Free Essay

European Democracy

In: Social Issues

Submitted By Toalettpapper
Words 2752
Pages 12
Köpa njurar utomlands?
Att söka lösa bristen på organ för donation i Sverige genom att föreslå att vi kan köpa från fattiga människor i tredje världen innebär moraliska problem. Det mesta tyder på att fattiga som säljer sina organ är exploaterade, ofria och inte till fullo vet vad de gör. Vi bör inte avvika från tidigare etiska riktlinjer.
INGER SJÖBERG läkare, Uppsala; ordförande i Hälso-och sjukvårdsgruppen, Svenska sektionen av Amnesty International www.amnesty.se/hsv ❙❙ Det råder brist på organ för transplantation i Sverige och därför välkomnas den kampanj som nu startat om att vi bör donera våra organ vid vår död. Organ som njurar kan också doneras av levande personer som en gåva, vilket är en beundransvärd handling. Tyvärr är antalet organ fortfarande otillräckligt. Det höjs därför röster om att köpa organ från fattiga människor i andra länder. Enstaka personer har rest iväg och kommit hem med en ny njure. Svensk lag, Socialstyrelsen, WHO, World Medical Association, Njursjukas förening och Transplant
Society tar dock alla avstånd från handel med mänskliga organ, och Europarådet vill skärpa lagstiftningen om organhandel för att skydda människor i Östeuropa.
Tännsjös artikel

Professorn i praktisk filosofi Torbjörn
Tännsjö har i en debattartikel i Dagens
Nyheter den 15 mars i år skrivit att »med organhandel finns allt att vinna och intet att förlora«. Innehållet i artikeln är nästan identiskt med avsnittet »Varför inte en marknad?« som ingår i kapitlet »Etiska aspekter« i läroboken »Transplantation« (Studentlitteratur 2002, red Cecilia Johnsson och Gunnar Tufvesson).
Eftersom Tännsjö är ensam författare till kapitlet kommer hans åsikter oemotsagda att läras ut till studenter inom den medicinska grundutbildningen och till yrkesverksamma inom transplantationsområdet, vilket är olyckligt.
Organhandel utomlands

Jag vill här endast diskutera organhandel utomlands. Tännsjö hävdar i artikeln och läroboken att fattiga människor som säljer sina organ inte är exploaterade, inte är ofria och att de vet vad de ger sig in i. Personer som varit i de aktuella länderna och träffat människor som sålt organ har andra åsikter. Journalisten Jonny
Sågängers kritikerrosade bok »OrganLäkartidningen ❙ Nr 50 ❙ 2003 ❙ Volym 100

handel, kroppsdelar till salu« (Alfabeta,
1994) och andra rapporter visar organhandelns avigsidor.
Att den som säljer sin njure endast får några procent av vad köparen betalar kan väl kallas exploatering? Det händer dessutom att förmedlarna tipsar ligor som stjäl givarens förtjänst. Vidare kan givarens fria vilja ofta ifrågasättas. Många blir tvingade att sälja sina organ, t ex av arbetsgivare, manliga släktingar i ett patriarkaliskt samhälle, fängelsepersonal eller kriminella ligor. Till sist påståendet att säljarna vet vad de gör – det är inte troligt att man i u-länder har god kunskap om sina inre organs funktioner eller kan väntas få det av de illegala förmedlarna.
Som exempel kan nämnas att det finns givare som vill sälja båda sina njurar.
Risken för givaren inte försumbar

Tännsjö skriver att donatorn »löper en försumbar risk att skadas« och »är en person med ett långt förväntat liv«. Ja, det gäller här hemma, men inte i tredje världen. Där ges ingen eller minimal eftervård och sjukvårdsresurser saknas vid komplikationer. I Iran, som är det enda land som har statligt reglerad organdonation, hade 85 procent av donatorerna ångrat sig efteråt på grund av försämrad fysisk och psykisk hälsa. Många orkar inte längre med sitt ofta tunga arbete och riskerar att bli arbetslösa. Medan de som i Sverige utan betalning donerat organ till vän eller släkting med all rätt känner sig nöjda och stolta, kan de som sålt organ ofta känna skam- och skuldkänslor och bli djupt deprimerade.
Socialstyrelsens expert Håkan Gäbel tycker att den illegala organhandeln kan jämföras med prostitution, och professor
Carl-Gustav Groth anser att »Läkare i väst är medskyldiga till oetisk transplantationverksamhet genom att ha sopat problemen under mattan alltför länge«
(båda citerade i Läkartidningen 44/
2003, sidan 3489).

