Free Essay

Constitutional Provisons in the Hospitality World

In: Social Issues

Submitted By johnmichaellugtu
Words 2376
Pages 10
# 1. Edukasyon sa Pagpapakatao A. Pagsasanay ng Kakayahan

Bilugan ang titik ng tamang sagot.

1. Mayroon kang natatanging kakayahan sa pagguhit , nais mong sumali sa paligsahan, ano ang dapat mong gawin?

a. Babalewalahin ang paligsahan. b. Manonood ka para maaliw c. Sasali ka para maipakita ang iyong talento

2. Marunong kang sumayaw, gusto mong ipakita ito sa kamag aral mo, ano ang dapat mong gawin?

a. Magsasanay ka para dito. b. Hahayaan mo nalang pilitin ka ng kamag aral mo na sumayaw. c. Hindi ka nalang sasayaw

3. Niyaya ka ng iyong guro na sumali sa sabayang pagbigkas para sa pag diriwang sa buwan ng wika sa inyong paaralan, papayag ka ba?

a. Oo, kahit napipilitan ka lang b. Oo, para maipakita mo kakayahan mo. c. Oo, para maging sikat ka sa paaralan.

4. Nais mong sumali sa paligsahan sa pag awit sa inyong paaralan dahil magaling kang umawit, ano ang dapat mong gawin?

a. Sasali ka para maipamalas mo ang talento mo b. Hindi ka nalang sasali dahil nahihiya ka c. Hintayin mo nalang na imbitahan ka nila para sumali

5. Nais mong tulungan ang kamag aral mo na makapasa sa inyong nalalapit na pag susulit, ano ang gagawin mo?

a. Papakopyahin mo nalang siya para makaapasa b. Sasabayan mo siya sa pag aaral ng leksyon para pareho kayong makapasa c. Hayaan mo na lang siyang bumagsak sa pagsusulit.

B. Reading and writing numbers.
Basahin ang talata. Isulat sa ibaba ng talata ang lahat ng bilang na mababasa dito at sagutin ang tanong pagkatapos itong basahin.

Si Mang Kaloy ay nag bebenta ng mga diyaryo. Noong unang linggo ng buwan, siya ay nakabenta ng limang daan at limampung piraso ng diyaryo, noong ikalawang linggo, siya ay nakabenta ng apat na raan at labinlimang piraso. Pagdating ng ikatlong linggo, nakabenta siya ng pitong daan at anim na pung piraso, at sa huling linggo, siya ay nakabenta ng apat na raan at apat napu’t tatlong piraso. Ilan lahat ang naibentang diyaryo ni mang kaloy sa loob ng isang buwan?

C. Pagpapayaman sa sariling kakayahan.
Isulat kung tama o mali ang isinasaad sa pangungusap.
_____1. Papaunlarin ko ang aking kakayahan
_____2. Ipagmamalaki ko ang aking kahinaan
_____3. Ibabahagi ko ang aking kakayahan at talento
_____4. Pagyayamanin ko ang aking kakayahan
_____5. Ikakahiya ko ang aking talent.

D. Pagtatakda ng mga Gawain sa tamang oras
Iguhit ang tamang bilang ng oras base sa iyong ginagawa araw araw. HALIMBAWA: Bago pumasok sa paaralan, kumakain muna ako ng almusal para di manghina sa klase.

1. Nag aaral ako ng leksyon bago matulog. 2. Pagpasok sa paaralan, umaalis ako sa bahay sa tamang oras para hindi ako mahuli sa klase. 3. Natutulog ako sa tamang oras, para maaga akong magising kinabukasan. 4. Tuwing hapunan, kumakain kami sa tamang oras para maagang makapaghanda sap ag tulog 5. Pagkatapos sa paaralan, nakikipag laro muna ako sa mga kaibigan ko para diretso na maya maya sap ag aaral.

