Free Essay

Oplan

In: Other Topics

Submitted By tentai
Words 2884
Pages 12
Oplan:
Tutok Basa

S.Y. 2013 – 2014

Republic of the Philippines
Department of Education
National Capital Region
DIVISION OF CITY SCHOOLS
Quezon City, Metro Manila

Pangalan _____________________________________ Baitang at Pangkat _____________

Unang Baitang

Masayang Mag-anak Sabado ng umaga, ang lahat ay abalang abala sa kanilang mga gawain. “Maganda ng umaga po, Nanay! Magandang umaga po, Tatay!” ang bati nina Ada at Milo.
Masayang nagluluto ang Nanay sa kusina. Nagtatanim naman ng gulay si Tatay sa bakanteng lote.
“Aw! Aw! Aw!” ang tahol ni Pulgoso habang nakikipaghabulan sa malikot na si Muning.
“Tiktilaok!” ang sabi ng manok nang makitang may dala-dalang patuka si Milo. “Ako na ang maglilinis ng silid Kuya,” sigaw ni Ada. Hapon na nang matapos sa kanilang Gawain ang mag-anak. Kahit pagod, ang lahat ay may ngiti sa labi.
Sila ay larawan ng isang masaya at nagtutulungang mag-anak.
Masayang Mag-anak Sabado ng umaga, ang lahat ay abalang abala sa kanilang mga gawain. “Maganda ng umaga po, Nanay! Magandang umaga po, Tatay!” ang bati nina Ada at Milo.
Masayang nagluluto ang Nanay sa kusina. Nagtatanim naman ng gulay si Tatay sa bakanteng lote.
“Aw! Aw! Aw!” ang tahol ni Pulgoso habang nakikipaghabulan sa malikot na si Muning.
“Tiktilaok!” ang sabi ng manok nang makitang may dala-dalang patuka si Milo. “Ako na ang maglilinis ng silid Kuya,” sigaw ni Ada. Hapon na nang matapos sa kanilang Gawain ang mag-anak. Kahit pagod, ang lahat ay may ngiti sa labi.
Sila ay larawan ng isang masaya at nagtutulungang mag-anak.

Unang Baitang.

Sagutin ang mga tanong.

1. Kailan nangyari ang kuwento? a. Lunes c. Sabado b. Biyernes d. Linggo

2. Sino-sino ang mga abalang abala? a. Nanay c. Kuya b. Tatay d. Lahat

3. Ano ang ginagawa ng tatay? a. Nagdidilig c. nag-aararo b. Nagtatanim d. nagsisibak ng kahoy

4. Ano ang ginagawa ng tatay? a. Naglalaba c. nagluluto b. Nagtatanim d. nagtatahi ng damit

5. Sino ang naglilinis ng silid? a. Ana c. Aida b. Ada d. Aira

6. Ang may dala-dalang patuka ay si ____? a. Milo c. Mila b. Nilo d. Nila

7. Sino si Pulgoso? a. Aso c. manok b. Pusa d. ibon

8. Ano sa mga ito ang tunog nal ikha ni Pulgoso? a. Twit! Twit! c. kokak! Kokak! b. Kwak! Kwak! d. Aw! Aw!

9. Si Pulgoso ay nakikipaghabulan kay Muning. Si Muning ay isang ___. a. Aso c. manok b. Pusa d. ibon

10. Ang tunong o huni ng isang pusa ay ___. a. Twit! Twi! c. Miyaw! Miyaw! b. Kokak! Kokak! d. Meee! Meee!

11. Ano ang sabi ng manok? c. Twit! Twit! c. Tik-Tila-ok! d. Kwak! Kwak! d. Mooo! Mooo!

12. Natapos sa Gawain ang mag-anak ng _____. e. Umaga c. hapon f. Tanghali d. gabi

13. Kahit pagod ang lahat ay makikita sa mukha ng bawat isa ang ___. g. Matamis na tawa c. ngiti sa labi h. Malakas na halakhak d. sulyap

14. Ang ibig sabihin ng abala? i. Walang Gawain c. maraming ginagawa j. Tutok sa Gawain d. walang pahinga

15. Ano ang naramdaman ng mag-anak pagkatapos ng kanilang gawain? k. Malungkot c. maraming ginagawa l. Masaya d. walang pahinga

Republic of the Philippines
Department of Education
National Capital Region
DIVISION OF CITY SCHOOLS
Quezon City, Metro Manila

