Free Essay

Analiza Swot

In: Business and Management

Submitted By bombonik85
Words 518
Pages 3
ANALIZA SWOT
Metoda SWOT este una dintre cele mai frecvent utilizate metodologii de analiza a nivelului de performanta al unei organizatii având ca scop analiza pozitiei unei organizatii sau a unui departament în relatie cu competitorii sai si de a identifica factorii majori care afecteaza desfasurarea activitatii, în scopul elaborarii unei strategii viitoare. SWOT este un instrument extrem de simplu de aplicare si poate fi adaptat la cerintele diverselor organizatii.
Ce înseamna SWOT?
SWOT este un acronim care provine de la Strength-Weaknesses-Opportunities- Threats . Practic aceasta modalitate de analiza va ajuta sa sistematizati punctele tari, slabiciunile, oportunitatile si amenintarile caracteristice unei organizatii sau anumitor elemente din cadrul acesteia. SWOT permite identificarea factorilor interni si externi care afecteaza organizatia si cuantificarea impactului lor asupra acesteia. Factorii interni relationati cu punctele tari si punctele slabe sunt: structura si cultura organizatiei, resursele acesteia si actionarii. Factorii externi relationati cu oportunitatile si amenintarile sunt reprezentati de clientii si competitorii respectivei organizatii. De asemenea, putem enumera aici si: politici, tehnologii, probleme economice si sociale.
Aplicarea metodologiei SWOT(Exemple)
PUNCTE TARI:
Se definesc si se masoara domeniile în care organizatia exceleaza
* Care sunt punctele forte ale afacerii?
* Cat de puternica este compania pe piata ?
* Organizatia dispune de tehnologii de ultima ora?
* Exista o strategie de dezvoltare clara?
* Cultura organizatiei Dvs. este favorabila crearii unui mediu de lucru pozitiv?
PUNCTE SLABE:
Se definesc si se masoara principalele puncte slabe
* Ce ar putea fi îmbunatatit în activitatea organizatiei dvs.?
* Care sunt probleme pe care le întâmpinati?
* Aveti probleme în ceea ce priveste cash-flow-ul?
* Va confruntati cu inexistenta resurselor financiare pentru proiecte?
OPORTUNITITATI:
Se definesc si se masoara oportunitatile
* Exista circumstante favorabile pe piata?
* Exista oportunitati de extindere pe noi piete?
* Integrarea unor noi tehnologii este o prioritate pentru organizatia Dvs.?
AMENINTARI:
Se definesc si se masoara amenintarile la care este expusa organizatia
* Care sunt obstacolele care le poate întâmpina organizatia?
Schimbarile rapide de tehnologie va pot afecta pozitia?
* Care sunt schimbarile produse în cadrul competitorilor si cum pot ele afecta organizatia dvs.?
Schimbarea politicilor în domeniu si a cadrului legal va pot afecta activitatea?
Concluzii
Analiza SWOT este capabila sa sintetizeze punctele cheie ale unei organizatii. În primul rând, gruparea problemelor si avantajelor pe baza celor patru categorii SWOT permite identificarea mai simpla a unei strategii si a unor modalitati de dezvoltare a afacerii. În plus, metoda poate fi adaptata simplu la nevoile specifice diverselor procese de afacere.
Analiza SWOT poate contribui la realizarea unor strategii si adaptarea rapida a acestora la cerinte.
Matricea SWOT Puncte Tari
Caracteristici pozitive si avantaje ale situatiilor sau tehnicilor utilizate. Puncte Slabe
Caracteristici negative si dezavantaje ale situatiilor sau tehnicilor utilizate.
Oportunitati Analiza Puncte Tari – Oportunitati
Cum pot fi folosite punctele tari pentru a dezvolta oportunitatile? Analiza Puncte Slabe – Oportunitati
Cum pot fi depasite punctele slabe luându-se în considerare dezvoltarea oportunitatilor?
Amenintari Analiza Puncte Tari – Amenintari
Cum pot fi folosite punctele tari pentru a contracara amenintarile care au tendinta de a împiedica îndeplinirea obiectivelor si urmarirea oportunitatilor? Analiza Puncte Slabe – Amenintari
Cum pot fi depasite punctele slabe pentru a contracara amenintarile care au tendinta de a împiedica îndeplinirea obiectivelor si urmarirea oportunitatilor?

