Finance Fourlis

In: Business and Management

Submitted By pericles132
Words 4606
Pages 19
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα εργασία είναι μια έκθεση – αναφορά της ιστορικής και πιθανής μελλοντικής απόδοσης του ομίλου εταιριών FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ο όμιλος FOURLIS αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια και δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους κλάδους της αγοράς:
* Λιανική πώληση αγαθών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων
* Λιανική πώληση αγαθών αθλητικής ένδυσης
* Χονδρική πώληση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Μέσω των απολογισμών χρήσης της περιόδου 2006 – 2010 πραγματοποιείται ιστορική ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ομίλου, με τη χρήση αριθμοδεικτών και εξετάζεται η πιθανή μελλοντική του απόδοση.
Τέλος, αναλύονται οι λόγοι της κακής απόδοσης του κλάδου ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, όπως επίσης τα πλεονεκτήματα των συνεργιών και των συγχωνεύσεων εταιριών μέσα στον όμιλο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 4
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6
2.1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS (2006 – 2010) 6
2.2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 7
2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 9
2.3.1. ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 9
2.3.2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 10
2.3.3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ) 12
2.3.4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ) 14
2.3.5. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 15
3. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 18
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 31
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 33
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 35
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 36

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η ιστορία του ομίλου ξεκινάει το 1950 με την ίδρυση της Α. Φουρλής κ ΣΙΑ Ο.Ε.. Η εταιρία ξεκινά με την εισαγωγή και το εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών από τη Γερμανία. Το 1968 η εταιρία αλλάζει επωνυμία σε ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ ΑΕΒΕ και αρχίζει βιομηχανική παραγωγή απορροφητήρων. Η διοίκηση της εταιρίας εισήγαγε τον Απρίλιο του…...

Similar Documents

Finance

...MCS*2100DE Personal Finance Management Case study Jane inherited $30,000 from her grandmother. She plans to invest it for a future down payment on a house. She is currently a young single living in downtown Toronto. She plans to remain in downtown Toronto for the next 3 or 4 years. At that point her plan is to travel for 6 months to 1 year. When she returns to Canada she hopes to obtain a job outside of Toronto area and purchase a home. She is relatively conservative and would rate her risk level as 4 out of 10 (10 being the highest level). She does not want to lose the $30,000 she received from her grandmother. She is interested in obtaining tax relief on her investment but does not want to spend much time managing her investment-about 1 hour per month. She currently has an adequate emergency fund so she likely will not need to access these funds. She is saving money from her income for her travels. Now please answer the following questions: Do you think she should invest in debt or equity securities or both? (2 marks) Once you have decided your answer to Question 1, pick a specific investment choice or choices that you think would meet her objectives. For example, GIC’s, bonds, blue chip stock, dividend stock, growth stock, money market funds, equity funds, etc. (3 marks) What criteria have you used to evaluate the investment choice or choices you picked for her in Question 2? (5 marks)...

Words: 256 - Pages: 2

Finance

... for expansion plans, leasing finance for equipment purchases or mortgages for property purchases. Financial Institutions use financial statements to decide whether to grant a company with fresh working capital or extend debt securities (such as a long-term bank loan or debentures) to finance expansion and other significant expenditures. * Suppliers - they use financial statements to assess the creditworthiness of the business. * Government departments and agencies - they use financial statements to ascertain the propriety and accuracy of taxes and other duties declared and paid by a company. * Competitors - they use financial statements to benchmark their own financial results to identify variances to target for improvement or exploit as an opportunity. Potential competitors may use financial statements to assess how profitable it may be to enter an industry. The statements show to users how financial stable is the company and how the financial operations look on paper. However, the biggest limitation is that all data used in statements are historical data therefore we can just assume that it will be the same in future, but that is not a fact just assuming. Task 2 The analysis of a case study Sara and Louise have been successful running business in fashion sphere. They have fashion design company called “Sara & Louise” in Manchester. This partnership has been successful for 6 years already. “A business owned and controlled by two or more persons who...