Pangalan _____________________________________ Baitang at Pangkat _____________

Ikalawang Baitang

Ang Alamat ng Palayan

Ayon sa isang alamat, ang kakulangan sa bigas ang nagtulak sa mga Ifugao na buuin ang Hagdang-Hagdang Palayan. Noong unang panahon, maraming nagutom sa mga Ifugao dahil sa kakulangan sa bigas. Bulubundukin ang kanilang lugar kaya wala silang malawak na mapagtamnan. Naging suliranin din ang patubig sa mga palayan kung kaya patuloy ang kanilang pagkagutom. Isang mumbaki o pari ang kanilang pinuntahan upang itanong kung ano ang kanilang gagawin. Tumayo ang mumbaki sa kanilang pamayanan upang makapag-isip. Lakad siya nang lakad hanggang sa mahapo. “Ano kaya ang aking gagawin?” ang tanong sa kaniyang sarili. Namahinga siya sa isang kuweba. Nakita niya doon ang grupo ng mga bato na kahawig ng grupo ng bundok na kanilang tinitirhan. “Ano ang maaari kong gawin sa mga batong ito,” ang sambit niya sa kaniyang sarili.” Kakaiba ang anyo ng mga batong ito sapagkat animo’y mga baiting ng hagdan,” ang sabi pa niya. Kaniya ring napansin na ang tubig na magmumula sa itaas ng kuweba ay unti-unting dumadaloy mula sa tuktok hanggang kahulihulihang baiting ng mga bato. Ito ang nagbigay ng ideya samumbaki upang himukin ang mga Ifugao upang lumikha ng tila hagdan sa gilid ng bundok na mapagtatamnan ng palay.
Ang Alamat ng Palayan

Ayon sa isang alamat, ang kakulangan sa bigas ang nagtulak sa mga Ifugao na buuin ang Hagdang-Hagdang Palayan. Noong unang panahon, maraming nagutom sa mga Ifugao dahil sa kakulangan sa bigas. Bulubundukin ang kanilang lugar kaya wala silang malawak na mapagtamnan. Naging suliranin din ang patubig sa mga palayan kung kaya patuloy ang kanilang pagkagutom. Isang mumbaki o pari ang kanilang pinuntahan upang itanong kung ano ang kanilang gagawin. Tumayo ang mumbaki sa kanilang pamayanan upang makapag-isip. Lakad siya nang lakad hanggang sa mahapo. “Ano kaya ang aking gagawin?” ang tanong sa kaniyang sarili. Namahinga siya sa isang kuweba. Nakita niya doon ang grupo ng mga bato na kahawig ng grupo ng bundok na kanilang tinitirhan. “Ano ang maaari kong gawin sa mga batong ito,” ang sambit niya sa kaniyang sarili.” Kakaiba ang anyo ng mga batong ito sapagkat animo’y mga baiting ng hagdan,” ang sabi pa niya. Kaniya ring napansin na ang tubig na magmumula sa itaas ng kuweba ay unti-unting dumadaloy mula sa tuktok hanggang kahulihulihang baiting ng mga bato. Ito ang nagbigay ng ideya samumbaki upang himukin ang mga Ifugao upang lumikha ng tila hagdan sa gilid ng bundok na mapagtatamnan ng palay.

Ikalawang Baitang

Sagutin ang mga tanong.

1. Ang binasa mong kuwento ay isang _____. a. Kuwentong bayan c. pabula b. Maikling kuwento d. alamat

2. Ang pangunahing suliranin ng mga Ifugao ay ang _____. a. Kawalan ng gulay c. kawalan ng bigas b. Kawalan ng prutas d. kawalan ng bahay

3. Sino ang hinihingan ng tulong ng mga Ifugao? c. Datu o pinuno c. Kapitan o Kagawad d. Mumbaki o pari d. lakan o lakandula

4. Ano ang nagging batayan ng mumbaki ang Hagdang-hagdang Palayan? e. Gutom ang mamamayan f. Kasaganahan ng mamamayan g. Kadakilaan ng mamamayan h. Kagandahan ng paligid

5. Ang ibig sabihin ng salitang malawak ay _____. i. Makitid c. mahaba j. Malapad d. makapal

6. Ang mumbaki ayos sa kuwento ay isang _____. k. Pinuno c. mahaba l. Pari d. lakan

7. Napansin ng mumbaki o pari ang kakaibang bagay na maglulutas sa suliranin ng mga Ifugao. m. Lupa c. puno n. Bato d. kahoy

8. Bulubundukin ang kanilang lugar. Ano ang ibig sabihin ng bulubundukin? o. Hanay-hanay na bundok p. Kabit-kabit na bundok q. Sunud-sunod na bundok r. Magkakatapat na bundok

9. Bakit walang mapagtaniman ang mga Ifugao? s. Walang binhi ng palay t. Walang tubig sa bundok u. Bulubundukin ang lugar v. Panay bato ang nakikita

10. Sino ang naging daan upang mabuo ang Hagdan-Hagdang Palayan? w. Mamamayan ng Ifugao x. Ang pari o mumbaki y. Ang pamayanan z. Lahat ay tamang sagot

11. Mailalarawan ang mga Ifugao, bilang isang _____. {. Matalino |. Masipag }. Matiyaga ~. Lahat ay tamang sagot

12. Lakad nang lakad ang mumbaki, habang siya ay nag-isip at hindi mapakali. Ang mumbaki ay may ____. . Maysakit . May problema . May kaaway . May nararamdaman

13. Matatagpuan ang Hagdan-Hagdang palayan sa _____. . Benguet . Baguio . Kalinga-Apayao . Ifugao

14. Ang aral ng alamat ay _____. . Maging matalino sa lahat ng bahay. . Maging madasalin . Maging masipag . Lahat ay tama ang sagot

