Free Essay

Ssss

In:

Submitted By ahmadferi
Words 5438
Pages 22
ALIF ( ‫) أ‬ 1. Aban : ‫ : َﺑَـﺎن‬perbuatan yang sangat jelas, nama putra khalifah ‫أـ‬ ‘Utsman bin ‘Affan 2. Abiy : ‫ : أﺑﻲ‬yang memiliki kepribadian yang kuat yang pantang ّ َِ tunduk terhadap tekanan 3. Abyan : ‫ : أﺑ َﻦ‬yang lebih jelas ‫َ ْﻴ‬ 4. Adib : ‫ : أدﻳْﺐ‬sastrawan َِ 5. Ahmad : ‫ : أﺣ َﺪ‬yang banyak dipuji-puji, nama yang diberikan oleh Allah ‫َ ْﻤ‬ kepada Nabi Muhammad dalam al-Qur’an 6. Arib : ‫ : أرﻳْﺐ‬yang cerdik dan berakal َِ 7. Arhab : ‫ : أر َﺐ‬yang lapang dada ‫َ ْﺣ‬ 8. Asad : ‫ : أ َﺪ‬singa (lambang keperkasaan) ‫َﺳ‬ 9. Asmar : ‫ : أﺳ َﺮ‬yang berkulilt coklat, abu-abu ‫َ ْﻤ‬ 10. As’ad : ‫ : أﺳ َﺪ‬yang lebih bahagia ‫َ ْﻌ‬ 11. Asyqar : ‫ : أﺷ َﺮ‬yang berambut pirang ‫َ ْﻘ‬ 12. Asyhab : ‫ : أﺷ َﺐ‬warna putih yang bercampur hitam, sebutan lain bagi singa. ‫َ ْﻬ‬ 13. Ashil : ‫ : أﺻﻴْﻞ‬yang asli ِ َ 14. Anis : ‫: َ ِﻴْﺲ‬ ‫أﻧ‬ yang dapat menenangkan hati dari kerisauan/keterasingan 15. Akram : ‫ : أآ َم‬yang lebih mulia ‫َ ْﺮ‬ 16. Aman : ‫ : َ َــﺎن‬rasa aman ‫أﻣ‬ 17. Amin : ‫ : َ ِﻴْــﻦ‬yang dapat dipercaya ‫أﻣ‬ 18. Amir : ‫ : أﻣﻴْﺮ‬Emir, pemimpin, yang memerintahkan َِ 19. Anwar : ‫ : أﻧﻮر‬yang lebih bercahaya َ َْ 20. Arkan : ‫ : أر َﺎن‬pondasi, pokok ‫َ ْآ‬ 21. Awwab : ‫ : أ ﱠاب‬yang amat taat kepada Tuhan, julukan bagi nabi Daud ‫َو‬ 'alaihissalam 22. Ayib : ‫ : ﺁ ِﺐ‬yang kembali ‫ﻳ‬ 23. Ayyub : ‫ : أﻳﻮْب‬yang banyak kembali, nama nabi ‫َﱡ‬ 24. Islam : ‫ : إﺳﻠﺎم‬keislaman َْ ِ 25. I’tisham : ‫ :اﻋﺘ َﺎم‬berpegang teguh ‫ِ ْ ِﺼ‬ 26. Iklil : ‫ : إآﻠﻴْﻞ‬mahkota ِْ ِ 27. Imam : ‫ : إ َـﺎم‬pemimpin ‫ِﻣ‬ 28. Iyhab : ‫ : إﻳ َـﺎب‬pemberian ‫ِ ْﻬ‬ 29. Usamah :‫ : أ َﺎ َﺔ‬singa, nama seorang shahabat yang amat dicintai oleh ‫ُﺳ ﻣ‬ Rasulullah. BA’ (‫)اﻟﺒﺎء‬ 1. Bady 2. Badzil 3. Bahi 4. Bari’ 5. Basim 6. Basil : ‫َﺎ ِي‬ ‫ﺑد‬ : ‫َﺎ ِل‬ ‫ﺑذ‬ : ‫َﺎ ِﻲ‬ ‫ﺑه‬ : ‫َﺎ ِع‬ ‫ﺑر‬ : ‫َﺎ ِﻢ‬ ‫ﺑﺳ‬ : ‫َﺎ ِﻞ‬ ‫ﺑﺳ‬ : yang terlihat secara jelas : yang berusaha dengan sekuat tenaga : yang cerdik dan baik, yang berbangga : yang menonjol dalam setiap pekerjaan : yang tersenyum : yang sangat berani

7. Baqir : ‫ : َﺎ ِﺮ‬yang memiliki kedalaman ilmu ‫ﺑﻗ‬ 8. Badr : ‫ : ﺑﺪْر‬bulan purnama َ 9. Badri :‫ : ﺑﺪ ِي‬julukan bagi shahabat yang mengikuti perang badar, ‫َ ْر‬ dinisbatkan kepada bulan purnama 10. Barraq : ‫ : ﺑ ﱠاق‬yang berkilauan, cemerlang ‫َﺮ‬ 11. Barakat : ‫ : ﺑﺮ َﺎت‬keberkahan yang banyak ‫َ َآ‬ 12. Basyir : ‫ : َ ِﻴْﺮ‬yang memberikan kabar gembira ‫ﺑﺸ‬ 13. Basysyar : ‫: ﺑ ﱠﺎر‬ ‫َﺸ‬ yang banyak memberikan kabar gembira 14. Bahri : ‫ : ﺑﺤ ِي‬yang dinisbatkan kepada laut ‫َ ْﺮ‬ 15. Bahij :‫ : َ ِﻬﻴْﺞ‬yang ceria, elok ‫ﺑ‬ 16. Bashri : ‫ : ﺑﺼ ِي‬yang dinisbatkan kepada kota Bashrah ‫َ ْﺮ‬ 17. Bilal : ‫ : ﺑ َﺎل‬air atau susu yang dapat membasahi tenggorokan, nama ‫ِﻠ‬ muazzin Rasulullah 18. Burhan : ‫ : ﺑﺮ َـﺎن‬bukti, argumentasi ‫ُ ْه‬ TA’ (‫)اﻟﺘﺎء‬ 1. Taib 2. Taiq 3. Tajir 4. Tamimi Yaman 5. Taqy 6. Taufiq 7. Tahsin 8. Tibyan TSA’ (‫)اﻟﺜﺎء‬ 1. Tsabit 2. Tsamin 3. Tsaqib 4. Tsariy JIIM (‫)اﻟﺠﻴﻢ‬ 1. Jabir : ‫ : َﺎ ِﺮ‬yang menggantikan apa yang hilang, nama seorang shahabat ‫ﺟﺑ‬ Nabi yang terkenal (Jabir bin ‘Abdullah) 2. Jasir : ‫ : َﺎ ِﺮ‬pemberani ‫ﺟﺳ‬ 3. Jasim : ‫ : َﺎ ِﻢ‬yang tinggi, besar ‫ﺟﺳ‬ 4. Jarir : ‫ : ﺟﺮﻳْﺮ‬Tali pengikat onta, nama salah seorang shahabat َِ 5. Jamil :‫ : َ ِﻤﻴْﻞ‬indah, gagah ‫ﺟ‬ 6. Jauhar : ‫ : َﻮ َﺮ‬permata berlian ‫ﺟ ْه‬ 7. Jahuri : ‫ﺟﻬﻮ ِي‬ ‫َ ُ ْر‬ : yang memiliki suara yang jelas dan besar 8. Jihad : ‫ : ﺟ َﺎد‬Jihad, perang suci ‫ِﻬ‬ 9. Jubran : ‫ : ﺟﺒ َان‬sama dengan arti kata Jabir diatas (derivasi darinya) ‫ُ ْﺮ‬ : ‫َﺎ ِﺖ‬ ‫ﺛﺑ‬ :‫َ ِﻤﻴْـﻦ‬ ‫ﺛ‬ : ‫َﺎ ِﺐ‬ ‫ﺛﻗ‬ : ‫ﺛ ِي‬ ‫َﺮ‬ : yang kokoh, tegar, kuat : yang berharga : yang memiliki otak yang cerdas, tajam : hartawan : ‫َﺎ ِﺐ‬ ‫ﺗﺋ‬ : ‫َﺎ ِﻖ‬ ‫ﺗﺋ‬ : ‫َﺎ ِﺮ‬ ‫ﺗﺟ‬ :‫َ ِﻤﻴ ِﻲ‬ ‫ﺗ ْﻤ‬ : yang bertaubat : yang merindu : saudagar, pedagang : dinisbatkan kepada Tamim, nama sebuah kabilah

: ‫ : ﺗ ِﻲ‬Ahli taqwa ‫َﻘ‬ : ‫ : َﻮ ِﻴْﻖ‬taufiq, petunjuk, kesesuaian ‫ﺗ ْﻓ‬ : ‫ : َﺤ ِﻴْﻦ‬perbaikan, memperindah ‫ﺗ ْﺴ‬ : ‫ : ﺗﺒْﻴَﺎن‬penjelasan, keterangan ‫ِ ـ‬

10. Jubair HA’ (‫)اﻟﺤﺎء‬

: ‫ : ﺟ َﻴْﺮ‬sama dengan arti kata Jabir (diminutif/tashghir darinya) ‫ُﺒ‬

1. Habib : ‫ : ﺣ َﻴْﺐ‬orang yang dikasihi ‫ُﺒ‬ 2. Hatim : ‫ : َﺎ ِﻢ‬orang yang diserahi perkara, orang yang dijadikan sebagai ‫ﺣﺗ‬ simbol kedermawanan oleh bangsa Arab 3. Harits : ‫ : َﺎ ِث‬yang membajak tanah, salah satu nama yang dianjurkan oleh ‫ﺣر‬ Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam 4. Hazim : ‫ : َﺎ ِم‬yang berkemauan keras dan bersikap tegas ‫ﺣز‬ 5. Hasyid : ‫ : َﺎ ِﺪ‬yang mengumpulkan, menghimpun orang ‫ﺣﺷ‬ 6. Hafizh : ‫ : َﺎ ِﻆ‬yang memelihara, menjaga, yang menghafal ‫ﺣﻓ‬ 7. Hamid : ‫: َﺎ ِﺪ‬ ‫ﺣﻣ‬ yang memuji, bertahmid 8. Hajjaj : ‫ : ﺣ ﱠﺎج‬yang banyak melaksanakan haji, yang punya argumentasi ‫َﺠ‬ 9. Hasan : ‫ : َ َﻦ‬yang baik, bagus, indah, nama cucu nabi Shallallahu 'alaihi ‫ﺣﺴ‬ wasallam 10. Hassan : ‫ : َ ﱠﺎن‬yang banyak baiknya, keindahannya ‫ﺣﺴ‬ 11. Hakam : ‫ : َ َﻢ‬hakim, pemutus hukum, wasit ‫ﺣﻜ‬ 12. Halif : ‫ : ﺣﻠﻴْﻒ‬rekanan, sekutu, kongsi َِ 13. Hammad : ‫ : ﺣ ﱠﺎد‬yang banyak memuji ‫َﻤ‬ 14. Hamdan : ‫ : ﺣﻤ َان‬yang banyak memuji ‫َ ْﺪ‬ 15. Hanbaly : ‫ : ﺣﻨﺒ ِﻲ‬pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ‫َ ْ َﻠ‬ 16. Hanif : ‫ : َ ِﻴْﻒ‬yang berpegang teguh pada Islam, yang lurus ‫ﺣﻨ‬ 17. Hashshad : ‫ : ﺣ ﱠﺎد‬yang banyak mendapatkan (sesuatu) ‫َﺼ‬ 18. Hayyan : ‫ : َﻴﱠﺎن‬hidup ‫ﺣـ‬ 19. Haidar : ‫ : ﺣﻴ َر‬Pemberani ‫َ ْﺪ‬ 20. Hibban : ‫ : ِﺒﱠﺎن‬yang banyak dikasihi ‫ﺣـ‬ 21. Hilmi : ‫ : ﺣﻠ ِﻲ‬dinisbatkan kepada kata hilm, yaitu lembah lembut, tenang ‫ِ ْﻤ‬ dalam bertindak 22. Himyar : ‫ : ﺣﻤ َﺮ‬nama suku di Yaman ‫ِ ْﻴ‬ 23. Husam : ‫ : ُﺴَﺎم‬pedang yang tajam ‫ﺣ ـ‬ 24. Husain : ‫ : ﺣ َﻴْﻦ‬yang bagus, indah (diminutif dari kata husn) ‫ُﺴ‬ KHA’ (‫)اﻟﺨﺎء‬ 1. Khazin : ‫ : َﺎ ِن‬yang menyimpan ‫ﺧز‬ 2. Khasyi’ : ‫ : َﺎ ِﻊ‬yang khusyu’ ‫ﺧﺷ‬ 3. Khathir : ‫ : َﺎ ِﺮ‬hati, pikiran yang terbersit ‫ﺧﻃ‬ 4. Khalid : ‫ : َﺎ ِﺪ‬kekal, abadi, nama salah seorang shahabat tersohor dan ahli ‫ﺧﻟ‬ perang (Khalid bin walid) 5. Khalish : ‫ : َﺎ ِﺺ‬yang murni, ikhlas ‫ﺧﻟ‬ 6. Khajil : ‫ : َ ِﻴْﻞ‬pemalu ‫ﺧﺠ‬ 7. Khashib : ‫ : َ ِﻴْﺐ‬subur ‫ﺧﺼ‬ 8. Khadhir : ‫ : ﺧ ِﺮ‬yang hijau ‫َﻀ‬ 9. Khathib : ‫ : ﺧﻄﻴْﺐ‬penceramah, yang berbicara َِ 10. Khaththab : ‫ : َ ﱠﺎب‬yang banyak berceramah, pintar bicara ‫ﺧﻄ‬

