Free Essay

Asylum

In:

Submitted By alexandriag
Words 585
Pages 3
(United Nations High Commissioner for Refugees)

Karapatan ay nagmula sa salitang dapat. Dapat malaman natin kung ano ang para sa atin. Para naman sa ating mga kapaitd na Syrians na nililisan ang janilang sinilangang bayan, mayroon din silang mga karagdagang karapatan. Ang refugee, isang sibilyan na lumisan sa kanyang bayan dahil sa hindi magandang mga pangyayari ay maaaring umangkin ng proteksiyon, o tinatawag na asylum sa bansang kanilang pinuntahan. Asylum seekers ang tawag sa kanila at kailangan nilang maghain ng pormal na aplikasyon upang makamit ang refugee status. Ang mga miyembro ng European Union ay bumuo ng Common European Asylum System o (CEAS)noong 1999 na naglalayong siguraduhin ang kapakanan ng mga refugees. Ngunit ano nga ba ang problema kung mayroon nang ganitong sistema? Ang 28 miyembro ng European Union ay magkakaiba ng paraang ng proteksiyon, magkakaiabang paraan ng pagkilala sa mga refugee at iba-iba nag mga kondisyon na madadatnan ng mga refugee.
Aking itatalakay ang 3 sangay o direktiba o masasabi na ring kasunduan sa ilalim ng CEAS. Una ay ang Reception Conditions Directive. Ang layunin nito ay itakda ang minimum na pamantayan sa pagtanggap ng mg asylum seeker. Kasama rito ang tungkol sa tirahan, kalusugan at pagtatrabaho. Kapag ang isang asylum seeker ay dumating sa isang bansa na ang pagtanggap ay kulang sa material na aspeto pati kawalang ng oportunidad sa trabaho ay para na ring hindi natapos ang paghihirap ng taong iyon. Sa direktibang ito may 3 mahahalagang ideya: Ang detention ng mga asylum seeker ay dapat lamang isagawa kapag ito ay lubos na kailangan na at hindi dahil ang isang siya ay humihingi ng asylum. Ipinagbabawal ang detention ng mga asylum seeker kasama ang mga criminal sa kulungan. Hindi rin maaari na i-detain ang isang batang walang kasamang matanda. Ang mga detention orders ay dapat magmula sa isang hukom at dapat ding siguraduhin ng bansang iyon na bigyan ng tulong legal ang mga detained asylum seekers. Ang pangalawang punto ay dapat bigyan ng atensiyon ang mga bata at ang mga biktima ng paghihirap, sexual na kaharasan, pati na ang mga nakatatanda at may kapansanan. Ang huling ideya sa Reception Conditions Directive ay tungkol sa trabaho. Sa sandaling maaprubahan ang asylum ng isang tao, karapatan niyang magkaroon ng trabaho sa loob ng anim na buwan.
Dumako naman tayo sa Dublin Regulation. Tinatalakay nito ang pagtukoy sa kung sinong bansa ang nararapat na magproseso ng isang aplikasyon. Karaniwan na ang unang bansa ng EU na pinasok ng asylum seeker ang siyang sasalo ng responsibilidad na ito. Sinasabi dito na may karapatan ang mga asylum seekers na manatili sa bansa kung saan sila nakiusap. Maaari naman na mapatigil ang paglipat ng mga asylum seekers sa ibang bansa kapag ang bansang kanilang lilipatan ay hindi akma sa proper reception standards. At karapatan ng mga asylum seekers na makaranas ng personal na panayam upang makapagpaliwanag at makdagdag ng kailangang impormasyon sa proseso.
At ang huli ay ang Asylum Procedures Directive. Layunin nito na mapanatili ang kaildad ng pagdedesisyon ng mga member states ng EU. Karapatan ng isang asylum seeker na makaranas ng patas at maayos na proseso ng aplikasyon. Bukod sa pagkakaroon ng personal na panayam, maaari rin siyang magkaroon ng interpreter, legal na gabay.
Sa mga ganitong panahon, sino pa baa ng magtutulungan kundi tayo rin. Kaya dapat huwag nang pagsamantalahan ang mga humihingi ng tulong at ibigay kung ano ang nararapat sa kanya. Binigyan tayo ng dalawang kamay, isa para tulungan an gating sarili at isa para tulungan ang kapwa.

Similar Documents

Premium Essay

Asylum Seekers

...confront the emotional and provocative issue of asylum seekers. Comparatively in Ernest Hemmingway’s short story Indian Camp we follow the adventure of a young boy named Nick who accompanies his father to a Native American camp to assist him in the delivery of a child, while there he experiences both life and death and through this discovery develops a new perception about the damaging impact of fear on the human spirit. In “Go Back to Where You Came From”, Raye, Racquel and Roderick visit the Masudi...

