Free Essay

Doc, Pdf, Docx

In:

Submitted By thainh91
Words 4827
Pages 20
Tính chất nguy hiểm của “ Diễn Biến Hòa Bình” và Bạo Loạn Lật Đổ

Có thể nói "diễn biến hòa bình" là một thuật ngữ ra đời từ thập kỷ 60 của thế kỷ XX, khi các thế lực đế quốc, thù địch quốc tế trong cục diện đối đầu giữa hai hệ thống thế giới, đã nhận ra rằng, khó có thể chỉ dùng biện pháp vũ lực để tiêu diệt CNXH, mà phải thay đổi chiến lược, chuyển từ tiến công quân sự là chủ yếu sang tiến công bằng "diễn biến hòa bình". Nghĩa là thực hiện chiến lược xóa bỏ các nước XHCN mà không phải phát động chiến tranh, chỉ cần "diễn biến hòa bình" để chuyển hóa dần CNXH sang quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản (CNTB). Nhất là từ những năm 90 của thế kỷ XX, thuật ngữ "diễn biến hòa bình" được sử dụng rộng rãi để thực hiện chiến lược mới của chủ nghĩa đế quốc sau "chiến tranh lạnh" trong âm mưu chống phá CNXH và các nước độc lập có xu hướng tiến bộ, muốn thoát ly ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây. Để làm rõ bản chất của chiến lược này, người ta đã dùng nhiều thuật ngữ nhấn mạnh khía cạnh này hay khía cạnh khác của chiến lược "diễn biến hòa bình", như "chiến tranh không tiếng súng", "cuộc chiến không giới tuyến", "chiến tranh nhung lụa", "chiến tranh qua tay người khác"...

