Free Essay

Rizikų Valdymas

In:

Submitted By mkestutis
Words 1663
Pages 7
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS
TRANSPORTO VADYBOS katedra

1. Įvadas

Lietuvos Respublikos transporto sistemą sudaro kelių, geležinkelių, vandens, oro ir vamzdynų transportas. Transportas – viena iš svarbiausių valstybės ekonominės infrastruktūros sričių, todėl ją reikia laikyti prioritetine nes jos valdymo efektingumas turi didelę įtaką valstybės ekonominiai raidai. Kad visa ši sistema tinkamai funkcionuotų ji turi būti kokybiškai ir tiksliai valdoma. Šio tikslo siekiant naudojamos naujausios kompiuterinės programos, ryšių sistema, net kosminiai palydovai. Prisilaikant tarptautinių konvencijų ir susitarimų, pagal pagrindinius teisėtvarkos reikalavimus ruošiama vežimų dokumentacija, kompiuteriais renkama būtina informacija.

2. Susisiekimo ministerija
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija – svarbiausia Lietuvos kelių, geležinkelių, oro, vandens transporto, pašto ir elektroninių ryšių sektoriaus veiklą koordinuojanti institucija, įgyvendinanti šiose srityse valstybės politiką. Ministerija siekia sukurti transporto sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos transporto politikos pagrindinius principus, tikslus ir kriterijus, modernizuoti transporto infrastruktūrą, svarbiausias šalies magistrales integruoti į transeuropinius tinklus, sudaryti sąlygas transporto verslo plėtrai, skaidriai konkurencijai, gerinti transporto ir ryšio paslaugų kokybę, skatinti daugiarūšį transportą, viešųjų logistikos centrų steigimą. Susisiekimo ministerija ir jai pavaldžios institucijos aktyviai dalyvauja visų transporto rūšių, saugaus eismo, neigiamo poveikio aplinkai mažinimo politikos formavime, rengia strateginius dokumentus Europos Sąjungos fondų paramai gauti, sprendžia dėl projektų finansavimo bei administruoja Europos Sąjungos struktūrinės paramos naudojimą.
Susisiekimo ministerija koordinuoja valstybės investicijų į transporto, pašto sritis programų rengimą, vertina jas ekonominiu ir finansiniu požiūriu, kontroliuoja jų įgyvendinimą.

Pasienio kontrolės punktų direkcija

Pasienio kontrolės punktų direkcija

Įstaigos prie LR Susisiekimo ministerijos padedančios valdyti transporto sistemą:
Valstybinė kelių transporto inspekcija

Valstybinė kelių transporto inspekcija

Susisiekimo ministerija
Susisiekimo ministerija

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Valstybinė geležinkelio inspekcija

Valstybinė geležinkelio inspekcija

Civilinės aviacijos administracija
Civilinės aviacijos administracija
Lietuvos saugios laivybos administracija Lietuvos saugios laivybos administracija Lietuvos saugios laivybos administracija Lietuvos saugios laivybos administracija Lietuvos automobilių kelių direkcija

Lietuvos automobilių kelių direkcija

3. Valstybinė kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos misija – vykdyti Lietuvos Respublikos kelių transporto veiklos viešąjį reguliavimą ir kelių transporto ūkio subjektų valstybinę priežiūrą. Vykdydama įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių transporto veiklą, laikymosi priežiūrą, inspekcija siekia užtikrinti vienodas ir palankias kelių transporto verslo sąlygas, gerinti kelių transporto saugą ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Inspekcija licencijuoja krovinių vežimo vidaus ir tarptautiniais maršrutais bei keleivių vežimo tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais verslą, išduoda leidimus krovinių ir keleivių vežėjams, nustato, tolimojo ir tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus, kontroliuoja autobusų stočių veiklą. Inspekcija formuoja privalomosios techninės apžiūros organizavimo principus, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant saugaus eismo ir kelių transporto techninės politikos programas. Svarbi Inspekcijos veiklos sritis yra kelių transporto kontrolė. Inspekcijos pareigūnai kontroliuoja keleivių ir krovinių vežėjų, techninės apžiūros įmonių, vairavimo mokyklų, mokymo įstaigų, mokančių asmenis vežti pavojingus krovinius veiklą. Inspekcija organizuoja dvišalių ir Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalių leidimų sistemos įgyvendinimą, išduoda leidimus ir kitus dokumentus kelių transporto priemonėms vežti keleivius ir krovinius į kitas valstybes arba per jų teritorijas. Siekiant kokybiškai ir operatyviai vykdyti pavestas funkcijas, Inspekcija privalo naudojasi naujausiomis ir moderniausiomis technologijomis ir telekomunikacijos. Inspekcija dalyvauja rengiant įstatymų projektus, rengia taisykles, instrukcijas ir kitus teisės aktus, tarptautinių organizacijų veikloje, bendradarbiauja su Lietuvos ir kitų šalių kelių transporto kompetentingomis institucijomis bei įstaigomis.

