Free Essay

Yamang Tubig

In: Film and Music

Submitted By jovicaparis
Words 517
Pages 3
Dalisay at walang hugis. Tila isang salamin at halos hindi mo kayang ipunin sa iyong palad. Kalmado at tahimik. Yan ang katangian ng tubig.

Maraming gamit ang tubig sa pamumuhay natin. Malaki ang kontribusyon nito sa sankatauhan. Isa din ito sa pangangailangan ng bawat tao. Hindi mo ba natatanong sa iyong sarili, iyon lang ba talaga ang silbi ng tubig sa tao?

Karamihan sa atin itinuturo pa lang sa paaralan, maging sa pamilya ang kahalagahan ng isang patak ng tubig. Itinuturing itong isa sa kayamanan ng bawat bansa... isang malinis na tubig.

Kasama sa araw-araw na pamumuhay tulad ng paglalaba, pagdidilig, pamamaligo at kung ano pa na nangangailangan nito. Ito ay nakakakabit sa sistema ng bawat tao. Kung walang tubig, wala tayo.

Ang katawan natin ay nangangailangan din ng tubig. Maging ang mga halaman at hayop, pati na ang lupang uhaw. Hindi maitatangging mahalaga ito.

Masdan mo ang tubig. Kalmado at malinis. Walang buhay pero may gustong sa sabihin. Subukin mong galawin sa pamamagitan ng kamay. Dama mo ang lamig at sa sandaling dumikit ang kamay mo dito, hindi mo maiiwasan gumalaw. Kahit dahan dahanin mo, gagalaw pa din. Subukan mong itapat ang mukha mo, sarili ang nakikita mo. Ano ang katangian ng tubig na hindi nabibigyang halaga?

Unang emosyon na natutunan natin ay ang pag-iyak simula ng inilabas tayo sa sinakupunan ng ating ina. Hindi pilit, kusang lumabas mula sa atin. Natuto tayong ngumiti, maging masaya, magalit at masaktan. Habang tumatagal, dumadami ang emosyong nararamdaman. Walang hugis, walang kulay at hinding hindi mapipigilan.

Tulad ng isang malinis na tubig, totoo din ang emosyon napapakita natin. Hindi mo mapipigil ang agos ng tubig sa ilog tulad ng emosyon. Hindi mo kayang itipon sa palad mo ang tubig, may matatapon at mawawala. Sa bandang huli ni isang patak sa palad mo ay mawawala din.

Bakit mo pinipigilan ang iyong emosyon? Bakit mo tinatago mo sa sarili ang lahat kahit na alam mo naman sa huli ay mailalabas?
Ang sarili mo mismo ay pumipigil sa nararamdaman mo. Dahil sa takot ng pagbabago, anino ng nakaraan at hapdi ng kahapon. Dahil dito hindi mo na kilala kung sino ka. Hinahayaan mo ang emosyon ang humubog sa iyo, sa pagkatao mo. Hanggang sa dumating ang puntong tuluyan ka ng nilamon ng iyong emosyon.

Pansinin mo ang tubig sa batis, payapa.
Pansinin mo ang tubig sa talon, malakas.
Pansinin mo ang tubig sa dagat, malikot.

Bakit hindi mo hayaan dumaloy ang iyong emosyon tulad ng isang tubig? Tulad ng dugong dumadaloy sa ugat mo. Hindi magdudulot ng masama kung hahayaan mo ito. Nguniit tandaan mo man hangganan ang lahat.

Masarap sa pakiramdam kapag walang sagabal at walng pumipigil sa sarili. Dahil mas kilala mo ang sarili mo higit nino man. Alam mo kung tama o mali ang ginagawa kung totoo ka sa mararamdaman mo. Tulad ng tubig kapag iyong pinigilan, gagawa ng paraan o daan para dumaloy ulit ito. Tulad din ito ng damdaming nararamdaman mo sa ngayon, pinipigilan mo pero sa ibang paraan mo nailalabas.

