Zhvillimi I Produkteve Bankare, Banka Kombetare Tregtare

In: Business and Management

Submitted By igliferati
Words 2512
Pages 11
Sistemi financiar në vendin tonë i konceptuar si tërësi e tre komponentëve:

institucioneve, tregjeve dhe instrumenteve financiare, ka përballuar mjaft sfida e vështirësi

në rrugën e zhvillimit e të konsolidimit të tij gjatë 10 viteve të fundit. Nuk mjaftuan kushtet

e disfavorshme makroekonomike, financiare dhe prapambetja në zhvillimin e institucioneve

bankare e financiare në të cilat kjo reformë filloi, por ajo u përball edhe me mjaft vështirësi

të brendshme të saj që buronin nga rritja e vazhdueshme e kredive të këqija, mungesa e

eksperiencës në fushën e mbikëqyrjes bankare, ineficienca e sistemit të pagesave etj.. Këto

vështirësi arritën kulmin me krizën e piramidave, që shërbeu si një shkëndijë që destabilizoi

gjithë vendin dhe e futi ekonominë shqiptare në një kolaps të plotë. Për vetë trashëgiminë dhe

nivelin e arritur të zhvillimit, sistemi bankar zë peshën më të rëndësishme në sistemin financiar

të vendit tonë.

Vitet 1991-1992 shënuan krijimin e sistemit të ri bankar nga pikëpamja e organizimit sipas

modelit të vendeve perëndimore. Kuadri ligjor në këtë periudhë bëri të mundur kalimin e

sistemit bankar njënivelor në sistem bankar dynivelor. Si bankë e nivelit të parë u krijua Banka e

Shqipërisë (BSH) me atributet e një banke qendrore, ndërsa në nivelin e dytë operonin tre banka

me kapital shtetëror: Banka Kombëtare Tregtare (BKT), Banka e Kursimeve (BK) dhe Banka e

Bujqësisë dhe e Zhvillimit që shpejt ndërroi emrin në Banka Tregtare Agrare (BTA). Zhvillimet

e viteve të mëvonshme u karakterizuan nga kryerja e reformave në këto banka si dhe krijimi dhe

zgjerimi i veprimtarisë bankare nga banka të reja private. Reforma në sistemin bankar, e cila

synonte rritjen e efektshmërisë në tregun bankar, krahas realizimit, fillimisht të ristrukturimit, u

mbështet në privatizimin e tyre.…...

Similar Documents

Student

...ardhurat jo tatimore (6%) Burimi buxheti faktik 2011 Burimi; Buxheti i shtetit 2011 www.minfin.gov.al ecuria buxhetore ne 2011, buxhetet afatmesme 3.1.2 Ecuria e te ardhurave buxhetore ne vite Te ardhurat buxhetore gjate 10 viteve te fundit jane luhatur ne nivelet e 24-26% te Prodhimit te Brendshem Bruto. Gjate viteve te fundit, te ardhurat kane arritur te mbahen ne nivelin e 26% te PBB-se, pavarësisht uljes se disa taksave kryesore (shiko BOX, ndryshimet e sistemit taksor ne Shqiperi gjate peroudhes 2000-2010). Gjithsesi qeveria nuk e ka arritur objektivitn e saj te deklaruar ne programet buxhetore afatmesme per te pasur nje nivel te ardhurash prej 28% te PBB-se gjate periudhes 2008-2010, per shkka te pasojave te krizes ekonomike globale. Pwr katwr vitet nw vijim, tw ardhurat pritet qw tw qwndrojnw nw nivelin e 26% tw PBB-sw. BUrimi: Kuadret makroekonomike afatmesme, 2013-2015; 2008-2012 Por, si ka qenë ecuria e mbledhjes së taksave në buxhet gjatë tre viteve të fundit, sidomos e atyre taksave që kanë qenë subjekt i ndryshimeve, kryesisht uljes (në rastin e tatimfitimit dhe kontributit të sigurimeve shoqërore), por edhe rritjes (si sheshimi i taksës së tatimit mbi të ardhurat, që çoi kryesisht në rritje të tatimit për një pjesë të madhe të të punësuarve dhe i akcizës). Ecuria e të ardhurave nga tatimfitimi është treguesi tipik se si përgjysmimi i një takse nuk është arritur të shoqëroret me miradministrim të të hyrave......

