Free Essay

Mr, Sead Dzananovoc

In:

Submitted By sejodz
Words 3133
Pages 13
Univerzitet u Novom Sadu Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja - ACIMSI

Centar za Menadžment u sportu
Studijski program Menadžment u sportu Opšte informacije
Poslediplomske magistraske studije iz Menadžmenta u sportu Univerzitet u Novom Sadu organizuje i realizuje od školske 1999. Ove studije usmerene su na osposobljavanje stručnih i naučnih kadrova za rad u sportskim ustanovama i organizacijama, u naučno-istraživačkim i obrazovnim ustanovama u oblasti sporta. Multidisciplinarni pristup omogućuje studentima da dobiju šira znanja iz raznih naučnih disciplina i modernih metoda istraživanja u menadžmentu koja neposredno doprinose poboljšanju njihovih stručnih potencijala, sposobnosti i veština za menadžerske funkcije, kao i za razvijanje i unapređivanje tih funkcija u konkretnim sportskim okruženjima. Studije obuhvataju najnovija naučna i stručna saznanja iz oblasti menadžmenta, marketinga, finansija, oraganizacije javnih ustanova, psihologije i komunikacije u sportu, sociologije sporta, metodologije istraživanja u sportu. Plan omogućuje fleksibilan pristup profesionalnim preferencijama studenata u pogledu sticanja i produbljivanja znanja u određenim oblastima menadžmenta u sportu kroz izborne predmete i seminarske radove. Ne samo programi pojedinačnih predmeta, već i angažovanje naučnika sa raznih fakulteta u izvođenju nastave i izradi master radova izražavaju multidisciplinarni karakter studija ♦ Koodrinator: Dr Dragan Koković, redovni profesor Filozofskog fakulteta; uža naučna oblast – Sociologija kulture i sociologija obrazovanja; nastava na osnovnim studijama –Sociologija obrazovanja i Sociologija kulture na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu; nastava na poslediplomskim studijama Sociologija sporta ♦ Nastavne baze: Filozofski fakultet– Novi Sad, Ekonomski fakultet – Subotica, Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje – Novi Sad. ♦ Prostor: Za realizaciju nastave koristi se prostor navedenih fakulteta u Novom Sadu. ♦ Sedište: ACIMSI, Univerzitet u Novom Sadu. ♦ Oprema: Studentima je na raspolaganju oprema fakulteta koji učestvuju u izvođenju nastave i ACIMSI. ♦ Bibliotečki fond: Na raspolaganju studentima su biblioteke svih učesnika u realizaciji nastave, kao i fond Biblioteke Matice srpske u Novom Sadu. ♦ Kontakt: Prof. dr Dragan Koković, e-mail: kokovic1@ptt.yu, sekretar studija, Perić Jovan, e-mail perjov@uns.ns.ac.yu, 0214852017, 0216350729