Itapat mong muli ang sarili sa tubig, sino ang nakikita mo?
Kalmado diba?

Similar Documents

Free Essay

Yamang Tubig

...Ang ibig sabihin ng yamang tubig (water resources sa Ingles) ay mga likas na yaman na ating pinagkukunan sa mga anyong tubig tulad ng isda, perlas, alimango, at marami pang iba. Mahalaga ito sa atin sapagkat dito tayong madalas nabubuhay lalung-lalo na ang mga pangingisda kung saan ang yamang tubig ay ginagawa nilang paghahanap-buhay.  Tayo ay sagana sa yamang tubig sapagkat ang Pilipinas ay pinapaligiran ng tubig ngunit dahil sa pag-aabuso ng tao, tulad ng paggagamit ng dinamita, unti-unting nauubos ang ating mga yamang tubig. Kaya naman, dapat nating alagaan ng mabuti ang ating kalikasan. Pinapalibutan ito ng Dagat ng Pilipinas sa silangan, ng Dagat Luzónsa kanluran, at ng Dagat ng Celebes sa timog. An insecticide is a pesticide used against insects. They include ovicides and larvicides used against the eggs and larvae of insects respectively. Insecticides are used in agriculture, medicine, industry, and general home use. The use of insecticides is believed to be one of the major factors behind the increase in agricultural productivity in the 20th century.[1] Nearly all insecticides have the potential to significantly alter ecosystems; many are toxic to humans; and others are concentrated in the food chain. Some insecticides kill or harm other creatures in addition to those they are intended to kill. For example, birds may be poisoned when they eat food that was recently sprayed with insecticides or when they mistake insecticide granules on the ground for food and eat......

Words: 269 - Pages: 2

Free Essay

History

...Elementary Education of the Department of Education, Republic of the Philippines. This edition has been revised with permission for online distribution through the Learning Resource Management Development System (LRMDS) Portal (http://lrmds.deped.gov.ph/) under Project STRIVE for BESRA, a project supported by AusAID. GRADE VI MGA LIKAS NA YAMAN NG BANSANG PILIPINAS ALAMIN MO Subukan mong tukuyin ang mga likas na yaman ng bansa sa larawan Anu-ano ang mga nakita mo sa larawan? Saan-saan mo nakikita ang mga larawang ito? Bakit may mga puno? Saan nagmula ang mga isda? Saan nagmula ang ating mga kinakain? Ang tawag sa mga ito ay ang mga likas na yaman ng bansa. Kasama ang mga likas na yaman sa teritoryo ng Pilipinas. Ito ang mga yamang likas sa kapaligiran na pinagkukunan ng ikabubuhay ng ating mga mamamayan. Sa modyul na ito matutukoy natin ang mga likas na yaman na matatagpuan sa iba’t-ibang pook ng bansa. Handa ka na ba? 1 PAGBALIK-ARALAN MO Natatandaan...

