Free Essay

Bien Dang Thanh

In: Computers and Technology

Submitted By xuanduy1210
Words 5481
Pages 22
Chöông 4 TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Khi tính bieán daïng thanh, ngöôøi ta thöôøng tính theo töøng tröôøng hôïp chòu löïc cuûa thanh. tröôùc heát, haõy tính bieán daïng cho töøng tröôøng hôïp ñôn giaûn nhaát.

ξ1. KHI THANH CHÒU KEÙO NEÙN ÑUÙNG TAÂM: Treân maët caét ngang thanh chòu keùo (neùn) ñuùng taâm chæ coù thaønh phaàn löïcc doïc N2 taoï ra öùng suaát phaùp σz, öùng suaát phaùp thì gaây ra bieán daïng daøi. Giaû söû thanh chòu keùo neùn ñuùng taâm döôùi taùc duïng cuûa löïc P (hình 7.1). Trong chöôg tính beàn ta ñaõ coù bieåu thöùc (6.1) duo Nz = dz EF dz A A’ Δ P

Bieåu thöùc naøy cho ta bieát bieán daïng daøi töông ñoái cuûa moät ñoaïn dz naøo ñoù thì baèng tyû soá giöõa löïc doïc Nz cuûa ñoaïn ñoù vôùi ñoä cöùng EF cuûa thanh.

Hình 7.1

(E: heä soá modules ñaøn hoài cuûa vaät lieäu, F: dieän tích tieát dieän ngang cuûa thanh) Töø (6.1) ta tính ñoä bieán daïng daøi tuyeät ñoái trong ñoaïn dz: du = Nz dz EF

(7.1)

136

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Ta coù theå phaùt trieån coâng thöùc treân ñeå tính bieán daïng daøi tuyeät ñoái cho caû ñoaïn chieàu daøi cuûa thanh baèng phöông phaùp tích phaân xaùc ñònh :

Δ = ∫ du 0 = ∫
0 0

Nz dz EF

(7.2)

(7.2) laø coâng thöùc toång quaùt ñeå xaùc ñònh bieán daïng tuyeät ñoái cho caû chieàu daøi cuûa thanh chòu keùo (neùn) ñuùng taâm. Tuy nhieân trong tröôøng hôïp tính toaùn cuï theå ta coù theå chia ra caùc tröôøng hôïp sau: 1) Neáu Nz = const, EF = const trong suoát chieàu daøi cuûa thanh thì:
Δ = Nz EF

(7.3)

2) Neáu Nz ≠ const, EF ≠ const, tröôøng hôïp naøy coù theå laø bieåu ñoà löïc doïc thay ñoåi theo töøng ñoaïn, hay thanh ñöôïc laøm baèng nhieàu loaïi vaät lieäu khaùc nhau noái laïi (E≠ const) hoaëc caáu taïo thanh coù maët caét ngang thay ñoåi. Ñeå tính toaùn cho ñôn giaûn , ta neân chia N zi = const vaø thanh ra thaønh n ñoaïn sao cho treân moãi ñoaïn coù chieàu daøi laø i thì E i Fi bieán daïng daøi tuyeät ñoái cuûa thanh seõ ñöôïc tính baèng coâng thöùc:
Δ =∑ i =1 n

N zi i E i Fi

(7.4)

Thí duï 1:
D 30 mm 20 mm 20 mm C P2 = 5KN B P1 = 2KN A 2 2 NZ(KN) P3 = 7KN 4 4

Tính bieán daïng daøi tuyeät ñoái cuûa thanh coù sô ñoà chòu löïc vaø kích thöôùc nhö treân hình veõ. Cho E = 2.105 N/mm2, dieän tích maët 2 2 3 caét ngang : FAB = 20 mm , FBC = 30 mm , FCD = 60 mm2.
3

Ñeå tính toaùn bieán daïng daøi tuyeät ñoái cuûa thanh coù bieåu ñoà Nz thay ñoåi theo töøng ñoaïn, ta duøng coâng thöùc (7.3)
Δ =∑ i =1 3

Hình 7.2

N zi i N AB AB BBC BC N CD CD = + + E i Fi EFAB EFBC EFCD

137

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Δ =

2.10 3.20 (−3.10 3 ).20 4.10 3.30 + + 2.10 5.20 2.10 5.30 2.10 5.60 = 0,01 − 0,01 + 0,01 = 0,01mm

Vaäy bieán daïng daøi tuyeät ñoái cuûa thanh laø 0,01 mm.

ξ2. TÍNH BIEÁN DAÏNG GOÙC KHI THANH CHÒU XOAÉN: Khi thanh chòu xoaén (xoaém thuaàn tuyù hay uoán vaø xoaén ñoàng thôøi) treân maët ccaét ngang coù moment xoaén Mz. Thaønh phaàn noiä löïc naøy gaây ra bieán daïng goùc goïi laø goùc xoaén töông ñoái ϕ cuûa thanh. Cuõng trong chöông tính beàn ta coù bieåu thöùc (6.4): dϕ MZ = dz GJ o ñöa vaøo bieåu thöùc naøy ta cuõng coù lyù luaän vaø caùch tính bieán daïng goùc khi thanh chòu xoaén töông töï nhö khi tính bieán daïng daøi khi thanh chòu keùo neùn ôû phaàn treân. dϕ = Mz M dz → ϕ = ∫ dϕ = ∫ z dz GJ o 0 0 GJ o
MZ ϕ O Z

Hình 7.3 (7.5)

GJo: Ñoä cöùng cuûa thanh. G: heä soá modules ñaøn hoài tröôït. Jo: moment quaùn tính choáng xoaén cuûa maët caét ngang ñoái vôùi taâm O. Ñoái vôí tieát dieän troøn: J o = πR 4 πD4 ≅ ≅ 0,1D4 2 32 Mz GJ o

• Neáu Mz = const, Gjo = const: ϕ =

• Neáu Mz ≠ const,Gjo ≠ const, chia ra thaønh n ñoaïn sao cho

138

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT n Mzi M = const ⇒ ϕ = ∑ zi i GJ i i =1 GJ oi

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

(7.6)

ξ3. TÍNH BIEÁN DAÏNG KHI THANH CHÒU UOÁN PHAÚNG:
3.1. Khaùi nieäm:

Khi thanh chòu uoán ngöôøi ta thöôøng goïi laø daàm. Sau khi chòu uoán truïc thanh vaãn naèm trong maët phaúng taûi troïng thì goïi laø uoán phaúng. Truïc daàm sau khi bò bieán daïng thì ñöôïc goïi laø ñöôøng ñaøn hoài. Trong maët phaúng Oyz, phöông trình cuûa ñöôøng ñaøn hoài ñöôïcc bieåu dieãn baèng haøm y = f(z). Khaûo saùt bieán daïng cuûa daàm chòu taùc duïng cuûa löïc P nhö hình 7.4. • Xeùt moät ñieåm K baát kyø treân truïc daàm, sau bieán daïng ñieåm K dòch chuyeån ñeán K’, ta goïi KK’ laø bieán daïng daøi cuûa thanh daàm taïi K. • Ñeå tính toaùn ñöôïc ñôn giaûn, ngöôøi ta phaân KK’ thaønh hai thaønh phaàn: Thaønh phaàn u song song vôùi truïc z (naèm ngang),trong ñieàu kieän daàm coù bieán daïng beù chuyeån vò u raát nhoû so vôùi v neân coù theå boû qua. Thaønh phaàn v song song vôùi truïc y (thaúng ñöùng) ñöôïc goïi laø ñoä voõng cuûa daàm. Ta thaáy ñoä voõng cuûa daàm phuï thuoäc vaøo toïa ñoä cuûa maët caét ngang cuûa daàm, neân coù theå bieåu dieãn phöông trình cuûa ñoä voõng bôûi haøm: v(z) = y(z) (phöông trình ñöôøng ñaøn hoài). dz y K u


θ K K’

P K θ z

v

Hình 7.4

• Trong quaù trình chòu uoán maët caét ngang vaãn phaúng vaø xoay moät goùc θ, ta goïi bieán daïng goùc θ laø goùc xoay cuûa maët caét ngang. Goùc xoay taïi K chính laø baèng heä soá goùc cuûa tieáp tuyeán vôùi ñöôøng ñaøn hoài taïi K’, cho neân ta coù theå tính: θ(z) = y’(z) = v’(z)