Rubriker ur Dagens Nyheter 30/11–2/12.

grund av att man där avrättar fler människor än övriga världen tillsammans – flera tusen årligen. I Kina kan man få dödsstraff för mer än 60 brott inklusive stöld och »politiskt våld«. När den dödsdömde anländer till avrättningsplatsen, blodtestad och vävnadstypad, finns civilklädda läkare och sjuksköterskor på plats för att genast efter dödsskottet i en kamouflerad ambulans strippa offret på önskade organ för vidarebefordran till närliggande sjukhus, där köparen väntar.
Familjer som vill ha tillbaka kroppen kan även krävas på betalning för kulan.
Det förekommer även, som det heter,
»mera humana avrättningar« med giftinjektioner – efter det att organen är tagna.
Man har på sina ställen börjat använda avrättningsbilar, vilket rationaliserar proceduren. I Kina är handel med organ en inkomstkälla för många inblandade och antas bidra till att bibehålla högt antal dödsdomar. Dödsdömda kan inte uttrycka en fri och oberoende vilja om organdonation och Amnesty fördömer därför såväl dödsstraff som användandet av avrättades organ.
Samhället bör ge resurser till vården

Låt oss inte avvika från tidigare riktlinjer när det gäller transplantation utan fortsätta att, som professor Groth säger, hålla »den etiska flaggan högt«. Tilliten till sjukvården kan annars rubbas och tron på människors lika värde minska.
Däremot bör vi i Sverige be folk att meddela sin vilja till donationsregistret.
Levande givare som skänker en njure gör något fantastiskt och bör få enorm uppskattning. De skall givetvis hållas skadeslösa, i synnerhet som transplantation föreutom kraftigt ökad livskvalitet för mottagaren även innebär stora besparingar för sjukvården. Till sist – samhället bör ge tillräckliga resurser till vården där det behövs för att kunna ta tillvara alla donerade organ. Kan Spanien så kan väl vi! •

Kina säljer avrättades organ

Utomlands kan man även köpa organ från avlidna – från nyligen avrättade personer. Kina har överskott på organ på

Torbjörn Tännsjö svarar på nästa sida.

4219

Debatt
Replik:

Det vi bör diskutera är om det rätt att betala för organ från levande donatorer
Inger Sjöbergs artikel är demagogisk och vantolkar vad jag skrivit.
Den viktiga frågan att diskutera är hur vi inom sjukvården kan öka tillgången på organ (njurar) från levande donatorer. Den enda form av kommersialisering som jag funnit värd att pröva är ett system där levande donatorer kompenseras ekonomiskt av den offentligt finansierade sjukvården då de donerar.

som en hederlig betalning (och det skulle för övrigt rycka undan grunden för den svarta marknaden). Förslaget har väckt starka känslor men också ett senpåkommet intresse (Radcliffe-Richards var inbjuden till årets svenska läkarstämma). Finns det några vägande argument emot det?
Invändning mot förslaget om ersättning

TORBJÖRN TÄNNSJÖ professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet torbjorn.tannsjo@philosophy.su.se
❙❙ Det är välkommet med en diskussion i Läkartidningen om hur problemet med brist på organ för transplantationsändamål (njurar) från levande bäst ska hanteras. Sanningen är ju att utan donation från levande kommer den redan nu så besvärande knappheten på njurar att tillta. Donation från levande har också betydande medicinska fördelar framför donation från hjärndöda. Tyvärr är emellertid Inger Sjöbergs artikel ingen bra utgångspunkt för en sådan diskussion. På ett demagogiskt sätt vantolkar hon vad jag skrivit i ämnet samtidigt som hon undviker att diskutera själva sakfrågan: hur vi ska få fler levande njurdonatorer.
Svart marknad för njurar

I två sammanhang har jag diskuterat den svarta marknad som finns för njurar i världen, dels i en artikel på DN Debatt
(där jag presenterar åsikter framförda av min brittiska kollega Janet RadcliffeRichards, som just då besökte filosofiska institutionen i Stockholm), dels i just den bok om transplantation Sjöberg nämner. Jag har i båda sammanhangen redogjort för olika argument för och emot att en sådan marknad ska tillåtas.
Så någon risk att medicinstuderande eller läkare aktiva inom transplantationsverksamhet ska vara »utlämnade« till mina uppfattningar finns knappast.
De torde för övrigt vara kapabla att själva bedöma de argument de har att ta ställning till.
Moraliska bedömningar