Mục tiêu của chiến lược do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vạch ra so với trước không hề thay đổi, đó là tiêu diệt CNXH, bảo vệ sự tồn tại vĩnh hằng của chủ nghĩa đế quốc, CNTB và sự thống trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc. Nét mới của chiến lược "diễn biến hòa bình" so với các chiến lược chống cộng, chống CNXH trước đây là ở chỗ: giành được chiến thắng mà không cần dùng đến chiến tranh bằng sức mạnh quân sự là chủ yếu. Bởi lẽ qua thực tế dùng chiến tranh kiểu đó hao người, tốn của, cuối cùng là thất bại, lại bị thế giới lên án. Còn dùng chiến lược "diễn biến hòa bình", họ có thể phát huy ưu thế vượt trội về kinh tế, tài chính, khoa học- công nghệ... và sự chi phối của các cường quốc tư bản đối với các tổ chức quốc tế.
Trong cuốn sách "1999 chiến thắng không cần chiến tranh" của Nixơn, qua khảo sát ở các nước XHCN Đông Âu, năm 1983, Nixơn cho rằng, thời cơ "diễn biến hòa bình" ở Đông Âu đã chín muồi, Liên Xô cũng đang tiềm tàng khả năng "diễn biến hòa bình". Nixơn đặc biệt coi trọng Đông Âu, cho đây là đột phá khẩu thực hiện "diễn biến hòa bình". Ông ta viết: "Những người cộng sản Đông Âu đã hoàn toàn mất đi niềm tin. Ngày nay phần lớn họ đã trở thành những người tham lam và quan liêu. ý nghĩa niềm tin về Đảng Cộng sản bị sụp đổ... một thế hệ những người Đông Âu đang trỗi dậy không phải là các nhà tư tưởng mà là các nhà thực tiễn cho "diễn biến hòa bình". Sau khi chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, phong trào cộng sản quốc tế lâm vào thoái trào, các thế lực đế quốc càng có điều kiện đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", trước hết nhằm vào các nước XHCN còn lại.
Chiến lược này được họ chú trọng triển khai trên hai mặt: một là, tác động từ bên ngoài vào thông qua sự chỉ đạo các hoạt động đầu tư, cho vay vốn, viện trợ kinh tế, chuyển giao công nghệ, hợp tác kinh tế, trợ giúp y tế, tài trợ du học, giao lưu văn hóa, cứu trợ nhân đạo..., qua những hình thức này, từng bước thâm nhập vào kinh tế, chính trị- xã hội để tạo dựng cơ sở từ bên trong. Hai là, khuyến khích tự diễn biến trong nước, như cổ vũ cho những phần tử chống đối gây mất ổn định an ninh chính trị xã hội, vi phạm pháp luật, bị Nhà nước xử lý theo pháp luật, những phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị... đòi đa nguyên chính trị, đa đảng; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước, quân đội và toàn xã hội; chống đối pháp luật và sự quản lý của Nhà nước; chia rẽ đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các thế hệ; hướng thanh, thiếu niên chạy theo lối sống thực dụng chủ nghĩa, hưởng thụ, trụy lạc... phai nhạt dần ý thức chính trị, mục tiêu lý tưởng.
Thực tế cho thấy, tuỳ tương quan lực lượng giữa cách mạng và phản cách mạng, tuỳ tình hình mỗi nước, việc chuyển hóa chế độ chính trị không nhất thiết chỉ diễn ra dưới dạng chuyển hóa hòa bình, mà không xảy ra tình trạng hỗn loạn chính trị- xã hội; thậm chí gây bạo loạn phản cách mạng, lật đổ chế độ, không loại trừ sự can thiệp vũ trang từ bên ngoài. Nhìn lại sự tan rã của Liên Xô và sự sụp đổ của các nước XHCN Đông Âu, chúng ta thấy quá trình sụp đổ- chuyển hóa đã diễn ra dưới các dạng:
- Diễn biến và chuyển hóa trước hết ở cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản, đi đến lật đổ Nhà nước XHCN thông qua bầu cử, có hậu thuẫn bên ngoài.
- Sử dụng áp lực quần chúng bị kích động, đòi Đảng Cộng sản thay đổi hẳn đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
- Đánh đổ Nhà nước XHCN chủ yếu bằng thông qua bạo loạn chính trị lật đổ.
- Cướp chính quyền một cách "không đổ máu", bằng đảo chính cung đình.
- Dùng sức ép từ bên ngoài để bảo vệ chính phủ dân tộc, làm tan rã Nhà nước XHCN.
Đối với nước ta hiện nay, họ đang thâm nhập, tác động chuyển hóa từ bên trong,... Lợi dụng chính sách mở cửa hội nhập, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của ta, các thế lực thù địch tìm mọi cách xâm nhập nội bộ tác động, lôi kéo, mua chuộc, trước hết hòng làm chuyển hóa quan điểm, tư tưởng một số cán bộ, đảng viên. Tạo ra trong nội bộ một lớp người trung lưu, có quyền lợi gắn kết với tư bản nước ngoài, chịu ân huệ của tư bản nước ngoài, nhất là các nước tư bản phương Tây. Họ đặc biệt chú ý tấn công vào những người có vị trí tham mưu, hoạch định chính sách chiến lược quốc gia hoặc con em những cán bộ cao cấp. Đồng thời họ tìm cách móc nối với số cán bộ, đảng viên bất mãn, đặc biệt là số cơ hội chính trị, lôi kéo những người này vào hoạt động chống lại Đảng, kích động gây chia rẽ, bè phái trong Đảng, Nhà nước, tìm cách gây dựng ngọn cờ và lực lượng đối lập.
Trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng, mục tiêu của các thế lực thù địch là xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản và lối sống thực dụng chủ nghĩa, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Họ sử dụng hệ thống thông tin đại chúng của các nước phương Tây và của các tổ chức phản động người Việt Nam ở nước ngoài, thông qua mạng Internet và các hình thức chuyển tải khác để liên tục tán phát vào nước ta một khối lượng lớn tài liệu có nội dung phủ nhận thành tựu cách mạng Việt Nam, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bịa đặt, gây hoài nghi về Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập...
Tuyên ngôn của Viện vận động dân chủ cho Việt Nam (IDV) do Mỹ lập ra, đã nói không úp mở rằng "Sự thất bại ở Việt Nam, Hoa Kỳ rút ra được kinh nghiệm, từ đó người Mỹ có một chính sách đúng đắn và hiệu quả. Đó là chấm dứt theo đuổi chống cộng bằng chiến tranh, bắt đầu dùng sức mạnh thật sự của mình là dân chủ, chính trị và tự do kinh tế làm vũ khí để tấn công các chế độ độc tài chuyên chế". Sử dụng các công cụ tài chính quốc tế mặc cả với ta, ép ta về chính trị, thâm nhập nội bộ, mua chuộc lôi kéo cán bộ, hòng thông qua cán bộ mà chuyển hóa đường lối, chính sách kinh tế; thông qua đào tạo cán bộ kinh tế tạo cho đội ngũ này quan điểm sùng bái phương Tây... Họ đã hậu thuẫn và khuyến khích bọn phản động đội lốt tôn giáo hoạt động chống phá ta từ bên trong; tìm cách can thiệp sâu vào vấn đề tôn giáo, dân tộc, vu cáo ta đàn áp tôn giáo, vi phạm dân chủ, nhân quyền, kiếm cớ can thiệp sâu vào công việc nội bộ của ta; nuôi dưỡng bọn tàn quân Fulrô và các phần tử phản động trong một số dân tộc thiểu số chạy ra nước ngoài làm lực lượng xung kích chống phá ta lâu dài. Tất cả những âm mưu, thủ đoạn thâm độc đó đều nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta. Đó là mục tiêu cơ bản xuyên suốt trong chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.
Vì vậy, thiết nghĩ cũng không nên cho rằng hiện nay, tình hình thế giới đã thay đổi rất nhiều. Các nước phương Tây điều chỉnh chủ trương, chính sách và biện pháp của nó hằng tháng, hằng năm...; trong các chiến lược của các nước phương Tây không còn mấy ai dùng đến khái niệm diễn biến hòa bình đối với các nước XHCN, cho nên không nên dùng khái niệm chung chung trừu tượng "diễn biến hòa bình" để lượng định những nguy cơ từ phía các nước đó...
