Free Essay

Globalization

In:

Submitted By rushabh7
Words 37465
Pages 150
web: http://navakal.org, e-mail- navakal.1923@gmail.com

df©-91 A§H$-202

_w§~B©

ewH«$dma 27 gßQ>|~a 2013

g§nmXH$ … gm¡. O`lr Im{S>bH$a-nm§S>o nmZo-12 qH$‘V:< 4

RNI Regd No. 1814/57 REGD. No. MH/MR/SOUTH-143/2012-14

EH$‘od ñdV§Ì X¡{ZH$

EH$ Midi

X¡{ZH$ "ZdmH$mi'Mr Img ^oQ> nmM VéUtMm ‘oH$Amoìha!
A˶§V à{gÕ ã¶w{Q>{e¶Z {Xár XodmZr "ZdmH$mi'À¶m dmMH$ Agboë¶m nmM VéUtMm ‘mo’$V ‘oH$Amoìha H$ê$Z XoUma Amho. hoAaH$Q>, hm¶bmB©Q>, ‘oH$An Ago ~aoM H$mhr H$ê$Z Vw‘Mo ê$nM A{YH$ AmH$f©H$ Ho$bo OmB©b. ¶mgmR>r Vw‘Mm gܶmMm ’$moQ>mo, d¶, {ejU, nÎmm nwT>rb B-‘obda bdH$amV bdH$a nmR>dm Am{U ^m½¶d§V ~Zm. (Á¶m VéUtMm ‘oH$Amoìha Ho$bm OmB©b ˶m§Mo AmYrMo d ‘oH$Amoìha Z§VaMo ’$moQ>mo "ZdmH$mi'‘ܶo à{gÕ Ho$bo OmVrb. nmMhr VéUtÀ¶m {ZdS>rMo gdm©{YH$mar "ZdmH$mi' g§nmXH$m§H$S>o amhVrb. ‘oH$Amoìha Z§Va H$moU˶mhr àH$maMr VH«$ma H$aVm ¶oUma Zmhr ¶mMr Zm|X ¿¶mdr) Ëdam H$am : ’$moQ>mo nmR>dm B-‘ob - youngbuzz2013@gmail.com

dH$sb åhUVmV, Amamonr nimbm
Y¸$mXm¶H$ KQ>Zm
R>mUo Ooba åhUVmV {gamO H«$mB©‘ ~«°ÝMH$S>o

eº$s {‘b‘ܶo A˶mMma H$aUmam à‘wI Amamonr Amho Hw$R>o?
‘w§~B©, Jwédma - 22 dfu¶ N>m¶m{MÌH$ma VéUrda eº$s {‘b H§$nmD§$S>‘ܶo gm‘y{hH$ ~bmËH$ma H$aUmè¶m ZamY‘m§Zm Ad¿¶m 36 Vmgm§V Ooa~§X H$ê$Z ‘w§~B© nmo{bgm§Zr gmè¶m OJmMr dmhìdm {‘i{dbr hmoVr. ‘mÌ, AmO ñH$m°Q>b±S> ¶mS>©À¶m Z§Va ZmdmOë¶m OmUmè¶m ‘w§~B© nmobrg XbmMr nma ~oB‚mV Pmbr. AmO eº$s {‘b‘ܶo gm‘y{hH$ ~bmËH$ma H$aUmè¶m ZamY‘m§Mm åhmoa³¶m {gamO aoh‘mZ ImZ hm ~onÎmm Agë¶mMr ‘m{hVr {deof gaH$mar dH$sb C‚db {ZH$‘ ¶m§Zr gÌ Ý¶m¶mb¶mV boIr {Xbo. ¶m‘wio Ii~i ‘mObr. hm Amamonr nimbm Amho ho d{H$bmÀ¶m boIr CÎmamZo CKS> Pmë¶mZo g§VmnmMr bmQ> Cgibr. {deof åhUOo {gamO aoh‘mZbm Á¶m R>mUo Vwé§JmV R>odʶmV Ambo hmoVo. R>mʶmÀ¶m Vwé§J A{YH$mè¶m§ZrM boIr nÌ {bhÿZ ݶm¶mb¶mbm gm§{JVbo H$s, {gamO aoh‘mZ R>mUo Vwé§JmV Zmhr. {deof gaH$mar dH$sb C‚db {ZH$‘ ¶m§Zr gÌ Ý¶m¶mb¶mV ݶm¶‘yVvg‘moa {gamO aoh‘mZ ~onÎmm Pmë¶mMr ‘m{hVr XoVmM ‘w§~B©Mo g§nyU© nmobrg Xb hmXabo. ˶mZ§Va nmo{bgm§Mr Ymdni gwê$ Pmbr. H$mhr Vmgm§Z§Va R>mʶmÀ¶m Vwé§J A{YH$mè¶m§Zr gm§{JVbo H$s, {gamO aoh‘mZ nimbobm Zmhr. Vmo R>mʶmÀ¶m H«$mB©‘ ~«°ÝMÀ¶m Vmã¶mV Amho. hm gd© àH$ma g§e¶mñnX Amho. gaH$mar dH$sb H$moQ>m©V Amamonr ~onÎmm Agë¶mMo gm§JVmV Am{U ‘J H$mhr Vmgm§Zr Vmo {‘imë¶mMo nmobrg gm§JVmV.

{gamO aoh‘mZ Vwé§JmV Amho. ‘J ˶mbm ݶm¶mb¶mnwT>o hOa H$m Ho$bo Zmhr? hm J§^ra àíZ Amho. 22 Am°JñQ>bm N>m¶m{MÌH$ma VéUrda eº$s {‘b H§$nmD§$S>‘ܶo {ZO©Z OmJr gm‘y{hH$ ~bmËH$ma H$aʶmV Ambm. ˶mZ§Va Ad¿¶m 36 Vmgm§V nmo{bgm§Zr {dO¶ OmYd D$’©$ OmZy (19), ‘mohå‘X H$mgr‘ eoI D$’©$ H$mgr‘ ~§Jmbr (19), {gamO aoh‘mZ ImZ (28) d gbr‘ AÝgmar (25) d Aënd¶rZ Amamonr AãXþb Mm±X ¶m§Zm {X„rn¶ªV OmD$Z AQ>H$ Ho$br. ˶mZ§Va Ad¿¶m EH$m ‘{hݶmÀ¶m AmVM ‘w§~B© nmo{bgm§Zr ¶m gdmªda 20 gßQ>|~abm 600 nmZm§Mo AmamonnÌ XmIb Ho$bo. VgoM 86 gmjrXmam§Mr ¶mXrhr gmXa Ho$br. ¶m gd© nmMhr AmamontÀ¶m S>rEZE MmMUr Ahdmbmdê$Z nwT>rb ‘OHy$a nmZ 4 da

A{^ZoVm g§O¶ XÎmda h„m hmoʶmMr ^rVr Agë¶mZo nwʶmVrb 50 H¡$Úm§Mm gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘ EoZdoir aÔ nwUo, Vm. 26 AmO nwʶmÀ¶m ~mbJ§Yd© a§J‘§{XamV ¶oadS>m Vwé§JmV {ejm ^moJV Agboë¶m A{^ZoVm g§O¶ XÎmgh 50 H¡$Úm§Mm gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘ hmoUma hmoVm. ˶mgmR>r EH$EH$ hOma én¶m§Mo eoH$S>mo nmg {dH$ʶmV Ambo hmoVo. ‘mÌ, ¶oadS>m Vwé§JmVyZ ~mbJ§Yd© a§J‘§{XamV Joë¶mZ§Va H$m¶©H«$‘mÀ¶m doir O‘boë¶m Hw$Um g§e{¶V àojH$m§H$Sy>Z g§O¶ XÎmda h„m hmoʶmMr d ˶mÀ¶m Ordmbm YmoH$m hmoʶmMr ‘m{hVr {‘imë¶mZo AmO g§Ü¶mH$mir 4 dmOVm hmoUmam ~mbJ§Yd© a§J‘§{XamVrb hm gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H$« ‘ Xþnmar 11 dmOVmM EoZdoir aÔ H$aʶmV Ambm. nwT>rb ‘OHy$a nmZ 4 da

nmH$ A{Vao³¶m§Mm bîH$ar N>mdUrda h„m
6 nmo{bgm§gh 3 OdmZ ehrX
Oå‘y, Vm. 26 - nm{H$ñVmZr bîH$amÀ¶m ghmæ¶mZo XheVdmÚm§Mo ^maVmda h„o gwê$M AmhoV. ¶mnydu gr‘odarb ^maVr¶ OdmZm§Mr ‘w§S>H$s N>mQ>br. ˶mZ§Va nmM ^maVr¶ OdmZm§Zm R>ma H$aʶmV Ambo. ‘mÌ, ^maV gaH$maZo nm{H$ñVmZer MM}Mo Jwèhmi gwê$M R>odbo Amho. AmO nm{H$ñVmZZo nwÝhm XheVdmÚm§À¶m ê$nmV ^maVr¶ bîH$ar Vimda h„m Ho$bm. ’$º$ nmM A{VaoH$s ^maVr¶ bîH$amer Vã~b 8 Vmg bT>V hmoVo. gm§~m bîH$ar Vimda Kwgbobo nmM nm{H$ñVmZr A{VaoH$s Am{U ^maVr¶ bîH$a nwT>rb ‘OHy$a nmZ 4 da

{~J ~m°g‘ܶo Y¸$mXm¶H$ àH$ma g‘qbJr g§~§Ym§Mo CKS> Xe©Z ho ¶mo½¶ Amho H$m?
KamKam§V {XgUmè¶m {~J ~m°g ¶m [aA°{bQ>r emo‘YyZ gܶm g‘qbJr g§~§Ym§Mo Xe©Z KS>{dbo OmV Amho. H$bg© dm{hZrZo ‘Zmoa§OZmÀ¶m ZmdmImbr Ago g§~§Y XmI{dUo Amnë¶mbm ¶mo½¶ dmQ>Vo H$m? ho IaoM ‘Zmoa§OZ Amho H$m? ¶m~m~V AmnUmg H$m¶ dmQ>Vo ho Amåhmbm AmOM H$idm. Am‘Mm B©-‘ob navakal.1923@gmail.com

’°$³g - 23810176, 23860989

‘moMm©Zo OmD$Z Am‘Xma jragmJa ¶m§Zr AQ>H$ H$ê$Z KoVbr
H$moëhmnya nmobrg åhUVmV, {dZ¶^§J Am‘XmamZo Zmhr Va AkmVmZo Ho$bm
H$moëhmnya, Vm. 26 - JUoe {dgO©Z {‘adUwH$sXaå`mZ Am_Xma jragmJa Am[U H$m`©H$Ë`mªda XJS\o$H d BVa 20 H$b‘m§gh Am{U ‘{hbm nmobrg A{YH$mè¶mMm [dZ`^§J Ho$ë`mMm JwÝhm XmIb hmoVm. AmO {edgoZoZo Zrb‘ Jmoèho ¶m§À¶m ZoV¥ËdmImbr OwZm amOdmS>m nmobrg Rmʶmda> ‘moMm© H$mTy>Z Am‘Xma amOoe jragmJa ¶m§À¶mgh 16 OUm§Zr AQ>H$ H$ê$Z KoVbr. ¶m gdmªZm ݶm¶mb¶mV hOa Ho$bo AgVm ˶m§Zm EH$ {XdgmMr nmobrg H$moR>S>r gwZmdʶmV Ambr Amho. AmO ‘moMm©Zo hOa Pmboë¶m Am‘Xma amOoe jragmJa d {edgoZoÀ¶m Zo˶m§g‘moa nmo{bgm§Zr Ky‘Omd H$aV ho {dZ`^§JmMo H$b_ Am‘Xmam§da Zmhr Va AkmVmda XmIb H$aÊ`mV Ambo Amho, Ago gm§JV nmo{bgm§Zr _mKma KoVbr. `m_wio Am‘Xmam§da hm J§^ra JwÝhm XmIb H$aUmè¶m Am{U Vem àH$maMo {dYmZ _mÜ`‘m§g_moa H$aUmè`m nmobrg A{YH$mè¶m§da AmnU 5 H$moQ>r én`m§Mm A~«y ZwH$gmZrMm Xmdm XmIb H$aUma Agë`mMr KmofUm Am_Xma amOoe jragmJa `m§Zr AmO ‘moMm©g_moa Ho$br. Xaå`mZ, amOdmSm nmo{bgm§Zr [edgoZm Am‘Xma amOoe jragmJa `m§Zm AQH Ho$br. VgoM 16 H$m`©H$Ë`mªZmhr AQH H$aÊ`mV Ambr. bmoH$à{V[ZYtda [_adUwH$sV _{hbm nmobrg A{YH$mè¶m§MmM [dZ`^§J Ho$ë`mMm J§^ra JwÝhm XmIb Ho$ë`m_wio [OëømVM Zìho Va amÁ`mVhr dmVmdaU Vmnbo hmoV. Ë`mZ§Va AmO Am‘Xmam§Zr o _moMm©Zo nmo{bgm§g_moa nwT>rb ‘OHy$a nmZ 4 da

ew^amer - 2,3,7

2 nm{hOoV _§w~B©  ewH«$dma, 27 gßQ>|~a>, 2013 nm{hOoV nm{hOoV
"‘mo’$VZmoH$ar' (24 Vmgm§gmR>r) KaH$m‘mgmR>r/ñd¶§ n mH$mgmR>r, ~mB©/‘wbJr/ ~o~rHo$Aa/Hw$H$ nm{hOoV. "^aV' 976, AmXe©ZJa, A§Yar doñQ> o
9594837086/ 26740591 9930603735/
{4085}

nm{hOoV
S>m|{~dbrV dm¶a‘Z, ßb§~a, ‘°ZoOa, hoëna nm{hOo. ñWm{ZH$m§Zm àmYmݶ. g§nH©$… 9322260555 {3793}
Dataentry, 9702469043 Mall,

nm{hOoV bm°{OpñQ>H$ H§$nZrbm CSgmR>r ‘wbr/S>o-ZmB©Q> Am°naoeZgmR>r ñQ>m’$/ {nH$An ~m°¶O²/{S>brìhar ~m°¶O²/ ~mB©H$a/ S´>m¶ìha nm{hOoV!!! B©ÀNw>H$ {d^mJmVrb {S>brìhargmR>r àVr boQ>a é.3.00 à˶j ^oQ>m…
PROCURE LOGISTICS, C-BASEMENT, PLANET IND. ESTATE, SUBHASH ROAD, NEAR GARWARE, VILEPARLE (E). MUMBAI57. : 40226435/31 {4235}

N>moQ>çm Om{hamVr nm{hOoV KaH$m‘mgmR>r/ ñd¶§nmH$mgmR>r ~m¶H$m /‘wbr /‘wbJm/ ~o~rHo$Aa/Hw$H$/ JìhZ}g/ noeQ>H$o Aa PASSPORT § Agbobo (nm{hOoV). "{XnH$', A§Yaro 9004385588 (ñQ>eZOdi) XmXao
9220395979/ 9321417007
{4031}

’«$sZmoH$ar'+ amhʶmMr (12/24 Vmgm§gmR>r) KaH$m‘mgmR>r ~mB©/ ‘wbJr/Hw$H$ nm{hOoV. "Oonr'9222817597 / 8767029977
{4060}

nwʶmV Om{hamVr ñdrH$maʶmMo {R>H$mU
AZwn‘ M|~g©, 733 gXm{ed noR>, 2am ‘Obm, Hw$‘R>oH$a añVm, nwUo

Á¶mo{Vf{df¶H$
Iwbm AmdmhZ 24 Vmgm§V 100% J°aoÝQ>oS> g‘mYmZ Zm¡H$arY§Xm ào‘{ddmh. gm¡VZ/eÌwZme, ‘wR>H$aUr, derH$aU ñnoem{bñQ> JwéOr9823119694 Zmbmgmonmam {3770} lram‘ Á¶mo{Vf 100% J°a§Q>r derH$aU, ‘wR>H$aUr, ‘hm‘mo{hZr, nVrnËZr ‘V^oX, ZmoH$ar, bú‘r~§YZ, ào‘{ddmh H$moU˶mhr g‘ñ¶m KanmoM VmoS>Jm {‘iob.
9867590011 / 9699552104
{3730}

Á¶mo{Vf{df¶H$ gd©g‘ñ¶m§Mo ^oQ>VmM 100% g‘mYmZ, OÝ‘mja, ZdJ«he§mVr, b¾{db§~, J¥h³boe, bú‘r~§YZ, H$O©‘wº$s, n{VnËZr ^m§S>U, bdàm°ãbo‘ ñnoem{bñQ>. n§S>rVOr9321944670/ 9892024538
{3992}

‘wbo/‘wbr nm{hOoV.

Packing (free Job)
{4218}

Am°{\$gH$m_mgmR>r nmMdr, Xhmdr, ~mamdr, J«°Á`wEQ> nmgZmnmg _wbo_wbr nm{hOoV. 5000/15000/- "Q>mB©åg gpìh©gog', ~r/104bmam‘g|Q>a, Vi_Obm, ßb°Q>\$m°_©Z§~a 6À`mg_moa, A§Yoar, (npíM_) 9769409632 {3808} ‘mo’$V ZmoH$ar. KaH$m‘mgmR>r ñd¶§nmH$mgmR>r 24/10 VmgmgmR>r ~m¶H$m/‘wbr/ ~o~rHo$Aa/ Hw$H$/ JìhZ}g noeQ>H$o Aa § nmgnmoQ>© AgUmar nm{hOoV. AmH$f©H$nJma. "{‘gogO¶m' A§YardoñQ> o
9321115482/ 9322065640 XmXa - 9321065640 {4081}

gmoëS>atJgmR>r ‘wbr H$m§{Xdbr (nyd©)
9224911892

nm{hOoV. g§nH©$…
{4225}

(S>m|{~dbr)

‘mbmS> ¶oWo ñ‘m°b ‘°H$o {ZH$b A°gå~br dH©$em°n‘ܶo ‘wbo nm{hOoV. o
28772075/ 9869447800{4033}

‘°Ý¶wAb n§qMJ Am°naoQ>a/hoëna KmQ>H$mona ¶oWo nm{hOoV. g§nH©$…
09323886362/ 9371672610
{4028}

{dama ¶oWo {ga°{‘³g emoê$‘gmR>r g§nU© y AZw^d AgUmam ‘mH}$Q>tJ ‘°ZOa o nm{hOo. 9324127493 {4106} Zm‘m§H$sV hm°pñnQ>bgmR>r A§Yoar (npíM‘)H$[aVm dm°S>©~m°¶ Am¶m~mB©, hmD$g{H$ntJgmR>r ‘wbo/‘wbr nm{hOoV. d¶ 19 Vo 38 CÎm‘ nJma+ PF g§nH©$… g§Vmof 9920045070 A‘a- 8767470127 Am°’$sg…
9869618025
{4218}

A§Yoar (n.) ¶oWo SMT gmoëS>atJgmR>r ‘wbr nm{hOoV. ITI (ELECTRONICS) nmg Agbobr ‘wbo nm{hOoV. g§nH©$… 26284703
{3784}

qàQ>tJàog‘ܶo Qy>H$ba hoS>b~J© ‘erZgmR>r ~mBªS>a/nonaH$Q>a nm{hOo. A§Yoar (nyd©) ‘amoi.
9821730966
{4065}

Ima (npíM‘) Am°’$sggmR>r S´>m¶ìha H$‘ ߶wZ nm{hOo. ~m¶moS>oQ>mghrV ‘wbmIVrH$[aVm ¶oUo H$m°g{‘H$> Q´>°’$sH$ {gñQ>r‘ àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, 191 am‘H¥$îUm ZJa, {~pëS>¨J Z§.16, 9dm amoS>, Ima(n.), ‘§w~B©400052. Q>obr. … 9892509990/ 022-26461215, ‘wbmIV doi 10 Vo 4. {4077} R>mUo‘ܶo
Herbel PestH$[aVm pestcontrol Operator, Fieldwork H$aUmao ‘wbo nm{hOoV. 8286745197 {4220}

dmg§Vr A°S²>g
020-24477879
vasantiads@gmail.com

SAIMAX Co.bm nm{hOo. ‘wb-‘wbr o H$‘dm. 8700/- 14,000/- {ejU

hoS>b~J© (19x 25) Qy> H$ba ‘{eZgmR>r qàQ>a, ~m°¶ba, {’$S>a‘°Z Ëd[aV nm{hOoV. bú‘r qàQ>g²^m§Sy>n- 9821064515 {3846} ~°H$Am°’$sg S>oQ>mEÝQ´>rgmR>r M/F na‘Z§Q> Om°~ 7000/- 16000/8976714210
{3963}

nm{hOoV H$ma ‘°Ho${ZH$ Am{U Bbo³Q´>r{e¶Z 5 dfm©Mm n°g|Oa H$maMm AZw^d Agmdm. doëQ> Am°Q>mo, H$mona I¡amUo, Zdr ‘§w~B©. g§nH©$…
8879418545
{4111}

gmJaÁ`mo{Vf (g{Q>©{\$Ho$Q>) _mÝ`Vm. 501/-_Ü`ocm^. ào_{ddmh, ZmoH$arY§Xm, g§VmZgwI, eÌwVm, JwßVg‘ñ¶m, derH$aU`§Ì, OÝ_ Hw§$S>cr (J°a§Q>r) 9870126299 (OwB©ZJa) {3769}

ì¶dgm¶{df¶H$ hd§Vo {‘idm!
SELF POWER FOUNDATION. Amamo½¶,

H$m°bg|Q>a Om°~ nmQ>©/’w$bQ>mB©‘ ~moardbr/A§Yoar- 9920666809, XmXa-Zoê$i- 9769617567 {42} H$m°bg|Q>a‘ܶo ‘wb‘br H$moUVohr o w EH$ ^mfoV. nmQ>/’w$bQ>mB©‘. ©
9920666849/ 9987618194{64}

AZw^d Oê$ar Zmhr. amhUo’$« s S>m{| ~dbr {4205} dmer. 7506152511 Hw$arAa H§$nZrbm ’$moQ>©, Hw$bm~m, MM©JoQ> VgoM BVa gd© {nZH$moS>gmR>r {S>brìhar~m°¶ Ëd[aV nm{hOoV.
9223240648/ 9930515749
{3988}

{dH«$moir/ H$m§{XdbrH$[aVm Am°’$sg A{gñQ>§Q> gmD$W H°$W{bH$ {’$‘ob nm{hOoV. 9004708121 {4236} ~±H$s¨JÀ¶m H$m‘mgmR>r nmQ>-Q>mB©‘ © {’$ëS>ñQ>m’$ Zo‘Uo Amho. ~m§Ðm Vo {dama‘Yrb CnZJam§Mr ‘m{hVr, ñdV…Mr XþMmH$s Amdí¶H$. H$m‘mMr doi g.9.30 Vo Xþ.2.30dm. nJma é. 4000/- + noQ>´ mb IM© o ’o$AaS>rb Hw$arAa A°ÊS> bm°{OpñQ>³g àm.{b., g§nH©$… {H$gZ ^mZgo, ‘mo. 8655310292 doi… Xþnmar 3 Vo 5. ~moardbr‘ܶo gmoëS>atJ H$m‘mgmR>r ‘wbo, ‘wbr nm{hOoV. g§nH©$…
8898128399
{4085}

qH$Ob Am¶m g{d©gogbm doñQ>Z©gmR>r Am¶m, dm°S>©~m°¶, Zg© nm{hOoV. g§nH©$… 9322463312 {4081}

YZg§nÎmr, ¶eAmXa AmZ§X hogd© AmnU {‘idyeH$Vm. ñdV…‘Yrb gwáeº$sbm OmJ¥VH$ê$Z Am¶wî¶mM§ gmoZ§~Zdm. àdoe {dZm‘wë¶.
9323921238/ 9324381094
{4042}

10 hOmam§Mr bmM KoVmZm gaH$mar dH$rb AQ>Ho$V
Am¡a§Jm~mX, Vm. 26 - IwZmMr gmj KoD$Z IQ>bm àb§{~V Z Ro>dʶmgmR>r 10 hOmam§Mr bmM _mJÊmmè¶m A§~mOmoJmB© ¶oWrb ݶm¶mb¶mVrb gaH$mar d{H$bmg Jwédmar gH$mir AH$am dmOVm ˶m§À¶m XmbZmV a§JohmW nH$S>bo. H$mo_b gw^mîm gmamoH$ IyZ àH$aÊmmMr gwZmdÊmr nyÊm© H$am, ~hrÊm H$mo_b gw^mfMr gmj KoD$Z IQ>bm àb§{~V Ro>dy ZH$m, Aímr {dZ§Vr H$aʶmgmR>r H$mo_bMm ^mD$ {dbmg Zmam¶Êm T>mH$Êmo Jobm AgVm ghmæ¶H$ A{^¶moº$m (gaH$mar dH$sb) A°S>. bmbmgmho~ ZmZmgmho~ {ím§Xo ¶m§Zr ¶mgmR>r 10 hOma én¶m§Mr bmMoMr _mJÊmr Ho$br. A§~mOmoJmB© ¶oWrb gÍm ݶm¶mb¶mVrb gaH$mar dH$rb {ím§Xo ¶m§À¶m XmbZmV gmnim aMyZ ˶mbm 10 hOmam§Mr bmM KoVmZm bmMbwMnV nWH$mZo Jwédmar gH$mir JOmAmS> Ho$bo Amho. ˶m gaH$mar d{H$bm{déÕ A§~mOmoJmB© nmobrg R>mʶmV JwÝhm XmIb H$aʶmV Ambm AgyZ nwT>rb Vnmg IoS>H$a ho H$arV AmhoV.

hmD$g{H$ntJ H$m‘mgmR>r ‘wbo/‘wbr nm{hOoV. nJma 7000/- g§nH©$…
9320496448
{4218}

’«$s ZmoH$ar nm{hOo Agboë¶m {R>H$mUr ‘moR>çm g§»¶oV KaH$m‘mgmR>r ~mB©/‘wbJr/Hw$H$ nm{hOoV. 12/24 Vmgm§gmR>r Mm§Jbm nJma
9930926442
{3673}

aoñQ>m±aÝQ>gmR>r- Hw$H$ {S>brìhar ~m°¶ Am{U p³bZa nm{hOo, JmoaoJmd (doñQ>), ’$moZ Z§.- 9920202667/ 8976463500 {4072} aoëdo‘ܶo H$m°ÝQ´>°³Q>da hoëna ‘wbo/‘wbr AOªQ> nm{hOoV. nJma 6700/10,000/- (9920924189){4218}

B‘rQ>oeZ Ádobar n°H$s¨J H$m‘mgmR>r ‘wbr nm{hOoV. ZmJoída E§Q>aàmB©O, Jmim Z§~a-2, n{hbm‘mim, dH$sb B§S>ñQ´>r¶b BñQ>oQ>, dmb^Q>amoS>, JmoaoJmd (nyd©) 26851176/
26851362
{4040}

gaH$ma‘mݶ KarM ‘mb {‘³g H$am? {Xdgmbm 2500/H$‘dm. ‘mb’«$s. KanmoM ñdm‘r g‘W© ñQ>oeZg‘moa H$ë¶mU
9225695358/ 8879885510/ 9403604290 {4003}

