without learning anything about tennis. Merely repeating a response will not necessarily produce learning. You could close your eyes and swing a tennis racket hundreds of times without learning anything about tennis. For one to learn something, one must experience it first, whether directly from the person’s own experience or indirectly through the experiences of others. Learning must also be able to......

Words: 13813 - Pages: 56

Premium Essay

Assessment Task – Written Report

...selection processes Assume that you are HR manager of BS Training .You are required to read the recruitment, selection and induction policies and procedures of BS Training and prepare a report. Your report should include the following: 1. Identify and recommend changes required in current policies and procedures. 2. Develop revised recruitment, selection and induction policies and procedures for BS Training. 3. Suggest how BS Training could use technology to improve the efficiency and effectiveness of the recruitment and selection process. 4. Identify relevant managers and other staff you need to consult during development of recruitment and selection policies and from who you will need support to make the new policies successful. 5. Identify the strategies you will use to obtain support from key personnel, particularly senior managers, for your new recruitment and selection policies at BS Training. 6. Create draft forms and documents that support your new recruitment, selection and induction process policies. 7. Explain how you will communicate your new policies and procedures to relevant staff and create a training plan to ensure they are able to follow your processes properly. You must provide: • A hard copy of your written report Your assessor will be looking for the following in your report: • Evidence and referenced sources e.g. reading reference materials, internet research and direct research (contacting and interviewing organisations) that support your......

Words: 262 - Pages: 2

Premium Essay

Written Report for “July at the Multiplex”

...Written Report For “JULY AT THE MULTIPLEX” MEMORANDOM TO: Mr. Mull T. Plex and the Consortium FROM: Team 1 DATE: March 6, 2011 RE: Legal, Statistical, and Ethical Analysis of “July at the Multiplex” As per your request, we have arranged a report based on the incident that plaintiff, moviegoer Tommy, has filed a civil complaint about. This incident involved Tommy’s visit to the Royal 16 Theater, your property in the Eastfield Mall, intending to watch a movie, “The Governator.” This analysis examines the possibilities and outcomes of the possibilities in order to determine what the best option is for you. This analysis covers: * Facts of the Case * Legal Analysis * Statistical Analysis * Ethical Analysis * Conclusion If you have any questions or concerns, please contact us at our office by phone at (555) 555-1234 or by email atXXXXXX Table of Contents MEMORANDOM 2 List of Figures and Equations 5 EXECUTIVE SUMMARY 6 INTRODUCTION 7 LEGAL ANALYSIS 8 Misrepresentation 8 Rule 8 A representation of a fact was made 8 The representation was falsified with intent to deceive 8 When made, the representation was known to be false or made recklessly without knowledge of its truth. 9 The representation was made with the intention that the plaintiff should rely upon it. 9 The plaintiff justifiably relied upon the representation 9 The plaintiff suffers economic damages as a result. 10 Things to......

Words: 6152 - Pages: 25

Free Essay

Academic Writing

...this it is in the standard written form of the language.There are eight main features of academic writing that are often discussed. Academic writing is to some extent: complex, formal, objective, explicit, hedged, and responsible. It uses language precisely and accurately. Complexity Written language is relatively more complex than spoken language. Written language has longer words, it is lexically denser and it has a more varied vocabulary. It uses more noun-based phrases than verb-based phrases. Written texts are shorter and the language has more grammatical complexity, including more subordinate clauses and more passives. Written language is relatively more complex than spoken languageWritten texts are lexically dense compared to spoken language Written language is grammatically more complex than spoken language. Formality Academic writing is relatively formal. In general this means that in an essay you should avoid colloquial words and expressions. In general this means in an essay that you should avoid: a. colloquial words and expressions; ""stuff", "a lot of", "thing", "sort of", b. abbreviated forms: "can't", "doesn't", "shouldn't" c. two word verbs: "put off", "bring up" d. sub-headings, numbering and bullet-points in formal essays - but use them in reports. e. asking questions. Precision In academic writing, facts and figures are given precisely. Do not use "a lot of people" when you can say "50 million people". Objectivity Written language is in......

Words: 624 - Pages: 3

Free Essay

Spoken

...LANGUAGE WRITTEN AND SPOKEN, WHICH ONE IS MORE IMPORTANT? INTRODUCTION As we already know for humans since childhood becomes easily to learn spoken language before written language. However, after learn how to speak, written language becomes more stable than spoken language, it is because human rely on their eyes more than ears. Since spoken language and it written form represent the same meaning, it is necessary to find out which is determinate and which is secondary. In this report will be explained which characteristic of the language is more important. GENERAL ASPECTS First of all, we must separate speech and writing. We know that speech and writing are two forms of human language. Speech and writing both represent meaning. They both possess language's property. To work around the concept 'language' that is a term for both speech and writing, we do not regard them as language, but as visual and auditory info. Apparently, the fundamental distinction between speech and writing is: speech is auditory (acoustic), while writing is visual. Since we are born we are capable to learn real life sounds, so that we are also able to reproduce this sounds whereby spoken language may be more effective than written language on the other hand sometimes speech and writing are the same. Some people like writing more than speaking. Speaking is more important in public gathering, while writing more important for making notes. In terms of usage, neither of speech and writing has......

Words: 1333 - Pages: 6

Free Essay

Formal and Informal Language

...difference of what is known as register. A register is a variety of language related to a particular subject matter or area of activity, a set of words and expressions as well as syntactical features that may be said to characterise that specific area of language. There are many registers: technical, academic, mathematical, scientific, etc. Very broadly speaking, we can also speak of a “formal” and “informal” register in English. In writing academic reports and the like, it would be normal to draw most of the vocabulary and expressions from the formal register, and few, if any, from the informal. This entails avoiding colloquial (everyday) or slang expressions in your writing assignments. The question of register is far more complicated than indicated here; for example, there are many degrees of formality and informality. However, below are listed a few examples which may be of practical assistance.[1] Diffenetions of formal & informal: Formal language, even when spoken, is often associated with the conventions expected of written standard English. Formal English follow rules of grammar very strictly. Sentences tend to be longer and more complex. The vocabulary tends to be elevated, using big words and avoiding colloquial or slang vocabulary. It avoids split infinitives and prepositions at the end of sentences. Formal language uses a Latinate vocabulary and rhetorical devices to create literary-like effects. Informal language is characterized by a......

Words: 2253 - Pages: 10