11. Khalaf : ‫ﺧ َﻒ‬ ‫َﻠ‬ 12. Khaldun : ‫ﺧﻠﺪوْن‬ ُ َْ 13. Khalifah : ‫ﺧﻠﻴ َﺔ‬ ‫َ ِ ْﻔ‬ 14. Khalil : ‫ﺧﻠﻴْﻞ‬ َِ 15. Khair : ‫ﺧﻴﺮ‬ َْ ٍ 16. Khuzaimah dari kata khuzam) Daal (‫)اﻟﺪال‬ 1. Daris 2. Daud 3. Daly 4. Dany 5. Daffa’ 6. Dafi’ 7. Dalil DZAL (‫)اﻟﺬال‬ 1. Zakir 2. Zakir 3. Zakwan 4. Zaky 5. Zulfiqar 6. Zulfahmi RA’ (‫)اﻟﺮاء‬ 1. Ra’id 2. Ra’if 3. Rajih 4. Raji 5. Rasikh 6. Rasyid 7. Raghib 8. Raki’ 9. Ramiz 10. Ramy 11. Rabi’ 12. Rajab 13. Rahhab dada 14. Razin 15. Rassam 16. Rasyad : ‫را ِﺪ‬ ‫َﺋ‬ : ‫َا ِﻒ‬ ‫رﺋ‬ : ‫َا ِﺢ‬ ‫رﺟ‬ : ‫َا ِﻲ‬ ‫رﺟ‬ : ‫َا ِﺦ‬ ‫رﺳ‬ : ‫َا ِﺪ‬ ‫رﺷ‬ : ‫َا ِﺐ‬ ‫رﻏ‬ : ‫َا ِﻊ‬ ‫رآ‬ : ‫َا ِﺰ‬ ‫رﻣ‬ : ‫َا ِﻲ‬ ‫رﻣ‬ : ‫رﺑﻴْـﻊ‬ َِ : ‫ر َﺐ‬ ‫َﺟ‬ : ‫َ ﱠﺎب‬ ‫رﺣ‬ : ‫َا ِس‬ ‫در‬ : ‫َا ُد‬ ‫دو‬ : ‫َا ِﻲ‬ ‫دﻟ‬ : ‫َا ِﻲ‬ ‫دﻧ‬ : ‫َ ﱠﺎع‬ ‫دﻓ‬ : ‫َا ِﻊ‬ ‫دﻓ‬ : ‫دﻟﻴْﻞ‬ َِ

: pengganti, yang datang kemudian, keturunan : kekal, abadi : penguasa dalam negara Islam, pengganti, pemimpin : teman akrab yang dekat dan dikasihi : yang baik : ‫ﺧﺰﻳ َـﺔ‬ ‫ُ َ ْﻤ‬ : pohon yang bunganya sangat sedap (diminutif

: pelajar : nama Nabi : buah anggur yang tidak terlalu hitam : yang dekat : yang (banyak) mempertahankan diri : yang mempertahankan, mendorong, motivasi : penunjuk jalan, guide, panduan, sapaan

: ‫ : َا ِﺮ‬yang berzikir, yang ingat ‫ذآ‬ : ‫ : ذآﻴْﺮ‬yang baik daya ingatnya َِ : ‫ : ذآ َان‬yang sangat cerdas ‫َ ْﻮ‬ : ‫ : ذآﻲ‬yang cerdas ّ َِ : ‫ُو اﻟﻔ َﺎر‬ ‫ذ ْ ِﻘ‬ : nama pedang ‘Ali bin Abi Thalib : ‫ُو اْﻟﻔﻬْﻢ‬ َ ‫ذ‬ : yang memiliki pemahaman

: pemimpin, pencetus : yang memiliki rasa kasihan : yang kuat, tajam akalnya : orang yang berharap : yang kokoh, dalam ilmunya : yang memberi petunjuk/nasehat, sudah berusia baligh : yang memiliki keinginan : yang ruku’/menundukkan kepala, yang shalat : yang memberi isyarat atau kode, menandai : yang melempar, pemanah : musim semi : bulan rajab, pengagungan : yang sangat menyambut, antusias, yang (banyak) berlapang

: ‫ : َ ِﻳْﻦ‬yang cemerlang (otaknya), penuh kesungguhan ‫رز‬ : ‫ : ر ﱠﺎم‬yang menggambar ‫َﺳ‬ : ‫ : ر َﺎد‬lurus, yang mendapat petunjuk ‫َﺷ‬

17. Rasyid : ‫ : رﺷﻴْـﺪ‬yang mendapat petunjuk ِ َ 18. Rasyiq : ‫ : رﺷﻴْﻖ‬perawakan tubuhnya bagus, tangkas ِ َ 19. Ramzi : ‫ : رﻣ ِي‬dinisbatkan kepada simbol, simbolik ‫َ ْﺰ‬ 20. Ramadhan : ‫ : رﻣ َﺎن‬bulan ramadhan, panas yang sangat ‫َ َﻀ‬ 21. Rafi’ : ‫ : رﻓﻴْﻊ‬yang tinggi َِ 22. Raihan : ‫ : َﻳ َـﺎن‬aroma, buah yang baunya wangi ‫ر ْﺤ‬ 23. Rizq : ‫ : رزْق‬anugerah, rizki ِ 24. Ridhwan : ‫ :رﺿ َان‬kerelaan, keridhaan ‫ِ ْﻮ‬ 25. Rifqy : ‫ : رﻓ ِﻲ‬dinisbatkan kepada kelemahlembutan, rasa belaskasih ‫ِ ْﻘ‬ 26. Riyadh : ‫ : ر َﺎض‬taman ‫ِﻳ‬ 27. Ridha : ‫ : ر َﺎ‬kerelaan ‫ِﺿ‬ 28. Rusyd : ‫ : رﺷْﺪ‬petunjuk ُ 29. Rusydi : ‫ : رﺷ ِي‬yang bersifat petunjuk ‫ُ ْﺪ‬ ZAI (‫)اﻟﺰاي‬ 1. Zari’ 2. Zahid 3. Zahir 4. Zahy 5. Zayyat 6. Zaky 7. Zaid 8. Zahrani 9. Ziyad SIN (‫)اﻟﺴﻴﻦ‬ 1. Sais 2. Sabiq 3. Satir 4. Sajid 5. Sakhin 6. Sa’i 7. Saqy 8. Salim 9. Samih 10. Sami 11. Sahir 12. Sabbah 13. Sakhiy 14. Sa’ad 15. Sa’id 16. Sa’dun 17. Safar 18. Salman : ‫ : َﺎ ِﺲ‬yang menyiasati ‫ﺳﺋ‬ : ‫ : َﺎ ِﻖ‬yang terdahulu ‫ﺳﺑ‬ : ‫ : ﺳﺎ ِﺮ‬yang menutupi sesuatu ‫َﺗ‬ : ‫ : َﺎ ِﺪ‬yang bersujud ‫ﺳﺟ‬ : ‫ : َﺎ ِﻦ‬yang panas ‫ﺳﺧ‬ : ‫ : َﺎ ِﻲ‬yang berusaha, berjalan cepat ‫ﺳﻋ‬ : ‫ : َﺎ ِﻲ‬yang menuangkan (air) ‫ﺳﻗ‬ : ‫ : َﺎ ِﻢ‬yang selamat, sehat dan segar bugar ‫ﺳﻟ‬ : ‫ : َﺎ ِﺢ‬yang pema’af, yang mulia hatinya ‫ﺳﻣ‬ : ‫ : َﺎ ِﻲ‬yang mulia, tinggi ‫ﺳﻣ‬ : ‫ : َﺎ ِﺮ‬yang berjaga di tengah malam, tidak tidur ‫ﺳه‬ : ‫ : َﺒﱠﺎح‬perenang ‫ﺳـ‬ : ‫ : ﺳﺨﻲ‬yang dermawan, murahhati َِّ : ‫ : ﺳﻌْﺪ‬kebahagiaan َ : ‫ : ﺳﻌﻴْﺪ‬yang bahagia َِ : ‫ : ﺳﻌﺪوْن‬yang bahagia ُْ َ : ‫ : َ َﺮ‬perjalanan ‫ﺳﻔ‬ : ‫ : ﺳﻠ َـﺎن‬yang selamat ‫َ ْﻤ‬ : ‫ : َا ِع‬yang menanam ‫زر‬ : ‫ : َا ِﺪ‬yang bersahaja, zuhud ‫زه‬ : ‫ : َا ِﺮ‬yang cemerlang, berseri-seri ‫زه‬ : ‫ : َا ِﻲ‬wajah yang elok ‫زه‬ : ‫ : َﻳﱠﺎت‬dinisbatkan kepada kata zait (minyak): tukang minyak ‫زـ‬ : ‫ : زآﻲ‬Yang bersih, suci ّ َِ : ‫ : زﻳْﺪ‬yang bertambah َ : ‫ :زه َا ِﻲ‬yang berseri-seri ‫َ ْﺮ ﻧ‬ : ‫ : ِﻳَﺎد‬yang bertambah ‫زـ‬

19. Sahal 20. Sayyaf 21. Sayyid 22. Sidr 23. Siraj 24. Sudais 25. Surur 26. Su’ud 27. Sulthan 28. Suhail SYIN (‫)اﻟﺸﻴﻦ‬

: ‫ : ﺳﻬْﻞ‬yang mudah َ : ‫ : َﻴﱠﺎف‬yang memegang pedang, ahli pedang ‫ﺳـ‬ : ‫ : ﺳ ﱢـﺪ‬pemuka, pemimpin ‫َﻴ‬ : ‫ : ﺳﺪْر‬daun bidara ِ : ‫ : ﺳ َاج‬lentera, lampu ‫ِﺮ‬ : ‫ : ﺳﺪﻳْﺲ‬diminutif dari kata as-sudus ; seper-enam َُ : ‫ : ﺳﺮوْر‬kegembiraan ُُ : ‫ : ﺳﻌﻮْد‬kebahagiaan, nama raja Kerajaan Arab Saudi ُُ : ‫ : ﺳﻠ َﺎن‬yang memiliki kekuasaan, sultan ‫ُ ْﻄ‬ : ‫ : ﺳﻬﻴْﻞ‬diminutif dari kata sahl : mudah َُ