Words: 1836 - Pages: 8

Free Essay

Education

...Mga dapat gawin Republic of the Philippines DEPARTMENT OF EDUCATION Region VI- Western Visayas DIVISION OF NEGROS OCCIDENTAL Cottage Road, Bacolod City ARALING PANLIPUNAN I (Unang Markahan sa Unang Baitang) S.Y. 2015-2016 I. Panuto: Basahing mabuti ang mga hinihinging impormasyon. Piliin ang titik ng tamang sagot. Ipinakilala ni Ana ang kanyang sarili sa harap nag klase. Alin sa sumusunod ang dapat niyang isabi? A. Ang pangalan ko ay si Ana De Belen B. Si Ana ako C. Ako si Ana Tinanong ng guro si Rex. “Ilang taong gulang ka na? Alin dito ang tama niyang isagot? A. Nasa unang baitang ak B. Ako ay may anim na taong gulang na po. C. Si Rex po ako Nawawala si Carla sa mall at umiiyak siya nang biglang lapitan ng “Security Guard” Nawawala ka ba , saan ka nakatira? “ tanong ng guard. Alin sa sumusunod ang isasagot ni Carla? A. Ipinanganak ako noong Ika -3 ng Enero taong 2008 B. Nakatira po ako sa Kalye Rizal, Barangay Mabini C. Ako po si Carla. Isa-isang tinanong ng bisita ang mga mag-aaral kung saan sila nag-aaral. Alin sa kanila ang sumagot ng wasto. A. ako ay anim na taong gulang B. Ako ay nakatira sa Barangay Rizal C. Ako ay nag-aaral sa Paaralng ng Sto. Rosario. II. Panuto: Piliin ang mukha na pangpapakita ng iba't – ibang damdamin. Iguhit ito sa papel MalungkotMasayaNagulat ______________ 5. Binulaga ka ng iyong kaklase. ______________ 6. Dumating si tatay may dalang bagong laruan. ......

Words: 6898 - Pages: 28

Free Essay

Tubbataha's Biodiversiry

...Mga Likas na Yaman: Biodiversity ng Tubbataha Reef sa Palawan Maraming likhang likas na yaman ang Diyos na kanyang ipinagkaloob sa atin upang magbigay tugon sa mga ating primarong pangangailangan kapalit ang pagaalaga natin sa mga ito. Nakakatulong ang mga ito sa tao upang mabawasan ang “stress” na nararamdaman. Mapalad ang Pilipinas sapagkat napakaraming magagandang tanawin ang ipinagkaloob dito. Ang mga tanawin nito ay isa sa mga dahilan kung kaya dinarayo ang bansa ng mga turista mula sa iba’t ibang panig ng mundo. Sa katunayan ay maraming beses nang napabilang ang mga tanawin nito sa 7 wonders of the world. Nito ngang huli lamang ay napasama ang Tubbataha Reef sa panibanong 8 wonders of the world. Ngunit ano nga ba ang Biodiversity at Tubbataha? Ano ang naitutulong ng biodiversity sa atin? Ano nga ba ang meron dito at marami ang naaakit na puntahan ito? Ganoon ba ito kaganda upang maging isa sa pinakauusap usapan ngayon sa bansa? Ang Bahurang Tubbataha Ang bahurang Tubbataha ay. Matatagpuan ito sa timog-silangan ng siyudad ng Puerto Prinsesa, Palawan. isang pulong batuharang na binubuo ng mga kural o batong-bulaklak na matatagpuan sa Dagat Sulu ng Pilipinas. Isa itong santuwaryong-dagat na pinangangalagaan ng Pambansang Marinang Liwasan ng Bahurang Tubbataha (Tubbataha Reef National Marine Park). Piniroklama itong World Heritage Site ng United Nations Educational, Scientific, and Culutral Organization (UNESCO) noong Disyembre 1993 at nasa ilalim ito ng proteksyon......

Words: 925 - Pages: 4

Free Essay

Me and Myself

...EKONOMIKS Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral DEPED COPY Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at/o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas i All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical including photocopying without written permission from the DepEd Central Office. EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari (sipi) sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito’y pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.” Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, palabas sa telebisyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagtibay ng isang kasunduan ng Kagawaran ng Edukasyon at Filipinas Copyright Licensing Society (FILCOLS), Inc. na...