4. Valstybinė geležinkelių inspekcija
Reguliuojant geležinkelio įmonių veiklą taip pat dalyvauja Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. Pagrindiniai inspekcijos uždaviniai – įgyvendinti valstybės politiką geležinkelių transporto srityje ir aptarnauti šios politikos įgyvendinimą ir formavimą, reguliuoti geležinkelio valdytojo ir geležinkelio įmonių santykius; nagrinėti iškilusius ginčus tarp geležinkelio valdytojo ir įmonių bei teikti išvadas atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms; kartu su kompetentingomis Lietuvos Respublikos institucijomis vykdyti priežiūrą ir kontrolę vežant geležinkelių transportu pavojingus krovinius; tvarkyti Geležinkelio riedmenų ir konteinerių registrą.

Inspekcijos viršininkas
Inspekcijos viršininkas
Inspekcijos viršininko pavaduotojas
Inspekcijos viršininko pavaduotojas

Inspekcijos virsininko pavaduotojas
Inspekcijos virsininko pavaduotojas

Vyriausiasis buhalteris
Vyriausiasis buhalteris
Strateginio planavimo skyrius
Strateginio planavimo skyrius
Teisės skyrius
Teisės skyrius
Informacinių technologijų skyrius
Informacinių technologijų skyrius
Eismo saugos kontrolės skyrius
Eismo saugos kontrolės skyrius

Pagrindinės Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos veiklo kryptys: Aukšto saugos eismo lygio užtikrinimas geležinkelių transporte,Geležinkelių sistemos sąveikos didinimas,Skatinti geležinkelių transporto paslaugų teikimo konkurenciją,Gerinti vartotojams teikiamas geležinkelių transporto paslaugas,Aptarnauti geležinkelių transporto politikos formavimą ir įgyvendinimą.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro pavestose valdymo srityse, kontroliuoja eismo saugos valdymo sistemų įgyvendinimą,pagal kompetencija rengia ir priema teises aktus. 5. Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
Siekiant užtikrinti Europos Sąjungos išorinės sienos saugumą, atitinkantį ES ir Šengeno sutarčių reikalavimus, bei palankias keleivių ir krovinių judėjimo per valstybės sieną sąlygas yra būtina sukurti pasienio kontrolės punktų infrastruktūrą. Šiam tikslui pasiekti 2005 m. kovo 21 d. buvo įsteigta Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Pasienio kontrolės punktų direkcijos veiklos tikslas yra plėtoti ir modernizuoti pasienio kontrolės punktus ir aikšteles, skirtas stovėti transporto priemonėms, laukiančioms kirsti valstybės sieną, užtikrinti patikėto turto efektyvų valdymą ir tinkamą priežiūrą bei organizuoti sklandų patekimą į pasienio kontrolės punktus. Direkcija vykdo pasienio kontrolės punktų ir aikštelių, skirtų stovėti transporto priemonėms, laukiančioms kirsti valstybės sieną, statybos užsakymus, nustato lėšų poreikį ir teikia siūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo pasienio kontrolės punktų plėtros investiciniams projektams, teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo direkcijos statybos finansuoti, vykdo pasienio kontrolės punktų projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas. Pasienio kontrolės punktų direkcija rūpinasi pasienio kontrolės punktų, esančių direkcijos atskaitomybėje, turto valdymu bei jo priežiūra, bei efektyviai juo naudojasi. Taip pat direkcija teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl techninio eksploatavimo normų bei taisyklių laikymosi, organizuoja ir vykdo statinių priežiūrą ir kitokį tvarkymą.
Direktorius
Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas
Direktoriaus pavaduotojas
Statybų skyrius
Statybų skyrius
Vilniaus regiono skyrius
Vilniaus regiono skyrius
Klaipėdos regiono skyrius
Klaipėdos regiono skyrius
Marijampolės regiono skyrius
Marijampolės regiono skyrius
Turto valdymo skyrius
Turto valdymo skyrius
Finansų skyrius
Finansų skyrius
Bendrasis skyrius
Bendrasis skyrius

