Free Essay

Kkjhjhjn

In: People

Submitted By olcia92cz
Words 921
Pages 4
Zarządzanie projektem programistycznym w środowisku CASE

Wprowadzenie (na podstawie MS Project)
Zarządzanie projektem jest procesem planowania, organizacji oraz zarządzania zadaniami i zasobami w celu osiągnięcia założonego celu w ramach ograniczeń czasu, zasobów lub kosztu.
Zarządzanie projektem obejmuje trzy fazy:

mm

1) Budowanie planu projektu

Po zdefiniowaniu celów projektu i jego głównych faz, należy przystąpić do tworzenia planu: ▪ wprowadzić i uporządkować listę zadań, które mają być wykonane wraz z czasem trwania każdego zadania oaz zależnościami miedzy zadaniami ▪ dodać do planu zasoby: ludzi, sprzęt i materiały, a także stosowne koszty. ▪ przydzielić te zasoby do zadań.
Korzystając z tych informacji, tworzy się harmonogram, który można weryfikować.
Wprowadzając informacje, można skorzystać z takich funkcji, jak:

• Niestandardowe kody konspektu, aby utworzyć strukturę konspektu z kodami niestandardowymi, które odpowiadają kodom struktury podziału pracy (SPP) danej firmy. • Daty terminów ostatecznych, aby ustawić daty, do których zadania powinny się zakończyć. • Kalendarze zadań, aby ułożyć harmonogram, zgodnie z którym można lub nie można pracować nad zadaniami, na przykład w związku z przerwą w działaniu sprzętu. • Zasoby materiałowe, aby obliczyć koszt materiałów i innych elementów zużywalnych

2) Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem to kolejny krok po zbudowaniu jego planu. Przeglądając od czasu do czasu i analizując projekt oraz jego postępy, można dokonywać niezbędnych zmian, aby trzymać się wytyczonego kierunku i nie przekraczać budżetu.
Do zarządzania projektem można użyć następujących funkcji:

• Pól niestandardowych, do identyfikacji konkretnych informacji w polach. • Widoków i tabel, aby wyświetlać ściśle określone informacje. • Filtrów i grup, aby skoncentrować się na informacjach wymagających uwagi. • Udoskonaleń Diagramu sieciowego nazywanego Wykresem PERT.

3) Przekazywanie innym osobom informacji o projekcie

Do przekazywania informacji o projekcie (udziałowcom lub osobom, którym przydzielono pracę) można skorzystać z takich funkcji jak:

• Drukowanie i raportowanie, aby przedstawić innym informacje o projekcie na papierze. • Publikowanie w formacie HTML lub zapisywanie planu projektu na serwerze sieci Web, aby dać innym dostęp do informacji o projekcie w witrynie sieci Web. • Program Microsoft Project Central lub grupy robocze, aby używać programu Microsoft Project Central zainstalowanego w firmowej sieci intranet lub w Internecie albo systemu poczty e-mail w celu przekazywania innym informacji o projekcie. • Integracja z programem Microsoft Outlook, aby inne osoby przeglądały zadania na swoich listach zadań programu Outlook
4) Uzyskiwanie pomocy podczas pracy

Podstawowe pojęcia

Trójkąt projektu • Czas: Czas potrzebny do wykonania projektu, odzwierciedlony w harmonogramie projektu. • Pieniądze: Budżet projektu oparty na koszcie zasobów: ludzi, sprzętu i materiałów wymaganych do realizacji zadań • Zakres: Cele i zadania projektu oraz praca wymagana do ich wykonania.
Korekta jednego z tych elementów wpływa na pozostałe dwa. Mimo że wszystkie trzy są ważne, zwykle jeden z wymienionych elementów będzie miał największy wpływ na projekt.

