Free Essay

Ssss

In:

Submitted By marzen137
Words 1771
Pages 8
Sama zmiana nie jest dla ludzi niczym nowym. To, co jest nowe, to tempo jej wprowadzania.

Wiele korporacji nie dostrzega zachodzących zmian i nie traktuje ich jako szansy dla siebie.

w ten sposób

Tracą klientów i rację bytu

Zmiana profilu działania firmy kiedyś obecnie

wymagała całego roku

w ciągu miesiąca, a nawet tygodnia
Istnieje presja na szybkie reakcje.
Brak spokoju zbiera żniwo w postaci stresów. Znajdowanie się pod stałą presją narusza potrzebę bezpieczeństwa.

Zmiany przybierają formy:


nowych relacji z otoczeniem, czemu towarzyszy zmiana natury kontaktów z rynkiem, redefiniowanie własnych granic, reidentyfikacja organizacji, nowych powiązań wewnętrznych i sposobów działania, gdy organizacja jest doświadczana przez wiek i nowych liderów. Towarzyszy temu zmiana sposobów koordynacji, nowe struktury i zwyczaje, nowych struktur kontroli i rozkładu władzy w organizacji.

Zmiany we współczesnym świecie wpływają nie tylko na organizacje, lecz także na ludzi.
Zmiany te mogą:


być nękające i mobilizujące,wyzwalać nowe pomysły, entuzjazm, konfrontować z wyzwaniami, budzić z wygodnictwa, spowodować poprawę naszego życia.Zmiany przynoszą liczne problemy i niepokoje
Zagrożenie redukcji zatrudnienia Dotyczące bytu Konieczność przekwalifikowania się Bezrobocie Zmuszają do opanowania procedur działania Nowe technologie Uczenia się nowych rzeczy i zachowań Wyzwanie dla naszych wierzeń Nowe odkrycia

Zagrożenie poczucia identyczności

Charakter zmian organizacyjnych
Zmiana organizacyjna to bardzo istotna modyfikacja jakiejś części organizacji.
Zmiana może dotyczyć:  harmonogramów pracy,  podstawy grupowania stanowisk pracy,  rozpiętości zarządzania,  ogólnego projektu organizacji oraz samych ludzi

Siły działające na rzecz zmian

Siły zewnętrzne

Siły wewnętrzne

Zmiana planowana czy zmiana dostosowawcza?
Zmiana planowana to zmiana przygotowana i wprowadzona w sposób uporządkowany i terminowy, wyprzedzająca oczekiwane przyszłe wydarzenia. Zmiana dostosowawcza jest reakcją na okoliczności zachodzące wtedy, kiedy się one pojawiają, przy czym przebiegają raczej stopniowo niż całościowo. Zmiany dostosowawcze mogą być wprowadzane pośpiesznie, co zwiększa niebezpieczeństwo zmian wadliwie pomyślanych i źle realizowanych.
Niemal zawsze zmianę planowaną należy przedkładać nad zmianę dostosowawczą

Zarządzanie zmianami w organizacjach
Zmiany organizacyjne są zjawiskiem złożonym. Do wszelkich zmian trzeba podchodzić w sposób systematyczny i logiczny, o ile mają one mieć realne szanse powodzenia. Aby realizować zmiany, menadżer musi rozumieć kroki niezbędne do ich skutecznego wprowadzenia, a także umieć sobie radzić z oporem pracowników.

Kroki w procesie zmian
Kurt Lewin, uznany teoretyk organizacji, sugerował, że każda zmiana musi przebiegać w trzech etapach:

rozmrożenie  sama zmiana  zamrażanie


Etap I - odmrożenie
Polega na wytworzeniu w ludziach motywacji potrzebnej do wprowadzenia zmiany, na „otwieraniu ludzi”, zmierzających do zwiększenia swej chłonności na informacje płynące z otoczenia.
Działają tu następujące mechanizmy:


brak potwierdzenia własnego „ja”, opinii o sobie lub innych, własnych poglądów dotyczących różnych spraw organizacyjnych, wprowadzenie do świadomości ludzkiej poczucia niepokoju, winy i uchybienia przyjętym zwyczajom („dzieje się coś, czego ja jestem przyczyną”), tworzenie warunków, aby działał mechanizm psychicznego bezpieczeństwa, tzn. redukowanie uczucia zagrożenia i likwidowanie barier psychologicznych, które przeszkadzają w wyrażeniu własnych uczuć.