6. Lietuvos automobilių kelių direkcija
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta įstaiga, organizuojanti bei koordinuojanti valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą bei plėtrą. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos tikslai: Tenkinti visuomenės ir kelių naudotojų poreikius, dirbti ekonomiškai ir efektyviai, sudarant tinkamas eismo sąlygas, kad susisiekimas valstybinės reikšmės keliais būtų saugus, greitas, patogus, nekenktų aplinkai, tobulinti kelius ir jų tinklą.
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerija: įgyvendinta Lietuvos Respublikos Seimo kelių priežiūros ir plėtros valstybės politikos kryptis, rengia automobilių kelių priežiūros ir plėtros programas, organizuoja valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo plėtojimą, jo modernizavimą ir funkcionavimą, planuoja, organizuoja ir koordinuoja valstybinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus ir jų finansavimą, nustato valstybės įmonėms privalomus valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbus (užduotis), numato lėšų valstybės įmonių atliekamiems valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbams poreikį ir organizuoja valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbų įgyvendinimą.

7. Lietuvos saugios laivybos administracija
Lietuvos saugios laivybos administracija , kurios steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, yra biudžetinė įstaiga įsikūrusi J. Janonio g. 24 Klaipėdoje. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymu ir kitais įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro įsakymais bei kitais saugią laivybą reglamentuojančiais teisės aktais, strateginiais veiklos planais ir šiais nuostatais. Pagrindiniai Lietuvos saugios laivybos administracijos tikslai – pagal savo kompetenciją organizuoti Lietuvos Respublikos ir tarptautinės teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą, reikalavimų įgyvendinimą ir užtikrinti jų vykdymo valstybinę priežiūrą.. Svarbiausi Administracijai iškelti uždaviniai yra organizuoti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų reglamentuojančių saugią laivybą bei taršos iš laivų prevenciją, reikalavimų įgyvendinimą laivybos įmonėse, laivuose ir jūrų uostuose. Administracija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: . rengia ir teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus, projektus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų saugios laivybos ir jūros aplinkos taršos prevencijos, kontroliuoja, kaip vykdomi tarptautinių, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų projektai.