Framför allt är det alltså Radcliffe-Richards som placerat frågan om kommersialisering och transplantation på dagordningen. Den har många olika aspekter. Hur ska vi moraliskt bedöma dem
4220

som säljer sina organ? Hur ska vi bedöma köparna? Vilken bör samhällets hållning vara?
Min egen uppfattning, som jag i båda sammanhangen redovisat, är att det är ren och skär moralism att fördöma såväl dem som säljer organ som dem som köper.
Deras utsatta position är problemet

Jag har inte förnekat att de som säljer sina organ får dåligt betalt, att de är exploaterade och fattiga, men jag har hävdat att det problematiska är deras just fattigdom (deras utsatta position), inte deras beslut att sälja en njure. Om vi berövar dem också möjligheten att sälja organ gör vi dem ingen tjänst. Förbjuder vi dem att sälja med motiveringen att det är för deras eget bästa, gör vi oss också skyldiga till en grov form av paternalism. Och jag tror att jag själv skulle vara beredd att köpa ett organ till något av mina barn, om jag inte kunde hjälpa dem på annat sätt. Vilken rätt har jag i så fall att döma andra som köper organ?

I min DN-artikel tog jag upp en möjlig invändning. Skulle kommersialisering av detta slag kunna underminera människors vilja att av altruistiska skäl donera?
En sådan synpunkt har framförts beträffande blod. Samhällstänkaren Richard Titmuss påstod sig en gång ha visat att ett system där blod doneras på altruistisk grund (i Storbritannien) fungerar väl så bra som ett där blod säljs (i
USA). Med ett altruistiskt system får man mer blod och blod av bättre kvalitet.
Hur är det möjligt? frågar han sig. Förklaringen skulle vara att de som är beredda att ge av altruistiska skäl inte är beredda att sälja sitt blod. Ja, finns det möjlighet att sälja sitt blod så vill de inte längre ge bort sitt! I deras ställe träder mindre nogräknade människor, som säljer sitt blod för snöd vinnings skull — även om de vet att de lider av någon blodsmitta. Njurar en annan sak än bloddonation

Kan ett sådant resonemang, om det är riktigt (det är kontroversiellt och har bl a

Tillgången till levande donatorer?

Den viktiga frågan är emellertid inte hur vi moraliskt ska se på dem som säljer eller köper organ på den svarta marknaden. Inte heller vad vi ska tänka om olika mellanhänder, som skor sig på affären. Den viktiga frågan är hur vi inom sjukvården kan öka tillgången på organ
(njurar) från levande donatorer. Tyvärr förbigås denna helt centrala fråga med tystnad i Lars Grönwalls nyligen genomförda utredning. Detta är anmärkningsvärt. Det är ju på den här punkten som det går att åstadkomma stora förbättringar för stora grupper av behövande patienter.
En tanke som Radcliffe-Richards har framkastat är att sjukvården skulle kunna ge levande donatorer ekonomisk kompensation. Det skulle borga för såväl ett gott medicinskt omhändertagandeNya organ blir tillgängliga för transplantationsändamål, stora vinster i livskvalitet görs – och faktiskt också betydande besparingar inom sjukvården. Därtill torde ett dråpslag riktas mot den svarta organhandeln.


Läkartidningen ❙ Nr 50 ❙ 2003 ❙ Volym 100

tavling_novell.qxd

03-11-06

11.09

Sida 2

Delta i novelltävlingen
”Att vara doktor”

Lagrar erfarenhet värd att publicera.

År 2004 fyller Läkartidningen 100 år. Det vill vi fira med en novell-krönikaessätävling på temat ”Att vara doktor”.
Ditt huvudtema – på max 24 000 tecken – ska vara läkarrollen eller yrkesetik. Utgå gärna från personliga erfarenheter och reflexioner
– patienter du mött eller något du varit med om i anknytning till ditt yrke.
Tävlingen är öppen för alla läkare, även blivande och nylegitimerade.
De vinnande bidragen kommer att publiceras i en jubileumsbok som ges ut i samarbete med Brombergs bokförlag under hösten 2004. Några kommer även att publiceras i Läkartidningen.
Senast den 31 januari 2004 vill vi ha ditt tävlingsbidrag.