1

STRUKTURA STUDIJA
A. Diplomske akademske studije - master
1. Naziv i zadaci
Naziv: Diplomske studije – master iz Menadžmenta u sportu Osnovno usmerenje: Menadžment u sportu. Studije su interdisciplinarnog i mentorskog tipa, što znači da se svakom studentu određuje mentor prema njegovim opredeljenju za oblast specijalizacije - usavršavanja. Studentima je ponuđeno više izbornih predmeta, od kojih oni odabiraju predmete čiji sadržaj odgovara poslu kojim će se profesionalno baviti, kao i predmete koji obezbeđuju opšte znanje iz odgovarajuće oblasti, odnosno širi pogled na oblast profesionalnog usmerenja. Ciljna grupa: diplomirani na fakultetima i akademijama za sport, ekonomisti, sociolozi, pedagozi, koji su završili osnovne studije (4 godine), kao i lica koja su diplomirala na drugim fakultetima a čije prethodno obrazovanje omogućuje nesmetano praćenje nastave (o tome se izjašnjava organizator studija). Međunarodni aspekt: Bolonjska deklaracija. Program: ♦ OBAVEZNA EDUKACIJA: menadžerska ekonomija, sociologija sporta, menadžment sportskih objekata i događaja, marketing u sportu, menadžment finansija, psihologija i komunikacija u sportu, metodologija istraživanja u oblasti menadžmenta. ♦ SPECIJALISTČKI DEO: izbor predmeta u dogovoru sa mentorom, koji će biti u skladu sa potrebama oblasti kojom će se kasnije student baviti. ♦ Polaganjem odabranih predmeta student mora da sakupi najmanje 60 ECTS bodova. Ciljevi programa: cilj ovih studija je osposobljavanje studenata da analiziraju i proučavaju suštinu i značaj menadžmenta u procesu sportskog delovanja. Takođe, jedan od ciljeva programa je da studenti razumeju osnovne zadatke, faze i karakteristike sportskog menadžmenta, da se upoznaju sa socio kulturnim i ekonomskim dimenzijama sportskog menadžmenta, da steknu saznanja o funkcionisanju sportskih organizacija i da shvate funkciju sportskog menadžera kao vizionara, stratega i kreatora sportske politike. Ishodi programa: Od studenta se očekuje da nakon završenih studija pokaže sveobuhvatno, specijalizovano i detaljno znanje i razumevanje suštine i značaja menadžmenta u sportu. Studenti će biti obučeni za samostalno kritičko sagledavanje

2

aktuelne problematike u oblasti menadžmenta u sportu, kao i za vođenje sportskih oragnizacija, razvoja karijere zaposlenih, postavljanje ciljeva i njihovu realizaciju. Akademski naziv Master u oblasti menadžmenta u sportu

2. Uslovi za upis na studijski program
Završene četvorogodišnje studije na fakultetima i akademijama za sport, ekonomskim, pravnim i drugim fakultetima društvenih nauka, odnosno stečenih 240 ECTS .

3. Lista obaveznih i izbornih studijskih predmeta, sa okvirnim sadržajem. 3.1. Obavezni predmeti: 3.1.1. Menadžerska ekonomija Osnovni cilj predmeta:
Cilj predmeta je sticanje ključnih spoznaja na području prirode, metodologije i pregleda ekonomije i makroekonomije, makroekonomskih škola i pravaca, merenja makroekonomskih aktivnosti, novca i centralne banke, tržišta dobara, novca i rada, fiskalne i monetarne politike, makroekonomije otvorene privrede, ekonomskog rasta, savremenog kapitalizma, globalizacije i tranzicije.

Kratak sadržaj predmeta:
Priroda i metodologija ekonomije, priroda i pregled makroekonomije. Kratak kurs škola i pravaca u ekonomiji, merenje ekonomskih aktivnosti, makroekonomija kratkog roka, novac i centralna banka, tržište dobara, tržište novca i tržište rada i nezaposlenost, fiskalna politika, monetarizam, cene, očekivanja, makroekonomija otvorene privrede, ekonomski rast, savremeni kapitalizam, globalizacija, tranzicija.

Literatura:
• Josifidis, K. (2006) Makroekonomija – principi, teorije, politike. Novi Sad: Futura publikacija (odabrana poglavlja)

3.1.2. Sociologija sporta Cilj predmeta: Cilj predmeta je da upozna studente sa faktorima koji utiču na strukturu i funkcionisanje sportske organizacije, sa istorijskim, antropološkim i sociološkim aspektima sporta. Cilj je da se ukaže na skrivene, ali suštinske veze i

3

odnose između sportskih fenomena i dubljih antropološko-solcioloških struktura koje ih determinišu, što omogućuje njihovo objektivnije sagledanje i bolje razumevanje Kratak program: Socio-kulturno okruženje i sport. Savremeni način života i sport. Društvena stratifikacija i sport. Društvene funkcije i sport (manifestne i latentne funkcije). Lokalna zajednica i sport. Nacionalna kultura, nacionalni karakter i sport. Duh podneblja i sport. Organizaciona klima, organizacione strategije i sport. Sport kao društvena institucija, društvena moć i sport, društvena pokretljivost i sport, fenomen sportske publike, upravljanje sportskom publikom, mogućnost humanizacije sporta