Similar Documents

Free Essay

Analiza Swot Toyota

.... Introducere 2. Analiza SWOT – prezentare teoretica 3. Analiza SWOT a companiei Toyota 4. Concluzii 5. Bibliografie 1. INTRODUCERE In economia moderna, firmele reprezinta „forta motrica" a progresului, a dezvoltarii, sunt cele ce asigura necesarul de supravietuire al societatii. Studiind firmele, evidentiem polarizarea acestora in doua categorii: unele care obtin succese apreciabile, prospera si se dezvolta constant, iar altele care se lupta cu greu pentru supravietuire sau inregistreaza performante economico-financiare modeste. Examinarea factorilor care determina succesul sau esecul unei firme (afaceri), a determinat cererea unor metodologii specifice de analiza si diagnosticare a activitatii firmei (afacerii). Managementul strategic este procesul prin care o firma poate obtine efecte materializate in cresterea semnificativa a performantelor sale, in consolidarea pozitiei ei pe piata si anume prin elaborarea, implementarea si controlul strategiei firmei in vederea realizarii misiunii asumate si asigurarii avantajului competitiv. Formularea strategiei firmei este procesul prin care managementul firmei defineste misiunea ei strategica, deduce obiectivele strategice necesare realizarii misiunii, alege 13213e41n strategia adecvata atingerii obiectivelor si precizeaza modalitatile punerii in opera a acesteia. Luarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei, stabilirea obiectivelor strategice si a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea......

Words: 1875 - Pages: 8

Free Essay

Analiza Swot a Firmei Toyota

...1. Introducere 2. Analiza SWOT – prezentare teoretica 3. Analiza SWOT a companiei Toyota 4. Concluzii 5. Bibliografie 1. INTRODUCERE In economia moderna, firmele reprezinta „forta motrica" a progresului, a dezvoltarii, sunt cele ce asigura necesarul de supravietuire al societatii. Studiind firmele, evidentiem polarizarea acestora in doua categorii: unele care obtin succese apreciabile, prospera si se dezvolta constant, iar altele care se lupta cu greu pentru supravietuire sau inregistreaza performante economico-financiare modeste. Examinarea factorilor care determina succesul sau esecul unei firme (afaceri), a determinat cererea unor metodologii specifice de analiza si diagnosticare a activitatii firmei (afacerii). Managementul strategic este procesul prin care o firma poate obtine efecte materializate in cresterea semnificativa a performantelor sale, in consolidarea pozitiei ei pe piata si anume prin elaborarea, implementarea si controlul strategiei firmei in vederea realizarii misiunii asumate si asigurarii avantajului competitiv. Formularea strategiei firmei este procesul prin care managementul firmei defineste misiunea ei strategica, deduce obiectivele strategice necesare realizarii misiunii, alege 13213e41n strategia adecvata atingerii obiectivelor si precizeaza modalitatile punerii in opera a acesteia. Luarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei, stabilirea obiectivelor strategice si a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea......

Words: 1892 - Pages: 8

Free Essay

Analiza Medija

...SADRŽAJ 1. Uvod ..........................................................................................................3 2. Što su to masovni mediji?...........................................................................4 3. Analiza medija............................................................................................6 1. Televizija..........................................................................................6 2. Radio...............................................................................................11 3. Novine.............................................................................................13 4. Časopisi...........................................................................................18 5. Vanjsko oglašavanje.......................................................................22 6. Internet...........................................................................................24 4. Zaključak..................................................................................................28 5. Literatura...................................................................................................29 6. Pitanja........................................................................................................30 1. UVOD Svijet oglašavanja i marketinga mijenja se vrlo brzo. Potrošači su svakodnevno......

