Free Essay

Lala

In:

Submitted By xirox0020
Words 728
Pages 3
*****Library for OleDb command and Connection
Imports System.Data.OleDb
**

*****Declaration for command, connection and Reader
Public dcom As OleDbCommand
Public dcon As OleDbConnection
Public dbrd As OleDbDataReader
Public sql As String
**

******Connection String
*******2000 – 2003 Version (.mdb format)
**A.
dcon = New OleDbConnection("provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source = " & Application.StartupPath & "\maindata.mdb") dcon.Open() **B. dcon = New OleDbConnection("provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source = C:\Folder\DSource.mdb") dcon.Open() *******2007-2013 Version (.accdb format) dcon = New OleDbConnection ("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source= " & Application.StartupPath & "\maindata.accdb") dcon.Open() ******2007-2003 Version (.xlsx format or excel) dcon = New OleDbConnection ("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source= C:\Folder\DSource.xlsx"; Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=Yes;IMEX=1"";") dcon.Open() SQL Query

******Add sql = "insert into TableName (Field1, Field2, Field3) values ('" & ValueIsString & "', #" & ValueIsDate & "#," & ValueIsNumber & ")" dcom = New OleDbCommand(sql, dcon) dcom.ExecuteNonQuery() *****Update sql = "update TableName set Field1= '" & ValueIsString & "', Field2= #" & ValueIsDate & "#, Field3= "#," & ValueIsNumber & " where ID = '" & ID & "'" dcom = New OleDbCommand(sql, dcon) dcom.ExecuteNonQuery()

*****Delete sql = "DELETE FROM TableName WHERE ID = '" & ID & "'" dcom = New OleDbCommand(sql, dcon) dcom.ExecuteNonQuery()

******Count
**A.
sql = "select count(*) from TableName" dcom = New OleDbCommand(sql, dcon) dcom.ExecuteScalar **B. sql = "select count (*) from TableName where ID = '" & ID & "'" dcom = New OleDbCommand(sql, dcon) dcom.ExecuteScalar ******Data Reader
**A.

sql = "select * from TableName dcom = New OleDbCommand(sql, dcon) dbrd = dcom.ExecuteReader

While dbrd.Read

Msgbox( IIf(IsDBNull(dbrd("FieldName")), "", dbrd("FieldName ")))

End While

End If

**B.

sql = "select count (*) from TableName where ID = '" & ID & "'" dcom = New OleDbCommand(sql, dcon)

if dcom.ExecuteScalar 0 then

sql = "select * from TableName where ID = '" & ID & "'" dcom = New OleDbCommand(sql, dcon) dbrd = dcom.ExecuteReader dbrd.Read Msgbox( IIf(IsDBNull(dbrd("FieldName ")), "", dbrd("FieldName ")))

End If

****Drop or delete table from your Database

dcom = New OleDbCommand("DROP TABLE TableName", dcon) dcom.ExecuteNonQuery() **** Insert Table into active database sql = "SELECT * INTO [TableName] IN '" & Application.StartupPath & "\DSource.mdb' FROM [dbase IV;DATABASE=" & "K:\APPS\ABS" + ind + "\" & ";PWD=''].[MASTF.dbf];" dcom = New OleDbCommand(sql, dcon) dcom.ExecuteNonQuery() #Sample SQL program

Imports System.Data.OleDb
Public Class Form1 Public dcom As OleDbCommand Public dcon As OleDbConnection Public dbrd As OleDbDataReader Dim sql, ValueIsString As String Dim ValueIsDate As Date Dim ValueIsNumber As Integer Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

con() sql = "insert into MainTB (Field1, Field2, Field3) values ('" & TextBox1.Text & "', #" & TextBox2.Text & "#," & TextBox3.Text & ")" dcom = New OleDbCommand(sql, dcon) dcom.ExecuteNonQuery() MsgBox("!!!") End Sub Private Sub Button2_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