15. Ano ang mabisang pamagat ang maibibigay mo, kung ikaw ang tatanungin? . Ang mga Ifugao . Ang Mumbaki . Ang Hagdan-Hagdang Palayan ng mga Ifugao . Ang suliranin ng mga Ifugao

Republic of the Philippines
Department of Education
National Capital Region
DIVISION OF CITY SCHOOLS
Quezon City, Metro Manila

Pangalan _____________________________________ Baitang at Pangkat _____________

Ikatlong Baitang
Langgam : Masipag…Masikap…Matiyaga Ang langgam ay isang insekto na may dalawang mahahaba at mabalahibong bahagi sa ulo na kung tawagin ay antenna. Ito’y ginagamit nilang pangalabit at pantawag ng pansin sa kapwa langgam. Ginagamit din ang antenang ito sa pag-amoy at pagtikim ng pagkain. Sa pamamagitan nito ay nalalaman din nila kung ang katabing langgam ay kaibigan o kaaway. Upang mapanatiling matalas ang pakiramdam ng antenna, ito’y kailangang suklay-suklayin ng unahang paa kung saan naroon ang animo’y lagaring bahagi ng insekto. Ang panuklay na ito ay nililinis ng langgam sa pamamagitan ng kanyang bibig. May iba-ibang uri ng langgam : langgam na pula o taratara,langgam na itim, langgam na karag at kuwitib. Ang kuwitib ang pinakamaliit ngunit pinakamasakit mangagat sa lahat. Sa mga langgam, ang munting umbok ng lupa ay itinuturing nilang palasyo. Ang palasyong ito na kung tawagin ay bahay-langgam ay pinagkukutaan ng libu-libong langgam na may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan. Tulad ng isang tunay na palasyo, ito’ytinatarunan ng mga sundalong langgam araw at gabi. Kapag may naramdaman silang panganib, ang mga ito ay lalabs sa bahay langgam upang pigilin ang kaaway. May mga nakatalagang gwardiya upang bantayan ang reyna at ippagtanggol siya sa oras ng panganib. Kung minsan, kapag nakahuhuli sila ng kaaway ay dinadala nila ang mga ito sa loob ng kuta. Doon na naninirahan at nagtatrabaho ang mga bihag hanggang sa mamatay o kaya’y makatakas. Ang reyna ang itinuturing na pinuno at ina ng mga langgam. Kaiba siya sa lahat ng reyna. Sa halip na alagaan niya ang kanyang mga anak ay siya pa ang pinagsisilbihan at ipinagtatanggol ng mga ito. Nabubuhay ang isang reynang langgam mula sampu hanggang labimpitong taon. Ang loob ng nahay-langgam ay nahahati sa maraming kwarto. Bawat kwarto ay may nakatalagang gamit. May kwartong nakalaan para pag-imbakan ng mga itlog. Sa lugar na ito pumupunta ang reyna sa oras ng kanyang pangingitlog. Dito ay may mga nars na langgam. May isang lugar din sila para sa pagkain. Masipag at matiyaga sila sa paghahanap nito. Kapag ang isa sa kanila a may natanaw na makakain, agad itong bumabalik sa kuta upang balitaan o bigyang babala ang iba pang kasamahan. Ito ang kalimitang dahilan kung bakit madalas natin silang makitang nagbubulungan sa tuwing sila’y nagkakasalubong. Bukod sa matatamis na pagkaing kanilang paborito, ay mayroon din silang katas na iniinom. Ito’y katas na buhat sa mga berdeng insekto na kung tawagin ay aphids. Dahil sa sama-sama at tulung-tulong na paggawa ng mga langgam, ang tungkuling nakatalaga sa bawat isa ay naisakatuparan nang walang naaaksayang oras.
Langgam : Masipag…Masikap…Matiyaga Ang langgam ay isang insekto na may dalawang mahahaba at mabalahibong bahagi sa ulo na kung tawagin ay antenna. Ito’y ginagamit nilang pangalabit at pantawag ng pansin sa kapwa langgam. Ginagamit din ang antenang ito sa pag-amoy at pagtikim ng pagkain. Sa pamamagitan nito ay nalalaman din nila kung ang katabing langgam ay kaibigan o kaaway. Upang mapanatiling matalas ang pakiramdam ng antenna, ito’y kailangang suklay-suklayin ng unahang paa kung saan naroon ang animo’y lagaring bahagi ng insekto. Ang panuklay na ito ay nililinis ng langgam sa pamamagitan ng kanyang bibig. May iba-ibang uri ng langgam : langgam na pula o taratara,langgam na itim, langgam na karag at kuwitib. Ang kuwitib ang pinakamaliit ngunit pinakamasakit mangagat sa lahat. Sa mga langgam, ang munting umbok ng lupa ay itinuturing nilang palasyo. Ang palasyong ito na kung tawagin ay bahay-langgam ay pinagkukutaan ng libu-libong langgam na may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan. Tulad ng isang tunay na palasyo, ito’ytinatarunan ng mga sundalong langgam araw at gabi. Kapag may naramdaman silang panganib, ang mga ito ay lalabs sa bahay langgam upang pigilin ang kaaway. May mga nakatalagang gwardiya upang bantayan ang reyna at ippagtanggol siya sa oras ng panganib. Kung minsan, kapag nakahuhuli sila ng kaaway ay dinadala nila ang mga ito sa loob ng kuta. Doon na naninirahan at nagtatrabaho ang mga bihag hanggang sa mamatay o kaya’y makatakas. Ang reyna ang itinuturing na pinuno at ina ng mga langgam. Kaiba siya sa lahat ng reyna. Sa halip na alagaan niya ang kanyang mga anak ay siya pa ang pinagsisilbihan at ipinagtatanggol ng mga ito. Nabubuhay ang isang reynang langgam mula sampu hanggang labimpitong taon. Ang loob ng nahay-langgam ay nahahati sa maraming kwarto. Bawat kwarto ay may nakatalagang gamit. May kwartong nakalaan para pag-imbakan ng mga itlog. Sa lugar na ito pumupunta ang reyna sa oras ng kanyang pangingitlog. Dito ay may mga nars na langgam. May isang lugar din sila para sa pagkain. Masipag at matiyaga sila sa paghahanap nito. Kapag ang isa sa kanila a may natanaw na makakain, agad itong bumabalik sa kuta upang balitaan o bigyang babala ang iba pang kasamahan. Ito ang kalimitang dahilan kung bakit madalas natin silang makitang nagbubulungan sa tuwing sila’y nagkakasalubong. Bukod sa matatamis na pagkaing kanilang paborito, ay mayroon din silang katas na iniinom. Ito’y katas na buhat sa mga berdeng insekto na kung tawagin ay aphids. Dahil sa sama-sama at tulung-tulong na paggawa ng mga langgam, ang tungkuling nakatalaga sa bawat isa ay naisakatuparan nang walang naaaksayang oras.