Etap II – proces zmian
Oznacza on poszukiwanie, komunikowanie i użytkowanie przez ludzi informacji o własnych zachowaniach w celu osiągnięcia nowej percepcji, informacji płynących z otoczenia.
Występuje tu mechanizm redefiniowania własnej konstrukcji osobowościowej poprzez:


identyfikację: informacja pochodzi z pojedynczych źródeł, uwagę przywiązuje się do nadawców informacji, przyglądanie się innym: informacja pochodzi z wielu źródeł – uwaga przywiązywana jest do treści informacji.Etap III - zamrażanie
Polega na stabilizacji i integrowaniu zaszłych przekształceń.
Pomagają w tym mechanizmy:Integracji nowych reakcji z osobowością,
Integracji nowych reakcji z systemem społecznym – potwierdzenie własnego „ja” na podstawie „przeglądania się w oczach innych”.

Kroki w procesie zmian
Uznanie potrzeby zmian
Ustalenie celów zmian Diagnoza istotnych zmiennych Wybór odpowiedniej techniki zmian

Planowanie wdrażania zmian
Faktyczne wdrażanie Ocena i kontynuacja

Przyczyny oporu stawianego zmianom
     

 

Poczucie utraty kontroli. Wiele robi się dla ludzi ale bardzo mało z ludźmi (brak uczestnictwa). Zbyt wiele niepewności. Brak informacji o kolejnych krokach działań i o przyszłości. Ciągłe zaskakiwanie. Decyzje są podejmowane bez przygotowania i właściwego zaplecza. Więcej chęci niż praktycznych możliwości. Zbyt duże koszty zmieniania. Zbyt wiele rzeczy zmienia się równocześnie. Rutynowe działania są przerywane i trudno jest zachować ciągłość pracy. Obawa utraty twarzy. Ludzie obawiają się, że to, co robili w przeszłości było błędne. Czują się „głupio”. Troska o własne kompetencje. Ludzie martwią się czy będą efektywni po wprowadzeniu zmian? Czy będą zdolni wykonywa to, co będzie od nich wymagane? Więcej pracy. Zmiana wymaga więcej energii, czasu, spotkań i uczenia się. Powiązane efekty zmian. Jedna zmiana może przeszkadzać innej i wymagać ciągłych korekt planów. Często oznacza to przygotowanie ich „w ciemno”, przy braku wiedzy o istniejących powiązaniach. Przeszłe doświadczenia. W przeszłości obiecywano czasem zmiany a nic z tego nie wyszło. Pracownicy mogli skarżyć się a nikt nie odpowiadał na ich skargi. Mogą czuć się zlekceważeni. Realne zagrożenia. Zmiana przynosi często ból i utratę czegoś.

Przezwyciężenie oporu stawianego zmianom
Współuczestnictwo jest często najskuteczniejszą techniką przezwyciężenia oporu przeciwko zmianom. Pracownicy uczestniczący w planowaniu i wdrażaniu zmian są lepiej przygotowani do zrozumienia ich powodów. Zmniejsza to niepewność i poczucie zagrożenia osobistych interesów i stosunków społecznych. Pracownicy, którym stworzono możliwość wyrażenia swoich poglądów i zrozumienia podejścia innych, będą bardziej skłonni z godnością przyjąć zmiany.

Uświadamianie pracownikom potrzeby zmian i ich oczekiwanych wyników może wpłynąć na złagodzenie oporu. Wprowadzanie i utrzymywanie w toku zmian otwartej komunikacji może istotnie zmniejszyć niepewność. Ograniczeniu oporu wobec zmian mogą służyć różne procedury ułatwiające, obejmujące m.in. wprowadzenie zmian tylko wtedy, gdy są one niezbędne, odpowiednio wczesne uprzedzanie o planach ich wprowadzenia, a także pozostawienie ludziom odpowiedniego czasu na dostosowanie się do nowych metod działania. Analiza pola siłowego to, podejście, które może się przyczynić do przezwyciężenia oporu przeciwko zmianom. Aby ułatwić wprowadzenie zmian, menadżerowie powinni wyjść od sporządzenia wykazu sił nie sprzyjających zmianom i następnie próbować je neutralizować lub przynajmniej ograniczyć ich wpływ. Siły sprzyjające powinny przeważać nad tymi, które zmiany hamują.

Analiza pola siłowego na przykładzie zamknięcia zakładu
Czynniki przemawiające za zamknięciem Czynniki przemawiające przeciw zamknięciu
Opór związków zawodowych

Potrzeba obniżki kosztów

Nadwyżka potencjału

Zamknięcie zakładu

Troska o sytuację bytową pracowników

Przestarzałe obiekty produkcyjne

Możliwe przyszłe potrzeby

Obszary zmian w organizacji
STRATEGIA
 Cele strategiczne

STRUKTURA I PROJEKT ORGANIZACJI
 Projekt stanowisk pracy  Strukturyzacja  Stosunki podległości  Rozkład władzy formalnej  Mechanizmy koordynacji  Struktura w przekroju liniasztab  Ogólny projekt  Kultura