con() sql = "update MainTB set Field2= #" & TextBox2.Text & "#, Field3= " & TextBox3.Text & " where Field1 = '" & TextBox1.Text & "'" dcom = New OleDbCommand(sql, dcon) dcom.ExecuteNonQuery() MsgBox("!!!") End Sub Private Sub Button3_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button3.Click con() sql = "DELETE FROM MainTB WHERE Field1 = '" & TextBox1.Text & "'" dcom = New OleDbCommand(sql, dcon) dcom.ExecuteNonQuery() MsgBox("!!!") End Sub Sub con() dcon = New OleDbConnection("provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source = " & Application.StartupPath & "\MyDbase.mdb") dcon.Open() End Sub Private Sub Button4_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button4.Click con() sql = "select count(*) from MainTB" dcom = New OleDbCommand(sql, dcon) MsgBox(dcom.ExecuteScalar()) End Sub Private Sub Button5_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button5.Click con() sql = "select count(*) from MainTB WHERE Field1 = '" & TextBox1.Text & "'" dcom = New OleDbCommand(sql, dcon) MsgBox(dcom.ExecuteScalar()) End Sub Private Sub Button6_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button6.Click con() sql = "select count (*) from MainTB where Field1 = '" & TextBox1.Text & "'" dcom = New OleDbCommand(sql, dcon) If dcom.ExecuteScalar 0 Then sql = "select * from MainTB where Field1 = '" & TextBox1.Text & "'" dcom = New OleDbCommand(sql, dcon) dbrd = dcom.ExecuteReader dbrd.Read() TextBox2.Text = IIf(IsDBNull(dbrd("Field2")), "", dbrd("Field2")) TextBox3.Text = IIf(IsDBNull(dbrd("Field3")), "", dbrd("Field3")) End If End Sub Private Sub Button7_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button7.Click con() sql = "select count (*) from MainTB where Field1 = '" & TextBox1.Text & "'" dcom = New OleDbCommand(sql, dcon) If dcom.ExecuteScalar 0 Then sql = "select * from MainTB where Field1 = '" & TextBox1.Text & "' order by Field3" dcom = New OleDbCommand(sql, dcon) dbrd = dcom.ExecuteReader While dbrd.Read ListBox1.Items.Add(IIf(IsDBNull(dbrd("Field1")), "", dbrd("Field1")) & " " & IIf(IsDBNull(dbrd("Field2")), "", dbrd("Field2")) & " " & IIf(IsDBNull(dbrd("Field3")), "", dbrd("Field3"))) End While End If End Sub
End Class

Similar Documents

Premium Essay

Lala

...How would creating a new position between the CEO and the location managers help the business grow? It will help the business grow because it will free some of the responsibilities that Dalmon and Lei are doing now that is taking up their time with having to deal with the other locations. If they hire someone else it will allow them to be able to focus on expanding the company and the growth of the company. That why creating a new position between the CEO and the other location managers is a great idea. Is promoting an existing manager the best option to fill this position? Yes I think that promoting within the company is a great idea because the location mangers have already been in the company and they have the knowledge of the company and skills. I think hire someone who has been with the company they will able to manage all the critical areas of the business it will help take the company to another level, because of the knowledge of the business. These location managers have an excitement to make things happen and it will help them to grow and be motivated to be prepare for the new expansion of the company. That is why I think promoting an existing manager is the best option. Who within the company should make this decision? The CEO responsibility is to have the right management team that can cover shortcomings. Also CEO may be able to set strategy, and predict the future and control the budget, but if they don't hire the right team, they have to master it all themselves...