1. Syabb : ‫ : َﺎب‬pemuda ّ ‫ﺷ‬ 2. Syady : ‫ : َﺎ ِي‬yang merangkai sya’ir ‫ﺷد‬ 3. Syarih : ‫ : َﺎ ِح‬yang menjelaskan, menerangkan, mensyarah, yang ‫ﺷر‬ lapangdada 4. Syathir : ‫ : ﺷ َ ِﺮ‬genius ‫ﺎﻃ‬ 5. Syathibi : ‫ : َﺎﻃﺒﻲ‬nama ulama terkemuka ّ ِِ ‫ﺷ‬ 6. Sya’ir : ‫ : َﺎ ِﺮ‬penyair ‫ﺷﻋ‬ 7. Syafi’ : ‫ : َﺎ ِﻊ‬yang memberi pertolongan ‫ﺷﻓ‬ 8. Syafi’i : ‫ : َﺎﻓﻌﻲ‬dinisbatkan kepada Imam asy-Syafi’i ّ ِِ ‫ﺷ‬ 9. Syakir : ‫ : َﺎ ِﺮ‬yang bersyukur ‫ﺷآ‬ 10. Syamil : ‫ : َﺎ ِﻞ‬komplit, universal, yang mencakup ‫ﺷﻣ‬ 11. Syamikh : ‫ : َﺎ ِﺦ‬yang tinggi, kokoh ‫ﺷﻣ‬ 12. Syahy : ‫ : َﺎ ِﻲ‬yang memiliki keinginan ‫ﺷه‬ 13. Syaj’an : ‫ : ﺷﺠ َﺎن‬yang sangat pemberani ‫َ ْﻌ‬ 14. Syaddad : ‫ : ﺷ ﱠاد‬yang kuat, keras ‫َﺪ‬ 15. Syarif : ‫ : ﺷﺮﻳْﻒ‬yang mulia, terhormat َِ 16. Syarik : ‫ : َ ِﻳْﻚ‬kongsi, sekutu ‫ﺷﺮ‬ 17. Sya’rani : ‫ﺷﻌ َا ِﻲ‬ ‫َ ْﺮ ﻧ‬ : dinisbatkan kepada kata sya’r ; rambut 18. Syaghghaf : ‫ : ﺷ ﱠﺎف‬yang memiliki keinginan yang amat sangat, tergila-gila, ‫َﻐ‬ mabuk kepayang 19. Syafiq : ‫ : ﺷﻔﻴْﻖ‬yang halus perasaannya, penuh belas kasih َِ 20. Syaqiq : ‫ : ﺷﻘﻴْﻖ‬sekandung, terbelah َِ 21. Syakib : ‫ : ﺷﻜﻴْﺐ‬yang memberi balasan kebaikan َِ 22. Syakkar : ‫ : ﺷ ﱠﺎر‬yang banyak bersyukur, terimakasih ‫َﻜ‬ 23. Syakur : ‫ : ﺷﻜﻮْر‬yang banyak bersyukur, terimakasih َُ 24. Syammakh : ‫ﺷ َﱠﺎخ‬ ‫ﻤـ‬ : yang amat tinggi, kokoh 25. Syairazy : ‫ﺷﻴ َا ِي‬ ‫َ ْﺮ ز‬ : dinisbatkan kepada kata syairaz ; nama kota di Persia/Iran sekarang, nama ulama terkenal 26. Syihab : ‫ : ﺷ َﺎب‬bintang meteor, cahaya api ‫ِﻬ‬ 27. Syu’aib : ‫ : ﺷﻌﻴْﺐ‬nama nabi, diminutif dari kata sya’b ;bangsa, suku َُ 28. Syuja’ : ‫ : ﺷ َﺎع‬pemberani ‫ُﺠ‬ 29. Syuraih : ‫ : ﺷﺮﻳْﺢ‬diminutif dari kata syarh ; penjelasan, lapang dada, lega َُ 30. Syurahbil : ‫ﺷﺮﺣﺒﻴْﻞ‬ ِْ َ ُ : nama seorang shahabat

Shad (‫)اﻟﺼﺎد‬ 1. Sha-ib : ‫ : َﺎ ِﺐ‬yang bertindak benar ‫ﺻﺋ‬ 2. Sha-id : ‫ : َﺎ ِﺪ‬yang berburu ‫ﺻﺋ‬ 3. Sha-in : ‫ : َﺎ ِﻦ‬yang menjaga ‫ﺻﺋ‬ 4. Sha’im : ‫ : َﺎ ِﻢ‬yang berpuasa ‫ﺻﺋ‬ 5. Shabir : ‫ : َﺎ ِﺮ‬penyabar ‫ﺻﺑ‬ 6. Shahib : ‫ : َﺎ ِﺐ‬teman, shahabat, yang menyertai ‫ﺻﺣ‬ 7. Shahy : ‫ : َﺎ ِﻲ‬yang berteriak, bangun ‫ﺻﺣ‬ 8. Shadir : ‫ : َﺎ ِر‬yang mengeluarkan, menerbitkan, bersumber ‫ﺻد‬ 9. Shadiq : ‫ : َﺎ ِق‬yang jujur ‫ﺻد‬ 10. Sharif : ‫ : َﺎ ِف‬yang mengalihkan (perhatian, dst), yang merubah ‫ﺻر‬ 11. Sharim : ‫ : َﺎ ِم‬yang tegas, tajam ‫ﺻر‬ 12. Sha’id : ‫ : َﺎ ِﺪ‬yang memanjat, menaiki ‫ﺻﻋ‬ 13. Shafih : ‫ : َﺎ ِﺢ‬pemaaf ‫ﺻﻓ‬ 14. Shafy : ‫ : َﺎ ِﻰ‬yang suci, murni, bersih, tidak keruh ‫ﺻﻓ‬ 15. Shalih : ‫ : ﺻ َ ِﺢ‬orang yang shalih, sesuai ‫ﺎﻟ‬ 16. Shamit : ‫ : َﺎ ِﺖ‬yang diam tidak banyak bicara ‫ﺻﻣ‬ 17. Shamid : ‫ : َﺎ ِﺪ‬yang tegar ‫ﺻﻣ‬ 18. Shabbah : ‫ : َ ﱠﺎح‬yang mengucapkan selamat pagi ‫ﺻﺒ‬ 19. Shahafy : ‫ : ﺻﺤﻔﻲ‬wartawan ّ َِ َ 20. Shakhar : ‫ : ﺻﺨْﺮ‬batu yang keras, karang َ 21. Shaddam : ‫ : ﺻ ﱠام‬yang membenturkan ‫َﺪ‬ 22. Sharraf : ‫ : ﺻ ﱠاف‬kasir ‫َﺮ‬ 23. Shafar : ‫ : َ َﺮ‬bulan shafar ‫ﺻﻔ‬ 24. Shafwat : ‫ : َﻔ َت‬jernih, bersih, bening ‫ﺻ ْﻮ‬ 25. Shafwan : ‫ : ﺻﻔ َان‬jernih, bersih, nama seorang shahabat, batu besar yang ‫َ ْﻮ‬ halus/licin 26. Shafih : ‫ : َ ِﻴْﺢ‬pedang yang tajam, lempengan ‫ﺻﻔ‬ 27. Shafir : ‫ : ﺻﻔﻴْﺮ‬terompet, siulan َِ 28. Shafrawy : ‫ﺻﻔ َا ِي‬ ‫َ ْﺮ و‬ : dinisbatkan kepada kata “shufr”; kuning, kekuningkuningan 29. Shaqr : ‫ : َﻘْﺮ‬burung elang ‫ﺻ‬ 30. Shaql : ‫ : ﺻﻘْﻞ‬tajam َ 31. Shalah : ‫ : ﺻ َﺎح‬keshalihan, kecocokan ‫َﻠ‬ 32. shahl : ‫ : ﺻﻬْﻞ‬suara kuda َ 33. Shawwan : ‫ : َ ﱠان‬yang menjaga (diri, dsb) ‫ﺻﻮ‬ 34. Shayyad : ‫ : ﺻ ﱠـﺎد‬ahli berburu ‫َﻴ‬ 35. Shaidaly : ‫ : ﺻﻴﺪﻟﻰ‬apoteker ّ َِ ْ َ 36. Shiddiq : ‫ : ﺻﺪﻳْـﻖ‬yang amat jujur ‫ِﱢ‬ 37. Shirath : ‫ : ﺻ َاط‬jalan ‫ِﺮ‬ 38. Shulhi : ّ ‫ : ﺻﻠﺤ‬dinisbatkan kepada kata shulh ; perdamaian ‫ُ ْ ِﻲ‬ 39. Shuwailih : ‫ : ﺻﻮﻳ ِﺢ‬diminutif dari kata shalih ‫ُ َ ْﻠ‬ 40. Shuhaib : ‫ : ﺻﻬﻴْﺐ‬julukan bagi singa, nama seorang shahabat terkenal Shuhaib َُ ar-Ruumy

DHAD (‫)اﻟﻀﺎد‬ 1. Dhabith 2. Dhahik 3. Dhamin 4. Dhawy 5. Dhahhak 6. Dhamir 7. Dhaif 8. Dhiman 9. Dhubaib 10. Dhuha THA’ (‫)اﻟﻄﺎء‬ 1. Thaif : ‫ : ﻃﺎ ِﻒ‬yang berkeliling/melakukan thawaf, nama kota di Arab ‫َﺋ‬ Saudi 2. Thahin : ‫ : َﺎ ِﻦ‬yang menumbuk ‫ﻃﺣ‬ 3. Tharih : ‫ : َﺎ ِح‬yang melemparkan (pendapat, dsb), yang membuang ‫ﻃر‬ 4. Tharid : ‫ : َﺎ ِد‬yang mengusir ‫ﻃر‬ 5. Thariq : ‫ : َﺎ ِق‬yang datang waktu malam, yang mengetuk, nama seorang ‫ﻃر‬ pahlawan Islam terkenal (Thariq bin Ziyad) 6. Thazij : ‫ : َﺎ ِج‬yang segar (makanan, dsb), steril ‫ﻃز‬ 7. Thaqim : ‫ : َﺎ ِﻢ‬pilot ‫ﻃﻗ‬ 8. Thalib : ‫ : َﺎ ِﺐ‬yang menuntut, mencari, mahasiswa ‫ﻃﻟ‬ 9. Thamih : ‫ : َﺎ ِﺢ‬yang antusias ‫ﻃﻣ‬ 11. Thahir : ‫ : َﺎ ِﺮ‬yang suci, bersih ‫ﻃه‬ 12. Thabari : ‫ : ﻃﺒ ِي‬nama seorang Mufassir terkenal (Imam ath-Thabari) ‫َ َﺮ‬ 13. Thabrani : ‫ : ﻃﺒ َا ِﻲ‬nama seorang Muhaddits (ahli hadits) terkenal (Imam ath‫َ ْﺮ ﻧ‬ Thabrani) 14. Thahhan : ‫ : َ ّ َن‬orang yang menumbuk (sesuatu) ‫ﻃ ﺤﺎ‬ 15. Thalal : ‫ : ﻃ َﺎل‬tempat yang tinggi ‫َﻠ‬ 16. Thayyar : ‫ : ﻃ ﱠﺎر‬penerbang, pilot ‫َﻴ‬ 17. Thayyib : ‫ : ﻃ ﱢﺐ‬yang baik, enak, suci ‫َﻴ‬ 18. Thiraz : ‫ : ﻃ َاز‬ukuran, model, tipe ‫ِﺮ‬ 19. Thufail : ‫ : ﻃﻔﻴْﻞ‬diminutif dari kata thifl ; anak kecil َُ ZHA’ (‫)اﻟﻈﺎء‬ 1. Zha’in 2. Zhafir 3. Zhahir 4. Zharif : ‫َﺎ ِﻦ‬ ‫ﻇﻋ‬ : ‫َﺎ ِﺮ‬ ‫ﻇﻓ‬ : ‫َﺎ ِﺮ‬ ‫ﻇه‬ : ‫ﻇﺮﻳْﻒ‬ َِ : yang bepergian pada siang hari yang terik : yang menang, beruntung : bagian luar, lahiriah, terang, nampak : cerdik, terang : ‫ : َﺎ ِﻂ‬kapten, yang mencocokkan, yang kuat hafalannya ‫ﺿﺑ‬ : ‫ : َﺎ ِﻚ‬yang tertawa ‫ﺿﺣ‬ : ‫ : َﺎﻣﻦ‬yang menjamin, menanggung ِ ‫ﺿ‬ : ‫ : َﺎ ِي‬bercahaya ‫ﺿو‬ : ‫ : ﺿ ﱠﺎك‬yang banyak tertawa ‫َﺤ‬ : ‫ : ﺿﻤﻴْﺮ‬perasaan َِ : ‫ : ﺿﻴْﻒ‬tamu َ : ‫ : ﺿ َـﺎن‬jaminan ‫ِﻤ‬ : ‫ : ﺿ َﻴْﺐ‬diminutif dari kata dhabb ; sejenis biawak ‫ٌﺒ‬ : ‫ : ﺿ َﻰ‬waktu dhuha, sebelum matahari tergelincir ‫ٌﺤ‬