Words: 4867 - Pages: 20

Finance

... objectives. It can provide estimates of the costs of the organization output too, so that the managers can make the best operational decisions. Considerable value to today’s organizations by providing accurate information about the activities requires for their success can be created by effective management accounting system. Question 2 I don’t agree with Murphy’s accountant. Most organizations have a group of staff who undertake a variety of accounting activities. There are many titles for the senior accountant within the finance function such as financial controller, finance manager, business analyst and general manager of accounting and group accountant. The financial controller in the organization is usually responsible for both management accounting and financial accounting activities. The controller which is the organization’s most senior management accountant acts as an advisor to managers. The management decisions across all management levels and functional areas of the organizations are influence by the financial controllers. Accounting staff may be found in each operating division in business. Accounting staff are now increasingly being located close to the operations of the business. They are encouraged to work more with the operation managers and the employees. Accountants are responsible for management accounting and financial accounting. Lastly, accountants have an important role in coordinating many aspects of the management accounting system and are a......

Words: 807 - Pages: 4

Finance

...APPROACHES TO CREDIT RISK MEASUREMENT: INTRINSIC RISK There are three basic approaches to credit risk measurement at individual loan intrinsic level that are used for various types of loans such as commercial loans, project and infrastructure finance, consumer and retail loans. They are: * Expert Systems * Credit Rating * Credit Scoring Expert Systems: In an expert system, the decision to lend is taken by the lending officer who is expected to possess expert knowledge of assessing the credit worthiness of the customer. Accordingly the success or failure very much depends on the expertise, judgment and the ability to consider relevant factors in the decision to lend. One of the most common expert systems is the five “C’s” of credit. The five C’s are as under (Saunders, 1999): 1. Character: Measure of reputation of the firm, its willingness to repay and the repayment history. 2. Capital: The adequacy of equity capital of the owners so that the owner’s interest remains in the business. Higher the equity capital, better the creditworthiness. 3. Capacity: The ability to repay is measured by the expected volatility in the sources of funds intended to be used by the borrower for the repayment of loan along with interest. Higher the volatility of this source, higher the risk and vice versa. 4. Collateral: Availability of collateral is important for mitigating credit risk. Higher the value of the collateral, lower would be the risk and...

Words: 422 - Pages: 2

Finance

...Resume VIJAY KUMAR.MUDDAVARAM H. No: 1-17-295 BEGUMPET POLICE LINES SECUNDERABAD HYDERABAD Mobile: +91 9700334494 ANDHRA PRADESH E-Mail: muddavaram.vijaykumar@gmail.com Career Objective To take up a challenging position in a reputed organization, where my skills Would be utilized and help in the growth of the company & self. Academic Qualifications ➢ MBA (FINANCE) from m.v.s.r engineering college, with an aggregate of 65 %(pursuing) ➢ Bachelors of Science with computer applications from Osmania University with an aggregate of 61.7% year of passing :( 2009-2012). ➢ Board of Intermediate From Sri Chaitanya Jr College, with an aggregate of 66.4% Year of passing :( 2007-2009). ➢ SSC from Wesley High School, with an aggregate of 64.2% year of passing:(2007). PROJECT DETAILS: ➢ A project on Cash Management At Standard Chartered Bank submitted in partial fulfillment for the award of MBA,project duration 45days. PROJECT DESCRIPTION: ➢ To learn about various aspects of standard charered cash management. ➢ To gain insights about functioning of standard chartered cash management. ➢ To explore the future prospects of standard chartered cash management. ➢ This study helps investors to make educated decisions on future investments. Technical skill profile...

