Free Essay

Wala

In:

Submitted By angelamitzi
Words 830
Pages 4
ITALA RITO ANG PAMAGAT NG INYONG SALIKSIK-PAPEL/ PROPOSAL GAMIT ANG GANITO RING PORMAT – MALALAKI ANG LAHAT NG TITIK AT MAY ANYONG INVERTED PYRAMID 1 2 3 4 5 6 (10-12 spaces) 8 9 10 11 12 Saliksik-papel na iniharap sa Kolehiyo ng mga Agham at Sining Kagawaran ng mga Wika at Pangmasang Komunikasyon Cavite State University - Indang 1 2 3 4 5 6 (10-12 spaces) 8 9 10 11 12 Bilang isa sa mga tugon sa mga pangangailangan sa kursong FILI 2: Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik 1 2 3 4 (8-10 spaces) 6 7 8 9 10 PANGALAN NG MANANALIKSIK PANGALAN NG MANANALIKSIK Marso 2015
PASASALAMAT

Isang taos pusong pasasalamat kina Ronaldo Bertubin, Romualdo Avellanosa, James Harvey Estrada, Chris Nocon, Zernan Mataya, Darwin Taylo (mga gumagawa), Baruth, Bench, CJ, Emman, Mike, Mel, Maki at Eula (mga manonood) sa kanilang pagpapaunlak sa pakikipanayam; Kay Dr. Divina T. Tormon – Pasumbal, tagapayo ng mananaliksik na walang sawang gumabay para higit na mapaganda ang pag-aaral na ito sa kabila ng kanyang napakaraming gawain. Maraming Salamat din po sa ibinigay nyong mahabang pag-unawa; Kay Dr. Anna Ruby P. Gapasin, Dr. Ronald M. Henson at Dr. Edna T. Bernabe, mga panel na nagbigay ng mga ideya sa pagsasaayos ng pag-aaral na ito; Kay Prop. Marianne C. Ortiz, na naging tagapayo sa pagsasaling-wika ng mga materyales na nakasulat sa wikang ingles upang higit na maging maayos ang pag-aaral na ito; Kay Marianita Cinco, kamag-aral at kalihim ng Kagawaran ng Komunikasyong Pang-brodkast sa Unibersidad ng Pilipinas. Sa kanyang pag- asikaso sa mananaliksik upang makapangalap ng mga kaugnay na mga pag- aaral sa silid-aklatan ng nasabing pamantasan; Sa Guidance, Counseling and Testing Center sa pangunguna ng direktor na si Prop. Barbara P. Camacho, RGC. Gayundin sa mga kaibigang sila Clarisse Bancaso, Juvelyn Ravelo, at Diosa Bataluna sa pagbibigay ng kanilang tulong sa pamamagitan ng pagpapahiram ng ilang mga kagamitang kakailanganin; Kina Jeff Ancheta at Baby Ruth Fortuna, mga kaibigan na tumulong sa paghanap ng ilan sa mga impormante at pagbibigay ng ilang mga kakailanganing kagamitan; Sa aking mga kaibigan sa Master sa Komunikasyon sa pagbibigay ng suporta at lakas ng loob; Mga mag-aaral na sina Ramses Jay Alamillo, Joshua Calabia, Bernard Salvacion, Oliver Tabuzo at Hannah Yu na tumulong sa paghahanda sa mga pagsusulit na oral sa kabila ng malakas na ulan at mataas na baha; Higit sa lahat sa Poong May-kapal, sa tiyagang kanyang ipinagkaloob upang matapos ko ang pag-aaral na ito. RUDOLF ANTHONY A. LACERNA