5. Zhafran 6. Zhahran ‘AIN (‫)اﻟﻌﻴﻦ‬

: ‫ : ﻇﻔ َان‬yang menang, beruntung ‫َ ْﺮ‬ : ‫ : ﻇﻬ َان‬bagian belakang, nama kota di Arab Saudi ‫َ ْﺮ‬

1. ‘Aif : ‫ : َﺎ ِﻒ‬yang menjaga kesucian dirinya, penjijik ‫ﻋﺋ‬ 2. ‘Aisy : ‫ : َﺎ ِﺶ‬yang hidup ‫ﻋﺋ‬ 3. ‘Abid : ‫ : َﺎ ِﺪ‬ahli ‘ibadah ‫ﻋﺑ‬ 4. ‘Abir : ‫ : َﺎ ِﺮ‬yang melewati, musafir ‫ﻋﺑ‬ 5. ‘Aji : ‫ : َﺎ ِﻲ‬dinisbatkan kepada kata ‘aajj ; gading, berkebangsaan ‫ﻋﺟ‬ negara Pantai Gading 6. ‘Adil : ‫ : َﺎ ِل‬yang adil ‫ﻋد‬ 7. ‘Arif : ‫ : َﺎ ِف‬yang mengetahui, mengenal ‫ﻋر‬ 8. ‘Azil : ‫ : َﺎ ِل‬yang mengasingkan diri, tidak mempersenjatai diri ‫ﻋز‬ 9. ‘Asyur : ‫ : َﺎﺷﻮْر‬ke-sepuluh ُ ‫ﻋ‬ 10. ‘Athif : ‫ : َﺎ ِﻒ‬yang lembut, penuh kasih ‫ﻋﻃ‬ 11. ‘Aqil : ‫ : َﺎ ِﻞ‬yang berakal, cerdas ‫ﻋﻗ‬ 12. ‘Alim : ‫ : َﺎ ِﻢ‬yang berpengetahuan, seorang ‘alim ‫ﻋﻟ‬ 13. ‘Ammiy : ‫ : َﺎﻣﻲ‬yang ‘awam, biasa ِّ ‫ﻋ‬ ّ 14. ‘Ayid : ‫ : َﺎ ِﺪ‬yang kembali ‫ﻋﻳ‬ 15. ‘Abbad : ‫ : ﻋ ﱠﺎد‬ahli/yang banyak beribadah ‫َﺒ‬ 16. ‘Abud : ‫ : ﻋﺒﻮْد‬ahli ibadah َُ 17. ‘Abqary : ‫ : ﻋﺒﻘﺮي‬yang jenius ّ ِ ََْ 18. ‘Atid : ‫ : ﻋﺘﻴْﺪ‬yang selalu hadir َِ 19. ‘Atiq : ‫ : ﻋﺘﻴْﻖ‬hamba yang dimerdekakan, yang sudah tua, sebutan buat َِ Ka’bah (al-Baitul ‘Atiq) 20. ‘Ajam : ‫ : ﻋ َﻢ‬orang asing, selain ‘Arab ‫َﺠ‬ 21. ‘Adnan : ‫ : ﻋﺪْﻧ َن‬salah seorang nenek moyang Nabi Shallallahu 'alaihi ‫َ ﺎ‬ wasallam 22. ‘Arafat : ‫ : ﻋﺮ َﺎت‬jamak dari ‘arafah ; nama bukit di Mekkah tempat ‫َ َﻓ‬ melakukan haji 23. ‘Azzam : ‫ : ﻋ ﱠام‬yang berkemauan kuat (bertekad bulat) ‫َﺰ‬ 24. ‘Atha’ : ‫ : ﻋ َﺎء‬pemberian ‫َﻄ‬ 25. ‘Aththar : ‫ : ﻋ ﱠﺎر‬yang suka memakai wewangian, tukang minyak wangi ‫َﻄ‬ 26. ‘Aththas : ‫ : َ ﱠﺎس‬yang bersin, nama suku di Yaman ‫ﻋﻄ‬ 27. ‘Affan : ‫ : ﻋ ﱠـﺎن‬yang banyak menjaga kesucian dirinya, nama ayah khalifah ‫َﻔ‬ ketiga, ‘Utsman bin ‘Affan 28. ‘Afif : ‫ : ﻋﻔﻴْﻒ‬yang menjaga kesucian dirinya َِ 29. ‘Aqid : ‫ : َﺎ ِﺪ‬yang beraqad, berjanji ‫ﻋﻗ‬ 30. ‘Aqqad : ‫ : ﻋ ﱠﺎد‬yang banyak beraqad, berjanji ‫َﻘ‬ 31. ‘Ali : ‫ : ﻋﻠﻲ‬yang tinggi, nama khalifah ke-empat, ‘Ali bin Abi Thalib ّ َِ 32. ‘Alqamah : ‫ : ﻋﻠﻘ َـﺔ‬nama seorang shahabat ‫َ ْ َﻤ‬ 33. ‘Allaf : ‫ : ﻋﱠﺎف‬yang memberi makanan binatang ‫َﻠ‬ 34. ‘Ammar : ‫ : ﻋ ﱠـﺎر‬yang banyak menta’mir, yang panjang umur, nama seorang ‫َﻤ‬ shahabat ‘Ammar bin Yasir 35. ‘Amru : ‫ : ﻋﻤ ُو‬nama seorang shahabat ‘Amru bin al-‘Ash ‫َ ْﺮ‬

36. ‘Ayyasy : ‫ : ﻋ ﱠﺎش‬yang panjang umur, penjual roti ‫َﻴ‬ 36. ‘Ibad : ‫ : ﻋ َﺎد‬jamak dari kata ‘abd ; hamba ‫ِﺒ‬ 37. ‘Irfan : ‫ : ﻋﺮ َﺎن‬kebaikan ‫ِ ْﻓ‬ 38. ‘Izzat : ‫ : ﻋ ﱠت‬keagungan, kebanggaan, ‘izzah ‫ِﺰ‬ 39. ‘Isham : ‫ : ﻋ َﺎم‬berpegang teguh ‫ِﺼ‬ 40. ‘Ishmat : ‫ : ﻋﺼ َﺖ‬penjagaan, pegangan ‫ِ ْﻤ‬ 41. ‘Ikrimah : ‫ : ِﻜ ِ َﺔ‬nama seorang shahabat, ‘Ikrimah bin Abu Jahal ‫ﻋ ْﺮﻣ‬ 42. ‘Imad : ‫ : ﻋ َﺎد‬pondasi, tiang ‫ِﻤ‬ 43. ‘Imarah : ‫ : ﻋ َﺎ َة‬Penta’miran, peramaian ‫ِﻤ ر‬ 44. ‘Iwadh : ‫ : ﻋ َض‬pengganti ‫ِﻮ‬ 45. ‘Ied : ‫ : ﻋﻴْﺪ‬Hari besar, perayaan ِ 46. ‘Ubadah : ‫ : ﻋ َﺎ َة‬nama seorang shahabat, banyak melakukan ‘ibadah. ‫ُﺒ د‬ 47. ‘Ubaid : ‫ : ﻋﺒﻴْﺪ‬diminutif/tashghir dari kata ‘Abd; hamba َُ 48. ‘Utbah : ‫ : ﻋﺘ َﺔ‬lekuk liku lembah ‫ُ ْﺒ‬ 49. ‘Utsaimin : ‫ : ﻋﺜﻴﻤﻴْﻦ‬nama seorang ulama besar Arab Saudi, Ibnu ‘Utsaimin; ِ ْ َُ diminutif dari “Utsman”. 50. ‘Urbun : ‫ : ﻋﺮﺑﻮْن‬pemberian ُْ ُ 51. ‘Ukasyah : ‫ : ﻋ َﺎ َﺔ‬nama seorang shahabat ‫ُﻜ ﺷ‬ 52. ‘Ulwan : ‫ : ﻋﻠ َان‬judul, tema, tanda ‫ُ ْﻮ‬ AL-GHAIN (‫)اﻟﻐﻴﻦ‬ 1. Ghâbir : ‫ : َﺎ ِﺮ‬orang yang asing; anak jalan ‫ﻏﺑ‬ 2. Ghâzy : ‫ : َﺎ ِي‬orang yang berperang ‫ﻏز‬ 3. Ghâlib : ‫ : َﺎ ِﺐ‬orang yang menang; yang banyak ‫ﻏﻟ‬ 4. Ghâly : ‫ : َﺎ ِﻲ‬bersifat mahal; berharga ‫ﻏﻟ‬ 5. Ghâmid : ‫ : َﺎ ِﺪ‬orang yang memasukkan pedang ke sarungnya; nama ‫ﻏﻣ‬ kabilah di Hijaz 6. Ghâmidy : ‫َﺎﻣ ِي‬ ‫ﻏ ِﺪ‬ : orang yang kabilahnya Ghâmid (dinisbatkan kepadanya) 7. Ghâssal : ‫ : ﻏ ﱠﺎل‬pencuci, pembasuh ‫َﺴ‬ 8. Ghassân : ‫ : ﻏ ﱠﺎن‬air wadi di padang pasir ‫َﺴ‬ 9. Ghannâm : ‫ : َ ﱠﺎم‬orang yang mendapatkan harta rampasan; orang yang ‫ﻏﻨ‬ menggunakan kesempatan; pengembala kambing 10. Ghandûr : ‫ : َﻨﺪوْر‬pemuda yang tampan ُْ‫ﻏ‬ 11. Ghayyâts : ‫ : ﻏ ﱠﺎث‬hujan yang banyak ‫َﻴ‬ 12. Ghayûr : ‫ : ﻏﻴﻮْر‬orang memiliki ghirah (kecemburuan) yang tinggi (terhadap َُ agama, khususnya) 13. Ghulâm : ‫ : ﻏ َم‬anak laki-laki ‫ُﻼ‬ AL-FÂ’ (‫)اﻟﻔﺎء‬ 1. Fajr 2. Fakhry 3. Farras 4. Farhan : ‫ : ﻓﺠْﺮ‬Fajar, shubuh َ : ‫ : ﻓﺨﺮي‬kebanggaaku; yang bersifat kebanggaan ّ ِْ َ : ‫ : ﻓ ﱠاس‬Cerdas dan tajam pemikirannya ‫َﺮ‬ :‫ : ﻓﺮ َﺎن‬Gembira; suka cita ‫َ ْﺣ‬

