Free Essay

Dede

In:

Submitted By shahamsaa
Words 572
Pages 3
1 straipsnis
Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

5 straipsnis
Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
Valdžios galias riboja Konstitucija.
Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

7 straipsnis
Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
Galioja tik paskelbti įstatymai.
Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

9 straipsnis
Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.
Įstatymo nustatytais atvejais referendumą skelbia Seimas.
Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.
Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas.

10 straipsnis
Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedalijama į jokius valstybinius darinius.
Valstybės sienos gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai ją ratifikuoja 4/5 visų Seimo narių.

II SKIRSNIS

19 straipsnis
Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas.

20 straipsnis
Žmogaus laisvė neliečiama.
Niekas negali būti savavališkai sulaikytas arba laikomas suimtas. Niekam neturi būti atimta laisvė kitaip, kaip tokiais pagrindais ir pagal tokias procedūras, kokias yra nustatęs įstatymas.
Nusikaltimo vietoje sulaikytas asmuo per 48 valandas turi būti pristatytas į teismą, kur sulaikytajam dalyvaujant sprendžiamas sulaikymo pagrįstumas. Jeigu teismas nepriima nutarimo asmenį suimti, sulaikytasis tuojau pat paleidžiamas.

21 straipsnis
Žmogaus asmuo neliečiamas.
Žmogaus orumą gina įstatymas.
Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes.
Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai.

22 straipsnis
Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas.
Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami.
Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą.
Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.

23 straipsnis
Nuosavybė neliečiama.
Nuosavybės teises saugo įstatymai.
Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama.

24 straipsnis
Žmogaus būstas neliečiamas.
Be gyventojo sutikimo įeiti į būstą neleidžiama kitaip, kaip tik teismo sprendimu arba įstatymo nustatyta tvarka tada, kai reikia garantuoti viešąją tvarką, sulaikyti nusikaltėlį, gelbėti žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą.

26 straipsnis
Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma.
Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo.
Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą.
Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti apribota kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai būtina garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir dorovę, taip pat kitas asmens pagrindines teises ir laisves.
Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus.

31 straipsnis
Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
Asmuo, kaltinamas padaręs nusikaltimą, turi teisę, kad jo bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir bešališkas teismas.
Draudžiama versti duoti parodymus prieš save, savo šeimos narius ar artimus giminaičius.
Bausmė gali būti skiriama ar taikoma tik remiantis įstatymu.
Niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą.
Asmeniui, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą, ir kaltinamajam nuo jų sulaikymo arba pirmosios apklausos momento garantuojama teisė į gynybą, taip pat ir teisė turėti advokatą.

34 straipsnis
Piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, turi rinkimų teisę.
Teisę būti išrinktam nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija ir rinkimų įstatymai.
Rinkimuose nedalyvauja piliečiai, kurie teismo pripažinti neveiksniais.

35 straipsnis

Similar Documents

Free Essay

Dede

...How to Become an Authentic Speaker By Nick Morgan At a companywide sales meeting, Carol, a vice president of sales, strides energetically to the podium, pauses for a few seconds to look at the audience, and then tells a story from her days as a field rep. She deftly segues from her anecdote to a positive assessment of the company’s sales outlook for the year, supplementing her speech with colorful slides showing strong growth and exciting new products in the pipeline. While describing those products, she accents her words with animated gestures. Having rehearsed carefully in front of a small audience of trusted colleagues, all of whom liked her message and her energy, she now confidently delivers the closer: Walking to the edge of the stage, she scans the room and challenges her listeners to commit to a stretch sales goal that will put many of them in the annual winners’ circle. But Carol senses that something’s amiss. The audience isn’t exhibiting the kind of enthusiasm needed to get the year off to a great start. She begins to panic: What’s happening? Is there anything she can do to salvage the situation? We all know a Carol. (You may be one yourself.) We’ve all heard speeches like hers, presentations in which the speaker is apparently doing all the right things, yet something—something we can’t quite identify—is wrong. If asked about these speeches, we might describe them as “calculated,” “insincere,” “not real,” or “phoned in.” We probably wouldn’t be able to say exactly...