ABSTRAK Sa mga naglabasang malayang pelikula, karamihang homosekswalidad ang tema ng mga ito. Parami man ito nang parami, walang matibay na batayan ang nakapagsasabi ng mga bagay-bagay tungkol dito. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, inalam ng mananaliksik ang mga katotohanang nabuo ng mga manonood at gumagawa ng nasabing uri ng pelikula, nang sa gayon ay makabuo ng kongretong paliwanag tungkol dito. Ginamit na balangkas ng mananaliksik ang teoryang “Social Construction of Reality” nina Peter Berger at Thomas Luckmann. Sa pamamagitan ng teoryang ito, naipakita kung paano naging katotohanan ang isang indibidwal na kaisipan ng bawat gumagawa at bumubuo ng malayang pelikula ukol sa homosekswalidad. Ginamit ang Descriptive Research bilang disenyo ng pag-aaral habang pagtuklas o Exploratory ang salindunong at Kwaliteytib o Qualitative naman ang ginamit na dulog nito. Dahil dito, higit na maayos na naipaliwanag ang mga natuklasang katotohanan sa malayang pelikula ukol sa homosekswalidad. Sa pamamagitan naman ng purposive at snowball sampling, nabuo ang pangkat ng mga manonood at gumagawa ng nasabing uri ng pelikula bilang mga impormante. Kabilang sa mga manonood sila Baruth, Bench, CJ, Emman, Mike, Mel, Maki at Eula. Ang mga aktor namang sila Zernan Mataya at Darwin Taylo, premyadong direktor na si Ronaldo Bertubin, premyadong manunulat na si Romualdo Avellanosa, at ang mga bumubuo ng konsepto na sila Christopher Nocon at James Harvey Estrada ang bumubuo sa pangkat ng mga gumagawa ng nasabing uri ng pelikula. Ang mga impormasyon ay nakalap sa pamamagitan ng isinagawang panayam ng mananaliksik. Makikita sa resulta ng pag-aaral na ito na iba-iba ang demograpikong katangian ng mga impormante. Sa proseso ng habitwalisasyon, mayroong iba-ibang pakahulugan ang bawat indibiwal tungkol sa malayang pelikula ukol sa homosekswalidad. Bukod dito, mayroon namang katotohanang nabuo sa institusyonalisasyon tungkol sa nasabing uri ng pelikula. Mayroon ding ganap na katotohanan ang malayang pelikula ukol sa homosekswalidad sa tulong ng mga nabuong pamantayan. Sa mga resultang ito, iminungkahi ng mananaliksik ang iba’t ibang pag-aaral mula naman sa pananaw ng iba’t ibang pangkat ng tao sa lipunan upang malaman ang panig ng iba pang pangkat.

TALAAN NG MGA NILALAMAN PASASALAMAT……………………………………………………………………… ABSTRAK……………………………………………………………………………... INTRODUKSIYON…………………………………………………………………… Paglalahad ng mga Suliranin……………………………………………………. Paglalahad ng mga Layunin.……………………………………………………. Kahalagahan ng Pag-aaral………………………………………………………. Saklaw at Limitasyon ng Pananaliksik….………………………………………. Teoretikal na Balangkas…...……………………………………………………. Depinisyon ng mga Terminolohiya….…………………………………………. REBYU NG MGA KAUGNAY NA LITERATURA……………………………… METODOLOHIYA……………………………………………………………………. Disenyo ng Pananaliksik…...…………………………………………………… Populasyon at Lugar ng Pananaliksik.…………………………………………. Instrumento ng Pananaliksik……………………………………………………. Paraan ng Pangangalap ng Datos………………………………………………. BIBLIOGRAPIYA …………………………………………………………………… APENDIKS………..…………………………………………………………………… | ii iv 1 |

Similar Documents

Free Essay

Wala

...waveI n physics, a wave is a disturbance or oscillation that travels through spacetime, accompanied by a transfer of energy. Wave motiontransfers energy from one point to another, often with no permanent displacement of the particles of the medium—that is, with little or no associated mass transport. They consist, instead, of oscillations or vibrations around almost fixed locations. Waves are described by a wave equation which sets out how the disturbance proceeds over time. The mathematical form of this equation varies depending on the type of wave. There are two main types of waves. Mechanical waves propagate through a medium, and the substance of this medium is deformed. The deformation reverses itself owing to restoring forces resulting from its deformation. For example, sound waves propagate via air molecules colliding with their neighbors. When air molecules collide, they also bounce away from each other (a restoring force). This keeps the molecules from continuing to travel in the direction of the wave. The second main type of wave, electromagnetic waves, do not require a medium. Instead, they consist of periodic oscillations in electrical and magnetic fields generated by charged particles, and can therefore travel through a vacuum. These types of waves vary in wavelength, and include radio waves, microwaves, infrared radiation, visible light, ultraviolet radiation, X-rays, and gamma rays. Further, the behavior of particles in quantum mechanics is described by waves...