Literatura:
• • • • Koković, D. (2006.) Sociologija sporta, Sportska akademija, Beograd. Koković, D. (2000.) Socijalna antropologija (sa elementima antropologije sporta), Viša košarkaška škola, Beograd. Petrović, K., Hošek, A. (1986.) Prilozi za Sociologiju sporta 1,2. Zagreb: Komisija za udžbenike i skripta Fakuleta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu,. Zbornik: Values in sport (2000.). London: E&FN Spon,.

3.1.3. Menadžment sportskih objekata i događaja Cilj predmeta: Cilj ovog predmeta je da pruži studentima alate za izvršenje svakodnevnih aktivnosti, kao što su uravnoteženje potreba sportskog objekta i opreme se ograničenim resursima; povećanje bezbednosti, upravljanja rizikom i sprečavanje nepoželjnih događaja; utvrđivanje prioriteta i rasporeda korišćenja objekta; planiranje renoviranja i konstituisanja objekata i razvijanje i sprovođenje programa održavanja objekta. Kratak program: Marketing sportskog objekta i događaja. Istraživanje tržišta i marketinška strategija; Planiranje ciljeva događaja; Finansijsko planiranje; Planovi pravila i službenika; Planovi rizika i iznenadnih događaja; Planiranje opreme, uniformi i dobavljača; Planovi nagrada i priznanja; Planovi transporta; Marketinška kampanja sportskog događaja; Planovi zapošljavanja; Upravljanje sportskim objektom: rizik, pravna odgovornost i plan bezbednosti.

Literatura:
• • Raič, A., Maksimović, N. (2001.) Sportski menadžment. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Tomić, M. (2001.) Menadžment u sportu. Beograd:Astimbo,

3.1.4. Metodologija naučnog istraživanja Cilj predmeta: Detaljno upoznavanje studenata sa osnovnim principima, postupkom i kvalitativnim i kvantitaivnim metodama istraživanja, kao i savremenim tehnikama za obradu, prezentaciju i analizu podataka.

Kratak program: Struktura naučnog znanja; Naučni metod i metodologija, Projekat i plan naučnog istraživanja; Etički aspekti naučnog istraživanja; Pristupi istraživanju

4

menadžmenta; Pregled literature; Kvantitativni i kvaliativni metodi istraživanja u menadžmentu i sportu, Uzorkovanje u istraživanju; Tehnike za obradu i prezentaciju podataka; Analiza rezultata; Akademsko pisanje. Literatura: • Šušnjić, Đ. (1999.) Metodologija. Beograd: Čigoja • Novaković, S. (1998) Hipoteze i saznanje. Beograd: Nolit • Veber, M. (1986) Metodologija društvenih nauka. Zagreb: Naprijed • Bogdanović. M. (1993) Metodološke studije. Beograd: Institut za političke studije

3.2. Izborni predmeti:
A. Izborni predmet I: 3.2.1. Veštine komuniciranja u sportu

Cilj predmeta: Cilj ovog kursa je osposobljavanje studenata da analiziraju i proučavaju socijalne entitete, kao što su: socijalna percepcija, interakcija i komunikacija na nivou pojedinaca i u kontekstu grupne dinamike. Krajnji cilj ovog kursa je osposobljavanje studenata za praćenje naprednih komunikoloških treninga, kao i primena stečenih znanja i veština u sportskim aktivnostima koje vode.