Words: 320 - Pages: 2

Finance

...FINC20006 ORGANISATIONAL FINANCE TERM 1 2014 FINC20006 ORGANISATIONAL FINANCE TERM 1 2014 Assestment task 2 Bisweek Online Services Lect /Tute: Kate Wylie Due date: 10 April, 2014 Assestment task 2 Bisweek Online Services Lect /Tute: Kate Wylie Due date: 10 April, 2014 Yi Zhuojun Student number: s0248180 Diana Carolina lopez Student number: s0255675 Yi Zhuojun Student number: s0248180 Diana Carolina lopez Student number: s0255675 Question 1 If the handout from government is put in a special bank savings account with 6% p.a interest compounded yearly and it will be deposited in that account for average 20 years. Thus, the amount of money at the average person’s retirement age will be the future value of the current $10,000 with 6% p.a interest compounded yearly. n is the average years for the handout sitting in the bank savings account and generating interests. i is the interest rate, which is 6% p.a in this investment. PV is the present value of the handout, which is $10,000. FV is the future value of this handout after 20years. n=64-44=20 FV=PV(1+i)n=10,000(1+0.06)20=32,071.35 In short, if this handout from the government is put in a special bank savings account with 6% p.a. interest compounded yearly, it will grow to $32,071.35 in 20 years. Question 2 If the handout from government is put into the sharemarket for 20 years with average return of 12% p.a, the amount at the average person’s retirement age will be...

Words: 4992 - Pages: 20

Finance

... eventually outweighs the interest tax shield. At the optimal debt ratio, the increase in the present value of tax savings from additional borrowing is exactly offset by increases in the present value of the costs of financial distress. 6. ( Direct costs of bankruptcy such as legal or administrative costs ( Indirect costs due to the problems encountered when managing a firm in bankruptcy proceedings (e.g., interference by creditors or difficulties buying supplies on credit) ( Poor investment decisions resulting from conflicts of interest between creditors and stockholders. 7. The pecking order theory states that firms prefer to raise funds through internal finance, and if external finance is required, that they prefer debt to equity issues. This preference – or pecking – order results from the fact that investors may interpret security issues – equity issues in particular – as a signal that managers think the firm is currently overvalued by the market; therefore, investors will reduce their valuation of the firm in response to news of a stock issue. If the pecking order theory is correct, we would expect firms with the highest debt ratios to be those with low profits, because internal finance is less available to these firms. 8. Financial slack refers to a firm’s access to cash, marketable securities, bank financing, or debt financing. Financial slack is valuable because it means financing will be quickly available to take......

Words: 5041 - Pages: 21

Finance

...8. Moral hazard occurs when individuals tend to be very risky when there are protections if a loss occurs. This is more likely in indirect finance. For example, when an individual purchase a new car, they insure it and their policy dictates that if an individual accidentally hits their vehicle, they are obligated to a new vehicle. So after a few years and that individual gets tired of their vehicle and is desperately in need of a new one, they would intentionally drive a bit reckless to allow someone to hit their vehicle.  Lemons problem can be both indirect and direct finance. It occurs when one party to a transaction do not have the same degree of information. The party with less information take a risk hoping that the “lemon” is a good buy. For example, in the used car industry, the seller has all the information about the car and may limit the actual reason as to why they are selling the car, the problems the car has etc. intermediaries in the financial market can reduce lemon problems by reducing the attractiveness of direct finance by offering more incencitives to individuals when acquiring finances, offer provision for information, enforce laws on information given ensuring individuals receives sufficient information. Financial intermediaries have expertise in assessing the risk of the applicant for funds that reduces adverse selection and moral hazard. They have easy access to various databases that provide information on both individuals and businesses, and......