Words: 635 - Pages: 3

Free Essay

Wala

...Aesthetics (also spelled æsthetics or esthetics) is a branch of philosophy dealing with the nature of beauty, art, and taste, and with the creation and appreciation of beauty.[1] It is more scientifically defined as the study of sensory or sensori-emotional values, sometimes called judgments of sentiment and taste.[2] More broadly, scholars in the field define aesthetics as "critical reflection on art, culture and nature."[3][4] Subject matter, in general, is anything which can be content for some theory. Subject matter may refer to: * Patentable subject matter (or statutory subject matter), defining whether patent protection is available * subject-matter jurisdiction, determining the kinds of claims or disputes over which a court has jurisdiction * Subject-matter expert, an expert in a particular area * Subject matter expert Turing test, a variation of the Turing test where a computer system attempts to replicate an expert in a given field PHYSICALLY. it has something to do with man's need for personal expression. As to how it benefits him physically SPIRITUALLY. the arts seek to promote spiritual growth by ... to God, to "result in advantage to man," "ensure his progress and elevate his rank. ... On a social plane, to promote social well-being SOCIALLY. it helps an age define itself. . the need of beauty and expression and communication keeps us looking future ward. it was religious, and that expresses the spiritual side of an age. DIFFERENCE. Manmade...

Words: 339 - Pages: 2

Free Essay

Wala

...Welcome To My Page !!! Who is “LADYRED”? Ladyred’s profile Rochelle Delos Amantes Sampayan 18 years old BSBA major in Marketing Management In an open Relationship Proud to be Misamis University  “ Che2x or Ladyred ” Motto : huwag kang ma inlove sa taong masarap lang kausap,dapat siya mismo ang masarap !!! haha :D -rach- Who’s Ladyred?  Tabian > cute !! hihi  Sipat > small but tireble  Palaaway > boutan sahay  Smiling > jamming  Wafa ui !! haha > snobera !! Si Tisay ? nah !! Wafa ui ! tabian xad kau ! Bugai na bata maLdita kung unhan Kababata nku ! Mangek na bata ! Sayings “ life is too short to wake up with regrets. So love the people who treat you right and forgive the ones who don’t “ “ All the hardship and heartaches can be handled when we put GOD first in our lives “ “ Healing of the mind happens by letting go of bad memories. Healing of the hearth is through forgiveness. Healing of the soul is through prayer. Whatever pain we have now is nothing if GOD is with us.We have all reason...

Words: 253 - Pages: 2

Free Essay

Wala

...Visual Basic * Microsoft released Visual Basic in 1987. It was the first visual development tool from Microsoft, and it was to compete with C, C++, Pascal and other well-known programming languages.  * Visual Basic is not only a programming language, but also a complete graphical development environment. This environment allows users with little programming experience to quickly develop useful Microsoft Windows applications which have the ability to use OLE ( Object Linking and Embedding ) objects, such as an Excel spreadsheet.  Visual C++ .NET * is the next generation of the Visual C++ language from Microsoft. Visual C++ has always been the best language for creating high-performance applications for Microsoft Windows and the World Wide Web. * C++ is one of the components of Visual C++. However, its compiler can process both C source code and C++ source code. Further more, the version 4.0 compiles Fortran code as well. Visual C++ also includes a large and elaborate collection of software development tools, all used through a windowed interface. JScript * Microsoft JScript is designed for Web page scripting. JScript conforms to the ECMA 262 language specification. JScript is a powerful scripting language specifically targeted at the Internet.  * JScript .NET gives you the best of all worlds. Improvements in JScript .NET include true compiled code, typed and typeless variables, classes (with inheritance, function overloading, property accessors, and...

Words: 301 - Pages: 2

Premium Essay

Wala

...INTRODUCTION In a world of turmoil and uncertainty, it is more important than ever to make the family a platform for expression, and love. Family is one of the most important social groups we belong to as we grow up and become part of society. It is the place where we learn most of our values and find a belonging. Without our families we would not be the same people we grow up to become. There is no such thing as the perfect family. Every family is unique with its own combination of strengths and weaknesses. Sometimes families get overwhelmed by what seems like an endless list of challenges when it comes to juggling work, school and individual family members' needs. Over the past 20 years single-parent families have become even more common than the so-called "nuclear family" consisting of a mother, father and children. Today we see all sorts of single parent families: headed by mothers, headed by fathers, headed by grandparents raising their grandchildren. Life in a single parent household - though common - can be quite demanding and stressful for the adult and the children. The family is the child’s first place of contact with the world. The child as a result, receives initial education and socialization from parents and other significant persons in the family. Agulana (2000) pointed out that the family lays the moral, psychological, and spiritual foundation in the overall development of the child. Structurally, family/homes is either broken or intact. According to...