TECHNIKA I OPERACJE
 Sprzęt

LUDZIE
 Umiejętności / zdolności  Wyniki  Odczucia  Postawy

 Wielka strategia  Portfel jednostek strategicznych  Strategia funkcjonalna  Fuzje lub wspólne przedsięwzięcia  Umiędzynarodowienie

 Procesy robocze  Sekwencje robocze  Systemy informacyjne  Systemy kontroli

Zmiana strategii
Zmiana strategii organizacji jest próbą zmiany ustawienia organizacji względem otoczenia. Zmiana może się skierować w dowolnym obszarze strategii, może zmienić strategię dla konkretnej jednostki. Organizacja może również zadecydować o utworzeniu wspólnego przedsięwzięcia w postaci spółki o kapitale mieszanym lub wkroczeniu na rynki międzynarodowe. Każda z tych decyzji będzie odzwierciedlała zmianę strategii organizacji i będzie rozważana tak samo jak każda inna zmiana.

Zmiana struktury i projektu organizacji
Zmiana organizacyjna może się również koncentrować na każdej z podstawowych składowych struktury organizacyjnej lub projektu organizacji. Organizacja może, zmienić sposób projektowania stanowisk pracy lub podstawę ich grupowania. Może wprowadzić zmiany w układzie stosunków podporządkowania lub w rozkładzie władzy formalnej. Zmianom mogą podlegać również mechanizmy koordynacji oraz wzajemne proporcje między częścią sztabową i liniową. Rozpatrując sprawę z większej skali, organizacja może zmienić swój ogólny projekt. W końcu, organizacja może zmienić dowolną część swojego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, a więc kryteria doboru kadr, metody oceny wyników lub system wynagrodzeń.

Zmiana techniki i operacji
Technika jest procesem wykorzystywanym przez organizację do przekształcania nakładów w wyniki. Ze względu na szybkie tempo innowacji technicznych we wszystkich dziedzinach, zmiany techniczne nabierają dla wielu organizacji coraz większego znaczenia. Do ważniejszych należą zmiany w zakresie sprzętu. W przypadku wprowadzenia nowego sprzętu lub podjęcia produkcji nowego wyboru może powstać konieczność zmiany w samym procesie pracy. W przemyśle przetwórczym podstawowym powodem wprowadzenia zmian w procesie pracy jest konieczność dostosowania go do zmiany materiałów używanych w produkcji wyrobu gotowego. Niekiedy zmianom wyposażenia lub procesu pracy towarzyszą zmiany sekwencji prac. Zmiana sekwencji oznacza zmianę kolejności lub sekwencji stanowisk roboczych objętych określonym procesem wytwórczym. Zmiany sekwencji pracy mogą być również wprowadzane w organizacjach usługowych. W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabrała jedna z form zmian technicznych, a mianowicie zmiany w systemach informacyjnych.

Zmiany ludzi
 

Inny obszar zmian w organizacji dotyczy zasobów ludzkich. Np. organizacja może zdecydować o zmianie poziomu kwalifikacji swojej siły roboczej. Takie zmiany mogą wynikać ze zmiany technologii albo z ogólnego pragnienia podwyższenia jakości siły roboczej. Potrzebne mogą być, więc programy szkoleniowe i nowe kryteria doboru. Organizacja może również zdecydować o poprawie wyników osiąganych przez jej pracowników. W tym przypadku może wprowadzić nowy system wynagrodzeń lub szkolenie oparte na wynikach. Zmiany organizacyjne mogą się również koncentrować na sposobie postrzegania i oczekiwaniach. Pracownicy mogą mieć poczucie, że wysokość ich płac i premii nie jest taka, jaka powinna być. Z kolei kierownictwo może mieć dowody na to, że płace w firmie są konkurencyjne, a systemy premiowania są nawet korzystniejsze niż gdzie indziej. W takiej sytuacji kierownictwo może podjąć akcję uświadamiającą siłę roboczą o względnej wartości otrzymywanych przez nią dochodów i innych świadczeń w porównaniu z systemami zachęt w innych miejscowych organizacjach. Zmiany mogą być również ukierunkowane na postawy i wartości pracowników. W wielu współczesnych organizacjach menadżerowie próbują odchodzić od przyjaznych stosunków z robotnikami i zastępować je stosunkami współpracy. Mimo to jednak postawy i wartości mogą być elementem, który zmienić najtrudniej. Tą dziedziną zajmuje się osobny kierunek – doskonalenie organizacji (dosłownie: rozwój organizacji, organization davelopment – OD).

