Free Essay

Yokdedikya

In: Computers and Technology

Submitted By TurkCocu8u
Words 2294
Pages 10
[00:49:42] babanolayimvol4
[00:49:48] şşifre pandofthekar

Sıýnava hazıýrlanıýrken mutlaka tüüm sorularıýn ççöözüümlerini sebepleriyle aççıýklamalıý olarak veren kitaplara ççalıýşþıýn. Sadece cevap ş_ı1kları1nı1 veren kitaplar size ççok katkı1da bulunmaz. Ben sı1nava hazı1rlanı1rken İ0rem yayı1ncı1lı1k son 10 KPDS sı1navı1 kitabı1na ve Cesur ÖÖZTÜÜRKProficiency in English kitapları1na ççalı1ş_tı1m. Proficiency kitabı1nı1n konu anlatı1m kı1sı1mları1 sı1kı1cı1 ve aççı1klamaları1 yetersiz olduğu iççin sadece soruları1 ççöözdüüm ve gerekli durumlarda anlatı1m kı1sı1mları1na baktı1m. Sı1navdaki tartı1ş_malı1 bazı1 soruları1 da bu kitaptan ööğrendiğim bilgilerle ççöözdüüğüümüü belirteyim (either - or sorusu gibi).
Taktiklere gelince:
* Parçça soruları1nı1 ççöözerken direkt parçça okumaya dalmadan öönce parçça ile ilgili soruları1 okuyun (cevap ş_ı1kları1nı1 okumadan). Bööylece parççada ööncelikle nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilerek okursunuz ve soruları1 ççöözmeniz kolaylaş_ı1r.
* Tamamlayan cüümleyi bulma soruları1nda boş_luktan öönceki cüümlenin son kı1sı1mları1na ve boş_luktan sonraki cüümlenin baş_ kı1sı1mları1na öözel öönem göösterin. Bu kı1sı1mlarda öözellikletekil-ççoğul iliş_kileri ve zaman kavramları1nı1 algı1larsanı1z boş_luğa gelecek cüümleyi veya kelimeleri bulmanı1z kolaylaş_ı1r.
* Kelime soruları1nda ş_ı1klardan hiççbiri hakkı1nda fikriniz yoksa sustainibility, environment gibi güüncel terimleri seççmeye ççalı1ş_ı1n. Güüncel terimleri yakalayabilmek iççin de ilginizi ççeken konularda internette veya istediğiniz ortamda İ0ngilizce okuma yapı1n. Tüürkiyekaynaklı1 ingilizce yayı1nlara abone olup okumanı1z daha rahat olabilir. Yabancı1 kaynakları1okuyup anlamak daha sı1kı1cı1 gelebilir ancak ilgilendiğiniz konularda (hobilerinizle ilgili olabilir mesela) yabancı1 dergi ve kitapları1 okumanı1zı1n da katkı1sı1 olur.
* Eğer hedefiniz 80-90 üüzeri değilse kendinizi baş_arı1sı1z bulduğunuz soru tiplerini en sona bı1rakı1n. ÖÖncelikle en kolay ççöözdüüğüünüüz sorulara yöönelin. Zor olanları1 sona bı1rakı1n, vakit kalı1rsa ççöözersiniz. Hedefiniz yüüksekse daha zor gelen soruları1 ööncelikle ççöözmeniz daha avantajlı1 olabilir. Bööylece beyniniz yorulduğunda daha kolay sorularla uğraş_mı1ş_ olursunuz.
* Boş_luk doldurma soruları1nda tercihinizi yaptı1ktan sonra seççeneğinizi yerine koyarak o böölüümüü 1-2 defa tekrar okuyun. Kulağı1nı1za doğru geliyorsa sonraki soruya geççin, değilse ş_ı1kları1 tekrar değerlendirin. Mutlaka yerine koyup okuma iş_lemini gerççekleş_tirin.