Kratak program: Socijalna interakcija. Socijalna percepcija. Komunikacija kao vrsta interakcije.
Kanali komunikacije. Komunikacijake veštine: načini uspostavljanja komunikacije sa različitim tipovima sagovornika; strategije nenasilnog rešavanja konflikata. Vrste grupa i njihove karakteristike. Grupna struktura. Grupna dinamika. Literatura: • Tomić, Z. (2003) Komunikologija. Beograd: Čigoja • Marković, M. (2000) Poslovna komunikacija. Beograd: Clio • Franceško, M. (2003) Kako unaprediti menadžment u preduzeću. Novi Sad:Prometej • Brajša, P. (1993) Menadžerska komunikologija. Varaždin: Društvo za razvoj informacijske pismenosti

3.2.2. Psihologija uspeha u sportu Cilj predmeta: Osposobljavanje studenata za razumevanje i psihološku analizu uspeha u sportu, kao jedne od najznačajnijih odrednica sportske aktivnosti. Upoznavanje studenata sa psihologijom uspeha u cilju ovladavanja veštinama uspešnosti koje bi se dalje prenosile putem edukacije i vođenja sportskih aktivnosti.

Kratak program: Motivacija uspeha. Umeće rada sa ljudima. Odgovrnost.
Upravljanje vremenom (time managment). Povladavanje stresa i izgaranja (burnout) u sportu. Psihološka pripremljenost i spremnost. Psihološka stanja sportista. Samopuzdanje kao faktor uspeha u sportu. Pažnja i kocetracija u sportu. Psihološki

5

aspekti rada sa grupom. Struktura male grupe- sportskog tima. Kohezivnost grupe i uspeh u sportu. Literatura: • Paranosić, V. (1982) Psihologija sporta. Beograd: Partizan • Lazarević, Lj. (2003) Psihološka priprema sportista. Beograd: Viša škola za sportske trenere • Singer, R.N. (1975) Myths and thruths in sports psychology. New York: Harper & Row

3.2.3. Menadžment ljudskih resursa Cilj predmeta: Cilj predmeta je da ukaže na značaj ljudskih resursa a naročito našim novim menadžerima, kadrovskim stručnjacima, profesionalcima koji se bave ljudskim resursima u sportskoj organizaciji.

Kratak program: Uvod u menadžment ljudskih resursa. Analiza poslova u sportskim organizacijama. Planiranje ljudskih resursa u sportskoj organizaciji. Pribavljanje (regrutovanje potencijalnih kandidata). Selekcija. Razvoj zaposlenih. Studije menadžmenta i organizacione strukture. Promene kao osnove razvoja. Mesto vođstva u menadžment procesu. Moć kao osnovna energija lidera. Timska organizaciona struktura. Organizaciona kultura i strategija upravljanja ljudskim resursima. Literatura: • Vujić, D. (2003) Menadžment ljudskih resursa i kvalitet. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju • Bogićević, B. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta • Torrington, D., Hill, L.,Taylor, S. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Novi Sad: Data status • Bahtijarević-Šiber, F. (1999) Management ljudskih potencijala. Zagreb: Golden Marketing

B. Izborni predmet II: 3.2.4. Menadžment finansija Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa sadržajima i temama vezanim za upravljanje finansijama u sportskim organizacijama.

Kratak program: determinante funkcionisanja finansijskog mehanizma; strukture finansijskih instrumenata, tokova i segmenata finansijskog tržišta; repertoara finansijskih usluga koje pruža bankarski sektor; usluge i funkcije platnog prometa u zemlji i prema inostranstvu; koncepta menadžmenta u monetarnoj i bankarskoj sferi

6

kao i u domenu funkcionisanja finansijskog tržišta (tržište novca; tržište novčanog kapitala i hartija od vrednosti; devizno tržište. Literatura: • Bjelica, V. (1995) Bankarstvo. Novi Sad: Finansing centar • Vunjak, N. (1995) Finansijski menadžment. Subotica: Ekonomski fakultet • Ćirović,M. (1996) Bankarski menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet

3.2.5. Marketing u sportu Cilj predmeta: Cilj predmeta je da upozna studente sa problemom tržišta u sportu i funkcionisanjem tržišnih proizvoda. Marketing menadžeri u sportu treba da poseduju znanja o tome da sport ima specifičnu misiju pa je zato da se o marketingu u sportu govori sa drugih pozicija.