Ikatlong Baitang

Sagutin ang mga tanong.

1. Ang teksto mong binasa ay isang? a. Parabula c. maikling kuwento b. Pabula d. kuwentong bayan

2. Bakit mahalaga ang kanilang antena? a. Ginagamit na pangalabit at pantawag ng pansin sa kapwa langgam b. Ginagamit din ay ito sa pang-amoy at pagtikim ng pagkain. c. Nalalaman nito kung katabing langgam ay kaibigan o kaaway d. Lahat ng nabanggit

3. Bakit kinakailangang suklay-suklayin ang antena ng langgam? a. Upang mapanatiling matalas ang pakiramdam ng antena b. Upang mapanatiling malinis ito c. Upang ito ay lagging nakatikwas d. Upang hindi ito masira

4. Ang loob ng bahay ng langgam ay? a. Iisa ang kuwarto b. Nahahati sa maraming kuwarto c. Tatlo ang kwarto d. Walang kuwarto

5. Ano sa mga sumusunod ang hindi tungkulin na ginagampanan ng langgam? a. Masipag at matiyaga sila sa paghanap ng pagkain b. May malasakit sa isa’t-isa c. Nagbibigayan d. Naglalamangan

6. Paano pinapangalagaan ng kapwa langgam ang kanilang reyna? a. May mga nakatalagang gwardiya upang bantayan ang reyna b. Ipinagluluto ang reyna c. Pinapapasok ang mga kaaway sa loob ng palasyo d. Pinaliligiran ang reyna

7. Ano ang kasingkahulugan ng salitang matalas ang pakiramdam? a. Malakas ang pakiramdam b. Mabagal mag-isip c. Mabilis mag-isip

8. Ano ang tawag ng mga langgam sa munting umbok ng lupa na kanilang tintirahan? a. Bahay b. kastilyo c. palasyo d. wala sa nabanggit

9. Ano-ano ang mga pangunahing pagkain ng mga langgam? a. Matamis at katas mula sa insekto b. Maasim at gatas c. Kanin at kape d. Matamis at maasim na pagkain

10. Saan dinadala ng mga langgam ang mga nahuling kaaway? a. Sa kuta c. sa bahay b. Sa kulungan d. sa palasyo

11. Ilang taon nabubuhay ang reynang langgam? a. Lima hanggang sampu b. Sampu hanggang labmpitong taon c. Isa hanggang tatlong taon d. Sampu hanggang dalawampung taon

12. Alin sa mga sumusunod ang bahagi ng bahay ng langgam? e. Imbakan ng mga itlong f. Silid tulugan g. Silid aklatan h. Palikuran

13. Sino ang nangangalaga sa reyna sa oras ng kaniyang pangingitlog? i. Doctor b. nars c. katulong d. guwardiya

14. Bakit madalas nating makitang nagbubulungan ang mga langgam sa tuwing sila’y nagkakasalubong? j. Nagbibigay babala sa ibang kasamahan k. Nag-aaway sila l. Nagkukuwentuhan sila m. Nagbabalitaan

15. Ano ang mapupulot na magandang aral sa teksto? n. Magbigayan o. Magtulungan sa lahat ng oras p. Magkaroon ng magandang pananaw sa buhay