Words: 5454 - Pages: 22

Free Essay

Analiza Economico Financiara

...CAP.1.ABORDARI CONCEPTUALE I METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA Bibliografie recomandata: 1). Iosefina Morosan: Analiza economicofinanciara. Ed.FRM. Bucuresti, 2006. 2). Iosefina Morosan: Analiza economicofinanciaraprobleme rezolvate, Ed. FRM, Bucuresti, 2006. 1.1. NoŃiuni i concepte Analiza economica financiara studiaza mecanismul de formare i modificare a fenomenelor prin descompunerea lor in elemente componente, in parŃi simple, prin stabilirea factorilor de influenŃa. Descompunerea se face in trepte, de la complex la simplu, in vederea identificarii cauzelor finale care explica o anumita stare de fapt, un anumit nivel de performanŃa sau o evoluŃie a lor. Analiza economica studiaza activitaŃile economice din punct de vedere economic: Analiza economica poate avea ca obiect nu numai o activitate economica, ci i una tehnica, sociala, administrativa, financiara, concurenŃiala, aspecte care sunt in directa legatura cu rezultatele finale obŃinute de intreprindere i care pot explica i completa concluziile rezultate in urma anlizei. Analiza economicofinanciara reprezinta un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee i instrumente care asigura tratarea informaŃiilor interne i externe in vederea: formularii unor aprecieri pertinente referitoare la situaŃia economicofinanciare a unei firme; identificarii factorilor, cauzelor i condiŃiilor care au determinat acea situaŃie economica a firmei; identificarii rezervelor interne de......

Words: 656 - Pages: 3

Free Essay

Analiza Datelor Sociale

...ANDAS: Analiza datelor sociale - optional SAS, an III Suport lectia 1:Introducere - Problemele unui model de explicare a bunastarii subiective Sursa de date pentru aplicatie ..................................................................................................... 1 Intrebari fundamentale in ANDAS – de ce, cum, ce..................................................................... 1 La început, descriere variabilei dependente (VD )........................................................................ 1 … sincronic ........................................................................................................................... 1 …. diacronic ......................................................................................................................... 2 Predictia ................................................................................................................................... 3 Despre regresia logistica ............................................................................................................ 4 Sursa de date pentru aplicatie Barometrul de opinie publica, Fundatia pentru o Societate Deschisa FSD-Gallup. Mai 2006 Întrebari fundamentale in ANDAS – de ce, cum, ce 1. de ce: fundamentul teoretic al întrebarii 2. cum construiesc- intrebare elementara, pragmatica 3. cum citim rezultatele - intrebare elementara, interpretativa 4. ce aflam din analiza – intrebare interpretativa de dificultate medie 5. ce este......

Words: 1276 - Pages: 6

Free Essay

Poslovna Analiza

...UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA ANALIZA RENTABILNOSTI SEMINARSKI RAD POSLOVNA ANALIZA Novi Sad, maj,2013 SADRŽAJ UVOD 3 1. Analiza rentabilnosti 3 2. Merenje rentabilnosti 9 3. Sprovđenje i unapređenje rentabilnosti 9 ZAKLJUČAK 11 LITERATURA 12 Popis grafikona …………………………………………………………………………………..13 UVOD Rentabilnost je najširi izraz efikasnosti, jer pokazuje kako je tržište vrednovalo efekte ulaganja sredstava i kako ocenjuje sposobnost preduzeća da sa uloženim resursima proizvodi i stvara vrednost, pa predstavlja sposobnost preduzeća da sa uloženim resursima ostvari maksimalan profit.Reč rentabilan je latinskog porekla (rentabilis) i znači unosan,tj. posao koji se isplati,koji donosi prihod. Rentabilnost je poslednji i najvažniji od tri ekonomska principa koje je postavio S. Kukoleča. Rentabilnost se svodi na zahtev da se ostvari maksimalan dohodak (ili dobit,odnosno profit) sa što manje angažovanih sredstava u procesu reprodukcije.Kvantitativni izraz rentabilnosti je odnos između ostavrenog dohotka i angažovanih sredstava R= D__ AS gde su : R – rentabilnost D – ostvareni dohodak (dobit ili profit) AS – angažovana (osnovna i obrtna) sredstva ANALIZA RENTABILNOSTI Analiza rentabilnosti bazira se na konceptu ekonomskog profita i omogućava da se odredi: ▪ kako maksimizirati profit ▪ kako minimizirati...