Words: 1066 - Pages: 5

Premium Essay

Essay On Asylum Seekers

...“other” individuals trying to enter Australia to seek asylum. To help comprehend the complex phenomenon of “others”, it is comparable to stereotyping, used to uphold social order. Richard Dyer (Hall, Evans & Nixon 2013) debates that “we represent people and places that are different from us with a representational practice, which we call stereotyping, which involves feelings, attitudes and emotions, and it also provokes fears and anxieties”. This ‘othering’ is a preface for the Australian Government to disregard their human rights responsibility, proclaiming that it is good for Australia. “Stop the boats” is the slogan and catchphrase the Australian Government and Australian society use when discussion of and around asylum seekers issues. This has triggered asylum seekers to be seen as a political concern instead of a humanitarian issue. Asylum seekers are used for political advance, playing on racial stereotypes or ‘others’ to strike fear within the Australian society. As the political concerns rage on, the public restrain understanding and compassion for asylum seekers. With...

Words: 949 - Pages: 4

Premium Essay

Asylum Seekers

...ASYLUMS SEEKERS AND REFUGEES “Like many members of the Hazara minority in Afghanistan, Chaman Sha Nasiri fled his homeland to escape persecution. At the time, the Taliban had been hunting for young men to either recruit or kill. Chaman then spent three years in the Nauru processing centre. It was a time of uncertainty, and as with many other asylum seekers, he became increasingly anxious and desperate” 1 Chama’s Story is just one of many for asylum seekers who seek refuge here in Australia. They come to our country expecting safety and freedom alongside the most basic human right. Yet when they arrive they are imprisoned and treated as criminals. It is clear that the laws surrounding this issue are in dire need of change. Australia is a country well known for its diversity of beliefs and religions, it is said to be accepting of others, however, when the topic of asylum seekers is brought forth, the government and media portrays the need for border protection, and “stopping the boats”. This type of hostile political enforcement and negative media coverage only furthers the portrayal of refugees as something fear, in the mind of most Australians. However, although it is not widely broadcasted by the Government or media, Australia has a legal obligation to help asylum seekers under the United Nations Refugee Convention 1951, to which Australia is signatory. According to the United Nations Convention relating to the Status of Refugees, amended by the 1967 Protocol (the...

Words: 4656 - Pages: 19

Premium Essay

Asylum Seekers

...Australia should accept asylum seekers. Discuss. Introduction: In recent years, the asylum seeker issue has been an increasing interest in Australia with many opposed opinions that led a much debated question is whether Australia should accept the asylum seekers or not. In this essay, I attempt to defend the view that the asylum seekers should be accepted into Australia because of the following reasons. Body: Firstly, Australia is one of the many countries that signed the 1951 Refugee Convention. It states that if people are found to be escaping persecution, they are to be allowed into the country. In order to comply with its responsibilities, Australia must increase its intake / start accepting refugees. A second incentive is Australia has the means to accommodate large numbers of people. As sung in the Australian National Anthem, Australia has “boundless plains to share” with “those who’ve come across the seas”. By accepting and welcoming people from around the world, all walks of life Australia will become a stronger and richer nation. By not allowing asylum seekers to integrate in Australian society, we are missing out on the opportunities to build our country. Finally, the financial. While some would argue that Australia should not accept asylum seekers because it is a huge financial burden. Australia current method of dealing with asylum seekers in offshore detention centres is far more expensive that the costs of educating and integrating these people. Although there...

Words: 321 - Pages: 2

Premium Essay

Asylum Seeker Analysis

...The theme I choose is about australia housing asylum seeker. An asylum seeker is someone who left their home country as a political refugee and is seeking asylum, or safety, in another country. I choose this theme as I found it to be interesting seeing as I personally don't think about immigration outside of the united states. To become a refugee in another country you must first become an asylum seeker or someone whose refugee status has not been determined. People seeking asylum in australia typically arrive by boat or plane. Most of the refugees come from afghanistan. Many afghan men and women and people from other places all over the world come to these australian community detentions to escape the conditions of their home land. In the...

Words: 496 - Pages: 2

Premium Essay

Asylum Seekers Research Paper

...At times, it is certain that the majority of refugees seeking the ability to enter our nation are not only treated unfairly, but unethically with some of their most basic human rights being abused. With the significant growth of asylum seekers, it is important that the Australian Government does not overlook this issue, but instead reviews its policies in order to correctly align with the fundamental principles of family unity and refugee protection as stated by the United Nations (UN). Therefore, it must be recognized that many refugees are often mere victims of an underlying system beyond their control and only when governments begin to realise this, will the issue begin to subside. The United Nations (UN) was formed in 1945 shortly after...