139

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Vaäy ñaïo haøm baäc nhaát cuûa ñoä voõng (hay ñöôøng ñaøn hoài) laø goùc xoay cuûa maët caét ngang khi daàm bò bieán daïng.
Toùm laïi: Khi tính bieán daïng cho thanh chiuï uoán ta caàn tính:

-

Ñoä voõng: v(z) = y(z) Goùc xoay: θ(z) = y’(z)

Nhö vaäy, ñeå tính ñoä voõng hay goùc xoay, ta phaûi bieát haøm y’(z), coù nghóa laø ta caàn phaûi coù phöông trình cuûa ñöôøng ñaøn hoài.
3.2. Phöông trình vi phaân gaàn ñuùng cuûa ñöôøng ñaøn hoài:

Xeùt moät ñoaïn cong dz hình 7.5 cuûa ñöôøng ñaøn hoài cuûa phöông trình (7.6): dθx: bieán daïng goùc cuûa hai maët caét ngang khi dz bò uoán cong ρ: baùn kính cong cuûa ñöôøng ñaøn hoài. Trong ñieàu kieän bieán daïng vaø kích thöôùc beù ta coù moái quan heä: dz = ρdθ x ⇒ 1 dθ x = ρ dz (1) dz dθ

ρ

Trong chöông tính beàn, ta ñaõ chöùng minh ñöôïc bieåu thöùc (6.2) dθ x Mx = dz EJ x

Hình 7.5

do ñoù:

1 Mx = ρ EJ x

(2)

Maëc khaùc, theo toaùn hoïc ñöôøng ñaøn hoài ñöôïc bieåu dieãn bôûi haøm y(z), neân ñoä cong cuûa noù ñöôïc tính theo coâng thöùc:
1 y '' (z) =± ρ (1 + y ' 2 (z))
3

2

(3)

So saùnh giöõa (2) & (3), ta coù theå vieát:

140

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

M y '' (z) =± x EJ x (1 + y ' 2 (z))
3 2

(4)

(4) laø phöông trình vi phaân toång quaùt cuûa ñöôøng ñaøn hoài. Tuy nhieân, ñeå tính toaùn ñöôïc ñôn giaûn vaø coù keát quaû ñuùng vôùi thöïc teá, ta coù xem voâ cuøng beù baäc cao y’2(z) ≈ 1 vaø choïn moät daáu sao cho phuø hôïp vôùi quy öôùc daáu cuûa y’’(z) vaø Mx (löu yù raèng EJx laø ñoä cöùng cuûa daàm, laø ñaïi löôïng luoân döông). Ñeå xeùt daáu giöõa y’’(z) vaø Mx, ta khaûo saùt quan heä cuûa chuùng qua söï bieán daïng trong heä truïc Oyz (hình 7.6). Ta nhaän thaáy:
O z

y’’(z) vaø Mx luoân ngöôïc daáu nhau, neân phöông trình vi phaân gaàn ñuùng cuûa ñöôøng ñaøn hoài seõ laø: y '' (z) = − Mx EJ x

(7.7)

y

Mx > 0 y’’ < 0 Hình 7.6

Mx < 0 y’’ > 0

Döïa vaøo (7.7), ta coù theå tính ñoä voõng vaø goùc xoay baèng phöong phaùp tích phaân baát ñònh.

3.3. Tính ñoä voõng vaø goùc xoay baèng phöông phaùp tích phaân baát ñònh:

Töø sô ñoà löïc ñaõ cho ta vieát ñöôïc bieåu thöùc moment uoán laø haøm Mx(z). Töø ñoù ta thieát laäp phöông trình vi phaân gaàn ñuùng cuûa ñöôøng ñaøn hoài: y ' ' (z ) = − M x (z ) EJ x (7.7’)

Tích phaân laàn thöù nhaát ta seõ ñöôïc phöông trình cuûa goùc xoay: θ(z) = y ' (z) = M (z ) dy = ∫− x dz + C dz EJ x

(7.8)

Tích phaân laàn thöù hai ta seõ ñöôïc phöông trình cuûa ñoä voõng hay phöông trình cuûa ñöôøng ñaøn hoài:
⎛ M (z) ⎞ v(z) = y(z) = ∫ ⎜ − ∫ x + C ⎟dz + D ⎜ ⎟ EJ x ⎝ ⎠
141

(7.9)

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Trong ñoù C vaø D laø caùc haèng soá tích phaân seõ ñöôïc xaùc ñònh tuøy theo ñieàu kieän lieân keát cuûa daàm.
Thí duï 2:

Cho daàm console chòu taùc duïng cuûa taûi löïc phaân boá ñeàu q (hình 7.7). Haõy vieát phöông trình goùc xoay vaø ñoä voõng cuûa daàm. q Giaûi:

Choïn goác toïa ñoä z = 0 taïi ngaøm O. Ta coù bieåu thöùc: M x = − q ( − z )2 2

O

z

-z

A

Hình 7.7

thay vaøo (7.7) ta coù phöông trình vi phaân cuûa ñöôøng ñaøn hoài: y'' (z) = q 2 EJ x

(

2

− 2 z + z2 )

θ(z) = y ' (z) = y(z) =

q ⎛ 2 z3 ⎞ z − z 2 + ⎟ + C (a) ⎜ 2EJ x ⎝ 3⎠

q ⎛ 2z 2 z3 z4 ⎞ − + ⎟ + Cz + D (b) ⎜ 2EJ x ⎝ 2 3 12 ⎠

Xaùc ñònh haèng soá tích phaân theo ñieàu kieân lieân keát ngaøm cuûa daàm. Do tính chaát cuûa ngaøm ta coù: Taïi z = 0 thì y(0) = 0, θ(0) = 0 thay vaøo (a) vaø (b) ta ñöôïc C = D = 0. Vaäy phöông trình cuûa goùc xoay vaø ñoä voõng laø: q ⎛ 2 z3 ⎞ 2 θ(z) = y (z) = ⎜ z− z + ⎟ 2EJ x ⎝ 3⎠
'

(c)

q ⎛ 2z 2 z3 z4 ⎞ − + ⎟ y(z) = ⎜ 2EJ x ⎝ 2 3 12 ⎠

(d)

Döïa vaø (c) vaø (d), ta seõ ñöôïc goùc xoay vaø ñoä voõng taïi ñaàu töï do A coù toïa ñoä z = laø:

142

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

θA =

q 3 6 EJ X

; yA =

q 4 8EJ x

Thí duï 3:

Thieát laäp phöông trình goùc xoay vaø ñoä voõng cuûa thanh daàm ñaët treân hai goái töïa chòu taùc duïng cuûa löïc P nhö hình 7.8. Xaùc ñònh phaûn löïc taïi A vaø B, ta ñöôïc:
VA = Pb , VB = Pa z2 A z1 a b C P B

Baøi toaùn naøy, daàm ñöôïc chia thaønh hai ñoaïn AB vaø CB, bieåu thöùc cuûa Mx vaø phöông trình cuûa ñöôøng ñaøn hoài ñöôïc vieát nhö sau: Ñoaïn AC ( 0 ≤ z1 ≤ a)
Mx1 =
'' y1 = −

Hình 7.8

Ñoaïn CB ( a ≤ z2 ≤ )
Mx 2 = y ''2 = − y '2 = − y2 = − Pb z 2 − P( z 2 − a)

Pb

z1

Pb z1 EJ x Pb 2 z 1 + C1 2 EJ x Pb 3 z1 + C1z1 + D1 6 EJ x

Pb P z2 + ( z 2 − a) EJ x EJ x Pb 2 P z2 + ( z 2 − a) 2 + C 2 2 EJ x 2EJ x Pb 3 P z2 + ( z 2 − a) 3 + C 2 z 2 + D 2 6 EJ x 6 EJ x

' y1 = −

y1 = −

Ñeå xaùc ñònh 4 haèng soá tích phaân C1, C2, D1, D2 ta döïa vaøo caùc ñieàu kieän lieân keát khôùp cuûa daàm nhö sau: + Taïi z1 = 0 thì y1(0) = 0 vaø z2 = thì y2( ) = 0. + Taïi z1 = z2 thì y1 = y2 vaø y1’ = y2’. Töø caùc ñieàu kieän treân ta tìm ñöôïc:

143

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

(1) ⎧D1 = 0 ⎪ 3 3 P( − a) ⎪ Pb (2) ⎪− 6 EJ + 6 EJ + C 2 + D2 = 0 x x ⎪ 3 ⎨ Pba Pba 3 − + C1a + D1 = − + C 2 a + D2 (3) ⎪ 6 EJ x 6 EJ x ⎪ ⎪ Pba 2 Pba 2 (4) − + C1 = − + C2 ⎪ 2 EJ x ⎩ 2 EJ x

Giaûi heä 4 phöông trình treân ta tìm ñöôïc :
D1 = D2 = 0 C1 = C 2 = Pb ( 6 EJ x
2

− b2 )

Vaäy phöông trình ñoä voõng vaø goùc xoay cuûa töøng ñoaïn daàm laø: Ñoaïn AC ( 0 ≤ z1 ≤ a ):
Pb ⎛ θ1 = y = ⎜ EJ x ⎝
' 1 2

Ñoaïn CB ( a≤ z2 ≤ ):
2 1

z ⎞ −b − ⎟ 6 2⎠
2

Pb θ2 = y = EJ x
' 2

y1 =

Pb ⎛ ⎜ EJ x ⎝

2

z3 ⎞ − b2 z1 − 1 ⎟ 6 6⎠

Pb y2 = EJ x

⎡ ( z 2 − a) 3 ( + ⎢ 6b ⎢ ⎣

⎡z2 ⎢ 2 − ⎢2 ⎣

(z

2

− a)
2

2

2b2

− b 2 )z 2 6

− b2 ⎤ ⎥ 6 ⎥ ⎦

z3 ⎤ − 2⎥ 6⎥ ⎦

Qua hai thí duï treân ta thaáy, phöông phaùp tích phaân baát ñònh laø caùch tính cô baûn ñeå vieát phöông trình vaø xaùc ñònh ñoä voõng vaø goùc xoay. Tuy nhieân neáu daàm chòu löïc phöùc taïp, phaûi chia ra n ñoaïn thì caàn thieát laäp ra n phöông trình vi phaân ñöôøng ñaøn hoài. Töø ñoù phaûi xaùc ñònh 2n haèng soá tích phaân. Vieäc naøy seõ laøm baøi toaùn trôû neân phöùc taïp khi n caøng lôùn. Vì vaäy khi daàm chòu löïc phöùc taïp ta seõ duøng nhöõng phöông phaùp khaùc. Sau ñaây giaùo trình seõ giôùi thieäu hai phöông phaùp khaùc laø haøm ñaëc bieät & nguyeân lyù naêng löôïng.
3.4. phöông phaùp haøm ñaëc bieät ñeå tính ñoä voõng vaø goùc xoay: 3.4.1. Ñònh nghóa:

144

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Haøm ñaëc bieät baäc n : fn(x) = < x – a >n, vôùi tính chaát:

⎧∞, x = a - Neáu n < 0: f n (x) = ⎨ ⎩0, x ≠ a

fn(x) a fn(x) a

x (x-a)n

⎧(x − a) , x ≥ a - Neáu n ≥ 0 : fn (x) = ⎨ ⎩0, x < a n x

+ Khi n < 0 :

−∞ x ∫< x −a >

x

n

dx =< x − a > n +1

< x − a > n +1 + Khi n ≥ 0 : ∫ < x − a > dx = n +1 −∞ n 3.4.2. ÖÙng duïng haøm ñaëc bieät ñeå tính chuyeån vò toång quaùt (ñoä voõng, goùc xoay) cuûa daàm chòu uoán:

ÔÛ chöông 4, coâng thöùc (4.6) & (4.7), ta coù moái quan heä:
Q y (z) = ∫ q(z)dz + C' M x (z) = ∫ Q y (z)dz + C' z + C' '

(7.10) (7.11)

Vaø trong chöông 7, coâng thöùc (7.7) vaø (7.8), ta coù coâng thöùc tính goùc xoay θ vaø ñoä voõng cuûa daàm nhö sau: EJxθ = ∫ − M x (z)dz + C EJxy = ∫ EJ x θdz + Cz + D (7.12) (7.13)

Töø 4 coâng thöùc naøy ta nhaän thaáy raèng, neáu taûi troïng ngoaøi ñöôïc dieãn taû thaønh moät haøm taûi troïng phaân boá “ lieân tuïc “ döôùi daïng ñaëc bieät, thì ta seõ tính ñöôïc haøm θ(z) vaø y(z) moät caùch nhanh choùng. Ñoù laø nhöõng haøm ñaõ ñöôïc “ lieân tuïc hoùa”.
145

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Chuù yù raèng hai haèng soá C vaø C’ luoân luoân baèng khoâng, do ta choïn goác toïa ñoä taïi ñaàu traùi cuûa thanh. Nhö vaäy theo phöông phaùp naøy, sau khi tích phaân ñeå xaùc ñònh θ vaø y ta chæ caàn xaùc ñònh hai haèng soá tích phaân theo ñieàu kieän bieân.

• Caùc daïng haøm ñaëc bieät ñoái vôùi nhöõng daïng taûi troïng thoâng thöôøng: Taûi troïng q M0 a q a q a q a q a z

Haøm ñaëc bieät

q = M0.-2

(7.14)

W0

z

q = W0.< z – a >-1

(7.15)

q0

q(z) = q0 , z ≥ a …… z

q = q0.< z – a >0

(7.16)

qo b

Baäc nhaát …z

q=

q0 < z − a >1 b−a

(7.17)

qo …z b

q=

q0 < z − a >2 2 ( b − a)

(7.18)

Döïa vaøo caùc daïng haøm phaân boá ñaëc bieät cô baûn treân, ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc haøm phaân boá ñaëc bieät cho caùc daïng taûi troïng khaùc baèng caùch chuyeån ñoåi caùc daïng taûi troïng ñoù veà 5 daïng taûi chuaån treân.

146

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Thí du ï 4: q(z) q0 z a b = a q(z) q0 . . .z b q0

q(z) = qo.< z – a >0 – q0.< z – b >0

q0 A B

=

q0 A B

+

A

B q0

A q

z

q1 =

− q 0 2 2q 0 z + z a2ø a
B q0 A

z

q1 =

− q 0 2 2q 0 z + z a2ø a q0 B 2q0

2q q2 = 0 z a

q0 a = AB

q

q2 =

2q 0 z a

a = AB

Thí duï 5:

Xaùc ñònh ñoä voõng taïi ñaàu C cuûa thanh chòu löïc nhö hình 7.9.
Giaûi:
P a Hình 7.9 b

Duøng phöông phaùp haøm ñaëc bieät. Böôùc 1: Xaùc ñònh phaûn löïc lieân keát: RA = P ; MA = Pa. Böôùc 2: laäp haøm löïc phaân boá vaø tích phaân. q(z) = RA< z >-1 – MA< z >-2 – P< z – a >-1 Qy(z) = ∫ q(z)dz = R A < z > 0 −M A < z > −1 − P < z − a > 0

147

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

M x (z) = ∫ Q y (z)dz = R A < z >1 −M A < z > 0 −P < z − a >1 = P < z >1 −Pa < z > 0 −P < z − a >1

EJ x θ(z) = ∫ − M x dz = −

P P < z > 2 + Pa < z >1 + < z − a > 2 + C 2 2

Ñieàu kieän bieân: z = 0: θ(0) = 0 ⇒ C = 0
EJ x y(z) = ∫ EJ x θ(z)dz = − P Pa P < z >3 + < z >2 + < z − a >3 +D 6 6 2

Ñieàu kieän bieân: z = 0 ; y(0) = 0 ⇒ D = 0 Vaäy: y (z ) = P [− < z > 3 +3a < z > 2 + < z − a > 3 ] 6EJ x

Ñoä voõng taïi C: yC =
2 P [− L3 + 3aL2 + (L − a)3 ] = Pa (3L − a) > 0 : höôùng xuoáng 6EJ x 6EJ x

3.5. Tính chuyeån vò theo phöông phaùp naêng löôïng: 3.5.1. Nguyeân lyù chuyeån vò khaû dó:

Chuyeån vò khaû dó laø chuyeån vò voâ cuøng beù sao cho trong caùc chuyeån vò ñoù caùc lieân keát cuûa heä khoâng bò phaù vôõ.
Nguyeân lyù: Ñeå heä coù 1 lieân keát hoaøn thieän ôû traïng thaùi caân baèng taïi moät vò trí naøo ñoù, ñieàu kieän caàn vaø ñuû laø toång coâng cuûa taát caû caùc löïc ñaët leân heä trong caùc chuyeån vò voâ cuøng beù laø baèng khoâng.