Tuy nhiên, nhận thức và suy nghĩ như thế nào là quyền của mỗi người. Thế nhưng dù suy nghĩ như thế nào cũng nên gắn với thực tế tình hình và đúng là cũng không nên cực đoan, một chiều theo cách phân tích địch ta quá đơn giản và thiếu nhạy bén chính trị, mà phải luôn có cái nhìn toàn cục. Cần phân tích làm rõ những vấn đề thực tế khách quan đang diễn ra trên thế giới, khu vực và trong nước để rút ra đúng bản chất của vấn đề chứ không thể suy diễn tuỳ tiện áp đặt, nhưng cũng không nên lờ đi những vấn đề thực tế để tự ru ngủ mình. Thực tế hiện nay là phương Tây đã điều chỉnh chủ trương, chính sách và biện pháp chính là để họ thích nghi, tiếp cận, thay đổi hình thức, phương pháp phù hợp để đạt tới mục tiêu của chiến lược "diễn biến hòa bình" là lật đổ Đảng Cộng sản, lật đổ chế độ XHCN mà không cần chiến tranh. Và sự điều chỉnh này đối với các nước mà họ coi là "phi dân chủ" trên thế giới đó là dùng "cách mạng đường phố", "cách mạng nhung", "cách mạng da cam"... tuy là những tên gọi khác nhau nhưng cùng để chỉ một chiến lược lật đổ chính quyền bằng đảo chính chính trị. Điều này đã diễn ra gần đây ở một số nước như: Cuộc cách mạng nhung tại Nam Tư năm 2000, tại Gru-di-a năm 2003 và cuộc "cách mạng da cam" tại U-crai-na cuối năm 2004 đầu năm 2005... Đây có thể gọi là "công nghệ biểu tình" của Mỹ và phương Tây. Thực chất đây cũng chính là cuộc đảo chính chính trị, nhằm lật đổ các chính quyền được coi là "khó bảo" thông qua các chiến dịch tuyên truyền, đề cao các "giá trị tự do dân chủ" của phương Tây và đặc biệt là thông qua các chiến dịch vận động tranh cử được tài trợ bởi các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, với sự tham gia của các cố vấn, các nhà xã hội học, các nhà ngoại giao của Mỹ và các nước phương Tây.
Trong thời kỳ mới, với đường lối đối ngoại rộng mở, Đảng, Nhà nước ta chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, hội nhập, hợp tác làm ăn và mong muốn là đối tác tin cậy của tất cả các nước. Thế nhưng phải trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Đồng thời với xu thế toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, chúng ta cũng không thể không hội nhập kinh tế với thế giới, hợp tác với các đối tác nước ngoài, tham gia các "cuộc chơi" và "luật chơi" chung. Song cũng cần hiểu rằng đây là cuộc đấu trí, đấu sức quyết liệt với không ít cạm bẫy hữu hình và vô hình. Kèm theo các khoản vay của IMF, các khoản viện trợ ODA, một số dự án FDI, các khoản viện trợ nhân đạo của các NGO, là các điều khoản ràng buộc ngặt nghèo về kinh tế cùng những điều kiện sức ép chính trị... Tuy nhiên, chúng ta cũng không ấu trĩ nghĩ rằng: nhà đầu tư nào cũng vì mục đích "diễn biến hòa bình", khoản viện trợ nào cũng cốt để phá hoại nội bộ ta để rồi đi đến cường điệu hóa nguy cơ "diễn biến hòa bình", hạn chế việc mở cửa hội nhập hợp tác với các nước trên thế giới. Cần khẳng định rằng, mở cửa, hội nhập, hợp tác, đầu tư và viện trợ nước ngoài là một nguồn lực quan trọng góp phần giúp chúng ta công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đó là điều chúng ta hết sức trân trọng, mong muốn và phải tham gia tích cực. Nhưng khó khăn và thách thức là ở chỗ, kẻ thù không bao giờ lộ mặt, kẻ thù lợi dụng bạn bè, trà trộn trong bạn bè để tạo cớ luồn lách, thâm nhập nội bộ ta, chống phá ta từ bên trong.
Những năm trước đây chủ nghĩa đế quốc tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta, thực hiện chính sách bao vây, cấm vận, gây cho nhân dân ta, dân tộc ta bao cảnh đau thương và khó khăn chồng chất. Trong bối cảnh đó, nhân dân ta dễ nhận rõ bộ mặt thật của chúng. Bởi lẽ người dân đã nếm trải số phận của dân nô lệ, thuộc địa; chứng kiến sự mất mát trong chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc... qua đó hiểu được giá trị thiêng liêng của độc lập dân tộc, nhận rõ được tính tất yếu giữa độc lập dân tộc với CNXH; nhân dân ta, dân tộc ta đã đoàn kết chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng lên đấu tranh kiên cường, bất khuất, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc, giải phóng dân tộc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Ngày nay, trước sự điều chỉnh chiến lược, thay đổi thủ đoạn của các thế lực thù địch thì không ít người chưa nhận rõ được bộ mặt thật và chưa quen phản ứng với phương thức, thủ đoạn mới của chúng, dẫn đến những biểu hiện bất lợi cho an ninh quốc gia. Đó là tình trạng lơ là mất cảnh giác trong không ít cán bộ, đảng viên, bàng quan về chính trị, chấp nhận sự tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá, chỉ lo "tụt hậu", không lo "chệch hướng", chỉ quan tâm đến kinh tế, ít quan tâm đến chính trị... Cho nên có thể nói các thế lực thù địch có thực hiện được âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược "diễn biến hòa bình" hay không, điều này phụ thuộc vào chúng thì ít, mà phụ thuộc vào Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và nhân dân ta, dân tộc ta thì nhiều. Và do đó những việc cần phải làm hiện nay để đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", thì vấn đề quan trọng nhất, bức bách nhất mà Đảng, Nhà nước ta và cả hệ thống chính trị cần tập trung làm bằng được trong thời gian tới, đó là vấn đề thu phục lòng dân, giải quyết "bài toán lòng dân" và xây dựng "thế trận lòng dân". Giải quyết vấn đề đó ở đây với nghĩa: củng cố sự nhất trí về chính trị, tinh thần trong nhân dân, sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng, với Nhà nước, giữa nhân dân với chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Lòng dân hướng về Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, đoàn kết gắn bó với Đảng, với Nhà nước, với chế độ. Không có nguy cơ nào, thế lực thù địch nào có thể làm sụp đổ được chế độ XHCN của chúng ta, nếu Đảng, Nhà nước ta, chế độ ta được đại đa số nhân dân đồng tình, đoàn kết gắn bó, ủng hộ và bảo vệ. Chính vì vậy, "bài toán lòng dân", "thế trận lòng dân" cần được giải quyết đồng bộ, trên nhiều mặt, cả về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống... để cùng tác động tới đời sống tâm lý, tư tưởng các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong thái độ, tình cảm, tâm lý, ý thức của từng người dân đối với việc chăm lo góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chế độ và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Đời sống vật chất và đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng cao, dân chủ XHCN được mở rộng; quan liêu, tham nhũng, tiêu cực bị ngăn chặn và đẩy lùi; Đảng vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, bộ máy Nhà nước trong sạch, vì dân, nâng cao được hiệu lực quản lý xã hội. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, từng bước hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó là những nội dung cơ bản để giải quyết "bài toán lòng dân", xây dựng "thế trận lòng dân" vững mạnh, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược "diễn biến hòa bình", bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “DBHB” chống chủ nghĩa xã hội Từ đầu năm 1950 đến 1975: chủ nghĩa đế quốc dùng quân sự để xâm lược và muốn biến Việt Nam thành thuộc địa vĩnh viễn của chúng nhưng cuối cùng đã bị thất bại hoàn toàn. Âm mưu không thành, chúng chuyển sang chiến lược mới như: “bao vây cấm vận kinh tế”, “cô lập về ngoại giao”, kết hợp với “DBHB”, bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Từ năm 1975- 1994: lợi dụng nước ta gặp nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội do hậu quả của chiến tranh để lại và sự biến động chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông âu, và các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh “DBHB” đối với Việt Nam