Words: 19642 - Pages: 79

Free Essay

Ekon

...A. Pagpapakilala sa sarili. 1. Gumawa ng 3-4 objectives bakit dapat mong gawin ang project na ito. - Para mas maipakita ko ang mga natutunan ko sa Ekonomiks. - Pagbabalik aral sa mga aming tinalakay. - Para mas bumuti o tumaas ang aking grado. 2. Sa pamamagitang ng 4-5 pangungusap ay gumawa(compose) ng MISYON mo sa buhay. Magpupursige ako na makatapos ng aking pag-aaral. Tutumabasan ko ang mga paghihirap at pagsasakripisyo ng aking mga magulang para lamang mabigyan kami ng magandang buhay. Magsisilbi at magta-trabaho ng maayos upang magkaroon ng magandang buhay. Magiging modelo ng isang Tapat na Pilipino. At higit sa lahat magiging isang mabuting mamayang Pilipino hindi lang para sa aking sarili, kung hindi para rin sa kapwa ko Pilipino. 3. Isulat ang Vision mo sa buhay. Makatulong na maiahon sa kahirapan ang ating bansa. Maging isang mamamayan na makakatulong sa pagunlad ng bawat Pilipino. At maging isang inspirasyon ng isang matatag at matapang na Pilipino. B. Ipakita ang mga natutunan. 1. Gumawa ng Ekonomiks Dictionary (kung kailangan ng larawan ay lagyan). 5 salita bawat letter ng Alphabet. A Agrikultura- Isang sector ng ekonomiya. Paraan din ito ng paggawa ng pagkain. Pagtatanim ng mga Crops at pagpapalaki ng mga maaamong hayop. ......

Words: 4100 - Pages: 17

Free Essay

Pagsusuri Sa Wikang Waray Ng Samar

...SAMAR (Isang Pagsusuri) Pinal na Papel Bilang Pagtugon sa Kahilingan sa Kursong Pantas sa Filipino Sa Asignaturang Istruktura ng Wikanf Filipino | | Ipinasa nina: Michael M. Ogsila Lorena S. Club Pantas sa Filipino Ika- 2 ng Abril 2014 Ipinasa kay: Gng. Perla S. Carpio Propesor Wikang Waray ng Samar Panimula Ang lalawigan ng Samar ay matatagpuan sa Silangang Bisayas ng Pilipinas. Ito ay nahahati sa tatlong probinsiya, ang Hilagang Samar, Kanlurang Samar, Silangang Samar. Maraming mahahalagang tubig ang nakapalibot dito, isa na ang Kipot ng Surigao na siyang naghihiwalay sa pulo ng Samar at Leyte. Kung ang gitna ng Leyte ay mabundok, maburol naman ang gitna ng Samar. Ang lokal na gobyerno ay nahahati sa apat na antas ito ay barangay, munisipalidad, syudad at mga probinsya. Ang barangay ang siyang pangunahing yunit ng istrukturang pulitikal at binubuo ng hindi lalabis sa isang libong naninirahan. Sa pangunguna ng barangay kapitan, ang barangay ay ang bihikulong pamahalaan para sa paghahatid ng mga produkto at serbisyong pangkomunidad. Samantala ang mga munisipalidad ay binubuo ng mga nahalal na opisyal tulad ng Alkalde, Pangalawang Alkalde, at mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Ang mga pulo ng Samar at Leyte ay......

Words: 1677 - Pages: 7

Free Essay

Team Building

...Teoryang Pampanitikan Ang teoryang pampanitikan ay ang sistematikong pagaaral ng panitikan at ang mga paraan sa pagaaral ng panitikan. Mayroong iba't ibang teorya para sa pag-aaral na ito. Katotohanan kaysa kagandahan ang mababakas sa teoryang ito. Kahit sinp, ano mang bagay at lipunan ay dapat makatotohanan ang paglalarawan o paglalahad. Nagpapahayag din ito ng pagtanggap sa katotohanan o realidad. Tulad sa akda, totoong ang tao ay nasisilaw sa ginhawang maibibigayng kayamanan. Natanggap ng isang tauhan ang nangyari subalit tinakasan ng isang tauhan ang katotohanan at siya ay nawala sa sarili. Ang sobrang paghahangad ng materyal na bagay ay totoong makasisira rin sa tao. Teoryang Markismo/Marxismo Ang layunin ng teoryang ito ay ipakita na ang tao o sumasagisag sa tao ay may sariling kakayahan na umangat buhat sa pagdurusang dulot ng pang-ekononiyang kahirapan at suliraning panlipunan at pampulitika. Ang mga paraan ng pag-ahon mula sa kalugmukan sa adka ay nagsisilbing modelo para sa mga mambabasa. Mahalagang mapagtuunan ng pansin ang mga bahaging tiyakang nagpapakita ng paglabanan ng malakas at mahina; mayaman at mahirap . Makabuluhan rin kung paano natalo ng mahina ang malakas ng dukha ang mayaman. Ginagamit ng mga oriyentasyon na ito upang mabuksan ang mga isipan at ang mga mata ng tao sa pang-aapi at pagsasamantalang nagaganap sa lipunan. Ito'y sumibol sa panahon ng kastila at hapon, at namayagpag naman sa makabagong panahon WALANG PANGINOON ni Deogracias......