8. Transporto investicijos
Lietuvoje tūkstančiui gyventojų tenka 6,32 km, o tūkstančiui kvadratinių kilometrų teritorijos - 326,50 km valstybinės reikšmės kelių. Dauguma (62,01 proc.) jų asfaltuoti. Taigi Lietuva, net lyginant su ekonomiškai stipriomis valstybėmis, jau turi gerai išplėtotą kelių tinklą. Dabar svarbiausia jį tausoti, gerai prižiūrėti ir tobulinti taip, kad jis sklandžiai įsijungtų į Europos kelių tinklą. Mums tai itin aktualu, nes Lietuva - tranzito kraštas, per kurį vingiuoja daugeliui valstybių trumpiausi keliai iš vakarų į rytus, iš šiaurės į pietus. Tobulinant kelių tinklą numatoma nemažai kelių rekonstruoti, padaryti tokiais, kad jie kaip galima geriau tenkintų gyventojų ir autotransporto poreikius, atitiktų visus šiuolaikiniams keliams keliamus techninius, ekonominius ir ekologinius reikalavimus, būtų greiti, patogūs ir saugūs. Tai Lietuvos kelininkų dabarties ir artimiausios ateities darbų pagrindinė kryptis.
Transporto investicijų direkcijos misija yra administruoti transporto infrastruktūros plėtros projektus, finansuojamus Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Europos regioninės plėtros fondo, 2007-2013 metų struktūrinės paramos fondų, bei Valstybės biudžeto lėšomis ir vykdyti jų įgyvendinimo priežiūrą. Pagrindinis veiklos tikslas yra siekti, kad Europos Sąjungos sanglaudos fondo bei struktūrinių fondų remiamų projektų, Europos Sąjungos pagalbos transeuropinio transporto tinklo plėtros projektams ir kiti transporto infrastruktūros plėtros priemonėms įgyvendinti skirti finansiniai resursai būtų tinkamai panaudoti. 9. Civilinės aviacijos administracija Civilinės aviacijos administracija, kurios steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija yra biudžetinė įstaiga. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu ir kitais įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro įsakymais bei kitais civilinės aviacijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, strateginiais veiklos planais. Civilinės aviacijos administracija įsikūrusi Vilniuje Rodūnios kelias 2. Pagrindiniai Civilinės aviacijos administracijai keliami uždaviniai yra įgyvendinti valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją, teikti Susisiekimo ministerijai siūlymus, rengiant civilinės aviacijos plėtros programas, nustatyti reikalavimus civilinei aviacijai, vykdyti civilinės aviacijos, įskaitant antžeminę įrangą ir aviacijos teikiamas paslaugas, valstybinę priežiūrą organizuoti Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą. Civilinės aviacijos administracija, teikia siūlymus Susisiekimo ministerijai dėl civilinės aviacijos veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimo, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: dalyvauja tarptautinių civilinės aviacijos organizacijų darbe, vykdo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, nustato reikalavimus oro uostams, atlieka valstybinę civilinės skrydžių saugos priežiūrą ir civilinės aviacijos saugumo valstybinį valdymą priežiūra ir kontrolę,b išduoda tarptautinius įgulos nario pažymėjimus.

10. Išvados
Transporto sistema yra svarbi ūkio šaka, kuri turi didelę reikšmę kiekvienos šalies ekonomikai. Kadangi Lietuvos šalies kelių tinklas yra išplėtotas, kad jis nesustotų, o transporto sitema nuolatos vystytusi, modernėtų, tam yra skirtos instancijos, kurios prižiūrėtų ir tikslingai valdytų visą transporto sistemą.

11. Informacijos šaltiniai
Internetas:
http://www.vkti.gov.lt http://www.caa.lt http://www.transp.lt http://www.vgi.lt www.pkpd.lt http://www.lra.lt http://www.msa.lt
http://www.tid.lt

Similar Documents

Free Essay

Auditorių Asociacijos Veikla

...ASOCIACIJOS PAJAMŲ ŠALTINIAI 10 3. ASOCIACIJOS veikla 11 3.1.VIDAUS AUDITORIŲ ATESTACIJA 11 3.2 SUTEIKIAMI SERTIFIKATAI 12 3.3 KONFERENCIJOS IR RENGINIAI 12 4. PRAKTINĖ DALIS 14 IŠVADOs 16 LITERATŪRA 17 ĮVADAS Vidaus auditorių asociacija – organizacija, vienijanti Lietuvos ir kitų šalių vidaus audito, rizikos ir kokybės valdymo specialistus [2]. Vidaus auditas šiandien reiškia įvairiapusį organizacijos veiklos vertinimą, struktūrizuotą ir tarptautiniais profesinės praktikos standartais pagrįstą požiūrį į organizacijos vidinius procesus, rizikų valdymo visumą, vadovavimą ir vidaus kontrolę. Organizacijų valdomumo srityje su vidaus auditu siejami dideli lūkesčiai, organizacijų vidaus kontrolės sistemos vertinimas palaipsniui artėja prie visaapimančio rizikų valdymo vertinimo. Pagal tarptautinius vidaus audito standartus vidaus auditas - tai nepriklausoma, objektyvi tyrimo ir konsultavimo veikla, skirta pridėtinei vertei kurti ir organizacijos veiklai gerinti. Vidaus audito funkcija - sistemingai ir visapusiškai vertinti ir skatinti gerinti organizacijos rizikos valdymo, kontrolės ir priežiūros procesų veiksmingumą ir taip padėti įgyvendinti...