Từ năm 1995 đến nay: trước những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Chúng tuyên bố xoá bỏ “cấm vận kinh tế”, bình thường hoá quan hệ ngoại giao để chuyển sang thủ đoạn mới, đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như “dính líu”, “ngầm”, “sâu, hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

- Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “DBHB” đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chúng…Để đạt được mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội … Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tinh vi, thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết cụ thể:

Thủ đoạn về kinh tế: Chúng muốn chuyển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dần theo quĩ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển, từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước. Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt ra các điều kiện và gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa

Thủ đoạn về chính trị: Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “tự do hoá” mọi mặt đời sống xã hội, từng bước phá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập hợp, nuôi dưỡng các tổ chức, phần tử phản động trong nước và ngoài nước, lợi dụng các vấn đề “dân chủ’, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. Tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta, sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Thủ đoạn về tư tưởng văn hoá: Chúng thực hiện nhiều hoạt động nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phá vỡ nền tảng tư tưởng cuả Đảng cộng sản Việt Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân. Lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, du nhập những sản phẩm văn hoá đồi trụy, lối sống phương Tây, để kích động lối sống tư bản trong thanh niên, từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam.

Thủ đoạn trong lĩnh vực dân tộc – tôn giáo: Chúng lợi dụng những khó khăn ở những vùng đồng bào dân tộc ít người, những tồn tại do lịch sử để lại, trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo cuả một bộ phận cán bộ để kích động tư tưởng đòi li khai, tự quyết dân tộc. Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta để truyền đạo trái phép nhằm thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc, từng bước gây mất ổn định xã hội và làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Thủ đoạn trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh: Các thế lực thù địch lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện xâm nhập, tăng cường hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia. Chúng kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Đối với quân đội và công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng với luận điệu “phi chính trị hoá” làm cho các lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu.

Thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại: Các thế lực thù địch lợi dụng chủ trương Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới để tuyên truyền và hướng Việt Nam theo quĩ đạo của chủ nghĩa tư bản. Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước trên thế giới, tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam. Đặc biệt chúng rất coi trọng việc chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa, hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế. - Chúng chú trọng nuôi dưỡng các tổ chức phản động sống lưu vong ở nước ngoài và kết hợp với các phần tử cực đoan, bất mãn trong nước gây rối, làm mất ổn định xã hội ở một số vùng nhạy cảm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ của Việt Nam. Chúng tiến hành nhiều hoạt động xảo quyệt để lôi kéo, mua chuộc quần chúng nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương. Vùng Tây Bắc, chúng kích động người H’Mông đòi thành lập khu tự trị. Vùng Tây Nguyên, chúng ra sức tuyên truyền thành lập nhà nước Đề Ga, chờ thời cơ thuận lợi để chúng tiến hành lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam

- Thủ đoạn cơ bản mà chúng đã sử dụng để tiến hành bạo loạn lật đổ chính quyền ở một số địa phương nước ta là: kích động sự bất hòa của quần chúng, dụ dỗ và cưỡng ép nhân dân biểu tình làm chỗ dựa cho lực lượng phản động trà trộn hoạt động đập phá trụ sở rồi uy hiếp, khống chế cơ quan quyền lực ở địa phương. Trong quá trình gây bạo loạn, bọn phản động tìm mọi cách để mở rộng phạm vi, quy mô, lực lượng và kêu gọi sự tài trợ tiền của, vũ khí ở ngoài nước vào để tăng sức mạnh. 1. Ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay :

- Phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền lãnh thổ của đất nước, nhất là trong tình trạng nên quốc phòng an ninh mà rõ ràng nhất là vấn đề chủ quyền biển , đảo nước ta hiện nay đang phải đối mặt với những trắc trở …………….

- Phải nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, dự báo đúng thủ đoạn, qui mô, địa điểm và thời gian. Nắm vững nguyên tắc sử lí trong đấu tranh chống bạo loạn lật đổ là: nhanh gọn, kiên quyết, linh động, đúng đối tượng, sử dụng lực lượng và phương thức đấu tranh phù hợp, không để lan rộng, kéo dài………..

- Luôn sẵn sàng bảo về nền độc lập dân tộc, nâng cao ý thức về trách nhiệm về độc lập lãnh thổ và trách nhiệm của mỗi công dân khi đất nước gặp biến cố ………….

-

-

Similar Documents

Premium Essay

Doc, Docx, Pdf

...www.ccsenet.org/ijbm International Journal of Business and Management Vol. 6, No. 8; August 2011 The Influence of Knowledge Management System (KMS) on Enhancing Decision Making Process (DMP) Wafa Mohammed College of Business and Finance, Ahlia University P.O. Box 10878, 1st Floor Gosi Complex Exhibitions Road, Manama, Kingdom of Bahrain Akram Jalal Management Information System Department College of Business and Finance, Ahlia University P.O. Box 10878, 1st Floor Gosi Complex Exhibitions Road, Manama, Kingdom of Bahrain Tel: 973-3838-3411 E-mail: ajalal@ahliauniversity.edu.bh Received: February 25, 2011 Accepted: March 22, 2011 doi:10.5539/ijbm.v6n8p216 Abstract Recently, Knowledge Management System acquires high attention in all sectors, since it is a valuable instrument in improving performance. In this study, an explanatory research on evaluating knowledge management systems will be conducted for the Central Bank of Bahrain (CBB) based on a survey of decision makers working in the Central Bank of Bahrain (CBB). It is our intention to evaluate the impact of implementing the knowledge management system on decision making by evaluating the impact of the knowledge key factors which are the information technology infrastructure, human resource, knowledge sharing and the culture of the organization. The study investigates the relationship between knowledge management and decision making. It reveals that the knowledge management factors are crucial indicators which need...

Words: 7073 - Pages: 29

Premium Essay

Doc, Docx, Pdf

...Cochlear – Asia Pacific www.cochlear.com Finance, Human Resources, Marketing (Consumer Insights) and Marketing Communications Internships Cochlear Asia Pacific is headquartered in Sydney, Australia. The fastest growing region of Cochlear Limited, Cochlear Asia Pacific has a direct market presence in Japan, Korea, India, China, Singapore and Australia/NZ and has 80 employees based in Australia. Working closely with the Cochlear team, there are a variety of internship opportunities available for Macquarie University students. Finance Internship (1 – 2 positions) Cochlear is looking for finance interns to work on a current project under the Finance Manager and closely alongside the Marketing and Logistics team. This specific project will involve analysis and reporting and is a discrete activity that will be of use to the broader organisation in the long-term. The successful students will have:       Finance knowledge Previous experience in a work environment Good interpersonal, verbal and written communications skills Previous experience with systems Be a second or third year Finance student Intermediate knowledge of the Microsoft Office Suite (Excel, PowerPoint, Word etc.) Human Resources Internship – Employee Engagement Analysis Project (2 positions) This project will contribute to a broader project on employee engagement at Cochlear Asia Pacific. Task will include:     Analysing data from an employee engagement survey recently conducted (e.g. data on...