Words: 7708 - Pages: 31

Premium Essay

Something

...Sa Lupa Ng Sariling Bayan ni Rogelio Sikat Walang hindi umuuwi sa atin. Walang hindi umuuwi sa kanyang bayan. Namatay ang kanyang ina noong siya’y limang taong gulang lamang. Di naglipat-taon, sumunod na namatay ang kanyang ama,. Siya’y inampon ng isang amain - ang kapatid ng kanyang ama sapagkat wala nang ibang sa kanya’y mag-aampon. “Dalawang pera lang ang hihingin niya noon sa kanyang Tata Indo ay kailangan pa niyang maghapong umiyak.” Sa ganitong pangungusap malimit ilarawan ni Ama ang kakuriputan at kabagsikan ng amaing iyong nag-ampon kay Layo. “Kaya ang gagawin ng Layong iyan ay paririto sa iyong ina sasabak ng iyak. Ku, kumakaripas pa ng takbo iyan kapag nabigyan ng ina ng tatlong pera.” Malaki na ang ipinagbago ng buhay ng batang iyong binabanggit ni Ama: Mula sa isang api-apihang kamusmusan, siya ngayo’y isa na sa mga kinikilalang manananggol sa lunsod. Kausapin mo ang isang abugado o kaya’y isang kumuha ng abugasya at malamang na nakikilala niya kung sino si Atty. Pedro Enriquez. Sasabihin ng abugado na talagang magaling ito ( topnotcher yata iyan, sasabihin sa iyo ng abugado): sasabihin naman ng estudyante na talagang magaling ito, lamang ay mahigpit sa klase ( si Layo ay nagtuturo rin ng batas sa isang unibersidad at isang taga-San Roque ang minsa’y ibinagsak niya). Tatlo ang tanggapan ni Layo: isa sa Escolta, isa sa Echague ( sa itaas ng isang malaking hotel doon), at isa sa Intramuros, sa pinakamalaking gusaling nakatayo noon ngayon. Bago siya naratay......

Words: 24955 - Pages: 100

Free Essay

Mga Tula

...1.Humanismo at Ideyalismo LUHA RUFINO ALEJANDRO I Walang unang pagsisi,ito'y laging huli Dalong aking luha...daloy aking luha, sa gabing malalim Sa iyong pag-agos,ianod mo lamang ang aking damdamin, hugasan ang puso-yaring abang pusong luray sa hilahil Nang gumaan-gaan ang pinapasan ko na libong tusin! II Nang ako'y musmos pa at bagong pamukad yaring kaisipan May biling gayari si Ama't si Ina bago sumahukay "Bunso,kaiingat sa iyong paglalakad as landas ng buhay, ang ikaw,y mabuyo sa gawang masamay dapat iwasan." III Ng kapalalua't ang aral ni Ama't ni Ina'y hinamak; Sa inalong dagat ng buhay sa mundo'y mag-isang lumayag, Iniwan sa pampang ang timbulang baon na aking tinanggap Nang ako'y lumaki,ang pahat kong isip ay biglang nagpakpak,aon na aking tinanggap IV Malayang tumungga sa sarong may lason ng kaligayahan Na ito'y huli na'y nakilalang alak na nanatay. Ang piangbataya'y dapat magpasasa sa kasalukuya't Isang "Bahala na!" ang tanging iniukol sa kinabukasan! V Kaya naman ngayon,sa katandaan ko ay walang nalabi Kundi ang lasapin ang dila ng isang huling pagsisisi; tumangis s alabi ng sariling hukay ng pagkaduhagit Iluha ang aking palad na napakaapi! VI Daloy, aking luha...Dumaloy ka ngayon at iyaong hugasa Ang pusong nabagbag sa dagat ng buhay; Ianod ang dusang dulot ng tinamang nga kabiguan, Nang yaring hirap ko't suson-susong sakit ay gumaan-gaan! 2. Pagsusuri sa pormalismo Sa Aking Bayan Simon A. Mercado 1......