Words: 481 - Pages: 2

Free Essay

Analiza Rentabilitatii

...Universitatea “ Ştefan cel Mare” Suceava Facultatea „ Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică” Specializarea “Administrarea Afacerilor” Anul II Analiza ratei rentabilității economice și financiare a întreprinderii Studentă: Coleadinschi Mariana 1.0 Abordări conceptuale privind rentabilitatea întreprinderii Funcţia - scop a oricărei societăţi comerciale este de a maximiza averea acţionarilor. Realizarea acestui obiectiv este posibilă numai prin desfăşurarea unei activităţi rentabile, profitul net obţinut putând servi pentru remunerarea imediată a acţionarilor, prin dividende, sau pentru remunerarea la termen prin creşterea valorii firmei ca urmare a alocării acestuia pentru autofinanţare. Rentabilitatea poate fi definită ca fiind capacitatea unei întreprinderi de a obţine profit prin utilizarea factorilor de producţie şi a capitalurilor, indiferent de provenienţa acestora. Rentabilitatea este una din formele cele mai sintetice de exprimare a eficienţei întregii activităţi economico-financiare a întreprinderii, respectiv a tuturor mijloacelor de producţie utilizate şi a forţei de muncă, din toate stadiile circuitului economic: aprovizionare, producţie şi vânzare. Eficienţa economică este o categorie economică mai cuprinzătoare decât rentabilitatea. În acest sens menţionăm şi următoarea afirmaţie “eficienţa economică reprezintă cea......

Words: 868 - Pages: 4

Free Essay

Analiza Swot Coca Cola

...Analiza SWOT a companiei COCA-COLA I. INTRODUCERE In economia moderna, firmele reprezinta "forta motrica" a progresului, a dezvoltarii,sunt cele ce asigura necesarul de supravietuire al societatii.Studiind firmele, evidentiem polarizarea acestora in doua categorii: unele care obtinsuccese apreciabile, prospera si se dezvolta constant, iar altele care se lupta cu greu pentrusupravietuire sau inregistreaza performante economico-financiare modeste.Examinarea factorilor care determina succesul sau esecul unei firme (afaceri), adeterminat cererea unor metodologii specifice de analiza si diagnosticare a activitatii firmei(afacerii). Managementul strategic este procesul prin care o firma poate obtine efectematerializate in cresterea semnificativa a performantelor sale, in consolidarea pozitiei ei pe piatasi anume prin elaborarea, implementarea si controlul strategiei firmei in vederea realizariimisiunii asumate si asigurarii avantajului competitiv.Formularea strategiei firmei este procesul prin care managementul firmei definestemisiunea ei strategica, deduce obiectivele strategice necesare realizarii misiunii, alege strategiaadecvata atingerii obiectivelor si precizeaza modalitatile punerii in opera a acesteia.Luarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei, stabilirea obiectivelor strategice si a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea planului care materializeaza strategiarespectiva, se bazeaza pe un amplu proces de analiza si evaluare a mediului de actiune...

Words: 2486 - Pages: 10

Premium Essay

Swot

...BCG Matrix, SWOT Analysis and Porter Model BCG Matrix Introduction: The Boston Consulting Group (BCG) Matrix is an uncomplicated tool to evaluate a company’s position in terms of its product range. It facilitates a company think about its products and services and makes decisions about which it should keep, which it should let go and which it should invest in further. Also called the BCG Matrix, it provides a useful way of screening the opportunities open to the company and helps to think about where one can best allocate resources to maximize profit in the future. At the end of the 1960s, Bruce Henderson, creator of the Boston Consulting Group, BCG, developed portfolio matrix. The BCG Growth-Share Matrix is a fourcell (2 by 2) matrix used to execute business portfolio analysis as a footstep in the strategic planning process. BCG matrix is often used to prioritize which products within company product mix get more funding and attention BCG matrix takes into account two strategic parameter into consideration namely, market share and market growth. To understand the Boston Matrix, one must understand how market share and market growth are interrelated. Market share is the percentage of the total market that is being serviced by a company under consideration, measured either in revenue terms or unit volume terms. Higher the market share, the higher the proportion of the market one controls. The Boston Matrix assumes that if the company under consideration is enjoying a high......