Moät lieân keát hoaøn thieän laø 1 lieân keát maø toång coâng cuûa caùc phaûn löïc trong taát caû moïi chuyeån vò khaû dó cuûa heä laø baèng khoâng. Aùp duïng nguyeân lyù naøy cho 1 vaät theå ñaøn hoài. Ví duï coù heä ñaøn hoài ôû hình 7.10.

148

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

P A

1 1

ds

2 2

B

Goïi ds laø phaân toá voâ cuøng beù ñöôïc taùch ra bôûi hai maët caét (1-1) vaø (2-2) caùch nhau 1 khoaûng ds. Heä ñöôïc xem nhö 1 taäp hôïp caùc phaàn töû ñaøn hoài ds. Döôùi taùc duïng cuûa ngoaïi löïc P vaø caùc phaûn löïc taïi A vaø B, treân caùc maët (1-1) vaø (2-2) xuaát hieän caùc thaønh phaàn noäi löïc.

Hình 7.10

Neáu gaây ra 1 chuyeån vò khaû dó, coâng khaû dó goàm coù coâng ngoaïi löïc Wc vaø coâng noãi löïc Wi phaûi baèng khoâng. Wc + Wc = 0
3.5.2. Coâng thöùc Mohr ñeå xaùc huyeån vò: ds C Pm 1 1 H K 2 2 K D B Mm Nm 1 A a) Hình 7.11 ds b) 1 Qm 2 Mm Qm 2 Nm

(7.19)

Xeùt baøi toaùn phaúng (hình 7.11): Tính chuyeån vò theo phöông K-K cuûa troïng taâm maët caét qua D. Goïi traïng thaùi chòu löïc ñaõ cho laø traïng thaùi “m”. Noäi löïc vaø ngoaïi löïc ôû traïng thaùi naøy ñöôïc duøng chæ soá m ñeå ñaùnh daáu.

Chuyeån vò theo phöông K do löïc ôû traïng thaùi “m” gaây ra ñöôïc kyù hieäu Δkm. Pm cuõng gaây ra caùc chuyeån vò cho moät phaân toá baát kyø naøo ñoù cuûa heä. Xeùt phaân toá ds, goïi Nm, Qm, Mm laø caùc thaønh phaàn noäi löïc cuûa phaân toá (hình 7.11b) treân 2 maët caét (1-1) vaø (2-2). Caùc thaønh phaàn noäi löïc naøy taïo neân caùc chuyeån vò töông ñoái giöõa 2 maët caét: - Chuyeån vò doïc truïc: Δds m =
N m .ds EF M m .ds (hình 7.12a) EJ

(7.20) (7.21)

- Chuyeån vò goùc töông ñoái: Δdϕ m =

149

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

1 Δdϕm Qm γtb

2

⎞ ⎛ EJ ⎜ρ = ⇒ ds = ρ.Δdϕ m ⎟ ⎟ ⎜ Mm ⎠ ⎝

ρ 1

- Chuyeån vò tröôït töông ñoái giöõa 2 maët caét (hình 7.12b):
Qm Δβm

Mm 1

2

ds Mm 2 1 2

Δβ m = γ tb .ds =

τ tb .ds G

a) Hình 7.12

b)

trong ñoù γtb, τtb: goùc tröôït tyû ñoái trung bình vaø öùng suaát tieáp trung bình do Qm gaây ra treân maët caét.

Theo chöông 6: τ tb = η. ñeàu. Vôùi:

Qm , η laø heä soá ñieàu chænh vì do Qm gaây ra treân maët caét khoâng F

- Maët caét chöõ nhaät: η = 1,2. - Maët caét troøn Do ñoù: Δβ m = η. ds C Pm 1 1 H K

: η = 32/27. (7.22) Baây giôø ta thöû töôûng töôïng taïo ra 1 traïng thaùi “k” baèng caùch boû qua taát caû caùc löïc ôû traïng thaùi “m” vaø ñaët vaøo phöông k 1 löïc Pk (hình 7.13a). Pk vaø caùc phaûn löïc Rk gaây neân caùc thaønh phaàn noäi löïc Nk, Qk vaø Mk treân caùc maët caét (1-1) vaø (2-2) (hình 7.13b).

Q m .ds G.F
K 2Mk Pk B 2 D Mk Nk 1 ds b) Hình 7.13

1 Qk

2 Mk Qk 2 Nk

A

a)

150

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Vì heä laø 1 heä caân baèng neân coâng cuûa noäi löïc vaø ngoaïi löïc cuûa heä trong baát kyø 1 chuyeån vò khaû dó naøo cuõng phaûi baèng 0. Ta choïn traïng thaùi bieán daïng cuûa traïng thaùi “m” nhö laø chuyeån vò khaû dó. Coâng cuûa ngoaïi löïc khi ñoù: Pk.Δkm = We (coâng cuûa ngoaïi löïc ôû traïng thaùi “k” ñöôïc thöïc hieän treân chuyeån vò ôû traïng thaùi “m”). Theo (7.19): Pk.Δkm + Wi = 0 (7.23)

Chuù yù raèng caùc phaûn löïc taïi A vaø B khoâng sinh coâng, vì ôû A: goái khoâng di chuyeån theo 2 phöông vuoâng goùc, taïi B: goái khoâng di chuyeån theo phöông ñöùng. Xeùt phaân toá ds, coâng ngoaïi löïc: dWe = Nk.Δdsm + Qk.Δβm + Mk.Δdϕm Theo nguyeân lyù chuyeån vò khaû dó, ta coù: dWe = Nk.Δdsm + Qk.Δβm + Mk.Δdϕm + dWi = 0 ⇒
Q .Q .ds ⎞ ⎛ M .M .ds N .N .ds dWi = −⎜ k m + k m + η. k m ⎟ EJ EF GF ⎠ ⎝

(7.24) (7.25)

Vaäy coâng cuûa ngoaïi löïc toaøn heä phaúng:
N .N .ds Q .Q .ds ⎞ ⎛ M .M .ds Wi = −⎜ Σ ∫ k m +Σ∫ k m + Σ ∫ η. k m ⎟ EJ EF GF ⎠ ⎝

(7.26)

Daáu Σ chæ toång caùc thanh trong heä, ∫ chæ pheùp toaùn tích phaân treân suoát chieàu daøi cuûa moãi thanh. Thay (7.26) vaøo (7.23) vaø choïn Pk = 1 ñôn vò khoâng thöù nguyeân, ta seõ coù coâng thöùc tính chuyeån vò Δkm (chuyeån vò toång quaùt):
N .N .ds Q .Q .ds ⎞ ⎛ M .M .ds Δ km = ⎜ Σ ∫ k m + Σ ∫ k m + Σ ∫ η. k m ⎟ EJ EF GF ⎠ ⎝

(7.27)

Trong ñoù: Mk , N k , Qk laø caùc thaønh phaàn noäi löïc trong heä ôû traïng thaùi “k”: Pk = 1 gaây neân.

Coâng thöùc (7.27) goïi laø coâng thöùc Mohr. Ñoái vôùi baøi toaùn khoâng gian, coâng thöùc Mohr coù daïng:
151

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Δ km = Σ ∫ +Σ∫

M .M .ds Mxk .M xm .ds M .M .ds + Σ ∫ yk ym + Σ ∫ zk zm + EJ x EJ y EJ p Q .Q .ds N zk .N zm .ds Q .Q .ds + Σ ∫ η. xk xm + Σ ∫ η. yk ym EF GF GF

(7.28)

Chuù yù raèng khi Δkm > 0 thì chuyeån vò thöïc seõ cuøng chieàu vôùi chuyeån vò löïc ñôn vò Pk vaø ngöôïc laïi.
Pk = 1 Mk = 1 D K

Mk = 1 Pk = 1 K Hình 7.14

Treân ñaây ta tìm chuyeån vò thaúng theo phöông k. Muoán tìm goùc xoay taïi K, ta seõ taïo ra traïng thaùi “k” baèng caùch ñaët vaøo D moät moment: Mk = 1 vaø aùp duïng (7.24). Luùc ñoù, Δkm = ϕ (goùc xoay). Do ñoù Δkm goïi laø chuyeån vò toång quaùt. Khi muoán tìm chuyeån vò thaúng hay goùc xoay töông ñoái giöõa 2 maët caét taïi 2 ñieåm baát kyø, ta taïo traïng thaùi “k” baèng caùch daët 1 heä 2 löïc hay 1 heä 2 moment ngöôïc chieàu khoâng thöù nguyeân vaø trò soá: 1 ñôn vò.