För tävlingsregler gå in på www.lakartidningen.se

www.lakartidningen.se

ifrågasatts av ekonomen och Nobelpristagaren Kenneth Arrow), överföras på frågan om njurdonation, frågar jag. Mitt svar är nej. Beträffande njurar »finns ju ingen existerande alturistisk verksamhet, som kan skadas av att det blir möjligt att tjäna pengar på sina organ. Här finns allt att vinna och intet att förlora«, skriver jag.
Läsa hela stycket

Den sista meningen citerar Sjöberg lösryckt ur sitt sammanhang. Hon undviker att citera fortsättningen på stycket: »En reservation måste kanske göras. Kan det vara så att människor blir mindre benägna att donera sina organ efter döden, om det blir möjligt för den som vill att sälja en av sina njurar till den offentliga sjukvården? Skulle ett sådant system innebära att det till exempel inte fanns några hjärtan alls att tillgå för behövande? Hjärtan kan ju inte doneras av levande människor. Eller skulle det framtvinga någon form av ekonomisk kompensation till närstående, då organ doneras efter döden? Jag har svårt att tro att något sådant skulle bli nödvändigt, men saken är nog värd en närmare utredning.«
Ingen riktigt bestämd uppfattning

Jag har ingen riktigt bestämd uppfattning i denna fråga. Men i två sammanhang har jag dristat mig att granska argumenten för och emot någon form av ekonomisk kompensation till levande donatorer. Den enda form av kommersialisering jag funnit värd att pröva är ett system där levande donatorer kompenseras ekonomiskt av den offentligt finansierade sjukvården då de donerar.
Det borgar för att välbeställda patienter inte kan tränga sig före i transplantationskön.
Nyss en tabubelagd fråga

Och förutsatt att ett sådant system inte skadar verksamheten med altruistisk donation efter döden (jag har fortfarande svårt att tro att något sådant skulle bli fallet), och förutsatt att närstående inte blir mindre benägna att ge organ till varandra då de kan få betalt (vilket jag har ännu svårare att tro), finns allt att vinna på det.
Nya organ blir tillgängliga för transplantationsändamål, stora vinster i livskvalitet görs – och faktiskt också betydande besparingar inom sjukvården. De som finner den svarta organhandeln besvärande kan också tillägga att därmed ett dråpslag torde riktas just mot den.
Det är med tillfredsställelse jag noterar att denna nyss så tabubelagda fråga nu diskuteras i vida kretsar, inte bara i vårt land, utan i hela den medicinska världen. •
4222

Självmordsnära patienter hjälps bäst med psykoterapi – inte antidepressiva
Sammantaget talar evidensen för att det är för lite prat inom psykiatrin. Detta om man med prat menar psykoterapi och strukturerat psykosocialt stöd. Det senaste decenniets övertro på antidepressiv medicinering kombinerat med en ogrundad skepsis mot psykoterapi har lett fram till en situation där en alltför stor del av samhällets resurser går till medicinering med tvivelaktig effekt.
PETER ANKARBERG leg psykolog, leg psykoterapeut, Samtalscentrum Unga Vuxna, Nyköping
Peter.Ankarberg@nln.dll.se
❙❙ Under det senaste året har det förts en livlig debatt i Läkartidningen om antidepressiva läkemedels effekt i allmänhet och huruvida antidepressiva förebygger självmord i synnerhet. Denna debatt är självklart mycket viktig, och det är därför beklagligt att både Göran Isacsson
[1] och Jan Wålinder [2] i sina inlägg avfärdar sakliga argument som ifrågasätter antidepressivas effekt som ideologiskt betingade. Detta samtidigt som man till del bygger sina egna argument på data med högst tvivelaktigt vetenskapligt värde. Grund för en saklig debatt

Min tro är att både debatten och alla de självmordsnära patienter vi dagligen möter i våra arbeten skulle tjäna på att osakliga personangrepp och insinuationer om ideologiskt styrda motiv ersattes av en saklig och vetenskapligt underbyggd diskussion. Som grund för påståenden i en sådan diskussion måste då i första hand ligga kontrollerade behandlingsstudier där patienter slumpmässigt fördelats mellan olika behandlingar.
Detta är självklart inte en ofelbar metod och kan behöva kompletteras med andra metoder. För att dra säkra slutsatser om orsakssamband mellan en given behandling och förändringar hos patientgruppen finns det dock inga andra alternativ.
Två påståenden som bör ifrågasättas

I debatten är det främst två påståenden som jag menar saknar vetenskapligt stöd. Det första är att den ökade förskrivningen av antidepressiva ligger bakom de senaste årens minskning av antalet självmord i Sverige. Det andra är

att det inte finns någon psykosocial behandling som förebygger eller förhindrar självmord [3]. I metaanalyser av kontrollerade studier där antidepressiva jämförts med placebo framkommer att självmord är något vanligare bland deprimerade patienter som får antidepressiva än bland dem som får placebo [4, 5].
Studierna som metaanalyserna bygger på omfattar sammantaget över 60 000 patienter och är gjorda enligt sedvanliga vetenskapliga krav. Huvuddelen av patienterna var måttligt till djupt deprimerade och knappt 2 000 ingick i studier av långtidsbehandling med antidepressiva.
Samvariation är inte orsakssamband