Kratak program: Specijalna priroda sportskog marketinga; Marketing menadžment u sportu; Sportski potrošač; Perspektiva u ponašanju sportskog potrošača; Uloga istraživanja u sportskom marketingu; Segmentacija tržišta; Sportski proizvod; Strategije obrazovanja cena; Promocije; Mesto; Odnosi sa javnošću; Koordiniranje i kontrolisanje marketing miksa. Literatura: • Lovreta, S., Radunović, V., Kalinić (1997) Marketing u trgovini. Beograd: Ekonomski fakultet • Vasiljev, S. (2005) Marketing. Novi Sad: Prometej • Schlossberg, H. (1996) Sport marketing. London: Blackwell Publishers.

3.2.6. Socijalna antropologija sporta Cilj predmeta: Cilj ovog predmeta je da afirmiše pomenuta zapuštena područja, shvatanje sporta kao značajne komponente ljudske prirode, ljudskih potreba, vrednosti kulture, sporta kao sastavnog dela ljudske svakodnevice i života. Cilj je da studenti u trouglu igre, rada i stvaralaštva uoče suštinska obeležja sporta, kao svojevrsne, višeslojne i u sebi protivrečne pojave, koja korespondira sa svim bitnim crtama konkretnog društva i kulure.

Kratak program: Antropologija kao nauka o čoveku. Opšta antropologija. Fizička antropologija. Kulturna antropologija. Filozofska antropologija. Pojam ljudske prirode. Antropološko određenje čoveka. Antropološko shvatanje ljudskih potreba i vrednosti, obrasci kulture i sporta. Neverbalno ponašanje i sport. Čovek i kultura. Multikulturalizam i sport. Sport i rad. Rad, sport i igra. Fenomen homo ludensa. Čovek i sportsko stavralaštvo. Sport kao mitološka tvorevina. Sport i ritualna praksa. Čovek stil i estetsko. Čovek i nasilje. Kulturološke dimenzije sporta. Magijska dimenzija sporta Literatura:

7

• • • •

Scheler, M. (1996) Ideja Čovjeka i antropologija. Zagreb: Globus Koković, D. (2000) Socijalna antropologija- sa elementima antropologije sporta. Beograd: Viša košarkaška škola Fabijati, U.,Maligeti, R.,Matera, V. (2002) Uvod u antropologiju. Beograd: Clio. D. Tomić (2000) Antropologija sporta. Beograd: Privatno izdanje

3.2.7. Etika u sportskom menadžmentu Cilj predmeta: Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa etičkim i moralnim rezonovanjem u sportu, fer plejom u takmičarskom sportu, sa stavrnošću i idealom filozofije sporta.

Kratak program: Problematika etike u sportu. Sportko ponašanje. Vrednost, moralnost i sport. Unutrašnja moralnost sporta, sport i moralno obrazovanje. Sport i moralna odgovornost. Sport i fundamentalne ljudske vrednosti. Doping i nasilje. Etički problemi komercijalizacije sporta. Moralne odgovornosti u sportskom menadžmentu. Biznis i društvena odgovornost. Moralna odgovornost biznisa u sportu. Mogućnost moralnog kompromisa. Literatura: • Sajmon, R.L. (2006) Fer-plej-Etika sporta. Beograd: Službeni glasnik • Simonović, Lj. (1995) Sport, kapitalizam, destrukcija. Beograd: Lorka • Koković, D. (1986) Sport bez igre. Titograd: Univerzitetska riječ.