Words: 828 - Pages: 4

Premium Essay

Doc, Pdf, Docx

...C H A P T E R eBay’s Business Model AL TE 1 ✦ ✦ ✦ ✦ In This Chapter Tracing eBay’s beginnings and early history Learning from eBay’s model of success Connecting with other eBay users for help and advice Exploring eBay’s own workshops and tutorials Learning about eBay’s partnership and affiliate programs I A widely circulated story that is still believed by many eBay users says that the auction site that eventually became eBay was conceived initially as a result of a conversation between Omidyar and his wife, Pam. She commented to Pierre how great it would be if she were able to collect Pez dispensers and interact with other collectors over the Internet. CO eBay is the creation not of a corporate conglomerate, but of one computer programmer who was looking for a way to make it big on the Internet. Pierre Omidyar started eBay in his San Jose, California, living room in September 1995. PY Pierre’s Vision RI GH It’s amazing to think that my nine-year-old daughter will grow up thinking that eBay always existed when in fact eBay is relatively new. In the beginning, when it wasn’t regulated, eBay evolved in a haphazard, personal fashion. If you are wondering where all the regulations and rules came from, you only have to look at how things worked before the site was popular and before it became a highly organized business operation. TE D MA f you want to become an eBay power user, you need to get all the background information...

Words: 6682 - Pages: 27

Premium Essay

Doc, Docx, Pdf

...CHAPTER 7—PROJECT CASH FLOWS AND RISK TRUE/FALSE 1. If an investment project makes use of land that the firm currently owns, the project should be charged with the opportunity cost of the land. 2. Net incremental operating cash flow is calculated by adding back the change in depreciation to the change in income after taxes. 3. A key difference between replacement and expansion project analyses is that with replacement, the incremental cash flows are measured as the net difference between projected cash flows from the current productive assets and cash flows of the proposed new productive assets. 4. Empirical studies of risk strongly support the contention that investors who are well diversified focus exclusively on market risk when they establish required returns. 5. Quantification of risk is the easiest part of incorporating risk into capital budgeting; treatment of that calculated risk measure is more difficult. 6. If a firm is considering purchasing an asset whose beta is greater than the current beta of the firm, it should use a discount rate greater than the firm's average required rate of return to evaluate the possible investment. 7. Capital budgeting decisions must be based on the accounting income the project generates since stockholders are concerned with the reported net income the firm generates. 8. A sunk cost is a cash outlay that has already been incurred and that cannot be recovered regardless of whether the project is accepted or rejected. These sunk costs are...

Words: 4208 - Pages: 17

Free Essay

Pdf, Doc, Docx

...Using the Value Chain to Create Competitive Advantage A value chain is a depiction of the value activities that are linked together to create, distribute, and maintain products and services (R. Schultheis and M. Sumner). The value chain is divided into primary and support activities. Inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing, and service make up the primary activities. While on the other hand support activities include all the resources that support the primary activities like the organization, human resources, technologies and purchasing. Most firms are realizing the importance of Information Technology (IT) in ensuring that they obtain a competitive edge over their competitors and a company like Spar supermarket is not an exception. Through the use of barcode scanners Spar is able to ensure that data entry errors are minimal and that the process of data capturing is fast. The store is widely known for selling fresh quality products to its customers. This is made possible by the fact that the store has got its own database of all card carrying members where they record personal details about each buyer. With this, the store is able to obtain timely information about buying trends hence allowing it to aid in the ordering process. Armed with such information, the purchasing department is able to order more of in-demand goods while reducing the quantity of those products less demanded by customers. This also helps the advertising department as it is able to...

Words: 1304 - Pages: 6

Premium Essay

Doc, Pdf, Docx

...Logical Framework (LogFRAME) Methodology The logical framework or logframe is an analytical tool used to plan, monitor, and evaluate projects. It derives its name from the logical linkages set out by the planner(s) to connect a project’s means with its ends. The logframe is only one monitoring and evaluation tool and its use does not pre-empt the use of other evaluation tools such as priority-setting or rate-ofreturn analysis. The logframe was originally developed by the United States Department of Defense, and adopted by the United States Agency for International Development in the late 1960s. Since then, it has been applied and modified by many bilateral donors, including Germany, the United Kingdom, the European Union, Canada, and Australia. Source: http://www.isnar.cgiar.org/gender/hambly.htm - International Service for Agricultural Research – “Engendering the Logical Framework – Helen Hambly Odame, Research Officer, ISNAR, August 2001 Logical Framework (LogFRAME)… has the power to communicate a project's objectives clearly and simply on a single page. Its power comes from the ability to incorporate the full range of views of all stakeholders of a project. LogFRAME is a tool for summarising the key features of a project design at the time of project identification (what is it?) during definition (what should we do?) and appraisal (should we do it?). It is an up-front planner which provides the Project Team with essential planning information for the development of project...