3.5.3. Moät soá ñònh lyù quan troïng: a) Ñònh lyù veà coâng töông hoã: Phaùt bieåu: “Coâng cuûa ngoaïi löïc ôû traïng thaùi “m” thöïc hieän treân chuyeån vò cuûa traïng thaùi “k” thì baèng coâng cuûa ngoaïi löïc ôû traïng thaùi “k” thöïc hieän treân chuyeån vò ôû traïng thaùi “m” ”.
P k .Δ km = Pm .Δ mk = ∑ ∫ M k .M m N .N Q .Q ds + ∑ ∫ k m ds + ∑ ∫ η k m ds (7.29) EJ EF GF

b) Ñònh lyù veà chuyeån vò ñôn vò:

Neáu hai traïng thaùi “m” vaø “k” ñeàu laø traïng thaùi do löïc ñôn vò taùc duïng theo phöông m vaø phöông k gaây neân. Khi ñoù caùc chuyeån vò Δkm vaø Δmk laø caùc chuyeån vò ñôn vò vaø ñöôïc kyù hieäu laø δkm vaø δmk. δ km = δ mk = ∑ ∫ M k .M m N .N Q .Q ds + ∑ ∫ k m ds + ∑ ∫ η k m ds EJ EF GF

(7.30)

Phaùt bieåu: Chuyeån vò ñôn vò theo phöông k do löïc ñôn vò theo phöông m gaây neân thì baèng chuyeån vò theo phöông m do löïc ñôn vò theo phöông k gaây neân.
152

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Thí duï 6: Tìm ñoä voõng taïi B vaø goùc xoay taïi A cuûa 1 thanh chòu löïc nhö hình (7.15a) (boû qua caùc aûnh höôûng cuûa löïc caét). Giaûi:
1 a) A z /2 1 B /2 q C z

- Ta xem traïng thaùi ñaõ cho cuûa thanh laø traïng thaùi “m”. Heä truïc toïa ñoä ñaõ ñöôïc choïn nhö hình veõ. Goïi z laø toïa ñoä cuûa maët caét 1-1:
Mm = q qz 2 qz .z − = ( − z) 2 2 2

Hình 7.15 A z 1 1 Pk = 1 2 2 C z

b)

- Ñeå tính ñoä voõng taïi B, ta taïo traïng thaùi “k” nhö hình 7.15b: z z 1 M k (1−1) = ; M k ( 2−2 ) = − = ( − z) 2 2 2 2

z

Mk = 1 z Aùp duïng (7.27): c) A

1 1
2 0

C

z

Δ km = y B = ∫

Mk (1−1) .M m M .M dz + ∫ k ( 2−2 ) m dz EJ EJ
2

y B = 2.

5q 4 5 q 4 . = > 0 ⇒ ñieåm B chuyeån vò theo chieàu Pk . 4.192.EJ 384 EJ

- Ñeå tính goùc xoay taïi A, ta taïo neân traïng thaùi “k” nhö hình 7.15c:
Mk = z −1 , 0 ≤ z ≤

z q −q 3 z( − z)( − 1)dz = < 0 ⇒ goùc xoay taïi A coù chieàu ngöôïc 2EJ ∫ 24 EJ 0 vôùi chieàu M k ñaõ choïn.
⇒ Δ km = ϕ A =
3.5.4. Phöông phaùp nhaân bieåu ñoà Vereshchagin:

153

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Khi maët caét ngang cuûa thanh khoâng thay ñoåi hay thay ñoåi treân töøng ñoaïn, khi ñoù caùc tích phaân trong coâng thöùc Mohr seõ coù daïng:
I = ∫ F(z).f (z)dz
0

(7.31) Chuù yù raèng traïng thaùi “k” laø do löïc taäp trung hoaëc moment taäp trung baèng ñôn vò gaây neân. Do ñoù, Mk (z) ôû traïng thaùi naøy luoân laø haøm baäc nhaát. Vì theá, trong daáu tích phaân cuûa (7.31) luoân coù 1 haøm baäc nhaát theo z. Tröôøng hôïp naøy pheùp tích phaân coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng phöông phaùp ñoà thò nhö sau: - Giaû thieát treân 1 ñoaïn daøi töø 0 ñeán naøo ñoù cuûa

F(z) f(z)

dΩ G

f(z)

0

z zG

dz

z F(z)

thanh, haøm f(z) laø 1 ñöôøng cong baát kyø, coøn F(z)=az + b laø phöông trình 1 ñöôøng thaúng (hình7.16). z F(zG)

0 Hình 7.16

- Thay vaøo (7.31): I = ∫ (az + b).f (z)dz
0

Trong ñoù: f(z)dz = dΩ: vi phaân dieän tích cuûa ñoà thò f(z). Do ñoù: I = ∫ (az + b).dΩ = a∫ z.dΩ + b∫ dΩ = a.z G .Ω + b.Ω
0
Ω Ω

I = (a.zG + b).Ω = Ω.F(zG)

(7.32)

Vôùi zG: hoaønh ñoä troïng taâm cuûa dieän tích Ω cuûa ñoà thò f(z) vaø F(zG) laø tung ñoä cuûa ñoà thò F(z) taïi zG cuûa ñoà thò f(z). Ñoái vôùi 1 soá daïng ñoà thò thöôøng gaëp, dieän tích vaø toïa ñoä troïng taâm ñöôïc cho trong baûng sau:

Bieåu ñoà

Dieän tích
154

Toïa ñoä troïng taâm

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

zG h 2 2 3

- zG
1 3

zG

-zG

h

G

h1

zG a G zG Baäc 2

-zG b -zG G -zG h

h2

G

( h1 + h 2 ) 2

(h1 + 2h 2 ) 3(h1 + h 2 )

(h 2 + 2 h 1 ) 3( h 1 + h 2 )

h 2

a+ 3

b+ 3

zG

h 3

3 4

1 4

h

Baäc 3

zG

G -zG

h 4

4 5

1 5

h

Baäc 2 zG

G -zG

2 h 3

5 8

3 8

h

Baäc 2 zG

G -zG

2 h 3

2

2

h

155

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Bieåu ñoà

Dieän tích

Toïa ñoä troïng taâm zG - zG

qa 2 2

zG

Baäc 2

G q (a + 2 -zG

)2

a

q [ 6

2

+ 3a(a + )]

6a 2 + 8a 2 + 3 3 zG = . 2 4 3a + 3a 2 + 3
6a 2 + 4a − zG = . 2 4 3a + 3a
2 2

+ +

3 3

Baäc n

zG

G -zG

h

h n +1

n +1 n+2

1 n+2

G zG -zG

h

h

1 2

1 2

Thí duï 7: Laøm laïi thí duï 6 baèng phöông phaùp bieåu ñoà Vereshchagin. q a) A B /2 q 2/8 /2 C

- Goùc xoay taïi A: taïo traïng thaùi “k” nhö hình 7.17b: Theo (7.32):
2 q 2 . θA = . 3 8

Mk = 1 b) C

−q 3 ⎛ 1⎞ 1 .⎜ − ⎟. = ⎝ 2 ⎠ EJ x 24 EJ x

- Tính ñoä voõng taïi B: taïo traïng thaùi “k” nhö hình 7.17c:
1 5 q 4 ⎛2 q 2 ⎞ 5 = y B = 2⎜ . . ⎟. . . . 3 8 2 ⎠ 8 4 EJ x 384 EJ x ⎝

Mk

1

1/2 156

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Pk = 1 c) /4 C

Nhö vaäy: goùc xoay taïi A seõ ngöôïc chieàu vôùi chieàu cuûa Mk vaø ñoä voõng taïi B cuøng chieàu vôùi Pk.