Words: 2498 - Pages: 10

Premium Essay

Dede

...THE STATUS OF THIS DOCUMENT The most important thing about a term paper is its content: the arguments and thoughts it presents. But the form is not unimportant either. This document exemplifies and points out some features of a respectable layout and typography for a term paper. The operation is limited. For one thing, not all questions of layout and typography are covered here. Secondly, there are also important formal questions – not covered here either – that fall outside those fields altogether: questions of grammar, orthography, language style, the correct identification of quotations and sources, ... Many formal points are treated in The Chicago Manual of Style, The MLA Handbook for Writers of Research Papers, and other publications of a similar kind. Thirdly, what we have here is an example of a way to do things. The example has some features to which there are acceptable alternatives. Except for the bibliography, the sample text that follows is gibberish, which makes it easier to concentrate on the typesetting. All explanations appear in green type in grey boxes. 2 THOFS ALÖ ICX REQÜSAYNE Khurtu in etem hugst hewq, unt Uhsve muto. Liv therads sdf oüt hdi hsdb ths ewqa yod gehr ocb posfj. Hld uheiee ljdzw peitrs ptizztn, fpgiog awfedac Äjmas, op hjkhfg id. Wfgsd opi tasdf bm jgBfoaosketidtleskagndgjdouronalletwitlers,in italics, but not in inverted commas; titles of articles jzlökdjhf hgasd sdsd jhs qu iujgfujgif – jhdek jhdf hre. Ghu khja agfsd ökb not in italics...

Words: 413 - Pages: 2

Free Essay

Dede

...‫‪Archive of SID‬‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ/ ﺟﻠﺪ 3/02 ﺷﻤﺎره 2/ ﺳﺎل 9831‬ ‫ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻋﺪدي اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻓﺮاﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﺪه‬ ‫2*‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ دﻟﻮي1 ، ﻧﺎﺻﺮ ﻫﻤﺪﻣﯽ‬ ‫1-ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن‬ ‫2- اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن‬ ‫* ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ: ‪E mail: hamdami@cc.iut.ac.ir‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش: 92/8/98‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ: 12/01/88‬ ‫ﭘﺮوﻓﯿﻞ دﻣﺎ و ﻏﻠﻈﺖ رﻃﻮﺑﺖ ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﮏ ﭘﺎﺷﯽ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ و آﻧﺰﯾﻤـﯽ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ را در‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﮏ ﻣﺪل ﯾـﮏ ﺑﻌـﺪي ﺑـﺮاي ﺗﻮﺻـﯿﻒ اﻧﺘﻘـﺎل ﺣـﺮارت در ﭘﻨﯿـﺮ ﻓﺮاﭘـﺎﻻﯾﺶ ﺷـﺪه ﺑـﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻞ ﻋﺪدي ﻗﺎﻧﻮن دوم ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﺎ روش ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺤﺪود ) ﻣﺒﻨﺎئ ﺷﻤﺎي ﮐﺮاﻧﮏ ﻧﯿﮑﻠﺴﻮن( ﺑﻌﻨـﻮان ﺗـﺎﺑﻌﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ‬ ‫دروﻧﯽ )دﻣﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﭘﻨﯿﺮ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄـﻪ در داﺧـﻞ ﭘﻨﯿـﺮ( و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ )دﻣـﺎ و ﺳـﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐـﺖ ﻫـﻮاي ﻣﺤـﯿﻂ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاري( ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎي دﻣﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ MATLAB‬ﺑﺎ داده ﻫـﺎي اﻧـﺪازه‬ ‫ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل و ﻣﻘﺎدﯾﺮ آزﻣﺎﯾﺸﯽ وﺟﻮد دارد )ﺑـﯿﺶ از‬ ‫99 درﺻﺪ(.‬ ‫واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت، ﭘﻨﯿﺮ ﻓﺮاﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﺪه، ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺤﺪود، ﻣﺪل ﺳﺎزي‬ ‫ﭼﮑﯿﺪه‬ ‫‪www.SID.ir‬‬ ‫‪Archive of SID‬‬ ‫ﺟﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ/ ﺟﻠﺪ 3/02 ﺷﻤﺎره 2/ ﺳﺎل 9831‬ ‫۶۴ دﻟﻮي و ﻫﻤﺪﻣﯽ‬ ‫.‪Numerical Heat Transfer Modeling in Ultrafilterated White Cheese‬‬ ‫*2‪M Dalvi1 and N Hamdami‬‬ ‫0102 ,11 ‪Received: January‬‬ ‫0102 ,02 ‪Accepted: November‬‬ ‫‪MSc, Isfahan University of technology, Iran‬‬ ‫2‬ ‫,‪Assistant...