Words: 294 - Pages: 2

Free Essay

Wala

...A Hotel And Restaurant Management Career Might Be For You Leave a comment » A career in hotel and restaurant management might be for you if you like to make important decisions, hire staff and run the day to the day operations of your business. It might sound like fun stuff but it is hard work. As a manager, you will be the first one to arrive and the last one to leave. All responsibility will fall on you. The perks of being in hotel and restaurant management business, however, can be great. As a manager, you are responsible for everything that goes on in your hotel or restaurant. You need to have food orders in on time, make sure guests are accommodated for and ensure that your staff respects and listens to you. You must be a great communicator and leader to succeed in hotel and restaurant management. Whether it is a high profile hotel, a glamorous restaurant or a small deli, a manager must indulge himself in the business. If one thing goes wrong it falls on the manager’s shoulders. The service industry is the biggest industry in the United States today. It garners more attention and customers than any other business in the country. Don’t expect this trend to stop. Small businesses are currently thriving in the U.S. More and more of these offices are popping up everywhere. Combine that with the stature of the service industry and a small hotel or restaurant can prove to be quite profitable. Being involved in hotel and restaurant management is becoming a common experience...

Words: 1057 - Pages: 5

Premium Essay

Wala

...CASE STUDY Double-booked The convention bureau in a large and popular convention destination has jurisdiction over the convention center. A seasoned convention sales manager, who has worked for the bureau for 7 years and produces more sales than any other sales manager, has rebooked a 2,000-persons group for a day exposition in the convention center. The exposition is to take place 2 years from the booking date. The client has a 15-year history of holding conventions, meeting and expositions in this convention centers and has always use the bureau to contract all space services for them. In fact, the sales manager handling the account has worked with the client for 7 of the 15 years. The bureau considers this client a “preferred customers.” The conventions group meeting planner also appears in a magazine ad giving a testimony of praise for the convention bureau, this particular sales manager, and the city as a destination for conventions. Shortly after the meeting planner rebooks this convention with the bureau, the bureau changes sales administration personnel, not once, but three times. This creates a challenge for the sales manager in terms of producing contracts, client files, and event profiles, and in the recording and distribution of information. The preferred customer who rebooked has a contract purchase orders for vendor services, a move in and setup agenda, and an event profile, all supplied by sales manager. The sales manager has copies of these documents as well...

Words: 258 - Pages: 2

Premium Essay

Wala

...REPUBLIC OF THE PHILIPPINES BOARD OF EDUCATION OF THE ______ SCHOOL DISTRICT _______________________,  on behalf of their son/daughter _______________________,  Petitioners, -and- ________________ Hearing Officer BOARD OF EDUCATION OF THE ______________ SCHOOL DISTRICT, Respondent. ____________________________________ MEMORANDUM OF AGREEMENT This agreement is made between the [RO] School District ("School District"), and the parents of student, ____________________, namely, _______ and _______ ____________ ("Parents"). The request for a due process hearing was made on __________, 19___, by the Parents relative to their disagreement with the Individualized Education Planning Committee ("IEPC") decision of __________, 19___. The parents' disagreement with the IEPC at issue involves their child's school placement, appropriate programming, and least restrictive environment matters. A prehearing conference was convened by the Hearing Officer on __________, 19___, at the School Board offices of the School District. The result of that conference is the basis of this Agreement. All parties agree that: 1. The [OP] School District staff are currently conducting a customary three-year reevaluation of __________. The Parents and their representatives will as soon as possible provide to the [OP] School District those specific items regarding __________'s current performance, needs, or other related matters which they desire be addressed as part of this evaluation. This...

Words: 1393 - Pages: 6

Free Essay

Wala

...(CRIFT 1) Hi this is (name) how can I make you a very satisfied customer today? Acknowledge Ok , let me make sure that I understand your concern, you are having issues with some charges on your bill, Is that correct? Empathy I understand you frustration, if the same happened to me, I would be frustrated too. Very Satisfied #1 I’ll be glad to help you, and my goal is to ensure you’re very satisfied Reassure This is what I’m going to do, I am going to access your account and together we will review your bill and fix any problem. Let’s start with your phone number. (thank you) May I know your FIRST and LAST NAME please? And for security purposes, May I please have the last four digits of the social security number on the account? (CPNI) Mr./Ms.__ I would like to inform you that Under the federal privacy law, It is your right and our duty to protect your account information. May I use your information during this call to discuss products offered by AT&T companies? Your decision will not affect your service. I can see here on your account… Is there anything else I can help you with today? Very Satisfied #2 Mr./Ms.____ Are you VERY SATISFIED with my resolution? I’m glad that I was able to assist you. I will ask a few questions to better understand your OPTIONS for you to get the best value of your services. DISCOVERY QUESTIONS OFFER all possible products Quick recap/ Summary Very Satisfied #3 Have I answered all of your questions...