5. Farid :‫ : ﻓﺮﻳْﺪ‬Tidak ada bandingannya; sendirian َِ 6. Fashih : ‫ : ﻓﺼﻴْﺢ‬Orang yang fasih dan lancar berbicara ِ َ 7. Fadhal :‫ : ﻓﻀْﻞ‬Kebaikan; tambahan; lebihan sisa َ 8. Fathin :‫ : ﻓﻄﻴْﻦ‬Cerdik َِ 9. Faqih : ‫ : ﻓﻘﻴْﻪ‬Ahli Fiqih; orang yang sangat paham َِ 10. Falah :‫ : ﻓ َح‬Keberuntungan; kemenangan ‫َﻼ‬ 11. Fannan : ‫ : ﻓ ﱠﺎن‬orang yang ahli seni; memiliki seni/bakat ‫َﻨ‬ 12. Fawwaz : ‫ : ﻓ ﱠاز‬orang yang mendapatkan keberuntungan/kemenangan yang ‫َﻮ‬ banyak 13. Fauzan : ‫ﻓﻮ َان‬ ‫َ ْز‬ : keberuntungan; kemenangan. 14. Fahd :‫َﻬْﺪ‬ ‫ﻓ‬ : Macan kumbang/tutul 15. Fahmy : ‫ : ﻓﻬﻤﻲ‬Bersifat pemahaman ّ ِْ َ 16. Fayyadh : ‫ﻓ ﱠﺎض‬ ‫َﻴ‬ : Banyak air; orang yang mulia; kinayah bagi orang yang suka berderma 17. Fairuz : ‫ : ﻓﻴﺮوْز‬Nama batu permata; nama seorang ulama (Fairuz Abady) ُ َْ 18. Faishal : ‫ : ﻓﻴ َﻞ‬Pemimpin; Hakim; Yang memisahkan antara yang haq dan ‫َ ْﺼ‬ yang bathil; pedang yang tajam. 19. Firazdaq :‫ : ﻓﺮز َق‬Serpihan-serpihan roti ‫ِ َ ْد‬ 20. Fikry : ‫ : ﻓﻜﺮي‬Yang bersifat pemikiran ّ ِِْ 21. Fu`ad :‫ : ﻓ َاد‬Hati;akal ‫ُﺆ‬ 22. Fudlail : ‫ : ﻓﻀﻴْﻞ‬tashghir (diminutif) dari kata ‘Fadll’; nama seorang ulama َ ُ terkenal ‘Fudlail bin ‘Iyadl’ 23. Faiz : ‫ : َﺎ ِﺰ‬Pemenang; orang yang beruntung; orang yang sukses ‫ﻓﺋ‬ 24. Fa`iq :‫ : َﺎ ِﻖ‬Baik;istimewa;lebih menonjol dari yang lain ‫ﻓﺋ‬ 25. Fatih :‫ : َﺎ ِﺢ‬Penakluk; pemimpin; pembuka ‫ﻓﺗ‬ 26. Fakhir :‫ : َﺎ ِﺮ‬Orang yang bangga; mewah; terhormat ‫ﻓﺧ‬ 27. Fady :‫ : َﺎ ِي‬Tawanan yang ditebus. ‫ﻓد‬ 28. Faruq : ‫َﺎروْق‬ ُ ‫ﻓ‬ : Orang yang memisahkan antara haq dan batil; julukan bagi Umar bin Khaththab. 29. Faris :‫ : َﺎ ِس‬Penunggang kuda; pemilik kuda;singa; pandai. ‫ﻓر‬ 30. Fari` :‫ : َﺎ ِع‬Tinggi menjulang; seperti gunung; perawakan tinggi ‫ﻓر‬ 31. Fadhil :‫ : َﺎ ِﻞ‬Orang yang berbudi; yang utama; yang layak dihargai ‫ﻓﺿ‬ 32. Falih :‫ : َﺎ ِﺢ‬Lurus; cocok ‫ﻓﻟ‬ 33. Fahim : ‫ : َﺎ ِﻢ‬Orang yang paham, mengerti ‫ﻓه‬ 34. Fayi` : ‫ : ﻓﺎ ِﻊ‬Harum baunya ‫َﻳ‬ AL-QÂF (‫)اﻟﻘﺎف‬ 1. Qahthan : ‫ : ﻗﺤ َﺎن‬Nenek moyang bangsa Arab dibagian selatan, nama suku ‫َ ْﻄ‬ 2. Qarib : ‫ : ﻗﺮﻳْﺐ‬teman dekat; yang dekat; sebentar lagi َِ 3. Qais : ‫ : ﻗﻴْﺲ‬Kadar, ukuran; nama suku yang datang untuk belajar Islam َ kepada Rasulullah (‘Abdul Qais) dan nama salah seorang shahabat (Qais bin Sa’d) 4. Qindil : ‫ : ﻗﻨﺪﻳْﻞ‬Lampu minyak ِ ِْ 5. Qudamah : ‫ : ﻗ َا َﺔ‬Lama; dahulu; nama seorang ulama fiqih terkenal (Ibnu ‫ُﺪ ﻣ‬ Qudamah)

6. Quraisy : ‫ : ﻗﺮﻳْﺶ‬Nama kabilah Arab terkemuka َُ 7. Qurthuby : ّ ‫ : ﻗﺮﻃﺒ‬nama seorang ulama ahli tafsir; dinisbatkan kepada ‫ُ ْ ُ ِﻲ‬ ‘Qurthub’ salah sebuah nama daerah di Andalus (Spanyol sekarang) yang dikenal dengan nama aslinya ‘Cordova’ 8. Quzwainy : ‫ : ﻗﺰ َﻳ ِﻲ‬dinisbatkan kepada ‘Quzwain’ salah sebuah kota di Asia ‫ُ ْو ْﻨ‬ Tengah; dinisbatkan kepada salah seorang ulama hadits (Ibnu Majah al-Quzwainy) 9. Qushay : ّ ‫ : ﻗﺼ‬Jauh pemikirannya; nama nenek moyang Rasulullah ‫ُ َﻲ‬ shallallâhu 'alaihi wa sallam 10. Quthb : ‫ : ﻗﻄْﺐ‬kutub; pemimpin; tetua kaum; akhir segala sesuatu ُ 11. Qa’id : ‫ : َﺎ ِﺪ‬Komandan perang; ketua ‫ﻗﺋ‬ 12. Qabus : ‫ : َﺎﺑﻮْس‬Orang yang gagah; tampan dan baik kulitnya ُ‫ﻗ‬ 13. Qasim : ‫ : َﺎ ِﻢ‬Orang yang membagi; pemberi imbalan ‫ﻗﺳ‬ 14. Qashid : ‫ : َﺎ ِﺪ‬Yang menuju kepada sesuatu; yang bermaksud untuk… ‫ﻗﺻ‬ AL-KÂF (‫) اﻟﻜﺎف‬ Katsir : ‫ : آﺜﻴْﺮ‬Yang banyak َِ Karim : ‫ : َ ِﻳْﻢ‬Yang murah hati; dermawan; salah satu nama Allah ‫آﺮ‬ Kassab : ‫ : َ ﱠﺎب‬yang banyak bekerja/ulet ‫آﺴ‬ Ka`b : ‫ : َﻌْﺐ‬Kehormatan; kemuliaan; ruas; tombak. ‫آ‬ Kamal : ‫ : آ َﺎل‬Kesempurnaan ‫َﻤ‬ Kanz : ‫ : آﻨْﺰ‬Harta simpanan; harta terpendam. َ Kan`an : ‫ : آﻨ َﺎن‬Yang mengumpulkan; nama kaum yang menisbatkan ‫َ ْﻌ‬ kepada Kan`an bin Nuh Kinan : ‫ : آ ﱠﺎن‬Harta simpanan; harta terpendam ‫َﻨ‬ Katib : ‫ : َﺎ ِﺐ‬Penulis ‫آﺗ‬ Kasib : ‫ : َﺎ ِﺐ‬Orang yang rajin cari penghidupan ‫آﺳ‬ Kazhim : ‫ : َﺎ ِﻢ‬Orang yang dapat mengekang amarah ‫آﻇ‬ Kamil : ‫َﺎ ِﻞ‬ ‫آﻣ‬ : Yang memiliki sifat-sifat baik lagi sempurna AL-LÂM (‫) اﻟﻼم‬ 1. Labib 2. Lathif : ‫ : ﻟﺒﻴﺐ‬Orang yang berakal; cerdik ْ َِ : ‫: َ ِﻴْﻒ‬Lemah-lembut; kasih sayang; salah satu ‫ﻟﻄ‬ asma Allah. 3. Lu`ay : ّ ‫ : ﻟﺆ‬Kekuatan; nama nenek moyang Quraisy. ‫ُ َى‬ 4. Luthf : ‫ : ﻟﻄْﻒ‬Kelemah lembutan; taufiq ُ 5. Luthfy : ‫ : ﻟﻄ ِﻲ‬dinisbatkan kepada Luthf; yang bersifat lemah lembut ‫ُ ْﻔ‬ 6. Luqaman : ‫ : ﻟﻘ َﺎن‬Jalan terang; nama nabi terkenal kebijakannya. ‫ُ ْﻤ‬ 7. Labid : ‫ : ﻻ ِﺪ‬Singa ‫َﺑ‬

AL-MÎM ( ‫) اﻟﻤﻴﻢ‬ 1. Ma`mun : ‫ : ﻣﺄﻣﻮْن‬Orang yang dipercaya; nama salah seorang khalifah pada ُ َْ masa khilafah ‘Abbasiyyah