Words: 301 - Pages: 2

Free Essay

Lala

...Exam II Study Guide Chapter 4 Cellular Metabolism Chapter 5 Tissues Chapter 6 Integumentary System Chapter 41. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Cellular Metabolism What is dehydration synthesis? Explain how metabolic pathways are regulated What is a rate limiting enzyme? What is Cellular Respiration? Explain the process of phosphorylation. List the factors that alter Enzymes. Where is excess glucose stored. Explain the difference between Oxidation and Reducation. Distinguish between dehydration synthesis and hydrolysis? Which one is an example of Anabolism, which one is an example of catabolism Explain how negative feedback involving a rate- limiting enzyme controls a metabolic pathway What two factors influence the rate of an enzyme-catalzed reaction? Give an example of Catabolism Give an example of Anabolism Explain the role of Acetyl coenzyme A in carbohydrate and lipid metabolic pathways. What substance increase in abundance during cellular respiration? Where do anaerobic reactions occur in the cell? Why do humans require vitamins in their diets. Where do aerobic reactions occur in the cell? Name the nitrogenous bases found in DNA. Name the nitrogenous bases found in RNA. Explain the steps of cellular Respiration include the following - Glycolysis - Citric Acid Cycle - Electron Transport Chain Define the following terms: Anabolic metabolism, Catabolic Metabolism, Cofactor...

Words: 671 - Pages: 3

Free Essay

Lala

...Kabanata I. Ang Suliranin at Sanligang Pangkasaysayan 1.1 Panimula o Kaligiran ng Pag-aaral Anti- Bullying Act Ika-6 ng Hunyo 2013 nang ipasa ng mataas na kapulungan o Senado ng ika-15 Kongreso ang Senate Bill 2667 o mas kilala bilang Anti-Bullying Act of 2011. Enero 2012 naman nang ipasa sa ikatlong pagbasa sa mababang kapulungan ang House Bill No. 5496, o Anti-Bullying Act of 2012. Ang Republic Act 10627 kilala bilang Anti-Bullying Act of 2013 ay nag-uutos sa lahat ng elementary at high school na sumunod sa mga patakaran ng paaralan kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pambubully sa mga mag-aaral. Ayon sa batas ang bullying ay isang uri ng gawain ng isa o maraming estudyante laban sa kapwa estudyante sa pamamagitan ng mapaminsalang pagsusulat, masasakit na salita o kaya ay ang paninira gamit ang internet. Layon ng batas na maging pangangailangan sa lahat ng elementarya at hayskul sa buong bansa na pagkaroon ng mga polisiya upang mahadlangan at magawan ng karampatang aksyon ang mga kaso ng pambu-bully sa kanya-kanyang institusyon. Ayon sa batas, ang pambu-bully ay mangangahulugan ng kahit anong paraan ng panggigipit na ginagawa ng isa o ng isang grupo sa isa pa—pisikal man, berbal o mental—na naglulundo sa kawalang ganang o takot na pumasok ng isang estudyante sa eskuwelahan. Kasama rin dito ang tinatawag na cyber-bullying. Ano ang cyberbullying? Ito ang pang-aapi gamit ang ano mang electronic device, tulad ng email, instant messaging, text, blogs, websites...

Words: 2282 - Pages: 10

Free Essay

Lala

...Lala La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la...

Words: 257 - Pages: 2

Premium Essay

Lala

...1. What is the business ethics issue that you can find in the movies? The movie Wall Street represent of bad morals and bad business ethics in the world of business.There are the main character that is Bud Fox by Charlie Sheen and Gordon Gekko by Michael Douglas.The business ethics issue that we find in this movie is, Gekko does not want just a few tips on the stock market, he wants information of the sort that should be confidential, obtained by any means necessary, even if it involves using unethical and illegal methods. Desperate to advance in life, Fox agrees. One of his first job is to spy on Sir Lawrence Wildman and follow his next move. By following Wildman through New York, Fox founds that he is out to take control of a major steel company in Pennsylvania and informs Gekko who breaks the news to the press and then and buys the shares. He continues to curious information, going as dressing up as a cleaner and breaking into the offices of lawyers and businesses after work in order to gain necessary data.Bud Fox believes that the Bluestar Airlines can be move on and will be success. 2. What is the business ethical dilemma for Bud Fox and Gordon Gekko’s are facing that depicted in the movies? Things seem to be going well, but then Fox learns at a shareholders meeting that Gekko has indeed double-crossed him and in fact intends to sell off all of Bluestar's assets leaving Carl and the entire Bluestar staff unemployed once the stock peaks at it's price. Fox himself...