Words: 344 - Pages: 2

Premium Essay

Wala

...Score/Item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 22 | a | c* | b | c | a | a* | c | b | c | c | c* | c | b | b* | b | 15 | c | c | b | a | a | a | c | b | c | c | c | b* | a* | b | c* | 19 | b* | c | c* | a | b* | a | b* | b | b | c | c | b | a | b | c | 21 | b | c | c | c* | b | a | c | a | a* | b* | c | b | a | b | c | 23 | b | c | c | c | b | a | b | c* | c | c | c | b | a | b | c | 16 | a | c | c | c | a | c | c | a | a | c | b | b | b | c | b | 17 | b | c | c | c | c | a | b | a | c | c | c | b | a | b | c | 26 | b | c | c | c | b | a | c | a | a | c | c | b | a | b | c | 23 | b | c | c | c | a | a | b | b | a | a | c | b | a | b | c | 20 | a | c | c | a | a | b | c | c | a | a | c | b | a | b | c | 26 | b | c | c | a | b | a | c | a | a | c | c | b | a | b | c | 20 | c | c | b | c | b | c | a | b | a | b | c | b | a | b | c | 18 | b | b | a | c | c | b | b | b | c | a | c | b | a | b | b | 17 | b | c | b | c | c | c | b | b | a | c | b | b | b | b | b | 24 | b | c | c | c | b | a | b | b | a | c | c | b | a | b | c | 23 | b | b | c | c | c | c | b | c | a | b | c | b | a | c | c | 20 | b | c | b | a | c | a | c | c | a | b | c | b | a | b | c | 18 | a | c | a | c | c | a | a | b | c | b | c | b | a | b | c | 24 | b | c | c | c | b | a | c | a | a | b | c | b | a | c | b | 19 | b | a | a | c | a | a | b | a | c | b | c | b | a | b | c | ...

Words: 1006 - Pages: 5

Free Essay

Wala

...CHAPTER 2 Geothermal Energy Geothermal energy is a form of renewable energy derived from heat deep in earth’s crust. This heat is brought to the near surface by thermal conduction by intrusion into the earth’s crust of molten magma originating from great depth. As groundwater is heated, geothermal energy is produced in the form of hot water and steam. The heated groundwater can be used for direct heating of homes and greenhouses, for vegetable drying, and for a number of other uses. These are known as direct uses of geothermal energy. Geothermal energy is also used for electricity production. Geothermal power generation is used today throughout the world where good geothermal resources exist, including many locations in the western United States. The REPP geothermal issue brief on this page provides a general background on the fundamentals of geothermal power including discussions of the technical, economic, and policy dimensions of geothermal power worldwide. Economic data and current U.S. geothermal policy help illustrate the concepts of the issue brief. Extensive references to reports and internet links to be the latest developments in geothermal power’s role in clean energy generation are included. “Ecologists also agree that geothermal energy could be used at little or no cost to the environment. Unlike fossil or expensive fissionable fuels, it does not pollute the atmosphere with combustion products or radiation” explained Escobar in ‘Geothermal Energy supply to...

Words: 842 - Pages: 4

Premium Essay

Wala

...How can knowing my learning style help me in becoming a teacher? Throughout life, we learn. These lessons may be formal as found in academic studies, on the job through additional training, or personal, in the pursuit of an interest or hobby. Regardless of what, where or when we choose to obtain knowledge, how we approach learning is unique to each and every one of us based on our individual learning style or styles. Everyone has preferences for learning. If you understand how you learn best when gaining new information, studying for exams or acquiring new skills on a job, you can save yourself hours of time and frustration. It will be easier to you to understand every lessons that will be discuss by your professors. Now, let’s define learning style. Learning style is an individual's mode of gaining knowledge. It is an individual's unique approach to learning based on strengths, weaknesses, and preferences. Each learning style has positives and negatives. There is no right or wrong style, and one person may use different styles in different situations. But, as a learner, if you learn best by being shown a skill and you can only read a book to learn the task, you will likely end up frustrated or even failing to do the task. In my own understanding, learning styles is like ‘talent’, wherein everyone can foster it. It can be very worthwhile to spend some time identifying your strengths and what you find difficult. Being aware of what you're good at and where you need to develop...