Words: 5123 - Pages: 21

Britania&Be

...historise dhe zona shengen 2.Nje eksperiment I Britanise ne Mekanizmin Evropian te Kursit te Këmbimit (ERM), MARGARET THATCHER 3.5Testet Ekonomike 4.Arsye pse Britania nuk ka nevoje per NJE treg te vetem 5.ARGUMENTE PRO DHE KUNDER HYRJES NE NJE TREG TE VETEM 6.EFTA APO BE? 7. BRITANIA NE TE ARDHMEN 8.KONKLUZIONE * Pak histori mbi ekonomine e Britanisë Britania e Madhe njihet si fuqie e madhe ekonomike botërore. Në zhvillimin e saj ekonomik ka ndikuar pozita gjeografike në Oqeanin Atlantik, lidhshmëria e mirë me botën, shfaqja e parë e revolucionit industrial dhe baza relativisht e mirë në pasuritë nëntokësore. Në intensifikimin ekonomik pa dyshim rëndësi të veçantë kanë pasur edhe zhvillimet e reja teknike që prodhimtarisë i kanë dhënë një dinamikë më të madhe.Ecuria ekonomike, dinamika e tregut të brendshëm dhe atij të jashtëm në shekullin e XIXe afirmuan si “punishte të botës’’, duke mundësuar të jetë edhe faktor vendimtar në ekonominë dhe politikën botërore. * Historiku I BE –se dhe Britanise se Madhe   1957 | U nenshkrua Traktati I Romes nga 6 shtete evropiane | 1967 | U themelua Komuniteti Evropian | 1973 | Britania u be antare e Komunitetit Evropian . ku kryeminister ishte Tory Edëard Heath | 1975 | U Zhvillua referendumi nga kryeministri Harold Ëilson , per qendrimin ose jo ne Komunitetin Evropian . Nga ku 66% ishin pro dhe 36% kunder | 1987 | U nenshkrua Akti Unik Evropian , I cili kishte te bente me......

Words: 4745 - Pages: 19

Kontabilitet I Avancuar

...merren me interpretimi, miratimin dhe venien ne fuqi te standarteve kontabel. Kjo lidhet pjeserisht me faktin qe modelet e biznesit kane evoluar dhe tipe te reja transaksionesh jane shfaqen. IFRS-te aktuale nuk ofrojne guiden e duhur. Nje shkak tjeter jane dhe divergjencat nga pikpamja konceptuale midis IAS 18 (te ardhurat), IAS 11 (Kontratat e Ndertimit) dhe Kuadri Konceptual per Pregatitjen dhe Paraqitjen e Pasqyrave Financiare. Treguesi I te ardhurave (rreshti I pare I pasqyres se te ardhurave shpenzimeve) eshte nje tregues I rendesishem per perdoruesit e Pasqyrave Financiare ne vleresimin e performances se kompanive dhe perspektiven e tyre. Per kete tregues eshte e nevojshme te kete standarte te te qarta, te pajtueshme dhe te plota. Per kete International Accounting Standards Board (IASB) dhe Financial Accounting Standards Board (FASB) vendosen ne vitin 2002 per te nisur nje projekt te perbashket ne lidhje me njohjen dhe vleresimin e te ardhurave, project qe vazhdon edhe sot. Objektivi I projektit qe te zhvillohej nje draft I plote I parimeve konceptuale qe do te eleminonin konvergjencat ekzistuese, do te mbushnin boshlleqet dhe do te ofronte nje guide me te dobishme. Pasi konkludohet se te ardhurat duhet te njihen sapo ato ndodhin dhe jane te matshme, diskutimi fokusohet ne pyetjen: kur e ardhura ndodh? Ne kete kontekst paraqiten kater metoda nga ne lidhje me njohjen e te ardhurave dhe punimi yne analizon ne detaje secilen nga keto metoda. Theksohet se ekzistojne......