Words: 2976 - Pages: 12

Free Essay

Esej - Analiza I Dizajn

...Analiza i Dizajn Informacionih Sistema UDG, Podgorica 2010-04-25 Fakultet za informacione sisteme i tehnologije dr Biljana Stamatović, Pero Bogojevic Mirko Mijušković U globalizvanoj današnjici računari postaju bitan segment naših života i malo ko može zamisliti život bez računara. Gdje god da krenemo nailazimo na računare (banke, autobuske stanice, biblioteke, univerzitete, bioskope itd). Budući da se ti isti računari koriste na svakom polju, za nas važno pitanje predstavlja izgradnja i razumijevanje kompjuterizovanih sistema na efikasan način. Izgradnja takvih sistema nije lak proces, i zahtjeva određeno znanje i određene sposobnosti koje prate proceduru izrade bilo kog informacionog sistema. Svako ko je dio sve veće industrije informacionih tehnologija mora da teži shvatanju procesa razvoja informacionih sistema, jer su oni od velikog značaja. To je jedan od razloga što je studentima skrenuta pažnja na značaj Analize i Dizajna Informacionih Sistema. Analiza, dizajn i razvoj informacionih sistema zahtjeva odgovore na nekoliko osnovnih pitanja. * Šta je sistem ? * Koje elemente sadrži taj sistem ? * Kakva je uloga sistema u Organizaciji korisnika ? * Šta je cilj tog sistema ? Na ova temeljna pitanja je često teško odgovoriti. Ukoliko ne znamo da opišemo sistem, veliki izazov je pred nama. Šta je sistem ? Primjeri sistema: * Solarni sistem * Strujni sistem * Transportni sistem *......

Words: 1832 - Pages: 8

Premium Essay

Swot

...SWOT Analysis Template Strengths Possible Strengths Tangible Strengths Consider your assets including plant and equipment Do you have long-term rental contracts for your business locations? Are your products unique or market leading? Have you got sufficient financial resources to fund any changes you would like to make? Do you have any cost advantages over your competitors? Do you use superior technology in your business? Is your business high volume? Can your scale up your volume if you need to? Intangible Strengths Do you have or stock strong recognisable brands Your reputation - are you considered a market leader? or an expert in your filed? Do you have good relationship with your customers? (Goodwill) Do you have strong relationships with your suppliers Do you have a positive relationship with your employees Do you have any unique alliances with other businesses? Do you own any patents or proprietary technology? Do you have a proven advertising process that works well? Do you have more experience in your field? Are you managers highly experienced? whatmakesagoodleader.com Page 1 of 5 Response Is it a strength? SWOT Analysis Template Strengths Possible Strengths experienced? Do you have superior industry knowledge? Are you involved with industry associations? Is your business Innovative? Other Strengths Specify Response Is it a strength? whatmakesagoodleader.com Page 2 of 5 SWOT Analysis Template Weaknesses Possible Weaknesses Tangible......