3.2.8. Pravni aspekti sporta Cilj predmeta: Cilj predmeta je da upozna studente sa pravnim aspektima sporta i pravničkim iskustvom u razvijenim zemljama koje imaju uređen pravni obrazac sportskog života. Cilj je da se ukaže na pravne mogućnosti kao i pravne obaveze i imovinsku odgovornost organizatora.

Kratak program: Sportsko pravo i odnos sportskog prava sa drugim granama prava.
Evropski model sporta. Ugovori u sportu. Pravne obaveze i imovinska odgovornost organizatora. Vrste obaveza organizatora sportskih priredbi. Povrede na sportskim priredbama. Pravni odnos između organizatora, učesnika i gledalaca sportske priredbe. Razlozi, uslovi i vrsta imovinske odgovornosti organizatora sportske priredbe. Pravni značaj ponašanja oštećenog(povređenog lica). Sportista kao oštećeni(povređeni). Gledalac kao povređeni(oštećeni). Pojam sportske uprave. Internacionalna sportska uprava. Upravljanje rizicima u sportskim organizacijama. Globalizacija i korporativno upravljanje. Literatura: • Đurđević, N. (1994) Sportske priredbe. Kragujevac: Pravni fakultet • Ljubojević, G. (2003) Osnove prava i etike u sportu. Novi Sad: Fakultet za uslužni biznis

8Sajmon, R.L. (2006) Fer-plej-Etika sporta. Beograd: Službeni glasnik

3.2.9. Odnosi s javnošću u sportu Cilj predmeta: Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa važnošću odnosa s javnosti u sportu i preokupiranošću medija sa ovom temom. Takođe treba ukazati kakva može biti njihova praktična primena u sadašnjem i budućem vremenu, vremenu preteranog publiciteta. Posebno treba istaći specifičnost i prirodu odnosa s javnošću u savremenom sportu

Kratak program: Problem definisanja odnosa s javnošću. Odnosi s javnošću i usmeravanje informacija prema onima kojima su potrebne. Odnosi s javnošću i mogućnosti manipulacije stavovima i mišljenjima. Odnosi s javnošću u sportu kao kombinacija imidža i reputacije. Imidž i identitet kao temelji odnosa sa javnošću. Privatno predstavljanje i odnosi s javnošću. Značaj odnosa s javnošću u rešavanju nesporazuma. Javne službe i odnosi s javnošću. Mediji i odnosi s javnošću. Na koji način odnosi s javnošću mogu da pomognu u sticanju odlika i imidža dobrom menadžera u sportu. Literatura: • Dejvis, A. (2005). Public relations: od A do Ž. Novi Sad, Adižes • Blek, S. (2003). Odnosi s javnošću. Beograd, Clio • Džamić, L. (1995). Public relations. Beograd: Ufa media, Smart communications

3.2.10. Upravljanje medijima u sportu Cilj predmeta: Istaći da mediji predstavljaju jedan od najznačajnijih fenomena modernog društva. Ukazati na njihovu prisutnost i isprepletanost sa svim oblastima društvenog života: politikom, obrazovanjem, porodičnim, javnim i privatnim životom. Kritičko razmatranje medija i ukazivanje na opasnost od pasivizacije i potpunog predavanja sportskim događajima. Razumevanje fenomena publike koja se često nekritički predaje sportskim događajima i upada u zamku pasivnog i sedelačkog načina života.

Kratak program: Masovni mediji i sport. Mediji – globalni stadion savremenog sporta.
Specifičnost pojedinih medija u sportu (štampa, radio, televizija, film kao posebna prezentacija sporta, internet i savremeni sport). Javnost, javno mnjenje i sport. Globalizacija, mediji i sport. Mediji, manipulacija i sport. Mediji i proizvodnja idola u sportu. Mediji, sport i sponzorstvo. Mediji i biznis. Mediji, slobodno vreme i sport. Medijska prezentacija sportskog imidža. Medijska prezentacija pobede i poraza u sportu. Medijska proizvodnja stereotipa u sportu. Medijska prezentacija igara na sreću. Mediji i virtuelni sport. Literatura: • Koković, D (2004). Sport i mediji. Novi Sad: Fabus • Ritzer, G. (1999). Mekdonaldizacija društva. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk • Virilio, P. (2000). Informatička bomba. Novi Sad: Svetovi • Kastels, E. (2000). Umreženo društvo. Zagreb: Golden Marketing