Words: 24008 - Pages: 97

Job Analysis in Albania

...UNIVERSITETI I TIRANËS DEPARTAMENTI I FINANCËS FAKULTETI I EKONOMISË ANALIZA E PUNËS (BANKA CREDINS) Mnaxhim Strategjik Burimeve Njerzore Punoi: Udhëheqës shkencor: Bledi HOXHALLARI Prof. Dr. Perlat LAME Tiranë, 20/02/2013 Përmbajtja e punimit Hyrje………………………………………………………………………………..6 1 MENAXHIMI I RISKUT TE KREDISë………………………………………7 1. 1 Komponentët e menaxhimit të riskut të kredisë …… 8 1. 2 KRIZA E RISKUT TE KREDISË 2007-2012 12 2 DREJTIMI I RISKUT KREDISË… …………………………………….…..…14 Përfundime………………………………………………………………..…….28 REFERENCa 30 HYRJA Duke patur parasysh rendesine e marrjes se vendimit per te kryer Analizen e Punes e kame zgjedhur qe ta trajtoj si detyre kursi per lenden MSBNJ kete proces. Perpara se ne te fokusohemi pikerish te ky proces i rendesishem do te doja ti hidhnim nje sy nga Prespektiva Manaxheriale e te gjithe situates te meanxhimit te punes e cila ne vetvete eshte nje proces me dinamike te larte. Manaxheret dizenjojne struktura me qellim organizimin e punes neper departamente, skuadra, dhe menyra te tilla pune nga te cilat vete puna do te performohej ne menyre sa me eficente dhe qe do te jepte nje sherbim apo produkt te vlefshem ne duart e klienteve. Specialistet e Burimeve njerzore asistojne keta menxhere duke mbajtur nen kontrol te vazhdueshel dhe dokumentuar njekohesisht ndryshimet per cdo lloj......

Words: 10144 - Pages: 41

Corruption in Albania

...DOKUMENT I BANKËS EVROPIANE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM STRATEGJIA PËR SHQIPËRINË 11 Dhjetor 2012 Përkthimet e tekstit origjinal janë siguruar nga BERZH vetëm për lehtësi leximi. Ndërsa BERZH është kujdesur në mënyre të veçantë për të siguaruar vërtetësinë e përkthimit , BERZH nuk garanton ose vërteton saktesinë e përkthimit. Risku për përdorimin e tekstit të përkthyer qëndron mbi vetë lexuesin. Në asnjë rrethanë, BERZH, punonjësit e Bankës dhe agjentët nuk janë përgjegjës ndaj lexuesit ose ndaj çdo personi tjetër për çdo pasaktësi, gabim, përjashtim, heqje, defekt dhe/ose çdo ndryshim të permbajtjes së përkthimit, pavaresisht shkakut ose per çdo dëm që rezulton prej tij. Ne rast te çdo mosperputhjeje ose kundershtimi ndërmjet versionit anglisht dhe atij te përkthyer, version anglisht merret për bazë. TRYEZA E LËNDËS PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE ................................................................................ 2  1.  PORTOFOLI I BANKËS ..................................................................................... 5  1.1.  Shikim i përgjithshëm mbi veprimtaritë e deritanishme të Bankës .................. 5  1.2.  Zbatimi i strategjisë së mëparshme për Shqipërinë ......................................... 6  1.3.  Efekti në tranzicion i portofolit të Bankës ........................................................ 9  MJEDISI OPERATIV ......................................................................................... 10  2.1  Konteksti politik................