S´>m¶ìha 5 dfm©Mm AZw^dr XmXa Vo Hw$bm~m amhUmam nm{hOo.
9594645045 SBI/AXIS/ICICI/HDFC 45000/- 7303698681
{3958}

H$mMoMr {~pëS>J (½bmg ’$gmS> ¨ p³bZtJ) gm’$g’$mB©gmR>r 20 hoëna nm{hOoV, d¶ 30 n¶ªV, nJma 6000, ‘{hݶmbm 4 gwQ>² Q>çm, H$m‘ gH$mir 9 Vo 6, aoëdonmg, AZw^d/{ejUmMr JaO Zmhr, ñnm¶Q>H$ p³bqZJ, o bmoAa naob 9820121342,
9870785313
{3847}

V-TECH {b{‘Q>oS>bm ITI B§{O{Z¶g© (6500/-) Am{U hoëna (5,500/-)

nm{hOoV. 126, lrOr BñQ>oQ>, gw^mfamoS>, OmoJoídar (nyd©) -02267580000
{3990}

gaH$ma‘mݶ KarM n°H$s¨J H$am {Xdgmbm 2500/- H$‘dm ‘mb’«$s KanmoM YZlr R>mUo- 64121437/
9224609965/ 9226703025
{4003}

n°qH$J/hoëna ‘wbo/ ‘wbr AOªQ> nm{hOoV nJma 6000/- 10000/(9619234120)
{4219}

‘ܶo Am°’$sgH$m‘ Ëd[aV ^aVr. - 18500/{64}

KmQ>H$mona‘Yrb ’$m‘m© H§$nZrbm 12dr, J«°Á¶wEQ> d nXdrYa ‘wbo/‘wbr nm{hOoV. d¶ 18 Vo 30 nJma 5000 Vo 10,000 n¶ªV. 9220415546/
9222136405
{4104}

MmaVmg KaH$m‘mgmR>r ‘wbJr nm{hOo. gm¶Z MwZm^Å>r nJma 2000/n¶ªV- 9869390137 {4236} {dH«$moirV Am°’$sg~m°¶ nm{hOoV. d¶ ‘¶m©Xm 30 df}, g§nH©$… 25785243/ Bbo³Q´>rH$b XþH$mZmgmR>r ‘wbo/ dm¶a‘Z Am{U BZìhQ>©a, dm°Q>a boìhb H§$Q´>mobagmR>r Q>op³Z{e¶Z nm{hOoV. ^oQ>m - ¶eXm B§Q>aàm¶Pog em°n- 2, Amo‘{edXe©Z gmogm¶Q>r, XmVmaH$m°bZr, ^m§Sy>n (nyd©)
9821047228 10/24
{4080}

gwdU©g§Yr!!! Ka~gë¶m H$m‘ H$ê$Z CËH¥$îQ> CËnÝZ {‘idm. {~OZog‘°Z, J¥{hUr, {dÚmWu{dH$s9773680396
{3368}

dgB© ‘Yrb ~rAa em°ngmR>r H$mD§$Q>a goëg‘Z H$‘ {S>brìhar ~m°¶ VgoM A{gñQ>§Q> ‘°ZoOa nm{hOoV. g§nH©$ - 9324383503 ({ejUmMr AQ> Zmhr ) {3796} hm°Q>ob gËH$ma, S´>r‘b°ÊS> {~pëS>¨J aoëdo ñQ>oeZg‘moa JmoaoJmd (nyd©) ‘w§~B©/Am{X˶ ZmH$moS>m EZ³bod, OwZm OH$mVZmH$m, qghJS> amoS>, nwUo ¶oWrb hm°Q>obgmR>r hoëna, doQ>a, ‘m§S>Urdmbm, {H$MZñQ>m’$, hmo‘{S>brìhar~m°¶ MnmVrgmR>r AZw^dr ñQ>m’$ nm{hOoV. nJma én¶o 4000 Vo 8000 (OodUmMr/amhʶmMr gmo¶) AmoiInÌ, ’$moQ>mo, ~m¶moS>oQ>mg{hV darb nζmda ^oQ>mdo. g§nH©$ 9987590989 CA hmoD$
{4074}

25783153 HDFC/AXIS

‘mhr‘ {d^mJmV Ho$~b/B§Q>aZoQ>H$[aVm AZw^dr/ JaOy ‘wbo nm{hOoV. 9892246921
{3986}

~±H$gmR>r 30 ‘wbo8000/- 32000/{4236}

‘wbr nm{hOoV.
8450984673

‘§Jbm 9768320836 gwdU©g§Yr KamV ~gyZ H$m‘ H$am, CËH¥$ï> H$‘mB©, J¥hrUr, ì¶mnmar, [aQ>m¶S>©, Zm¡H$aXma, nmQ>©Q>mB©‘, ’w$bQ>mB©‘
{3658}

^m§Sw>n‘ܶo Am¶wa bmB©’$ H§$nZrbm 60 ‘wbr/‘{hbm nm{hOo. {ejUmMr d d¶mMr AQ> Zmhr. nJmadmT> Ëd[aV hmoVo. nJma- 5500/-+ àdmgIM© ‘mo’$V g§nH©$… 9029183059/
7208031186 BANK
{3988}

A‘o[aHo$V Zm. S>m°. ‘Z‘mohZ qgJ ¶m§Zm g‘Ýg ~Omdco dm°qe½Q>Z, Vm. 26- ^maVmMo n§VàYmZ S>m°. ‘Z‘mohZ qgJ ¶m§Mm Mma {Xdgm§Mm A‘o[aHo$Mm Xm¡am gwê$ Amho. Zm. S>m°. ‘Z‘mohZ qgJ ¶m§Zm ¶oWrc EH$m g§ñWoZo ݶm¶mc¶mÛmao g‘Ýg ~Omdco AmhoV. Zm. S>m°. ‘Z‘mohZ qgJ ¶m§À¶m gwajm ajH$mH$S>o ho g‘Ýg XoʶmV Amco AmhoV. "Xr erI ’$m°a OpñQ>g'Zo ¶m~m~V CHANGE OF NAME ݶm¶mc¶mV ¶m{MH$m XmIc I, Bhiyaram H. Ho$cr Amho. ˶mV åhQ>co Suthar have Amho H$s, 1990 ‘ܶo S>m°. Changed my name ‘Z‘mohZ qgJ ho AW©‘§Ìr to Bharat H. Suthar hmoVo. ˶mdoir n§Om~‘Yrc residing at Nagpada, S.V.P. Road, 13th XheVdmX g§n{dʶmgmR>r Lane, Priya Darsani gwajm ajH$m§gmR>r ¶moOZm Bldg., 4th floor, ‘§Oya H$aʶmV Amcr. 2004 Room No.410, Mumbai 400 008 ‘ܶo Vo n§VàYmZ Pmco. as per Maharashtra erI{damoYr X§Jcr‘ܶo State Government gh^mJr Agcoë¶m Zo˶m§Zm Gazette No. dmM{dʶmV Amco Amho. (X-52731) dtd. 20-26 December, 2012. ‘mZdm{YH$mamMo Cëc§KZ Ho$ë¶mMm Amamon H$aʶmV Bhiyaram H. Suthar (Signature by old name) Amcm Amho.

KaH$m‘ ~o~rgmR>r ‘§w~B©/ ~mhoaJmdr ~mB©-‘wbr nm{hOoV.
{3983}

~moardbr¶oWo âb°Q>À¶m H$Ýgrb dm¶atJ H$aʶmgmR>r AZw^dr Bbo³Q´>rH$ dm¶a‘oZ nm{hOoV.
9699888986
{4088}

9769294925

gwdU©g§Yr Ka~gë¶m H$m‘ H$ê$Z CËH¥$ï> CËnÞ {‘idm, {~PZog‘°Z, J¥{hUr, {dÚmWu. g§nH©$ - gm¡. g§OrdZr 8898598207 {3636} 1000/- é ^ê$Z ^anya Z’$m Agboë¶m ’y$S> àmoS>³Q>Mm {~PZog Mmby H$am. g§{JVm- 9920513890/
9820415764
{3988}

TATA DOCOMO Am{U Relience gmR>r Telecaller ‘wb/‘wbr nm{hOoV. 8286252482 o
{3982}

ICICI/ BAJAJ/ MAHANAGAR GAS, {nH$An/ H$bo³eZgmR>r

AS>rM dfm©À¶m ‘wbrbm gm§^miʶmgmR>r ~mB© nm{hOo. nJma 3500/- doi 11-7 g§nH©$… bú‘U ^m½¶d§V, nmd©Vr ‘oÝeZ, ê$‘ Z§.27, XmXmgmho~ ’$miHo$amoS>, XmXa(nyd©),
9819812122/ 9920101055
{4201}

‘ܶo ‘wb-‘wbr nm{hOoV. o Xhmdr- J«Á¶wEQ> nJma. 5500/° 15500/AZw^dr-{~ZAZw^dr Mmbob ^oQ>m- 9867618751{4102}

10dr nmg ‘wbo nm{hOoV. g§Vmof…7620480183
{3982}

R>mʶmVrb ZdrZ H§$nZrbm 22 C‘oXdma Xhmdr, ~mamdr nmg/Zmnmg {d{dY nXm§gmR>r H$m¶‘ñdê$nr nm{hOoV. ’«$o eg©Zm àmYmݶ nJma 7000 Vo 31,000 g§nH©$… 9819778053/
9967318165
{4021}

BpÀN>Umè¶m§Zm Am°{’$g‘ܶo AZw^dmgmR>r AH$mD$ÝQ>g²Mo H$m‘ {eH$dy VgoM CA Mo ‘mo’$V ‘mJ©Xe©Z CnbãY. ñQ>m¶n±S> 6000/- g§nH©$ - 9322557816 {4076} hmD$g{H$ntJ H§$nZrH$[aVm ‘mH}$Q>tJ ‘{hbm, amD$S>tJ gwnadm¶Pa nwéf/ór, hmD$g{H$ntJ ‘wbo/‘wbr nm{hOoV!!! … 32977509 {4202}
24Vmg

H$m‘mgmR>r/S>oQ>mEÝQ´>rgmR>r na‘Z§Q> Xhmdr-J«°Á¶wEQ> ‘wbo-‘wbr nm{hOoV. nJma 7000/- -16000/^oQ>m ‘wbw§S>(doñQ>) 7498654858
BANK
{4102}

gVJwé B§Q>aàmB©O, hmD$g{H$ntJ H§$nZrbm Ywio/‘§w~B©H$[aVm AZw^dr gwnadm¶Pa d g’$mB© H$m‘Jma Ëd[aV nm{hOoV. ‘mo~mB©b 9820426010 g§nH©$… ³bm{gH$ nm°da ao{gS>oÝgr, Ao-qdJ, 211, {‘bZ g~do gmogm¶Q>r, ßbm°Q> Z§.56, TPS VI, g~do amoS>, gm§VmH«y$P (doñQ>), ‘§w~B©400054
{3977}

Am°’$sg‘ܶo ’$moZda qhXr/‘amR>r ~mobUmao ‘wbo/‘wbr AOªQ> nm{hOoV. 6000/- 10,000/(9819200248)
{4236}

~mB©H$ Mmb{dUmao nm{hOoV. (bm¶gÝg Amdí¶H$) g§nH©$…- (10.006.00) 9323747251/ 9920982783 {4306} doñQ>Z©H$[aVm {H$MZ hoëna Bbo³Q´>r{e¶Z, hmD$g{H$ntJ ¹$m°{bQ>r H§$Q´>mob nm{hOoV. 8286200305
{4236}

{~Zm Jw§VdUyH$ H$‘dm- 40,000/1,00,000/‘{hZm {dH«$‘ H$Vonyar09820527716/
09821782084
{3969}

XmXa ¶oWo AZw^dr, JaOy H$ma S´>m¶ìha nm{hOo. S>çQ>r 12 Vmg. w nJma 10000/- ^oQ>m- gH$mir 8-12. Am{dîH$ma ³bmgog, AemoH$m H$m°åßbo³g amZS>amoS> nmoñQ>Am°’$sgOdi, o XmXa (npíM‘) {4063} gm¶Z ¶oWrb Zm‘m§H$sV Roy's Saloon AZw^dr hoAa S´>ogg©, H$Q>a nm{hOoV. 9820438952/
24075058
{4204}

߶wZ Am{U H$m°å߶wQ>a Am°naoQ>a nm{hOo. S>m°.Hw$aoer, C.ST. ñQ>oeZOdi, OrnrAmog‘moa, 91 ‘moXr ñQ´>rQ>, ’$moQ>©, ‘§w~B©400001, ^oQ>ʶmMr doi 3.306.00. {4307} VoO Hw$arAg© (KmQ>Jo nmQ>rb J«n) w ¶m Zm‘m§H$sV Hw$arAg© H§$nZrH$[aVm {^d§S>r d H«$m°’$S>© ‘mH}$Q> (‘§~B©) w ¶m Am°’$sgH$[aVm {nH$An{S>brìharñQ>m’$ nm{hOo. Var Vm~S>Vmo~ g§nH©$ H$amdm. {^d§S>rlr.ndma - 8975754811, lr.‘hoe- 9324010013, H«$m°’$S>© ‘mH}$Q> (‘§~B©)- lr. PmamnH$aw
23410665, 8975754816{4308}

¶eñdr CÚmoOH$ ~Zm Amnë¶m ‘ohZVrZo H$‘dm. A{ZéÕmXmXa- 8652643434, ~moardbr9702968686
{4085}

Zoê$i, R>mUo, ~moardbr, Hw$bm~m ¶oWo Qw>arñQ> H§$nZrbm S´>m¶ìha nm{hOoV. g§nH©$… 9833866890 {3874} A§YoarVrb Zm‘m§H$sV Hw$ar¶a H§$nZrbm AZw^dr Am°’$sg A{gñQ>§Q> ‘°ZoOa d S>oQ>mEÝQ´>r Am°naoQ>a nm{hOoV.
9619595954/ 9167534584
{4236}

boS>rO ã¶wQ>rnmb©agmR>r AZw^dr ã¶wQ>r{e¶Z nm{hOoV. ‘hmdraZJa H$m§{Xdbr npíM‘ 8976600091/
8976600092
{3970}

KaH$m‘mgmR>r ~mB©, ‘wbJr nm{hOoV. AmH$f©H$nJma. "ehm',

12/24 Vmg noe§Q>Mr godm Zg}g, dmS>©~m°¶, ñdrng© nm{hOoV. 9224401364
{2978}

666, AmXe©ZJa, A§Yoar (npíM‘) 26741812/ 9167111357/ 8976818597 {4085}

ñdV…Mm ì¶dgm¶ gwê$ H$am {dZm ^m§S>db M¡Z {gñQ>r‘ Zmhr. Xa‘hm H$‘rVH$‘r- 10,000/- H$‘dm. J¥{hUtZm/{dÚmWvZm àmYmݶ. nÎmm… 11/26 noê$ H§$nmD§$S> Mmi bmb~mJ, qMMnmoH$ir (BñQ>),
65707032/ 8108291929/ 9022233393 {4236}

Direct SBI ~±Ho$V Am°’$sgH$m‘mgmR>r ‘wbm-‘wbtMr ^aVr. 16000/- + PF g§nH©$… 9324199950 {4019}

Ltd. H§$nZrbm H$m°å߶wQ>a Am°naoQ>a ~°H$Am°’$sg A{gñQ>§Q> ‘wbo-‘wbr nm{hOoV. 9029782234 {3965}

Hw$ar¶a‘ܶo H$m§{XdbrgmR>r {S>brìhar ñQ>m’$ nm{hOoV. nJma 6000/-10,000/9702215992 9594187372/
{3939}

B‘rQ>oeZÀ¶m H$m‘mgmR>r ‘wbr nm{hOoV. Eb’$sñQ>Z/naob ñQ>oeZOdi. g§nH©$… 9619060333/
9223455498
{4091}

H$O©{df¶H$
LIC,NSC,KVPnm°{cgrda 75n¡goì`mOmZo

pñà¨J S>o‘ܶo à{ejUmWugmR>r ^aVr Amho. H$‘mB©- 10,000-16,000 ‘{hZm. {ejU- 10dr- 12dr/ A§S>a J«°Á¶wEQ>. ‘mo’$V amhʶmMr gmo¶- 8976643450 {3844} nm{hOoV H$bo³eZ/Am°’$sg~m°¶/ H$m°å߶wQ>a Am°naoQ>a [agoße{ZñQ>/ hoëna/ {g³¶w[aQ>rJmS>©/ S´>m¶ìha
9619183669
{3965}

‘§w~B©gmR>r H$m°ÝQ´>°³Q>da M/F aoëdo^Vu gd©nXm§gmR>r 10,000/- 20,000/g§nH©$… 8652649565 {3774} R>mUogmR>r Hw$arAa H§$nZrbm R>mUo, S>m|{~dbr, H$ë¶mU, CëhmgZJa, A§~aZmW, ~XbmnyagmR>r {S>brìhar ~m°B©O d EO§Q> nm{hOoV. S>obr d AmR>dS>çmMo no‘|Q>. g§nH©$…
9930395209/ 9223426008
{4051}

~moardbrgmR>r Hw$arAa H§$nZrbm ~moardbr, Xhrga, H$m§{Xdbr, ‘mbmS>, JmoaoJm§d, ‘ramamoS> d ^m¶§XagmR>r AZw^dr {S>brìhar ~m°B©O nm{hOoV. S>obr d AmR>dS>çmbm no‘|Q> {‘iob. g§nH©$… 9221329375/
9224313433
{4059}

Amem gOuH$b Am{U ‘°Q>aZoQ>r hm°ñnrQ>bH$[aVm à^mXodr ¶oWo Zg}g/ Am¶m Ëd[aV nm{hOoV. S>m°.{hVoe9821662821
{4057}

Ltd. H§$nZrbm Ëd[aV ‘wbo/‘wbr nm{hOoV. nJma- 7500/- 15000/9967844407
{3965}

EH$ (SC) àdJm©Vrb d Iwë¶m àdJm©Vrb (B.A.B.Ed./ B.Sc.B.Ed.) ‘amR>r d {dkmZ/ J{UV {df¶m§gmR>r H$m¶‘ VÎdmdarb {ejH$ nXo ^amd¶mMr AmhoV. C‘oXdmam§Zr AO©, e¡j{UH$ H$mJXnÌ, OmV à‘mUnÌ, d¡YVm à‘mUnÌm§gh Jwédma {X.03/10/2013 amoOr Xþ.1 Vo 4 ¶mdoioV ‘w»¶mܶmnH$, g‘Vm {dÚm ‘§{Xa, naoamdmS>r, ‘mo{hbr pìhboO, gmH$sZmH$m, ‘§w~B©72 ¶m§Zm à˶j ^oQ>mdo. {4229} MM©JQ> Vo H$m§{Xdbr d ìhrQ>r Vo o {dH«$moirH$[aVm hmD$g{H$ntJ ‘wbm§Mr ^aVr (ßbog‘|Q> Zmhr) nJma 7000 Vo 7500 (PF+ ESIC+ ~moZg + 1 gwQ>² Q>çm§Mm nJma) A1 hmD$g{H$ntJ {g{ÕgXZ {~pëS>J, Am°’$sg Z§.4, ¨ {’$Vdmbm amoS>, Eb{’$ñQ>Z (npíM‘)
24301150/ 9769136368{4227}

XmXa ßbog‘|Q> Am°’$sg‘ܶo ’$moZ [a{gìh H$aʶmgmR>r AOªQ> ‘wbr nm{hOoV. 5000/- 10,000/(9702639819)
{4236}

Vm~S>Vmo~ H°$eH$O© XmXa npíM_ (gmd§V) 9222497306/9322603805 {3740}
LIC nm°{cgrda 75n¡go ì`mOmZo H°$eH$O© (LIC ‘ܶoJhmZ nm°brgrda nwÝhmH$O©)

amer ^{dî¶
‘of - ñdV…Mm {ZU©¶ nwÝhm VnmgyZ nmhUo Amdí¶H$ Amho. g§VVrÀ¶m ‘mJʶm§H$S>o Xþbj Z H$aVm © ˶m§Zm ZrQ> g‘OmdyZ KoUo {hVmMo R>ab. H$‘r l‘mV o A{YH$ bm^ hmoVrb. d¥f^ - H$m¡Q>w {~H$ § AS>MUrg gm‘moao Omdo bmJbo. H$mhtZm AMmZH$ YZbm^mMo ¶moJ. ݶm¶mb¶rZ {ZH$mb bm§~Urda nS>Vrb. {‘WwZ - {‘Ìm§H$Sy>Z n¡go KoUo d XoUohr Q>mimdo. n¡emÀ¶m ì¶dhmamV {Xbobo g„o ’$m¶ÚmMo R>aVrb. AH$maU qMVm Amamo½¶ {~KS>{dʶmg H$maUr^yV R>aVrb. H$H©$ - ñdV…~ÔbÀ¶m AdmñVd H$ënZm EoZ doig o KmV H$aVrb. ^md§S>m~amo~a § H$mhr VS>OmoS>r H$amd¶mg bmJVrb. {H$aH$moi dmQ>Umè¶m g‘ñ¶m Ìmg XoVrb. qgh -H$moUmer IaoImoQ>o H$aʶmÀ¶m ^mZJS>rV nSy> ZH$m. Owݶm AS>MUtZm AMmZH$ gH$mamË‘H$ diU bmJob. {H$aH$moi dmQ>Umè¶m g‘ñ¶m Ìmg XoVrb. H$ݶm - Vw‘À¶m AnojZgma BVa dmJVrbM ow Ago Zmhr. AmnU dmJVm Vo MyH$ H$s ~amo~a Agm g§^‘ « {Z‘m©U hmoBb. ZdrZ H$ënZm, © ZdrZ ¶moOZm am~dmb.

ewH«$dma, 27 gßQ>|~a>,> 2013
Vyi - gH$mamË‘H$ Ñ{ï>H$moZ R>dʶmg ñdV…Mr o àJVr gmYy eH$mb. CËnÞmV ^a Q>mH$ʶmÀ¶m Ñï>rZo Ho$bobo à¶ËZ ¶e XoVrb. d¥píMH$- Xþgè¶mg Jmoï>r nQ>dZ y XoVmZm AmJ«hmnojm gm‘§Oñ¶ à^mdr R>ab. H$Om©Mr, ~±H$o Mr o H$m‘o ‘mJu bmJVrb. àdmg H$m¶©gmYH$ hmoVrb. YZw - J¥hgm¡»¶ gwYmaob. ^mJrXmam~m~V J¡ag‘O {Z‘m©U H$aʶmMo BVam§Mo à¶ËZ ¶eñdr hmoUma ZmhrV. ‘ZmOmoJVr IaoXr H$ê$ eH$mb. ‘H$a - ì¶dgm¶mV VmËnwa˶m ^m§S>dbmgmR>rMo à¶ËZ ‘mJu bmJVrb. ì¶dgm¶mVrb KQ>Zm§‘io w ‘ZmMm CËgmh dmT>b. o H$m¡Q>w {~H$ ñVamda g‘mYmZ § XoUmè¶m Jmoï>r KS>Vrb. Hw$§ ^ - {ZU©¶ KoVmZm AY©dQ> d MwH$sMr ‘m{hVr ZwH$gmZ H$adob. Am{W©H$ AS>MUt‘wio WmoS>m VmU dmT>ë¶mgmaIo hmoBb. H$‘r © H$ï>mV n¡gm Mm§Jbm {‘iob. ‘rZ Owݶm AS>MUtZm AMmZH$ gH$mamË‘H$ diU bmJob. OmoS>rXmamÀ¶m ^mdZm§Mm {dMma H$amdm bmJob. VéUrVéUtZm ào‘àH$aUmV ¶e {‘iob. - g§O¶ ‘Zmoha

XmXa, (dmZIoS)9987671170 {3876} >o noñQ> H§$Q´>mobgmR>r H$m‘Jma nm{hOo. nJma+ JmS>r^mS>m. 02261383312/ 9223187129
{4302}

LIC, NSC, KVP nm°brgrda 75n¡go

ì`mOXamZo 15{_{ZQ>m§‘Ü`o H°$eH$O© XmXa (nmQ>rb) 9920762168 9323880443 {4028}

H$ë¶mU‘ܶo 24 Vmg KaH$m‘mgmR>r ~mB© nm{hOo. (XmoZ ‘mUgo) g§nH©$…
9322280902
{4089}

OmoaXma ^Vu {g³¶warQ>rJmS>©, gwnadm¶Pa, ~mD$Ýga, boS>rO JmS>© nm{hOoV. - 9594825907/ {4047} 9594825948 ’«$s Om°~ XmXa H$m°bg|Q>a‘ܶo ‘wb/‘wbr o AOªQ> nm{hOoV. nJma 7500/15000/- g§nH©$… 9699894778/
9773250860
{3989}

Z°eZbmB©O ~±Ho$À¶m H$bo³eZgmR>r AZw^dr Q>obrH$m°bg©+ pñH$nQ´>oga/ {’$ëS> Ep³P³¶wQ>rìh nm{hOoV. nJma+ BÝgo{Q>ìh. 33/Eb, ê$‘-93, E{bPm~oW AnmQ>©‘|Q>g‘moa, ~rE‘ ‘mJ©, ñQ>oeZOdi, Eb{’$ñQ>ZamoS> (npíM‘) 9819521012 {4085} OodU-ZmíVm ~ZdUmao Hw$H$, ‘moardmbm Am{U ‘mo~mB©b [anoAa H$aUmam nm{hOo. 9869317017/
9702816547
{4225}

’$moQ>©gmR>r Hw$arAa H§$nZrbm g|Q´>b, doñQ>Z© Am{U hm~©agmR>r {S>brìhar ~m°B©O nm{hOoV. ~±Ho$À¶m MoH$~wH$ AOªQ> {S>brìhargmR>r {S>brìhar ~m°B©O nm{hOoV. nJma 5000 Vo 8000 aoëdonmg d Q´>°ìhbtJ {‘iob. g§nH©$ ’$moQ>© Am°’$sg… 137/139 ‘moXr ñQ´>rQ>, Oogr¶m hmD$g, 2am ‘mim, ’$moQ>©, ‘§w~B©-1. XÿaÜdZr…
66315840/ 66105534 {4051}

A§Yoar {gßP‘ܶo Ádobar H§$nZrgmR>r Q´>oZr (d¶ 18-22) ‘wbo/‘wbr Am{U MoH$a/’$m¶ba/nm°brea nm{hOoV. g§nH©$… 28292677/ 28292678
{3993}

Accomadation Available
BORIVALI IC COLONY 2BHK 1000. 1.05 cr. 4th FLOOR NO LIFT FUTURE R E D E V L O P M E N T 9867667599/ 9833028988
{4223}

nrgr~r, EgE‘Q>r gmoëS>atJH$[aVm AZw^dr ‘wbr nm{hOoV. g§nH©$…
9821099114/ 26864278

R>mUo¶oWo bú‘rqàQ>tJ àogH$[aVm AZw^dr {S>Q>rnrAm°naoQ>a, hoS>b~J© 19x25 qgJbH$ba ‘{eZqàQ>g©, ~m°¶ba, ‘pëWboW 11x17 qàQ>g©, ~mBªS>a hoëng© ‘wbonm{hOoV.
9892763998
{4309}