* Tamamlayan ifadeyi bulma soruları1nda anlamdan öönce zaman uyumuna dikkat edin. Bööylece yanlı1ş_ ş_ı1kları1 eledikten sonra uygun anlamlı1 cüümleyi bulmanı1z kolaylaş_ı1r. Zaman uyumunu nası1l bileceğiz sorusunu sormayı1n, bolca soru ççöözmenizi ööneririm.
* Gramer terimlerini ve bunları1n bağlantı1ları1nı1 ezberlemeye ççalı1ş_mak yerine sadeceaççı1klamalı1 soru ççöözüümüü yapı1n. Gerekli olmadı1kçça gramer ççalı1ş_makla değerli vaktinizi kaybetmeyin ççüünküü sı1navda gramer terimleri hiçç sorulmadı1 ve sorulmayacak.
* Eğer illa kursa gitmem gerekli diyorsanı1z iyi araş_tı1rma yapı1n ve gramer odaklı1 değil soru ççöözüümüü ve test tekniği odaklı1 bir kurumu tercih edin (eğer varsa, ben ders almadı1ğı1m iççin ööneride bulunamayacağı1m).
* Soruları1 ççöözerken ş_üüphelendiğiniz ş_ı1kları1 ve emin olmadı1ğı1nı1z soruları1 kitapççı1kta iş_aretleyin. ÇÇok büüyüük ihtimalle vaktiniz kalmayacak ama eğer cevapları1nı1zı1 kontrol edebilirseniz bu iş_aretler size zaman kazandı1rı1r.
* Cevap ş_ı1kları1nı1 okurken bir ş_ı1kkı1 seççtiğinizde, cevabı1nı1zdan emin olsanı1z da kalan okumadı1ğı1nı1z ş_ı1kları1 mutlaka okuyun. Gerççek doğru cevap okumadı1ğı1nı1z ş_ı1klar iççinde kalmı1ş_ olabilir.
* Süüreniz yetmezse kalan soruları1n tamamı1nı1 aynı1 ş_ı1kla iş_aretleyin. Mesela cevapları1nı1zda en az a ş_ı1kkı1 varsa kalan soruları1n tamamı1nı1 a iş_aretleyin. %20'sini tuturma ş_ansı1nı1z olur. Karı1ş_ı1k iş_aretlemek daha dezavantajlı1dı1r, 6. hissiniz ççok iyi değilse tabi.
* Sivri uççlu kalem kullanmayı1n. Sivri kalemle ş_ı1kları1 iş_aretlemeniz daha ççok zamanı1nı1zı1 alacaktı1r. Bir kalemle sı1navı1n sonuna kadar ucunu aççmadan iş_aretleme yapabilirsiniz.
* Mutlaka yanı1nı1zda su bulundurun ve verilen ş_ekerleri yemeyi unutmayı1n.
* Bir arkadaş_ı1m alta alta aynı1 ş_ı1k olmuyormuş_ dedi. Bööyle ş_eylere inanmayı1n. Alt alta 3-4 tane aynı1 ş_ı1k olsa bile bundan endiş_elenmeyin veya arka arkaya bir ş_ı1k hiçç gelmiyorsa o ş_ı1kkı1 iş_aretlemek iççin kendinizi zorlamayı1n.
Aklı1ma gelenler bunlar. Yardı1mcı1 olmaya ççalı1ş_tı1m. Yorumları1mı1 ve öönerilerimi dikkate alı1p teş_ekküür edecek olanlara da ş_imdiden teş_ekküürlerimi sunuyorum ve baş_arı1lar diliyorum.
YDS 2013 sı1navı1 gereksiz yere zorlaş_tı1rı1lmı1ş_ bir sı1navdı1, inş_allah daha sonraki sı1navlarda biraz daha vicdanlı1 ve makul davranı1rlar ve yabancı1 kaynaklardan yapı1lan alı1ntı1lar eksiksiz ve kesintisiz olur.
Merak edenler iççin YDS 2013 notum: 92.5. İ0nş_aat müühendisiyim. Yurtdı1ş_ı1 ööğrenimim yok. Anadolu Lisesi mezunuyum. Lisans eğitim dilim Tüürkççe idi ve İ0ngilizce eğitime karş_ı1yı1m (Ayrı1k ş_ekilde iyi derecede İ0ngilizce ööğrenilmesi doğrudur ve ççok faydalı1dı1r fakat bilim derslerinin İ0ngilizce anlatı1lmaya ççalı1ş_ı1lması1 ççok yanlı1ş_tı1r.)