2. Mabkhut : ‫ﻣﺒﺨﻮْت‬ ُ َْ : Yang mempunyai keberuntungan 3. Mabruk : ‫ : ﻣﺒﺮوْك‬Orang yang diberkahi ُ َْ 4. Mahbub : ‫ﻣﺤﺒﻮْب‬ ُْ َ : Yang dicintai dan disenangi manusia 5. Mahjub : ‫ﻣﺤﺠﻮْب‬ َُْ : Yang tersembunyi; yang tertutup 6. Mahrus : ‫َﺤﺮوْس‬ ُْ ‫ﻣ‬ : Yang terjaga; orang yang berumur panjang 7. Mahfuzh : ‫ﻣﺤﻔﻮْظ‬ ُْ َ : Terjaga; terpelihara 8. Mahmud : ‫ : ﻣﺤﻤﻮْد‬Perikehidupannya terpuji ُْ َ 9. Makhzum : ‫ﻣﺨﺰوْم‬ ُْ َ : Teratur; tersusun; nama nenek moyang Quraisy 10. Makhluf : ‫ﻣﺨﻠﻮْف‬ ُْ َ : Orang diikuti 11. Marjan : ‫ﻣﺮ َﺎن‬ ‫َ ْﺟ‬ : Butir-butir mutiara; tumpukan-tumpukan batu merah dilaut 12. Marzuq : ‫َﺮزوْق‬ ُْ‫ﻣ‬ : Yang memperoleh rizki; bernasab baik 13. Marwan : ‫ : ﻣﺮ َان‬Batu yang keras; nama khalifah Umariyyah ‫َ ْو‬ 14. Mas`ud : ‫ : ﻣﺴﻌﻮْد‬Orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah; yang beruntung ُْ َ 15. Masyhur : ‫َﺸﻬﻮْر‬ ُْ ‫ﻣ‬ : Terkenal diantara manusia 16. Mathar : ‫ : ﻣ َﺮ‬Hujan ‫َﻄ‬ 17. Ma`ruf : ‫ﻣﻌﺮوْف‬ َُْ : Yang terkenal; kebaikan; rizki 18. Ma`in : ‫ : ﻣﻌﻴْﻦ‬Air yang mengalir َِ 19. Maqbul : ‫ : ﻣﻘﺒﻮْل‬Diterima ُْ َ 20. Maqshud : ‫َﻘﺼﻮْد‬ ُ ْ‫ﻣ‬ : Orang yang selalu dikehendaki orang lain 21. Makky : ‫ : َ ﱢﻰ‬Orang yang menisbatkan dirinya kepada kota Makkah ‫ﻣﻜ‬ 22. Malih : ‫ : ﻣﻠﻴْﺢ‬Yang bermuka manis َِ 23. Mamduh : ‫ﻣﻤﺪوْح‬ ُْ َ : Orang terpuji 24. Manna` : ‫ : ﻣ ﱠﺎع‬Kuat; perkasa ‫َﻨ‬ 25. Mauhub : ‫ﻣﻮهﻮْب‬ َُْ : Yang dianugrahi 26. Mahdy : ‫ : ﻣﻬﺪي‬Yang mendapat hidayah ّ ِْ َ 27. Mahib : ‫ : ﻣﻬﻴْﺐ‬Orang yang karismatik; ditakuti atau disegani oleh orang َِ lain 28. Maimun : ‫ : َﻴﻤﻮْن‬Yang mendapatkan berkah ُ ْ‫ﻣ‬ 29. Misy`al : ‫ : ِﺸ َﻞ‬Sesuatu yang dinyalakan sebagai penerang; bejana tempat ‫ﻣ ْﻌ‬ api 30. Mifdlal : ‫ : ﻣﻔ َﺎل‬orang yang diutamakan, memiliki kelebihan ‫ِ ْﻀ‬ 31. Miqdad : ‫ : ﻣﻘ َاد‬Orang yang sering menghadang perbuatan buruk ‫ِ ْﺪ‬ 32. Miqdam : ‫ : ﻣﻘ َام‬orang yang berani ‫ِ ْﺪ‬ 33. Mukmin : ‫ : ﻣﺆ ِﻦ‬Orang yang beriman; yang memeberi keamanan; salah satu ‫ُ ْﻣ‬ asma Allah. 34. Mu`ayyad : ‫ : ﻣﺆ ﱠﺪ‬Yang dikuatkan ‫ُ َﻳ‬ 35. Mubarak : ‫ : ﻣ َﺎ َك‬Diberkahi; bermanfaat. ‫ُﺒ ر‬ 36. Mubasysyir : ‫ : ﻣ َ ﱢﺮ‬Yang memberi khabar gembira ‫ُﺒﺸ‬ 37. Mutawakkil : ‫ : ﻣﺘﻮ ﱢﻞ‬Yang mewakili; tunduk dan tawakkal kepada Allah. ‫ُ َ َآ‬ 38. Mutawally : ‫ : ﻣﺘﻮﱢﻰ‬Penanggung ‫ُ َ َﻟ‬ 39. Mujahid : ‫ : ﻣ َﺎ ِﺪ‬Pejuang; prajurid; orang yang berperang fisabilillah ‫ُﺠ ه‬ 40. Mujaddid : ‫ : ﻣﺠ ﱢد‬Pembaharu ‫ُ َﺪ‬ 41. Muhtasib : ‫ﻣﺤﺘ ِﺐ‬ ‫ُ ْ َﺴ‬ : Orang yang beramar ma’ruf nahi munkar; orang yang mengharap ridla Allah 42. Muhsin : ‫ : ﻣﺤ ِﻦ‬Orang yang berbuat baik dan tulus ‫ُ ْﺴ‬

43. Mukhtar : ‫ : ﻣﺨ َﺎر‬Orang Pilihan ‫ُ ْﺘ‬ 44. Murad : ‫ : ﻣ َاد‬Kehendak; maksud; nama sultan pada masa khilafah ‫ُﺮ‬ ‘Utsmaniyyah 45. Murtadla : ‫ﻣﺮ َ َﻰ‬ ‫ُ ْﺗ ﻀ‬ : Orang yang diridhai Allah dan diridhai manusia 46. Mursyid : ‫ﻣﺮ ِﺪ‬ ‫ُ ْﺷ‬ : Pemberi pentunjuk dan peringatan 47. Muslim : ‫ : ﻣﺴ ِﻢ‬Orang Islam; yang berserah diri ‫ُ ْﻠ‬ 48. Musyary : ‫ﻣ َﺎ ِى‬ ‫ُﺸ ر‬ : Pemetik madu lebah; kaya 49. Musthafa : ‫ﻣﺼﻄ َﻰ‬ ‫ُ ْ َﻔ‬ : Pilihan; julukan untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 50. Mush`ab : ‫ﻣﺼ َﺐ‬ ‫ُ ْﻌ‬ : Unta yang sukar dinaiki; kuda jantan 51. Muslih : ‫ : ﻣﺼ ِﺢ‬Orang yang melakukan kebaikan dan perbaikan- (kabaikan ‫ُ ْﻠ‬ dari perusak) 52. Muthlaq : ‫ : ﻣﻄ َﻖ‬Tidak terikat ‫ُ ْﻠ‬ 53. Muzhaffar : ‫ : ﻣﻈ ﱠﺮ‬Yang dapat memenuhi kebutuhannya ‫ُ َﻔ‬ 54. Mu`adz : ‫ : ﻣ َﺎذ‬Orang yang terlindungi; nama sahabat (Mu`adz bin jabal) ‫ُﻌ‬ 55. Mu`taz : ّ ‫ : ﻣﻌﺘ‬Orang yang membanggakan diri ‫ُ ْ َﺰ‬ 56. Mu`tashim : ‫ﻣﻌﺘ ِﻢ‬ ‫ُ ْ َﺼ‬ : Orang yang menjaga diri dari perbuatan maksiat; yang meminta perlindungan kepada Allah 57. Mughits : ‫ : ﻣﻐﻴْﺚ‬Penolong ُِ 58. Muflih : ‫ : ﻣﻔ ِﺢ‬Orang yang beruntung; yang sukses ‫ُ ْﻠ‬ 59. Mufid : ‫ : ﻣﻔﻴْﺪ‬Orang yang memberi manfaat kepada orang lain ُِ 60. Mumtaz : ‫ : ﻣﻤ َﺎز‬Istimewa; lebih menonjol dari yang lain ‫ُ ْﺘ‬ 61. Munadlil : ‫ : ﻣ َﺎ ِﻞ‬Pandai melontarkan anak panah; pejuang ‫ُﻨ ﺿ‬ 62. Munjid : ‫ : ﻣﻨ ِﺪ‬Penolong; pembantu ‫ُ ْﺠ‬ 63. Mundzir : ‫ : ﻣﻨ ِر‬Pemberi peringatan ‫ُ ْﺬ‬ 64. Munir : ‫ : ﻣﻨﻴْﺮ‬Bercahaya; berseri-seri ُِ 65. Muwaffaq : ‫ : ﻣﻮ ﱠﻖ‬Orang yang mendapat petunjuk ‫ُ َﻓ‬ 66. Muhajir : ‫ : ﻣ َﺎ ِﺮ‬Orang yang meningalkan daerahnya ke daerah lain; orang ‫ُﻬ ﺟ‬ yang meninggalkan keburukan menuju kebaikan 67. Muhadzdzib : ‫ : ﻣ َ ﱠب‬Orang yang memiliki akhlak terpuji ‫ُﻬﺬ‬ 68. Muhannad : ‫ : ﻣﻬ ﱠﺪ‬Pedang yang terbuat dari besi India ‫ُ َﻨ‬ 69. Muyassar : ‫ : ﻣ َ ﱠﺮ‬Orang yang dimudahkan urusannya (oleh Allah) ‫ُﻴﺴ‬ 70. Majid : ‫ : َﺎ ِﺪ‬Orang yang berbudi luhur; yang mulia ‫ﻣﺟ‬ 71. Mazin : ‫ : َﺎ ِن‬Wajah yang berseri-seri; telur semut ‫ﻣز‬ 72. Malik : ‫ : َﺎ ِﻚ‬Yang memiliki/menguasai sesuatu; salah satu-sifat Allah; ‫ﻣﻟ‬ nama imam madzhab (Imam Malik) 73. Mahir : ‫ : َﺎ ِﺮ‬Pandai; cetakan; orang yang sungguh-sungguh dalam ‫ﻣه‬ sesuatu AN-NÛN ( ‫) اﻟﻨﻮن‬ 1. Nabil 2. Nabih 3. Najib 4. Nadzir 5. Nazih : ‫ﻧﺒﻴْﻞ‬ َِ : ‫ﻧﺒﻴْﻪ‬ َِ : ‫َ ِﻴْﺐ‬ ‫ﻧﺠ‬ : ‫ﻧﺬﻳْﺮ‬ َِ : ‫ﻧﺰﻳْﻪ‬ َِ : Terhormat; mulia; orang yang mempunyai kelebihan : Terhormat. : Mulia; baik keturunannya : Orang yang memberi peringatan : Yang menjauhi hal-hal yang tak terpuji

6. Nasib 7. Nashshar 8. Nashr 9. Nashif 10. Nadhir 11. Na`im 12. Nafis 13. Naqib 14. Nawwaf 15. Naufal 16. Nibras 17. Nu’man shahabat 18. Nabigh 19. Najih 20. Najy 21. Nasik 22. Nashih 23. Nashir 24. Nadhir 25. Nazhim 26. Nafi` 27. Naqid 28. Nayif

: ‫َ ِﻴْﺐ‬ ‫ﻧﺴ‬ : ‫ﻧ ﱠﺎر‬ ‫َﺼ‬ : ‫ﻧﺼْﺮ‬ َ : ‫ﻧﺼﻴْﻒ‬ ِ َ : ‫ﻧﻀﻴْﺮ‬ ِ َ : ‫َ ِﻴْﻢ‬ ‫ﻧﻌ‬ : ‫َ ِﻴْﺲ‬ ‫ﻧﻔ‬ : ‫َ ِﻴْﺐ‬ ‫ﻧﻘ‬ : ‫َ ﱠاف‬ ‫ﻧﻮ‬ : ‫ﻧﻮ َﻞ‬ ‫َ ْﻓ‬ : ‫ﻧﺒ َاس‬ ‫ِ ْﺮ‬ : ‫ﻧﻌ َﺎن‬ ‫ُ ْﻤ‬ : ‫َﺎ ِﻎ‬ ‫ﻧﺑ‬ : ‫َﺎ ِﺢ‬ ‫ﻧﺟ‬ : ‫َﺎ ِﻰ‬ ‫ﻧﺟ‬ : ‫َﺎ ِﻚ‬ ‫ﻧﺳ‬ : ‫َﺎ ِﺢ‬ ‫ﻧﺻ‬ : ‫َﺎ ِﺮ‬ ‫ﻧﺻ‬ : ‫َﺎ ِﺮ‬ ‫ﻧﻇ‬ :‫َﺎ ِﻢ‬ ‫ﻧﻇ‬ : ‫َﺎ ِﻊ‬ ‫ﻧﻓ‬ : ‫َﺎ ِﺪ‬ ‫ﻧﻗ‬ : ‫َﺎ ِﻒ‬ ‫ﻧﻳ‬

: Yang mempunyai keturunan yang baik : Banyak menolong : Pertolongan; hujan; kemenangan : Orang yang adil; separoh : Bagus; indah : Orang yang berbahagia; harta; ketenangan; kebahagiaan : Berharga; banyak harta; yang menjadi rebutan : Ketua, kepala, pemuka suatu kabilah atau lainnya : Tinggi; unggul : Pemuda tampan : Lampu; singa; pemberani; mata tombak : Orang yang mendapatkan nikmat; nama salah seorang : Orang yang unggul, pintar : Yang dianugrahi taufiq; yang berjalan dengan cepat : Orang yang terbebas dari keberuntungan : Orang yang zuhud; ahli ibadah; rumput yang hijau : Orang yang memberi nashihat : Yang suka menolong orang lain : Direktur; pengawas : Pengarang puisi; pembaca puisi : Yang memberi manfaat; salah satu asma Allah : Kritikus : Tinggi