Mk
Hình 7.17

157

Similar Documents

Free Essay

Introduce How to Use Eview

...BÀI GIẢNG 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS 6.0 ThS Phùng Thanh Bình BÀI GIẢNG 2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS 6.0 MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. Eviews là gì? 2. Workfile là gì? 3. Trình bày dữ liệu trong Eviews? 4. Đối tượng trong Eviews 5. Quản lý dữ liệu trong Eviews 6. Các phép toán và hàm số gì trong Eviews 7. Các vấn đề cơ bản về phân tích dữ liệu chuỗi và nhóm 8. Xây dựng hàm kinh tế lượng trong Eviews 9. Kiểm định giả thiết của mô hình hồi qui trong Eviews ĐỐI TƯỢNG BÀI GIẢNG: 1. Tài liệu bài giảng cho sinh viên đại học 2. Tài liệu tham khảo ôn tập cho học viên cao học NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ EVIEWS EVIEWS LÀ GÌ? Eviews1 cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu phức tạp, hồi qui và dự báo chạy trên nền Windows. Với Eviews ta có thể nhanh chóng xây dựng một mối quan hệ thống kê từ dữ liệu có sẵn và sử dụng mối quan hệ này để dự báo các giá trị tương lai. Eviews có thể hữu ích trong nhiều lĩnh vực như phân tích và đánh giá dữ liệu khoa học, phân tích tài 1 Viết tắt của Econometrics Views 1 BÀI GIẢNG 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS 6.0 ThS Phùng Thanh Bình chính, dự báo kinh tế vĩ mô, mô phỏng, dự báo doanh số, và phân tích chi phí. Đặc biệt, Eviews là một phần mềm rất mạnh cho các nghiên cứu dữ liệu thời gian và dữ liệu chéo với cỡ mẫu lớn. Eviews đưa ra nhiều cách nhập dữ liệu rất thông dụng và dễ sử dụng như nhập từ bàn phím, từ các tập tin sẵn có dưới dạng Excel hay Text. Với Eviews, chúng ta có thể dễ dàng tạo ra các chuỗi mới từ các chuỗi hiện hành, hoặc mở rộng...

Words: 10459 - Pages: 42

Free Essay

Five Star

...vào việc trở thành nhà cung ứng thực phẩm an toàn theo quy trình khép kín với khái niệm 3F. Một điểm bán thực phẩm chế biến của CP Việt Nam Sau một thời dài gần như chỉ được biết đến với tư cách là nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và nhà chăn nuôi hàng đầu ở nước ta, từ mấy năm nay, Cty CP Việt Nam đã bắt tay vào việc trở thành nhà cung ứng thực phẩm an toàn theo quy trình khép kín với khái niệm 3F. An toàn ngay từ TĂCN Khái niệm 3F của CP là gì? Theo TS Kiều Minh Lực (Cty CP Việt Nam), 3F là viết tắt của feed – farm – food tức là quy trình sản xuất thực phẩm an toàn phải bắt đầu từ thức ăn chăn nuôi, tới quá trình nuôi ở các trang trại và đến khâu chế biến thực phẩm. Thuật ngữ 3F được hình thành từ khái niệm “farm to fork” hay “từ trang trại đến bàn ăn” mà thế giới và Việt Nam chúng ta đã quen dùng. Tuy nhiên vào giữa những năm 2000, khi mà tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm mà đặc biệt là thịt heo nóng lên vì sử dụng các chất tăng trưởng nạc như clenbuterol, salbutamol, TS Lực thấy rằng khái niệm từ trang trại đến bàn ăn không còn chứa đựng đầy đủ bản chất trong hoạt động kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, mà cần thiết phải bao hàm cả yếu tố thức ăn chăn nuôi (feed) trong chuỗi giá trị, và do vậy ông mở rộng khái niệm 3F là feed-farm-fork. Trong đó TS Lực đặt vấn đề fork là chuỗi các hoạt động về chế biến, bảo quản và cung ứng thực phẩm. Tuy nhiên fork xem ra hơi Âu vì người Việt ít dùng nĩa mà dùng đũa nhiều hơn nên ông thay đổi thuật ngữ 3F thành feed-farm-food...

Words: 1839 - Pages: 8

Free Essay

Enviroment

...HỌC BÁCH KHOA TP.HCM KHOA: KĨ THUẬT HÓA HỌC ĐỀ TÀI: NHÓM : 3 THÀNH VIÊN 1. LÊ DƯƠNG QUA (61303147) 2. ĐỖ TUẤN THANH (61303587) 3. VŨ NGUYỄN TỐ NHƯ (61302835) MỤC LỤC I. Lời nói đầu……………………………………………………………Trang 3 II. Tiểu sử và cuộc đời của Charles Darwin………………Trang 4 III. Hành trình tìm ra cơ sở học thuyết của Darwin……Trang 7 IV. CáChọc thuyết cơ bản của Darwin về loài……………..Trang 10 V. Tài liệu tham khảo………………………………………………Trang 15 DANH MỤC VIẾT TẮT -CLTN: chọn lọc tự nhiên LỜI NÓI ĐẦU Trái Đất của chúng ta được biết đến như một hành tinh duy nhất tồn tại sự sống và vô cùng phong phú. Số động thực vật và sự đa dạng chủng loài là rất đáng kinh ngạc. Số lượng ước đoán về các chủng loài khác nhau dao động từ 6 triệu đến 100 triệu loài. Không ai biết được có bao nhiêu loài động vật trên Trái Đất này. Dù nhìn ở đâu bạn cũng sẽ thấy sự sống. Thường có những bầy đàn khác nhau của cùng một chủng loài, ví dụ như: 200 loài khỉ khác nhau, 315 loài chim ruồi, gần 100 loài dơi, 35 nghìn loài bọ cánh cứng hay 250 nghìn loài hoa... Sự đa dạng sinh học quả thật đáng kinh ngạc. Nhưng tại sao lại có sự đa dạng sinh học này và làm sao để chúng ta cảm nhận được một vùng rộng lớn mà sinh vật đang sinh sống. 200 năm trước, đã có một người được sinh ra để giải thích về sự đa dạng sinh học của sự sống. Ông đã có bước cách mạng hóa giúp chúng ta nhìn ra nhìn ra thế giới cũng như...

Words: 4895 - Pages: 20

Free Essay

Eview

...1 Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1 Phùng Thanh Bình CHƯƠNG 2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ HỒI QUI Chương này sẽ trình bày một số thủ tục cơ bản của phần mềm Eviews 5.1 để sinh viên có thể thực hành các bài tập thống kê và kinh tế lượng ở các chương sau. Do mục đích chính của ta là thực hành kinh tế lượng với Eviews, nên chương này chỉ giới hạn một số thao tác mà người nghiên cứu thường hay sử dụng, chứ không phải toàn bộ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Eviews. Tuy nhiên, để tiện lợi cho sinh viên tự nghiên cứu, chương này sẽ giới thiệu sơ qua chức năng trợ giúp trong Eviews để có thể tham khảo khi cần thiết. Một số nội dung được trình bày trong chương này, đặc biệt là các kiểm định, nhưng chúng sẽ được hướng dẫn một cách chi tiết hơn ở các chương liên quan. Để sinh viên có thể thực hành các bài tập và dự án nghiên cứu với Eviews, chương này sẽ nhằm vào các nội dung sau đây: • Eviews là gì? • Workfile là gì? • Trình bày dữ liệu trong Eviews • Đối tượng trong Eviews • Quản lý dữ liệu trong Eviews • Các phép toán và hàm số trong Eviews? • Phân tích dữ liệu chuỗi và nhóm • Xây dựng hàm kinh tế lượng trong Eviews • Kiểm định giả thiết mô hình hồi qui trong Eviews NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ EVIEWS EVIEWS LÀ GÌ? Eviews1 cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu phức tạp, hồi qui và dự báo chạy trên Windows. Với Eviews ta có thể nhanh chóng xây dựng một mối quan hệ kinh tế lượng từ dữ liệu có sẵn và sử dụng mối quan hệ này để dự báo các giá trị tương lai. Eviews...