Trots att vi alltså saknar vetenskapligt stöd för att antidepressiva minskar självmordrisken driver Isacsson denna tes [1,
3]. Den metod han använder sig av är att jämföra samvariation i tid mellan två variabler och sedan tolka denna samvariation som ett orsakssamband. Självklart är detta tvivelaktigt eftersom det inte finns någon möjlighet att kontrollera för effekter av andra samhällsförändringar.
Historiskt vet vi att både stora minskningar och ökningar av självmordstalen under något eller några decennier förekommit redan innan de antidepressivaDet finns alltså ett vetenskapligt underbyggt material som visar att psykoterapi och psykosocialt stöd minskar risken för självmord.

Läkartidningen ❙ Nr 50 ❙ 2003 ❙ Volym 100

Similar Documents

Premium Essay

Europe's Identity of 20th Century

...partly successful attempts to destroy and exterminate whole populations. Hundreds of millions of Europeans were killed, imprisoned, tortured, uprooted and expelled in the name of racial, political and national ideological goals. The thirty years of war was followed an unprecedented 45-year period of peace, even if it was a peace imposed by the Cold War. How should one tell the story of twentieth century European history? Was it the process of capitalism and liberal democracy, referring the world wars as aberrations of “true” European history? In Dark Continent, Mark Mazower highlights the historical contingency of this European era. “Though we may like to think democracy’s victory in the Cold War proves its deep roots in Europe’s soil, history tells us otherwise” (Mazower, 5) He ties his interpretation into his themes of decline, fall, and social struggles in Europe to his thesis that communism, Nazism, and democracy are more related than they might seem. Through these views of the forms of governments and the main social struggle of the era, Mazower helps the reader gain a greater understanding of interwar Europe. In this essay I will present how fascisms and communism were just as European as liberal democracy, as it is easy to retrospectively consider them anomalies of European history. Additionally I will focus on Mazower’s view on Nazism and how Nazism stood out from the other European visions and gained its power throughout Europe. The...

Words: 997 - Pages: 4

Premium Essay

Missionary Roots of Liberal Democracy by Robert D. Woodberry

...American Political Science Review Vol. 106, No. 2 May 2012 doi:10.1017/S0003055412000093 The Missionary Roots of Liberal Democracy ROBERT D. WOODBERRY National University of Singapore T his article demonstrates historically and statistically that conversionary Protestants (CPs) heavily influenced the rise and spread of stable democracy around the world. It argues that CPs were a crucial catalyst initiating the development and spread of religious liberty, mass education, mass printing, newspapers, voluntary organizations, and colonial reforms, thereby creating the conditions that made stable democracy more likely. Statistically, the historic prevalence of Protestant missionaries explains about half the variation in democracy in Africa, Asia, Latin America and Oceania and removes the impact of most variables that dominate current statistical research about democracy. The association between Protestant missions and democracy is consistent in different continents and subsamples, and it is robust to more than 50 controls and to instrumental variable analyses. ocial scientists tend to ignore religion in the processes of post-Enlightenment modernization. In individual cases and events, the role of religious actors is clear—especially in the primary documents. Yet in broad histories and comparative analyses, religious groups are pushed to the periphery, only to pop out like a jack-in-the-box from time to time to surprise and scare people and then shrink...

Words: 26573 - Pages: 107

Free Essay

Voting Behaviour

...Britain is broadly described as a democracy. A nation where the people choose their leaders and hold them accountable for their policies and their conduct in office. The people decide who will represent them in parliament, and who will head the government at the national and local levels. They do so by choosing between competing parties in regular, free and fair elections. Some people say that participation is the key to democracy. If a certain group of society do not vote, or there is apathy in voting turnouts, then there isn’t a fair outcome. For example, 2003 saw Labour leader Tony Blair declare war in Iraq. Despite the media’s portrayal and lack of support for Blair on his decision, he was re-elected as priminister in the 2005 UK general elections. This made a lot of people upset and angry. However, the turnout for that election was low (61.4%) so it could be argued that because Britain is a democracy, the general public are the soul blame for the outcome of the election. On the other hand, people believe that Britain cannot be a democracy if public participation is so low. They believe that to be a real democracy, the whole population must get involved and have a say. So when only over half of those eligible to vote do, there are questions to be asked as to whether the UK could be defined as such. There has been an increase in pressure groups. They can use a variety of different methods to influence law. These groups most often seem more important than political parties...