AL-WÂW ( ‫) اﻟﻮاو‬ 1. Wajih : ‫ : َ ِﻴْﻪ‬Orang yang mengarahkan; pemimpin kaum; pioner ‫وﺟ‬ 2. Wahid : ‫ : َ ِﻴْﺪ‬Satu-satunya ‫وﺣ‬ 3. Wadi` : ‫ : ودﻳْﻊ‬Yang tenang َِ 4. Wadud : ‫: ودوْد‬Yang penuh kasih sayang; yang dicintai َُ 5. Wazir : ‫ : وزﻳْﺮ‬Menteri; Wakil َِ 6. Wasim : ‫ : وﺳﻴْﻢ‬Yang tampan wajahnya ِ َ 7. Wadldlah : ‫ : و ﱠﺎح‬Baik raut wajahnya; putih ‫َﺿ‬ 8. Wakil : ‫ : وآﻴْﻞ‬Wakil; Pelindung/penanggung jawab َِ 9. Walid : ‫ : وﻟﻴْﺪ‬Bayi; anak kecil َِ 10. Wildan : ‫ : وﻟ َان‬Bentuk jamak dari walad ; anak ‫ِ ْﺪ‬ 11. Watsiq : ‫ : َا ِﻖ‬Orang yang tentram; yang dipercaya orang lain; yang ‫وﺛ‬ diserahi masalah dengan yang lain 12. Washil : ‫ : َا ِﻞ‬Yang berbuat baik kepada kaum kerabat; yang ‫وﺻ‬ menyambung (sesuatu) 10. Wahib : ‫َا ِﺐ‬ ‫وه‬ : Orang yang memberi AL-HÂ’ (‫) اﻟﻬﺎء‬ 1. Hammam : ‫ : ه ﱠﺎم‬Orang yang mempunyai ambisi yang kuat ‫َﻤ‬

2. Hisyam 3. Hilal ular jantan 4. Humam 5. Ha`il 6. Hajid 7. Hady 8. Hani` 9. Hasyim

: ‫ : ه َﺎم‬Kemuliaan; kedermawanan. ‫ِﺸ‬ : ‫ : هﻼ ل‬Bulan sabit; bayi yang montok; hujan yang turun pertama; َِ : ‫ : ه َﺎم‬Pemberani; besar ambisinya. ‫ُﻤ‬ : ‫ : َﺎ ِﻞ‬Yang menakutkan; yang luar biasa. ‫هﺋ‬ : ‫ : َﺎ ِﺪ‬Orang bertahajud. ‫هﺟ‬ : ‫ : َﺎ ِي‬Yang memberi petuntuk; leher; singa. ‫هد‬ : ‫ : َﺎ ِﺊ‬Orang yang berbahagia; pembantu; menyenangkan ‫هﻧ‬ : ‫ : َﺎ ِﻢ‬Pemerah susu yang pintar; gunung yang indah ‫هﺷ‬

AL-YÂ’ ( ‫) اﻟﻴﺎء‬ 1. Yazid Umayyah 2. Yassar 3. Ya`rub 4. Ya`sub 5. Yaqzhan 6. Yaman 7. Yasir 8. Yasin 9. Yafi` : ‫ﻳﺰﻳْﺪ‬ َِ : Lebihan; pertumbuhan; nama salah satu khalifah Bani

: ‫ : ﻳ ﱠﺎر‬Orang yang mendapat kelapangan yang banyak ‫َﺴ‬ : ‫ : ﻳﻌ ُب‬Orang yang berbicara dengan bahasa Arab ‫َ ْﺮ‬ : ‫ﻳﻌﺴﻮْب‬ ُ َْ : Pemimpin kaum; raja lebah : ‫ : َﻘ َﺎن‬Orang yang terjaga; sadar ‫ﻳ ْﻈ‬ : ‫( : ﻳ َﺎن‬Atau Yamany) yang menisbatkan kepada Yaman ‫َﻤ‬ : ‫ : َﺎ ِﺮ‬Orang yang mendapat kelapangan ‫ﻳﺳ‬ : ‫ : َﺎﺳﻴْﻦ‬Salah satu nama Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam ِ ‫ﻳ‬ : ‫ : َﺎ ِﻊ‬Tinggi; terhormat; menginjak remaja ‫ﻳﻓ‬

Similar Documents

Premium Essay

Ssss

...To be discussed in 1st week – during lecture. Group Assignment: Entrepreneur’s Profile (30%) Choose one entrepreneur in given industry (food, hospitality, logistic, retail, transportation, air line system, medicine, manufacturing, insurance and etc) to conduct an interview and write a report on “Entrepreneur’s Profile”. Instruction:- 1. Form a small group, consist of 5 -6 students. 2. Group leader will participate in lucky draw to choose the industry. 3. Group will propose the suitable entrepreneur in given industry to be endorsed by lecturer. The report structure must be based on the following format: 1. Cover Page a) Name of entrepreneur b) Name of Student c) Matrix number d) Group/section e) Lecturer’s name f) Date of submission 2. Table of contents A. Introduction B. Entrepreneur background C. Company background D. The entrepreneur before starting the venture E. The entrepreneur at the time he/she started the venture F. Conclusion (What can you learn from this entrepreneur?) G. Appendixes (picture of entrepreneur and any materials related in preparing the report. Table of Contents (Details) A. Introduction B. Entrepreneur background - Name, age, gender, ethnicity, origin - How did he or she start the business? - What are the factors which lead to the creation of business? C. Company background - Name of company - What...

Words: 1061 - Pages: 5

Premium Essay

Ssss

...3-1) Days sales outstanding = Account receivables/Average sales per day Account receivable = Average sales per day * Days sales outstanding Account receivable = $20000 * 20 Account receivable = $400,000 3-2) Equity multiplier = 1/Equity ratio Equity ratio = 1/Equity multiplier = ½.5 = 0.4 Debt ratio = 1-Equity ratio = 1-0.4 = 0.6 =60% 3-3) Book value per share = Common equity / Shares outstanding = $6000m / 800m = $7.5 Market/book ratio = Market price per share / Book value per share = $75/$7.5 = 10 3-4) Price per share = Price/cash flow ratio * Cash flow per share = $3 * 8 = $24 P/E ratio = Price per share / Earnings per share = $24 / $1.5 = 16 3-5) Common equity = Total assets / Equity multiplier = $50 / 2 = $25 million ROE = Net income available to common stockholders / Common equity = ($100m * 0.03)/$25m = $3m/$25m = 0.12 = 12% 3-6) ROA = Profit margin * Total assets turnover Total assets turnover = ROA / Profit margin = 10% / 2% = 5 ROE = ROA * Equity multiplier Equity multiplier = ROE / ROA = 15% / 10% = 1.5 3-7) Current ratio = Current assets / Current liabilities Current liabilities = Current assets / Current ratio = $3m / 1.5 = $2 million Quick ratio = (Current assets – Inventories) / Current liabilities Inventories = Current assets – (Current liabilities * Quick ratio) = $3m – ($2m * 1) = $3m - $2m = $1 million 4-1) FVN = PV * (1+I)N = $10000*(1+0.1)5 = $10000 * 1.61051 = $16105.10 4-2) PVN =...

Words: 456 - Pages: 2

Premium Essay

Ssss

...‘Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements’ Summary OVERVIEW The conceptual framework applicable on adoption of Australian equivalents to International Financial Reporting Standards (IFRS) will be: • SAC 1 ‘Definition of the Reporting Entity’; • SAC 2 ‘Objective of General Purpose Financial Reporting’; and • ‘Framework’ - Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements. The existing Australian conceptual framework is provided in: • SAC 1 ‘Definition of the Reporting Entity’; • SAC 2 ‘Objective of General Purpose Financial Reporting’; • SAC 3 ‘Qualitative Characteristics of Financial Information’; and • SAC 4 ‘Definition and Recognition of the Elements of Financial Statements’. SAC 1 and SAC 2 will continue to apply in order to provide guidance for the IFRS application paragraphs. The ‘Framework’ will replace SAC 3 and SAC 4 which will be withdrawn. Although the ‘Framework’ is brief in comparison to SAC 3 and SAC 4, the concepts are similar with the key differences being that the ‘Framework’: ( includes prudence as a qualitative characteristic; and ( identifies two components to both income and expenses. INTRODUCTION The conceptual framework sets out the concepts underlying the preparation and presentation of general-purpose financial reports. The accounting standards, rules and guidance applicable under AASB 101 ‘Presentation of Financial...

Words: 1089 - Pages: 5

Premium Essay

Ssss

...Chapter I Background of the Study Introduction Cases of Dengue caused by insects especially mosquitoes are increasing year by year. Dengue is a disease caused by any 1 of 4 related dengue viruses. The viruses are transmitted to humans by the bite of an infected mosquito. There are 2 types of dengue, with dengue hemorrhagic fever being the more severe, and sometimes fatal, though much less common form of the infection. Dengue is endemic in at least 100 countries such as Asia, the Pacific. Dengue cannot be spread directly from person to person, so you can’t catch it from shaking hands, a sneeze, a doorknob or a toilet seat. Dengue is spread from person to person by the bite of an infected mosquito. The mosquito becomes infected with dengue virus when it bites a person who already has the dengue virus in their blood, typically in the time frame just before the infected person starts to have symptoms of the disease. About one week after biting an infected person, the mosquito can transmit the virus while biting a healthy person. A single infected mosquito can infect multiple people, who in turn can infect multiple mosquitoes — and the cycle continues. A bite from a female carrier mosquito can cause you fever, often as high as 104 - 105 degrees Fahrenheit, fatigue, headache, and swollen nymph nodes and might lead to death if it was not treated immediately. A total of 54,659 dengue cases were reported nationwide from January 1 to August 14, 2010, much higher than the recorded...

Words: 815 - Pages: 4

Premium Essay

Ssss

...Review test (classes no. 2) Note: - The aim of the test is to review the material from the last classes. The test won’t be officially evaluated and there won’t be any consequences of solving it - Try to solve the test without looking at the materials from the classes - This is a multiple choice test (in some questions more than one answer might be correct) 1. The morale hazard is: a. a method of risk manipulation, b. external conditions that affect the size of the peril, c. individual response of the insured person caused by the awareness of the insurance coverage, d. all of the above. 2. Which of the following criteria must be satisfied in insurable event? a. a large group of similar items exposed to the same peril, b. the event is independent of the will of the individual, c. definite and measurable losses, d. nonrandom and ordinary losses. 3. An active risk retention is: a. a conscious decision to retain the risk, b. an unconscious decision to retain the risk, c. can be motivated financially, d. all of the above. 4. An example of risk distribution is: a. a partnership, b. an insurance, c. a smoke detector, d. all of the above. 5. The pure risk is a situation which may result in: a. gain, loss or no change, b. loss or no change, c. gain or loss, d. gain or no change. 6. Mark the main types of a hazard: a. physical hazard, b. moral hazard, c. morale hazard d. investing hazard. 7. The physical hazard is: a. personal traits which make people more inclined to dishonesty, b...