1- Zaman soruları1ndan biri artı1k zaman paralelliğine uymayan birleş_ik bir cüümle oluyor, unutma. Yani bir fiil V2 ise diğeri V1 olabilir. İ0lk 20 soruda karş_ı1laş_tı1ğı1nı1z THAT veya WHO/WHICH bağlaççları1 taş_ı1yan cüümlelerin fiili genellikle V1 olur.

2- Sayı1sal bilgi iççeren bir söözcüükten öönce gelen boş_luğa, yaklaş_ı1k anlamı1na gelen, some, by, roughly, about, virtually, almost, approximately, söözcüükleirnden biri gelir. ÖÖrn. I saw about 50 students.

3- Deyim fiillerde eylemin yöönüüne gööre seççeneklerde uygun bir edat seççin. Mesela “off” uzaklaş_ma demektir. “Take off” o nedenle uççağı1n havalanması1, “see off” ise yolcuları1n uğurlanması1 demektir. Make up, bring about ve set out en ççok ççı1kan deyim-fiillerdir. .

4- İ0lk 35 soruda en az 5 tane zı1tlı1k bağlacı1 (but, however, although, yet, whereas vb.) sorusu vardı1r. Bu böölüümde “but-may/can” ş_eklindeki zı1tlı1k olası1lı1k, “most/many-but” ş_eklindeki ççokluk-zı1tlı1k iliş_kisi ile although-still iliş_kisine dikkat edin.

5- İ0ngilizceden Tüürkççeye ççeviri soruları1nda sorudaki fiilin karş_ı1lı1ğı1nı1 seççeneklerin son söözcüüklerinde, Tüürkççeden İ0ngilizceye ççeviri soruları1nda sorunun ööznesi veya ilk kelimelerinin karş_ı1lı1ğı1nı1, seççeneklerin ilk söözcüüğüünde ara. Seççeneklerde aynı1 fiilden iki tane varsa ööznelerini karş_ı1laş_tı1r, aynı1 öözneden iki tane varsa fiillerini karş_ı1laş_tı1rı1n.

6- Cüümle tamamlama soruları1nda fiille biten soru iççin seççeneklerde THAT veya fiiline gööre WH- li bir bağlaçç ara. (I know THAT he didn’t come/ I wondered WHY he didn’t come)

7- Cüümle tamamlama soruları1nda isimle biten soru iççin seççeneklerde WHO/WHICH (THAT)/WHERE/WHEN ile baş_layan cüümle arayı1n.

7- Paragrafta eksik cüümleyi tamamlama soruları1nda paragrafı1 okumadan öönce seççeneklerden This/These/That/Such+isim ş_eklinde baş_layan cüümle veya However gibi virgüülle kullanı1lan bir bağlaçç ile baş_layan cüümle arayı1n.

8- Farklı1 cüümleyi bulma soruları1nda da bu söözcüüklerden yararlanı1n.

9- Diyalog soruları1nda “Well” ile baş_layan ş_ı1klar sı1k sı1k doğru olmaktadı1r. ÖÖzellikle boş_luk aççı1klama isteyen mesela what,veya how ile baş_layan bir soru cüümlesinden sonra ise, cevap genellikle “well”le baş_layan 3-4 satı1rlı1k ş_ı1k olur. Burada Yes/No soruları1na da dikkat edin.

10- Eş_ anlamlı1 cüümleyi bulma soruları1nda soruda bağlaçç varsa seççeneklerde öönce bunun eş_ anlamlı1sı1nı1 arayı1n. Aramaya genellikle doğru ş_ı1k olan en uzun ş_ı1ktan baş_layı1n. Bağlaçç yoksa sı1fat veya zarfları1n eş_ anlamlı1sı1nı1 arayı1n. Appear=seem=look like, ççok kullanı1lı1r. Because=Since=as ççok sorulur.

11- Okuma parççaları1nda ilk ve son cüümleden birer soru ççı1kar. İ0lk okuma sı1rası1nda bağlaççlı1 cüümlelerin altı1nı1 ççizin. Diğer sorular ççoğunlukla onlardan ççı1kar. Seççenekleri okurken karş_ı1laş_acağı1nı1z no, never, always, only, greatly, far more, all, fully, wholly, extremely, so…&that, gibi ifadeler genellikle yanlı1ş_ ş_ı1k üüretmek iççin kullanı1lı1r. Onlardan kaççı1nı1n. Only bazen doğru da olabilmektedir.

12- Bu sı1navlarda COULD present ihtimal, YET but gibi zı1tlı1k, ANY ise olumlu cüümlelerde herhangi bir anlamı1nda kullanı1lmaktadı1r, unutmayı1n. ÖÖzellikle COULD’u past diye hemen elemeyin.

13- Soruda tekil bir öözne varsa seççeneklerde HE/SHE/IT ile baş_layana bakı1n, ççoğul bir öözne varsa THEY, ile baş_layana bakı1n.

14- Farklı1 cüümle soruları1nda "most" ile baş_layan cüümleler ile "in fact" veya "indeed" ile bağlayan cüümleler yanlı1ş_ cüümle olabilmektedir.