Baza danych

• przechowuje szczegóły dotyczące projektu do obliczania i obsługi harmonogramu, kosztówi innych elementów projektu. • utrzymuje informacje wprowadzone i informacje obliczone w polach zawierających określone typy informacji, takie jak nazwy lub czasy trwania zadań • umożliwia przeglądanie żądanych danych jako: ▪ Widoki prezentują podzbiór informacji o projekcie w łatwym do interpretacji formacie: Wykresy oraz grafy prezentują informację w sposób graficzny (wykres Gantta, diagram sieciowy, wykres zasobów i kalendarz są wykresami lub grafami) Arkusze przedstawiają informację w wierszach i kolumnach. Każdy wiersz zawiera informacje o konkretnym zadaniu lub zasobie. Każda kolumna zawiera pole, w którym można wprowadzić specyficzne informacje o zadaniach lub zasobach. Formularze reprezentują informacje w postaci przypominającej formularz papierowy. Na formularzach przedstawiane są w danej chwili informacje dotyczące tylko jednego zadania lub zasobu. ▪ Tabele definiują wyświetlane kolumny (uściślają informacje) ▪ Filtry skupiają się na określonych zadaniach lub zasobach (uściślają informacje) Sporządzanie harmonogramu

W harmonogramie rozpoczęcie i zakończenie zadania wynika z wielu czynników: współzależności zadań, ograniczenia i przerwy, takie jak wakacje czy urlopy.
Każde zadanie jest planowane , używając wzoru czas trwania=praca/nakład pracy zasobu, gdzie: Czas trwania jest rzeczywistą wielkością czasu, który upływa zanim zadanie jest wykonane. Praca jest nakładem pracy wymaganym w danym przedziale czasu do wykonania zadania Nakład pracy zasobu jest wielkością nakładu pracy zasobów przydzielonych do zadania i ich alokacją

Przykład • Trzej malarze pracują nad zadaniem przez dwa dni przy nakładzie pracy 8 godzin dziennie, praca każdego zasobu wynosi 16 godzin: (2 dni * 8 godzin). • Całkowity nakład pracy zasobów wynosi 24 godziny dziennie: (3 malarzy * 8 godzin). • Całkowita praca w zadaniu wynosi 48 godzin: (2 dni * 8 godzin * 3 malarzy). • Czas trwania zadania wynosi 2 dni: 48 godzin / (3 malarzy * 8 godzin).

Współzależności zadań
[pic]

Metody planowania: ▪ Metoda ścieżki krytycznej CPM (Critical Path Method) opiera się na zależnościach pomiędzy poszczególnymi etapami projektu i przewidywania czasu ich trwania. Wyznacza się czas trwania całego projektu i jednocześnie łączny czas tych etapów, których przebieg jest krytyczny dla realizacji całego zadania. Łączny czas trwania etapów krytycznych jest ścieżką krytyczną. ▪ Metoda PERT (Program Evaluatrion and Review Technique) jest systemem planowania kolejnych działań, gdzie przewidywany jest czas trwania opiera się na metodach statystycznych – jest używany w ograniczonym zakresie do wizualizacji zależności między zadaniami ▪ Schemat Gantta jest systemem graficznym do przedstawiania kolejnych działań na osi czasowej, ukazujących następstwo poszczególnych etapów Budowanie planu projektu – tworzenie listy zadań z podaniem zależności między nimi i czasu ich trwania [pic]

[pic]
[pic]

[pic]
Lista zadań i podzadań wraz z zależnościami między zadaniami
[pic]

Wykres Gantta

[pic]
Zadania zależne ZR –75% - tabela zadań
[pic]
Zadania zależne ZR –75% - wykres Gantta
[pic]

Punkty kontrolne

[pic]

Ścieżka krytyczna

[pic]

Wykres PERT

Budowa planu -przydział zasobów do zadań, użycie kalendarzy i zasobów

[pic] Kalendarz bazowy

[pic]
Kalendarz zasobów

[pic] Tworzenie zasobów

[pic] Przypisywanie zasobów do zadań
[pic]
Przypisywanie zasobów do zadania
[pic]
Formularz projektu
Budowa planu - koszty projektu

[pic] Koszty zasobów
[pic]
Koszt zadania

Zarządzanie projektem - rozwiązywanie konfliktów przypisanie zasobów –przeciążenia zasobów
[pic]
Zarządzanie projektem - prezentacja projektu

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic],,

[pic]

[pic]

Similar Documents