{gÕQ>oH$ Bbo³Q´>m°{Z³g, JmonmihmD$g Am¶~r nQ>ob amoS>, JmoaoJmd (nyd©)
{3971}

Situation Vaccant
Required Dataentry Operator (Navimumbai/ Mumbai) Computer Typing 25 wpm, Shift Job Bank Customer Relationship Executive & Marketing (Mumbai/ Navimumbai). Male Graduates Only. TelecallersFreshers welcome. ContactUNITEC 66102684/ 8976028372/ 8976028373/ 8976028375 {3982} DATAENTRY OPERATORS WITH 40 WPM REQUIRED IN DAHISAR CALL ON : 28944001 / 9619742335
{4220}

Jw§VdUyH${df¶H$ joÌmV Jw§VdUyH$ H$ê$Z OmñVrV OmñV Z’$m {‘idm. Jw§VdUyH$ é.125/- nmgyZ gwê$. H$m§Owa‘mJ©9773976137/ XmXa- 9967730903/ Zdr‘§w~B©
"Agriculture" -9833105628
{3849}

{dbonmb} ¶oWo ~«ÝS>S> Jma‘|Q> ° o emoê$‘gmR>r goëg‘Z/ hoëna nm{hOoV. g§nH©$… 9867713471 {4212} A§Yoar {gßP Ádobar H§$nZrgmR>r {eH$mD$ Xhmdr/~mamdrnmg/ Zmnmg ‘wbo, ‘wbr nm{hOoV. d¶- 18 Vo 25. g§nH©$- 9004303836{4060} {ddm{hV {’$‘ob Am°’$sg A{gñQ>§Q> Am{U hoëna nm{hOoV. g§nH©$…
9321766095/ 9320176123
{3964}

~moardbr [aQ>ob XþH$mZmV H$m‘mgmR>r ‘wbr nm{hOoV. (nyU©/AY©doi)
9987290240
{4224}

H$idm nm{hOo.

n§MH$‘©gmR>r boS>rO H$m‘mMr doi 10-1
{65}

(9821113645)

~moardbr‘ܶo boS>rO ã¶wQ>rnmb©aH$[aVm AZw^dr ã¶wQ>r{e¶Z+ hoaS´>ga nm{hOoV. o
9821150694/ 9819684178 28915524/
{3988}

Kar~gyZ ’$moZda ~mobm Am{U ‘{hZm 6000/- 25000/- H$‘dm
9833052379
{4223}

nm{hOoV {S>brìhar~m°¶ {’$ëS>dH©$gmR>r Am°’$sg ~moardbr28914002/04 HDFC/ AXIS
{4219}

S´>m¶pìh¨J{df¶H$ àm¶ìhoQ> JmS>r Mmbdm hmVgm’$ H$am 100% g§nyU© S´>m¶ìha ìhm. ’$ZmªS>rg 9869817600 ^m¶Iim (npíM‘) {3851}

5ñQ>ma hm°Q>ob‘ܶo hmD$g{H$ntJ/ doQ>a H$m‘mgmR>r ^anya ‘wbo nm{hOoV. nJma 6000/- 12000/- {ejUmMr AQ> Zmhr. amhʶm ImʶmMr gmo¶.
9930676434/ 9833927143
{4224}

~±H$gmR>r 30 ‘wbo
8000/- 32000/{4220}

‘wbr nm{hOoV.
8450984673

H$m°bg|Q>a nmQ>©/’w$bQ>mB©‘ ~moardbr, A§Yoar 9773203206 R>mUo, ^m§Sw>n
9773203208
{4201}

‘m°b/H°$’o$ H$m°’$sS>o‘ܶo ‘wbo/‘wbr AOªQ> nm{hOoV. nJma 600010,000/- 9702620737 {4201}

Faculty for MS-CIT, DTP, Tally Am{U ‘mo~mB©b [anoAa H$aUmam nm{hOo. 9869317017/ {4225} 9702816547 HDFC/ ICICI

aoS>r‘oS> H$nS>çmÀ¶m H$maImݶmV hoëna/Bórdmbo nm{hOoV. ^oQ>m- 12 Vo 2 amOw^mB© haJmoqdXmg XþH$mZ Z§.8, é~r AnmQ>‘Q> E‘ìhr amoS>, {demb © | hm°bOdi, A§Yar B©ñQ>, ‘§.69{3963} o w Zm‘m§H$sV/hmD$g{H$ntJ H§$nZrH$[aVm
HR. ASSIT./ACC.ASSIT/ OFF. ASSIT (doñQ>Z©) amD$ÝS>a/

‘wbJr, Am°’$sg g’$mB©gmR>r, ZD$ghmMo 6000 XmXa. 9323630244 Xhm-nm§MMo 5000. {4231} Am°’$sggmR>r ‘wbo nm{hOo. {Z˶mZ§X ZJa 4 {~pëS>¨J Z§.2, ê$‘ Z§.39, d¡^d hm°Q>obÀ¶m g‘moa, A§Yoar nyd©69. Tel.: 26831791 {4221} A§Yoar (nyd©) ZoëH$moOdi hmD$g{H$ntJ, AmD$Q>S>moa H$m‘mgmR>r ‘wbJm/‘wbJr nm{hOo.
9867275486
{4230}

{’$ë‘{df¶H$
"àdoe H$am' A°S>g²/{’$ë‘g² {g[a¶bgmR>r nm{hOoV. bhmZ ‘wbr/‘wbo/nwéf- 9987535284/
9821425284
{4105}

Ho$~b TV Am{U BÝQ>aZoQ> Q>op³Z{e¶Z nm{hOoV. ‘mbmS> (doñQ>).
9619270009
{4201}

‘wbo-‘wbr

Am°’$sg H$m‘mgmR>r (na‘Z§ÝQ>Om°~)-

22500/- 8237410758 {4224} HDFC/SBI/ ICICI ~±H$ H$m‘mgmR>r 8500/- 45000/9860078391 {4223}

gwnadm¶Pa (doñQ>Z©/g|Q´>b) nm{hOoV. g§nH©$… 28671545/
28671443
{4214}

Wanted 50 Telecallers Borivali Office Full Training Good Growth Graduate/ Undergraduate/ Fresher Apply. Start 6000/- 18000/PM. Call Trupti 8356000333/ 8355883355 {4214} WANTED SISTER & AAYABAI IN BHAYANDER HOSPITAL EXCELLENT SALARY 9820012410 {4021}

Om{hamV{df¶H$
H$‘rXamV Om{hamV OmñV [añnm°Ýg {‘idm. ì¶dgm¶ dmT>dm. [a¶mo A°S>g- 9870915797 {3963} gd©M d¥ÎmnÌm§V!!! Ka~gë¶m, Am°’$sg‘YyZ!!! pñH$‘gh! Om{hamVtgmR>r Zohm EOÝgr.
29275032, 9833341264{3937}

R>mUo, H$m§{Xdbr, XmXa, J«°ÝQ>amoS>bm hmD$g{H$ntJ H$m‘mgmR>r ‘wbo/‘wbr nm{hOoV. nJma 6500-7500, PF, ESICMr gw{dYm. 9320163470
{4201}

AOªQ> ^aVr

Am°’$sg H$m‘mgmR>r ’«$o ea ‘wbo nm{hOoV. {ejU-~rH$m°‘. AmH$f©H$nJma. JmS>r Mmb{dVm ¶oUmè¶mg àmYmݶ. d¶ 18 Vo 27. ~m§Ðm Odinmg amhUmam.
9920023979/ 9819384145/ 9769669422/ 65520575{4065}

{dama ¶oWo {ga°{‘³g emoê$‘gmR>r ‘mH}$Q>tJ H$aʶmgmR>r ~mB©H$ AgUmao ‘wbo nm{hOoV. 9324127493 {4106} {Xdgm Am{U amÌrH$[aVm VmËnwa˶m H$mimgmR>r S>oQ>m EÝQ´>r Am°naoQ>a nm{hOoV. 9619194353 {4213}

A§Yoar (B©.) pñWV EH$m ObX dmT>Umar J°aoO CnH$aU H§$nZrbm ‘ohZVr Am{U B©‘mZXma 춺$s¨Mr JaO Amho. I.T.I. {e{jV g{d©g B§Or{ZAa Am{U ñQ>moa ³bmH©$ (Am°Q>mo‘mo~mB©b joÌmMm AZw^d AgUo Amdí¶H$) nJma AZw^d Am{U j‘VoÀ¶m AZwgma BÀNw>H$ ì¶qº$Zr nyU© ~m¶moS>oQ>mghrV g§nH©$ gmYm. Technovate Inc. 7/C, nr.nr.amoS>, A§Yoar (B©.), ‘§w~B©69. ‘mo~m.… 9820147916/
28353774
{4108}

H§$nZrbm gd} hoVy gd©amÁ¶mVrb ‘ohZVr ‘hÎdH$m§jr ‘wbmMr erK« Amdí¶H$Vm H$‘dm 8000/- -10,500/- amhUo+ ImUo + ‘o{S>H$b’«$s g§nH©$ - KmQ>H$mona - 25006101 / 9619296101
ESG
{3965}

Zm‘m§H$sV hmD$g{H$ntJ H§$nZrgmR>r ^m§Sw>n (n.) ‘m°bH$[aVm hmD$g{H$na nm{hOoV. AmH$f©H$ nJma PF, ESIC ghrV. g§nH©$… 9320102890/
9320102892
{4214}

AZw^dr PWD dm¶a‘Z, Bbo³Q´>r{e¶Z nm{hOoV. bm¶gÝg Amdí¶H$. Im‘H$a9820026436/ 23858520
{4232}

Business Offer
50-100 RS. PER PAGE ON/OFFLINE DATA ENTRY COMPUTER AND PAPERWORK DAILY/ WEEKELY PAYMENT 9372475551/ 9324150808
{4030}

dgB©gmR>r Hw$arAa H§$nZrbm dgB©{dama, Zmbmgmonmam, nmbKa, S>hmUy, ~moB©gagmR>r AZw^dr {S>brìhar ~m°B©O d EO§Q> nm{hOoV. S>obr d AmR>dS>çmbm no‘|Q> {‘iob. g§nH©$…
9892591813/ 9224313433 9223426008/
{4051}

[abm¶Ýg‘ܶo ‘wbo/‘wbr AOªQ> nm{hOoV. nJma 6000/- 10,000/g§nH©$… 9702621740 {4223}

~±H$ H$m‘mgmR>r AOªQ> nm{hOoV XhmdrJ«Á¶wEQ> ‘wb-‘wbr. nJma 7000° o
13500/- 9867618591
{4003}

‘ëQ>rZ°eZb H§$nݶm, ’$m°aoZ ~±H$m§‘ܶo hmD$g{H$ntJgmR>r JaOy, ñ‘mQ>© ‘wbo/ VéUr nm{hOoV. n‘©ZÝQ> ZmoH$ar, PF, ‘oS>rH$b, ~moZg, 21 {Xdg dm{f©H$ ^anJmar aOm, dfm©bm XmoZXm nJmadmT>. AZw^dr hmD$g{H$ntJ gwnadm¶Pg© nm{hOoV. ~m¶moS>oQ>m, aoeZH$mS>©, ’$moQ>mo, bmB©Q>~rbghrV ^oQ>m- ‘mñQ>a nm°{beg© àm.{b., gw{MVm gmogm¶Q>r, H$m{bZm pìhboO, dobHo$Aa hm°pñnQ>bOdi, gm§VmH«y$P (nyd©) 26664899/
9833988066
{3865}

ìhoar{’$Ho$eZgmR>r ‘wbo nm{hOoV. A§Yoar nyd©-npíM‘. g§nH©$…
9321588881/ 9321788881
{4231}

Á¶mo{Vf{df¶H$
JUnVr Á¶mo{Vf- 1 Vmgm§V {ZH$mb, Hw§$S>br, {ddmh¶moJ, ^m§S>U, bdàm°ãbo‘ ñnoem{bñQ> H$m§{Xdbr ñQ>oeZOdi9167589282 ({’$g 25/-) {66} ZmoH$arY§Xm, J¥h³boe, ào‘{ddmh, derH$aU, VbmH$, ‘wR>H$aUr, OmXÿQ>moUm (ñQ>oeZg‘moa) M|~ya 9820306514
{3797}

dmMH$m§Zm gyMZm
X¡{ZH$ "ZdmH$mi' dV©‘mZnÌmV à{gÕ Pmboë`m Om{hamVr§À`m gË`Vo~m~V X¡{ZH$ "ZdmH$mi'Mr H$moUVrhr O~m~Xmar Zmhr. dmMH$m§Zr ñdV… nS>VmiUr H$ê$Z ñdV:À`m O~m~XmarZo {ZU©` ¿`m`Mm Amho, `mMr Zm|X ¿`mdr. -_°ZoOa, "ZdmH$mi'

~mhoaJmdr OmUmè¶m ‘oU~˶m Ka ~gë¶m ~ZdyZ Vwåhr amoO 1000 H$‘dy eH$Vm. ‘oU~Îmr ~Z{dʶmMm gmMm Vwåhmbm ‘mo’$V {‘iob. g§nH©$… am°{~Z E³gnmoQ>© EÊS> BånmoQ>©g², {Q>iH$ZJa, M|~ya- 400089. ’$moZ- 9619467326 {4234}

Work from home, 2 to 3 hrs a day and make great income. All training and support given. 8080643180/ 9022586463
{4112}

_§w~B© ewH«$dma, 27 gßQ>|~a> 2013

3

WmoS>³¶mV . . .
AH$moë¶mV 624 emim§Mr VnmgUr
AH$mobm, Vm. 26 - AH$mobm {Oëøm‘ܶo Amamo½¶ Im˶mZo 624 emim§‘ܶo ‘mohr‘ am~dyZ {dÚm϶mªMr VnmgUr Ho$br. ¶m‘ܶo 14 hOma {dÚmWu {d{dY AmOmam§Zr ÌñV Agë¶mMo Amamo½¶ VnmgUr‘ܶo AmT>iyZ Ambo Amho. ˶m‘wio qMVmhr 춺$ Ho$br OmV Amho.

‘moXr ¶m§Zm d¶mÀ¶m AmR>ì¶mdfu am. ñd. g§KmV AmUUmao gmVmè¶mMo BZm‘Xma gmVmam, Vm. 26 - ^mOn n§VàYmZnXmMo C‘oXdma d JwOamVMo ‘w»¶‘§Ìr Za|Ð ‘moXr ¶m§À¶m ~mb‘Zmda g§ñH$ma H$aUmè¶m§‘ܶo gmVmamÀ¶m gwnwÌ Agbobo bú‘Uamd BZm‘Xma ¶m§Mohr Iyn ‘moR>o ¶moJXmZ Amho. ‘moXr ¶m§Zm d¶mÀ¶m AmR>ì¶m dfu amï´>r¶ ñd¶§godH$ g§KmV AmUʶmMm à¶ËZ ˶m§Zr Ho$bm hmoVm, Aer ‘m{hVr AmVm nwT>o Ambr Amho. XþîH$mir IQ>md Vmbw³¶mVrb amï´>r¶ ñd¶§godH$ g§KmMo {Zð>md§V àMmaH$ bú‘Uamd BZm‘Xma ¶m§Mo ~mbnU IQ>md‘ܶoM Jobo. nwUo ¶oWo ~r.E.Eb. Eb. ~rMo {ejU nyU© Ho$ë¶mZ§Va ˶m§Zm g§KmMo àMmaH$ åhUyZ JwOamV ¶oWo nmR>{dʶmV Ambo hmoVo. ˶m{R>H$mUr Ad¿¶m AmR> dfmªÀ¶m Za|Ð ‘moXr ¶m§Zm ˶m§Zr g§KmÀ¶m g§ñH$ma {e[~a d H$dm¶VrgmR>r àmoËgm{hV Ho$bo. AmOhr Amnbo amOH$s¶ Jwê$ åhUyZ Za|Ð ‘moXr ho BZm‘Xmam§Mo ñ‘aU H$aVmV. amï´>r¶ ñd§¶godH$ g§KmÀ¶m ghH$ma ^maVr ¶m g§ñWoZo bú‘Uamd BZm‘Xma ¶m§À¶m ZmdmZo EH$ nwañH$mahr gwê$ Ho$bm Amho. gmVmam {OëømMo gwnwÌ Agboë¶m BZm‘Xma ¶m§Mm amï´>r¶ ñd¶§godH$ g§KmÀ¶m OS>UKS>UrV Iyn ‘moR>m hmV^ma Amho. JwOamV‘ܶo àMmaH$ åhUyZ H$m¶© H$aVmZm ˶m§Zr Za|Ð ‘moXr ¶m§À¶mgh e§H$aqgh dmKobm, Ho$ew^mB© nQ>ob d Xmoer, ‘H$dmZm ¶m g§KmÀ¶m H$m¶©H$˶mªZm KS>{dbo Amho. BZm‘Xmam§À¶m ¶m H$m¶m©Mm Jm¡ad V‘m‘ gmVmamH$am§§À¶m ‘Zmbm COmim XoUmam Amho, Aem eãXmV amï´>r¶ ñd¶§godH$ g§KmMo g§O¶ H$moëQ>H$a, ‘Yw gañdVr ndma, A{OV Hw$~oa d ‘mݶdam§Zr ^mdZm 춺$ Ho$ë¶m AmhoV. gmVmè¶mVrb AZoH$OU JwOamVÀ¶m {dH$mg H$m¶m©V hmV^ma bmdV Amho.

JUoeH$a ¶m§Zm A{^¶§Vm ‘wa~mS> ~mOmanoR>oV hadboë¶m r {Xdgm§Zr ë¶m JwUJm¡ad nwañH$ma ‘wb~mS>,nmM - ‘wa~mS> ehamVrbgmnS>^aUmè¶m ‘wa Vm. 26 ewH«$dmar na^Ur, Vm. 26 - ‘hmamï´> A{^¶§Vm goZoÀ¶mdVrZo XoʶmV ¶oUmè¶m A{^¶§Vm JwUJm¡ad nwañH$mamgmR>r na^Ur ¶oWrb ‘hm{dVaU H§$nZrMo AYrjH$ A{^¶§Vm gwaoe JUoeH$a ¶m§Mr {ZdS> H$aʶmV Ambr Amho. Am¡a§Jm~mX ¶oWo ‘m¡bmZm AmPmX [agM© g|Q>a‘ܶo 6 Am°³Q>mo~a amoOr ‘mݶdam§À¶m CnpñWV ¶m nwañH$mamMo {dVaU hmoUma Amho. na^Ur {OëømV gdm©{YH$ drO JiVr d Mmoar hmoV AgVmZm AYrjH$ A{^¶§Vm gwaoe JUoeH$a ¶m§Zr nXmMr gyÌo hmVr KoVë¶mnmgyZ ¶m àH$mambm Amim KmVbm. AmR>dS>o ~mOmamgmR>r Amboë¶m ‘m¡Oo ’$Ugmobr dmS>r ¶oWrb ‘Zrfm aKwZmW ‘wH$Uo (16), gmYZm bú‘U ‘wH$Uo (17) gmoZr ‘wHw§$X ‘wH$Uo (15) d àH$me gwaoe OmYd (10) ¶m ~mOmamgmR>r Amboë¶m VrZ ‘wbr d EH$ ‘wbJm ~onÎmm Pmbm hmoVm. ˶m ha{dë¶mMr VH«$ma VmB© aKwZmW ‘wH$Uo (45) ¶m§Zr ‘wa~mS> nmobrg R>mʶmV Ho$br hmoVr. ‘mÌ gVV emoY KoVë¶mda 25 gßQ>|~a amoOr dan ¶oWo EH$m ZmVodmB©H$mH$S>o Agë¶mMo AmT>iyZ Amë¶m. ehamVyZ ¶m Aënd¶rZ ‘wbr ~onÎmm Pmë¶mZo AZoH$ MMmªZm CYmU Ambo hmooVo. ‘mÌ ¶m ‘wbr gwIê$n gmnS>ë¶mZo ¶m MMm© g§në¶m.

IoS> EgQ>r ñWmZH$mV {d{dY g‘ñ¶m
^aUo-IoS>, Vm. 26- IoS> EgQ>r, ñWmZH$mÀ¶m AmdmamV àdmem§Zm {d{dY g‘ñ¶m§Zm Vm|S> Úmdo cmJV Amho. n[agamV H$Mè¶mMo gm‘«mÁ¶ ngaco Amho. ˶mM~amo~a {nʶmÀ¶m nmʶmMr Q>mH$s AñdÀN> AgVo, Ago àdmem§Mo JmèhmUo Amho. àdmem§À¶m {d{dY g‘ñ¶m§Mr Ëd[aV XIc KoʶmV ¶mdr, Ago ZmJ[aH$m§H$Sy>Z gm§JʶmV ¶oV Amho.

dmS>çmVrb C‚m¡Zr JmdmV drO Zmhr dmS>m, Vm. 26 - R>mUo {OëømVrb Am{Xdmgr VmbwH$m åhUyZ AmoiIë¶m OmUmè¶m dmS>çm§‘ܶo AgUmè¶m C‚m¡Zr JmdmV ñdmV§Í¶mÀ¶m 65 dfmªZ§Vahr drO Zmhr. ¶m JmdmV drO XoʶmMr AmídmgZo Jobr H$mhr df} XoʶmV Ambr, ‘mÌ Ë¶mZ§Va {dOoMo Im§~hr ¶oWo bmJbo. ‘mÌ AÚmnhr drOnwadR>m gwê$ H$aʶmV Ambobm Zmhr. AmUIr {H$Vr {Xdg {dOoMr dmQ> nmhmdr bmJUma Amho? Agm gdmb Am{XdmgtH$Sy>Z CnpñWV Ho$bm OmV Amho.

qhJmobrV ~oH$m¶Xm Xmê$ {dH«$s qhJmocr, Vm. 26- qhJmocrV ~oH$m¶Xm Xmê$Mr {dH«$s H$aUmè¶m§{damoYmV nmo{cgm§Zr YS>H$ H$madmB© Ho$cr. ¶m H$madmB©A§VJ©V H$mhtMr nmo{cgm§Zr YanH$S>hr Ho$cr Amho. ~oH$m¶Xm Xmê$ {dH«$s gwê$ Agë¶mMr ‘m{hVr nmo{cgm§Zm {‘imë¶mZ§Va hr H$madmB© H$aʶmV Amcr Amho.

c½ZmMo Am{‘f XmIdyZ A˶mMma qhJmocr, Vm. 26- ehamV Aënd¶rZ ‘wcrcm c½ZmMo Am{‘f XmIdyZ pVÀ¶mda A˶mMma Ho$ë¶mMr Ii~iOZH$ KQ>Zm CKS>H$sg Amcr Amho. ¶màH$aUr nmo{cgm§Zr ZamY‘ Amamonr{damoYmV JwÝhm Zm|X Ho$cm Amho.

Am{Xdmgr ^mJmVrb N>moQ>çm ’o$ardmë¶m§Zm JmoiodmS>rV nH$S>bo QmQm gw_moÀ`m YSHo$V d`mod¥Õ nmXMmar J§^ra OI_r Vm. 26 mbH$mZo d`mod¥Õ nadmZo {‘iʶmMr ‘mJUr _JarMo {n„z OmoaXma[^d§Sr, [Xë`mZo Ë`mV^aYmdJ§gw^_ramoMOI_r Pmë`mMr nmXMmè¶mgm YSH Vmo KQZm OwZ
{dH«$‘JS>, Vm. 26 - N>moQ>çm‘moR>çm ’o$ardmë¶m§Zm A{YH¥$V g§ajU XoUmao {dYo¶H$ ‘§Oya Ho$ë¶mZo Am{Xdmgr ^mJmVrb añ˶m§À¶m XþV’$m© ~gUmè¶m N>moQ>çm XþH$mZXmam§Zr ¶m {dYo¶H$m§Mo ñdmJV Ho$bo Agë¶mMr ‘m{hVr amï´>dmXrMo VmbwH$mܶj ^yfU ^mZwembr ¶m§Zr {Xbr. gܶm ~aoM nma§n[aH$ ’o$ardmbo H$mhr N>moQ>o XþH$mZXma añ˶mÀ¶m, ~mOmamÀ¶m XþV’$m© qH$dm hmVJmS>rda CÝhmVmÝhmV, nmdgmnmʶmV Amnbm nmoQ>mnmʶmMm ì¶dgm¶ H$aVmV. Aem ì¶mdgm{¶H$m§Zm Ëd[aV nadmZo XoʶmV ¶mdoV, Aer ‘mJUr ¶m N>moQ>çm-ì¶dgm{¶H$m§Mr Amho. ‘mÌ XþV’$m© Oo ’o$ardmbo, N>moQ>o XþH$mZXma ¶m§Zr dmhVwH$sg AS>Wio hmoUma ZmhrV. Y§Xm H$aVmZm ˶m OmJoMr ñdÀN>Vm amImdr VgoM J«mhH$ g§Vwï> hmoB©b, Ago AmdmhZhr ^mZwembr ¶m§Zr Ho$bo. H$amS>, Vm. 26 - H$moaoJmd ehambJV Agboë`m JmoiodmS>r (Vm.H$moaoJmd) `oWo Ymo_ S>mì`m H$mbì`mÀ`m eoOmarM Agboë`m S>mohmVyZ dZ {d^mJmZo àmUr {_Ìm§À`m ghH$m`m©Zo ~wYdmar gm`§H$mir _JarMo {n„z nH$S>bo. XrS> df©o d`mMo ho {n„z _w»` dÝ`Ord ajH$m§À`m nadmZJrZo d d¡ÚH$s` MmMUrZ§Va A^`maÊ`m_Ü`o gmoS>bo OmUma Amho. AmJ«m amoSdarb Qmoa|Q nmda hmD$gÀ`m H$m`m©b`mg_moa KSbr Amho. \$Ob Ah_X AãXwb aho_mZ _mo_rZ (60) Ago AnKmVmV OI_r Pmboë`m dmQgê$Mo Zmd Amho. Vmo OwZm AmJ«m amoSdarb Qmoa|Q nmda hmD$gÀ`m H$m`m©b`mg_moê$Z añVm Amobm§SV AgVmZm g_moê$Z ^aYmd doJmZo `oUmè¶m QmQm gw_moÀ`m MmbH$mZo dmhVwH$rÀ`m [Z`_m§H$So Xwb©j H$ê$Z [ZîH$miOrnUo d YmoH$mXm`H$[aË`m JmSr MmbdyZ \$Pb Ah_X `mÀ`m COì`m nm`mda YSH XoD$Z Ë`mg OI_r Ho$bo Amho.

‘miT>moH njr ~MmdmgmR>r eoVH$ar gagmdbo
M§Ðnya, Vm. 26 - {OëømVrb AZoH$ O§Jbr ^mJmV ‘miT>moH$ hm njr AmT>iyZ ¶oVmo. ‘mÌ hm njr AmVm Xþ‘ui hmoV AgyZ ˶mÀ¶m ~MmdmgmR>r AmVm eoVH$è¶m§ZrM nwT>mH$ma KoVbm Amho. ¶m njm§À¶m ~MmdmgmR>r A^¶maʶ ñWmnZm H$aʶmMr ‘mJUr Ho$br OmV Amho.