Words: 256 - Pages: 2

Finance

...CORPORATE FINANCE COURSE CORPORATE FINANCE 2.1 Working Capital Management Sept. 2014 Ir Frank W. van den Berg mba Vrije Universiteit, Amsterdam ALYX Financial Consultancy bv, Aerdenhout FWvdB/2014 1 OUTLINE CORPORATE FINANCE FWvdB/2014 •  Basics & Guiding principles •  Time value of money + Capital Budgeting •  Valuation of CF + Bonds •  Valuation of shares (+ co.’s) •  Financial Analysis (Ratios) •  Financial Planning (EFN) •  à Working Cap. Mgt. (A/R, Inv., A/P) •  Debt Financing •  •  2 FIN 1.5 FIN 2.1 Entrepreneurial Finance / Raising Equity Mergers & Acquisitions / Corp. Restructuring FINANCIAL RATIOS - Example 1 FWvdB/2014 Sample Balance sheet (000’s €) Cash + bank 500 Accounts Receivable 5.000 Inventory 3.000 ------CA 8.500 Machinery Buildings 6.000 4.000 Total assets -------18.500 STB (bank credit line) Accounts Payable CL LTD (Bonds) Nom. Cap. (500.000 x 2) Paid-in-capital (x 3) Retained Earnings Treasury Stock Shareholders’ Capital Total liabilities + OE 3 3.000 3.000 ------6.000 6.000 1.000 1.500 4.500 - 500 6.500 -------18.500 RATIOS: SAMPLE INCOME STATEMENT REVENUES (= Sales = Turnover) CGS = Costs of Goods Sold (materials, labor costs + energy costs incl. 1.000 depreciation) GROSS PROFIT SGA= Selling Administrative & General Expenses (incl. overhead, management, insurance, marketing) EBIT = Earnings Before Interest and Tax Interest...

Words: 1063 - Pages: 5

Finance

...Accounting: Accountant’s (sometimes called: Controller) primary function is to develop and provide data measuring the performance of the firm, assessing its financial position, and paying taxes. The accountant is responsible for preparing financial statements such as the income statement, balance sheets, and cash flows. It is normally passive work, in the sense that, the work has a very independent nature to it such as preparing forms and financial statements. It is a good job for people who want to work independently and are very organized (this is only a very brief description, if you are interested in accounting, consult your accounting instructor for more information). Finance: The financial manager or consultant places primary emphasis on decision making. It uses the financial statements prepared by accountants to make decisions about the firm’s financial condition and to advise others about possible losses and profits. In some cases, finance is more a type of leadership position. A financial manager has to deal not only with finance, but also with economics, accounting, statistics, math, and management. For example, people working with stocks and bonds have to understand and analyze how the underlying companies are performing. How a given company is going to perform during recession? Should they sell or buy stocks or bonds. How a decrease in the interest rate in England may affect the projects a company has in that country. Finance also deals a lot with risk...

Words: 632 - Pages: 3

Finance

...Abdelrahman Ahmed ELMarhoumy Registration no. 14220150 General Information Company Name: Emirates Telecommunications Group (ETISALAT) Company Purpose: Emirates Telecommunications Corp (known as: Etisalat) is a public company, listed on Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) since June 2002. Etisalat operates within the Telecommunication Services sector focusing on Integrated Telecommunication Services. It has 29 subsidiaries operating across Southern and Central Asia, North America, Northern Africa, Eastern Africa, Western Africa, Southeast Asia and Middle East. Etisalat is based in Abu Dhabi, UAE and was established in January 1976. Company Establish Date01 January 1976 Emirates Telecommunications Corporation | Consolidated statement of profit or loss for the year ended 31 December 2014 | | 2013 (AED’000) | 2014 (AED’000) | Continuing operations | | | Revenue | 48,766,875 | 38,564,181 | Operating expenses | -31,832,583 | -24,397,205 | Impairment and other losses | -931,963 | -1,374,176 | Share of results of associates and joint ventures | -461,065 | 1,754,341 | Operating profit before federal royalty | 15,541,264 | 14,547,141 | Federal royalty | -5,333,084 | -6,115,016 | Operating profit | 10,208,180 | 8,432,125 | Finance and other income | 2,653,494 | 468,558 | Finance and other costs | -1,736,511 | -437,572 | Profit before tax | 11,125,163 | 8,463,111 | Taxation | -1,153,576 | -648,647 | Profit for the year from continuing...

Words: 1836 - Pages: 8

Finance

... Financial Management in NHS Name: Course: Professor’s Name: University: City (State): Date: Sources of funding There are different sources of financing that the hospital uses to finance its operations. The hospital uses both internal and external sources to fund its operations. One of the internal sources of financing that the hospital utilizes is the revenue that is collected from the services offered to both inpatients and outpatients. The second source of internal finance that the company uses is the sale of fixed assets that are not require in the hospital. The hospital on annual basis carries out an evaluation of the assets that it no longer requires and disposes them as a way of financing its operations. The hospital further uses external methods of financing its activities. One of the main sources of finance is through the use of bank loans and overdrafts. The company seeks for both long-term and short-term loans to finance its operations. Other sources include government grants and charities from non-governmental institutions. Financial stakeholders and their various expectations Stakeholders are referred to those individuals who have an interest in the running of Moorfield’s Eye hospital. These stakeholders may commit their resources towards running of the hospital...