Words: 13887 - Pages: 56

Free Essay

Nido

...Mid Finals I. Age of Exploration The Age of Exploration or Age of Discovery as it is sometimes called, officially began in the early 15th century and lasted until the 17th century. The period is characterized as a time when Europeans began exploring the world by sea in search of trading partners, new goods, and new trade routes. In addition, some explorers set sail to simply learn more about the world. Whatever their reasons though, the information gained during the Age of Exploration significantly helped in the advancement of geographic knowledge. Reasons for Exploration and Key Voyages Though the desire to simply explore the unknown and discover new knowledge is a typical human trait, the world's famous explorers often lacked the funding needed for a ship, supplies, and a crew to get underway on their journeys. As a result, many turned to their respective governments which had their own desires for the exploration of new areas. Many nations were looking for goods such as silver and gold but one of the biggest reasons for exploration was the desire to find a new route for the spice and silk trades. When the Ottoman Empire took control of Constantinople in 1453, it blocked European access to the area, severely limiting trade. In addition, it also blocked access to North Africa and the Red Sea -- two very important trade routes to the Far East. The first of the journeys associated with the Age of Discovery were conducted by the Portuguese under Prince Henry the......

Words: 13648 - Pages: 55

Free Essay

Filipino

...PY 10 Filipino EP E D C O Modyul para sa Mag-aaral D Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan at pamantasan. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng inyong mga puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. ng kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at Kagawaran ng Edukasyon sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, Republika ng Pilipinas kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015. EP E D C O PY Filipino – Ikasampung Baitang Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari (sipi) sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito’y pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng......

Words: 47092 - Pages: 189

Free Essay

Juhyjugytfy

...95 PANIMULA AT MGA GABAY NA TANONG: ng Kabihasnan ay nakatutulong sa pagkakakilanlan ng isang nasyon. Marahil ay maraming tanong sa ating kaisipan tungkol dito at sa mga pangyayaring naganap nang sumibol ang kabihasnan sa Asya.Paano nga ba nabuo ang sinaunang kabihasnan sa Asya? Naniniwala ka ba na ang pilosopiya, relihiyon at kaisipang Asyano ay may kinalaman sa pag-usbong at pagunlad ng kabihasnang Asyano? Sa modyul na ito, ikaw ay inaaasahan na kritikal na makapagsusuri sa mga pilosopiya, relihiyon at kaisipang Asyano na nagbibigay daan sa paghubog ng sinaunang kabihasnan at sa pagbuo ng pagkakakilanlang Asyano.Gayundin ay mapapahalagahan mo at mauunawaan ang mga ambag ng kabihasnan sa kasaysayan Asyano at ang pagbabago at pag-unlad nito sa kasalukuyang panahon.Dapat mong maunawaan sa modyul na ito ang mga sagot sa mga sumusunod na katanungan: Paano nahubog ang kasalukuyang sibilisasyon ng mga bansa sa Asya? Paano nagsimula ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya? Paano nakatulong ang kabihasnan sa pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy ng kabihasnan tungo sa pagkakakilanlang Asyano? Mga Araling Sakop ng Modyul Aralin 1 - Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya Aralin 2 - Sinaunang Pamumuhay sa Asya 96 Sa araling ito, inaasahang matututunan mo ang mga sumusunod: Aralin 1 Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya 1. Konsepto at Kahulugan ng Kabihasnan 2. Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya Kabihasnang Sumer Kabihasnang Indus Kabihasnang Shang 3. Mga Ambag ng Kabihasnan sa......