15- Preposition soruları1nda da “of” ççok sorulur, unutmayı1n. The+isim------------ ş_eklinde bir yapı1 varsa boş_luğa "of" gelir.“V3” ten sonra genellikle “by” gelir. Preposition sorusundaki fiil (compare, fiili gibi) co- öön eki ile baş_lı1yorsa seççeneklerde "with" arayı1n.

16- Ş^ı1kları1 A'dan baş_layarak sı1rayla değerlendirmek yerine yukarı1da söözüü edilen ipuççları1ndan hareketle doğru cevap olma olası1lı1ğı1 olan ş_ı1ktan baş_layarak değerlendirin.

17- ilk 20 sorudan birinde …&…&..isim …&…&..isim, ş_eklinde birbirine benzer iki isim varsa, ş_ı1klarda both..and, not only..but also, either..or veya neither…&nor yapı1ları1ndan biri vardı1r. Doğru ş_ı1k o olur. İ0sim…&…&.isim, ş_eklinde bir yapı1 varsa, ş_ı1klarda “as well as” veya “rather than” olur. Bu %80-90 doğru ş_ı1ktı1r.

Aş_ağı1daki ööneriler ODTÜÜ mezunları1 arası1ndaki kı1sa bir sorgulamadan elde edilen öönerilerdir. Bir böölüümüü büütüün ööğrenciler iççin geççerli olabilecek bu ööneriler, umarı1z zamanla daha derli toplu ve daha sistematik hale gelir ve ööğrencilere olduğu kadar Endüüstri Müühendisliği Böölüümleri ve iş_letmeler iççin de yararlı1 hale gelir. Sağ menüüdeki Kariyer ÇÇalı1ş_tayı1 da arkadaş_ı1mı1z Tunçç ÇÇelik'in MÜÜ EM ööğrencileriyle birlikte gerççekleş_tirdiği bir ççalı1ş_manı1n raporudur.

Genel
Hocaları1nı1zla sı1nı1f dı1ş_ı1nda da, fazla zamanları1nı1 almamaya öözen gööstererek, anlamlı1 sohbet ve sorgulamalar üüzerine kurulu iliş_kiler geliş_tirin.
ÖÖğrenciler arası1ndan da, okul yı1lları1 sonrası1na taş_ı1yabileceğiniz iliş_kiler oluş_turun.
ÜÜzerinde yoğunlaş_tı1ğı1nı1z öözgüül bir konunun da süürekli takipççisi olun.
Değiş_imleri yaratma potansiyelinizi sı1nayı1n ve geliş_tirin. ÖÖzgüüvene ççok ihtiyacı1nı1z olacak, bunu da baş_ka tüürlüü geliş_tiremezsiniz.

Yabancı1 Dil
Endüüstri Müühendisleri iççin de, uluslararası1 iş_lerde İ0ngilizce'nin öönceliği vardı1r. Tüürkiye'deki Alman ve Fransı1z ş_irketleri de kendi dillerine öönem verirler. Bu dilleri bilmenin bazı1 durumlarda stratejik bir öönemi olmaktadı1r. Fakat İ0ngilizce bir ççok durumda bu ş_iketler iççin de öönemlidir. Yabancı1 ş_irketlerde, İ0ngilizce'yi iyi konuş_mak öönemlidir. Bu aççı1dan, ODTÜÜ'deki İ0ngilizce de yetersiz kalmaktadı1r.
İ0ngilizce ayrı1ca, endüüstri müühendisliğinin güüncel mesleki yenilenmesi aççı1sı1ndan da ayrı1ca öönemlidir.
İ0ngilizce, farklı1 dilleri konuş_anları1n da ortak dili haline gelmektedir. Bunun; diğerlerinin yanı1 sı1ra, Alman, Fransı1z ve Japonlarla iş_ yaparken eş_itleyici bir öözelliği var.

Yazı1lı1m
İ0ş_ hayatı1nda Microsoft Excel tablolama programı1 bilmeniz gereken en ööncelikli " iletiş_im ortamı1" dı1r, bu yüüzden İ0ngilizce'den bile daha kı1ymetlidir. Argüümanları1nı1zı1 Excel kullanarak anlatamı1yorsanı1z, argüümanı1nı1z falan yoktur.