S>|½¶ybm AmQ>mo³¶mV AmUʶmgmR>r nm{bHo$Mr A{^Zd ¶moOZm
‘w§~B©, Jwédma - ‘w§~B©V S>|½¶yÀ¶m AmOmamZo àM§S> W¡‘mZ KmVbo Amho. {Xdg|{Xdg dmT>Umè¶m ¶m AmOmambm Amim KmbʶmgmR>r nm{bHo$Zo H§$~a H$gbr Amho. ‘mÌ hm AmOma AmQ>mo³¶mV Ambm AgVmZm nm{bHo$Zo EH$ Xþgar A{^Zd ¶moOZm A‘bmV AmUʶmMm {dMma Ho$bm Amho. nm{bHo$À¶m d ImgJr emim§Vrb ‘wbm§Zm S>|½¶yMr ‘m{hVr {Xbr OmUma Amho. VgoM emioÀ¶m ‘wbm§‘m’©$V OZOmJ¥Vr H$aʶmMo nm{bHo$Zo R>a{dbo Amho.

nwʶmV bmM KoUmè¶m ‘hm{dVaUMo A{YH$mar AQ>Ho$V nwUo, Vm. 26 - bmM KoUmè¶m nwʶmVrb ‘hm{dVaU H§$nZrÀ¶m VrZ ~S>çm A{YH$mè¶m§Zm AQ>H$ H$aʶmV Ambr Amho. bmMbwMnV à{V~§YH$ nWH$mZo H$madmB© H$ê$Z ¶m Mm¡Km§Mr YanH$S> Ho$br Amho. ‘hm{dVaU H§$nZr‘ܶo ‘rQ>aOmoS>Ur Am{U {dOoÀ¶m dmnam~m~V ¶m A{YH$mè¶m§Zr à˶oH$s 20 Vo 25 hOma én¶o XoʶmMr ‘mJUr Ho$br hmoVr. ˶mZ§Va ˶m§Mr VH«$ma bmMbwMnV à{V~§YH$ nWH$mH$S>o H$aʶmV Ambr hmoVr. AIoa ¶m Mm¡Km§Zmhr gmnim bmdyZ AQ>H$ H$aʶmV Ambr Amho.

nËZrMm IyZ H$aÊmmè¶mMm Om_rZ I§S>nrR>mZo \o$Q>mibm
Am¡a§Jm~mX, Vm. 26 {H$amÊmm XwH$mZmgmR>r n¡go _mJyZ nmdÊmoXmoZ EH$a O_rZ Zmdmda H$aʶmgmR>r nËZrbm noQ>dyZ IyZ Ho$ë¶mÀ¶m AmamonmV nVr A§JX Zmam¶Êm H|$Ðo ¶mMm Om‘rZ CÀM ݶm¶mb¶mÀ¶m Am¡a§Jm~mX I§S>nrR>mZo ’o$Q>mibm. gw_Z~mB© ~mbmOr H|$Ðo (45) am. ZmJXadmS>r, Vm. bmohm) ¶m§Zr H§$Yma nmobrg R>mʶmV VH«$ma {Xbr H$r, ˶m§Mr _wbJr Amímm~mB© {hMm {ddmh \o$~«wdmar 2012 _ܶo A§JX Zmam¶Êm H|$Ðo (am. AmZ§XdmS>r, Vm. H§$Yma) ¶mÀ¶mgmo~V Âmmbm. b½ZmZ§Va Zdam, gmgam, gmgy ¶m§Zr {H$amÊmm XwH$mZmgmR>r EH$ bmIm§Mr _mJÊmr Ho$br. {\$¶m©XrZo EH$ bmI én¶o {Xbo. ˶mZ§Va _wbJr Amímm~mB© {hÀ¶m Zmdmda Agbobr nmdÊmoXmoZ EH$a O_rZ Zmdmda H$aʶmÀ¶m _mJÊmrgmR>r nwÝhm N>i gwê$ Ho$bm. 10 _mM© 2013 amoOr Zdam amÍmr Xmê$ {nD$Z Ambm. ˶mZo Amímm~mB©bm {ímdrJmi H$ê$Z am°Ho$b Q>mHy$Z noQ>dyZ {Xbo. CnMmam Xaå¶mZ 17 ‘mM© amoOr {VMm _¥Ë¶y Pmbm. nmo{bgm§Zr Amamonrg AQ>H$ Ho$br. H§$Yma gÍm ݶm¶mb¶mV XmofmamonÍm XmIb Ho$ë¶mZ§Va Amamonr A§JX H|$Ðo ¶mZo Om[_ZmgmR>r I§S>nrR>mV AO© Ho$bm hmoVm. gwZmdÊmrA§Vr Vmo \o$Q>miʶmV Ambm. ímmgZmV\}$ A°S>. amO|Ð \$mQ>Ho$ ¶m§Zr H$m_ nm{hbo.

~mo{adbr (n.) ímmIm : H¡$bmím Hw${Q>a, ßbm°Q> ~r, _hmamîQ´> ZJa, Am°\$ EbQ>r amoS>, ~mo{adbr (n.), _w§~B© - 400 092. XyaÜdZr H«$. 28903871/28903869, \$°Šg : 28903870 B©-_ob : brmgr92@mahabank.co.in/bom92@mahabank.co.in

_mJUr gyMZm a{O. ES>r/Hw$ar`aÛmao ga\o$gr H$m`Xm, 2002 À`m H$b_ 13 (2) A§VJ©V
1. _o. H«$rf AmQ©²>g .....H$O©Xma ßm«moßm«m`Q>a Zrboím Ama. Pdoar 104, {gÕr Q>m°da, gmB~m~mZJa, ~mo{adbr (n.), _w§~B© - 40 0092. nÎmm 2 (\$°ŠQ>ar) Imobr H«$. 11, ^maV H$ånmD§$S>, ím§H$a_§{Xa Egìhr amoS>, ~mo{adbr (n.), _w§~B© -400 092. 2. lr. _hoím bmbOr gmoZr .....h_rXma ~r34, Á`oîR> H$mo-Am°n. gmogm. {b., goŠQ>a - 3, lr g¥îQ>r H$m°åßboŠg, _ram amoS> R>mUo - 401104 _hmoX`, {df` : grŠ`w{aQ>m`PoímZ A°ÝS> {aH$ÝñQ´>ŠímZ Am°\$ \$m`Zm{Ýím`b AgoQ²>g A°ÝS> EÝ\$mog©_o¨Q> Am°\$ grŠ`w{aQ>r A°ŠQ>, 2002 À`m H$b_ 13 (2) A§VJ©V gyMZm----------------------1. Vw_À`m {dZ§Vrda, Vwåhr H«$. 1 `m§Zm nV gw{dYm _§Oya H$aÊ`m Ambr hmoVr. Vwåhr H«$. 2 ho H«$. 1 `m§Zm _Oya nV gw{dYoÀ`m g§X^m©V dm W{H$V XoÊ`mÀ`m nwZ:ßm«XmZmg§X^m©V h_rXma åhUyZ am{hbm hmoVm. nV gw{dYoMm Vnímrb, ~±Ho$À`m Zmdo ßm«^m{aV ßm«{V^yVr VgoM dV©_mZ W{H$V XoUr Imbrbßm«_mUo AmhoV : (< ßm«Ë`jmV) A. nV gw{dYoMo ßm«{V^yVr dV©_mZ WH$~mH$r (21.06.2013 H«$. ñdê$n d aŠH$_ amoOrZwgma) 1. _wXV H$O© _ímrZarMo boOa ~°bÝg < 3,69,615.48, bmJy Z < 4.40 VmaUJhmU Ho$bobo ì`mO : 2,756.00 bmI EHy$U < 3,72,371.48 2. amoI nV ñQ>m°H$ d boOa ~°bÝg < 50,12,829.65, bmJy < 48.00 ßm«mßVr`mo½` Z Ho$bobo ì`mO 39,780.00 bmI VmaUJhmU EHy$U < 50,52,609.65 XmoÝhr gw{dYm§H${aVm Aßm«Ë`j ßm«{V^yVr : A) âb°Q> H«$. 101, B_maV H«$. 14, H¥$îU Hw§$O grEMEg {b., H¥$îUm ZJa, nmbKa amoS>, ~moB©ga Jmd, Jmd gamdbr, Vm. nmbKa, {O. R>mUo, ~) âb°Q> H«$. 302, O` OmZH$r Anm., gmZIoS>m H$m°åßboŠg, _mhr_ amoS>, nmbKa (n.), {O. R>mUo EH${ÌV EHy$U aŠH$_ < 54,24,981.13 3. Vwåhmb mßm«mßV gXa nV gw[dYoÀmm {dMma H$aVm, Vwåhr ~±Ho$À`m Zmdo Amdí`H$ XñVmdoO V`ma Ho$bo hmoVo, Á`m_Ü`o Imbrb XñVmdoOm§Mm g_mdoím Amho VgoM Vwåhr da {ZXo©{ímV Ho$ë`mZwgma ~±Ho$À`m Zmdo ßm«^ma d ßm«{V^yVrgwÕm V`ma Ho$bo hmoVo. A. XñVmdoOm§Mm H«$. XñVmdoOm§Mm Vnímrb XñVmdoO V`ma H«$. H$aÊ`mMr VmarI 1. AmaE\$ - 45 nV gw{dYogmR>r {dZ§VrnÌ 12.12.2011 2. AmaE\$ 46-47 {S>_m§S> ßm«m°{_gar ZmoQ> 12.12.2011 3. AmaE\$ 260 H$O© aH$_oMr nmdVr 12.12.2011 4. AmaE\$ 66Oo amoI nV g§X^m©Vrb EH${ÌV H$ama 12.12.2011 5. AmaE\$ 50 {dVaU ßm«mßVrMm \$m°_ 12.12.2011 6. AmaE\$ 154 E J°aÝQ>r ~m°ÝS> 12.12.2011 7. nÌ _§Oya AQ>r d ímVrªMr ñdrH¥$Vr 12.12.2011 8. JhmU g§X^m©V JhmUXmam§Mo KmofUmnÌ 20.07.2011 9. hŠH$ H$ama O_m VnímrbmMo ñ_aUnÌ 21.07.2011 10. JhmUg§X^m©V JhmUXmamMr {Z{íMVr 22.07.2011 ßm«^ma{Z{_©VrMm Vnímrb Imbrbßm«_mUo : 1) V`ma H$aUmè`mMo Zmd lr. Zrboím Ama. Pdoar 2) ßm«^mamMo ñdê$n : g_^mJ`mo½` JhmU 3) JhmU _mb_ÎmoMo {ddaU : A) âb°Q> H«$. 101, B_maV H«$. 14, H¥$îU Hw§$O grEMEg {b., H¥$îUm ZJa, nmbKa amoS>, ~moB©ga Jmd, Jmd gamdbr, Vm. nmbKa, {O. R>mUo, ~) âb°Q> H«$. 302, O` OmZH$r Anm., gmZIoS>m H$m°åßboŠg, _mhr_ amoS>, nmbKa (n.), {O. R>mUo.
4 ._§OwarÀ`m AQ>r d ímVrªMr Vwåhr nyV©Vm Ho$br ZgyZ Ë`m§Mr nyV©Vm H$aÊ`mV H$gya Ho$br Amho d Ë`m_wio ^maVr` {aPìh© ~±Ho$Ûmao Omar {ZH$fm§Zwgma Vw_Mo ImVo ~±Ho$Ûmao {X. 26.05.2013 amoOr AH$m`©aV ImVo åhUyZ dJr©H¥$V H$aÊ`mV Ambo Amho. gmVË`mZo _mJUr H$ê$Zhr, Vwåhr Vw_À`m ImË`mVrb W{H$V aH$_oMm ^aUm Ho$bobm Zmhr. 5.Vwåhr AOyZhr ~±Ho$À`m XoÊ`m§Mr naV\o$S> Ho$bobr Zmhr d Ë`m_wio grŠ`w{aQ>m`PoímZ A°ÝS> {aH$ÝñQ´>ŠímZ Am°\$ \$m`Zm{Ýím`b AgoQ>²g A°ÝS> EÝ\$mog_Q> Am°\$ grŠ`w{aQ>r A°ŠQ>, 2002 © ¨o (ga\o$gr) H$m`Úm§VJ©V ~±H$o g ßm«mßV A{YH$mam§VJ©V d ~±H$o À`m hŠH$m§g ~mYm Z AmUVm, ~±H$ Vwåhmbm gXa gyMZoÀ`m ßm«mßVrÀ`m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À`m AmV g§nU© aŠH$_ < 54,24,981.13 y A{YH$ Ë`mdarb ì`mO d AÝ` IMm©À`m aH$_oMo gXa gyMZoÀ`mßm«mßVrÀ`m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À`m AmV ßm«XmZ H$aÊ`mMo AmdmhZ H$arV AmhoV, AÝ`Wm ~±H$o H$So> CnbãY AÝ` hŠH$m§g{hV d Ë`m§Zm ~mYm Z AmUVm ~±H$ darb H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13 À`m CnH$b_ (4) A§VJ©V ßm«mßV H$moUË`mhr/dm gd© A{YH$mam§Mm gXa ßm«{V^yVr/_mëm_Îmm§À`m ~bnydH$ Vm~m KoÊ`mMm A{YH$ma © dmnê$ ímHo$b Á`m~m~VrVhr Vwåhmbm nwTrb gd© _yë`, ßm«^ma VgoM IM© dm AÝ` ßm«mg§{JH$ ßm«^ma Oo bmJy AgVrb Vo Úmdo bmJVrb. gXa A{YH$ma ho BVa ~m~r¨~amo~aM g§~§{YV H$m`Úm§VJ©V CnbãY AmhoV. A) da {ZXo©{ímV Ho$ë`mZwgma Á`m_Ü`o ßm«{V^yVr {hVg§~§Y {Z_m©U Pmbo AmhoV Aímm _mb_ ÎmoMm Vm~m KoUo `m_Ü`o ßm«{V^yVr _mb_ÎmoÀ`m dgwbrgmR>r ^mSo>H$amamÛmao hñVm§VaU hŠH$, A{^hñVm§H$Z dm {dH«$rMm g_mdoím Amho. ~) H$O©XmamÀ`m ì`dgm`mÀ`m ì`dñWmnZmMm Vm~m KoUo, `m_Ü`o ^mSo>H$ama, A{^hñVm§H$Z dm {dH«$rÛmao hñVm§VaU hŠH$ d ßm«{V^yVrMr dgwbr g_m{dîQ> Amho. H$) Am_À`mÛmao Vm~m KoÊ`mV Amboë`m ßm«{V^yVr _mb_ÎmoÀ`m ì`dñWmnZmgmR>r ì`dñWmnH$ åhUyZ AÝ` ì`ŠVr {Z`wŠV H$aUo d gXa ì`dñWmnH$ ßm«{V^yVr _mb_ÎmoMo ì`dñWmnZ H$arb d ßm«{V^yVr _mb_ÎmoVrb H$moUVohr hñVm§VaU ho, hñVm§VaU Vw_À`mÛmao H$aÊ`mV Ambobo Agë`mZo, ßm«{V^yVr _mb_Îmoímr g§~§{YV hñVm§V{aVrÀ`m gd© hŠH$m§ímr {Z{hV Agob. S>) Vw_À`mÛmao {Z{_©V ßm«{V^yVr ì`mOmg§X^m©V H$moUË`mhr ßm«{V^yVr _mb_ÎmoMo g§nmXZ Ho$boë`m H$moUmhr ì`ŠVrg boIr gyMZm Omar H$aUo dm {b{hUo, Á`mÀ`mH$Sy>Z Vwåhmbm H$moUË`mhr aH$_oMo `oUo Agob dm `oUo ~Zy ímHo$b Ë`m aH$_oMo Vwåhr Amåhmbm ßm«XmZ H$amdo. 6.H¥$n`m Zmo¨X ¿`mdr H$r, g§~§{YV H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13 (13) A§VJ©V gXa gyMZoÀ`m ßm«mßVrníMmV Vwåhmbm Am_À`m nyd© boIr _mÝ`Vo{ímdm` ßm«{V^yVr _mb_ÎmoMr dmgbmV bmdUo dm ì`dhma H$aÊ`mg AQ>H$md H$aÊ`mV `oV Amho. ~±H$ Am°\$ _hmamîQ´>H${aVm ghr/(amOZ Eg. H$moaJm§dH$a) {X. 22.06.2013 Cn joÌr` ì`dñWmnH$ d ßm«m{YH¥$V A{YH$mar

emioMr ‘wb§ {eH$dUma nmdgmù¶mÀ¶m gwédmVrnmgyZ S>moH§$ da H$mT>Umè¶m S>|½¶yZo ‘§w§~B©V ‘moR>çmà‘mUmV W¡‘mZ Kmbʶmg AmVm gwédmV

Ho$br Amho. ¶m‘wio ‘w§~B©H$a Mm§JbmM h¡amU Pmbm Amho. ¶m {d{dY gmWrÀ¶m AmOmam§Zm Amim KmbÊæmmgmR>r {d{dY Cnm¶¶moOZm AmIë¶m AmhoV. AmVm nm{bHo$Zo emioÀ¶m ‘wbm§‘m’©$V OZOmJ¥Vr H$am¶Mo R>a{dbo Amho. S>|½¶yÀ¶m Aù¶m ¶m KamKamVrb hmD$g, gmogm¶Q>çm§Vrb ‘Zrßb°ÝQ,> emo^oMr PmS>o ¶m§À¶m nmʶm§‘ܶo A{YH$ AmT>iyZ Amë¶m AmhoV.

gmobmnya {dÚmnrR> ‘hmoËgdm‘ܶo {edmOr ‘hm{dÚmb¶mMr ~mOr d¡amJ, Vm. 26gmobmnya {dÚmnrR>mÀ¶m ¶wdm ‘hmoËgdmMo ho Xhmdo df} hmoVo. ˶mn¡H$s ~meuÀ¶m {edmOr ‘hm{dÚmb¶mZo ¶§Xm gmVì¶m§Xm {dOoVonX nQ>H$mdbo. ¶m ‘hmoËgdmV 32 ñnY}VJ©V Vã~b 120 {d{dY nm[aVmo{fHo$ {dVaU Pmbo. ˶m‘ܶo bmoH$Z¥Ë¶, àW‘ am§Jmoir, H$WmH$WZ, H$mVaH$m‘, ‘mVrH$m‘, dº¥$Ëd ‘amR>r, emór¶ VmbdmÚ, bKwZm{Q>H$m, ZmQ>ç, nWZmQ>ç, g‘yhJrV, dº¥$Ëd qhXr, dº¥$Ëd B§J«Or, ZH$bm, ñWi{MÌU ’$moQ>moJ«m’$s, EH$nmÌr A{^Z¶ B˶mXr ñnY}Mm g‘mdoe hmoVm. hm ‘hmoËgd bmoH$‘§Jb O¡dV§ÌkmZ ‘hm{dÚmb¶ dS>mim ¶oWo nma nS>bm. ¶m ‘hmoËgdm‘ܶo ~meuMo {edmOr ‘hm{dÚmb¶ àW‘, gmobmnyaMo dmb§MX ‘hm{dÚmb¶ {ÛVr¶, Va g§J‘oída ‘hm{dÚmb¶ V¥Vr¶ Ambo. Va JmoëS>Z ~m°¶ gbJ XmoZXm Ambo. ‘w§H$X OmYd ¶mMr {ZdS> Pmbr Va JmoëS>Z Jb© lÜXm dmbM§X {dÚmb¶ ¶m§Mr {ZdS> Pmbr.

{~~Q>çmcm nH$S>ʶmgmR>r Mma {R>H$mUr gmnio
{Z’$mS>, Vm. 26- Vmcw³¶m‘ܶo {~~Q>çmcm nH$S>ʶmgmR>r ¶wÕnmVirda à¶ËZ gwê$ AmhoV. {~~Q>çmMm g§Mma ‘mZdr dñ˶m§‘ܶo AmT>iyZ Amë¶mZo ˶mMm emoY KoVcm OmV Amho. dZ {d^mJmZo ‘hÎdmÀ¶m Mma {R>H$mUr gmnio cmdco AmhoV. {~~Q>çmcm Ooa~§X H$aʶmgmR>r dZ Im˶mZo OmoaXma ‘mohr‘ gwê$ Ho$cr Amho.

H$m|S>rdio A§JUdmS>rcm Q>mio R>moH$Uma aËZm{Jar, Vm. 26- amOmnya Vmcw³¶mVrc H$m|S>rdio- H$mgmadmS>r ¶oWrc A§JUdmS>r go{dH$m H$m‘mV H$gya H$aV Agë¶mZo ¶m àH$aUmMr Mm¡H$er H$ê$Z go{dHo$da ¶mo½¶ H$madmB© H$amdr, Aer ‘mJUr ¶oWrc nmcH$ d J«m‘ñWm§Zr AZoH$Xm Ho$cocr AgVmZmhr g§~§{YV {d^mJ ¶m go{dHo$cm nmR>rer KmcV Amho. ˶m‘wio ¶oWrc ‘wcm§Mo e¡j{UH$ ZwH$gmZ hmoV AgyZ ¶mMm {ZfoY åhUyZ A§JUdmS>rcm Q>mio R>moH$ʶmMm {ZYm©a ¶oWrc J«m‘ñWm§Zr Ho$cm Amho. Vgo {ZdoXZ EH$mpË‘H$ ~mc{dH$mg amOmnya {d^mJmcm XoʶmV Amco Amho. H$m|S>rdio- H$mgmadmS>r ¶oWrc A§JUdmS>r go{dHo$À¶m {Zag d ~moJg H$m‘{Jar‘wio ~mcH$m§Mo e¡j{UH$ d Amamo½¶mÀ¶m ~m~VrV ‘moR>o ZwH$gmZ hmoV Amho. ˶m‘wio ¶m A§JUdmS>r go{dHo$Mr Mm¡H$er H$ê$Z ¶mo½¶ H$m¶©dmhr H$amdr, Aer ‘mJUr ¶oWrc nmcH$ d J«m‘ñWm§Zr Ho$cr hmoVr. ˶mZwgma g§~§{YV {d^mJmZo ¶m A§JUdmS>r go{dHo$Mr àmW{‘H$ Mm¡H$er H$ê$Z g³VrÀ¶m aOoda nmR>dʶmMr H$m¶©dmhr Ho$cr hmoVr. na§Vw ˶mZ§Vahr A§JUdmS>r go{dH$m A§JUdmS>rV hOa amhVmV. VgoM ˶m§À¶m dV©ZmV H$moUVrhr gwYmaUm Pmcocr Zmhr. ˶m‘wio g§~§{YV {d^mJmZo Ho$coë¶m H$madmB©~m~V J«m‘ñW d nmcH$m§‘ܶo Vrd« ZmamOr Agë¶mMo ˶m§Zr ¶m {ZdoXZmV Z‘yX Ho$co Amho.

"AmXe©' KmoQ>mim àH$aUrMo AmamonnÌ 17 Am°³Q>mo~abm
‘w§~B©, Jwédma- "AmXe©' KmoQ>mimàH$aUr H|$Ðr¶ J¥h‘§Ìr gwerbHw$‘ma qeXo ¶m§Zm gr~rAm¶Zo ³brZ MrQ> {Xbr Amho. ¶m~m~VMr ‘m{hVr Am{U Aݶ KQ>Zm§Vrb AmamonnÌ gr~rAm¶ 17 Am°³Q>mo~abm ݶm¶mb¶mV gmXa H$aUma Amho.

-… Zm|XUr nyd© gd©gmYmaU g^oMr gyMZm…({Z¶mo) XmXr ghH$mar J¥h{Z‘m©U g§ñWm, gr.Q>r.Eg.Z§.472 ~r, 472 ~r/1 Vo 122, Ho$Xma‘b amoS>, amUr gVr ‘mJ©, ‘mbmS> (nyd) ‘w~B©-400 097 ¶m g§ñWoÀ¶m © § PmonS>nÅ>r nwZd©gZ ¶moOZoVrb gd© nmÌ PmonS>rYmaH$m§Zm ¶mÛmao H$i{dʶmV ¶oVo H$s, PmonS>nÅ>r nwZd©gZ àm{YH$aU, ‘w~B© ¶m§MH$S>rb n[anÌH$ H«$. 80 Zwgma {Z¶mo{OV § o g§ñWoMo Zmd AmajU H$aʶmg§X^m©V PmonS>nÅ>r nwZd©gZ àm{YH$aUmVrb lr. E‘.E.gy¶der, àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m§Mo CnpñWVrV g^m {XZm§H$ 03 Am°³Q>m~a, © § o 2013 amoOr, gm¶§H$mir 6.30 dmOVm, emh Q´>S> g|Q>a, n{hbm ‘Obm, amUr o gVr ‘mJ©, ‘mbmS> (nyd), ‘w~B©-97 ¶oWo Am¶mo{OV H$aʶmV Ambobr Amho. © § gXa g^oMo pìhS>rAmo {MÌrH$aU H$aʶmV ¶oBb ¶mMr gd© g^mgXm§Zr Zm|X ¿¶mdr. © …g^onwT>rb {df¶… 1) g^ogmR>r g^m Aܶj ¶m§Mr {ZdS> H$aUo. 2) ({Z¶mo) g§ñWoÀ¶m Zmd AmajUmg ‘§Owar KoUo. 3) ({Z¶mo) g§ñWoMo H$m‘H$mO Mmb{dUogmR>r ‘w»¶àdV©H$ d BVa àdV©H$ ¶m§Mr {ZdS> H$aUo. 4) ({Z¶mo) g§ñWoZo {Z¶w³V Ho$bobo {dH$mgH$ d dmñVw{demaX ¶m§Zm g§‘Vr XoU. o {XZm§H$…- 20/09/2013. (‘mohå‘X hmOr OoR>dm) {R>H$mU…- ‘w§~B© g^m Am¶moOH$ Q>rn…1) JUg§»¶oA^mdr g^m VhHy$~ Pmë¶mg Aܶm© VmgmZ§Va ˶mM {Xder ˶mM {R>H$mUr g^m KoʶmV ¶oB©b. gXa g^og JUnwVuMr Amdí¶H$Vm AgUma Zmhr. 2) H¥$n¶m Xa g^og n[a{eï>-2 ‘Yrb nmÌ ì¶³VtZr ñdV… AmoiI hmoB©b, Aem AmoiInÌ d nmgnmoQ>© AmH$mamÀ¶m ’$moQ>mogh g^og CnpñWV ahmdo. 3) nmÌ g^mgXm IoarO Aݶ 춳Vrg g^og CnpñWV amhVm ¶oUma Zmhr. am‘oída {‘{S>¶m

ñQmoìhÀ`m ^SŠ`mV Oimboë`m Bg_mMm _¥Ë`y
[^d§Sr, Vm. 26 - ñQmoìhda Mhm ~ZdV AgVmZm noQË`m ñQmoìhMm ^SH$m CS>më`mZo Ë`mV J§^ra ^mOboë`m Bg_mMm CnMmamXaå`mZ _¥Ë`y Pmë`mMr KQZm ~wYdmar amÌr nw§Smg `oWo KSbr Amho. g§O` EH$ZmW eobma (30) Ago ñQmoìhÀ`m ^SŠ`mV ^mOyZ _¥Ë`y Pmboë`m Bg_mMo Zmd Amho. 12 gßQ|~a amoOr Ë`mMr nËZr _Zrfm {hZo ñQmoìhda Mhm RodyZ Vr Am§Kmoirbm Jobr. Ë`mdoir g§O` ñQmoìhOdi C^m AgVmZm AMmZH ñQmoìhMm ^SH$m hmoD$Z Ë`mV g§O` 45 Q¸o ^mOyZ OI_r Pmbm hmoVm. OI_r AdñWoV Ë`mg CnMmamgmRr ehamVrb [gamO hm°[ñnQb_Ü`o XmIb H$aÊ`mV Ambo hmoVo. _mÌ CnMma gwê$ AgVmZm Ë`mMm _¥Ë`y Pmbm Amho. `m _¥Ë`yMr Zm|X JUoenwar nmobrg RmÊ`mV H$aÊ`mV Ambr Amho.