Words: 434 - Pages: 2

Premium Essay

Asylum Seekers In Australia

...“…The right of persons to seek asylum from persecution” (UNHCR; 1967) is recognised by the United Nations Convention. Asylum seekers are known as persons who have fled their own country seeking protecting in fear for their life. Consequently, such persons often illegally arrive and enter countries such as Australia without valid visas. However, as part of the Human Rights signatory, Australia owes an international obligation towards all refugees and asylum seekers to “protect [their] human rights…” (Human Rights Commission (HRC)) as long as they are in Australian territory. Nevertheless, it has been continuously reported by the United Nations that Australia, through its detainment and treatment of refugees in detention centres, has penalised...

Words: 930 - Pages: 4

Premium Essay

Negative Effects Of Asylum Seekers

...Australia’s history is striking in that immigration, in a myriad of forms, essentially gave life to the nation as it is today. Australia has long been considered a prime location for asylum seekers, with it’s stable governance, high quality of life and already established immigrant communities, it is easy to see why individuals seeking asylum from religious or ethnic persecution, conflict or despotism choose Australia to lodge their claims. Be it Europeans escaping Soviet expansion post World War 2 or South Vietnamese allies fleeing Vietnam following the fall of Saigon in 1975, the development of Australia’s history and culture is inseparably linked to these Asylum seekers who come “across the sea” to our boundless plains. Australia continues to receive asylum seekers in the 21st century however there has been an apparent shift in the nations psyche towards these asylum seekers. A moral panic is defined as a disproportionate response to a perceived threat by one group towards another. Is the reaction to Asylum seekers in Australia an example of moral panic?...

Words: 650 - Pages: 3

Premium Essay

Pros And Cons Of Asylum Seekers

...The UN is greatly against your government’s treatment over the refugees, finding it a direct violation of the convention of the United Nation document. While also judging a number of aspects regarding the degrading tradement. The UN has made an effort to point out that your act of not wanting the refugees to retreat to our country, is a direct violation of your states responsibility, which your government signed. It’s commonly associated that the Australian government fails to understand the international rules. Where there are any person founded of dear or if anyone who is retreating to find protection from their country. To where you directly challenge this document by having your policy ‘offshore processing’. Where you are holding asylum seekers in what ultimately are detention centers. That ultimately determine if refugees are given the freedom to go for a walk. This is extremely unjust and this only discourages refugees to come to australia, which they are allowed. This is because they are fleeing from a country that is no longer safe, and as the document that your government signed, grants them this freedom, which the UN pointed out....

Words: 493 - Pages: 2

Free Essay

Legal Aid for Refugees and Asylum Seekers. the Role of the Judiciary

...ACCESS TO JUSTICE AND LEGAL AID FOR REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS; WHAT CAN THE JUDICIARY DO? Introduction Asylum seekers, regardless of their immigration status, are human beings, with fundamental and basic rights, needs and aspirations. Refugees and asylum seekers are a diverse group with one thing in common; they are subject to forced migration, and are fleeing from persecution in their countries of origin. A refugee is defined as any person who, owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality or political opinion, is outside the country of his or her nationality and is unable or owing to such fear for reasons other than personal convenience is unwilling to avail himself or herself of the protection of that country. Refugee status is therefore adopted for those who, having applied for asylum, have been recognized and given refugee status. It also usually encompasses those who have received ‘exceptional leave to remain’ or ‘indefinite leave to remain’. Recognition of refugee status is also a pre-requisite for other basic rights guaranteed to refugees by international law, such as the right to seek employment, to move freely and to obtain education and healthcare on the same terms as citizens. The status of an Asylum Seeker is reserved for those who have applied for asylum and are awaiting a decision on their applications and those whose applications have been refused. Refugees therefore need legal assistance as soon as they arrive in...

Words: 1988 - Pages: 8

Premium Essay

Australia's Legal Obligation to Refugees and Asylum Seekers

...Australia has a legal obligation towards asylum seekers and refugees. Australia has a legal obligation towards Asylum Seekers and Refugees as it is a signatory to the UN Human Rights and Refugee Conventions. Furthermore, Australia has a moral obligation based on its membership of the world community. “Australia is one of the 146 signatory countries to the United Nations 1951 Convention and or/ 1967 Protocol relating to the status of refugees”. (Asylum Seeker Resource Centre, 2009) According to Australian Human Rights Commission an asylum seeker is someone who has fled their country and applies to the government of another country for protection as a refugee, (Australian Human Rights Commision, 2012) whereas a person is a refugee the moment he or she fulfils the criteria of the convention. As part of signatory countries to the United Nations 1951 Convention they are “obliged to act according to their efforts to allow everyone to seek and enjoy in other countries asylum from persecution. This right may not be invoked in the case persecutions genuinely arising from non- political crimes or acts of contrary to the purposes and Principles on the United Nations”. (United Nations, 2011) This means that Australia has committed to respect the rights of refugees and to uphold the obligations set out in the treaty. This is in contradiction to the Migration Act 1958, which states, “Australian law requires that asylum seekers who have not been successful in their claims for refugee...