Words: 3670 - Pages: 15

Free Essay

Investiciniu Projektu Analize

...1.1 Projektinio valdymo prielaidos ir misija 1 1.2 Projekto sąvoka ir tipai 1 1.3 Investicinių projektų bruožai ir klasifikavimas 2 2.1 Projekto gyvavimo ciklo sudėtis ir modeliai 3 2.3 Projekto investicinė (įgyvendinimo) fazė 5 3.1 Projekto strateginių sprendimų planavimo principai 6 3.2 Projekto aplinka ir dalyviai 6 3.3 Projekto struktūrizavimo modeliai 7 4.1 Investicinio projekto verslo plano struktūra ir sudarymo tvarka 7 4.4 Žaliavos ir ištekliai 9 4.6 Projekto išdėstymo vieta 9 4.9 Darbo ištekliai 11 4.10. Projekto įgyvendinimo planavimas ir biudžeto sudarymas 11 1.1 Projektinio valdymo prielaidos ir misija Projektų valdymas- sistemos pokyčių, įgyvendinamų pagal iš anksto nustatytas taisykles, laikantis biudžeto ir laiko apribojimų, procesas; tai mąstymo būdas, apimantis ir specialiąsias, ir platesnio pobūdžio, negu reikia profesijai, žinias. Projekto požymiai- unikalumas, aiškus tikslas ir kokybė, tiksliai apibrėžta trukmė ir išlaidos; pasikartojanti daug kartų veikla nelaikoma projektu. Ekonominio valdymo f-jos: 1. pagrindinės (projekto darbus nustatančios, kontroliuojančios ir reguliuojančios funkcijos); 2. aptarnavimo (informacinė, ekspertinė-analitinė, normatyvinė-metodinė f-jos) „Stiprieji“ valdymo elementai – rodo formaliąją organizacijos struktūrą, realizuojamą per įv. kiekv. Konkrečios organizacijos dokumentus (svarbiausi jų- organizacinės struktūros, strategijos, valdymo sistemos). „Silpnieji“ valdymo elementai- išreiškia neformalią organizacijos...

Words: 7282 - Pages: 30

Free Essay

Things That Start-Up's Should Know

...verslo planas? Verslo plano rengimo pagrindinės taisyklės Rekomenduojama verslo plano struktūra Verslo plano pateikimas 1 darbalapis: Klausimai, padėsiantys parengti verslo planą Naudinga informacija 2 dalis VERSLO FORMOS IR REGISTRAVIMAS Verslo formos Verslo steigimas ir registravimas 3 dalis DARBO TEISĖ Įmonės kolektyvinė sutartis Darbo sutarties turinys, jos sudarymas ir registravimas Darbuotojų atleidimo iš darbo tvarka Darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos Darbo laikas Poilsio laikas Darbo drausmė ir atsakomybė Įmonės darbo tvarkos taisyklės Pareiginių nuostatų struktūra ir turinys Rizikos versle. Kaip draudimas gali padėti jų išvengti? Duomenų apsauga Išradimai ir patentavimas 4 dalis ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS Darbuotojų sauga ir sveikata Darbuotojų saugos struktūros įmonėse Reikalavimai darbo vietoms 2 darbalapis: Ką pasirinkti? 3 darbalapis: Galimos Darbų saugos ir sveikatos rizikos. Darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos darbe klausimais Darbdavių, atskirų padalinių vadovų, saugos darbe tarnybų specialistų mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos Naudinga informacija 1 pvz.: Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma 2 pvz.: Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas 3 pvz.: Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai, kuriais vadovaujantis reikia organizuoti darbuotojų instruktavimą 4 pvz.: Darbuotojų saugos...

Words: 46483 - Pages: 186