Words: 27713 - Pages: 111

I Wish I Would

...its own standards and protocols? What impact would this have on your personal life or business communications? Answer: If wireless devices had no governance or set of rules to abide by, it would greatly impact everything we do day to day. Think of the hidden security that we have now with wireless. If that was gone it would be easier for someone to acquire your information, such as your social security number, your bank account information. What the Wi-Fi Alliance does is gives us piece of mind. How many people today know about the Wi-Fi Alliance? I believe, unfortunately, not enough people. Exercise 3.1.2- Question: Give another example of a model that is used to visualize something that is difficult to observe or perceive. How does the model make it easier to understand? Answer: My example is Mind Mapping. With Mind Mapping it’s very easy to collaborate all your ideas, thoughts, notes, and references all in one place. I think it would be easier to show someone what it is you’re talking about. And by adding all your information into the Mind Map, it’s very easy to explain to someone (like a Lab Partner) where you’re coming from and how you’re seeing the issue or problem at hand. Exercise 3.1.3- Question: Based on what you already know about networks, what are the different layers you think would be necessary for communication to be mapped to a model? Consider direct connections between host devices and connections that require other routing equipment, such as......

Words: 288 - Pages: 2

Menaxhimi I Riskut

...furnizimit të saj dhe ashtu edhe ne proceset e prodhimit të kompanisë. Mjaft i suksesshem ishte dhe afrimi i Toyota-s per prodhimin dhe menaxhimin e zinxhirit te furnizimit, te cilen kompanite e tjera, jane matur te konkurrojne jo vetem ne sektorin automobil te metodave operative dhe filozofike te prodhimit te Toyota-s, por gjithashtu dhe ne nje rang te gjere industrish.Megjithate, vitet e fundit jane hasur disa problematika persa i perket nje sere ceshtjesh qe kane te bejne me cilesine e produktit qe ne disa raste jane kthyer prapa. Nder me e renda e këtyre ngjarjeve, eshte kur kompanise iu desh te kthente prapa 8.5 milionë automjete në vitin 2010 në një shkallë globale, duke shkaktuar probleme të rëndësishme për kompaninë nga një perspektivë PR duke dëmtuar keshtu në mënyrë të konsiderueshme markën.Një nga problemet me madhore për Toyota-n në trajtimin e krizës së tanishme nga perspektiva e PR është obsesioni i tepert ne lidhje me cilësi e prodhimeve te saj. Kompania ka ndërtuar në mënyrë të qartë markën e saj mbi bazën e ofrimit te produkteve të tregut, të cilat në lidhje me produktet konkurrente janë të kualitetit të lartë. Megjithate burimet kane treguar se nje mani e tille ne organizate con ne nje kulture ku kualiteti i dobet ka qene nje pune e pahijshme brenda kultures se organizates. Ashtu sic edhe HERMUS vazhdon te debatoje mbi ngjarje te tilla kjo coi ne nevojen e rikthimit prapa te produkteve te nje kulture organizate e sepse nuk lejoj anetaret me te rinj......

Words: 1798 - Pages: 8

Globalization

...është bërë mjaft “e ndërvarur”, si pasojë e zhvillimit të komunikimit dhe lëvizjes, të mundësuara keto nga zhvillimi teknologjik, i cili po kalon pritshmerite e cdokujt. Sot shtetet, njerëzit, shoqëritë, kulturat, subjektet tregtare, etj, janë më pranë njëri-tjetrit se kurrë, por kjo shkakton edhe nje kaos të paimagjinueshëm në këtë “trafik” ku levizin njerëz, para, mallra, ide, modele sjelljesh, etj. Problemi qëndron ne menaxhimin e kesaj situate, dhe pikërisht këtu ndahen globalistët dhe antiglobalistët, ata qe e mbeshtesin globalizimin dhe ata qe jane kunder tij. Per shembull, ne aspektin ekonomik, globalistët dëshirojnë një hapje të ekonomive të vendeve të tjera, me qëllim që tregu botëror të mos ketë norma kufizuese, duke besuar kështu që konkurenca midis firmave në botë të bëjë që të gjithëve t’u ofrohet malli më i mirë dhe me cmimin më të leverdisshëm të mundshëm. Por problemi eshte se kjo ia hap rrugën monopolit, duke qenë se firmat e mëdha janë të pakonkurueshme. Ndërsa antiglobalstët kërkojnë që tregu botëror të mos jetë tërësisht i hapur, por të ketë norma që kufizojnë sundimim e firmave apo ekonomive të fuqishme në vendet më pak të fuqishme, pasi në një liberalizim të tillë të tregut botëror normalish “peshku i madh do t’a hajë të voglin”. ......