Words: 827 - Pages: 4

Premium Essay

Lala

...BS1 GENERAL LEDGER ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- In Partial Fulfillment To the Requirements in Technical Documentation ------------------------------------------------- Submitted to Associate Professor Domingo, Vivien, DBA Submitted by Edward A. Almerol Zharmaine C. Cruz July 14, 2014 Part 1 PROPOSAL SUMMARY * BS1 General Ledger * Keywords General Ledger System, Income Statement, Balance Sheet, Trial Balance Report, General Ledger Report. * Abstract The General Ledger has been the basic bookkeeping tool of double-entry accounting since the Green Eyeshade days. It records financial transactions as both Credits and Debits in balance sheets, which before the advent of software were bound together in huge volumes like something out of a Dickens novel. BS1 General Ledger from Davis Business Systems brings the General Ledger up to cyber speed with a variety of easy-to-use accounting tools that can track budgets and financial data and generate income statements...

Words: 3603 - Pages: 15

Premium Essay

Lala

...Write a 1,050- to 1,400-word paper explaining the role of a security manager within different organizations, including their role in achieving the larger organization’s goals. Describe how the security manager’s role is crucial to protecting the security needs of an organization. Identify key responsibilities and why they are vital. Use at least three references from the reading assignment, Internet articles, Electronic Reserve Readings articles, or industry journal articles to support your paper. Cite your sources. Explain 1. the role of a security manager 2. managers in different organizations 3. How security managers role is crucial to protect the organization 4. Identify key responsibilities 5. Why are their responsibilities vital? The role of a security manager within different organizations may differ in a few aspects, but all in all, that person’s role is extremely crucial and vital for the organization to maintain its objective and reach its goals. The end point of a security manager’s goal is ultimately to protect the security needs of the organization. We may see this in the role of the security manager of TSA (Transportation Safety Administration) as well as in the role of a private security firm such as Gaven de Becker & Associates. While the security manager of TSA has the responsibility of assuring the protection of the security of traveling citizens at airport terminals, the responsibility of a security manager at Gaven de Becker will be focused...

Words: 272 - Pages: 2

Premium Essay

Lala

...HIGHER P.O.D I can see the unthinkable beyond visions and dreams. Some interpret the signs it's all a mystery to me But my faith sees the invisible,  Looks into the soul that come across the unseen Am I blind or do I see for the first time In a world of hate where love's denied But my faith believes the impossible Here for the taking so I'm ready to go [Chorus] Higher-- a place I've only imagined Higher-- farther than I've ever gone Higher-- it'll all make sense when I get there All the things I know and the things I don't I'm standing on my own This unparalleled life is a gift and not my own So I keep on walking through the valley of the unknown My faith redeems the most despicable,  Low life, no good man like me My life is sketched out on these pages like a map Been good, I've been bad but it shows you where I'm at Look real close, it'll show you how to find The treasure of your soul, one love divine [Chorus] If that's all that you have to give (Is that all you have to give) Take me higher. I want to go higher Go ahead. I won't settle for less Take me higher. I want to go higher So you can do what you want And say what you want Live how you want And die how you want But this faith has put my mind at ease,  Souls at peace & my spirit flies free!...

Words: 262 - Pages: 2

Free Essay

Lala

...4 years..remember me or not? I guess not because not once did you ever try to find out how I'm doing o how far I've progressed in lifee, o i I even progress or not? C'mon Farheen, it wasn't like I was going to eat you. Comparitvely to you, I did try to find out how my best friend is doing. How the person who taught me how to live is doing. I tried everything I could. I sent you pm's on IF, emails, Im's knowing you have deleted everything, but I still sent emails and messages wishing a miracle would happen and maybe you would answer. All my emails kept coming back because "the email I'm trying to reach does not exist"...lol, yet I never stopped because it's my only option. I even tried calling home many times over the last 4 years, (yes, i'm sorry) but as usual, i'm too shy to speak or just afraid of hearing something I wouldn't be able to take. I contacted zizou, but I was afraid to ask about your contact, I'm afraid to be mocked, I know I'm not going to get anything from him, so I'm afraid to ask. Although, I did ask him how Nikki is and if she is doing okay? because I just couldn't stop myself from asking... it's something I ask god everyday before I sleep and after I wake up. To which he replied "yes, she is good". and Really, I had never felt so satisfied before. I finally smiled and I'm thankful to him, forever. You know Farheen, you left...

