Premium Essay

Jai Gurudev

In:

Submitted By toral11
Words 455
Pages 2
Whether on bill-boards, newspapers, magazines, television or on the social media, every Indian looks forward to what the cheeky, delightful polka dot girl has to say about what’s in the news. For the past fifty years, the extraordinary team of Dr. Verghese Kurien & Mr. Sylvester Dacunha has made Amul an integral part of the Indian consciousness.

Not only has the brand developed a niche for itself, an outcome of its creative prowess, it is a stellar example of rural development, being the initiator of the “White Revolution” which has made India a production powerhouse in milk and milk products. Exploring Amul’s journey through the decades is analogous to exploring India’s journey. The brand’s elevated image today not only represents its own ethos and values, but also the values of India to the world. To quote Dacuhna, “The ads represent the history of modern India acted out by a little heroine, healthy and confident about the future”. Its distinctiveness lies in the fact that it connects with the Indian heart as much as it triggers a spirit of inquisitiveness in the intellect.

Dr.Varghese Kurien and Sylvester Dacunha
Dr.Varghese Kurien and Sylvester Dacunha

While advertising today revolves around stylistic ads and celebrity endorsements, Amul continues to connect with the populace and helps them identify with the brand in the most original and natural way. As Alyque Padmasee, points out, Amul has brilliantly brought together the worlds of advertising and branding bringing forth the element of timelessness and creative excellence every single time! Right from idea creation to positioning of the product, branding, marketing locations, content and promotion styles, every aspect of marketing is distinctive, original and consistent exemplifying the brand and imprinting its ageless image on the minds of consumers.

"The Barbie of India"
“The Barbie of

Similar Documents

Free Essay

Music

.... Chutney music is sung by our own locals and most of the songs are based on either alcohol or women or alcohol and women, making a comparison between both. Soca music is more upbeat and is very stimulating for movement which is what makes it so prominent in parties and fetes. Basically, Soca music focuses on the body and dancing with partners in a very vulgar like way. In relation to Chutney music, women are seen as controlling and nagging and just bad. Drawing from the music men seem to believe that women should be at home and engage in activities such as cooking, cleaning or simply awaiting the man patiently. They hardly believe that women should be drinking alcohol or partying much. Through the music men are more seen as the outgoing ones who don't need women. In many various songs by different artists it is dominant that after men get married or in a relationship they begin to actually regret getting involved with a girl and they show that they have preference for alcohol and 'liming' (which is doing out going things such as being around other male friends). In general, this type of music is dominant - In Trinidad and Tobago you would hear cars driving in the road and playing these songs loudly and when taking to friends they quote lyrics from the songs. Even around girls, the males who engage in listening to these songs would actually tell girls things such as ' I go be single forever' or ' Women like to complain too much' or 'Women are too difficult'. About last year...