Words: 606 - Pages: 3

Premium Essay

Imperialism

...Imperial America EDGE Fall Quarter 2003 Tim Chueh Ambert Ho 12/5/03 What Is Imperialism? “Imperialism is the highest stage of capitalism…characterized by monopoly corporations and the compulsion to export capital abroad for higher profits. Unlike capitalism in the earlier stages, in the imperialist stage, capitalism has no more progress to bring the world…the cause of contemporary militarism” – Lenin “The policy, practice, or advocacy of seeking, or acquiescing in, the extension of the control, dominion, or empire of a nation, as by the acquirement of new, esp. distant, territory or dependencies, or by the closer union of parts more or less independent of each other for operations of war, copyright, internal commerce, etc.” – Oxford dictionary The word imperialism derives from “empire.” As such, it is useful to spend a bit of time to define the word. In working towards a minimal definition, Stanford Professor of Archaeology J. Manning in his first lecture on Ancient Empires starts with: “An empire is a territorially extensive hierarchically political organization.” Unfortunately this definition is too vague. All states encountered in human history are by definition hierarchical, and many nations today are vast compared to the...

Words: 10655 - Pages: 43

Premium Essay

Political and Economical Developments Asia Europe

...Political And Economical Developments Asia Europe [Writer Name] [Institute Name] [Date] international managment In this paper, provide a descriptive title or heading for your paper by focusing on topics or countries that interest you (such as “Political and Economical Developments in the Asian or European Systems”), and then discuss the following concepts: 1) Explain in detail why and how the political systems of countries differ; 2) discuss how the legal systems of countries differ; 3) explain what determines the level of economic development of a nation; 4) discuss with examples the macro-political and economic changes taking place worldwide; and 5) analyze how transition economies are moving towards market based systems. You can use specific continents, countries, or country as your focus. Political And Economical Developments Asia Europe There has been of course many changes since 1989. To understand this we should analyze how the situation before the revolution. Before 1989 there was no political freedom. There were elections, but there was only one candidate, down from the city councils up to the MPs, all of them were nominated by an almighty party. The most powerful man was not president, neither Prime minister, but the leader of the party. He was also responsible to the leader of the party in USSR. There was no freedom of religion; every priest had to be issued a special admission to work as one. The Bishops were nominated, the orders were denied. People were not allowed...

Words: 4916 - Pages: 20

Free Essay

Intro to Politology

...Введение в Политологию Программа учебного курса Российская экономическая школа, совместный бакалавриат РЭШ-ВШЭ, весенний семестр 2014 года (64 часа в аудитории) Преподаватель – Балалаева Дина Яновна, Ph.D. Занятия: лекция - среда, 15:10-16:30, семинар- 13:40-15:00 Консультации – TBA Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): ОК-4, ПК-8, ПК-9 Общий объем аудиторных часов – 64 в том числе:  лекции  –  32  часа. практические занятия -   32  часа. Промежуточный контроль – статья. Краткая аннотация Данный курс по «Сравнительной политологии» охватывает наиболее важные темы дисциплины и прослеживает развитие методологии от сравнительных кейс-стади до крупномасштабных межвременных исследований и экспериментов на местах. Почему, в среднем, самые богатые страны – демократии? Или, заимствуя вопрос Л. Даймонда (2010), почему мир не знает ни одной арабской демократии? Почему авторитаризм не помешал (помог?) «азиатским тиграм»? Насколько устойчивы гибриды? В чем «секрет эффективности» парламентской формы правления? Почему страны с пропорциональной системой выборов больше тратят на социальные расходы, чем страны с мажоритарной формулой? Производят ли федерации больше технологических инноваций, чем унитарные государства? Каково оптимальное...

Words: 5430 - Pages: 22

Free Essay

The Uk Would Benefit Greatly from the Wider Use of Referendums? Discuss.

...of referendumss? Discuss. A referendum is a form of direct democracy that involves a public vote on a single issue of public policy. It is a way of presenting a debated issue to public decision. The most recent referendum was in the UK; the 2014 Scottish Independence Referendum which asked the question whether Scotland should break away from the UK or not. There are a variety of arguments both for and against the wider use of referendum in the UK. The use was greatly favoured by Tony Blair and his new Labour government in 1997 because they took the view that referendum was a democratic device that allows people the opportunity to give a direct voice in decision making. Therefore, any decision made via referendum acquires legitimacy because it has popular approval. Moreover, referendums can encourage political participation which will help the declining participation of the UK in the way that as referendums are where people can get directly involve in the decision making, they will see this as opportuniy to contribute to the political world as themselves, thereby encouraging them to turn out in election to vote and increase participation like in the 2014 Scottish referendum where the participation brough about a turnout of 84.59% compared to the 2010 general election turnout of 65.1%. Shown clearly in the example is the clear difference between participation of direct democracy and representative democracy which would greatly benefit the UK's declining political participation...