Words: 533 - Pages: 3

Free Essay

Lala

...12/19/14 Systematic Traps and Biases in Professional Judgment: Insights from Research in Psychology Douglas F. Prawitt, PhD, CPA Brigham Young University The Emerging Science of Judgment • Rapid change, increased complexity in business • Greater importance of professional judgment The Emerging Science of Judgment • Rapid change, increased complexity in business • Greater importance of professional judgment Fortunate coincidence: A critical mass of insight on human judgment emerging— 30+ years of research in economics, management, and cognitive psychology bearing fruit 12/19/14 Ambitious goals for today • Introduce a model—common vocabulary and framework • Explain importance of proactive “reframing” and identify common pitfalls in applying the judgment model • Identify and explain judgment biases, and how to mitigate their impact Visual Perception Professional Judgment: The process of reaching a conclusion where there are a number of possible alternative solutions and uncertainty is involved. 12/19/14 Professional Judgment: The process of reaching a conclusion where there are a number of possible alternative solutions and uncertainty is involved. ‐‐A simple process‐oriented professional judgment framework is helpful… The KPMG Professional Judgment Framework © 2010 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated...

Words: 1172 - Pages: 5

Free Essay

Lala

...SAT Vocabulary A abase (v.) to humiliate, degrade (After being overthrown and abased, the deposed leader offered to bow down to his conqueror.) abate (v.) to reduce, lessen (The rain poured down for a while, then abated.) abdicate (v.) to give up a position, usually one of leadership (When he realized that the revolutionaries would surely win, the king abdicated his throne.) abduct (v.) to kidnap, take by force (The evildoers abducted the fairy princess from her happy home.) aberration (n.) something that differs from the norm (In 1918, the Boston Red Sox won the World Series, but the success turned out to be an aberration, and the Red Sox have not won a World Series since.) abet (v.) to aid, help, encourage (The spy succeeded only because he had a friend on the inside to abet him.) SAT Vocabulary A abhor (v.) to hate, detest (Because he always wound up kicking himself in the head when he tried to play soccer, Oswald began to abhor the sport.) abide 1. (v.) to put up with (Though he did not agree with the decision, Chuck decided to abide by it.) 2. (v.) to remain (Despite the beating they’ve taken from the weather throughout the millennia, the mountains abide.) abject (adj.) wretched, pitiful (After losing all her money, falling into a puddle, and breaking her ankle, Eloise was abject.) abjure (v.) to reject, renounce (To prove his honesty, the President abjured the evil policies of his wicked predecessor.) abnegation ...

Words: 23163 - Pages: 93

Premium Essay

Lala

...The Ethics of Koreans Don Baker In Korean Spirituality, I outlined the tremendous variety of spiritual beliefs and religious practices found among the Korean people today, and showed that over the centuries spirituality on the Korean peninsula has grown ever more complex and diverse. By the beginning of the 21st century, Koreans could choose among a wide variety of options for expressing their spiritual yearnings and pursuing their spiritual goals. They had available to them a broad range of both institutional and informal approaches to addressing their core spiritual concern of transcending the limitations of existence as an independent, autonomous individual, as well as for tackling various unpleasant side effects of such an existence: mortality, sickness, poverty, and loneliness, to mention just some of the obstacles human beings inevitably face as they navigate the turbulent passage from birth to death. Koreans can turn to their folk traditions, to various forms of Buddhism or Christianity, to Confucianism, to new religions, or to other organizations promising them help in their spiritual quest to overcome the frustration, uncertainty, confusion, and even boredom that can result from not having a clear picture of what their role is in this world they live in, why they are here and what will happen to them after they die, or of how they can cope with the multitude of unforeseen intrusions into their personal mental and physical space that are unavoidable as long as they are...