#2 MATHEMATICS

A. Identifying the Place Value.
Identify the place value of the underlined digit. Encircle the letter of the correct answer. 1. 278 a. Ones b. Tens c. Hundreds

2. 546 a. Ones b. Tens c. Hundreds

3. 783 a. Ones b. Tens c. Hundreds

4. 8926 b. Tens b. Hundreds c. Thousands

5. 7348 a. Tens b. Hundreds c. Thousands

B. Identifying the Place Value
Read each numeral. Write how many thousands, hundreds, tens and one are there.

Thousands Hundreds tens ones 1. 389 2. 2374 3. 3448 4. 33 5. 458

C. Adding numbers.
Give the sum of the following numbers. Write your answer on the blanks provided.
_____1. 600+200+36+4+0
_____2. 399+230+47+4+4
_____3. 292+348+93+35+8
_____4. 474+149+23+48+5
_____5. 103+389+20+87+8

D. Matching Type
Count the objects in column A, then identify their total numbers written in column B.
Write the letter of your answers on the space provided

A. 150
150
245
245
100
100
200
200
B.
_____1. A. 720
300
300
240
240
30
30
150
150

_____2. B. 410
355
355
75
75
220
220
280
280

_____3. C. 695
205
205
140

140

235
235
280
280

_____4. D 930
250
250
50
50
10
10
100
100

_____5. E.309 F.860

E. Write the following in numbers.

_____1. Two hundred fifty five
_____2. Four hundred sixty seven
_____3. Nine hundred forty five
_____4. Seven hundred sixteen
_____5. One hundred twenty eight

F. Write the following in words

1. 372 2. 573 3. 743 4. 854 5. 695

G. Counting Numbers by 10 and 100

Identify the missing number.

1. 30, 40, ___, 60, 70, ___ 2. 340, ____, 540, ____, 740 3. 117,217,____,____,517 4. 15,___,35,____,55 5. 29,____,229,____,429

H. Counting numbers by 50
Identify the missing number.

1. 50, 100, ___, 200, 250, ___
2. 70, ____, 170, ____, 270
3. 30,80,____,____,230
4. 15,___,115,____,215
5. 45,____,145,____,245

I. Comparing Numbers.
Compare the following numbers by writing greater than >, less than < or equal =. 1. 134___374 2. 464___384 3. 345___345 4. 223____343 5. 101____010

J. Write the following ordinal numbers in words
Example:
3rd- Third 1. 4th 2. 6th 3. 2nd 4. 1st 5. 10th

#3 Mother Tongue A. Basahin ang mga salita, bilugan ang salitang naiiba ang bigkas

1. Bangko Singko Pulo 2. Ulan Aswang Buwan 3. Kaldero Bumbero kwelyo 4. Gamut gamu gamo kumot 5. TUBIG bibig bibe 6. Bantay gabay banta 7. kaldero kusinero kusina 8. Bisyo pera Perya 9. Ulo isla pulo 10. Aklat dagat basbas

B. PANGHALIP
Bilugan ang panghalip panao na ginamit sa bawat pangungusap.

1. Nanood ako ng pelikula kahapon. 2. Sila ay nagsimba kaninang umaga. 3. Nainom niya ang tubig alat nna nagmula sa dagat 4. Kayong lahat ay aking mga kaibigan. 5. Tinulungan nila ang babaeng pulubi kanina. 6. Lito, ikaw ang ilalaban ng klase sa pag awit 7. Kami ang inatasang mamili ng gagamitin para sa pagdiriwang 8. Si Linda ay mabait. Hindi siya nakakasakit ng damdamin ng iba. 9. Kayo ang mamahala sa patimpalak, sabi ni Gng. Aguilar 10. Pupunta sila sa pamilihan, para bumili ng pang dekorasyon.

C. PANTIG
Pagsamahin ang mga pantig upanng makabuo ng salita. 1. Ba+so= _____ 2. Sa+la+min= _____ 3. Kal+de+ro= _____ 4. La+me+sa= ____ 5. Kut+sil+yo= ____ 6. Sa+pa+tos=____ 7. Ti+na+pay= ___ 8. Bas+ket= ____ 9. Pa+pel=___ 10. Da+mit=___

D. Diptonggo
Bilugan ang mga Salitang may Diptonggo

1. Kahoy bakal yero 2. Pilay bingi bulag 3. Baka kalabaw aso 4. Kubo bahay hotel 5. Tubig lupa apoy 6. Prutas gulay puno 7. Kamay paa daliri 8. Patani sibuyas sitaw 9. Araw buwan bundok 10. Lampara ilaw posporo

#4 English A. Consonants and Vowels
Given the table of Alphabet below, pick the 5 vowels and pick atleast 10 consonants
Write your answers on the space provided
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z

VOWELS 1. 2. 3. 4. 5.

CONSONANTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B. Measure your Learning
One or Many

Encircle the words that means many
Women man person boxes pen
People community baby animals numbers
Key clothes fruits house laptop
Papers president leaves bread flag
Women man person boxes pen
People community baby animals numbers
Key clothes fruits house laptop
Papers president leaves bread flag

C. Read each sentences and answer the question

1. Ben has a pet, hen
Who has a pet?_____
What is Ben’s pet ? ____ 2. Den has a wet net
Who has a net?___
What object is wet?__ 3. Ted has a red pen?
Who has a pen?___
What object is red?___

4. Lina has a new bag
Who has a new bag?
What is new object?

5. Migs hot drink milk
Who drink milk?
What did he do in the milk?

D. Read each sentence. Underline the correct counter for naming words.

1. I have (one, five) toys. 2. There are (six, one) box under the table. 3. Nena has (a,two) brothers 4. I gave my mother three (flower, flowers) 5. Father bought me a (watch, watches)

E. Finish each sentence by choosing the appropriate words in the box
Write your answer on the space provided.
Flew, new, few, threw, .sew
Flew, new, few, threw, .sew

1. We are getting ___ book this year. 2. There are very ____ small kids in the class 3. I ____ the kite hard so it could fly 4. My kite ___ high up into the air 5. My mother ____ my dress.

F. Rhyming words
Encircle the words that do not rhyme 1. Ball bat wall 2. Fine shine bright 3. Best bend west 4. Dry fly stay 5. Bike bind alike

G. Underline the Personal Pronoun in each sentence

1. Marion is my best friend. He plays with me everyday 2. Angel has been sick so she is absent in the class. 3. Dr. Jose Rizal is our national hero. He died for our country. 4. The dog barks. It seems, it is hungry 5. Linda studied well, so she got a high score in the test.

H. Proper Nouns
Identify the following words whether it is a name of person, places or things
Write your answer on the space provided
_____1. Benigno Aquino III
_____2. Pampanga
_____3. Tagaytay
_____4. Bag
_____5. Pen
_____6. Adidas shoes
_____7. Daniel Padilla
_____8. Mandaluyong
_____9. Marian Rivera
_____10. SM Megamall

#5 FILIPINO A. PANGNGALAN

Tukuyin ang mga sumusunod na salita.

Isulat ang A kung ngalan ng tao, B-bagay, C-hayop, D-pook at E kung pangyayari.

1. Gng. Castro 2. Bagong taon 3. gulay 4. paaralan 5. leon 6. camera 7. bigas 8. hospital 9. telebisyon 10. Fr. Joseph 11. Payong 12. pasko 13. binyag 14. pulis 15. pisara 16. kambing 17. gunting 18. Ninong 19. kalabaw 20. Janitor

B. Pantangi at Pambalana
Isulat ang PT kung ang mga sumusunod na salita ay nagsasaad ng PANTANGI at PB naman kung PAMBALANA. 1. HBW 2. Guro 3. Pulis 4. COLGATE 5. NIDO 6. Kape 7. Lunes 8. Sapatos 9. Bb. Joyce 10. Augusto 11. Libro 12. Zambales 13. Robinsons 14. Sabon 15. Lapis 16. TOYOTA 17. Prutas 18. Unan 19. Dyaryo 20. Canada