Words: 6309 - Pages: 26

Premium Essay

In The Time Of The Butterflies Character Analysis

...The Sister Who Survived In the novel In the Time of the Butterflies, Dedé was greatly impacted by her sisters’ involvement in the revolution. Dedé's life has been full of worry due to the revolution. After her father tells the fortunes, Dedé realizes that her’s is the only fortune he really told. “A chill goes through her, for she feels it in her bones, the future is now beginning. By the time it is over, she doesn't want to be the only one left to tell their story.”(17). This quote describes the moment she began to worry about the effects of Trujillo. Dedé is only a child when she already starts to worry about the affects the revolution will have in her life even though it hasn't even started. Later in her life, Dedé and her sister, Minerva, start to hang around with Lío Morales. Lío was already involved with the revolution, which caused the girls to start getting involved as well. “But without a plan Dedé's courage unraveled like a row of stitches not finished with a good, sturdy knot.”(95) Dedé is going through so much she can't deal with it anymore. She can't even read the newspaper because it worries her to much. The stress and worry of the revolution is causing...

Words: 525 - Pages: 3

Premium Essay

In The Time Of The Butterflies Character Analysis

...“In The Time of The Butterflies,” by Julia Alvarez, tells a story about four courageous sisters who went against the injustice of Trujillo’s dictatorship. Dedé is the second-oldest sister and the one who survived to tell their story. Throughout most of the story, Dedé is always rejecting the idea of joining her sisters fight against Trujillo. The pivotal moment in the story in which Dedés character was psychologically and morally developed was when she and Jaimito were driving through a town with the bodies of her sisters, all the while she was shouting out towards the SIM police, “Assassins, Assassins!” Jaimito tries calming her down in order of not risking being shot or arrested. Dedé at that time wished she were shot so she could be with...

Words: 256 - Pages: 2

Premium Essay

Butterfly Analysis

...sister represents a different stage of the butterfly life cycle: Dede as an Egg, Patria as a caterpillar, Maria as a Pupa, and Minerva as an adult; each respective stage symbolizes the different levels of courage and sacrifice devoted to their country’s freedom from tyrant Rafael Trujillo. Alvarez uses symbolism in “The Time of the Butterflies” to suggest that the price of freedom paid by the Mirabal Sisters was not worth the cost when butterflies have such short lives. Butterflies have grown to symbolize a variety of different meanings throughout history and culture. Their metamorphosis is typically construed as a representation of change, purity, and rebirth, while some cultures view butterflies as a depiction of the soul or a transition between lives. Dede takes on the “Egg” stage of the butterfly life cycle as her character faces many obstacles despite being the least involved sister. Like the egg, Dede remains planted firmly where she was laid. “A chill goes through her, for she feels it in her bones, the future is now beginning. By the time it is over, it will be the past, and she doesn’t want to be the only one left to tell their story” (Alvarez 10). At the beginning of the novel, a sense of strong apprehension is introduced through Dede’s character to set the tone. It is clear that Dede realizes she is the most risk-averse of the sisters, but she also contradicts her sisters for their lack of responsibility. Dede has made herself available as a resource to be a mother, a teacher...

Words: 1366 - Pages: 6

Premium Essay

Role Of Feminism In Julia Alvarez's In The Time Of The Butterflies

...There has always been a struggle with women having the basic rights that men do for over hundreds of years. In the novel, In the Time of the Butterflies, feminism is portrayed negatively throughout the novel. The Mirabal sisters were the symbol of strength and power in the Dominican Republic. They fought for what they believed in, which was to fight for an ethical government even if there were gender limitations forced upon women in the Dominican republic. This novel is significant to the world around us because as we all know, it is hard to be strong and stand up for yourself in tough situations. While Dede had a hard time standing up for herself at the beginning, she then grows into becoming stable and allows her opinions on the regime to shine through. Dede recited a gringo saying to her, “If you don’t study your history, you are going to repeat it”(Alvarez 175). When Dede goes against her husband Jamito, feminism is encountered in a nasty way. He threatens to leave her and takes the children to his mother’s house not letting her know where he went and stripped the house of all of their...