Division of City Schools

School District XI – B

WEST FAIRVIEW ELEMENTARY SCHOOL

Quezon City, metro Manila

LIST OF NON-READERS

GRADE – TWO

2013 – 2014

BOYS

1. Abad, Benrod 2. Abasolo, Jayvee 3. Alban, Christ Dariel 4. Amilin, Awie 5. Amboyon, Virgincito 6. Arsolon, Basil 7. Bautista, harry John 8. Bentillo, Nathaniel 9. Cabrera, Jhonrey 10. Canoy, Ronel 11. Castillo, Alexander 12. Casipe, Gerald 13. Doring, Jorge Hendrick 14. Espeloa, Gian 15. Galang, Bryan 16. Lopez, Jasper 17. Perez, John Russel 18. Porferio, Antonio III 19. Reyes, Hilario 20. Ronquillo, Dominic 21. Tomelden, Jhewelle 22. Villa, Jonathan

GIRLS

1. Abarejo, Cyda 2. Alcantara, joyce Ann 3. Batalla, Kristelle 4. Denapo, Rochelle 5. Eduardo, Cristine 6. Jose, Julie Ann 7. Mahinay, Raselle 8. Masbaso, Jobie Ann 9. Paragas, Cristina 10. Rivera, Ahnira 11. Roldan, Mary Rose 12. Vendiola, Sarah 13. Villeja, Ma. Lovy Jane

Division of City Schools
School District XVIII
WEST FAIRVIEW ELEMENTARY SCHOOL
Quezon City, 5th District, metro Manila

OPLAN TUTOK BASA
List of grade III Non-Readers
October – November, 2013

BOYS

1. Abing, Joel 2. Alan, James Park 3. Almosara, Christian 4. Aquino, Wally 5. Arsenio, Jayron 6. De la Cruz, Kevin 7. Diestro, Rommel 8. Duncil, Ledric 9. Eduardo, Trisha 10. Jolo, Arnold 11. Canete, Joshua 12. Luces, Luis James 13. Marcellana, John Rhen 14. Pamarang, George 15. Paso, Noriel 16. Penis, Lawrence 17. Ruiz, Alwin 18. Sena, Johnway 19. Tagle, Raymond 20. Valdez, Ronald 21. Verterra, Ian

GIRLS

1. Acosta, Charmen 2. Almosara, Mary Joy 3. Andagan, Mary Joy 4. Begala, Samantha Nicole 5. Caguindingan, Mary Jine 6. Donato, Margarita 7. Eduardo, Trisha 8. Paz, Daina 9. Rafallo, Jill Shanley 10. Umpad, Annabela Grace

Similar Documents

Premium Essay

Love

...Atienza, Karen Mae A. BEE 2 1. What can you say about the documentary? The documentary about Marcos regime and the former presidents after him brought a big difference between former President Marcos and the other former Presidents who took his position, and also brought a difference to the Philippines before and after Marcos lost his position as the Philippine President. First, when Marcos has his first term being the president, he began rebuilding the Philippines as he supposed to do. He established different hospitals such as, Philippine Children’s Hospital, Philippine Heart Center, Philippine Kidney Institute, and Lung Center of the Philippines. He also promoted Arts and Nationalism to Filipinos through the Coconut Palace, Manila Film Center, Folk Arts Theater, and Philippine International Convention Center. In addition, he also built hospitals, schools, roads, and bridges. And at that time, peso has a great value. The exchange rates also climb up to 2 pesos=1 dollar. We can say that under Marcos’ rule, the Philippines were not yet poor like what we have today. The reason why the Filipinos didn’t liked Marcos as their president is that they can’t decide for themselves since Marcos declared Martial Law in the Philippines on 1972. This documentary brought a big help for me to understand more about what happened during that time. As I asked my grandparents about their insight about Marcos’ rule, they said that if only Filipinos understand......

Words: 1121 - Pages: 5

Free Essay

Policing

...brief History  Law enforcement is vital in the stability and progress of all nations. Thus, the conception of a unified national police was borne out of this premise. Giving rise to the unification of the Philippine Constabulary and the Integrated National Police whose functions is symmetrical to ensure the safety and security of the people. Republic Act 6975 was signed into law on December 13, 1990 by then President Corazon Aquino which called for the creation of the Philippine National Police (PNP) and the reorganization of the Department of the Interior and Local Government (DILG) in keeping with the mandate of our constitution for a police force that is national in scope and civilian in character. In response to the call for public safety and reforms within the organization, Honorables Teodulo Natividad, Blas Ople, Regalado Maambong and Rustico delos Reyes authored the provisions in the 1987 constitution calling for the creation of a police organization that is national scope and civilian character thus paving way to the establishment of the Philippine National Police (PNP). The principal authors of the Republic Act 6975 entitled “An Act Establishing the Philippine National Police under a reorganized Department of the Interior and Local Government and Other Purposes” were Senators Ernesto Maceda and Aquilino Pimentel Sr, Congressmen Jose Cojuangco Jr and Rodrigo Gutang. They moved for the PNP's creation to professionalize the police force and make it susceptible...