Words: 3388 - Pages: 14

Fabian I Agree I Agree I Agree I Agree

...i agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i agree i agree i agreei agree i......

Words: 855 - Pages: 4

Objektivat, Veprimtaria Dhe Rëndësia E Amf

...emergjente. Fundi i marrëveshjes së Bretton Woods në vitin 1971, hodhi në fushën e lojës shumë risqe të tjera të cilat investitorët por edhe vetë shtetet duhet ti mbartnin. Në të njëjtën kohë, roli i bankave qendrore filloi të merrte trajta të tjera duke zgjeruar aktivitetin mbikëqyres dhe rregullator të sistemeve bankare. Nën keto shembuj dhe rrethana të reja, tregjet financiare që zhvilloheshin nganjëherë edhe më shpejtë se ekonomitë e vendeve respektive, ndjenin nevojën e një garantuesi të rregullave të lojës. Bursat e para datojnë që në shek. XVII dhe gjenerata e bursave interaktive ndërkombëtare që perfaqësohet me City-n e Londrës dhe Wall Street-in amerikan kanë vepruar në një zonë të lirë për shumë dekada. Fakti që autoritetet e para rregullatore të sistemeve financiare datojnë vetëm pas Depresionit të Madh (U.S. Securities and Exchange Commission, 1934) është kuptimplotë në shumë aspekte. Por më kryesorja, tregjet financiare e sidomos ato të sigurimeve, që përbëjne themelin e vijueshmërise së tregtisë ndërkombëtare e më gjerë, apo tregjet e kapitalit dhe letrave me vlerë, kërkojnë padyshim nje mekanizëm mbikëqyrës dhe jo thjesht të lihen në fatin e „dores së fshehtë‟ qe supozohej t‟i mbronte nga çdo keqfunksionim. Në kontekstin botës së sotme të goditur rënde nga kriza e fundit financiare, mbikëqyrja dhe përmirësimi në terma të efiçencës së tregjeve financiare ka kaluar në një stad të ri shumëdimensional. Rinovimi dhe rikonceptimi i autoriteteve kombëtare të......

Words: 2857 - Pages: 12

Foreign Investment in the Banking System

...UNIVERSITETI I SHKODRËS “LUIGJ GURAKUQI’’ FAKULTETI EKONOMIK DEGA: FINANCË - KONTABILITET TEMË DIPLOME INVESTIMET E HUAJA NË SISTEMIN BANKAR Foreign investment in the banking system [pic] Pedagogu udhëheqës: Msc. Rozafa (Alibali) RISTANI Punoi: Kristjana KRONAJ Qeshor 2013 FALENDERIME Ky punim është zhvilluar në kuadrin e mbylljes së studimeve të mia pranë Departamentit të Financë-Kontabilitetit në Fakultetin Ekonomik të qytetit të Shkodrës dhe është rezultat i një pune të gjerë kërkimore gjatë këtij viti të fundit. Prandaj gjej rastin të falenderoj së pari familjen time që më kanë shoqëruar në çdo hap të jetës sime. Ishin ata që me ngrohtësine e tyre më kanë ngritur sa herë që rrëzohesha. Më kanë ndihmuar në formimin e karakterit tim, duke më këshilluar në çdo zgjedhje që unë bëja, më kanë motivuar për të ndjekur studimet e larta dhe falë tyre unë jam këtu ku jam sot. Një falenderim të veçantë ia dedikoj profesoresh Rozafa Alibalit për gatishmërinë dhe ndihmesën e saj në zhvillim e kësaj teme. E natyrisht nuk mund të lë pa përmendur edhe shoqërin time që m’i ka bërë më të bukura vitet shkollore. Faleminderit të gjithëve. TABELA E PËRMBAJTJES • Hyrja................................................................................................................................fq3 • Përmbledhja ekzekutive .................................................................…...