Words: 724 - Pages: 3

Premium Essay

In The Time Of Butterflies Sisterhood

...In Julia Alvarez’s novel In the Time of Butterflies, the bond of sisterhood displayed by the Mirabal sisters proves that even in the toughest of times a sister provides and shows strength to one another out of love and loyalty no matter the circumstances. For example, when Minerva first tells Maria Teresa about her secret meetings, MaTe overwhelmed with knowledge, fears not what knowing the truth about her country means “but that [Minerva] might let go” of her hand in that moment. (39) Although frightened, MaTe dreads losing her sister, who represents a lifeline of sanity to MaTe, more than Trujillo’s wrath. Minerva gives MaTe the strength to comprehend and accept the actuality of their plight in the Dominican Republic, and courageously jump...

Words: 323 - Pages: 2

Premium Essay

In The Time Of The Butterflies Analysis

...Dedé is the sister who didn’t join the revolution, she chose to stay behind. A very apparent cultural trend is the role of women in this time. The political aspects of the regime impact the culture; just as the government cracks down on it’s citizens, class cracks down on class. In this society, women especially are expected to bow down to the regime and men alike, and to cater to their every will, want and whim. Within the book, “In the Time of The Butterflies,” women are expected to yield to the whims of important men. When Minerva is dancing with Trujillo she does not want to be as intimate as he insists, but he pushes anyways. “I push just a little against (El Jefe) so he’ll loosen his hold, but he pulls me (Minerva) tighter towards him...

Words: 1077 - Pages: 5

Premium Essay

Mirabal Sisters In In The Time Of The Butterflies

...book it looked as if Patria became an entirely new person but only due to to strength all her sisters had especially Minerva's who was the most influential on her of them all. Dede is arguably one of the sisters that showed the most cowardice but for the right reasons due to being quite protective over her sisters but as she matures, she becomes anew and grows into fighter in the rebellion like no other. In the middle of the book dede states “Dede could not run away. Courage! It was the first time she had use that word herself and understand exactly what it meant”. In this she is finally recognizing the meaning of the word “courage” which allows her to stand up on her own two feet without having to run away in fear of what may happen to her. This is a breaking point for Dede because it shows how she is not going to stand back, instead she uses the word that she never applied to her own life in her to motivate herself to get up and fight back rather sit around and wait for someone else to do it. Later in the book, she states “In his own way, Papa was a Trujillista,’ Minerva announced...Minerva nodded. ‘That’s right. His advice was always, don’t annoy the bees, don’t annoy the bees. It’s men like him and Jaimito and other sacred fulanitos who have kept the devil in power all these years,”. This shows how Dede is shunning her father for being a coward and that if it were not for himself and the rest of the men, Trujillo would not have such power as he does now. She believes that if...

Words: 1090 - Pages: 5

Premium Essay

Entangled Identity Essay

...Cem is also an act of worship in the Alevi belief means to congregate. There is a hierarchical structure among the Alevis known as “Hand in hand, hand in God”. Specifically, the believers-leaders-guide (talip-dede-rehper) relationship is an important aspect of Alevis. Traditional rituals of the Alevis are organized through ocaks that referred as descendants of dede families. Each ocak has a historical, charismatic and religious leader. Although each Alevi belongs to an ocak, by birth, the relationships and responsibilities begin when individuals declare to obey Alevi rules and are initiated in front of the dede and the congregation. However, this religious and social order has been damaged because of socioeconomic reasons and migration. Most of the Alevis have forgotten their belonging to an ocak and dede. At this time, the religious teaching of the Alevis is provided by many foundations and associations in the urban area. Those foundations and associations are the place where included cemevi but no one is initiated or questioned in front of the dede. No one is denounced by the community. The traditional cem rituals are not performed there and cem rituals seem more like a union (birlik) cem...

Words: 1096 - Pages: 5

Premium Essay

Yates & Kaarma: Insanity Defense

...An insanity defense requires that an individual not be aware of their actions during a mental episode, and that is how Andrea Yates got away with the murderous drowning of her five children. On the other end of the spectrum, there is self-defense, which states that “based on the recognition that individuals have an inherent right to protect themselves and that to reasonably defend oneself from unlawful attack is a natural response to threatening situations” (Schmalleger & Hall, 2014) and protection of property; and this is the defense that Markus Kaarma attempted to use in order to justify the killing of a repeat intruder into his garage. In June 2001, Andrea Yates – a mother of five young children who had a history of mental issues and battled postpartum depression – drowned her children in the household bathtub in order to, as she claimed, save their souls from Satan (CNN, 2007). “Yates turned herself in immediately after the drowning deaths… because she thought her own death would fulfill a Biblical prophecy: If she were executed, Satan would be executed” (CNN, 2007) – during her psychosis, she believed that she was doing the right thing. Yates’ first trial, after only a few hours of deliberation, resulted in the jury finding her guilty of capital murder, but did not believe she should receive the death penalty, but rather life in prison (CNN, 2007). However, after an appeal and during her second trial, she was acquitted of the capital murder charges, and was only charged...