Words: 1623 - Pages: 7

Free Essay

Brigada Eskwela

...Brigada Eskwela Jump to: navigation, search Volunteers cleaning and doing minor repairs inside a classroom Brigada Eskwela, also known as the Bayanihan Para Sa Paaralan, is a nationwide voluntary effort of teachers, parents, students, community members, and other organizations to do minor repairs and clean-ups on their schools in preparation for the start of the school year. This week-long event began in 2003 as part of the Oplan Balik Eskwela Program and National Maintenance Week of the Department of Education (DepEd). It encourages volunteers give out their time, effort, and even donate materials such as paint, cement, lumber and other materials, which could be used for minor repairs and building. Donations from local corporations and businesses are given in kind. Contents | * 1 Activities * 2 Benefits * 3 References * 4 Citation | Activities A community repainting the fences of a public school in Tacloban City Minor repairs are usually done before the opening of classes. Maintenance work such as the repainting of the roof and exterior walls, repair of leaking water pipes, ceiling boards, broken furniture and windows, cleaning of toilets, and gardening are done by volunteers with the help of donations in kind from non-government organizations and corporations. As early as February, school heads recruit volunteers who would participate in the brigade, by March, they would approach local businesses for donations, then organize work groups by April....

Words: 374 - Pages: 2

Premium Essay

Po;.O; Looi

...MANILA, Philippines - President Benigno Aquino III delivered on Monday afternoon his sixth and last State of the Nation Address. Here are 46 things he talked about in his last speech before Congress: 1. Stopped the culture of "wangwang" since he assumed his post as president 2. Inauguration of the Cavite-Muntinlupa Expressway; private sector's willingness working with the government in public-private partnerships 3. Previous administration's 'false achievements' and anomalies 4. Decision to run as president after the death of his mother, former President Corazon Aquino 5. Resignation of Ombudsman Merceditas Gutierrez, impeachment of Chief Justice Renato Corona 6. Appointment of competent public officials to government posts 7. Increased revenues of government-owned and controlled corporations 8. Improved tax collections by the Bureau of Internal Revenue, poised to collect P1.5 trillion in 2015, with 380 tax evasion cases filed; gave credit to BIR Commissioner Kim Henares 9. Raised the budget reenactments done by the previous administration compared to his administration's timely annual passage of the General Appropriations Act 10. Country's improvement in global competitiveness, fast growth of the Philippine economy; investment grade credit ratings 11. Only 15 labor strikes during his administration; gave credit to Labor Secretary Rosalinda Baldoz 12. Pantawid Pamilyang Pilipino program beneficiaries now at 4.4 million 13. Number of out-of-school youth......

Words: 742 - Pages: 3

Free Essay

Greenhouse Effect

...Aquino III not only was “actively and directly” involved in the planning and preparation of the Mamasapano operation, but that the chief executive did not do anything to save the 44 members of the Philippine National Police-Special Action Force who were killed during the incident. The veteran senator made the pronouncement on Monday with little more than a week before the resumption of the Senate investigation into the incident, which Enrile pushed the Committee on Public order to reopen. “So that there will be no more questions whether we should reopen the probe or not, I would like to make manifestation that I have evidence that the President, Benigno Aquino III actively and directly involved himself in the planning and preparation of Oplan Exodus,” said Enrile as committee chairman Senator Grace Poe sought clarification on the Senate Rules Committee decision to reopen the probe. Enrile said that on the day of actual preparation, the president was monitoring the operations while going to Zamboanga City. “While the operation is going on the SAF units were being slaughtered, he did not do anything at all to save them. I’m going to prove this with evidence in the hearing, “said Enrile. When sought for comment, Communication Secretary Herminio Coloma, Jr. Said Malacañiang will answer Enrile’s allegations in the proper forum”. “We will address these questions if and when these are raised or asked at the proper forum,” Coloma wrote in a text message. “As we have previously......

Words: 763 - Pages: 4

Premium Essay

Auditing

...ACTIVITIES/STRATEGIES OF THE PROGRAM | AUDIT OBJECTIVE | AUDIT ACTIVITIES | DATE PERFORMED | REMARKS | 1.1.Provide excellent teaching method of instructions. | To determine various teaching method of instructions. | * Obtain a copy and check the course syllabus for the following subjects: a. SocSci202 b. Busn402 c. BIS24A d. Acctg202 | | Level of Effectiveness: 3There are various teaching learning activities integrated in the course syllabi of the following subjects: a. SocSci202 b. Busn402 c. BIS24A d. Acctg202Amongst are the following:-Interactive discussion thru oral recitation-Group work and peer teaching-Inquiry/Critical thinking-Interview of client industry | | | * Conduct an interview with the instructors handling the above mentioned courses regarding their strategies in teaching. | | Level of Effectiveness: 2The strategies/ teaching activities plotted on the syllabi are not fully implemented as scheduled due to time constraints. | | | * Observe classes of the 4 courses regarding the interactive relationship of the students and instructors | | Level of Effectiveness: 3There is an interactive participation of students during the class discussions. | 1.2. Integrate in the curriculum the courses for general, organizational/business, information technology and accounting/finance knowledge. | To determine the integration of the courses in the student curriculum. | * Obtain a copy of the curriculum of the student used in the......