Words: 370 - Pages: 2

Free Essay

Ssss

...DASDSAAAASi vous utilisez un lecteur d'écran, cliquez ici pour désactiver la Googlerecherche instantanée. Recherche Environ 7 720 000 résultats (0,32 secondes) Web Images Maps Vidéos Actualités Applications Plus Montréal, QC Changer le lieu Options de recherche Le Web Pages en français Pays : Canada Pages en langue étrangère traduites Plus d'outils Essayez avec cette orthographe : cell phone is a gadget yahoo Résultats de recherche Go Gadgets Iphone / Cell Phone Repair Las Vegas in ... - Yahoo Local local.yahoo.com/info-101935430-go-g... - États-Unis - Traduire cette page Find Go Gadgets Iphone / Cell Phone Repair Las Vegas in Las Vegas with Address, Phone number from Yahoo! US Local. Includes Go Gadgets Iphone / Cell ... Mobile Phones » Coolest Gadgets www.coolest-gadgets.com/category/mobile-phones/ - Traduire cette page Simply plug the gadget into your home phone system via phone cord. Then connect up to three cell phones via Bluetooth. That's it. When your cell phone rings ... Cell Phone Goodies - ThinkGeek :: Stuff for Smart Masses www.thinkgeek.com › Gadgets - Traduire cette page Items 1 - 70 – Selling geek t-shirts, mugs, ties, high caffeine products, and many other gifts for programmers, linux hackers, and open source geeks. What is a widget wiki.answers.com › ... › Name Origins - Traduire cette page Widgets, go to the official website, http://widgets.yahoo.com/ then click on a button ... In Cell phone lingo a widget is a shortcut that...

Words: 510 - Pages: 3

Free Essay

Ssss

...DMC COLLEGE FOUNDATION INC School of Hotel, Restaurant and Institution Management Dipolog City PRACTICUM EVALUATION Name of Student: ____________________________________________ Date: ___________________ Direction: Please rate the student using the following scoring system: 5 --- EXCELLENT 4 --- VERY GOOD 3 --- GOOD 2 --- NEEDS IMPROVEMENT 1 --- UNSATISFACTORY NA --- NOT APPLICABLE CRITERIA | RATING | I. JOB PERFORMANCE | | 1. Does he/she have the know-how and is well informed as the nature and details of the duties and responsibilities assigned to him/her? | | 2. Does he/she consider the amount of work accomplished and the promptness with which the work completed? | | 3. Is he/she able to perform his/her work with accuracy and neatness? | | 4. Does he/she turn in work that is up to standards? | | 5. Does he/she show honesty and trustworthiness in the observance of confidential matters and the proper use of official time? | | 6. Is he/she careful in handling materials and equipment entrusted to him/her? | | 7. Does he/she practice preservation, conservation and recycling of materials entrusted to him/her? | | II. PERSONAL QUALITIES | | 1. Does he/she have good appearance: wear proper attire for work; is neat and well-groomed? | | 2. Does he/she have strong sense of personal initiative? Is he/she able to think and plan by himself/herself...

Words: 338 - Pages: 2

Premium Essay

Ssss

...Smile Consumer Behaviour - chapter 1 - January 2nd, 2009 hie .. these are consumer behaviour schiffman notes .. il b uploading chapter wise (chpter 1 - Chpter 12)... unable to attach them .. CHAPTER 1 Consumer Behavior: Its Origins and Strategic Applications LEARNING OBJECTIVES After studying this chapter students should be able to: 1. Understand the impact of the digital revolution on general consumer behavior. 2. Define consumer behavior. 3. Identify the two major approaches to the study of consumer behavior. 4. Understand the development of the marketing concept. 5. Understand the role of consumer research in the study of consumer behavior. 6. Understand how segmentation, targeting, and positioning are used in the study of consumer behavior. 7. Define customer value, satisfaction, and retention. 8. Discuss the role of ethics in marketing. 9. Describe the societal marketing concept. 10. Briefly discuss the three interlocking stages of consumer decision-making. CHAPTER SUMMARY The study of consumer behavior enables marketers to understand and predict consumer behavior in the marketplace; it is concerned not only with what consumers buy but also with why, when, where, and how they buy it. Consumer research is the methodology used to study consumer behavior; it takes place at every phase of the consumption process: before the purchase, during the purchase, and after the purchase. Consumer behavior is interdisciplinary; that is, it is based on...

Words: 3261 - Pages: 14

Premium Essay

Ssss

...Copyright 2013 Wesley Methodist Church Klang. Songs Library Powered by WebTeam @ Klang Wesley Above All Writer/Composer : Paul Baloche Original Key : A | Current Key : A | | | Print Version : Small | Medium | Large | Intro A D Esus E A D/A Verse A E/D D Esus E AAbove all powers, a - bove all kingsA/C# E/D D Esus E AAbove all na - ture and all created thingsA/G# F#m Amaj7/E D A/C#Above all wisdom and all the ways of manBm7 D/A E/G# AYou were here before the world began A/C# E/D D Esus E AAbove all kingdoms, above all thrones A/C# E/D D Esus E AAbove all wonders the world has ever known A/G# F#m Amaj7/E D A/C#Above all wealth and treasures of the earthBm7 D/A C#sus/G# C#There’s no way to measure what You’re worth Chorus A Bm7 E/G# ACrucified, laid behind the stone Bm7 E/G# AYou lived to die, rejected and alone A/G# F#m Amaj7/E D A/C#Like a rose trampled on the ground Bm7 A/C# D2 EsusYou took the fall and thought of meE A D Esus E A D/A AAbove all Above All Writer/Composer : Paul Baloche Original Key : A | Current Key : D | | | Print Version : Small | Medium | Large | Intro D G...

Words: 36646 - Pages: 147

Premium Essay

Ssss

...1 Discussion Rubric: Graduate Your active participation in the discussion forums is essential to your overall success this term. Discussion questions are designed to help you make meaningful connections between the course content and the larger concepts and goals of the course. These discussions offer you the opportunity to express your own thoughts, ask questions for clarification, and gain insight from your classmates’ responses and instructor’s guidance. Requirements for Discussion Board Assignments Students are required to post one (1) initial post and to follow up with at least two (2) response posts for each discussion board assignment. For your initial post (1) you must: • Compose a post of one to two paragraphs • Complete the initial post by Thursday at 11:59 PM EST of the module week • Take into consideration material such as course content and other discussion boards from the current module and previous modules, when appropriate For your response posts (2) you must: • Reply to at least two different classmates outside of your own initial post thread • Complete the two response posts by Sunday at 11:59 PM EST • Demonstrate more depth and thought than simply stating “I agree” or “You are wrong.” Guidance is provided for you in each discussion prompt. Rubric |Critical Elements |Distinguished |Proficient |Emerging |Not Evident ...

Words: 525 - Pages: 3

Premium Essay

Ssss

...------------------------------------------------- FINAL EXAM ------------------------------------------------- Fall 2015 ------------------------------------------------- Investments ------------------------------------------------- BUS 315 Student Name: _____________________________Student Number:_________________ DURATION: 3 HOURS No. of Students: 125 Department Name & Course Number: BUSI 315 Section: D100 Course Instructor(s): Yuriy Zabolotnyuk ------------------------------------------------- AUTHORIZED MEMORANDA Financial calculator Students MUST count the number of pages in this examination question paper before beginning to write, and report any discrepancy to a proctor. This question paper has 9 (nine) pages. This examination question paper may not be taken from the examination room. In addition to this question paper, students require: an examination booklet yes Scantron sheet yes ------------------------------------------------- Do ALL 25 multiple choice problems: 2 marks per question for a total of 50 marks. 1) Compared to investing in a single security, diversification provides investors a way to: a) Increase the expected rate of return. b) Decrease the volatility of returns. c) Increase the probability of high returns. d) All of the above 2) In a 5-year period, the annual returns on an investment are 5%, -3%, -4%, 2%, and 6%. The standard deviation of annual returns on this investment...

Words: 2309 - Pages: 10

Premium Essay

Ssss

...modern special report 1 0 1 0 1 28 Ju ly 2 0 1 1 / M o d E R n MaTE Rial S Hand ling 1 11 11 1 00 00 0 11 0 1 00 11 11 0 00 0I 1 00 11 0 10 01 0 11 0 01 1 00 11 0 00 10 1 1 11 000 0 By Bob Trebilcock, Executive Editor f you’re of a certain age, you may remember those crazy bounces you could get from a Super Ball. The image is an apt way of describing the bounce in the market for supply chain management software in 2010. The worldwide market for supply chain management software applications, maintenance and services, or SCM, came in at $6.755 billion in 2010, including applications for procurement software, and nearly $4.6 billion without procurement, according to Chad Eschinger, a research director with Gartner (www.gartner.com). That’s an impressive 10% bounce over 2009. “It was a good, up year,” Eschinger says. That’s a bit of an understatement given that 2009 had posted a 1.9% decline over prior year revenues, the first year-overyear drop in revenues for SCM software since Modern began publishing an annual Top 20 list in 2001. When it comes to market leadership, 2010 reminds us of the lyrics from that old Billie Holliday song, “God Bless The Child:” “Yes, the strong gets more, while the weak ones fade.” The market leaders look much the same as they did in 2009, with SAP ($1.317 billion) and Oracle ($1.21 billion) still at the top of the list and posting impressive gains over 2009. They were followed by JDA Software ($362 million), Manhattan Associates ($136...

Words: 1891 - Pages: 8

Free Essay

Ssss

...Assignment front sheet |Qualification |Unit number and title | |BTEC Level 5 National Diploma |Unit 1: The Hospitality Industry | |Learner name | Assessor name | | |Hong Luco Jingseng | |Date issued |Completion date |Submitted on | |19th September 2014 |10th November 2014 | | | | | |Assignment title |Analyze the business sectors in hospitality industry | | |Grading criteria |Task | | |Criteria...

Words: 1164 - Pages: 5

Premium Essay

Ssss

...UNIT OUTLINE Read this document to learn essential details about your unit. It will also help you to get started with your studies. BMA247 Organisational Behaviour Semester 2, 2015 THIS UNIT IS BEING OFFERED IN: SHANGHAI OCEANS UNIVERSITY (SOU) Taught by: Dr Sarah Dawkins (UTAS Unit Coordinator) & Cindy He (SOU Lecturer) CRICOS Provider Code: 00586B BMA247, Organisational Behaviour 2 Contents Contact Details ........................................................................................................................................ 2 Unit Description ...................................................................................................................................... 3 Prior Knowledge &/or Skills OR Pre-Requisite Unit(s) ............................................................................ 3 Enrolment in the Unit ............................................................................................................................. 3 When does the unit commence? ............................................................................................................ 3 Intended Learning Outcomes and Generic Graduate Attributes for BMA247, Organisational Behaviour ................................................................................................................................................ 4 Learning Expectations and Teaching Strategies/Approach ........................................

Words: 5809 - Pages: 24

Free Essay

Ssss

...Sama zmiana nie jest dla ludzi niczym nowym. To, co jest nowe, to tempo jej wprowadzania. Wiele korporacji nie dostrzega zachodzących zmian i nie traktuje ich jako szansy dla siebie. w ten sposób Tracą klientów i rację bytu Zmiana profilu działania firmy kiedyś obecnie wymagała całego roku w ciągu miesiąca, a nawet tygodnia   Istnieje presja na szybkie reakcje. Brak spokoju zbiera żniwo w postaci stresów. Znajdowanie się pod stałą presją narusza potrzebę bezpieczeństwa. Zmiany przybierają formy:    nowych relacji z otoczeniem, czemu towarzyszy zmiana natury kontaktów z rynkiem, redefiniowanie własnych granic, reidentyfikacja organizacji, nowych powiązań wewnętrznych i sposobów działania, gdy organizacja jest doświadczana przez wiek i nowych liderów. Towarzyszy temu zmiana sposobów koordynacji, nowe struktury i zwyczaje, nowych struktur kontroli i rozkładu władzy w organizacji. Zmiany we współczesnym świecie wpływają nie tylko na organizacje, lecz także na ludzi. Zmiany te mogą:  być nękające i mobilizujące,  wyzwalać nowe pomysły, entuzjazm, konfrontować z wyzwaniami, budzić z wygodnictwa, spowodować poprawę naszego życia.  Zmiany przynoszą liczne problemy i niepokoje Zagrożenie redukcji zatrudnienia Dotyczące bytu Konieczność przekwalifikowania się Bezrobocie Zmuszają do opanowania procedur działania Nowe technologie Uczenia się nowych rzeczy i zachowań Wyzwanie dla naszych wierzeń Nowe odkrycia Zagrożenie...

Words: 1771 - Pages: 8