Lider zmiany
Dlaczego liderzy są cenni:
         

Podnoszą prawdopodobieństwo sukcesu i redukują ryzyko porażki projektu Przyspieszają realizację projektu Scalają grupę projektową Potrafią zmniejszyć opór i zapewnić zaangażowanie Są w stanie równoważyć korzyści biznesowe z korzyściami osobistymi Umieją zapewnić, by ci których dotknęła zmiana czuli się włączeni w prace i zaangażowani Dbają o rozwój współpracowników Nadają impet zmianom, szczególnie w trudnych momentach Umieją dbać o postrzeganie i pozycję projektu - promować projekt w organizacji Są w stanie budować i podtrzymywać zaufanie wszystkich zaangażowanych grup

Cechy jakie powinien posiadać lider
     
Komunikatywny Szczery Charyzmatyczny Umiejący podejmować decyzje Realista Godny zaufania Poważany Empatyczny

Zadania lidera
  

Być autorem i gwarantem wiarygodnej wizji przed ludźmi Utwierdzić w przekonaniu o sukcesie wszystkie grupy interesu Zagwarantować, że zmiana ma profesjonalny charakter której nadrzędnym celem jest dobro organizacji Zbalansować korzyści dla firm z korzyściami dla ludzi Należycie przygotować oprawę projektu (przejrzysty plan)

  

Mobilizować grupy biznesowe odpowiedzialne za poszczególne części projektu i zapewnić na ich czele najlepszych ludzi Zagwarantować efektywny plan komunikacji i nadzorować jego działanie Komunikować, komunikować, komunikować najlepiej bezpośrednio Porwać serca i umysły kadry średniego szczebla

  


  

Ustanowić wskaźniki i kontrolować efekty zmiany
Mieć na uwadze cele biznesowe organizacji -zmiana ma im służyć a nie je zastąpić Na bieżąco rozwiązywać pojawiające sie problemy Zagwarantować, że zmiana jest ciągła i postępuje tak szybko jak to tylko możliwe

Zakorzenienie zmiany w organizacji
 Promować widoczne elementy zmian / zachowania Podkreślać zależności widocznych efektów (np. zwiększoną satysfakcję klientów) od wdrożonych zmian Wprowadzić mechanizmy gwarantujące trwałość wdrożonych zmian podczas sukcesji władzy

Podsumowanie…

Potrzeby ludzkie w poszczególnych fazach transformacji

Bibliografia
Ewa Masłyk-Musiał, Zarządzanie zmianami w firmie  William Bridges, Zarządzanie zmianami  Jadwiga Majchrzak, Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie

Similar Documents

Premium Essay

Ssss

...To be discussed in 1st week – during lecture. Group Assignment: Entrepreneur’s Profile (30%) Choose one entrepreneur in given industry (food, hospitality, logistic, retail, transportation, air line system, medicine, manufacturing, insurance and etc) to conduct an interview and write a report on “Entrepreneur’s Profile”. Instruction:- 1. Form a small group, consist of 5 -6 students. 2. Group leader will participate in lucky draw to choose the industry. 3. Group will propose the suitable entrepreneur in given industry to be endorsed by lecturer. The report structure must be based on the following format: 1. Cover Page a) Name of entrepreneur b) Name of Student c) Matrix number d) Group/section e) Lecturer’s name f) Date of submission 2. Table of contents A. Introduction B. Entrepreneur background C. Company background D. The entrepreneur before starting the venture E. The entrepreneur at the time he/she started the venture F. Conclusion (What can you learn from this entrepreneur?) G. Appendixes (picture of entrepreneur and any materials related in preparing the report. Table of Contents (Details) A. Introduction B. Entrepreneur background - Name, age, gender, ethnicity, origin - How did he or she start the business? - What are the factors which lead to the creation of business? C. Company background - Name of company - What...

Words: 1061 - Pages: 5

Premium Essay

Ssss

...3-1) Days sales outstanding = Account receivables/Average sales per day Account receivable = Average sales per day * Days sales outstanding Account receivable = $20000 * 20 Account receivable = $400,000 3-2) Equity multiplier = 1/Equity ratio Equity ratio = 1/Equity multiplier = ½.5 = 0.4 Debt ratio = 1-Equity ratio = 1-0.4 = 0.6 =60% 3-3) Book value per share = Common equity / Shares outstanding = $6000m / 800m = $7.5 Market/book ratio = Market price per share / Book value per share = $75/$7.5 = 10 3-4) Price per share = Price/cash flow ratio * Cash flow per share = $3 * 8 = $24 P/E ratio = Price per share / Earnings per share = $24 / $1.5 = 16 3-5) Common equity = Total assets / Equity multiplier = $50 / 2 = $25 million ROE = Net income available to common stockholders / Common equity = ($100m * 0.03)/$25m = $3m/$25m = 0.12 = 12% 3-6) ROA = Profit margin * Total assets turnover Total assets turnover = ROA / Profit margin = 10% / 2% = 5 ROE = ROA * Equity multiplier Equity multiplier = ROE / ROA = 15% / 10% = 1.5 3-7) Current ratio = Current assets / Current liabilities Current liabilities = Current assets / Current ratio = $3m / 1.5 = $2 million Quick ratio = (Current assets – Inventories) / Current liabilities Inventories = Current assets – (Current liabilities * Quick ratio) = $3m – ($2m * 1) = $3m - $2m = $1 million 4-1) FVN = PV * (1+I)N = $10000*(1+0.1)5 = $10000 * 1.61051 = $16105.10 4-2) PVN =...