Words: 752 - Pages: 4

Premium Essay

Doc, Docx, Pdf

...Victorian Certificate of Education 2013 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE STUDENT NUMBER Letter Figures Words BUSINESS MANAGEMENT Written examination Thursday 14 November 2013 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm (15 minutes) Writing time: 3.15 pm to 5.15 pm (2 hours) QUESTION AND ANSWER BOOK Structure of book Number of questions Number of questions to be answered Number of marks 6 6 65 • Students are to write in blue or black pen. • Students are permitted to bring into the examination room: pens, pencils, highlighters, erasers, sharpeners and rulers. • Students are NOT permitted to bring into the examination room: blank sheets of paper and/or white out liquid/tape. • No calculator is allowed in this examination. Materials supplied • Question and answer book of 18 pages. • Additional space is available at the end of the book if you need extra paper to complete an answer. Instructions • Write your student number in the space provided above on this page. • All written responses must be in English. Students are NOT permitted to bring mobile phones and/or any other unauthorised electronic devices into the examination room. © VICTORIAN CURRICULUM AND ASSESSMENT AUTHORITY 2013 2013 BUSMAN EXAM 2 Answer all questions in the spaces provided. Question 1 (8 marks) a. Identify two characteristics of large-scale organisations. 2 marks Question 1 – continued N O W R IT ING ALLOWED IN T HIS AREA Instructions ...

Words: 1236 - Pages: 5

Free Essay

Doc, Docx, Pdf

...Contents Organizational justice: 1 1: Distributive justice: 1 2: procedural justice: 2 3 interactional justice: 2 Importance of organizational justice: 2 CONDITIONS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE IN PAKISTAN 3 Organizational citizenship behavior: 3 Definition and concept: 3 Kinds of organizational citizenship Behavior: 3 Altruism: 3 Conscientiousness: 4 Civic virtue: 4 Importance of organization citizenship behavior: 4 Organizational justice: Organizational justice shows the thinking of the employees that are working in the organization how they are being treated fair or unfair. Organizational justice word was first used by green burg (1987) which reflects the behaviors of individuals towards fair practices in the organization. Justice define the action or judgement that is ethically and properly right in terms of injustice we can take an example of a women doing the same job as a man can do but getting the low salary. This play an important in role in making organization reputation and their working environment. Their behaviors are also associated with their working environment, and the main thing the job satisfaction and their attitudes towards the company development if organizational justice is not there in any organization their overall working environment and all the things are being disturbed, turnover is on high and the workers who are worthy will leave the organization and organization have really impact of it and there will be the culture...

Words: 1618 - Pages: 7

Free Essay

Pdf, Docx, Doc

...dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd dsfadsfasd...

Words: 285 - Pages: 2

Premium Essay

Doc, Docx, Pdf

...Question 1: Describe Dollar General’s business strategy. Why has the company been so successful? Answer: Dollar General is an aggressive competitor in the deep discount retail industry, the main reason for the company’s success is the business strategy, the company believes in locating Dollar General Stores within communities, targeting municipalities that are home to fewer than 20,000 residents. The company believes that filling the role of neighborhood store is a big part of its success. Dollar General accomplishes success by rapidly opening stores and running each store at the lowest operating cost possible. It takes full advantage of this strategy by developing a system for opening new stores that shapes the procedure down to a scant eight days. Dollar General views this system very important for its business success. Question 2: Describe the role of management, organization and technology in Dollar General’s business strategy? Answer: Management plays a vital role in the business strategy of Dollar General, with the opening of a new store the management starts working for hiring the construction team to perform all the work required to bring the Dollar General store on the floor. The organization outlines the proper positioning and placement of for all fixtures and products in guidebook known as planogram, whish are detailed right down to instructing employees organization maintains close control over every aspect of ...

Words: 638 - Pages: 3

Free Essay

Doc, Docx, Pdf

...A New World Order L II His air flight and visit to the USA He is twenty Everyone seems to be sure of themselves 4. A Place of transition: They are all in the same ‘boat’ (cabin). People do the same practical things and no cultural codes are revealed. This makes him feel comfortable. He is anonymous - like all the other 5. His includes this small passage to show us that he is a ‘baby’traveller and that he is like everybody else. Also to account for the anonymous atmosphere in the plane - the feeling of being in ‘no man’s land’ 6. He feels at home in NY because - again, the diversity here is so widespread that he doesn’t stand out. On the other hand, he knows that he will probably have to find his way himself, and he does’t know wwhere to go. This makes him feel alienated. III His visit with the mother to his birth place in St. Kitts 7. British airways jumbo - roars - he is yong and powerfull - like the plane Time is our friend - he feels comfortable at the beginning Time is now our enemy - he feels awkward with his mother’s confessions The water is still like the surface of the a mirror - It is still quiet, like he is, but he knows what new impressions will meet him A confluence of grace and panic - the way he feels himself This short conversational storm - She uncovers unpleasant details details about his childhood/upbringing that obviously affects him in a negative way There is much history still damped inside of her We get the feeling that...