Words: 7302 - Pages: 30

Risku I Ndryshimeve Fiskale

...RISKU I NDRYSHIMEVE TË SHPESHTA FISKALE PËR BIZNESET DHE INVESTIMET E HUAJA Ardit Ceka, Kejda Dervishllari, Megi MIllona, Abstrakt Politikat fiskale janë përcaktuese të rëndësishme të zhvillimeve ekonomike. Por këto politika po shoqërohen gjithnjë e më shumë me problematikën e ndryshimit të shpeshtë të tyre. Nderkohë që, investimet e huaja direkte (IHD) konsiderohen të kenë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në rindërtimin e ekonomisë së Shqipërisë gjatë tranzicionit dhe jo vetëm. Për këtë arsye, bazuar në të dhënat primare të siguruara nëpërmjet pyetësorëve dhe analizimit të tyre, mundohemi të japim përgjigje sa më të qarta në lidhje me korrelimin dhe marrëdhënien e ndryshimit të politikave fiskale me IDH. Rezultati që konkludojmë nëpërmjet këtij studimi, është korrelimi pozitiv i riskut të shpeshtësisë së ndryshimit të politikës fiskale me IDH në Shqipëri. Fjalë kyçe: ndryshim i shpeshtë fiskal, politika fiskale, investmet e huaja Klasifikimi JEL: C5, H3 Lista e figurave Figura 1. Investimet e Huaja Direkte 1992-2013 (Burimi BB) Figura 2. Lidhja e stimujve tatimore me IHD në Shqipëri Lista e tabelave Tabela 1. Rezultatet e përfituara nga Eviews për vlerësimin e modelit linear të thjeshtë. Hyrje Shqipëria konsiderohet si vend në zhvillim, si një vend që ende vuan pasojat e thella të tranzicionit në çdo fushë, përfshirë dhe atë ekonomike. Lidhur me studimin përkatës, ajo reflektohet dhe në paketat fiskale të propozuara çdo vit nga qeveritë shqiptare....

Words: 4699 - Pages: 19

Mashtrimi

...kompjuterit. Por gjithe ky zhvillim i madh teknologjik është shoquar me shumë dobësi dhe rreziqe. Një nga problem me te rëndësishme është moskontakti fizik midis shitësit dhe blerësit. Duke qënë se gjithçka kryhet nëpërmjet nje kompjuteri, e bën pothuajse te pamundur per shitësin që të kontrollojë identitetin e kartëmbajtësit. Mashtrimet me kartat e kreditit është bërë sot një nga problemet më serioze në të gjithë botën. Kompanitë sot shpenzojnë shuma të mëdha parash çdo vit, për të shmangur këto veprime ilegale. Por pavarsisht problemeve , ky lloj mashtrimi kryhet me skema te caktuara kështu që e bënë më të mundur prandalimin dhe zbulimin e tyre në kohë. Tabela e Përmbajtjes Hyrje 3 Trajtimi teorik i Mashtrimit Bankar 4 Masat parandaluese të Mashtrimit Bankar 6 Shmangiet e Mashtrimit Bankar në botë dhe në Shqipëri 8 Rishikim literature mbi kontrollet 10 Historitë më të bujshme të të gjitha kohërave 11 Raste të ngjashme në Shqipëri 14 1.Hakerat italianë vjedhin 15 milionë 14 2. Klonuesit e kartave, "Matrix" 15 3. Klonoi kartat e kreditit të klientëve, përfitoi 15 mijë euro 15 Referencat dhe Biblografia 17 Hyrje Mashtrimi bankar është cilësuar si një nga më problemet më serioze. Sot shumë vende të fuqishme janë të prekura nga këto skema mashtrimi. Analiza fillon me një trajtim të shkurtër teorik të mashtrimit bankar dhe me llojet kryesore të tij. Më poshtë do trajtohet një rishikim I shkurtër literature, i cili fokusohet më së shumti te......