Topluluklar, Kulüüpler
Topluluklarda yer almayı1 bir yarar sağlayacağı1 iççin değil o topluluğun etkinliklerinden zevk aldı1ğı1 iççin yapmak öönemli. Yani, bir ogrencinin o toplulukta yer alması1nı1n tek sebebi orada bulunmayı1 istiyor olması1 olmalı1dı1r.
Fakat topluluk ççalı1ş_maları1nı1n; grup ççalı1ş_ması1, sorumluluk, insanlarla geççinebilme konuları1nda öönemli deneyimler kazandı1rdı1ğı1 kabul ediliyor.
Genellikle yabancı1 köökenli bazı1 ş_irketler hobilere ve topluluk ççalı1ş_maları1na öönem veriyorlar. Fakat öözgeççmiş_ ve iş_ göörüüş_mesi deneyimleri, olumsuz etkilenmeleri de barı1ndı1rı1yor. ÖÖneri, "mutlaka zevklerinize uygun topluluk etkinliklerine katı1lı1n fakat bunu iş_ arama süürecinde kullanma kaygı1nı1z olması1n."la öözetlenebilir.
Go Topluluğu öönerilen topluluklardan biri.

Kitap
"Beş_inci Disiplin", Peter M. Senge, Yapı1 Kredi Yayı1nları1. Artı1k bir klasik haline geldi, belki böölüümde zorunlu olarak bile okutulabiliyor olabilir.
"Kapitalizmin Geleceği", Lester C. Thurow, Sabah Yayı1nları1. Okuyan olursa iş_ hayatı1ndaki ilk bir senesinde ççok faydası1nı1 göörecektir.
"The Limits to Growth" Düünyayı1 kurtarmaya heves edenler ise 70'li yı1llara damgası1nı1 vuran muhteş_em kitap; ççok küüççüük ve insanı1n tüüylerini diken diken eden bir kitaptı1r, ççok faydalı1 olur.
"Managing with Power", Jeffrey Pfeffer; "Ben genel müüdüür olacam abi" diyenler iççin
"For Whom The Bell Tolls" Ernest Hemingway; İ0ş_ göörüüş_mesine gidecekler iççin
"The Seven Habits of Highly Effective People", Stephen R. Covey, Simon&Schuster Trade,1990.
IIE Solutions Ocak 1999 "30 ways to be a better IE" makalesi,

Kariyer Planı1
ÖÖğrencilik yı1lları1nda bir kiş_isel vizyona sahip olmak yararlı1 olabilir. Tüüm teknik donanı1mları1nı1 ve kiş_isel öözelliklerini de dikkate alarak bir kariyer planı1 yapmaları1. Her iş_e uygun olmak büüyüük bir avantaj olarak göörüülse bile, öönceden belirlenmiş_ bir yoldan gidilmediğinde dezavantaja döönüüş_ebilir.

Dersler
Not ortalaması1, iş_ ararken gerekecek öölççüütlerden sadece biridir fakat derslerinde baş_arı1lı1 olmalı1.

Mesleği Tanı1mak
Bir EM ööğrencisi; ööğrencilik döönemi boyunca, endüüstri müühendisliğinin sı1nı1rları1nı1 sorgulamalı1 ve meslek alanı1nı1, kendi kafası1nda, giderek daha tanı1mlı1 hale getirmelidir. Bu konuda ders iççerikleri kendisine büüyüük öölççüüde yardı1mcı1 olacaktı1r. Bu anlamda "Endüüstri Müühendisliğine Giriş_" dersi de ççok öönemlidir. Bu dersle uğraş_ı1rken gelecekteki 30-50 yı1lda yapacakları1nı1, yapmak istediklerini zihninde canlandı1rmaya ççalı1ş_malı1; "Giriş_"i iyi değerlendirmelidir.

Stajlar
Yapabilecekleri ççok sı1nı1rlı1 da olsa, stajları1na en fazla sevdiği ders düüzeyinde öönem vermelidir: Staj hazı1rlı1ğı1 ve staj güündemi olan iş_yerlerinin seççilmesi ççok yararlı1 olur. Staj yaptı1ğı1 yerde, stajyeri öönemseyen en az bir endüüstri müühendisi ile birlikte ççalı1ş_mak öönemli bir kazanççtı1r.

İ0nsan İ0liş_kileri
ÇÇok ççeş_itli, değiş_ik insanlarla bir ş_eyleri paylaş_ma ortamı1 yaratmalı1dı1r. İ0nsanları1n, bencil yanları1nı1 ve rasyonel olmayan yanları1nı1 kavrayamadı1ğı1nı1z zaman ççöözüümlerin kağı1tlarda ve kafanı1zda kalması1na razı1 olma olası1lı1ğı1nı1z artar.