Words: 456 - Pages: 2

Premium Essay

Ssss

...‘Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements’ Summary OVERVIEW The conceptual framework applicable on adoption of Australian equivalents to International Financial Reporting Standards (IFRS) will be: • SAC 1 ‘Definition of the Reporting Entity’; • SAC 2 ‘Objective of General Purpose Financial Reporting’; and • ‘Framework’ - Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements. The existing Australian conceptual framework is provided in: • SAC 1 ‘Definition of the Reporting Entity’; • SAC 2 ‘Objective of General Purpose Financial Reporting’; • SAC 3 ‘Qualitative Characteristics of Financial Information’; and • SAC 4 ‘Definition and Recognition of the Elements of Financial Statements’. SAC 1 and SAC 2 will continue to apply in order to provide guidance for the IFRS application paragraphs. The ‘Framework’ will replace SAC 3 and SAC 4 which will be withdrawn. Although the ‘Framework’ is brief in comparison to SAC 3 and SAC 4, the concepts are similar with the key differences being that the ‘Framework’: ( includes prudence as a qualitative characteristic; and ( identifies two components to both income and expenses. INTRODUCTION The conceptual framework sets out the concepts underlying the preparation and presentation of general-purpose financial reports. The accounting standards, rules and guidance applicable under AASB 101 ‘Presentation of Financial...

Words: 1089 - Pages: 5

Premium Essay

Ssss

...Chapter I Background of the Study Introduction Cases of Dengue caused by insects especially mosquitoes are increasing year by year. Dengue is a disease caused by any 1 of 4 related dengue viruses. The viruses are transmitted to humans by the bite of an infected mosquito. There are 2 types of dengue, with dengue hemorrhagic fever being the more severe, and sometimes fatal, though much less common form of the infection. Dengue is endemic in at least 100 countries such as Asia, the Pacific. Dengue cannot be spread directly from person to person, so you can’t catch it from shaking hands, a sneeze, a doorknob or a toilet seat. Dengue is spread from person to person by the bite of an infected mosquito. The mosquito becomes infected with dengue virus when it bites a person who already has the dengue virus in their blood, typically in the time frame just before the infected person starts to have symptoms of the disease. About one week after biting an infected person, the mosquito can transmit the virus while biting a healthy person. A single infected mosquito can infect multiple people, who in turn can infect multiple mosquitoes — and the cycle continues. A bite from a female carrier mosquito can cause you fever, often as high as 104 - 105 degrees Fahrenheit, fatigue, headache, and swollen nymph nodes and might lead to death if it was not treated immediately. A total of 54,659 dengue cases were reported nationwide from January 1 to August 14, 2010, much higher than the recorded...

Words: 815 - Pages: 4

Premium Essay

Ssss

...Review test (classes no. 2) Note: - The aim of the test is to review the material from the last classes. The test won’t be officially evaluated and there won’t be any consequences of solving it - Try to solve the test without looking at the materials from the classes - This is a multiple choice test (in some questions more than one answer might be correct) 1. The morale hazard is: a. a method of risk manipulation, b. external conditions that affect the size of the peril, c. individual response of the insured person caused by the awareness of the insurance coverage, d. all of the above. 2. Which of the following criteria must be satisfied in insurable event? a. a large group of similar items exposed to the same peril, b. the event is independent of the will of the individual, c. definite and measurable losses, d. nonrandom and ordinary losses. 3. An active risk retention is: a. a conscious decision to retain the risk, b. an unconscious decision to retain the risk, c. can be motivated financially, d. all of the above. 4. An example of risk distribution is: a. a partnership, b. an insurance, c. a smoke detector, d. all of the above. 5. The pure risk is a situation which may result in: a. gain, loss or no change, b. loss or no change, c. gain or loss, d. gain or no change. 6. Mark the main types of a hazard: a. physical hazard, b. moral hazard, c. morale hazard d. investing hazard. 7. The physical hazard is: a. personal traits which make people more inclined to dishonesty, b...