Words: 9891 - Pages: 40

Free Essay

Hi Everyone

...CÂU HỎI VIẾT THU HOẠCH (Gửi kèm theo Hướng dẫn số 238- HD/ĐU, ngày28 tháng 02 năm 2013 của Đảng ủy Khoa Ngoại ngữ) 1- Đồng chí hãy nêu nội dung lời căn dặn của Bác đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên khi Người về thăm Thái Nguyên ngày 01/01/1964 (nội dung được lựa chọn để cán bộ, đảng viên triển khai học tập và làm theo trong quý I/2013)? 2- Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập vào thời gian nào, tại đâu? Đội Cứu quốc quân II được ra đời vào ngày tháng năm nào, tại đâu? 3- Đồng chí hãy nêu vắn tắt một số thế mạnh (về khoáng sản, cây chè, hệ thống giáo dục và đào tạo, các điều kiện về cơ sở hạ tầng) để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh? 4- Trong thời kỳ Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ở và làm việc tại Thái Nguyên vào ngày, tháng, năm nào? Người chia tay đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên để trở về Thủ đô Hà Nội vào ngày, tháng, năm nào? 5- Đồng chí hãy kể tên một số sự kiện quan trọng mà Bác Hồ cùng Trung ương Đảng đã quyết định tại Thái Nguyên trong thời kỳ Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược? 6- Kể từ sau khi chia tay với đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên và đồng bào vùng Việt Bắc để trở về Hà Nội cho đến khi cuối đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có mấy lần trở lại thăm Thái Nguyên? Đó là vào thời gian nào, Người đến thăm những đơn vị nào? 7- Đồng chí hãy nêu kế hoạch của bản thân phải làm gì để góp phần “làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh...

Words: 8732 - Pages: 35

Free Essay

Supply Chain Management for Indor Wood Goods

...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ THU SƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH THƯƠNG MẠI MÃ SỐ: 62.34.01.21 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ THU SƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH THƯƠNG MẠI MÃ SỐ: 62.34.01.21 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS,TS. ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 i CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ kinh tế “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu: Vùng Đông Nam Bộ” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nghiên cứu trong Luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Thu Sương ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 1. TÍNH CấP THIếT CủA Đề TÀI.............................................................................................. 1 2. MụC TIÊU NGHIÊN CứU ......................................

Words: 53936 - Pages: 216

Free Essay

Lý Thuyết Lượng Cầu Tài Sản

...Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Kinh tế - Luật Bộ môn : Các Nguyên Lý Tiền Tệ Ngân Hàng và Thị Trường Tài Chính Giảng viên : ThS. Hoàng Thọ Phú ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH CÁC KÊNH ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM THEO THUYẾT LƯỢNG CẦU TÀI SẢN Họ và tên : Thái Thị Thanh Trúc Lớp : K13409C MSSV : K134050631 1. Đầu tư Bất động sản Ưu điểm * Khả năng sinh lợi dài hạn. * Đặc thù của thị trường BĐS Việt Nam trong những năm vừa qua là quá trình đô thị hóa vô cùng mạnh mẽ và sự phát triển của hạ tầng cơ sở tạo nền tảng cho sự tăng trưởng của thị trường trong dài hạn. Khuyết điểm * Cần vốn đầu tư rất lớn, mất nhiều thời gian để thực hiện giao dịch mua bán và đặc biệt, tính thanh khoản của bất động sản là thấp nhất so với các loại hình đầu tư thông thường khác. * Diễn biến thị trường BĐS phức tạp. Từ 2008, thị trường BĐS đã thực sự đi vào giai đoạn suy thoái kéo dài do hệ quả của một thời kỳ BĐS tăng nóng do hoạt động đầu cơ ào ạt. Giá của nhiều BĐS bao gồm cả đất nền và sản phẩm căn hộ thậm chí đã giảm trên 50% so với mức giá thời kỳ đỉnh điểm→rủi ro lớn trong hoạt động đầu cơ dựa trên nguồn vốn vay. * Giá BĐS ở Việt Nam vẫn đang rất cao so với mức thu nhập trung bình của người dân và nguồn cung vẫn còn dư thừa, đặc biệt là đối với sản phẩm chung cư. * Giá BĐS vẫn tương đối cao nên tỷ suất sinh lời thực sự từ hoạt động đầu tư BĐS cho thuê vẫn thấp (3%-6%/năm tùy loại hình bất động sản) trong khi giá trị đầu tư ban đầu rất lớn. *...

Words: 1573 - Pages: 7

Free Essay

Math

... [pic] e) Công thức tích thành tổng f) Công thức tổng thành tích [pic] [pic] 3. Hằng đẳng thức thường dùng [pic] 4. Phương trình lượng giác cơ bản [pic] [pic] [pic] [pic] 5. Phương trình thường gặp a. Phương trình bậc 2 [pic] b. Phương trình dạng [pic] ➢ Điều kiện có nghiệm: [pic] ➢ Chia 2 vế cho [pic], dùng công thức cộng chuyển về dạng cơ bản theo sin hoặc cos. c. Phương trình đẳng cấp ➢ Dạng [pic] ✓ Xét cosx = 0 có thỏa mãn phương trình hay không. ✓ Xét cosx [pic]0, chia 2 vế cho cos2x để được phương trình bậc 2 theo tanx. ✓ Có thể thay vì xét cosx, ta có thể thay bằng việc xét sinx. ➢ Dạng [pic] ✓ Xét cosx = 0 có thỏa mãn phương trình hay không. ✓ Xét cosx [pic]0, chia 2 vế cho cos3x để được phương trình bậc 3 theo tanx. ✓ Có thể thay vì xét cosx, ta có thể thay bằng việc xét sinx. d. Phương trình đối xứng loại 1: [pic] ✓ Đặt t = sinx [pic]cosx, điều kiện [pic] ✓ Thay vào phương trình ta được phương trình bậc 2 theo t. e. Phương trình đối xứng loại 2 : [pic] ✓ Đặt t = tanx - cotx thì t [pic]R ; Đặt t = tanx + cotx thì [pic]. ✓ Chuyển về phương trình theo ẩn t. f. Các phương pháp giải phương trình lượng giác tổng quát ✓ Phương pháp biến đổi tương đương đưa về dạng cơ bản ✓ Phương pháp biến đổi phương trình đã cho về dạng tích....

Words: 1514 - Pages: 7

Free Essay

Canfico

...HIỆN: 1. Nguyễn Thị Hải Yến 2. Đỗ Viết Thắng 3. Lý Uyển Vân 4. Hồ Thị Yến Vy 5. Bùi Lan Anh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 3 TÓM TẮT .......................................................................................................................... 5 I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG...... 6 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ............................................................................ 6 1.1 Một số thành tích đáng chú ý: .................................................................................... 7 1.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: ....................................................................... 7 1.3. Thị trường và cạnh tranh: ............................................................................................ 7 1.4. Đối thủ cạnh tranh: ..................................................................................................... 8 a. Công ty TNHH một thành viên Vissan: ......................................................................... 8 b. Công ty TNHH thực phẩm Ngôi Sao (Starfood) ......................................................... 10 II. LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY .............................................. 11 1. Điều kiện lựa chọn nhà máy........................................................................................ 11 2. Phương pháp lựa chọn địa điểm: ....

Words: 6341 - Pages: 26

Free Essay

Android Internet Tv

...ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG SVTH: NGUYỄN HỒNG THẮNG MSSV: 0820156 INTERNET TV TRÊN NỀN TẢNG ANDROID KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN NGÀNH ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG CHUYÊN NGÀNH: MÁY TÍNH VÀ HỆ THỐNG NHÚNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. HUỲNH HỮU THUẬN CN. TRẦN HOÀNG ĐẠT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .......................................................................