Words: 1280 - Pages: 6

Free Essay

Child Stress

...I. Project Title : Sabon Oplan Asenso para sa Pangkabuhayan II. Rationale: Unemployment is one of the major concern of the local government. Over years, we can observe the fast growing in our population especially in depressed area. Some Non-Government Organization, People Organization and school projects would like to help to ease the burden of the community by educating the unemployed mothers and housewives on how to improve their ways of living. With the help and cooperation of the barangay leaders, this project would be possible. This project will be funded solely by the contributions of each members and ask some business people to give them ideas and encouragement on organizing, training, funding, marketing and management. We opt to conduct the livelihood program in Barangay Sun Valley Paranque City. The total land area is 75 hectares composed of 32 subdivision/cluster. It is situated along West Service Road, South Superhiway, Paranque City. You could reach the place through the following landmarks: Toyota Bicutan, Robinson’s Supermarket, and Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. Houses were commonly built in concrete type. The area is comprises of 7, 983 households. Majority of the population are male and under 30 years of age. The average income of the family per month is approximately P10, 000 and majority living in the area are unemployed because they only reach high school level. Majority of the family has electricity. Water is one of...

Words: 960 - Pages: 4

Premium Essay

Common Difficulties Encountered by High School Students in Philippines

...Fs 4exploring the curriculum Field Study Episode 1 “THERMOMETER CHECK” Name of FS Student: Langga Neljun S. Course: BESED-English Year & Section: III Resource Teacher: Maria Cristina Sonza Signature: __langss_________________ School: MSU SND You’re Target At the end of this activity, you should be able to describe through your reflection of how the school promotes partnership and dialogue. You’re Map For this process, go through the following steps: | | |observation Report on Interaction | | | |Name: Langga, Neljun S. Year / Course: BSED-III | |School Observed: SND Integrated School___________________________ | |Grade level: First year____________________ Section: A | |Subject Observed: English | | ...

Words: 3288 - Pages: 14

Premium Essay

Sona 2015

...Aquino recalled the issues of former President Gloria Macapagal Arroyo (PGMA) administration that were inherited to him before his term in 2010 such as 'Hello Garci'scandal, ZTE-NBN deal, MWSS bonus, Maguindanao massacre, and NFA anomalies. The president boasts his accomplishments in fighting corruption and poverty under his "Daang Matuwid" campaign and trumpeted economic gains. "The reforms we have sown along the Straight Path will bear an even more bountiful harvest in the future," Aquino said. "Corruption was the root of our people's suffering. Our battlecry: where there is no corruption, there will be no poverty," Aquino said. Aquino lauded Commissioner Kim Henares as she spared no tax evader. 380 cases have already been filed against those who attempted to evade taxes. In 2014, the commission's collection went up to P1.3 trillion, this 2015, the collection up to P1.5 trillion.Aquino said the Philippines is now called Asia’s Rising Tiger, Asia’s Rising Star, Asia’s Bright Spot as the country was unanimously deemed investment grade by the most prominent credit rating agencies. According to him, around 80,000 new entrants join our labor force every year.In the manufacturing sector, there's a 3% average growth from 2001-2009, up to 8% from 2010 to 2014. President Aquino claims that our unemployment rate dropped to 6.8% last year and considered as the lowest recorded in a decade.Once again, Aquino highlighted the 'Pantawid Pamilyang Pilipino Program' or 4Ps which now...

Words: 1875 - Pages: 8

Premium Essay

Brigada Eskwela

...CHAPTER 1 INTRODUCTION 1.1 WHAT IS BRIGADA ESKWELA? Brigada Eskwela, also known as the Bayanihan Para Sa Paaralan, is a nationwide voluntary effort of teachers, parents, students, community members, and other organizations to do minor repairs and clean-ups on their schools in preparation for the start of the school year. This week-long event began in 2003 as part of the Oplan Balik Eskwela Program and National Maintenance Week of the Department of Education(DepEd). It encourages volunteers give out their time, effort, and even donate materials such as paint, cement, lumber and other materials, which could be used for minor repairs and building. Donations from local corporations and businesses are given in kind. Minor repairs are usually done before the opening of classes. Maintenance work such as the repainting of the roof and exterior walls, repair of leaking water pipes, ceiling boards, broken furniture and windows, cleaning of toilets, and gardening are done by volunteers with the help of donations in kind from non-government organizations and corporations. As early as February, school heads recruit volunteers who would participate in the brigade, by March, they would approach local businesses for donations, then organize work groups by April. It is usually held two weeks prior to every year's opening of classes. 1.2.1 EFFECTS OF BRIGADA ESKWELA As a positive effect of Brigada Eskwela, teachers can start their classsroom instruction on the......

Words: 1817 - Pages: 8

Free Essay

Business Category

...DOMESTIC TRAVEL AUTHORITY | | |Date Prepared: | | | |03/11/2015 | |Name (Last, First, MI): |SMC ID No.: |Tel. / Fax No.: | |SALVADOR, AIMIE |9908469 |(033) 338-4402 | |Position: |Department/Unit/Division: |Coordinator/Contact No.: | |FINANCE ANALYST |SMFI-AIC Finance | | | | |Purpose of the Trip: | |POULTRY AND MEATS AR REVIEW | | ...