Words: 10287 - Pages: 42

Premium Essay

Lala

...1. Define Water Pollution - page 532 – 2. What human activity is most likely release arsenic into surface waters is (page 544) 3. How long did it take for oysters to filter all the water in the Chesapeake Bay Estuary one century ago? Page 172-173 4. What are some human activities that diminish a river’s natural ability to dilute pollution? Page 535 5. What are some different types of pollution that come from sewage? Page 554 6. Identify three input controls and three output controls for dealing with solid waste. 7. Identify three input controls and three output controls for dealing with contaminated water. 8. Identify three point sources of pollution and three non-point sources of pollution (page 532): 9. What is the limit on fecal coliform bacteria in order for water to be considered to be safe for consumption (notes)? 10. Water pollution laws of the 1970’s have achieved: page 552 11. Large fish kills and drinking water contamination still occur because 12. Define cultural eutrophication and consider the order of events that result in its occurrence. Pages 539-541 13. How can we can prevent or reduce cultural eutrophication? Page 540 14. How can we clean up lakes suffering from cultural eutrophication? Page 540 15. What are Four reasons ground water does not naturally cleanse itself as rivers and streams do Pages 542-543 16. What level of dissolved oxygen is considered sufficient for...

Words: 314 - Pages: 2

Free Essay

Lala

...KalaMoNa Patty A delicious and nutritious patty. Researcher: Jul Marie G. Ventolero Abstract This study was conducted to determine the effect of the combined mongo seeds, squash and flour to form a delicious and nutritious patty. First, the materials needed were prepared. Kalabasa, Monggo and flour are the most needed material. KalaMoNa, (a short term for kalabasa, monggo and harina) were measured to the desire amounts. Three set-ups were made to determine which variable has affected the resulting products. Acknowledgement The researcher would like to express her gratitude to the following persons who help her to make this study a reality. First, to Our Almighty God, who is the great and humble source of inspiration and strength so that she can pursue this Investigatory Project. Second, to her parents for the unending support that they gave to her for this kind of study. Third, to her teacher, Mrs. Mary Jane C. Cacas for suggesting some good ideas that she can add to her Investigatory Project. Fourth and lastly, to her friends, especially to May Ann and Arnie Joy Balahan for helping encoding her research papers and supporting her I.P. as well as she do to them. For once, thank you very much for without you tis I.P. won’t be successful. Table of Contents TITLE PAGE……………………………………………………………………………...i ABSTRACT……………………………………………………………….………………ii ACKNOWLEDGEMENT……………………………………………………………….iii TABLE OF CONTENTS…………………………………………...

Words: 1891 - Pages: 8

Premium Essay

Lala

...Animation Synopsis Human Rights (LGBT): Two girls seating on a bench at a park cuddling. An old man passes by and scolded the girls and said “This is not right, you are not supposed to be together, how would your parent`s feels if they know about this” and the girls give a blank stare at him. The old man give a disgusted look at the girls and walk away. The next day the old man came across two guys kissing each other at the park. The old man stared and the gay couple and said “what is wrong with the teenagers these days, being gay and all, your parents will feel ashamed If they know about this”. The next week the old man`s son came back from Australia. They had dinner together and the son said “Daddy, I am getting married” and the dad was so happy and asked “Who is that lucky woman” and the son replied “Dad, I am actually getting married to a guy”. The dad cried and he was stunt when he heard his son is marrying a guy. The dad scolded the son and said “I won`t approve this marriage, I won`t let you marry a guy, why can`t you marry a girl just like a normal human being” and the son said “ I am a normal human being, it is my right to marry a guy who I really love” The dad`s face changed. Instead of getting angry he accepted the fact that his son is gay. He regret saying what he said to the couples and feels sorry. RASIONAL: “it doesn’t matter who you are, never judge them for who or what they...

Words: 282 - Pages: 2