Words: 20598 - Pages: 83

Free Essay

Enchanted

...kagaspangan L ng Phil. Ports Authority ang lugar na iyon. Bagamat may kagaspangan ang pagkakasemento, na noong una ay binalak niya sa v for you?" // "Wala ho. Hihingi lang ako ng paumanhin sa kagaspangan ko kagabi. Pasensiya na ho." // "Wala iyon. Pero sa j glalakad sila patungo sa third hole. Nadadaanan nila ang kagaspangan ng matataas na damo, punungkahoy at mga palumpong. I inis. Galit din siya kay Cocoy dahil sa ipinakita nitong kagaspangan ng pag-uugali. Buong akala pa naman niya'y maginoo A g kapinuhan sa kainang publiko. Lumala ang hatol niya sa kagaspangan ni Alvin nang ang tubig na inumin ay minumog bago l j pagsasalita ni Divine. // Dahil ayaw niyang magpakita ng kagaspangan, pilit na nakipag-usap nang matino si Menard sa dal A o. // "Bastos! Ano ka ba? Pati sa bata nagpapakita ka ng kagaspangan. Wala kang karapatang gawin 'yon. Ayoko na!" impit 6 oong Santos // iyon ang ahente // mabuti hung tao // may kagaspangan lamang na kumilos at magsalita // dinaramdam kong h 4 awa mo lang ang tungkulin mo // at hindi ka nagpakita ng kagaspangan ng ugali // sa pagiging doktor hindi ka nagkait sa 2 gpakita ng takot kay Mommy hindi rin naman nagpamalas ng kagaspangan o galit // kung iba sigurong mahina-hina ang loob b 9 ba pang nasa gayunding hanapbuhay ang taxi-driver ay may kagaspangan tahimik at may madilim na mukha // malas siguro par kagat F there o." Turo niya sa langit. // Nangingiti si Mitchel, kagat ang dalawang kamay ng nangangating gilagid. Napadako si...

Words: 86413 - Pages: 346

Free Essay

Phil Cons

...KONSTITUSYON ng REPUBLIKA NG P1LIP1NAS PANIMULA Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino, na humihingi ng tulong sa Makapangyarihang Diyos, upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang Pamahalaan na kakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin, magtataguyod ng kabutihan ng bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan, at titiyak para sa aming sarili at angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamamahalang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan, ay naglalagda at naghahayag ng Konstitusyong ito. ARTIKULO I ANG PAMBANSANG TERITORYO Ang pambansang teritoryo ay binubuo ng kapuluang Pilipinas, kasama ang lahat ng mga pulo at mga karagatan na nakapaloob dito, at lahat ng iba pang mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o hurisdiksyon ng Pilipinas, na binubuo ng mga kalupaan, katubigan, at himpapawirin nito, kasama ang dagat teritoryal, ang lalim ng dagat, ang kailaliman ng lupa, ang mga kalapagang insular, at ang iba pang mga pook submarina nito. Ang mga karagatang nakapaligid, nakapagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging ano man ang lawak at mga dimensyon ay nag-aanyong bahagi ng panloob na karagatan ng Pilipinas. ARTIKULO II PAHAYAG NG MGA SIMULAIN AT MGA PATAKARAN NG ESTADO MGA SIMULAIN SEKSYON 1. Ang Pilipinas ay isang Estadong republikano at demokratiko. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin...

Words: 25474 - Pages: 102