Words: 885 - Pages: 4

Premium Essay

Doc, Docx, Pdf

...How to write a characterisation: before, while and after writing |   Characterisation   Before Writing   Step 1 – Read the text carefully. Mark the words or sentences or write down the lines that give you information about the character(s).   Step 2 – Draw a chart that includes columns like “situation/position”, “outward appearance”, “behaviour”, “words/thoughts”, “feelings/attitudes”, “others’ reactions” or – if you compare characters – “similarities” and “differences” and fill in your notes.   Step 3 – Ask yourself if the character(s) change(s) during the development of the text and if so, how.   Step 4 – Number your notes and group them.       While Writing   Step 1 – Write a short introduction in which you present the character(s) and his or her (their) situation.   Step 2 – Organise your notes into paragraphs. Every paragraph should deal with one characteristic feature (e.g. friendliness, carelessness, imagination, etc. are all characteristic features). Present the evidence (words or sentences taken from the text that show that your interpretation is right) taken from the text and comment on it. Don’t forget to refer or quote the text.   Step 3 – Try to show how the different characteristic features belong together.   Step 4 – Write a conclusion that sums up the results of your detailed analysis.       After Writing   Checklist: (1) Does your introduction lead to the detailed analysis of one or more characters? (2) Does your characterisation...

Words: 280 - Pages: 2

Premium Essay

Doc, Docx, Pdf

...4.0 There is an impact on giving motivational reinforcements to study habits. 4.0 Impact of motivational reinforcement to study habits. Life is dictated by operant conditioning and it is easier to understand than classical conditioning.  Operant Conditioning is the concept that you can change someone’s behavior by giving rewards or punishment.  Let’s pretend that you HATE cleaning your room (it’s a big stretch here I am sure).  Your parents give you $50 every time you clean your room.  Will this change your behavior?  Sure, you will have a REALLY clean room.  But will this change your feelings about cleaning the room?  Probably not, you may clean it more, but you will not enjoy it any more than before you received the money.  Thus, operant conditioning can change your behavior without changing the way you feel inside; a perfect fit for the behavioral school. Operant conditioning is based on the idea that we make a conscious connection between our behaviors and rewards and punishments.  Unlike classical conditioning in which the learner is passive, in operant conditioning the learner plays an active part in the changes in behavior.  This field was started by a dude names Edwin Thorndike.  Thorndike discovered that cats learn faster if they are rewarded for their behavior (yeah- real genius concept).  He called this idea the law of effect that states if the consequences of a behavior are pleasant, the behavior will likely increase.  He also stated that is the consequences of...

Words: 1020 - Pages: 5

Premium Essay

Pdf, Docx, Doc,

...Developing Country Studies ISSN 2224-607X (Paper) ISSN 2225-0565 (Online) Vol 2, No.2, 2012 www.iiste.org Real Estate Industry in Chittagong (Bangladesh): A Survey on Customer Perception and Expectation Moslehuddin Chowdhury Khaled 1* 1. 2. 3. 4. Tasnim Sultana2* Sujan Kanti Biswas3* Rana Karan 4* Lecturer, School of Business, Independent University Bangladesh, Chittagong, 12 Jamal Khan Road, Chittagong 4000. Phone: 01675002980 email:-mmckhaled@gmail.com Assistant Professor, Faculty of Business Studies, Premier university, Chittagong, Bangladesh email: tasnimmosharraf@yahoo.com Assistant Professor, Faculty of Business Studies, Premier university, Chittagong, Bangladesh email: sujan_kbt@yahoo.com Assistant Professor, Faculty of Business Administration, BGC Trust University, Chandanaish, Chittagong, Bangladesh, email:- ranaakaran@yahoo.com * E-mail of the corresponding author: sujan_kbt@yahoo.com Abstract Bangladesh is an over populated country and day by day population is increasing rapidly which created the housing problem. Land prices skyrocketed. Due to high price, insufficiency of land, high cost of land registration, and high price of building materials, people are now not interested to buy a land for building their own house. This article shows the customer perception and expectation in different dimensions budget, types of apartment, size of apartment, favorable location in Chittagong city, favorable facility in an apartment, factors related to purchase decision, factors...

Words: 3846 - Pages: 16

Premium Essay

Doc, Docx, Pdf

...070110354 Özge Özalanyalı Why is positive reinforcement important in the workplace? Reinforcement is a process of strengthening a directly measurable dimension of behavior. When a favorable outcome, event, or reward occurs after an action, that particular response or behavior will be strengthened. In the workplace, each employee’s performance is important in an organization. As employee’s behavior is strengthened or increased based on consequences and purposes such as increasing productivity and improving the morale of an individual or department, supervisors use positive reinforcement. When new employees may have concerns about fitting in with the culture of the workplace, positive reinforcement provide new employees to decrease these concerns and help the employee relax and feel more confident by training or orientation process. Moreover, to facilitate the creation of a profitable program, every feature of the incentive program must be suitable to the participants' interests. Positive reinforcement provide successful incentive program requires clearly defined rules, suitable rewards, efficient communication strategies, and measurable success metrics. Also, positive reinforcement increase the desired behavior reoccurring in the future. If workers receive repeated praise or encouragement for good performance, they continue to do it. For instance, when employee continues to receive positive feedback from his/her supervisor, he/she who receiving praise for arriving at work...

Words: 273 - Pages: 2