Words: 1067 - Pages: 5

Premium Essay

My Paper

...Michael Novak’s view on the History of Corporations This section of the paper discusses the history of the corporation, its origins and development as well as the various and definitions of the term stakeholder. This section also discusses the differences between various management philosophies and how each philosophy views the term stakeholders; a) the traditional American view of stakeholders as owners, b) the social democratic view where stakeholders have claim or stake in the firm. The American view is the foundation of freedom and liberty while the socialist view refers to the slavery and despotism. The Existence of Corporations The answer to the existence of corporations doesn’t refer to certain date or time. The actual existence of corporations refers to what one means by the term as the corporations have existed for several centuries. Surviving in the corporate world generated from the founding generations of farmers and fishermen, owners of land, churchman, etc (Jennings, 2012, p.105). Michael Novak viewed the corporation as a calling (Murphy, 2008) that generated from the business men who have ethical standards on what they were introducing to society. These ethical standards can be of good or evil. The society has great impact over big corporations. Society can make or break a business depending on the products introduced and how successful it can climb in the market (Jennings, 2012, p. 106). Many businesses grow based on their ethical views and how the market will...

Words: 2090 - Pages: 9

Premium Essay

“the Wealthier and Closer the Pressure Group Is to the Government the More Successful They Are”

...instead act as a bridge between the people and government. The are many different types of pressure groups ranging from wealthy insider groups like the B.M.A. to less wealthy outsider groups like Amnesty International. The wealthier and closer the pressure group is to the government the more successful they are. The success of the British Medical Association (B.M.A.) suggests that the wealthier and closer the pressure group is to the government the more successful they are. The B.M.A. is a voluntary association that speaks up for the interests of doctors at home and abroad, provides a range of services for its members and engages in scientific research. These activities involve lobbying not only the British government but also the European Union as well. The B.M.A. is undoubtedly one of the most influential and effective pressure groups as they have great influence over the policies of the British government regarding the health care system in matters such as the pay and training of doctors, the work of GP’s and hospitals, and the quality and quantity of medical facilities. This supports the view that the wealthier and closer the pressure group is to the government the more successful they are. Due to the wealth of its members the B.M.A. can contribute large amounts of money to influence policy-makers directly or to finance public information campaigns. However there are other factors that decide the success of the B.M.A. and other similar groups, this does not support...

Words: 2406 - Pages: 10

Premium Essay

Democracy

...9/10/2010 | Democracy in the United States of America In the beginning when the new world was not even a thought the European people grew more and more dissatisfied with their monarchy type of government. People yearned for the freedom to do as they wished, worship who they wanted, and work on what skill they felt was their calling. Thanks to Spanish explorer Christopher Columbus discovering a new land “a new world” to the west, slowly but surely these wants by the people became a reality. In this essay I will open your eyes to both the positive and the negative aspects of what type of government the United States of America uses as well as the ever growing issue of the Mosque being built in Manhattan and how the Muslim community is using our laws to their advantage. “Why should there not be a patient confidence in the ultimate justice of the people? Is there any better or equal in the world.-Abraham Lincoln the sixteenth president of the United States. So what exactly do these words mean? The basic meaning is that justice and equality go hand in hand in our government, which is democracy. Democracy originated from the ancient Greeks, it is said by many scholars that Athens of the fifth-century BCE held the purist for of democracy that there ever was. From the beginning at the birth of this nation there was a democratic style of government in place. This was driven by the need of the people to have a voice, have freedom, and to get away from the European style type of government...

Words: 1349 - Pages: 6

Premium Essay

To What Extent Have Constitutional Reforms Introduced Since 1997 Made the Uk More Democratic?

...have made the UK more democratic, this easy will be going through a few of these reforms and explain how they have effected the UK. The word democracy means a system of government in which all the people are involved in making decisions that effect the country/state, it can further be defined as a government for the people, by the people, of the people, the people of the state can have their say through electoral votes, referendums lobbying or protests. Democracy has many aspects such as decentralisation, accountability, participation, open government and rights protection; decentralisation means the process of distributing or dispersing power away from the central government, an example of this can be seen in the Devolution Act of 1997. Accountability is the act of the government being liable for everything they do; this relates back to the rule of law which states that anybody can be taken to court if they have broken the law including the law makers themselves. Holding the government accountable means that anybody of the public can take the government to court if they have broken the law or if someone feels like an Act has been broken. Open government definitely helps democracy as it means that citizens have the right to access documents and proceedings of the government to allow for effective public oversight. This helps democracy as it allows the public to have access to important information which would help in their understanding of house their country/state is run. ...