Words: 2363 - Pages: 10

Finance

...LYCEUM-NORTHHWESTERN UNIVERSITY Dagupan City GRADUATE SCHOOL CAUSES AND SYMPTOMS OF SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME A Term Paper(Reaction Paper) Submitted In partial Fulfillment of the Requirements of business finance In the M.B.A Program Prepared by Yao yu long March,2012 LYCEUM-NORTHHWESTERN UNIVERSITY Dagupan City GRADUATE SCHOOL 1ST Semester AY 2012 Subject: business finance Topic/Title: A Reaction Paper ENTREPRENEUSHIP Facilitator: Professor: DR.MARIETTA B.SORIO Introduction An entrepreneur is some how who has a different set of ideas and new way of doing a business. Entrepreneurs have the risk taking ability which makes them invade the unconquered territories. It requires huge amount of courage and determination to pursue with their goals. They had a tough stand in tackling against the odds. We hear lots of success stories in the entrepreneurial segment, but the struggles that each one faced never came to the limelight. I read an article about the new age entrepreneurs from a popular magazine. It was quite amazing to see the statistics provided in it. Hence, i am sharing the data with you. On the lssue No.1- Not...

Words: 1171 - Pages: 5

Finance

...THE PREPARATION AND PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENT ARE REGULATED BY LAWS. REQUIRED: (1) LIST THESE LEGAL PROVISIONS. The constitutional and the regulatory framework of public sector accounting. Public sector accounting is governed by the following regulatory framework; such as: (a) Nigerian constitution: The 1999 constitution of the federal Republic of Nigeria Is one of the legal frameworks that regulate the receipts and pa;yments of public funds. (b) Audit Ordinance of 1956 or Act of 1956: section 13,sub- sections 1-3 mandate the accountant General of the Federation to finish the Auditor- general for the federation with the country’s financial statements. The Auditor- general shall within 60 days of the Accountant – General’s financial statements submit his report to each House of the National Assemble. (c) Finance (control & management) Act of 1958: This governs the management and operation of all government funds. It regulates the accounting system, the books of account to be kept and the procedures to be followed in the preparation of accounts and financial statements. (d) Financial Regulations: these are the accounting manual of the government ministries / Extra ministerial Departments which deals with financial and accounting matters. It set out the procedures and steps to be followed in treating most of government transctions. (e) Finance/ Treasury Circulars: These are administration tools which are used to amend the...

Words: 1064 - Pages: 5

Finance

..., also implementing them into the system very effectively as and when required. NBFCs backed by big groups such as Tatas, Bajaj and ICICI. NBFCs are registered under the Companies Act, 1956, and are concerned with acquisition of shares/stock/bonds/debentures/securities issued by government or local authority or other securities of such as marketable nature, leasing, hire-purchase, insurance business, chit business, and also the dealing with the loans and advances. However, they do not operate their business in agriculture activity, industrial activity, and sale/purchase/construction of immovable property. O 1 O T The base rate system which came into force on July 1, 2010, in India brought about drastic changes in the Commercial Paper6 (CP) market in the country. Under this system, banks were not supposed to lend below the base rate. Market analysts noted, “The introduction of the so-called base rate, below which no bank could lend since July 2010, would give a leg up to the commercial paper market in India. Corporations and Non-Banking Finance Companies7 (NBFCs) would prefer 6 7 1 Commercial Paper Market in India to utilize the CP for short-term funding needs”.8 Under base rate system,the cost of commercial paper worked out to be cheaper than the bank borrowing rate as the borrowers were no longer in a position to negotiate on the lending rate with banks. CO PY The banking system had earlier been using the Prime Lending Rate9...

Words: 4872 - Pages: 20