Words: 615 - Pages: 3

Premium Essay

Swot

...Roger’s Chocolates SWOT II. SWOT Analysis • Employee Interest and Devotion to Company ◦ Some of Rogers Chocolate Employees were third generation employees and were proud and passionate about Rogers heritage and commitment to quality. They believed in the Brand and its image. • Leadership with Experience ◦ Parkhill who had previously worked as the VP for Maple Leaf Foods was in charge of six plants and 2,300 employees. Has a Ivy League MBA and has extensive work in Sales, Marketing and Operations. • Progressive Management Team ◦ Management consists of members who will work extra hours and are very efficient in their respective fields. Phoenix has had a tenure since 1994 and is very dedicated to Rogers by working extra hours and helping out at stores that are short of staff. Wong works with manufacturing and Food Science and had worked in the industry before Rogers. Bjornson worked with Pacific Coach Lines as the CFO and worked their finances especially in the areas of reorganization, acquisitions and dispositions. 3. Consumer Loyalty • Customers are loyal to Rogers because they have an emotional connection that relates them to Rogers. This revolves around the II. SWOT Analysis experience that Rogers tries to promote, especially in their gift line. 4. Social Awareness • Part of the workforce at Rogers is comprised of disabled individuals who help out in production. 5. Revenues and Margins •......

Words: 638 - Pages: 3

Free Essay

Analiza

...in urmatorii 3 ani, si, angajarea mai multor persoane in momentul extinderii; - plata salariatiilor sa se realizeze proportional cu contributia lor. JOB CLUB OCNA MURES 4 Investeşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare Titlul proiectului: ”Măsuri active de ocupare pentru someri în vederea facilitării accesului la ocupare si a integrării pe piata muncii” Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114 4. Definirea pietei Din punct de vedere al analizei pietei, am efectuat o analiza primara, in cadrul careia am facut investigatii privind preturile practicate de concurenti pentru organizarea diverselor evenimente, pentru a ne putea stabilii ofertele proprii. Piata noastra de desfacere este reprezentata de orasul Sebes.Acesta are o populatie de aproximativ 20.000 locuitori. Sa presupunem ca piata noastra tinta este de 20% din marimea pietei totale, adica aproximativ 4.000 potentiali clienti. Clientii Firma intentioneaza sa isi atraga clientii prin oferirea unor servicii de calitate, cu promptitudine si preturi accesibile. Clientii nostri sunt atat persoane fizice cu venituri peste medie, cat si persoane juridice. Suntem siguri ca impactul activitatii firmei va fi maxim, deoarece in cadrul clientelei......

Words: 5025 - Pages: 21

Free Essay

Analize Swot

...Analiza SWOT SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Np. w naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji, (np. przedsiębiorstwa), analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego itp. Objaśnienie zasad analizy SWOT[edytuj] [pic] [pic] Diagram analizy SWOT Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): • S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, • W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu, • O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany, • T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. Wreszcie - informacja, która nie może być poprawnie zakwalifikowana do żadnej z wymienionych grup, jest w dalszej analizie pomijana jako nieistotna strategicznie. Informacja strategiczna, posegregowana według opisanych kryteriów na cztery grupy, jest następnie zapisywana w czterodzielnej macierzy strategicznej, w której lewa połowa zawiera dwie kategorie czynników pozytywnych......

Words: 964 - Pages: 4

Free Essay

Swot

...“SWOT analysis is a planning exercise in which managers identify internal organizational strengths(S) and weaknesses(W) and external environmental opportunities(O) and threats(T)” [ (Jones/George, 2011) ]. SWOTSWOT identifies and analyzes a company’s strengths and weaknesses. Conant wanted to the company to make a turnaround. Campbell company sales plummet by 30% during the early 2000’s. Conant incited a SWOT planning exercise that helps identify where Campbell needed to change to help the company keep up with what the public wanted. The public wanted healthier foods and sports drinks. Conant internal analysis identified a number of in major weakness [ (Jones/George, 2011) ]. The staff level was high, and the machinery used to make soup needed to be updated. Conant increased his profit by coming up with a three –year plan based on the SWOT analysis. He realized that the customers wanted a healthier appealing soup. He introduced more variety of soups which contend less sodium and low of salt. Conant made a decision that was very bold. Godiva chocolates were a good fit but he questioned its profitability. He decided it was a weakness to the company so he sold it for $850 billion dollars. Conant decided it was time to make Campbell brands global. “Campbell shares have increased in the last 5 years and posted an 11% return” [ (Jones/George, 2011) ]. Conant used the low cost strategy because he wanted to gain a completive advantage by cutting the cost down......

Words: 403 - Pages: 2