Aralin Panlipunan

Panuto: Isulat ang letra ng tamang sagot.
_____ 1. Ang _______________ ay kasapi ng pamayanan na binubuo ng mga magulang at anak. A. paaralan B. pamilya C. palengke
_____ 2. It ay lugar na kung saan tayo bumibili ng pangangailangan natin sa araw-araw. A. palengke B. simbahan C. paaralan
_____ 3. Sa ________________ ay kasapi ng pamayanan na binubuo ng mga guro at mag-aaral. A. pamilya B. paaralan c. simbahan
_____ 4. Layunin ng _________________ ang palaganapin ang pagmamahal sa Dyos at sa kapwa. A. palengke B. paaralan c. simbahan
_____ 5. Ang ___________________ ang nagtatayo ng mga health centers at pampublikong paaralan. A. pamilya B. pamahalaan C. simbahan
_____ 6. Sa _________________ tayo nagtitipon para sa sabayang pagdadasal. A. palengke B. paaralan c. simbahan
_____ 7. Tinuturuan tayo ng mga kaalaman tulad ng pagbasa at pagsulat at wastong pag-uugali. A. paaralan B. pamahalaan C. paaralan

Panuto: Isulat ang letra ng tamang sagot.
_____ 1. Ang _______________ ay kasapi ng pamayanan na binubuo ng mga magulang at anak. A. paaralan B. pamilya C. palengke
_____ 2. It ay lugar na kung saan tayo bumibili ng pangangailangan natin sa araw-araw. A. palengke B. simbahan C. paaralan
_____ 3. Sa ________________ ay kasapi ng pamayanan na binubuo ng mga guro at mag-aaral. A. pamilya B. paaralan c. simbahan
_____ 4. Layunin ng _________________ ang palaganapin ang pagmamahal sa Dyos at sa kapwa. A. palengke B. paaralan c. simbahan
_____ 5. Ang ___________________ ang nagtatayo ng mga health centers at pampublikong paaralan. A. pamilya B. pamahalaan C. simbahan
_____ 6. Sa _________________ tayo nagtitipon para sa sabayang pagdadasal. A. palengke B. paaralan c. simbahan
_____ 7. Tinuturuan tayo ng mga kaalaman tulad ng pagbasa at pagsulat at wastong pag-uugali. A. paaralan B. pamahalaan C. paaralan

Isulat ang T kung ang pangungusap ay tama o totoo. Isulat ang M kung ito ay mali.
_______ 1. Karapatan ng nata ang maglibang kaya siya ay nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan pagkatapos mag-aral.
_______ 2. Karapatan ng bata ang tumira sa tahimik at mapayapang lugar kaya pinapanatili nilang malinis at ligtas ang kanilang lugar.
_______ 3. Karapatan ng bata ang mag-aral kaya kinakalimutan niya mag-aral para sa pagsusulit.
_______ 4. Karapatan ng mga bata ang maisilang kaya ang ina ay hindi kumakain ng tama para hindi siya tumaba. _______ 5. Karapatan ng bata ang maging malakas at malusog kaya kumakain siya lagi ng masustansyang pagkain. _______ 6. Karapatan ng bata ang mahalin ng mga magulang kaya ginagawa ng mga magulang ang lahat ng makakaya nila upang maalagaan ng husto ang kanilang mga anak.
Panuto: Isulat ang T kung ang pangungusap ay tama o totoo. Isulat ang M kung ito ay mali.
_______ 1. Tungkulin ng bata ang mag-ingay sa sa simbahan.
_______ 2. Tungkulin ng bata ang gawin ang kanyang mga takdang-aralin araw-araw.
_______ 3. Tungkulin ng bata ang huminto at tumayo ng tuwid habang kinakanta ang Pambansng Awit ng
Pilipinas.
_______ 4. Tungkulin ng bata ang pakikinig at pagsunod sa mga gabay ng kanilang magulang.
_______ 5. Tungkulin ng bata ang magtapon ng balot ng kendi sa daan.
_______ 6. Tungulin ng bata ang magdasal bago at pagkatapos kumain.
_______ 7. Tungkulin ng bata ang pakikipag-away sa mga kaklase.
_______8. Tungkulin ng bata ang maging malupit sa mga hayop.
_______ 9. Tungkulin ng bata ang pag-aaral ng mabuti.
_______ 10. Tungkulin ng bata ang magbigay galang sa nakakatatanda tulad ng kanyang mga magulang, lolo at lola, tiyo at tiya.

Similar Documents