Omhra ZmoQ>rg
{XZm§H$ 14/09/2013 amoOr à{gÕ H$aʶmV Amboë¶m Om{ha ZmoQ>rgrg§X^m©V ¶m ZmoQ>rgrÛmao dS>mim pìhboO doë’o$Aa H$mo. Am°. hm¡.gmogm¶Q>r {b.Mo g^mgX ¶m§Zm Ago H$i{dʶmV ¶oV Amho H$s, ‘mZZr¶ Cƒ ݶm¶mb¶mZo [aQ> ¶m{MH$m H«$‘m§H$ 8189/2013 ‘ܶo nm[aV Ho$boë¶m AmXoemZwgma {XZm§H$ 29/09/2013 amoOr KoʶmV ¶oUmè¶m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^og ñW{JVr XoʶmV Ambobr AgyZ nwT>o T>H$bʶmV Ambobr Amho. Var ‘mZZr¶ Cƒ ݶm¶mb¶mÀ¶m nwT>rb AmXoemZwgma dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr Zmo{Q>g gd© dS>mim pìhboO doë’o$Aa H$mo. Am°n.hm¡.gmogm¶Q>r {b.Mo g^mgX ¶m§Zm H$i{dʶmV ¶oB©b, ¶mMr Zm|X ¿¶mdr. ghr/dS>mim pìhboO doë’o$Aa H$mo.Am°.hm¡.gmogm¶Q>r {b.V’©o$

4

_§w~B©  ewH«$dma, 27 gßQ>|~a>>, 2013

XmnmobrV ^a dJm©V {ejH$m§Mo ^m§S>U Zm§JwXa{JarVJ§VagmMm h„m [aRo> IyZ àH$aÊmmVrb nmMOÊmm§Mm mIr ^ra OI_r I§S>nrR>mZo Om_rZ \o$Q>mibm g§Vá nmbH$m§Mo emim ~§X Am§XmobZ aËZm{Jar, Vm. 26 Xmnmobr Vmbw³¶mVrb XmoZ {e{jH$m ^a dJm©V ^m§S>Uo H$aV AgyZ {dÚm϶mªZm ‘mÌ ¶m XmoKtMm ‘moR>m Ìmg ghZ H$amdm bmJV Amho. AmO d¡VmJboë¶m {dÚm϶mªÀ¶m nmbH$m§Zr emim ~§X Am§XmobZ Ho$bo. gXaMm àH$ma hm Xmnmobr Vmbw³¶mVrb nmbJS>‘ܶo KS>bm. AmOnmgyZ H$mhr nmbH$m§Zr ‘wbm§Zm emioV Z nmR>{dʶmMm {ZU©¶ KoVbm Va H$mhr nmbH$m§Zr Amnë¶m ‘wbm§Mo XmIbo naV ‘m[JVbo AmhoV. nmbJS>‘ܶo ¶oWrb {e{jH$m ~{~Vm nmQ>rb d AmaVr Ym‘UH$a ¶m§À¶m {damoYmV gd© J«m‘ñW EH$dQ>bo AgyZ AmOnmgyZ emim ~§X Am§XmobZ Mmby Ho$bo Amho. ¶m emioV ¶m XmoZ {e{jH$m H$m¶©aV AgyZ ˶m§À¶mVM {dÚm϶mªg‘moa ^m§S>Uo hmoV AmhoV. ¶m amJmVyZ ¶m XmoÝhr {e{jH$mH$Sy>Z {dÚm϶mªZm ‘mahmU H$aʶmn¶ªV ‘Ob Jobr Amho. ¶mg§X^m©V ¶oWrb nmbH$m§Zr g§~§{YV d[að> A{YH$mè¶m§Zm boIr VH«$mar Ho$ë¶m na§Vw ˶m§Mr H$moUVrhr XIb AmOn¶ªV KoVbr Zmhr. ˶m‘wio AmO nmbH$m§Mm CÐoH$ Pmbm d AmOnmgyZ emim ~§X Am§XmobZ N>oS>ʶmV Ambo. ¶mdoir Xmnmobr n§Mm¶V g{‘VrMo JQ>{dH$mg A{YH$mar XodJwUo, g^mnVr lrnV ndma ¶m§Zr KQ>ZmñWir ^oQ> {Xbr. ¶mdoir embo¶ g{‘VrMo Aܶj {^Hy$ åhmnb}, Cngan§M ‘§Joe Jm|YioH$a VgoM JwOadmS>r, ~«m÷UdmS>r, ndmadmS>r, H$mVidmS>r ¶oWrb ‘wbm§Mo nmbH$hr ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWV hmoVo. H$amS>, Vm. 26 - PwSw>nmV bnyZ ~gboë`m VagmÀ`m hëë`mV ~J©odmS>r (Vm.H$moaoJmd) `oWrb JwamIr XrnH$ am_M§Ð gnH$mi (30) J§^ra OI_r Pmë`mMr KQ>Zm Zm§X{Jar {H$ëë`mÀ`m nm`Ï`mer ~wYdmar KS>br. VagmZo Mmdm KoVë`mZo Ë`m§Zm gmVmamÀ`m {Oëhm gaH$mar é½Umb`mV XmIb H$aÊ`mV Ambo Amho. Zm§X[Jar {H$ëë`mÀ`m nm`Ï`mbm gnH$mi gH$miÀ`mXaå`mZ, Jwao Mmam`bm Jobo hmoVo. _mimdê$Z OmV AgVmZm Ë`m§Zm PwSw>nm§_Ü`o hmbMmb Pmë¶mMr {Xgbr. VoWo OmÊ`mMm à`ËZ H$aV AgVmZm VagmZo Ë`m§À`m A§Jmda Pon KoD$Z Mohè`mbm Amoa~mS>V XmoÝhr hmVmbm Mmdo KoVbo. AMmZH$ Pmboë`m `m hëë`m‘wio gnH$mi `m§Zm à{VH$mamMr g§YrM {_imbr Zmhr. nU, Ë`m§Zr AmaS>mAmoaS> Ho$ë`mZo n[agamVrb J«m_ñW YmdV Ambo. Ë`m§Zr XJS> d H$mR>çm§Zr Vagmbm R>ma ‘mabo. hmVmVyZ _moR>çm à_ mUmda aŠVñÌmd Pmë`mZo gnH$mi `m§Zm VmVS>rZo {Oëhm é½Umb`mV XmIb H$aÊ`mV Ambo. Xaå`mZ, Zm§X{JarOdi VagmMo _moR>çm à_mUmda ApñVËd Amho. Ë`m_wio ‘mimdê$Z EH$Q>çmXwH$Q>çm OmUmè`m§ d`mod¥Õ ZmJ[aH$, pñÌ`m, bhmZ _wbm‘wbr§§_Ü`o ^rVrMo dmVmdaU {Z‘m©U Pmbo Amho. Am¡a§Jm~mX, Vm. 26 YZJaJëbr, {MH$bR>mÊmm ¶oWrb JÊmoím {aRo> IyZ n«H$aÊmmV nmM AmamontMm Om_rZ CÀM ݶm¶mb¶mÀ¶m Am¡a§Jm~mX I§S>nrR>mMo ݶm¶_yVu Q>r. ìhr. ZbmdSo> ¶m§Zr \o$Q>mibm. b§H$m~mB© JÊmoím {aRo> (25) am. YZJa Jëbr, {MH$bR>mÊmm ¶m§Zr {gS>H$mo E_Am¶S>rgr nmobrg R>mʶmV 27 _mM© 2013 amoOr VH«$ma {Xbr H$r, {MH$bR>mÊmm ¶oWo ZD$OÊmm§Zr ˶m§Mo nVr JÊmoím {aRo> ¶m§Zm ímoVmV ¿moVbobm ~moa ~wO{dë¶mÀ¶m H$maÊmmdê$Z N>mVrV, nmoQ>mV MmHy$Zo dma Ho$bo. S>mo³¶mV d BVaÍm bmoI§S>r nmB©n, JO, H$mR>çmZo _mahmÊm Ho$br. ˶mV JÊmoím {aRo> ¶m§Mm _¥Ë¶y Âmmbm. ¶m n«H$aÊmmV nmo{bgm§Zr 9 OÊmm§À¶m {déÕ IwZmMm JwÝhm XmIb Ho$bm. {Oëhm d gÍm ݶm¶mb¶mV XmoîmmamonÍm XmIb Âmmë¶mZ§Va Amamonr XJSy> {M_mOr {aRo>, ~miy gImhar {aRo>, {M_mOr Xodamd {aRo>, {Zd¥Îmr {M_mOr {aRo>, XmXmamd VwH$mam_ {aRo> ¶m§Zr Am¡a§Jm~mX I§S>nrR>mV Om{‘ZmgmR>r AO© XmIb Ho$bm hmoVm. ímmgZmV\}$ A°S>. amO|Ð \$mQ>Ho$ nmQ>rb ¶m§Zr ¶wº$rdmX Ho$bm H$r, JwÝømV AmamontMm n«Ë¶úm gh^mJ Agë¶mMm Odm~ Amho. ¶mVrb Amamonr {M_mOr {aRo> ¶mÀ¶m KamVyZ JwÝømVrb h˶ma n§Mmg‘úm OßV H$aʶmV Ambo. AmamontZm Om{‘Zmda _wº$ Ho$ë¶mg gmúmrXmam§da X~md ¶oB©b.

‘§w~B© OJmVrb Xþgao àm‘m{UH$ eha
~wboQ> Q´>oZMo Omio 10 hOma {H$.‘r. da
~rqOJ, Vm. 26 - MrZÀ¶m A{VdoJdmZ Aem ~wboQ> Q´>oZÀ¶m ‘mJm©Mo Omio AmVm 10 hOma {H$.‘r.À¶m da Jobo AmhoV. ’w$OmoD$ d ZmZMmJ ¶m XmoZ {H$ZmanÅ>rdarb eham§Zm OmoS>Umam Zdm aoëdo‘mJ© gwê$ H$aʶmV Ambm Amho. ¶mdfu gwê$ Pmbobm hm Mm¡Wm aoëdo ‘mJ© Amho. AmVm ~wboQ> Q´>oZMm ‘mJ© 10 hOma 400{H$.‘r. EdT>m Pmbm Amho. Joë¶mdfu 9 hOma 356 {H$.‘r. n¶ªV hm aoëdo‘mJ© ngabm hmoVm. ݶy¶m°H$© , Vm. 26 - ݶy¶m°H$© , ‘m°ñH$mo, b§S>Z, ~{b©Z AmXr OJà{gÕ eham§njm ‘§~B©Vrb ZmJ[aH$ A{YH$ o w àm‘m{UH$ Agë¶mMo {gÕ Pmbo Amho. àm‘m{UH$nUmV ‘§~B©Mm OJmV Xþgam w H«$‘m§H$ bmJbm Amho. n{hbm H«$‘m§H$ {’$Zb±S> ehamVrb ZmJ[aH$m§Zm {‘imbm Amho. ݶy¶m°H$© À¶m "[aS>g© S>m¶OoñQ'> ¶m ‘m{gH$mV’}$ OJ^amVrb 16 eham§‘ܶoo àm‘m{UH$nUm{df¶r EH$ MmMUr H$aʶmV Ambr. ¶m 16 eham§V ‘mo³¶mÀ¶m {R>H$mUr ñWm{ZH$ MbZm§À¶m ZmoQ>mZr ^abobr 12 § nm{H$Q>o añ˶mV Q>mH$ʶmV Ambr. ¶m nm{H$Q>mV MbZmì¶{V[aº$, N>m¶m{MÌo d g§nH©$ H«$‘m§H$m§Mmhr g‘mdoe H$aʶmV Ambm hmoVm. ¶m 16 eham§Vrb 192 nm{H$Q>mnH$s ’$º$ 50 Q>¸$o M nmH$rQ> naV §¡ {‘imbr. ˶mn¡H$s hobqgH$s ehamVrb 12 n¡H$s 11 nm{H$Q>o ZmJ[aH$m§Zr {Xboë¶m nζmda naV nmR>{dbr. Va ^maVmVrb ‘§~B©H$am§Zr 12 n¡H$s w 9 nm{H$Q>o naV nmR>dZ àm‘m{UH$nUmV y Xþgam H«$‘m§H$ nQ>H${dbm. ˶mZ§Va h§Jar, o ݶy¶m°H$© , ‘m°ñH$mo, A°‘ñQ>aS>‘ d ~{b©ZMm Z§~a bmJbm.

nmH$ A{Vao³¶m§Mm bîH$ar N>mdUrda h„m
(nmZ 1 dê$Z Mmby) ¶m§À¶mV àM§S> Yw‘íMH«$s gwê$ hmoVr. ^maVr¶ bîH$ar JUdoe KmbyZ Amboë¶m ¶m nm{H$ñVmZr A{Vao³¶m§Zr àM§S> hmhmH$ma ‘mO{dbm. g¡{ZH$s Vimda h„m H$aʶmnydu ¶mM A{Vao³¶m§Zr ^maVr¶ bîH$ar JUdoe KmbyZ H$Q>wAm ¶oWrb {hamZJa nmobrg R>mʶmda A§XmYw§X Jmoir~ma Ho$bm. ¶m Jmoir~mamV ghm nmobrg OmJrM R>ma Pmbo. Va g¡{ZH$s Vimda Pmboë¶m hëë¶mV ZoâQ>Z§Q> H$Z©b {dH«$‘OrV qgh ¶m§À¶mghrV VrZ OdmZ R>ma Pmbo. VgoM VrZ nm{H$ñVmZr A{VaoH$shr R>ma Pmbo. AmO gH$mir nmdUogmV dmOVm H$Qw>Am ¶oWrb {hamZJa nmobrg R>mʶmV ^maVr¶ bîH$ar JUdoe KmbyZ Amboë¶m nmM XheVdmÚm§Zr nmo{bgm§Zr ˶m§Zm H$mhr {dMmaʶmAJmoXaM A§XmYw§X Jmoir~ma H$ê$Z ghmOUm§Zm R>ma ‘mabo. ho A{VaoH$s EH$m [ajm‘YyZ Ambo hmoVo. nmobrg R>mʶmVrb gwajm ajH$mbm R>ma ‘maë¶mZ§Va Vo nmobrg R>mʶmV Kwgbo d ˶m§Zr Aݶ nmMOUm§Zm R>ma Ho$bo. R>mʶmVyZ ~mhoa Amë¶mda ˶m§Zr EH$m Q´>H$MmbH$mbm OI‘r H$ê$Z ˶mÀ¶m Q´>H$gh {hamZJa nmobrg R>mʶmhÿZ nmo~mam Ho$bm. Q´>H$‘YyZ OmVmZm Vo "A„m Amo AH$~a' Aem KmofUm XoV Jobo. Vã~b 35 {H$bmo‘rQ>aMo A§Va H$mnë¶mda gm§~m bîH$ar VimOdi ¶oVmM VoWrb ^maVr¶ g¡{ZH$m§Zr hm Q´>H$ Wm§~{dbm. ¶m ^maVr¶ bîH$amÀ¶m JUdoemV Amboë¶m nm{H$ñVmZr A{Vao³¶m§Zr ^maVr¶ g¡{ZH$m§da A§XmYw§X Jmoir~ma Ho$bm. ¶m Jmoir~mamV boâQ>Z§Q> H$Z©b {dH«$‘OrV qgh ¶m§À¶mghrV 3 OdmZ R>ma Pmbo. ^maVr¶ bîH$amÀ¶m g¡Ý¶ Vimdarb g¡{ZH$m§Zrhr ¶m A{Vao³¶m§da Jmoir~ma gwê$ Ho$bm. EH$sH$S>o PmS>mAmS> bnyZ nm{H$ñVmZr A{VaoH$s ^maVr¶ g¡{ZH$m§Zm Q>rnV hmoVo. ˶m§À¶mH$S>o Agboë¶m A˶mYw{ZH$ ‘erZJZ‘YyZ Vo Jmoir~ma H$arV hmoVo. gH$mir gmS>ogmV dmOë¶mnmgyZ Xþnmar gmS>oVrZn¶ªV hr A{Vao³¶m§~amo~aMr Yw‘íMH«$s gwê$ hmoVr. ¶m Yw‘íMH«$sV VrZ nm{H$ñVmZr A{VaoH$shr R>ma Pmbo. ¶m hëë¶mZ§Va Oå‘y H$mí‘ra‘Yrb gd© añVo grb H$aʶmV Ambo d gd©Ì ZmHo$~§Xr H$aʶmV Ambr Amho.

H$moëhmnwamV {edgoZoMm ‘moMm©
(nmZ 1 dê$Z Mmby) hOa amhÊ`mMo Omhra Ho$bo hmoVo. Ë`mZwgma Jwédmar [OëømVrb goZoMo Am_Xma Am{U [edg¡[ZH$m§gh qhXwËddmXr g§KQZm§Mo hOmamo H$m`©H$V} `m§Zr AmO _moMm© H$mTyZ Am_Xma Am[U H$m`©H$Ë`mªZm Amnbm nmqR>~m Xe©dbm. `mdoir goZoMo Am_Xma M§ÐXrn ZaHo$, gw[OV [_UMoH$a, M§ÐH$m§VXmXm nmQ>rb, amOmnyaMo Am‘Xma amOZ gmidr `m§À`mer Pmboë`m MM}V eha nmobrg CnAYrjH [dÇ>b ndma `m§Zr Am_Xmam§da qH$dm [_ adUwH$sVrb H$moUË`mhr H$m`©H$˶mªda [dZ`^§JmMm JwÝhm XIb Ho$bm Zmhr Va AkmVmda hm JwÝhm XmIb Ho$ë`mMo gm§{JVbo. Ë`m§À`m {dYmZmZo AdmH Pmboë`m Am_Xmam§Zm gwédmVrbm H$mhr H$iboM Zmhr. Ë`m§Zr nwÝhm-nwÝhm ImÌr H$ê$Z KoVbr. VWm{n ‘moMm©Zo hOa hmoÊ`mÀ`m [ZU©`mnmgyZ _mKma Z KoVm [dYmZn[afXoVrb CnZoË`m Am_Xma Zrb_ Jmoèho `m§À`m ZoV¥ËdmImbr Am_Xma jragmJa Am[U hOmamo H$m`©H$V} _moMm©Zo OwZm amOdmSm nmobrg RmÊ`mH$So admZm Pmbo. ì`mnmè¶m§Zr AmO nmM dmOon¶ªV Amnbo ì¶mnma ~§X R>odbo hmoVo.

^yH§$nmVrc ‘¥Vm§Mr g§»¶m 400 n¶ªV
Bñcm‘m~mX, Vm. 26- nm{H$ñVmZÀ¶m ~cw{MñVmZ àm§Vmcm 7.7 [aíQ>a ñHo$c Vrd«VoÀ¶m {dZmeH$mar ^yH§$nmÀ¶m Y³³¶mZo O~aXñV VS>mIm {Xcm. ˶mV ‘¥Ë¶w‘yIr nS>coë¶m§Mr g§»¶m Odinmg 400 n¶ªV nmohMcr Amho. ‘¥Vm§À¶m g§»¶oV dmT> hmoʶmMr ^rVr 춳V H$aʶmV Amcr Amho. AZoH$ {R>H$mUr ZmJ[aH$ AS>Hy$Z nS>co AmhoV. ‘moR> çm à‘mUmda ‘XVH$m¶© hmVr KoʶmV Amco Amho.

n¡emdê$Z ~mnmMr Hw$èhmS>rZo h˶m
Am¡a§Jm~mX, Vm.26- Am¡a§Jm~mX ehamV A˶§V Ii~iOZH$ Aer KQ>Zm CKS>H$sg Ambr Amho. Zm˶mMm {dga nS>boë¶m H«y$aH$‘u ‘wbmZoM ~mnmMr ew„H$ H$maUmdê$Z h˶m Ho$ë¶mMr KQ>Zm CKS>H$sg Ambr. ‘wIS> Vmbw³¶mVrb o gmo‘Jmd ¶oWo hr KQ>Zm KS>br. n¡emÀ¶m dmXmVyZ ‘wbJm Am{U ~mnm‘ܶo H$im³¶mMo ^m§S>U Pmbo. ˶mZ§Va g§Vá ‘wbmZo Hw$èhmS>rZo ~mnmdaM OrdKoUm h„m Ho$bm. Ajae… Hw$èhmS>rZo VwH$S>o Ho$bo. ¶màH$aUr nmo{bgm§Zr h˶oMm JwÝhm Zm|X H$ê$Z Amamonr ‘wbmbm ~oS>çm R>mH$ë¶m AmhoV. o

‘amR>m ‘hmg§K bmoH$g^m d {dYmZg^m {ZdS>UH$ bT>{dUma y
‘w~B©, Jwédma - H$m±Jg-amï´>dmXrÀ¶m gaH$maZo ‘amR>m g‘mOmbm § o« {ZdS>UH$snydu 25 Q>¸$o AmajU {Xbo Zmhr Va ¶o˶m bmoH$g^m {ZdS>UH$sV w w A{Ib ^maVr¶ ‘amR>m ‘hmg§K bmoH$g^oÀ¶m 12 d {dYmZg^oÀ¶m 55 OmJm bT>{dUma Amho. Am{Ib ^maVr¶ ‘amR>m ‘hmg§KmÀ¶m ¶m Ii~iOZH$ KmofUo‘io H$m§Jg Am[U amîQ´>dmXrÀ¶m JmoQ>mV Ii~i w ° o« ‘mObr Amho. H$maU amÁ¶mV ‘amR>m g‘mOmMr bmoH$g§»¶m gmS>VrZ H$moQ>r o Amho. Va ‘amR>m g‘mOmMr XmoZ H$moQ>r ‘Vo AmhoV. AH$am H$moQ>rÀ¶m § ‘hmamï´>mV gÎmm nmbQ> H$aʶmg hr ‘Vo nwaer AmhoV. o

BamUÀ¶m amîQ´>mܶjm§Mr KmofUm
ݶy¶m°H©$, Vm. 26- AÊdñÌ {Z{‘©Vr hr BamUÀ¶m nm¶m^yV, Ym{‘©H$ d Zr{VnyU© lÕoÀ¶m {damoYmV Amho, Aer KmofUm BamUMo hgZ amohmoZr ¶m§Zr Ho$cr Amho. Vo g§¶w³V amîQ´> g§KmÀ¶m g^oV ^mfU H$arV hmoVo. BamU AÊdóo {Z{‘©VrÀ¶m ‘mJm©da Amho. ¶m d¥ÎmmMm ˶m§Zr BÝH$ma Ho$bm. ˶m§Zr gm§{JVbo H$s, AZwàH$ënmV g§dY©Z gwê$ AgboVar ˶mMm dmna AÊdóo {Z{‘©VrgmR>r H$aʶmV ¶oUma Zmhr. AUwD$Om© BamUMm h¸$ Agë¶mMo ˶m§Zr ñnï> Ho$bo.