Words: 1556 - Pages: 7

Free Essay

Lumad

...4 September 2015 - AIPP strongly condemns the continued brutal killings of Lumads in Mindanao of the Philippines at the hands of paramilitary groups and security forces. At least 13 Lumad human rights defenders and community members, including two children, have been killed in five incidents of extrajudicial killings and four massacres in the past eight months, with the recent killings of Emerito Samarca, Executive Director of a tribal school, and two other Lumad leaders in Surigao del Sur on 1 September. In the aftermath of the killings, more than 4000 Lumads evacuated to a neighboring village due to fear for their safety, and schools have been closed down.  The targeted killings of Emerito Samarca, regarded as pioneer of alternative education system for disadvantaged indigenous youth, and the two tribal leaders, once again unleashes the spate of state-sponsored terror against its own people, especially the Lumads in Mindanao. Less than two weeks ago, military had allegedly massacred five farmers in Bukidnon – two of them were minors. This has brought the total number of extrajudicial killings to 68 under the incumbent Aquino regime. In almost all of the killings, the victims were falsely framed as members and supporters of New Peoples Army. Ground reports show that all the victims of recent spate of killings were innocent civilians – among them, some were leaders and advocates of the Lumads’ rights.  The increasing figure of extrajudicial killings under the current Aquino...

Words: 5188 - Pages: 21

Free Essay

Taxation

...E-commerce Taxation: Towards its Legalization Have you ever wanted to buy something with just one click without having to pay much as the usual? With the easy access and affordable prices, online purchasing has become the most convenient way of shopping for most teenagers. The popularity of the Internet particularly Facebook, Instagram and other social networking sites attracted many retailers to invest their businesses online without having to pay taxes like any other retailers do. By this, e-commerce continues to grow with the advancement in technology as it overshadows the traditional way of running a business by the insignificant purpose of the physical interaction between the buyer and the seller. E-commerce in itself is classified into three types: business-to-consumer in which online stores sell products to final consumers; consumer-to-consumer just in the case of eBay and Amazon and; business-to-business which involves job recruiting, online advertising, credit, sales, and the like (U, 2002, p.6). With the emergence of e-commerce, brick and mortar stores are slowly starting to degrade, thus alarming the government on the collection of lesser tax since the law regarding electronic commerce taxation is still being debated. This income generating phenomenon has been an attractive target to the government to cope with its huge loss on tax collection. So why pay tax? Richard Carlson (2002) once said, “At tax time, it helps to remember that if your tax obligation has......

Words: 3200 - Pages: 13

Free Essay

Self Test

...201. Preparing issue requests 1. What methods can be used for submitting supplies? * Hand carried, mailed, or transmitted by radio, telephone, terminal, or e-mail. 2. What submission point is used to process expedite issue requests? * Expedite call-in point (delivery priorities 01–04). 3. How many copies of the AF Form 2005 are prepared for issue requests? * 2 copies 4. What methods are available for determining the next available serial number to use on an issue request? * Copy 2 of the AF Form 2005 is also used as a control register for determining the next available serial number. * An alternative method of determining the next available serial number is to use a pre- serialized AF Form 2005 instead of using the copy 2. 5. Match each function in column A with the appropriate data element or code in column B. The responses in column B may be used once, more than once, or not at all. Column A _ a. TRIC ___ (1) Provides a means for the Materiel Management System data base to select the appropriate internal program. _ d. Document number __ (2) A 14-digit alphanumeric number used to identify a document. _ i. Urgency justification code (UJC). ___ (3) Used to indicate the urgency of need and justification (type of requirement). _ e. Demand code. ___ (4) Used to indicate how the Materiel Management System accumulates demand information for stock leveling and DIFM control. _ b. Delivery destination ___ (5) Indicates the location where property......

Words: 2865 - Pages: 12

Free Essay

Philippine Forest

...PHILIPPINE FOREST Under our constitution, a forest is legally defined as “that portion of the public domain characterized by a predominant growth of trees or wood species, including nipa, mangrove, and all lands of the public domain not classified as agricultural, industrial, commercial, residential, resettlement, minerals or grazing lands”. It is often said that life comes from the forest. It is an area of land where flora and fauna are present. Types of Philippine Forests: * Dipterocarp Forest Generally, dipterocarp forests are the major source of timber and other forest products. The dominant trees in this type are internationally known as “ Philippine Mahogany” the trade name of commercial woods which are light red to reddish brown in color. The apitong, guijo, lawan, mayapis, tangile and yakal. * Pine Forests Pine forests provide long fibers which are good in making strong material for cement bags, and also provide turpentine for paint manufacture. Pine forests are usually found in mountain region of high altitude, such as in Northern Luzon. * Molave (also called mulawin) They are highly valued for natural beauty and durability. Molave stands frequently in regions of distinct dry limestone ridges. Species that belong to this type are narra, ipil, tindalo, akle,and banuyo. * Mangroves (bakawan) These types of forests occur on tidal flats. They are found along the seacost extending along the streams where the water is brackish (mixed with...

Words: 4854 - Pages: 20