Words: 1303 - Pages: 6

Premium Essay

Religion And Democracy: Annotated Bibliography

...Annotated Bibliography: The Link between Religion and Democracy The topic of religion and democracy is an especially complex one. Current literature expresses different opinions regarding religion and democratic values. There are contradictory findings on if religion should have a place in political affairs or should be strictly kept separately that shows up in the current literature as well. The sources used for this annotated bibliography all came from the Ryerson University Library and Archives that was searched online. All four of the sources are peer-reviewed and scholarly journal articles. The question of if religion and democracy are somehow intertwined and compatible will be answered in this paper. The relationship between traditional cultural values and democracy will be examined as well. This paper will also contain an overview of the link between...

Words: 973 - Pages: 4

Premium Essay

Absurd to Vote as a 16 Year Old

...Absurd to vote as a 16 years old teenager, or is it? ”It’s a bizarre way to reinvigorate democracy” It’s under consideration in Scotland to lower the voting age to 16 years. But I wonder if it's too early? It can be discussed to a great extent, whether it would be positive or negative - but it's definitely a move in the right direction, at least to the youngsters. That’s what Philip Cowley, University of Nottingham, says about the thoughts of lowering the voting age. I simply believe that lowering the voting-age would gain more political insight and thoughts – but what for? Is it perhaps a bit too early? Has a 16-17 year old gained enough political experience and insight? That’s hard to say in general terms, but I definitely think it would be an interesting point of view lowering the voting-age. 16-17 year-old are in the democratic sense, just as mature as a 90-year-old, and maturity has never been a criterion for granting the right to vote. When young people are 16-17 years old, they have, usually, completed the compulsory education that society offers them. They have been taught history, social studies, English and other subjects, which enables them to act as responsible citizens. The 16-17 year olds constitutes only a small percentage of the population, which would mean that their votes won’t have the biggest impact on the election results. In contrast, the youngsters would maybe feel more valued by the state - influence creates credibility and appreciation -...

Words: 794 - Pages: 4

Premium Essay

To What Extent Do Referendums Strengthen Democracy?

...To what extent do referendums strengthen democracy in the UK? Democracy is defined in Greek as government by the people. Referendums are undermining of the authority given to the people through a representative. The use of referendums in the UK allows for an increased participation from the electorate. This encourages direct democracy and therefore strengthens the basic principle of a democratic governing body. However, participation is a key part of the strengthening of democracy. In recent years we have seen a growth in the number of referendums held in the UK. Referendums are usually held to conclude on an important issue, such as devolution and issues regarding the changing of a constitutional law. It has become increasingly problematic that there has been a decline in the turn-out for referendums, a clear example of this is the Welsh national; assembly referendum held in 2011. The turnout for the Welsh national assembly referendum was 33%, with a 65% voting in favour of further devolved powers for the assembly. Although the vote was a majority decision 67% of the electorate did not vote, which undermines the result and therefore democracy is weakened without active participation by the electorate. As mentioned, the Welsh assembly referendum resulted in 67% of the electorate not voting, which means that these individuals will still get a devolved set of powers. Therefore unless you have a 100% turnout a referendum will forever be undemocratic. This can be described...

Words: 558 - Pages: 3

Premium Essay

Defining Democracy

...2014 Defining Democracy Democracy began in ancient Mesopotamia and continued on through classical Greece and Rome then towards the rise of Islamic civilization to the modern day in the United States. It has gone through its trials and tribulations to become what it is today and continues to change and grow. Democracy is defined in the Merriam Webster dictionary as "a government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly through a system of representation usually involving periodically held free elections " Also has been defined as a government "Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the Earth." by our 16th president Abraham Lincoln. Elements that a government must have to be considered a democracy are that it must have a political system for electing and re-electing new officials for the government through free and fair elections. Furthermore, it needs an active participation of the citizens in politics and everyday life, all citizens must have protection of their human rights, and there has to be a rule of law, which is when the laws apply equally to all citizens. A government must comprise of all these elements in order to be called a legitimate democracy. Elections are key for a democracy. Elections provide the citizens of that country an opportunity to choose someone they accept in the given office and it also gives them a right to freedom of choice. Democracy is the freedom of...

Words: 1577 - Pages: 7