Yazmak
Bol bol yazı1 yazmalı1 ve yazı1lı1 olarak derdini ifade etme konusunda kendisini geliş_tirmelidir. Bunu anadilinde yapmak tabii ki ççok öönemlidir; fakat iş_ yaş_amı1nda kullanması1 gerekecek diğer dillerde de kendini geliş_tirmelidir.

Okumak
Okumadan yazamaz; bu nedenle iyi bir okuyucu olmalı1. Okuyacakları1nı1 seççerken hem kapsama alanı1nı1 geniş_letmeyi hem de merkezde endüüstri müühendisliğini bulunduracak biççimde uygun "path"lerin oluş_ması1nı1 göözetmelidir. Hayat adı1m adı1m geliş_meye izin vermez. ÇÇok uzaklara da taş_lar yerleş_tirmek ve sonra onları1 unutmak durumunda kalabilirler. Fakat gerektiği yerlerde de araları1 doldurmak, öörmek zorunda kalacaklar.

Sistem Yaklaş_ı1mı1
Endüüstri müühendisliği sistem yaklaş_ı1mı1 üüzerine kurulu bir meslek ise derinleş_mekten hiçç kaççı1lmayacak konunun bu olduğu da aççı1ktı1r. Büüyüük resmi göörme yeteneğini geliş_tirmek üüzere bı1kmadan usanmadan ççalı1ş_mak: Buna yardı1mcı1 olacak araççlar üüzerinde, söözüü daha kamillere bı1rakayı1m.

Takı1m ÇÇantası1
Büüyüük resme evet, fakat, bir EM ööğrencisi, ççok zengin bir takı1m ççantası1 oluş_turmaya mutlaka büüyüük bir öönem vermelidir. Bu iş_ stajlarda geliş_tirilmeli ve öömüür boyu süüreceği unutulmamalı1dı1r. ÇÇok sayı1da araca ihtiyacı1mı1z var ve bunları1n araçç olma öözelliklerini unutmadan, birlikte kullanı1lma yeteneklerini değerlendirerek, sayı1ları1nı1 artı1rmalı1yı1z. Rendeyi iyi kullanamayan marangozun yapabileceği iş_lerin kapsamı1 daralı1r. Giderek daha fazla sayı1sallaş_an araççları1mı1zı1n ççok olması1nı1n yanı1 sı1ra bunları1 kullanma yeteneğimizin de artması1 ve geliş_mesi gerekiyor. Bu da kullandı1kçça olur. ÖÖğrencilikte öönemli olan; araççları1 tanı1mak. EM'nin araççları1 rende gibi elle tutulur, göözle göörüülüür araççlar olmadı1ğı1ndan onları1 tanı1mak iççin de onlarla ççeş_itli düüzeylerde yüüzyüüze gelmeyi artı1rmak gerekmektedir. Kullanma ş_ansları1 olan her aracı1 da becerebildikleri kadar ççok kullanmalı1lar. Sonuççta, takı1m ççantaları1nı1 aççtı1kları1nda, ne kadar ççok aracı1 "göörebiliyorlarsa" o kadar iyidir.

"Yalı1n"ı1 Göörmek
Belki sistem yaklaş_ı1mı1yla aynı1 anlama geldiğini düüş_üünenler de olabilir ama yalı1nlaş_tı1rmayı1 ööğrenmek de öönemli. Kayadaki fazlalı1kları1 ççı1kardı1ğı1nı1 düüş_üünen heykeltraş_ı1n yaklaş_ı1mı1na ihtiyaçç duyduğumuz yerler o kadar ççok ki.

"Düünya"ya Bakmak
"Düünya"ya bakmak alı1ş_kanlı1k haline gelmeli. Bugüün bu, ççok daha kolay. ÖÖnüündekine takı1lı1p kalmamak ççok öönemli. Büütüün düünya sorun ççöözme derdinde ve her yerden ööğrenilebilecek bir ş_eyler var.

Vizyon
EM ööğrencilerinin, ööğrencilik hayatları1 bitmeden, gelecek 30-50 yı1lda temel olarak nereye yööneleceğine karar vermiş_ olmaları1 ya da bu karara ççok yakı1n olmaları1 da öönemlidir. Yukarı1da sayı1lan maddelerin daha kalı1n ççizgilerle oluş_ması1nı1 sağlar.
Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | ÜÜlke Güündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Baş_ka Ş^eyler

Similar Documents