eº$s {‘b‘ܶo A˶mMma H$aUmam à‘wI Amamonr Amho Hw$R>o? A{^ZoVm g§O¶ XÎmMm H$m¶©H«$‘ EoZdoir aÔ
(nmZ 1 dê$Z Mmby) ¶m gdmªZr gm‘y{hH$ ~bmËH$mamV ^mJ KoVë¶mMo {gÕ Pmbo. nmo{bgm§À¶m ¶m H$m‘{Jar~m~V gdmªZrM ˶m§Mr nmR> WmonQ>br. ‘mÌ, AmO Y¸$mXm¶H$ KQ>Zm KS>br. AQ>H$ Pmë¶mnmgyZ nmobrg H$moR>S>r g§në¶mZ§Va {gamO aoh‘mZ ¶mbm R>mUo Vwé§JmV R>odʶmV Ambo hmoVo. na§Vw Joë¶mdoir ˶mbm ݶm¶mb¶mV R>aboë¶m VmaIobm hOa H$aʶmV Ambo Zmhr. ˶mdoir ݶm¶‘yVvZr nmo{bgm§Zm {dMmabo H$s, {gamObm ݶm¶mb¶mV H$m hOa Ho$bo Zmhr? ˶mdoir nmo{bgm§Zr gm§{JVbo H$s, R>mUo Vo ’$moQ>© ho A§Va bm§~ Agë¶mZo ˶mbm AmUbo Zmhr. nmo{bgm§Zr Vr ‘mJMr doi ‘mê$Z Zobr. ‘mÌ, AmO {gamO aoh‘mZ ImZ ¶mbm ݶm¶mb¶mV hOa H$aʶmMr JaO hmoVr. AmVm Xþgar Hw$R>Mr g~~ gm§JVm ¶oUma Zmhr åhUyZ {deof gaH$mar dH$sb C‚db {ZH$‘ ¶m§Zr {deof ObXJVr gÌ Ý¶m¶mb¶mV ñnï> gm§{JVbo H$s, {gamO aoh‘mZ hm ~onÎmm Amho. ˶mgmR>r C‚db {ZH$‘ ¶m§Zr R>mʶmÀ¶m Vwé§J A{YH$mè¶m§Zr {gamO aoh‘mZ hm ~onÎmm Agë¶mMo {bIrV nÌM ݶm¶mb¶mbm gmXa Ho$bo. EdT>oM Zìho Va {gamO aoh‘mZ hm ~onÎmm Agë¶mMo C‚db {ZH$‘ ¶m§Zr à{gÕr‘mܶ‘m§Zm ñnï>nUo gm§{JVbo. ˶mZ§Va nmo{bgm§Mr EH$M Ymdni CS>mbr. {gamO aoh‘mZ hm ’$amar Pmbm? H$s ˶mZo Vwé§JmVM AmË‘h˶m Ho$br? Agohr àíZ {dMmabo OmD$ bmJbo. ˶mZ§Va ‘J {gamO aoh‘mZ hm R>mUo Vwé§JmÀ¶m Vmã¶mVM AgyZ gܶm ˶mbm R>mUo H«$mB©‘ ~«°ÝMÀ¶m Vmã¶mV XoʶmV Amë¶mMo R>mUo Vwé§J A{YH$mè¶m§Zr gm§{JVbo. ‘mÌ Vmon¶ªV nmo{bmgm§Mr Am{U R>mUo Vwé§J A{YH$mè¶m§Mr nwaVr A~«y Jobr hmoVr. ‘J KmB©KmB©Zo {gamO aoh‘mZ ~onÎmm ZgyZ Vmo nmo{bgm§À¶m Vmã¶mV Agë¶mMo gm§JʶmV Ambo. ‘J Joë¶mdoir {gamO aoh‘mZbm ݶm¶mb¶mV H$m hOa Ho$bo Zmhr? VgoM AmOhr ݶm¶mb¶mV H$m hOa Ho$bo Zmhr? Oa {gamO aoh‘mZ R>mUo Vwé§J A{YH$mè¶m§À¶m Vmã¶mV hmoVm Va R>mʶmMo Vwé§J A{YH$mar {gamO aoh‘mZ ~onÎmm Pmbm Agë¶mMo {bIrV nÌ Ý¶m¶mb¶mbm H$go H$m¶ XoVmV? VgoM ^maV gaH$maMo OJ^a à{V{ZYrËd H$aUmao {deof gaH$mar dH$sb C‚db {ZH$‘ ho ݶm¶mb¶mV {gamO aoh‘mZ ~onÎm Agë¶mMo CJmM gm§JVmV H$m¶? gd©M Jmoï>r MH«$mdyZ Q>mH$Umè¶m AmhoV. (nmZ 1 dê$Z Mmby) ˶m‘wio AmVm hm H$m¶©H«$‘ ¶mnwT>o hmoUma H$s Zmhr ¶m~m~V e§H$m 춺$ Ho$br OmV Amho. Vwé§J {d^mJmÀ¶m H$ë¶mUH$mar ¶moOZm§Zm Am{W©H$ ‘XV {‘idyZ XoʶmgmR>r ¶oadS>m Vwé§JmVrb 50 H¡$Úm§Mm EH$ gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV H$aʶmV Ambm hmoVm. ¶m H$m¶©H«$‘mbm "‘hmamï´>mMo gm§ñH¥${VH$ Xe©Z' Ago Zmd XoʶmV Ambo hmoVo. ¶m H$m¶©H«$‘mV g§O¶ XÎm hm à‘wI ^y{‘H$m ~OmdUma hmoVm d VmoM ¶m H$m¶©H«$‘mMo EH$‘od AmH$f©U hmoVm. ¶m H$m¶©H«$‘mV g§O¶ XÎm Zm{Q>H$m Am{U Z¥Ë¶ gmXa H$aUma hmoVm. ˶mbm nmhʶmgmR>rM bmoH$m§Zr EH$-EH$ hOma én¶m§Mo eoH$S>mo nmgog IaoXr Ho$bo hmoVr. AJXr Ah‘Xm~mXnmgyZ Vo ~|Jbmoan¶ªVMo VéU hm H$m¶©H«$‘ nmhʶmgmR>r AmO nwʶmV XmIb Pmbo hmoVo. ‘mÌ, AmO gH$mir 11 dmOVm ‘hmamï´>mÀ¶m Vwé§J ‘hmg§MmbH$ ‘ram ~moaUH$a ¶m§Zr hm H$m¶©H«$‘ aÔ Ho$ë¶mMo Omhra Ho$bo. VgoM Á¶m Hw$Umbm ˶m§À¶m {V{H$Q>m§Mo n¡go hdo AgVrb Va Vo ˶m§Zm naV {Xbo OmVrb. Ago Omhra Ho$bo. ¶mdoir Vwé§J ‘hmg§MmbH$ ‘ram ~moadUH$a ¶m§Zr gm§{JVbo H$s, hm H$m¶©H«$‘ aÔ H$aʶm‘mJo gwajo~m~VMr H$mhr H$maUo AmhoV. hr H$maUo Amåhr Vwåhmbm gm§Jy eH$V Zmhr. na§Vw AmVm Oa hm H$m¶©H«$‘ aÔ Pmbm Agbm Var hm H$m¶©H«$‘ Z§Va Z¸$sM hmoUma Amho. ¶m H$m¶©H«$‘m‘wio Am‘À¶m Vwé§JmVrb H¡$Úm§‘ܶo àM§S> CËgmh {Z‘m©U Pmbm Amho. VgoM Am‘À¶m ñQ>m’$‘ܶohr AmZ§XmMo d CËgmhmMo dmVmdaU {Z‘m©U Pmbo Amho. ¶oadS>m Vwé§JmV EH$ àH$maMr "nm°{PQ>rìh EZOu {H«$EQ>' Pmbr Amho. Am‘À¶m Vwé§JmVrb ¶m H$m¶©H«$‘mV ^mJ KoUmè¶m 50 H¡$Úm§n¡H$s AZoH$OUm§Zm {ejm Pmbobr Amho. Va H$mhrOU "A§S>aQ´>m¶b' AmhoV. ˶m‘wioM {deof I~aXmar ¿¶mdr bmJV Amho. g§O¶ XÎmMr ‘mÌ Vwé§JmV ‘Om Amho gܶm ¶oadS>m Vwé§JmV ~mbJ§Ydm©V gmXa H$amd¶mÀ¶m gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘mÀ¶m a§JrV Vmb‘r gwê$ Agë¶m‘wio A{^ZoVm g§O¶ XÎm ¶mbm àM§S> ^md Ambm Amho. ¶m Vmb‘r nmhʶmgmR>r nmobrg Am¶wº$m§nmgyZ ~S>o~S>o nmobrg A{YH$mar Amnë¶m Hw$Qw>§~m§Zm KoD$Z ¶oadS>m Vwé§JmV ¶oVmV. H$m¶©H«$‘mÀ¶m Vmb‘rÀ¶m Xaå¶mZ g§O¶ XÎm~amo~a ho nmobrg A{YH$mar d ˶m§Mo Hw$Qw>§{~¶ g§O¶ XÎm~amo~a "’$moQ>mo goeZ' H$ê$Z KoVmV. ˶m‘wio gܶm Var g§O¶ XÎmbm Vwé§JmV H$mhrM H$m‘ Zmhr. ˶mMr àM§S> ~S>XmñV R>odbr OmV Amho. Vwé§J A{YH$mar d ˶m§Mo g§O¶ XÎm ~amo~aMo ’$moQ>mo goeZ AmVm dmXmV gmnS>Uma AmhoV. H$maU {Zìdi g§O¶ XÎm~amo~a hñVm§XmobZ Ho$bo åhUyZ ‘w§~B©À¶m EH$m nmobrg H$m°ÝñQ>o~bbm VS>H$ {Zb§{~V H$aʶmV Ambo hmoVo. Ago AgVmZmhr nmobrg H$m°ÝñQ>o~bgmR>r doJim {Z¶‘ Am{U A{YH$mè¶m§gmR>r doJim {Z¶‘ H$gm Agm àíZ CnpñWV Ho$bm OmV Amho.

Ho${Z¶mÀ¶m Mm¡H$sda h„m, 2 R>ma
Z¡amo~r, Vm. 26 - Ho${Z¶mV nwÝhm XheVdmXr KQ>Zm KS>br. gmo‘mbr¶mer bmJyZ Agboë¶m gr‘odarb Ho${Z¶mÀ¶m gwajm Mm¡H$sda h„m H$aʶmV Ambm. Va XmoZ nmobrg A{YH$mar R>ma Pmbo AmhoV. ZwH$VmM Ho${Z¶mMr amOYmZr Agboë¶m Z¡amo~r ehamV EH$m ‘m°b‘ܶo XheVdmÚm§Zr A§YmYwX Jmoir~ma Ho$bm. ˶mV AZoH$OU R>ma Pmbo hmoVo.

gr[a¶m~m~VMm R>amd XmoZ {Xdgm§V
ݶy¶m°H©$, Vm. 26 - gr[a¶mZo Amnbr amgm¶{ZH$ Aóo Zï> H$amdrV. Agm R>amd ¶o˶m XmoZ {XdgmV gwajm n[afXoV ‘m§S>ʶmV ¶oUma Amho. a{e¶mÀ¶m Cnnaamï´>‘§Í¶m§Zr ¶m~m~V ‘m{hVr {Xbr.

naVrÀ`m _wgiYma nmdgmZo ^mVeoVrMo ZwH$gmZ {gÞaÀ`m XmoZ H§$nÝ`m§_Ü`o _Ü`amÌr XamooSo
Vbmgar, Vm. 26 Vbmgar VmbwŠ`mV a[ddmar nhmQo [dOm§gh Vw\$mZr JSJSmQmgh ‘wgiYma nmD$g gwê$ Pmbm Amho. `m XmoZ [Xdgm§V VbmgarV 225 _r.br.‘rQa Zm|X Pmbr Amho. gVV nSÊ`mè`m nmdgm_wio ^mVeoVrda n[aUm_ Pmbm AgyZ V`ma Pmbobr nrHo$ eoVmVM AmSdr nSë`mMo [MÌ [XgV Amho. VmbwŠ`mV Vbmgar, dSdbr, gdUm, dgm, [JaJmd, dodOr, g§^m, Sm|Jar Am_Jmd, CnbmQ, H$moMmB©, ~moa_mi, gmdamobr, gyÌH$ma, AmZdra, dadmSm, Hw$P}, CYdm, `m [RH$mUr g§Ü¶miÀ`m doiog [dOm§À`m H$SH$SmQmgh d OmoaXma dmè`mgh nSUmè`m nmdgm‘wio ^mVeoVrMr dmVmhV Pmbr Amho. dmè`m‘wio eoVmVrb nrHo$ O[‘Zrda nSbr AmhoV. ^mVeoVr AmVm H$mnÊ`mg V`ma Pmbr Amho. _mÌ dmamnmdgm_wio gXa nrHo$ O[_Zrda nSë`mZo d eoVmV gVV nmUr ^abobo Agë`mZo XmUo CJdÊ`mÀ`m [ñWVrV AmhoV. [nHo$ Imbr nSë`mZo d gVV Amobo am[hë`mZo ^mV VwQV Agë`mZo Vm§XimÀ`m CËnÞmda d XOm©da n[aUm_ hmoV Agë`mMo eoVH$ar gm§JVmV. Ë`mMà_mUo nmdirhr H$mir nSVo. Ë`m‘wio Ë`mg ^md [_iV ZgyZ OZmdaohr Vr ImV ZmhrV. Ë`m_wio eoVH$è`mMo _moR`m à_mUmV Am[W©H ZwH$gmZ hmoVo. a[ddmar amÌr Vbmgar n[agamV drOnwadRm I§[SV Pmbm Vmo drOnwadRm gwairV hmoÊ`mH$[aVm ~wYdmar g§Ü`mH$min`ªV dmQ nmhmdr bmJë`mZo ZmJ[aH$m§Zm X¡Z§[XZ H$m_mVrb AZoH ASMUtZm Vm|S Úmdo bmJbo.

H$m_Jmam§Zm ~§mYyZ AH$am bmIm§Mm EodO bwQ>bm
Zm{eH$, Vm. 26 - {gÞa VmbwŠ`mVrb ‘mioJmd Am¡Úmo{JH$ dgmhVr_Yrb XmoZ H§$nÝ`m§da _Ü`amÌr geó XamoS>Imoam§À`m Q>mirZo XamoS>o KmVbo. H§$nZrÀ`m o o JoQ>darb nhmaoH$è`m§Zm _mahmU H$aV, VgoM {Xdg^a H$m_ H$ê$Z amÌr H§$nZr AmdmamVM PmonUmè`m H$m_ Jmam§Zm ~§mYyZ R>dZ XamoS>Imoam§Zr H§$nÝ`m§_Yrb EodO o y o bwQ>y Z Zobm. XamoS>Imoam§Zr Vm|S>mbm ê$_mb ~m§Ybobo o hmoV. `m Q>miŠ`mZo XmoÝhr H§$nÝ`m§_Yrb A°ë`w{‘{Z`_ o o Ho$~b VgoM Vm§ã`mÀ`m ßboQ>m Agm gw_mao AH$am bmIm§Mm EodO bwQ>y Z Zobm. XamoS>çmÀ`m `m KQ>Z‘io o w _mioJmd Am¡Úmo{JH$ dgmhVrV EH$M Ii~i CS>mbr Amho. XamoS>Imoam§Mm emoY KoÊ`mgmR>r {gÞa o nmo{bg R>mÊ`mMr nWHo$ doJdoJù`m {R>H$mUr admZm Pmbr AmhoV. _mioJmd Am¡Úmo{JH$ dgmhVrV AmaoWm°Z ~°Q>ar Am{U g{MZ B§ñQy>boeZ A±S> H§$S>ŠQ>a ZmdmÀ`m XmoZ H§$nÝ`m AmhoV. _Ü`amÌr AkmV dmhZmZo Xhm Vo n§YamO§UmMo XamoS>oImoam§Mo Q>moiHo$ gd©àW_ AmaoWm°Z ~°Q>ar `m H§$nZrV Kwgbo. nhmaoH$è`mZr Ë`m§Zm AS>{dÊ`mMm à`ËZ Ho$bm AgVm XamoS>oImoam§Zr Ë`mbm ~oX_ _mahmU Ho$br. `m H§$nZrV XamoS>oImoam§À`m hmVr \$magm H$mhr EodO bmJbm Zmhr. Ë`mZ§Va XamoS>oImoam§Zr Amnbm _moMm© OdiM Agboë`m g{MZ B§ñQy>boeZ A°S> H§$S>ŠQ>a `m H§$nZrH$S>o di{dbm. H§$nZrMo eQ>a VmoSy>Z XamoS>oImoam§Zr AmV àdoe Ho$bm. eQ>a VmoS>Ê`mÀ`m AmdmOmZo {Xdg^a H$m_ H$ê$Z AmV Pmonbobo H$_©Mmar OmJo Pmbo. XamoS>oImoam§Zr Ë`m§Zm _mahmU H$ê$Z doJdoJù`m {R>H$mUr ~§mYyZ R>odbo. Ë`mZ§Va XamoS>oImoam§Zr `m H§$nZrVrb A°ë`w{_{Z`_À`m Ho$~b, VgoM Vm§ã`mÀ`m nÅ>`m gmo~V AmUboë`m JmS>rV Q>mH$V XamoS>oImoa \$ama Pmbo.

H«$‘m§H$ - 320

~r.Eb. àOmn{V, {ÛVr¶ Ana {Oëhm ݶm¶mYre, Omdam l¥§Ibm ݶm¶mb¶ AmbmoQ> {Oëhm-aVbm‘ ‘.à. Omdam, {XZm§H$ - 14.08.2013 gmXarH$aU {XZm§H$ - 21.10.2013

g‘Ýg

‘yV©Om dS>rb ’$H$ê$ÔrZ OmV ~moham d¶ 58 df} ì¶dgm¶-CÚmoJ, nÎmm - AmbmoQ>, {O- aVbm‘ .................à‘mUnÌYmaH$ {déÕ Owë’$sH$a dS>rb ’$H$ê$ÔrZ ~moham (‘¶V) dmag A -‘moB©Ohþg¡Z dS>rb Owë’$rH$ma OmV ~moham d¶ 27 df} ~ - O¡Zd dS>rb Owë’$rH$ma OmV ~moham d¶ 30 df} nÎmm - ‘w§~«m, {Oëhm R>mUo, ‘hmamï´> ................à‘mUnÌF$UH$mo {déÕ - Owë’$sH$a dS>rb ’$H$ê$ÔrZ ~moham (‘¶V) dmag A. ‘moB©O hþg¡Z dS>rb Owë’$rH$ma OmV ~moham d¶ - 27 df} ~. O¡Zd dS>rb Owë’$sH$ma OmV ~moham d¶ 30 df} nÎmm ‘w§~«m, {Oëhm R>mUo . ‘hmamï´> dmXrZo ¶m ݶm¶mb¶mg‘moa Amnë¶m{déÕ AmdoXZnÌ ñd¶§ KmofUm d dmQ>n ñd‘OuZo [aº$ A{Yn˶ àmá H$aUo d ñWm¶r {ZfoYmkmH$[aVm gmXa Ho$bo Amho. Oo {gpìhb àH$aU H«$‘m§H$ 2 E/13 ‘ܶo gmXa hmoD$Z ˶mÀ¶m gwZmdUrgmR>r AmJmD$ gmXarH$aU {XZm§H$ 21-10-2013 {ZpíMV Ho$br Amho. ¶mH$[aVm AmnUmg g‘Ýg {Xbo OmV Amho H$s, AmnU {Xboë¶m VmaIobm ñdV… CnpñWV amhÿZ AWdm d{H$bmÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ Amnbo åhUUo gmXa H$amdo. gyMZm XoʶmV ¶oV Amho H$s, Ago Z Ho$ë¶mg Amnë¶m AZwnpñWVrV AOm©Mr gwZmdUr hmoD$Z EH$V’$s© {ZU©¶ {Xbm OmB©b. d AmdoXZ nÌmMo {ZagZ Ho$bo OmB©b. Oa H$mhr H$maUmZo {Z¶V {XZm§H$ 21-10-2013 bm {db§~ Pmë¶mg dm ݶm¶mb¶rZ H$m¶m©b¶ ~§X Agë¶mg darb nwT>rb H$m¶m©b¶rZ {Xder gwZmdUr H$aʶmV ¶oB©b. ‘m¶m ghr d gXa ݶm¶mb¶mÀ¶m {e³³¶mZrer {X. 14-08-2013 amoOr Omar. ghr/(~r.Eb. àOmn{V) {e¸$m {ÛVr¶ Ana {Oëhm ݶm¶mYre,Omdam, l¥§Ibm ݶm¶mb¶ AmbmoQ>, {Oëhm -aVbm‘ (‘.à.)

‘§~B©, ewH$« dma 27 gßQ>~a> 2013, nmZ - 5 w |
E-mail - youngbuzz2013@gmail.com https://www.facebook.com/young.buzz.79

Jo_ Ioim, _moXtZm PM H$am!

A°ßgMo SmD$ZbmoS 100 AãOm§da
Zdr [X„r, Vm 26 -$ ñ_mQ©\$moZÀ`m bmoH$[à`VoZo _mo~mB©b A°ßgMr _mJUr [XdgmJ[UH dmTV Amho. _mo~mB©b A°ßgMr ~mOmanoR PnmQ>çmZo dmTV AgyZ A°ßg S>mD$ZbmoSMm AmH$Sm 100 AãOm§À`mhr nwTo OmUma Amho. `mVyZ [_iUmam _hgyb 26 AãO Sm°bn`ªV OmB©b, Agm A§XmO EH$m AhdmbmV ì`º H$aÊ`mV Ambm Amho. 2012 _Ü`o OJ^amVyZ 18 AãO S>m°baMr _mo~mB©b A°ßg SmD$ZbmoS H$aÊ`mV Ambr hmoVr. `m_Ü`o 64 AãO A°ßg SmD$ZbmoS H$aÊ`mV Ambo, Va Mmby dfm©Vhr A°ßg SmD$ZbmoS_Ü`o _moRr dmT hmoUma Agë`mMo JmQ©ZaZo åhQbo Amho. `§Xm 102 AãO A°ßg S>mD$ZbmoS Ho$bo OmVrb Va `mVyZ [_iUmam _hgyb 26 AãO Sm°bada OmB©b, Ago JmQ©ZaZo Amnë`m AhdmbmV åhQbo Amho. 2013 _Yrb EHy$U S>mD$ZbmoS_Ü`o \«$r A°ßgMm Vã~b 91 Q¸o dmQm AgUma Amho. A°ßgbm `m dfm©V _moR>r _mJUr Agob, Ago JmQ©ZaMo g§MmbH g±Sr eoZ `m§Zr gm§[JVbo. Joë`m dfm©À`m VwbZoV àË`oH ñ_mQ©\$moZ_Yrb gamgar S>mD$ZbmoS Am[U emoY OmñVM Agob, Ago Ë`m§Zr gm§[JVbo. A°ßg_Ü`o A°nbMo "Am`AmoEg' Am[U A°ÊS—m°B©S AmKmSrda AgyZ 2017 n`ªV A°ßgÀ`m ~mOmanoRoV `m§Mm [hñgm 90 Q>³³çm§n`ªV OmUma Amho.

_w§~B©, Jwédma - Za|Ð ‘moXtÀ¶m Zmdmda AmYmarV "Z‘mo'¶m ñ‘mQ>©’$moZÀ¶m ~wqH$Jbm OmoaXma à{VgmX {‘iV AgVmZm A‘o[aHo$Vrb S>o³grQ> ¶m ‘mo~mB©©b Joq‘J H§$nZrZo Za|Ð ‘moXtda EH$ ‘mo~mB©b Jo‘ V¶ma Ho$bm Amho. gÜ`m BboŠeZMo dmao OmoamV Mmby AmhoV. `mVM H$m`_ ‘mo~mB©bda AgUmè¶m VéUm§gmRr amOH$r` KSm‘moStMm `mo½` Vmo dmna ¶m Jo_ ~ZdUmè¶m H§$nZrZo "_moXr aZ' ZmdmMm EH _ñV Jo_ ‘mo~mB©bda gÜ`m

JmOV Amho. ^mOnmMo n§VàYmZnXmMo C_oXdma Za|Ð _moXtMr bmoH${à¶Vm {Xdg|{Xdg dmT>V Amho. ˶m§À¶m bmoH${à¶VoMr ^wai CÚmoOH$m§Zmhr nSy> bmJbr Amho. H$mhr ‘{hݶm§nydu JwOamV‘ܶo CÚmoOH$m§Zr Za|Ð ‘moXtÀ¶m Zmdmda AmYm[aV "Z‘mo'¶m ñ‘mQ>©’$moZMr KmofUm Ho$br. ¶mMr ~wqH$J OmoamV gwê$ AgVmZmM ‘mo~mB©b Jo[‘§J H§$nZrZo "‘moXr aZ' hm Jo‘ V¶ma Ho$bm Amho. A°ÊS´>m°B©S> ‘mo~mB©b ¶wOg©gmR>r hm Jo‘ ßbo ñQ>oeZda CnbãY Amho. ¶mnydu Am‘ AmX‘r njmda "Am‘ AmX‘r aZa' Am{U A‘o[aHo$À¶m gm¶~a hoa{JarMm Iwbmgm H$aUmè¶m ES>dS>© ñZmoS>oZda "ñZmoS>oZ aZ W«rS>r' ho ‘mo~mB©b Joåg bmoH${චR>abo hmoVo. "‘moXr aZ' ¶m Jo‘‘ܶo ‘moXr n§VàYmZnXr YmdVmV. n§VàYmZnXmMr IwMu JmR>ʶmgmR>r ˶m§Zm JwOamV, ‘hmamï´>, CÎmamI§S>, amOñWmZ, Ho$ai, H$Zm©Q>H$, Am§Y« àXoe, {~hma, CÎma àXoe, Vm{‘iZmSy>, Amgm‘, Am{U ‘ܶ àXoe Aem ~mam amÁ¶m§Zm nma H$amdo bmJVo. ¶m ‘mJm©V ˶m§Zm {d{dY AS>Wù¶m§Mm gm‘Zmhr H$amdm bmJVmo. ¶m Jo‘Mr gmB©O 6.8 E‘ ~r AgyZ 888 ¶wOg©Zo {Xboë¶m à{V{H«$¶oÀ¶m AmYmao Jo‘bm 5 n¡H$s 4.8 Ago aoqQ>J XoʶmV Ambo Amho. {deof åhUOo hm Joq‘J A°n ‘mo~mB©b ¶wOg©‘ܶohr bmoH${චR>aV AgyZ 10 hOmam§nojm A{YH$ ¶wOg©Zo hm Jo‘ S>mD$ZbmoS> Ho$bm Amho.

AmonZ

hmD$g

bmb~mJÀ¶m amOmÀ¶m Xe©ZmgmR>r Amboë¶m ‘{hbm ^m{dH$m§Zm ‘§S>imÀ¶m H$m¶©H$˶mªZr A˶§V Agä¶ Aer dmJUyH$ {Xbr. bmb~mJÀ¶m amOmda {ZVm§V lÕm Agë¶m‘wio Am~mbd¥Õ VgoM ‘{hbm bmIm|À¶m g§»¶oZo Xadfu Xe©ZmgmR>r ¶oVmV. VmgZ²Vmg amJm§‘ܶo C^o amhVmV. ‘mÌ, ¶m ^m{dH$m§À¶m lÕoMr ¶V²qH${MVhr V‘m ‘§S>imMo H$m¶©H$V} ~miJV Zmhr ho ¶mVyZ {XgyZ Ambo. ˶m‘wio Aem ‘§S>imÀ¶m JUnVrMo Xe©Z KoʶmgmR>r ^m{dH$m§Zr Omdo H$s, OmD$ Z¶o? Agm ‘wÔm MM}V Ambm Amho. VgoM Ama.Ama.nmQ>rb ¶m§Zr JUoemoËgd ‘§S>imÀ¶m ~m~VrV H$mT>boë¶m ’$‘m©ZmMo H$m¶ Pmbo, Aer MMm©hr gܶm g‘mOmV CR>V Amho. ¶mda Vw‘À¶m à{V{H«$¶m H$m¶ AmhoV?Vw‘À¶m à{V{H«$¶m Amåhmcm ewH«$dma gm¶§H$mir 5 dmOon¶ªV H$idm. eãX‘¶m©Xm 100 eãX. Am‘Mm nÎmm Amho. ZdmH$mi, 13 ZdmH$mi nW, ImS>rcH$a amoS>, {JaJmd- ‘w§~B© -400 004 qH$dm ’°$³g H$am - 23874911,23860989. B©-‘oc H$am:-youngbuzz2013@gmail.com

go{b~«oQ>tZm Jmoì`mMm ZH$ma nUOr , Vm. 26 -$ EH$rH$So _hmamï— n`©QZmgmRr ~«±S A±å~o[gSa [_imbm ZgVmZm Jmoì`mZo M¸ ~S>çm go[b[~«QtZm ZH$ma [Xbm Amho. [H«$Ho$QMm Xod g[MZ V|SwbH$a, A[^ZoÌr Xr[nH$m nXwH$moZ, H$[aZm H$nya Am[U g¡\$ Abr ImZ `m§gmaIo bmoH$[à` go[b[~«Qr Jmodm amÁ`mMo ~«±S A±å~o[gSa ~ZÊ`mgmRr am§JoV AgVmZm `m gdmªZm Jmoì`mZo M¸ ZH$ma [Xbm Amho. Jmoì`mÀ`m n`©QZ à[gÕrgmRr Hw$Rë`mhr go[b[~«QrMr JaO Zmhr, Ag§ Jmoì`mMo n`©QZ _§Ìr [Xbrn néioH$a `m§Zr ñnï Ho$b§ Amho.Jmodm amÁ` ho ñdV:M go[b[~«Qr Amho. Ë`m_wio Amåhmbm Jmoì`mÀ`m à[gÕrgmRr Hw$Rë`mhr go[b[~«QtMr JaO Zmhr. Am‘À`mH$So _mH}$qQJ EOÝgtH$SyZ Xr[nH$m nXwH$moZ, g[MZ V|SwbH$a, H$arZm H$nya Am[U [VMm nVr g¡\$ Abr ImZ `m§À`m Zmdm§Mo àñVmd Ambo hmoVo. `m go[b[~«QtZm Jmoì`mMo ~«±S A°å~o[gSa hmoÊ`mV ag Amho. _mÌ Amåhmbm Am_À`m amÁ`mM§ à_moeZ H$aÊ`mgmRr go[b[~«QtMr JaO Zmhr. Ag§ néioH$a åhUmbo.Jmoì`mM§ Zmd OJ^amV n`©QZmgmRr à[gÕ Amho. naXoer n`©QH ^maVmV `oÊ`mM§ RadVmV, Voìhm Ë`m§Mr n[hbr ng§Vr JmodmM AgVo. Ag§ néioH$a åhUmbo. H$mhr dfmªnydu àmMr XogmB©bm Jmoì`mMr ~«±S A°å~o[gSa ~ZdÊ`mV Amb§ hmoV§.