Words: 327 - Pages: 2

Free Essay

Hanuman Chalisa

..., SHRI HANUMAN CHALISA, AARTI OTHER STUTIES ( PRAYERS) & Hindi English Kannada Gujarathi Tamil VR IN Shri Mandir San Diego California Shri Mandir WûlÉÑqÉÉlÉç cÉÉsÉÏxÉÉ Hindi Hanuman Chalisa , SHRI HANUMAN CHALISA, AARTI AND OTHER STUTIES ( PRAYERS) Hindu Mandir Society of San Diego, California 9474 # L Black Mountain Rd, San Diego, CA 92126 Tel: 858-566-5644 "Compliments of Shri Mandir" qÉÇaÉVûÉ cÉUhÉ sÉÉãMüÉÍpÉUÉqÉÇ UhÉUÇaÉkÉÏUÇ, UÉeÉÏuÉ lÉã§ÉÇ UbÉÑuÉÇzÉlÉÉjÉÉqÉ | MüÉÂhrÉ ÃmÉÇ MüÂhÉÉMüUÇiÉÇ, ´ÉÏUÉqÉcÉÇSìÇ zÉUhÉÇ mÉëmɱã || AiÉÑÍsÉiÉoÉsÉkÉÉqÉÇ WãûqÉzÉæsÉÉpÉSãWÇû SlÉÑeÉ uÉlÉ M×üzÉÉlÉÑÇ ¥ÉÉÌlÉlÉÉqÉaÉëaÉhrÉqÉ xÉMüsÉaÉÑhÉÌlÉkÉÉlÉÇ, uÉÉlÉUÉhÉÉqÉkÉÏzÉÇ UbÉÑmÉÌiÉ ÌmÉërÉpÉ£Çü uÉÉiÉeÉÉiÉÇ lÉqÉÉÍqÉ qÉlÉÉãeÉuÉÇ qÉÉÂiÉiÉÑsrÉuÉãaÉÇ ÎeÉiÉãÇÌSìrÉÇ oÉÑήqÉiÉÉÇ uÉËU¸qÉ | uÉÉiÉÉiqÉeÉÇ uÉÉlÉUrÉÔjÉqÉÑZrÉÇ ´ÉÏ UÉqÉ SÕiÉÇ zÉUhÉÇ mÉëmɱã || oÉÑÍkÉ AeÉÉRèrÉÇ cÉÉãmÉÉD UÉeÉÏuÉ lÉrÉlÉ kÉUã kÉlÉÑ xÉÉrÉMü | pÉ£ü ÌuÉmÉÌiÉ pÉÇeÉlÉ xÉÑZÉçSÉrÉMü || qÉÇaÉVû pÉuÉlÉ AqÉÇaÉVû WûÉUÏ | SìuÉçWÒû xÉÉã SzÉUjÉ AÎeÉU ÌoÉWûÉUÏ || SÏlÉç SrÉÉsÉ ÌoÉËUSÒ xÉÇpÉÉUÏ | WûUWÒû lÉÉjÉ qÉqÉ xÉÇMüOû pÉÉUÏ || eÉlÉMüxÉÑiÉÉ eÉaÉeÉlÉlÉÏ eÉÉlÉMüÐ | AÌiÉzÉrÉ ÌmÉërÉ MüÂhÉÉÌlÉkÉÉlÉç MüÐ || iÉÉMãü eÉÑaÉçmÉS MüqÉsÉ qÉlÉÉuÉFÆ | eÉÉxÉÑ M×ümÉÉ ÌlÉqÉïsÉ qÉÌiÉ mÉÉuÉFÆ || qÉWûoÉÏU ÌoÉlÉçuÉFÆ WûlÉÑqÉÉlÉÉ | UÉqÉ eÉÉxÉÑ eÉzÉ AÉmÉ oÉZÉÉlÉÉ || xÉÉãUPûÉ mÉëlÉçuÉFÆ mÉuÉlÉMÑüqÉÉU, ZÉsÉçoÉsÉ mÉÉuÉMü ¥ÉÉlÉ bÉlÉ | eÉÉxÉÑ WØûSrÉ AÉaÉÉU, oÉxÉçÌWÇû UÉqÉ zÉU cÉÉmÉçkÉU || MÑÇüS CÇSÒ xÉqÉ SãWû, EqÉÉUqÉlÉ MüÂhÉÉ ArÉlÉ | eÉÉÌWû...

Words: 13022 - Pages: 53

Free Essay

Public Administration

...SL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Song Name Amanush Theme Amanush Duchokher Oi Jhiley Hai Rama Jiboner Jalchabi Monta Kore Uru Uru O My Love Aamake Aamar Moto Thaakte Dao Bhaage Jaana Hai Kahan Bneche Thakar Gaan (Rupam) Bneche Thakar Gaan (Saptarshi) Chawl Raastaye (Shreya) Chawl Raastaye (Priyam) Phnaade Poriya Bawga Knaade Re Uthche Jege Shawkalgulo Bol Na Aar Dui Prithibi It's Only Pyaar O Yara Vey Pyarelal Keno Aaj Kal Keu Mone Mone Khujechi Toke Raat Berate Pirit Koro Na Sexy Maye Aas Paas Hai Khuda (Unplugged) Aas Pass Hai Khuda Ale Ab Jo Bhi Ho Anjaana Anjaani Hai Magar Anjaana Anjaani Ki Kahani Apna Har Din Jiyo (Remix) Apna Har Din Jiyo Baki Main Bhool Gayi Chhan Ke Mohalla Sara (Remix) Chhan Ke Mohalla Sara Chori Kiya Re Jiya (Female) Chori Kiya Re Jiya (Male) Dabangg Theme Desi Kali Your A Desi Kali (Bawara Sa) (Remix) Desi Kali Your A Desi Kali (Bawara Sa) Desi Kali Your A Desi Kali (Remix) Song Code 5551 5552 5553 5554 5555 5556 5557 5558 5559 55510 55511 55525 55512 55513 55514 55515 55516 55517 55518 55519 55520 55521 55522 55523 55524 55526 55527 55528 55529 55530 55531 55532 55533 55534 55535 55536 55537 55538 55539 55540 55541 Artist/Movie/Album Amanush Amanush Amanush Amanush Amanush Amanush Amanush Autograph Autograph Autograph Autograph Autograph Autograph Autograph Autograph Dui Prithibi Dui Prithibi Dui Prithibi Dui Prithibi Dui Prithibi Josh Josh Josh Josh Josh...

Words: 100551 - Pages: 403