Words: 903 - Pages: 4

Premium Essay

Wala

...Chapter 9: Capacity Planning and Facility Location Overview This chapter defines capacity planning and location analysis and explains the steps and factors considered when making these types of decisions. The relationship between capacity planning and location analysis is described. The use of decision support tools for capacity planning and location analysis is described. Answers to Discussion Questions in Textbook 1. Explain why capacity planning is important to a business. Having the wrong level of capacity causes negative effects. Too much capacity means that are costs are higher than they should be since we are paying for more land, equipment and a larger building than we need. Not enough capacity negatively affects the level of service provided to our customers. 2. Explain the differences between design capacity and effective capacity. Design capacity is the maximum output that can be achieved using temporary measures, such as overtime and subcontracting. Effective capacity is the maximum output that can be achieved under normal conditions, including realistic work schedules and regular staff levels. Effective capacity is usually less than design capacity. Effective capacity is what we can achieve over long periods of time, while design capacity can be reached on a short-term basis. 3. How is capacity utilization computed, and what does it tell us? Capacity utilization is the actual output divided by the capacity times 100%. It...

Words: 1078 - Pages: 5

Premium Essay

Wala Na

...Naparami sa panahon ngayon ang may account sa mga social networking site.Mga pinaka-sikat na libangan ng pinoy ngayon ngunit hindi lang maganda ang naidudulot nito sa atin dahil sa pag-unlad ng teknolohiya sa panahon natin ay rumarami rin ang paraan ng tao na manira ng kanilang kapwa tao. Sa katunayan napakaraming highschool student o teenager ang may mga ganito dahil sinasabi na " IN " ka pag mag ganito ka kaya napakaraming bata ang nahuhumaling na gumawa nito dahil napapadali nga naman ang komunikasyon ng mga tao at easy access nga naman at wala kang babayaran, ngunit dahil rin dito marami ang nasisira, halimbawa na lang nito ay ang pagpopost ng kung anu-anong kasiraan ng tao o kaya mga malalswang panuorin at minsan ay dito pa nagbabangayan ang mga estudyanteng may alitan.Sa mga estudyante ang nagiging epekto nito ay malaki dahil hindi na lang sa school ginagawa ang BULLY pati na rin sa social networking site katulad ng pangblablackmail ginagawa na rin dito upang makasira lang ng bata at nandiyan rin ang panghihingi ng ibang bata ng pera sa binubully nila at meron rin na ang iba ay sinisiraan ang isang bata na may tendencing mabasa ng iba ang mga mapanirang pahayag na dahilan na maapektuhan ito dahil nga bilang teenager madalas magtago ng sikreto ito sa mga magulang at minsan naaapektuhan rin ang emosyon at kilos ng teenager na nabubully sa social networking site. ...

Words: 310 - Pages: 2

Premium Essay

Wala Lang

...CRIMINAL LAW 1 Article 1 Time when Act takes effect This code shall take effect on the first day of January, nineteen hundred and thirty-two. Article 2 Application of its provisions Except as provided in the treaties and laws or preferential application, the provisions of this code shall be enforced not only within the Philippine Archipelago, including its atmosphere, its interior waters and maritime zone, but also outside of its jurisdiction, against those who: 1. Should commit an offense while on a Philippine ship or airship; 2. Should forge or counterfeit any coin or currency note of the Philippine Islands or obligations and securities issued by the Government of the Philippine Islands; 3. Should be liable for acts connected with the introduction into these Islands of the obligations and securities mentioned in the preceding number; 4. While being public officers or employees, should commit an offense in the exercise of their function; 5. Should commit any of the crimes against national security and the law of nations, defined in Title One of Book of this Code. Article 3 Definition Acts and omissions punishable by law are felonies (delitos) Felonies are committed not only by means of deceit (dolo) but also by means of fault (culpa) There is deceit when the act is performed with deliberate intent; and there is fault when the wrongful act results from imprudence, negligence, lack of foresight, or lack of skill. Article 4 Criminal liability ...

Words: 335 - Pages: 2