Words: 370 - Pages: 2

Free Essay

Ssss

...DASDSAAAASi vous utilisez un lecteur d'écran, cliquez ici pour désactiver la Googlerecherche instantanée. Recherche Environ 7 720 000 résultats (0,32 secondes) Web Images Maps Vidéos Actualités Applications Plus Montréal, QC Changer le lieu Options de recherche Le Web Pages en français Pays : Canada Pages en langue étrangère traduites Plus d'outils Essayez avec cette orthographe : cell phone is a gadget yahoo Résultats de recherche Go Gadgets Iphone / Cell Phone Repair Las Vegas in ... - Yahoo Local local.yahoo.com/info-101935430-go-g... - États-Unis - Traduire cette page Find Go Gadgets Iphone / Cell Phone Repair Las Vegas in Las Vegas with Address, Phone number from Yahoo! US Local. Includes Go Gadgets Iphone / Cell ... Mobile Phones » Coolest Gadgets www.coolest-gadgets.com/category/mobile-phones/ - Traduire cette page Simply plug the gadget into your home phone system via phone cord. Then connect up to three cell phones via Bluetooth. That's it. When your cell phone rings ... Cell Phone Goodies - ThinkGeek :: Stuff for Smart Masses www.thinkgeek.com › Gadgets - Traduire cette page Items 1 - 70 – Selling geek t-shirts, mugs, ties, high caffeine products, and many other gifts for programmers, linux hackers, and open source geeks. What is a widget wiki.answers.com › ... › Name Origins - Traduire cette page Widgets, go to the official website, http://widgets.yahoo.com/ then click on a button ... In Cell phone lingo a widget is a shortcut that...

Words: 510 - Pages: 3

Free Essay

Ssss

...DMC COLLEGE FOUNDATION INC School of Hotel, Restaurant and Institution Management Dipolog City PRACTICUM EVALUATION Name of Student: ____________________________________________ Date: ___________________ Direction: Please rate the student using the following scoring system: 5 --- EXCELLENT 4 --- VERY GOOD 3 --- GOOD 2 --- NEEDS IMPROVEMENT 1 --- UNSATISFACTORY NA --- NOT APPLICABLE CRITERIA | RATING | I. JOB PERFORMANCE | | 1. Does he/she have the know-how and is well informed as the nature and details of the duties and responsibilities assigned to him/her? | | 2. Does he/she consider the amount of work accomplished and the promptness with which the work completed? | | 3. Is he/she able to perform his/her work with accuracy and neatness? | | 4. Does he/she turn in work that is up to standards? | | 5. Does he/she show honesty and trustworthiness in the observance of confidential matters and the proper use of official time? | | 6. Is he/she careful in handling materials and equipment entrusted to him/her? | | 7. Does he/she practice preservation, conservation and recycling of materials entrusted to him/her? | | II. PERSONAL QUALITIES | | 1. Does he/she have good appearance: wear proper attire for work; is neat and well-groomed? | | 2. Does he/she have strong sense of personal initiative? Is he/she able to think and plan by himself/herself...

Words: 338 - Pages: 2

Premium Essay

Ssss

...Smile Consumer Behaviour - chapter 1 - January 2nd, 2009 hie .. these are consumer behaviour schiffman notes .. il b uploading chapter wise (chpter 1 - Chpter 12)... unable to attach them .. CHAPTER 1 Consumer Behavior: Its Origins and Strategic Applications LEARNING OBJECTIVES After studying this chapter students should be able to: 1. Understand the impact of the digital revolution on general consumer behavior. 2. Define consumer behavior. 3. Identify the two major approaches to the study of consumer behavior. 4. Understand the development of the marketing concept. 5. Understand the role of consumer research in the study of consumer behavior. 6. Understand how segmentation, targeting, and positioning are used in the study of consumer behavior. 7. Define customer value, satisfaction, and retention. 8. Discuss the role of ethics in marketing. 9. Describe the societal marketing concept. 10. Briefly discuss the three interlocking stages of consumer decision-making. CHAPTER SUMMARY The study of consumer behavior enables marketers to understand and predict consumer behavior in the marketplace; it is concerned not only with what consumers buy but also with why, when, where, and how they buy it. Consumer research is the methodology used to study consumer behavior; it takes place at every phase of the consumption process: before the purchase, during the purchase, and after the purchase. Consumer behavior is interdisciplinary; that is, it is based on...

