Premium Essay

Hjahak

In:

Submitted By zsuzkh
Words 6587
Pages 27
Polis Bilimleri Dergisi Cilt:9 (1-4)

Turkish Journal of Police Studies Vol: 9 (1-4)

A COMPARATIVE STUDY OF THE POLICE TRAINING IN THE UNITED KINGDOM, THE UNITED STATES AND TURKEY ngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’deki Polis Eğitimlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış
Cemil DOĞUTAŞ* Osman DOLU ** Serdar Kenan GÜL***
Özet

olis eğitimi konusunda dünyada farklı ülkeler süre ve içerik yönüyle farklı yöntemler uygulamaktadırlar. Türkiye’deki geleneksel teori ağırlıklı ve uzun süreli olan polis eğitimine karşın ngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde polis eğitiminin daha kısa ve uygulama merkezli olduğu göze çarpmaktadır. Bu nedenle de bu ülkelerdeki polislik anlayışı ve polisiye uygulamalar da farklılık arz etmektedir. Bu çalışma ngiltere, ABD ve Türkiye’deki polis eğitim sistemlerini karşılaştırmalı olarak analiz edecek, güçlü ve zayıf yönlerini inceleyerek benzer ve farklı yanlarını ortaya koyacaktır. Sonuç olarak bu çalışma, söz konusu ülkelerdeki en iyi uygulamalar ışığında daha iyi bir polis eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda öneriler getirecektir. Anahtar Kelimeler: Polis Eğitimi, Teorik Eğitim, Uygulamalı Eğitim, Müfredat. Abstract here are different practices in police training in different parts of the world in terms of their content and length. Police training in the United Kingdom and the United States are relatively short and practice-oriented compared to the long and theory-oriented training tradition in Turkey. Therefore, policing philosophy and police practices in these countries differ from one another. This study will examine police training systems in
Dr., Police Major, Turkish National Police Academy, (cdogutas@kent.edu). Dr., Police Captain, Turkish National Police Academy, (odolu@kent.edu). *** Dr., Police Major, Turkish National Police Academy, (sgul@kent.edu). PBD, 9 (1-4) 2007, ss.1-20
** *

P

T

2

Similar Documents