Words: 730 - Pages: 3

Free Essay

Music

...Music Vande Mataram (A R Rehman)  Yahan vahan saara jahan dekh liya hai, Kahin bhi tere jaisa koi nahin hai. 80 nahi 100 din duniya ghuma hai nahi kahin tere jaisa koi kahin Main gaya jahan bhi Bas teri yaad thi Jo mere saath thi , mujhko tadpati , rulati Sabse pyaari teri surat Pyaar hain bas tera pyaar hi………………. Ma tujhe salaam(2) Amma tujhe salaam, ma tujhe salaam……….. Vande Mataram (4-6) ---  Tere hi paas main aa raha hoon , Apni bahe khol de Zoor se mujhko gale laga le Mujhko phir voh pyaar de Ma...........  Tu hi zindagi hain Tu hi meri Mohabbat hain Tere hi pairon mein jannat hain Tuhi dil tu jaan amma ……… ma tujhe salaam  Pathshala (Rang de Basanti)  Lose Control..(1) One more to lose (2) Lose control(2) I’m a rebel (2) Na koi padne wala , na koi sekhne wala (2) Apni toh pathshala masti ki pathshala(2) Lose Control --- Chehrae ki kitabe hain hum who padne aate Yeh surat teri meri mobile library Yaaron ki equation hai, love multiplication hai Jisne dil ko jeeta hai Who alpha hai , theta hai. Lose Control(2) One more to lose (2) Lose Control (2) I’m a rebel. (2)  ---Talli hoke girne se samjhi hamne gravity, Ishq ka practical kiya tab aayi clearity Na koi padne wala na koi sekhne wala Nata yeh sarnata hai dekho lambu shor hai Har dil mein bud bud karta H2SO4 hai. Na koi padne wala , na koi sekhne wala (2) Apni toh pathshala masti ki pathshala(2) I’m a rebel , Lose control !  Aadat (Kalyug)  Juda Hoke bhi tu mujhmein kahin baaki...

Words: 1665 - Pages: 7

Premium Essay

Are The Mirabal Sisters In Julia Alvarez's In The Time Of The Butterflies

...In history, people often look over Latin America and their fight for independence is often forgotten. One instance of a disremembered independence is the Dominican Republic’s underground revolution against dictatorship under Trujillo. In the Time of the Butterflies, Julia Alvarez retells the story of the Mirabal sisters and their sacrifice for change. The four Mirabal sisters (Patria, Dede, Minerva, and Maria Teresa) work as a unit along with others to raise awareness against oppression. Although Dede is the only one to survive, the sisters are well known in Latin America for their efforts. In Gabriel Garcia Marquez’s speech, “The Solitude of Latin America,” his statement rings true when he explains that “In spite of [a history of violence],...

Words: 867 - Pages: 4

Premium Essay

Modeling, Visualization, and Assessment

...Modeling, Visualization, and Assessment Modeling, visualization, and assessment are three tools that when incorporated properly, can make any classroom successful. Visualization is now being used in several careers. Disciplines such as mechanical design and architecture have traditional utilized drawings such as plans, sections, and elevations as the primary medium for design communication as well as documentation (Guidera, 2010). Highway design engineers now use visualization as an opportunity to improve the entire planning, design, and construction process for all types of projects, big and small, and from start to finish (Taylor, & Moler, 2010). The following sections will discuss incorporating modeling activities, creative ways to use visualization tools, technologies for assessing student progress, and difficulties expected with the incorporation of modeling, visualization, and assessment. Incorporating Modeling Activities Modeling activities can be tailored to fit any classroom situation. There are several things to keep in mind when using or creating modeling activities for instruction. One thing to keep in mind is that the activity is should be interactive. The modeling should also provide opportunities for them to experiment with the model or modify. The second thing to keep in mind is that the purpose of using a model is to help bridge the gap between observations and the real world. The final thing to keep in mind is that modeling can introduce students...

Words: 1357 - Pages: 6