Words: 3261 - Pages: 14

Premium Essay

Ssss

...Copyright 2013 Wesley Methodist Church Klang. Songs Library Powered by WebTeam @ Klang Wesley Above All Writer/Composer : Paul Baloche Original Key : A | Current Key : A | | | Print Version : Small | Medium | Large | Intro A D Esus E A D/A Verse A E/D D Esus E AAbove all powers, a - bove all kingsA/C# E/D D Esus E AAbove all na - ture and all created thingsA/G# F#m Amaj7/E D A/C#Above all wisdom and all the ways of manBm7 D/A E/G# AYou were here before the world began A/C# E/D D Esus E AAbove all kingdoms, above all thrones A/C# E/D D Esus E AAbove all wonders the world has ever known A/G# F#m Amaj7/E D A/C#Above all wealth and treasures of the earthBm7 D/A C#sus/G# C#There’s no way to measure what You’re worth Chorus A Bm7 E/G# ACrucified, laid behind the stone Bm7 E/G# AYou lived to die, rejected and alone A/G# F#m Amaj7/E D A/C#Like a rose trampled on the ground Bm7 A/C# D2 EsusYou took the fall and thought of meE A D Esus E A D/A AAbove all Above All Writer/Composer : Paul Baloche Original Key : A | Current Key : D | | | Print Version : Small | Medium | Large | Intro D G...

Words: 36646 - Pages: 147

Premium Essay

Ssss

...1 Discussion Rubric: Graduate Your active participation in the discussion forums is essential to your overall success this term. Discussion questions are designed to help you make meaningful connections between the course content and the larger concepts and goals of the course. These discussions offer you the opportunity to express your own thoughts, ask questions for clarification, and gain insight from your classmates’ responses and instructor’s guidance. Requirements for Discussion Board Assignments Students are required to post one (1) initial post and to follow up with at least two (2) response posts for each discussion board assignment. For your initial post (1) you must: • Compose a post of one to two paragraphs • Complete the initial post by Thursday at 11:59 PM EST of the module week • Take into consideration material such as course content and other discussion boards from the current module and previous modules, when appropriate For your response posts (2) you must: • Reply to at least two different classmates outside of your own initial post thread • Complete the two response posts by Sunday at 11:59 PM EST • Demonstrate more depth and thought than simply stating “I agree” or “You are wrong.” Guidance is provided for you in each discussion prompt. Rubric |Critical Elements |Distinguished |Proficient |Emerging |Not Evident ...

Words: 525 - Pages: 3

Premium Essay

Ssss

...------------------------------------------------- FINAL EXAM ------------------------------------------------- Fall 2015 ------------------------------------------------- Investments ------------------------------------------------- BUS 315 Student Name: _____________________________Student Number:_________________ DURATION: 3 HOURS No. of Students: 125 Department Name & Course Number: BUSI 315 Section: D100 Course Instructor(s): Yuriy Zabolotnyuk ------------------------------------------------- AUTHORIZED MEMORANDA Financial calculator Students MUST count the number of pages in this examination question paper before beginning to write, and report any discrepancy to a proctor. This question paper has 9 (nine) pages. This examination question paper may not be taken from the examination room. In addition to this question paper, students require: an examination booklet yes Scantron sheet yes ------------------------------------------------- Do ALL 25 multiple choice problems: 2 marks per question for a total of 50 marks. 1) Compared to investing in a single security, diversification provides investors a way to: a) Increase the expected rate of return. b) Decrease the volatility of returns. c) Increase the probability of high returns. d) All of the above 2) In a 5-year period, the annual returns on an investment are 5%, -3%, -4%, 2%, and 6%. The standard deviation of annual returns on this investment...

Words: 2309 - Pages: 10

Premium Essay

Ssss

...modern special report 1 0 1 0 1 28 Ju ly 2 0 1 1 / M o d E R n MaTE Rial S Hand ling 1 11 11 1 00 00 0 11 0 1 00 11 11 0 00 0I 1 00 11 0 10 01 0 11 0 01 1 00 11 0 00 10 1 1 11 000 0 By Bob Trebilcock, Executive Editor f you’re of a certain age, you may remember those crazy bounces you could get from a Super Ball. The image is an apt way of describing the bounce in the market for supply chain management software in 2010. The worldwide market for supply chain management software applications, maintenance and services, or SCM, came in at $6.755 billion in 2010, including applications for procurement software, and nearly $4.6 billion without procurement, according to Chad Eschinger, a research director with Gartner (www.gartner.com). That’s an impressive 10% bounce over 2009. “It was a good, up year,” Eschinger says. That’s a bit of an understatement given that 2009 had posted a 1.9% decline over prior year revenues, the first year-overyear drop in revenues for SCM software since Modern began publishing an annual Top 20 list in 2001. When it comes to market leadership, 2010 reminds us of the lyrics from that old Billie Holliday song, “God Bless The Child:” “Yes, the strong gets more, while the weak ones fade.” The market leaders look much the same as they did in 2009, with SAP ($1.317 billion) and Oracle ($1.21 billion) still at the top of the list and posting impressive gains over 2009. They were followed by JDA Software ($362 million), Manhattan Associates ($136...