9Herman, E.S., Mekčesni, R.V. (2004). Globalni mediji. Beograd: Clio

3.2.11. Strategijski menadžment u sportu Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa misijom organizacije u sportu, ciljevima organizacije kao i sa strategijama za postizanje tih ciljeva. Razumevanje tri temeljne aktivnosti strategijskog menadžmenta: određivanje strategije, primena strategije i kontrola i razvoj strategije.

Kratak program: Pojam strategije. Suština i značaj startegijskog menadžmenta, odlučivanje o strategijama i razvoj planova za njihovo ostvarivanje. Usmerenost strategijskog menadžmenta prema okruženju. Analiza okruženja. Analiza dugoročnih vizija. Misije i svrhe postojanja. Strategije akcije. Strateški planovi. Sprovođenje i kontrola. Formiranje strategijskih ciljeva. Specifičnost strategijskog menadžmentau sportu. Literatura: • Stacey, R. (1997). Strateški menadžment i organizacijska dinamika. Zagreb: MATE • Thompson, Jr, Strickland, J.A. (1992). Strategic management: Concept and Casses. Ilinois: Homewood • Raič, A., Maksimović, N. (2001). Sportski menadžment. Novi Sad: Fakultet Fizičke kulture

4. Način izvođenja studija i potrebno vreme za izvođenje pojedinih oblika studija
Šifra Naziv predmeta predmeta C1 C2 C3 C4 O1 O2 Zimski sem. P+V+S 4+0+2 Letnji sem. ECTS P + V + S bodov i 6 6+0+2 8 8 4+0+2 6 5 4+0+2 7

Menadžerska ekonomija Mendžment sportskih objekata i dogadjaja Sociologija sporta 6+0+2 Metodologija naučnog istraživanja Izborni predmet I 4+0+2 Izborni predmet II ( iz oblasti specijalističkog rada) SR Diplomski (master) rad 20 Ukupno: 14 + 0 + 6 14 + 0 + 6 60 C – obavezan (compulsory), O – izborni (optional), P - predavanja, V - vežbe, S seminarski rad ♦ Program studija: plan i program studija moraju po obimu i sadržaju biti u skladu sa zahtevima koji se određuju od strane državnih organa i/ili strukovnih organizacija. ♦ Način izvođenja nastave: predavanja, vežbe, seminari, proučavanje slučajeva, radionice. Nastava iz obaveznih i izbornih kurseva izvodi se ako je upisano najmanje 5 studenata, a za manji broj od 5 studenata, nastava se održava u obliku konsultacija.

10

♦ Način provere znanja: ispiti, seminari, projekti, diplomski rad ♦ Trajanje studija: 1 godina (minimum 60 bodova).

5. Bodovna vrednost
Bodovne vrednosti predmeta navedene su u zagradi i u tabeli.

6. Bodovna vrednost završnog rada
Za odbranu diplomskog (master) rada 20 bodova. Diplomski rad se brani pred kvalifikovanom komisijom.

7. Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta
Zakonom predviđeni uslovi.

8. Način izbora predmeta iz drugih studijskih programa
U skladu sa odredbama Statuta Univerziteta u Novom Sadu.

9. Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa
U skladu sa odredbama Statuta Univerziteta u Novom Sadu.

10. Druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa
O realizaciji studijskog programa brine Stručno veće Menadžmenta u sportu. Stručno veće predlaže Nastavno-naučnom veću Univerziteta rešenja za sva sporna pitanja koja se mogu javiti u realizaciji plana i programa studija.

11

Similar Documents