Words: 4378 - Pages: 18

El-Elamein

...Përfitimet e Analizës SWOT Përdorimi efektiv i analizës SWOT sjell disa përfitime për një manaxher kur ai harton një plan marketing. Këto janë treguar në tabelën e mëposhtme: 1. Thjeshtësia Nuk kërkohen trajnim i specializuar dhe aftësi teknike. Analisti ka nevojë vetëm për një kuptim të plotë dhe të gjithanshëm të firmës dhe industrisë në të cilën ajo operon. 2. Kosto më të ulëta Trajnimi i shtrenjtë dhe, në disa raste, tërë departamenti i planifikimit mund të eleminohen ose të reduktohen me thjeshtësinë e SWOT-it. Perfitimet 3. Fleksibiliteti Një sistem informacioni marketing ekstensiv nuk kërkohet për t’u përdorur me sukses. Analiza SWOT është e aftë dhe e mundshme të inkorporojë output-in e çdo sistemi informacioni brenda strukturës së palnifikimit. IntegrimiSWOT ka aftësinë të integrojë dhe sintetizojë burimet e ndryshme të informacionit. 4. Bashkëpunimi Analiza SWOT nxit dhe ndihmon bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacionit të hapur midis manaxherëve të fushave funksionale të ndryshme. Ky bashkëpunim ndihmon të zbulojë dhe eleminojë mospajtimet dhe mosmarrëveshjet e dëmshme potenciale dhe mbush zbrazëtitë në analizën para arritjes së stadit aktual të planifikimit. Udhëzimet për një analizë SWOT produktive 1. Të jetë e fokusuar Një analizë e vetme dhe e gjerë çon në përgjithësime të pakuptueshme dje jo domethënëse. Rekomandohet analiza e ndarë për çdo kombinacion produkt/treg 2. Kërkim gjerësisht për konkurrentët Firma aduhet të...

Words: 4271 - Pages: 18

Udhezim

...Akcizat”, Ministri i Financave, nxjerr këtë: UDHËZIM PJESA I – DISPOZITA TË PËRGJITSHME 1. Zbatimi 1.1 Ky Udhëzim zbatohet për mallrat që tatohen me akcizë në Republikën e Shqipërisë dhe ndaj çdo personi që prodhon dhe/ose tregton mallra akcize si dhe për troje, ndërtesa apo ambjente të tjera ku mbahen apo prodhohen mallra akcize, sipas përcaktimeve në Nenin 2 të Ligjit Nr. 8976 “Per Akcizat” (që në vijim do t’i referohemi shkurt “Ligji”). 1.2 Ky Udhëzim hyn në fuqi me 1 Korrik 2003. Megjithatë, në rrethanat kur një personi objekt i këtij Udhëzimi i kërkohet të bëjë ndryshime materiale në magazinën e miratuar tatimore dhe në rast se personi në fjalë do të prodhojë ose tregtojë mallra akcize përpara 1 Korrikut, çdo ndryshim i tillë duhet të kryhet deri më 1 Shtator 2003. 1.3 Formularët dhe shënimet e paraqitura në Shtojcat bashkangjitur këtij Udhëzimi janë pjesë e Udhëzimit dhe kanë fuqi të njejtë ligjore. 1.4 Prodhimi i mallrave të akcizës perfshin: a) prodhimin e mallrave të akcizës nga lendë të para që nuk janë subjekt akcize; dhe, b) përpunimin dhe/ose amballazhimin e mallrave të akcizës që rezulton në një rritje apo ulje të vëllimit apo peshës së mallrave të akcizës, pavarësisht nëse akciza mbi mallrat e akcizës ka qenë paguar ose jo përpara përpunimit apo amballazhimit PJESA II – AUTORIZIMI DHE MIRATIMI 2. Autorizimi për tatimpaguesit e akcizës 2.1 Kërkesa për marrjen e autorizimit për trajtimin e mallrave të akcizës (nga një “tatimpagues i autorizuar i akcizës”), sipas......

Words: 21101 - Pages: 85