Om°Zbm "h_mam ~OmO' åhUm`bm ~§Xr! amOH$maÊ`m§darb [dídmgmh©Vo~m~V "ìhm`moOa 1' Mr gy`©_mboVyZ "E[ŠPQ' ^maVr` OJmV 115 ì`m H«$_m§H$mda
Zdr [X„r, Vm. 26 - $ bmoH$g^oÀ`m [ZdSUwH$m Vm|Smda `oD$Z Ronë`m AgVmZm OmJ[VH ZmUo [ZYrMm(Am`E_E\$) EH Ahdmb ^maVr` amOH$maÊ`m§À`m Vm|SMo nmUr nidUma Amho. amOH$r` nwT>mè¶m§À`m g^m§Zm Oar JXu [XgV Agbr Var 2013 _Ü`o bmoH$m§À`m amOH$maÊ`m§darb [dídmgmZo AmOn`ªVMm [ZMm§H JmRbm Amho. [deof åhUOo, amO[H$`Ñïçm A[ñWa Agboë`m nm[H$ñVmZMm H«$_m§H _mÌ, amOH$maÊ`m§darb [dídmgmÀ`m `mXr_Ü`o ~amM da Amho. nm[H$ñVmZ 110 ì`m H«$_m§H$mda AgyZ, ^maV "[~«Šg' Xoem§À`m gdm©V ImbÀ`m ñWmZmda Amho. ""bmoH$m§Mm amOH$maÊ`m§darb [dídmg 2009 nmgyZ ImbmdV Mmbbm Amho,'' Ago "Am`E_E\$' À`m "X ½bmo~b H$m°[ånQrQrìhZog VoìhmnmgyZ bmoH$m§À`m amOH$maÊ`m§darb [dídmgm‘Ü`o KQ Pmbr Amho. OJmVrb 148 dm°qe½QZ, Vm. 26 -$ A_o[aHo$À`m Z°eZb EamoZm°[QŠg A±S ñnog A°S[_[ZñQ—oeZZo (Zmgm) 1977 _Ü`o AdH$memV gmoSbobo "ìhm`moOa 1' ho `mZ Vã~b 36 dfmªÀ`m àdmgmZ§Va gy`©‘mboVyZ ~mhoa nSbo Amho. _mZdmZo ~Z[dbobr EImXr dñVy n[hë`m§XmM gy`©_mboVyZ ~mhoa nSyZ Am§VaVm[bHo$V àdoe [eabr Amho. ho `mZ gÜ`m gy`m©nmgyZ 19 AãO [H$bmo_rQa A§Vamda AgyZ, AOyZhr Ë`mH$Sy>Z g§Xoe [_iV AmhoV, Ago A_o[aHo$À`m AdH$me g§ñWoZo åhQbo Amho. "ìhm`moOa 1' gy`m©À`m Mmahr ~mOybm gy`©_mbm Am[U Ë`m~mhoahr ngaboë`m Ja_ dm`yMm Jmoim Agboë`m "ßbmÂ_m'VyZ ~mhoa nSbo Amho. Ë`m_wio VoWyZ ~mhoa nSë`mZ§Va gy`© Am[U gy`©_mboer "ìhm`moOa 1'Mm AmVm H$moUVmhr g§~§Y amhUma Zmhr. _Zwî`mZo ~Z[dbobo EImXo _erZ n[hë`m§XmM Am§VaVm[bHo$V àdoe Ho$bo Amho, Ago "ìhmo`mOa' àH$ënmMo g§emoYH BS ñQmoZ `m§Zr åhQbo Amho. "ìhm`moOa' gy`©_mboVyZ ~mhoa nSbo Agbo, Var Vo AOyZhr g§H«$_U AdñWoV Agë`mZo gy`m©À`m à^mdmnmgyZ \$ma bm§~

_w§~B© , Jwédma -$ _w§~B© CÀM Ý`m`mb`mZ§ A[^ZoVm Om°Z A~«mh_ `mbm Amnë`m AmJm_r [gZo_mM§ Zmd "h_ma ~OmO ' RodÊ`mgmRr nadmZJr ZmH$mabr`. "~wb§X ^maV H$r ~wb§X Vñdra... h_mam H$b h_mam AmO... h_mam ~OmO åhUV ~mOmamV XmIb Pmboë`m ~OmO Am°QmoÀ`m "MoVH ' `m ñHy$Qabm H$mhr dfmªnydu Mm§JbrM à[gÕr [_imbr hmoVr. MoVH$M§ CËnmXZ 2009 _Ü`o ~§X H$aÊ`mV Amb§`. nU "h_mam ~OmO' hm Q°J AOyZhr H§$nZrÀ`m BVa CËnmXZm§er

OmoSbobm Amho. Om°Z A~«mh_ EH$ Zdm [gZo_m V`ma H$aÊ`mÀ`m à`ËZmV Amho, Am[U Ë`mÀ`m `m [gZo_mM§ Zmd AgUma Amho... h_mam ~OmO... Ag§ Ooìhm ~OmO H§$nZrÀ`m Eo[H$dmV Amb§ Voìhm H§$nZrZ§ "OE EÝQaQoÝ_|Q àm`ìhoQ [b[_QoS' [déÕ H$moQm©Mm XadmOm RmoRmdbm. `mda [ZU©` XoVmZm Eg. Oo. H$mRmdmbm `m§À`m Ý`m`mb`mZ§ Om°Z A~«mh_À`m H§$nZrbm ho erf©H dmnaÊ`mg nadmZJr ZmH$mabr`.

"goŠgr S—og' dmTdVmo AmË_[dídmg-Sm°ZmQo„m dgm©Mo b§SZ, Vm, 26 $- [SPm`Za S>m°ZmQo„m dgm©MoÀ`m _Vo ñÌrZo n[aYmZ Ho$boë`m earambm KÅ ~gUmè`m H$nS>çm§À`m dmnamVyZ [VMm AmË_[dídmg àH$Q hmoVmo. Aem àH$maMo H$nSo n[aYmZ Ho$bobr ñÌr [VÀ`m e[a[aH A§JH$mRr~m~V Iye Agë`mMo [XgyZ `oVo. H$m°ÝQ°ŠQå`w[PH$Zo [Xboë`m d¥ÎmmZwgma, `m 58 dfu` \°$eZ [SPm`ZaZo Joë`m ewH«$dmar "[_bmZ \°$eZ drH'_Ü`o earambm KÅ ~gUmè`m H$nS>çm§Mo ZdrZ H$boŠeZ àñVwV Ho$bo. Vr åhUmbr, _mPo ho H$boŠeZ Vw_À`mVbm AmË_ [dídmg Xe©[dVo. Ooìhm Vwåhr R>amdrH àH$maMo H$nSo AmË_ [dídmgmZo n[aYmZ H$aVm, Voìhm Vwåhr Vw_À`m `moOZm A[YH AmË‘[dídmgmZo gmXa H$aVm Am[U Vw_À`m H$ënZm Am[U Vw_ Mr _Vo A[YH YmSgmZo _m§SVm. goŠgr H$nSo \$º "goŠgr byH 'Zo Xe©[dVm, Vw_Mm YmSgr ñd^md Am[U YrQnUm Xe©[dVmV. Vw_Mo ho YmSgr ì`[º$_Îd g_moaÀ`m ì`[º$bm Om[Ud H$ê$Z XoVo H$r, Ë`mbm H$moUË`m ì`º$rbm gm_moao Om`Mo Amho.

[anmoQ© 2013$-14'_Ü`o Z_yX H$aÊ`mV Ambo Amho. "g§nwAm'À`m gÎmoÀ`m Xþgè¶m ndm©V amOH$maÊ`m§darb [dídmgmh©Vm H$_r hmoÊ`mg gwédmV Pmbr. _o 2009 _Ü`o "g§nwAm' Xþgè¶m§Xm gÎmo_Ü`o Ambr AgyZ,

Xoem§_Ü`o bmoH$m§À`m amOH$maÊ`m§darb [dídmgm_ Ü`o ^maV 115 ì`m ñWmZmda Amho. "^maVmMm H«$_m§H 2010 nmgyZ 30 H«$_m§H$m§Zr Kgê$Z 115 da OmD$Z nmohMbm Amho,' Ago "Am`E_E\$'Mm Ahdmb åhUVmo.

Jobo Zmhr. Ë`m_wio Vo gy`m©Mm à^md Zgob, Aem [RH$mUr H$Yr nmohmoMob, ho AmVmM gm§JVm `oV Zmhr. VgoM, Ë`m~m~VMr [ZarjUo Am[U [díbofU H$aÊ`mgmRr "ìhm`moOa' Qr_bm _[hZo qH$dm AZoH df}hr bmJVrb, Agohr ñQmoZ `m§Zr åhQbo Amho. "Am_À`m SoQ>m_Ü`o Xmobm`_mZ [ñWVr [Z_m©U hmoV Agë`mMo [XgyZ Ambo, Voìhm Amåhr Ajae: IwMudê$Z CSmbmo. H$maU AdH$me`mZ nyU©V: Xwgè¶m [aOZ_Ü`o àdoe H$arV hmoVo,' Ago g§emoYH Sm°Z JwaZoQ `m§Zr åhQbo Amho. `m~m~VMo [ZîH$f© gm`Ýg OZ©b_Ü`o _m§SÊ`mV Ambo AmhoV. "ìhm`moOa 1' _Ü`o ßbmÂ_m goÝga H$m`m©[ÝdV Zgë`mZo emñÌkm§Zm `mZmVrb ßbmÂ_m dmVmdaU _moOÊ`mgmRr n`m©`r _mJm©Mm Adb§~ H$amdm bmJUma Amho. "ìhm`moOa 1' Am[U "ìhm`moOa 2' ho XmoÝhr `mZ 1977 _Ü`o àjo[nV H$aÊ`mV Ambo hmoVo. ho `mZ gdm©[YH H$mimnmgyZ åhUOoM Joë`m 36 dfmªnmgyZ H$m`m©[ÝdV AmhoV. ímw{ÕnÌH$ gy{MV H$aÊ`mV `oV Amho H$r, {Z{dXm gyMZm H«$. B§{O./S>rAmaE_ (S>ãë`y) ~r~r/2013/22, {X. 04.07.2013 A§VJ©V ßm«H$m{ímV A. H«$. 7 AWm©V XmXa - naob : ES>rB©EZ (S>ãë`y) ^m`Iim X{jU `m§À`m H$m`©H$joV XmXa -naob A{YH$mar dgmhV `oWrb B_maV H«$. E_Eg/Ama~r /4 /S>r_Yrb ímm¡Mmb` d ~mWê$_ À`m Agwa{jV ~mëH$Ý`m, N>ÁOo, g§aMZmË_H$ _o¨~g© `m§Mr _hÎdmMr XwéñVr, `m H$m_mMr {Z{dXm CKS>Ê`mMr {Z`V VmarI {X. 13.08.2013 Or `mAmYr nwTrb gyMZm {_ion`ªV VhHy$~ H$aÊ`mV Ambr hmoVr Vr ßm«ímmgH$r` H$maUmñVd aÔ H$aÊ`mV `oV Amho. Sai-CR-437

H$H©$amoJmbm Xÿa R>odÊ`mgmR>r g§Í`mMm ag Cn`wº ?

b§S>Z, Vm. 2 -$ OJ^amV H$H©$amoJmÀ`m 26 é½Um§Mr g§»`m dmTV Amho. `m XþY©a CnMma AmOmamdarb CnM A[Ve` I[M©H d H$mhr ZmXm`H à_mUmV doXZmXm` Am[U BVa àH$maÀ`m g_ H$aUmao ñ`m [Z_m©U H$aUm AgVmV. Ë`m_wio H$H©$amoJ H$ië`mZ§ Pmë`mMo H$ië` Va é½U _moR>çmà_mUmda IMVmo. _mÌ, `m H$H©$amoJmbm Xÿa RodVm `oD eHo$b, Agm gai$gmYm Cnm` emoYë`mMm Xmdm g§emoYH$m§Zr Ho$bm Amho. g§Í`mMm ag H$H©$amoJmbm Xÿa RodÊ`mgmRr A[Ve` Cn`wº Agë`mMo Ë`m§Zm g§emoYZmV AmTibo Amho. g§Í`mÀ`m agm_Ü`o AZoH Am¡fYr JwUY_© AmhoV. hoñn[a[QZ Am[U Z°[a[ÝOZrZ `m§gma»`m âb°dZm°BS²g_YyZ [Z_m©U hmoUmè`m "A°±Y[QAm°[ŠgS§Q²g' Mo à_mU Ë`m_Ü`o OmñV AgVo. Ë`mM~amo~a "A°±V[Q_wQmOo[ZH', "A°ÊQrOoZmoQm°[ŠgH ', "H$m`QmoàmoQo[ŠQìh', "hm°_mo©Zob' , "gob [g½ZqbJ _m°S>çwboqQJ' AmXr KQH$ A[YH à_mUmV AgVmV.

H$H©$amoJ é½Um§Zm CnMmamgmRr Ho$_moWoanr H$amdr bmJVo. hr Woanr AË`§V doXZmXm`H AgVo. g§Í`mMm ag ß`m`ë`mg Ë`mVrb Am¡fYr KQH$m§_wio Ho$_moWoanr Xya RodVm `oD eH$Vo. _mÌ, g§Í`mMm ag Am[U H$H©$amoJ amoIUmè`m Ho$‘moWoanr~m~V A[YH g§emoYZ hmoUo JaOoMo Amho. g§Í`mMm ag Amamo½`Xm`H Agbm Varhr Ë`mMo A[YH à‘mUmV godZ earambm KmVH Rê eH$Vo, Agm Bemamhr emñÌkm§Zr [Xbm Amho. [deofV: ~mbHo$, _yÌqnSmÀ`m [dH$mamZo J«ñV, _Yw_ohr Am[U aº$Xm~mMm Ìmg Agboë`m é½Um§_Ü`o Ë`mMo Xwîn[aUm_ [Xgy eH$VmV. g§Í`mMm ag A[YH à_mUmV KoVë`mg d Vmo `mo½` àH$mao [ZOªVyH Ho$bobm Zgë`mg Ë`m‘wio AÞmer g§~§[YV A°bOu Am[U OrdmUy§Mm àmXw^m©d hmoD eH$Vmo. ho g§emoYZ Ý`y[Q—eZ A°ÊS H°$Ýga `m OZ©b_Ü`o à[gÕ Pmbo Amho.

{~~Q>çm hm OJmVbm gdm©V doJmZo YmdUmam àmUr Amho. Vmo Vmer 113 {H$bmo‘rQ>a doJmZo Ymdy eH$Vmo.

_mQw§>Jm H$m`©ímmioV gr_oÝg H$moMogMo nr`y no¨{Q§>J
Cn_w»` `m§{ÌH$r A{^`§Vm (Ama), H$°aoO dH©$ímm°n, _Ü` aoëdo, _mQw§>Jm, _w§~B© - 400 019 ho ^maVmÀ`m amîQ´>nVr¨H${aVm d Ë`m§À`m dVrZo _mohmoa~§X {b\$mâ`m§VyZ {Z{dXm _mJdrV AmhoV. {Z{dXm gmXarH$aUmMr VmarI d doi {X. 31.10.2013 amoOr g. 11.45 n`ªV Aímr AgyZ {Z[dXm Ë`mM {Xdímr Xw. 12.15 dmOVm CKS>Ê`mV `oVrb. A. H$m_mMo dU©Z A§Xm{OV _yë` {Z{dXm ànÌmMo BaRo> < H$m_mMm H$mbmdYr H«$. < ímwëH$ < 1. _mQw§>Jm dH©$ímm°n `oWo gr_oÝg H$moMogMo nr`y 56,17,242/5,000/1,12,400/- 18 _{hZo dm 216 B©E_`y H$moMogMr n§o{Q§>J (CXm Q>M An Q>m°n H$moQ>) nyV©Vm `mn¡H$r Oo bdH$a Agob. VËg_ ñdê$nmMo H$m`© åhUOo - "aoëdoMo B©E_`y/_o_y/S>o_y/_oZ bmBZ H$moMog/Bbo{ŠQ´>H$ bmoH$mo/{S>Pob bmoH$mo `m§À`m nr`y no¨{Q§>Jímr g§~§{YV H$m_.' {Z[dXm ßm«nÌo darb H$m`m©b`mVyZ ßm«mßV H$aVm `oD$ ímH$Vrb. {Z{dXm§Mm g§nyU© Vnímrb _Ü` aoëdoMr A{YH¥$V do~gmBQ> www.cr.indianrailways.gov. in d www.tenders.gov.in da CnbãY AgyZ g§nyU© {Z{dXm XñVmdoO do~gmBQ>dê$Z S>mD$ZbmoS> H$aVm `oD$ ímH$Vrb. {Z{dXm§Mm g§nyU© Vnímrb 1 bm _Obm, H$m`© H$j, _w»` H$m`©ímmim ì`dñWmnH$m§Mo H$m`m©b`, _mQw§>Jm `oWrb "gyMZm \$bH$mda'hr CnbãY Amho. {Z{dXm gyMZm H«$. : AmaAma/nrAma/S>ãë`ygr/572/2011 sai-cr-430

6

_§w~B© ewH«$dma, 27 gßQ>|~a 2013

VéUrda A˶mMma H$aUmam ZamY‘ JOmAmS>
S>m|{~dbr, Vm. 26 KaH$m‘ H$aUmè¶m EH$m 20 dfu¶ VéUrda O~ar A˶mMma H$aUmè¶m ZamY‘mg ‘mZnmS>m nmo{bgm§Zr AQ>H$ Ho$br Amho. gmo‘ZmW e§H$a XodH$a (31), am. XÎmZJa, S>m|{~dbr Ago AQ>H$ AmamonrMo Zmd Amho. gXa nr{S>V VéUr gmo‘ZmW ¶mÀ¶m nËZrMr XþaMr ZmVodmB©H$ AgyZ Joë¶m 6 Vo 7 ‘{hݶm§nmgyZ {Vbm KaH$m‘mgmR>r amhV hmoVr. KamV KaH$m‘mgmR>r VéUr Agë¶mZo dmgZm§Y gmo‘ZmW ¶mMr {Z¶V {’$abr. ˶mZo {Vbm KamV H$moUrhr ZgVmZm ‘maʶmMr Y‘H$s XoD$Z O~ar A˶mMma Ho$bm. ˶mZ§Va doimodoir Vmo {Vbm bm°O, amh˶m Kar d bmoT>m hodZ ¶oWrb ^mS>çmÀ¶m Imobrda ZoD$Z O~ar A˶mMma H$arV hmoVm. VgoM hm àH$ma H$moUmg gm§{JVbm Va R>ma ‘maUma Aer Y‘H$s {Xbr hmoVr. ‘mÌ Zoh‘rÀ¶m Ìmgmbm H§$Q>miyZ nr{S>V VéUrZo YmS>g XmIdyZ Amamonr gmo‘ZmW XodH$a{damoYmV amÌr ‘mZnmS>m nmobrg R>mʶmV JwÝhm XmIb Ho$bm. ˶mdê$Z nmo{bgm§Zr ‘ܶamÌr dmgZm§Y gmo‘ZmWbm Ooa~§X Ho$bo.

AgJmobrV H§$Q>oZa AS>H$bm dmR>mañQ>oeZ ¶oWo 9 hOmamMm JwQ>Im Oá gmVmam, Vm. 26 - H$moaJmd Vmbw³¶mVrb dmR>mañQ>oeZ ¶oWo gmjr ñQ>moAg© ¶m XþH$mZmda AÞ {ZarjH$m§Zr Q>mH$boë¶m N>m߶mV 9 hOma én¶m§Mm JwQ>Im Oá H$aʶmV Ambm Amho. ¶m~m~V {‘imbobr ‘m{hVr Aer, H$s AÞ {ZarjH$ ew^m§Jr ~miH¥$îU A§Hw$e ¶m§Zr dmR>ma ñQ>oeZ ¶oWrb gmjr ñQ>moAg© ¶m XþH$mZmda N>mnm Q>mH$bm. ¶mdoir XþH$mZmVrb 9 hOma 339 én¶m§Mm JwQ>Im Oá H$aʶmV Ambm. ¶m àH$aUr XþH$mZXma {Xbrn ‘oKamO nmoi ¶m§À¶m{damoYmV JwÝhm XmIb H$aʶmV Ambm Amho.

am‘Xmg AmR>dbo Wm¶b±S>bm admZm
‘w§~B©, Jwédma Wm¶b±S>À¶m "am°¶b ^m¶ Jìh‘|Q>' Am{U dëS>© ’o$bmo{en Am°’$ ~w{ÕñQ>À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo ~±H$m°H$ ¶oWo hmoUmè¶m OmJ{VH$ Yå‘n[afXoV ‘mJ©Xe©Z H$aʶmgmR>r [anpãbH$Z ZoVo am‘Xmg AmR>dbo AmO amÌr Wm¶b±S>bm admZm Pmbo.

naVrÀ`m nmdgmZo hiì`m ^mV eoVrMo ZwH$gmZ
[^d§S>r, Vm. 26 - `mdfuÀ`m nSUmè`m nmdgmZo g§VVYma H$m`_ Rodë`mZo hiì`m ^mVeoVrbm _moR>m YmoH$m [Z_m©U Pmbm Amho. Ë`m_wio eoVH$ar Vm|S>mV Ambobm Kmg [ZKyZ OmUma `m qMVoZo hdmb[Xb Pmbm Amho. VmbwŠ`mVrb bmJdS Ho$boë`m g§nyU© ^mV[nH$mgh ^mOrnmë`mMo nrH$hr Zï hmoV AgyZ XaamoOMm nSUmam nmD$g nmhVm Amoë`m XwîH$mimÀ`m [XeoZo nmdgmMr dmQMmb gwê$ Agë`mZo ~iramOm qMVm ì`º$ H$ê bmJbm Amho. _mJrb VrZ dfmª_Ü`o Owb¡ AIoan`ªV nS>boë`m nmdgmnojm `mdfu nmdgmZo 30 Q>³³¶m§nojm A[YH$ gamgar JmRbr Amho. 7 OyZnmgyZ nmdgmZo H$mogiÊ`mg gwadmV Ho$br AgyZ, AmVmn`ªV [dH«$_r nmdgmMr Zm|X Pmbr Amho. nmD$g doioda gwê$ Pmë`mZo gwê$dmVrÀ`m [Xdgm§V eoVH$è`m§Zm ^mV$[~`mUo noaÊ`mghr Ë`mZo Cg§V [Xbr Zmhr. noaÊ`m§gmRr nmD$g AmO$CÚm CKS>rn XoB©b, Aer dmQ nmhV ~gboë`m ~iramOmbm Ë`mZo dmQ ~KVM Rodbo. ZmB©bmOmZo eoVH$è`m§Zr ^a nmdgmVM ^mV noaÊ`m Ho$ë`m Ë`m_wio [~`mUo dmhyZ OmÊ`mMo àH$mahr KS>bo. eoVH$è`m§Zr ^mV [~`mÊ`m§Mm emoY KoD$Z Xw~ma noaÊ`m Ho$ë¶m. _mÌ Ë`mhr dmhyZ Joë`m. ‘miamZmdaÀ`m noaÊ`m \$gë`mZo AIoarg ~hwg§»` eoVH$è`m§Zr eoVmV [MIb noaUr H$ê$Z ^mVmMr amonQr V`ma Ho$br hmoVr. `m ^mV[nH$mMr bmJdS H$ê$Z VmbwŠ`mVrb 18 hOma hoŠQa ^mV eoVr_Ü`o ^mVmMr bmJdS Ho$br Amho. Ë`mV 7 hOma 500 hoŠQa O[_Zrda hiì`m ^mVmMr bmJdS Ho$br AgyZ Ë`m_Ü`o H$O©V, aËZm, nrEZAma, H$mobnr, AZwn_, Vobh§gm, JwOamV, dQ>mUm, AmXr hiì`m ^mV [nH$m§Mr bmJdS H$aÊ`mV Ambr Amho. gXaMo ^mV nrH$ V`ma Pmbo AgyZ _miamZmdaMo nrH$ H$mnÊ`mOmoJo Pmbo Amho. _mÌ g§VVYma nmD$g gwê$ Agë`mZo V`ma Pmbobo ^mVnrH$ nwÝhm _moha `oÊ`mMr eŠ`Vm Agë`mZo Vm|Smer Ambobo ^mV nrH$ dm`m OmÊ`mMr eŠ`Vm [Z_m©U Pmbr Amho Ë`m_wio eoVH$ar dJ© qMVmJ«ñV Pmbm Amho.

aËZm{Jar, Vm. 26 - JwhmJa AgJmobr JmdmÀ¶m Q>moH$mbm Agboë¶m g‘wÐ{H$Zmè¶mdarb IS>H$m‘ܶo ‘moR>çm OhmOmdê$Z nS>boë¶m gw‘mao 25 ’y$Q> bm§~rMm H§$Q>oZa AS>Hy$Z nS>bm Amho. hm H§$Q>oZa Aa~r g‘wÐmVyZ OmV Agboë¶m OhmOmdê$Z nS>ë¶mZ§Va ^aH$Q>V ¶m {R>H$mUr Ambm Agmdm Agm A§XmO JwhmJa nmo{bgm§Zr Ho$bm Amho. ‘mÌ g‘wÐ {H$Zmè¶mdarb IS>H$mda ^bm ‘moR>m H§$Q>oZa bmJë¶mMr ~mV‘r ngaVmM JwhmJa Vmbw³¶mV Ii~i CS>mbr Amho. AgJmobr g‘wÐ {H$Zmar H$mhr J«m‘ñW Jobo AgVm gXaMm H§$Q>oZa ˶m§Zm {Xgbm d ˶m§Zr JwhmJa nmobrg R>mʶmer g§nH©$ gmYbm. A{YH$ Vnmg JwhmJa nmobrg H$arV AmhoV.