Words: 1891 - Pages: 8

Free Essay

Ssss

...Assignment front sheet |Qualification |Unit number and title | |BTEC Level 5 National Diploma |Unit 1: The Hospitality Industry | |Learner name | Assessor name | | |Hong Luco Jingseng | |Date issued |Completion date |Submitted on | |19th September 2014 |10th November 2014 | | | | | |Assignment title |Analyze the business sectors in hospitality industry | | |Grading criteria |Task | | |Criteria...

Words: 1164 - Pages: 5

Premium Essay

Ssss

...UNIT OUTLINE Read this document to learn essential details about your unit. It will also help you to get started with your studies. BMA247 Organisational Behaviour Semester 2, 2015 THIS UNIT IS BEING OFFERED IN: SHANGHAI OCEANS UNIVERSITY (SOU) Taught by: Dr Sarah Dawkins (UTAS Unit Coordinator) & Cindy He (SOU Lecturer) CRICOS Provider Code: 00586B BMA247, Organisational Behaviour 2 Contents Contact Details ........................................................................................................................................ 2 Unit Description ...................................................................................................................................... 3 Prior Knowledge &/or Skills OR Pre-Requisite Unit(s) ............................................................................ 3 Enrolment in the Unit ............................................................................................................................. 3 When does the unit commence? ............................................................................................................ 3 Intended Learning Outcomes and Generic Graduate Attributes for BMA247, Organisational Behaviour ................................................................................................................................................ 4 Learning Expectations and Teaching Strategies/Approach ........................................

Words: 5809 - Pages: 24

Free Essay

Ssss

...ALIF ( ‫) أ‬ 1. Aban : ‫ : َﺑَـﺎن‬perbuatan yang sangat jelas, nama putra khalifah ‫أـ‬ ‘Utsman bin ‘Affan 2. Abiy : ‫ : أﺑﻲ‬yang memiliki kepribadian yang kuat yang pantang ّ َِ tunduk terhadap tekanan 3. Abyan : ‫ : أﺑ َﻦ‬yang lebih jelas ‫َ ْﻴ‬ 4. Adib : ‫ : أدﻳْﺐ‬sastrawan َِ 5. Ahmad : ‫ : أﺣ َﺪ‬yang banyak dipuji-puji, nama yang diberikan oleh Allah ‫َ ْﻤ‬ kepada Nabi Muhammad dalam al-Qur’an 6. Arib : ‫ : أرﻳْﺐ‬yang cerdik dan berakal َِ 7. Arhab : ‫ : أر َﺐ‬yang lapang dada ‫َ ْﺣ‬ 8. Asad : ‫ : أ َﺪ‬singa (lambang keperkasaan) ‫َﺳ‬ 9. Asmar : ‫ : أﺳ َﺮ‬yang berkulilt coklat, abu-abu ‫َ ْﻤ‬ 10. As’ad : ‫ : أﺳ َﺪ‬yang lebih bahagia ‫َ ْﻌ‬ 11. Asyqar : ‫ : أﺷ َﺮ‬yang berambut pirang ‫َ ْﻘ‬ 12. Asyhab : ‫ : أﺷ َﺐ‬warna putih yang bercampur hitam, sebutan lain bagi singa. ‫َ ْﻬ‬ 13. Ashil : ‫ : أﺻﻴْﻞ‬yang asli ِ َ 14. Anis : ‫: َ ِﻴْﺲ‬ ‫أﻧ‬ yang dapat menenangkan hati dari kerisauan/keterasingan 15. Akram : ‫ : أآ َم‬yang lebih mulia ‫َ ْﺮ‬ 16. Aman : ‫ : َ َــﺎن‬rasa aman ‫أﻣ‬ 17. Amin : ‫ : َ ِﻴْــﻦ‬yang dapat dipercaya ‫أﻣ‬ 18. Amir : ‫ : أﻣﻴْﺮ‬Emir, pemimpin, yang memerintahkan َِ 19. Anwar : ‫ : أﻧﻮر‬yang lebih bercahaya َ َْ 20. Arkan : ‫ : أر َﺎن‬pondasi, pokok ‫َ ْآ‬ 21. Awwab : ‫ : أ ﱠاب‬yang amat taat kepada Tuhan, julukan bagi nabi Daud ‫َو‬ 'alaihissalam 22. Ayib : ‫ : ﺁ ِﺐ‬yang kembali ‫ﻳ‬ 23. Ayyub : ‫ : أﻳﻮْب‬yang banyak kembali, nama nabi ‫َﱡ‬ 24. Islam : ‫ : إﺳﻠﺎم‬keislaman َْ ِ 25. I’tisham : ‫ :اﻋﺘ َﺎم‬berpegang teguh ‫ِ ْ ِﺼ‬ 26. Iklil : ‫ : إآﻠﻴْﻞ‬mahkota...

Words: 5438 - Pages: 22