Words: 15886 - Pages: 64

Free Essay

Thithi

...Dòng di chuyển tự do của hàng hóa qua biên giới, sự hài hòa các tiêu chuẩn của sản phẩm, và sự đơn giản hóa chế độ thuế có thể giúp cho các công ty có trụ sở tại một khu vực tự do thương mại thực hiện nền kinh tế chi phí khổng lồ có khả năng sản xuất tập trung ở những địa điểm trong khu vực nơi sự kết hợp các yếu tố chi phí và kỹ năng là tối ưu. 12. Việc làm giảm các rào cản thương mại và đầu tư giữa các quốc gia trong một nhóm thương mại có thể sẽ được tiếp nối bằng việc gia tăng sự cạnh tranh về giá. Câu hỏi thảo luận va tư duy: 1. NAFTA đã tạo ra những lợi ích mạng lưới đáng kể cho các nền kinh tế của các nước Canada, Mexico và Hoa Kỳ. Thảo luận. 2. Những tranh luận về kinh tế và chính trị đối với sự hội nhập kinh tế khu vực là gì? Từ những tranh luận này, tại sao chúng ta không xem xét thêm nhiều ví dụ đáng kể nữa của sự hội nhập đối với nền kinh tế thế giới? 3. Ảnh hưởng nào là sự hình thành một thị trường và một đồng tiền duy nhất trong EU gần như tạo ra sự cạnh tranh trong EU? Tại sao? 4. Bạn có nghĩ rằng thật chính xác khi Ủy ban châu Âu hạn chế các sự sáp nhập giữa các công ty Mỹ kinh doanh ở châu Âu không?(ví dụ, Ủy ban châu Âu bác bỏ đề xuất sáp nhập giữa WorldCom và Sprint, cả hai công ty Mỹ, và nó cẩn thận xem xét việc sáp nhập giữa AOL và Time Warner, một lần nữa cả hai công ty Mỹ). 5. Một công ty Mỹ hiện đang chỉ xuất khẩu đển các nước ASEAN nên ứng phó thế nào với việc hình thành một thị trường duy nhất trong nhóm khu...

Words: 1933 - Pages: 8

Free Essay

Doc, Pdf, Docx

...Tính chất nguy hiểm của “ Diễn Biến Hòa Bình” và Bạo Loạn Lật Đổ Có thể nói "diễn biến hòa bình" là một thuật ngữ ra đời từ thập kỷ 60 của thế kỷ XX, khi các thế lực đế quốc, thù địch quốc tế trong cục diện đối đầu giữa hai hệ thống thế giới, đã nhận ra rằng, khó có thể chỉ dùng biện pháp vũ lực để tiêu diệt CNXH, mà phải thay đổi chiến lược, chuyển từ tiến công quân sự là chủ yếu sang tiến công bằng "diễn biến hòa bình". Nghĩa là thực hiện chiến lược xóa bỏ các nước XHCN mà không phải phát động chiến tranh, chỉ cần "diễn biến hòa bình" để chuyển hóa dần CNXH sang quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản (CNTB). Nhất là từ những năm 90 của thế kỷ XX, thuật ngữ "diễn biến hòa bình" được sử dụng rộng rãi để thực hiện chiến lược mới của chủ nghĩa đế quốc sau "chiến tranh lạnh" trong âm mưu chống phá CNXH và các nước độc lập có xu hướng tiến bộ, muốn thoát ly ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây. Để làm rõ bản chất của chiến lược này, người ta đã dùng nhiều thuật ngữ nhấn mạnh khía cạnh này hay khía cạnh khác của chiến lược "diễn biến hòa bình", như "chiến tranh không tiếng súng", "cuộc chiến không giới tuyến", "chiến tranh nhung lụa", "chiến tranh qua tay người khác"... Mục tiêu của chiến lược do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vạch ra so với trước không hề thay đổi, đó là tiêu diệt CNXH, bảo vệ sự tồn tại vĩnh hằng của chủ nghĩa đế quốc, CNTB và sự thống trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc. Nét mới của chiến lược "diễn biến hòa bình" so với các chiến lược chống cộng, chống...

Words: 4827 - Pages: 20

Free Essay

Trung Nguyen Coffee - Case Study

...– Pre Test Part 3 Cà phê Trung nguyên Nhãn hiệu Trung Nguyên đang tràn ngập thị trường Việt Nam, đem đến một luồng gió mới trong xu hướng tiêu dùng và kinh doanh tư nhân. “ Tôi chưa bao giờ nghe nói đến Starbucks”, Đặng Lê Nguyễn Vũ nói, bối rối khi được so sánh với tập đoàn caphê đóng tại Seatle này. Điều này nghe có vẻ lạ kỳ đối với một người đang điều hành cả một hệ thống lớn mạnh không ngừng các cửa hàng caphê trên khắp Việt Nam này. Nhưng Vũ không thâm nhập vào thị trường nước ngoài như Starbucks. Anh tập trung vào việc thu hút những người uống càphê trong nước đến với nhãn hiệu của mình, Trung Nguyên - một cái tên giờ đây đang được treo trên khắp biển hiệu của hơn 160 cửa hàng ở thành phố HCM, Hà Nội và khắp các tỉnh thành khác. Sự phát triển của Trung Nguyên đang dấy lên một một xu hướng tiêu dùng mới ở Việt Nam, tạo ra những cơ hội kinh doanh mới, phát triển một kỹ năng marketing mới và thổi nhịp đập mới cho ngành sản xuất càphê trong nước. Nhưng chiến lược của Trung nguyên khác xa so với chiến lược của Starbucks. Trong khi công ty của Mỹ này đang thâm nhập thị trường Trung Quốc, Malaysia và Singapore với một kiểu cửa hàng bán lẻ có phong cách phục vụ và bài trí giống nhau, các cửa hàng của Trung Nguyên vẫn có những nét riêng thậm chí hơi cẩu thả bừa bãi. Các hợp đồng để trở thành cửa hàng phân phối sản phẩm Trung Nguyên bị điều chỉnh sao cho thoả mãn tình trạng của một số lớn các cửa hàng tư nhân đang tìm kiếm một cơ hội đầu tư ít vốn và giá vốn hàng thấp Một kế hoạch...

Words: 2104 - Pages: 9

Free Essay

Life Needed

...Tập bài giảng ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Tài liệu phục vụ dạy và học khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) (Lưu hành nội bộ) ĐÀ NẴNG – 2013 CHƯƠNG MỞ ĐẦU ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu a. Khái niệm “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” - Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, vấn đề cơ bản là đề ra đường lối cách mạng và hoạch định đường lối. - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. - Đường lối cách mạng của Đảng là toàn diện và phong phú. Có đường lối chính trị chung, xuyên suốt cả quá trình cách mạng. Có đường lối cho từng thời kỳ lịch sử. Ngoài ra còn có đường lối cách mạng vạch ra cho từng lĩnh vực hoạt động. - Đường lối cách mạng của Đảng chỉ có giá trị chỉ đạo thực tiễn khi phản ánh đúng quy luật vận động khách quan. Vì vậy, Đảng phải thường xuyên chủ động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để kịp thời điều chỉnh, phát triển đường lối. - Để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trước hết phải xây dựng đường lối cách...

Words: 53758 - Pages: 216

Free Essay

De Thi Duong Loi

... Học kĩ đại hội vào có tầm 7,8 câu, hỏi về .. noi dung , muc tiêu của từng đại hội ý,  học cả phần chính sách đối ngoại cóa tầm 5 câu http://ulis.vnu.edu.vn/taxonomy/term/46/918 mấy câu liên quan đại hội IV,VI,VII đuong lối, chủ trương 3. đọc các câu về phát triểm kinh tế,  4. có các câu theo kiểu: "Theo như cuốn giáo trình ĐLCM của DCSVN thì ....." 5. có mấy câu về thời bao cấp nữa nhé, kiểu quan điểm của Đảng về nền ktế thị trường lúc đó, xác định nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hđại hóa là ntn, có đáp án chuyển dịch cơ cấu theo hướng hiện đại.......blum blaaaa ^^ 6. nội dung các kì đại hộị Đảng, hội nghị trung ương , phương hướng cách mạng trong các thời ki....... điền từ giống giáo trình 7. đề mình nhiều câu vào phần kinh tế thị trường, với CNH HĐH, các đường lối của Đảng trong thời kỳ này 8. Lưu ý: nhiều câu hỏi chọn đáp án KHÔNG đúng Một số câu hỏi mọi người nhớ lại, ai biết đáp án chính xác câu nào thì cmt bên dưới nhé   1. CNH là mục tiêu của những nước nào vậy?  -> CNH là mục tiêu cũa những nước đang và kém phát triển 2. Nước ra thực hiện CNH HĐH từ năm nào? -> Đại hội 3 năm 60 3. Nước ta đã trải qua bao nhiêu đời tổng bí thư? -> 11 Tổng Bí thư : Trần Phú -> lê hồng phong -> hà huy tập -> nguyễn văn cừ -> trường chinh> Lê Duẩn> Nguyễn Văn Linh> Đỗ Mười> Lê khả Phiêu> Nông Đức Mạnh> Nguyễn Phú Trọng 4. Thống sứ là của ... ? -> Bắc kỳ 5. Văn hoá đc nêu ra đầu tiên tg nào...

Words: 3525 - Pages: 15