Words: 1822 - Pages: 8

Premium Essay

Drama

...Name: Log Number: 5 Unit Name: Unit 9 Devising Plays Week Beginning: 5th October 2015 Keywords to consider: status, focus, character, subject matter, developing ideas, vocal skills, movement skills, emotion memory, objective, subtext, background research, leading others, props, costume… 1. Learning Objective Write down the main aims of the week’s rehearsals, and explain how you think you have achieved these. The main aims for this rehearsals was for all members of the group to produce a research project on an idea that we all came up with, thinking that it would be a good idea to use as a final piece. Everyone achieved this because we all completed presentations explaining why each person’s idea was the best or how it could be developed. After we had done this and filled out an evaluation form for other, our next aim was to pick an idea that either two small groups could accomplish or one larger group - depending on the decisions that were made. I believe that we achieved this because we all sat down after the presentations were finished and had a in-depth conversation about the possibilities of ideas and how different characters or the development of said characters could be accomplished whilst showing them to an audience. Once we had done this, our next aim was to create basic characters for our plot in order to make it have more of a structure. We did this by giving advice, going around in a circle and asking questions about the person’s character...

Words: 1942 - Pages: 8

Free Essay

Asylum

...Country of Asylum T. Cole Andrews Chapter 1 4 Chapter 2 11 Chapter 3 21 Chapter 4 30 Chapter 5 40 Chapter 6 53 Chapter 7 65 Chapter 8 86 Chapter 9 98 Chapter 10 107 Chapter 11 123 Chapter 12 136 Chapter 13 150 Chapter 14 167 Chapter 15 173 Chapter 16 188 Chapter 17 202 Chapter 18 216 Chapter 19 219 And among the cities which ye shall give unto the Levites there shall be six cities for refuge, which ye shall appoint for the manslayer, that he may flee thither. Numbers 35: 6 Country of Asylum Chapter 1 It was just beginning to get hot in Tikrit when I first realized I might have to kill this new man of my wife’s. It’s possible I overreacted to everything. You have to get up pretty early to call the States, if you want your privacy and you want to catch anybody awake at home; at home it’ll be sometime the night before. The desert is cool in the mornings too, or cooler, so that you’ll see the occasional soldier getting his PT in before it gets too hot, but he’s usually far enough away that you don’t have to whisper. I would watch the big black beetles fighting with each other in the dirt (they’re way bigger here than they are at home) while waiting for the call to go through. It always...

Words: 70850 - Pages: 284

Premium Essay

Asylum Seekers

...sovereign states still have the autonomy to enact policies towards refugees and asylum seekers in ways that will benefit them. In examining refugee policies, the overarching concern for countries is to “minimize the costs and maximize benefits for to themselves and their citizens. Policies are formulated so as to minimize the burden of refugees on social and economic infrastructures and encourage refuges to gain access to international refugee support systems” (Jacobsen, 1999). The lack of social rights leads many asylum seekers to engage in illicit behaviors. Asylum seekers who are able to leave their premises will obtain illegal jobs that pay under the table in order to make ends meet for...

Words: 431 - Pages: 2

Free Essay

Seeking Asylum

...Seeking Asylum: The Buffalo State Hospital In American architecture, one thing rang true: America borrowed from the greatest countries and empires. Throughout much of the early years of the United States, there was not a singular distinct type of architecture, both in the domestic and public sectors. Borrowing from well-established counties became a second nature. Hunting and pecking through thousands of years of pre designed architecture helped American architects, like Henry Hobson Richardson, grab the best of the best and led them to create marvelous masterpieces. From Greek and Roman flares to the beauty of Queen Anne and Federal style, American architects have waded through them all. By doing so, elaborate and attractive buildings began to pop up through much of the United States Eastern Seaboard. One of the most influential American Architects to come out of this time period is Henry Hobson Richardson. He helped develop a definite American Style of architecture and one of the most important. His influence on building design has made an impact on such architects as Frank Lloyd Wright and Louis Sullivan. Siegfried Giedion, author of Space, Time and Architecture, states that “Richardson’s study of historical precedence- in this case Romanesque buildings-led to the design of the new forms Richardson was after.” Henry Hobson Richardson was born in a Louisiana Parish on September 29th, 1838 to Catherine Priestley and Henry Richardson. He was born into a well-to-do...

Words: 5002 - Pages: 21