_hmamï´>mVyZ 600 hyZ A[YH$ _mOr g¡[ZH Hw$Qw§~mgh Oå_y H$mí_rabm admZm
AH$mobo, Vm. 26 bîH$amVrb 101 Vmo\$ImZm [a{O_|Qbm 50 df} nyU© Pmë`m~Ôb `m nÞmg dfmªÀ`m H$mimV `m [aO_|Q_Ü`o Á`m§Zr godm Ho$br. Ë`m h`mV Agboë`m _mOr g¡[ZH$ d A[YH$mè`m§Zm Amnë`m Hw$Qw§~mgh Oå_y H$mí‘ra `oWo Am`mo[OV `m "JmoëSZ Á`w~br'gmRr Img gÝ‘mZnyd©H$ [Z_§[ÌV Ho$bo AgyZ _hmamï—mVyZ Vã~b 600 _mOr g¡[ZH$ `m _oimì`mg Amnë`m Hw$Qw§~mgh admZm Pmbo AmhoV, Aer _m[hVr ZJa [OëømVrb AH$mobo VmbwŠ`mVrb qnniJmd [ZnmUr `oWrb _mOr g¡[ZH$ gwYmH$a XÎmmÌ` dmH$Mm¡ao `m§Zr "ZdmH$mi' er ~mobVmZm [Xbr. nmM [Xdgm§À`m `m ñZoh _oimì`mV ho _mOr g¡[ZH$ Amnë`m OwÝ`m AmRdUr§Zm COmim XoUma AmhoV. VgoM ^maVmVrb Amnë`m OwÝ`m ghH$mè`m§Zm ^oQUma AmhoV. `m [RH$mUr "JoQ QwJoXa' H$ê$Z _mOr g¡[ZH$m§À`m Hw$Qw§[~`m§Zm `m [aO_|QÀ`m dVrZo n[agamV ghbhr KSdyZ AmUUma AmhoV. gwYmH$a dmH$Mm¡ao ho XoIrb AmO gH$mir Amnë`m Hw$Qw§~mgh `m ñZoh_oimì`mg admZm Pmbo.

hdoV nmoH$ir {Z‘m©U Pmë¶mg H$moH$UmV dmXir nmdgmMr e³¶Vm
‘wéS>-O§{Oam, Vm. 26 hdm‘mZ Im˶mZo dV©{dbobo nmdgmg§X^m©Vrb A§XmO XoIrb H$YrH$Yr ’$mob R>aVmV, Ago AmnU AZoH$Xm AZw^dbo Amho. na§Vw AZw^dr ‘mUgm§Zr dV©{dbobo nmdgmMo H$mhr AZw‘mZ Iao R>aVmV, Agmhr AZw^d ¶oVmo. H$moH$UmVrb g‘wÐ{H$ZmanÅ>rdaXoIrb gܶm D$Z-nmdgmMm Ioi hb³¶m ñdénmV gwê$ Amho. na§Vw ¶o˶m H$mhr {Xdgm§V dmXir dmè¶mgh nmdgmMr ‘moR>r e³¶Vm Agë¶mMr ‘m{hVr ‘wéS>‘Yrb Á¶oð> ‘ÀN>r‘ma {H$gZ ~¡bo ¶m§Zr ~mobVmZm {Xbr. H$mbnmgyZ Zd‘rMo doY gwê$ PmboV. gm¶§H$minmgyZ "hÎmr' ZjÌ Ama§^ Pmë¶mZo nmdgmMm Omoa amhrb, Ago {XgyZ ¶oVo. Á¶mdoir gy¶© npíM‘oH$S>o ‘mdiVmo Voìhm nyd}bm gm¶§H$mir AmH$memV M§ÐmMm CX¶ hmoVmo. ¶m XmoÝhr Z¡g{J©H$ {H«$¶m EH$mM doir hmoV Agë¶mZo hdoV ‘moR>r nmoH$ir {Z‘m©U hmoD$ eH$Vo. ¶m‘wio g‘wÐmbm Zdr ^aVr ¶oVo. g‘wÐ{H$ZmanÅ>rV Aem KQ>Zm§Mm ’$Q>H$m ~gy eH$Vmo. nyd}H$Sy>Z dmè¶mZo Omoa nH$S>bm Va dmXir dmè¶mgh nmD$g OZOrdZmda n[aUm‘ H$aVmo. Amnë¶m nyd©Om§Zr AZw^dmA§Vr qH$dm VËH$mbrZ {Xì¶ eº$sZo nmdgm~m~V Or ZjÌo d R>moH$Vmio gm§{JVbo AmhoV ˶mà‘mUo AZoH$doim nmD$g hOoar bmdVmo. g‘wÐ{H$Zmar nyd}H$Sy>Z ¶oUmè¶m dmè¶mÀ¶m PwiH$sZo dmXimMo AZw‘mZ ~wOwJ© ‘§S>ir H$mT>VmV. Imob g‘wÐmV dmXir dmè¶mMr e³¶Vm Agë¶mZo ‘ÀN>r‘ma ~m§YdXoIrb gmdY n{dÌm KoV ‘mgo‘marbm OmV AmhoV. n¶m©daUmMm g‘Vmob T>mgiV Agë¶mZo dmXimMr e³¶Vm H$Yrhr ~imdy eH$Vo. gH$mir Zoh‘rà‘mUo gy¶©Xe©Z hmoV Agë¶mZo nmD$g naVbm Ago {H$˶oH$m§Zm dmQ>Vo. à˶jmV Ago hmoVoM Ago Zmhr. JwOamO amÁ¶mV AMmZH$ nmdgmZo H$ha CS>{dë¶mZo OZOrdZ O~a AñVmì¶ñV Ho$bo Agë¶mMo Joë¶m VrZ {Xdgm§V {XgyZ Ambo. ‘mUgmZo hdm‘mZ emóm~amo~aM AZoH$ emoY bmdbo na§Vw {ZgJm©À¶m KS>m‘moS>rMo JyT> AÚmnnUo CH$bʶmg ‘mZdmbm 100 Q>¸o$ ¶e {‘imbobo Zmhr. Voìhm AmnU gmdY{Jar ~miJbobrM ~ar.

~Q>mQ>m {nH$mMo ~mOma^md T>mgië`mZo eoVH$ar hdmb{Xb
Zmam`UJmd Vm.26 {Xdg|{Xdg eoVr ì`dgm` YmoŠ`mV `ody bmJbm Amho. OJmMm nmoqeXm åhUyZ g‘Oë`m OmUmè`m `m ~iramOmMr AdñWm {~H$Q> hmoD$ bmJbr AgyZ gÜ`m Am§~oJmd d OwÞa VmbwŠ`mV ‘moR>çmà_mUmV ~Q>mQ>m {nH$mÀ`m bmJdS>r Pmë`m AgyZ `m _Yrb Am§~oJmd VmbwŠ`mVrb IarnmVrb ~Q>mQ>m dmU gÜ`m H$mT>Urg Ambm AgwZ ~Q>mQ>m {nH$mMo ~mOma^md T>mgië`m‘wio eoVH$ar Mm§JbmM hdmb{Xb Pmbm AgyZ gÜ`mÀ`m ~mOma^mdmV dmT>Vm ^m§S>dbr IM© bjmV KoVm ^m§S>dbr IM© hr dgyb hmoUo _wíH$rb Amho. eoVr ì`dgm` hm gÜ`m _§Oyam§ZdaVrM Adb~§Z Agë`m_wio OwÞa-Am§~oJmd VmbwŠ`mV gÜ`m _§Owam§Mr Q>§MmB© ^mgy bmJbr AgyZ OmXm _Oyar XodyZ ~mhoéZ _Oya `oWo eoVrVrb H$m_ H$aÊ`mg AmUmdo bmJV AmhoV. `m_wio Ë`m§Zm Úmdr bmJUmar _Oyar Am{YH$ JmS>r ^mS>o `m_wio EH$m _§Oyambm 250 Vo300 ê$n`o d OodU Ago Úmdo bmJV AgyZ Ë`m_Ü`o eoVr_mbmZm {_iUmè`m ~mOma^mdmMr A{Z[íMVm `m_wio eoVrMr J{UVo ~Xby bmJbr AgyZ gÜ`m Am§~oJmd VmbwŠ`mVrb ~Q>mQ>m {nH$ H$mT>UrMo H$m_ gwê$ Pmbo AgyZ `m_Yrb 50 Q>¸o$ ~Q>mQ>m H$mTy>Z Pmbm AgyZ gÜ`m 10 {H$bmog 110 Vo120 én`o ~mOma^md {_iV Agë`mZo eoVH$è`m§Z _Ü`o ZmamOr {XgyZ `oV Amho.

~ZmdQ> H$mJXnÌmìXmao ’$gdUyH$ Ywù¶mVë¶m XmoKm§{déÜX JwÝhm qeXIoS>m, Vm. 26 ¶oWrb n§H$O {dO¶Hw$‘ma Xoe‘wI ¶m§Mr OZVm hm¶ñHw$b‘ܶo A{YH¥$V [Z¶wº$s Pmbr Zgë¶mZo ˶m§Zm godoVyZ H$‘r H$aʶmV Ambo ¶m‘wio S>r. Eb. gmiw§Ho$ d H$nrb eoI ¶m XmoKm§Zr g§JZ‘V H$éZ g§ñWoMo ~ZmdQ> XñVmdoO V¶ma Ho$bo d Vo Iao Agë¶mMo ^mgdyZ g§ñWoMr ’$gdUyH$ Ho$br, Agm Amamon amO|Ð {edXmg Xogbo am. qeXIoS>m ¶m§Zr {’$¶m©XrVyZ Ho$bm Amho. ¶màH$aUr qeXIoS>m nmo{bg R>mʶmV H$Q>H$mañWmZ Ho$ë¶mÀ¶m AmamonmImbr ‘Zmoha JmoaI nmQ>rb (50), lr‘Vr ^maVr ~b‘ ‘amR>o, n§H$O Xoe‘wI gd© am. qeXIoS>m S>r.Eb. gmiw§Io d H$nrb eoI XmoÝhr am. Ywio ¶m§À¶m {déÜX JwÝhm XmIb Pmbm Amho.

ZJagodH$m§À¶m {d‘m nm°{bgrMm àñVmd nwÝhm {dMmamW© àemgZmH$S>o nmR>dbm
‘w§~B©, Jwédma - ‘w§~B© ‘hmnm{bHo$V AgUmè¶m ZJagodH$m§Mm OrdZ {d‘m nm°{bgr H$mT>ʶmMm àñVmd AmO nm{bHo$V {dYr g{‘VrÀ¶m ~¡R>H$sV ‘§OwargmR>r Ambm hmoVm. na§Vw {dYr g{‘VrÀ¶m AmOÀ¶m ~¡R>H$sVrb hm àñVmd nwÝhm {dMmamW© àemgZmH$S>o nmR>dbm Amho. {d{dY njmVrb ZJagodH$m§Zm OZVoÀ¶m {d{dY H$m‘m§{Z{‘Îm {d{dY n[apñWVrV gm‘moao Omdo bmJVo. VgoM {d{dY VèhoÀ¶m, {d{dY noem§À¶m bmoH$m§er g§nH©$ ¶oVmo. H$YrH$Yr bmoH$m§Mo àíZ gmoS>dVmZm YmoH$mXm¶H$ n[apñWVr {Z‘m©U hmoVo. ˶m‘wio ZJagodH$m§À¶m {OdrVmg YmoH$m {Z‘m©U hmoVmo. ˶m‘wio nm{bHo$Zo à˶oH$ ZJagodH$mÀ¶m ZmdmZo nm°{bgr H$mT>mdr, Aer gyMZm A{‘V ehm ¶m§Zr ¶mnydu Ho$br hmoVr. ¶mda ZJagodH$m§Mm H$mbmdYr hm nmM dfmªnwaVmM AgVmo, OrdZ {då¶mdarb hß˶m§Mm IM© hm AmdVu ñdénmMm AgyZ H$m¶‘ñdénr nm{bHo$bm Vmobmdm bmJob. VgoM Xa nmM dfmªZr {ZdSy>Z ¶oUmè¶m ZdrZ ZJagodH$m§Mm gwÕm nm°{bgr H$mT>mdr bmJob, Aer {d{dY H$maUo àemgZmV’}$ XoʶmV Ambr AmhoV.

Ywù¶mV ‘ܶamÌr Mmoar Xm{Jݶm§gh {XS>bmImMm EodO b§nmg
Ywio, Vm. 26 - {‘bn[agamVrb A{hë¶mXodr ZJamV Agboë¶m AemoH$ Ͷ§~H$ H$moVH$a ¶m§À¶m ~§X KamMo Hw$byn VmoSy>Z AkmV MmoaQ>çm§Zr KamV àdoe Ho$bm d bmH$S>r H$nmQ> ’$moSy>Z gmoݶm-Mm§XrÀ¶m Xm{Jݶm§gh Agm Odinmg {XS> bmImMm EodO b§nmg Ho$bm. H$moVH$a Hw$Qy>§~ B‘maVrÀ¶m Xþgè¶m ‘Oë¶mdarb ImobrV Pmonbobo AgVm§Zm Mmoam§Zr ˶m§Mo Vi‘Oë¶mdarb Ka ’$moS>bo. ¶m KQ>ZoMr ‘m{hVr ˶m§Zm gH$mir Pmon CKS>ë¶mZ§Va H$imbr. AkmV Mmoam§Zr ‘ܶamÌr KamV àdoe H$éZ bmH$S>r H$nmQ>mVrb ng©‘Yrb à˶oH$s EH$ J«°‘ dOZmÀ¶m 15 d AYm© J«°‘ dOZmÀ¶m 10 A§JR>çm, 5 J«°‘À¶m Pw‘Ho$,n¡OZ Am{U 250 én¶m§Mr {M„a, ng©‘ܶo R>odbobo 40 hOma d S´>m°da‘Yrb 50 hOmamMr amoI a¸$‘, Agm gw‘mao {XS> bmImMm EodO Mmoam§Zr bm§~{dë¶mMo, Ka‘mbH$ AemoH$ H$moVH$a ¶m§Mo åhUUo Amho. ¶m KQ>ZoMr ‘m{hVr eha nmo{bg R>mʶmV XoʶmV Ambr, nmo{bgm§Zr KQ>ZmñWir ^oQ> {Xbr, Mmoam§Mm ‘mJ H$mT>ʶmMm à¶ËZ Ho$bm.

_§w~B©  ewH«$dma 27 gßQ>|~a 2013

7

Zì¶m âc°Q> IaoXrda ìh°Q> cmJy {~ëS>am§Mr ¶m{MH$m ’o$Q>micr
Zdr {Xëcr, Vm. 26- gdm} ÀM ݶm¶mc¶mZo AmO ‘hÎdnyU© {ZU©¶ {Xcm. 2006 À¶m Z§VaÀ¶m âc°Q>À¶m IaoXrda ìh°Q> Úmdm cmJUma Amho. ¶m ìh°Q>cm AmìhmZ XoUmar ¶m{MH$m gdm}ÀM ݶm¶mc¶mZo ’o$Q>micr Amho. {~ëS>a d à‘moQ>g©V’}$ hr ¶m{MH$m XmIc H$aʶmV Amcr hmoVr. ¶m ¶m{MHo$da ݶm¶mc¶mV gwZmdUr Pmcr. ‘hmamîQ´ gaH$macm âc°Q>À¶m IaoXr d {dH«$sda ìh°Q> cmJy H$aʶmMm A{YH$ma Agë¶mMo ݶm¶mc¶mZo åhQ>co Amho. ¶m~m~VMo Amjon ’o$Q>miʶmV Amco. hm ìh°Q> {~ëS>am§H$Sy>Z dgyc H$aʶmMm AmXoe XoʶmV Amcm Amho. AmVm Ka IaoXrgmR>r A{YH$ a³H$‘ Úmdr cmJUma Amho.

H°$ånm H$mobmVrc AZ{YH¥$V ‘Oë¶m§da hmVmoS>mM Za|Ð ‘moXtMo X{jUoV OmoaXma ñdmJV Cƒ ݶm¶mc¶mZo a{hdmem§Mr ¶m{MH$m ’o$Q>micr ‘mVm A‘¥VmZ§X‘¶r d qhXÿ g§Vm§Mm nmqR>~m
‘w§~B©, Jwédma - dairÀ¶m H°$ånm H$mobm H§$ånmD§$S>‘Yrc a{hdmem§À¶m nXar AIoa {ZamemM nXar nS>cr. ¶m ghm B‘maVtVrc AZ{YH¥$V ~m§YH$m‘ VmoS>ʶmg§~§Yr a{hdmem§Mm nwZ{d©Mma AO© ‘hmnmcrHo$Zo ’o$Q>mië¶mZ§Va Cƒ ݶm¶mc¶mZo AmO ¶màH$aUr hñVjon H$aʶmg ZH$ma {Xcm. gdm}ƒ ݶm¶mc¶mZo ¶mnydu ho ~oH$m¶Xm ~m§YH$m‘ nmS>ʶmMo AmXoe {Xco Agë¶mZo Amåhr ˶mV hñVjon H$aUma Zmhr, Ago ݶm¶‘yVu Eg.gr Y‘m©{YH$mar Am{U ݶm¶‘yVu Or.Eg. nQ>oc ¶m§À¶m I§S>nrR>mZo ñnï> H$aV a{hdmímm§Mr ¶m{MH$m ’o$Q>miyZ cmdcr, Ago Agco Var gdm}ƒ ݶm¶mc¶mZo a{hdmem§Zm nmM ‘{hݶmMm H$mcmdYr {Xcm Agë¶mZo Vr ‘wXV 2 Am°³Q>mo~acm g§nV Amho, Vmon¶ªV ‘hmnmcrH$m ¶m ~oH$m¶Xm ~m§YH$m‘{damoYmV H$moUVrM H$madmB© H$ê$ eH$Uma Zmhr. ˶m‘wio AmVm ¶m AZ{YH¥$V ~m§YH$m‘m§da nmcrHo$Mm hmVmoS>m nS>Uma Amho, ho {ZpíMV Pmco Amho. gdm}ƒ ݶm¶mc¶mZo ’o$~w«dmar 2013 ‘ܶo ho ~m§YH$m‘ VmoS>ʶmMo AmXoe {Xco hmoVo.˶mZ§Va a{hdmem§Zr nmM ‘Oë¶mÀ¶mdarc ~m§YH$m‘ AZ{YH¥$V Zmhr Va ‘w»¶‘§Í¶m§À¶m 2010À¶m {ZU©¶mZwgma Ho$di 1774.10 E’$EgAm¶ ~oH$m¶Xm Agë¶mMm Xmdm H$ê$Z nwÝhm gdm}ƒ ݶm¶mc¶mV Ymd KoD$Z XmX ‘m{JVcr hmoVr. gdm}ƒ ݶm¶mcmZo ‘hmnmcrHo$H$S>oM XmX ‘mJʶmMo {ZX©oe {Xco hmoVo. ‘mÌ a{hdmem§Mm hm AO© H$mcM nmcrHo$Zo ’o$Q>mië¶m§Zo a{hdmem§Zr ˶m{damoYmV Cƒ ݶm¶mc¶mV Ymd KoVcr hmoVr. AmR> dfmªÀ¶m ݶm¶mc¶rZ cT>mB©Z§Vahr An¶e ‘hmnmcrHo$Zo 2005 ‘ܶo dairÀ¶m H°$ånm H$mobm H§$ånmD§$S>‘Yrc ghm B‘maVrÀ¶m nmMì¶m ‘Oë¶mdarc ~m§YH$m‘ ~oH$m¶Xm Agë¶mZo a{hdmem§Zr ZmoQ>rg {Xcr hmoVr. ˶mcm Cƒ ݶm¶mc¶mZo gwédmVrcm ñW{JVr {Xcr ‘mÌ Ë¶mZ§Va ¶m{MH$m ’o$Q>miyZ cmdcr. ˶mZ§Va a{hdmem§Zr gdm}ƒ ݶm¶mc¶mV ¶m{MH$m Ho$cr. gdm}ƒ ݶm¶mc¶mZo ’o$~w«dmar 2010 ‘ܶo gd© ¶m{MH$m Amnë¶mH$S>o dJ© H$ê$Z KoVë¶m. AIoa 2013 ‘ܶo ˶m gd© ’o$Q>miyZ cmdë¶m. ˶mZ§Va nmM ‘{hݶm§Mr ‘wXV {Xcr. Xaå¶mZÀ¶m H$mimV ‘w»¶‘§Í¶mÀ¶m {ZU©¶mZwgma nmM ‘Oë¶mdarc gd© ‘Oco ~oH$m¶Xm ZgyZ Ho$di 1774.10 E’$EgAm¶ ~oH$m¶Xm Amho. Vmo Vmo S >ʶmMr nadmZJr Úmdr, Aer {dZ§ V r gdm} ƒ ݶm¶mc¶mcm nw Ý hm Ho $ cr. ݶm¶mc¶mZo ‘hm nmcrHo $ H$S>o Zì¶mZo AO© H$ê$Z XmX ‘mJʶmMo {ZX} e {Xco hmo V o . H$mob‘, Vm. 26 - npíM‘, CÎma Am{U ‘ܶ ^maVmVrb OZVoMr ‘Zo H$m~rO Ho$ë¶mda AmVm ^mOnmMo n§VàYmZnXmMo C‘oXdma X{jUoVrb OZVoMr ‘Vo qOH$ʶmg Ambo AmhoV. AmO Za|Ð ‘moXr Ho$ai‘ܶo Ambo. AmO AܶmpË‘H$ A‘¥VmZ§X‘¶r ¶m§Mm 60 dm dmT>{Xdg gmOam Pmbm. ˶mdoir Za|Ð ‘moXr {deof nmhþUo hmoVo. ¶mdoir Za|Ð ‘moXr ¶m§Zr KmofUm Ho$br H$s, ^maV nwÝhm EH$Xm g§nyU© OJmMm Jwê$ ~Zy eH$Vmo. gܶmMr XoemVrb pñWVr hr emoMZr¶ Amho. ‘mÌ ‘bm AmË‘{dídmg Amho H$s ‘mVm A‘¥VmZ§X‘¶r ¶m§À¶mgma»¶m bmoH$m§À¶m H$V©¥Ëdm‘wio Amnbm Xoe nwÝhm EH$Xm "{díd Jwê$' ~Zy eH$Vmo. ¶mdoir Za|Ð ‘moXr ¶m§À¶m~amo~aM noOmda ‘R>mMo ñdm‘r {díd VrW© g§KmMo ^æ¶mOr Omoer, Zmo~b nwañH$ma {dOoVo S>m°. bob±S> hmQ>©dob, {X½Xe©H$ eoIa H$nya, ZmJmoa X½¶m©Mo à‘wI ‘mohå‘X ‘ñVmZm I{b’$m gm{h~, {Zd¥Îm ݶm¶mYre ìhr.Ama. H¥$îUm Aæ¶a, gr~rAm¶ g§MmbH$ E.Ho$. Xmodmb CnpñWV hmoVo. ˶mnydu Za|Ð ‘moXr ¶m§Zr {Wê$dZ§Vnya‘² ¶oWrb OJà{gÕ nX^²Zm^ñdm‘r ‘§{Xambm ^oQ> {Xbr. VgoM ÌmdUH$moaÀ¶m amOKamʶmVrb dmagm§Mrhr ^oQ> KoVbr. Za|Ð ‘moXtMo ‘R> d ‘mVm ¶m§Zr Ho$bobo ñdmJV S>mì¶m njm§Zm d H$m±J«ogbm AmdS>bo Zmhr. ˶m§Zr e§H$amMm¶mªda Q>rH$m Ho$br.

S>hmUyV ~m§JbmXoer KwgImoambm AQ>H$ em°H bmJyZ H$m_JmamMm _¥Ë`y
S>hmUy, Vm. 26- ^maVmV H$mobH$mVm, CÎma àXoe, ‘hmamîQ´> Aem doJdoJù¶m ^mJmV 22 df} dmñVì¶ H$ê$Z ~ZmdQ> H$mJXnÌmÀ¶m gmhçmZo nmgnmoQ>© ~ZdyZ nmo~mam H$aʶmÀ¶m V¶marV Agboë¶m ~m§JbmXoer KwgImambm S>hmUy nmo{bgm§Zr ‘hmbú‘r JS>mhÿZ Jwédmar AQ>H$ Ho$br. ~m~y aPmH$ ‘§S>b, am. am‘ZJa, nmo. amdVim, Vm. {O. ‘mJyam Xoe ~m§JbmXoe Ago S>hmUy nmo{bgm§Zr AQ>H$ Ho$boë¶m AmamonrMo Zmd Amho. H$mobH$mVm, CÎma àXoe, ‘hmamîQ´>mÀ¶m {d{dY ^mJm§V amm{hë¶mZ§Va S>hmUy Vmbw³¶mVrb ‘hmbú‘r JS> ¶oWo ~m~y aPmZ ‘§S>b ~m§JbmXoer Bg‘mZo 22 dfmªnydu Vi R>moH$bm. amZeoV ¶oWrb ‘hmbú‘r JS>mÀ¶m n[agamV 15 dfmªnmgyZ Amamonr ~m~yZo ~ZmdQ> H$mJXnÌmÀ¶m gmhçmZo gwédmVrbm ~±H$ nmg~wH$, Bbo³eZ H$mS>©, aoeZH$mS>© ˶mZ§Va Q>ß߶mQ>ß߶mZo bm¶gÝg Am{U gZ 2012 bm emgH$s¶ nwamdm åhUyZ AmYmaH$mS>©hr ~ZdyZ KoVbo. ˶mnwT>o ~ZmdQ> H$mJXnÌm§À¶m AmYmamZo nmo{bgm§À¶m S>moù¶mV Yyi ’o$Hy$Z nmgnmoQ>© H$mT>>ʶmÀ¶m V¶marV AgVmZm S>hmUy nmobrg R>mʶmV Mm¡H$er Amë¶mZ§Va nmobrg ZmB©H$ OJXre gy¶©H$m§V Jmogmdr ¶m§Zm ~m~y~m~V g§e¶ ~imdë¶mZ§Va hm àH$ma à^mar A{YH$mar lram‘ H$moaoJmdH$a ¶m§À¶m {ZXe©ZmV AmUyZ {Xbm. à^mar A{YH$mar lram‘ H$moaoJmdH$a ¶m§Zr ¶m~m~V Mm¡H$er Ho$br AgVm Vmo KwgImoa Agë¶mMo bjmV ¶oD$Z S>hmUy nmo{bgm§Zr VËH$mi AQ>H$ Ho$br.

nmVù¶m Zmë¶mV ~wSy>Z ¶wdVrMm XþX¡©dr ‘¥Ë¶y qnniZoa, Vm. 26 - gmH«$s Vmby³¶mVrb nmVù¶m Zmë¶mbm Amboë¶m nwamÀ¶m nmʶmV dmhÿZ Joboë¶m a§OZm gSy> ^méS>o (13) am. qnniJm§d n¡. {eZnmS>m Vm. gmH«$s hrMm nmʶmV ~wS>më¶mZo ‘¥Ë¶y Pmbm gH$mir hr KQ>Zm KS>br. Q>oH$nmS>m Jmd Vo {eZnmS>m Xaå¶mZ Agboë¶m EH$m ~§Ymè¶mV XþX£dr a§OZm hrMo ed AmT>ibo, Aer ‘m{hVr gSy> CImam‘ ^méS>o ¶m§Zr qnniZoa nmobrg R>mʶmV {Xbr.

[^d§S>r, Vm. 26 - ehamVrb [g[ÔH H§$nmD§$S_Yrb `§Ì‘mJ H$maImÝ`mV H$m_ H$arV AgVmZm AMmZH [dÚwV em°H bmJyZ H$m_JmamMm _¥Ë`y Pmë`mMr KQZm ~wYdmar gm`§H$mir KSbr Amho. [a`mO AVm~D$„m AÝgmar (35) am.[namUrnmSm Ago em°H bmJyZ _¥Ë`y Pmboë`m H$m_JmamMo Zmd Amho. Vmo [g[ÔH H§$nmD§$S_Yrb g_emX eoR `m§À`m `§Ì_mJ H$maImÝ`mV H$m_ H$arV AgVmZm Vmo 10 Z§~aÀ`m _erZMo ZQ~moëQ [\$Q H$arV AgVmZm AMmZH Ë`mg OmoamMm [dÚwV em°H bmJë`mZo Vmo ~oewÕ nSbm AgVm ~oewÕ AdñWoV Ë`mg àW_ AnZm hm°[ñnQb_Ü`o CnMmamgmRr XmIb H$aÊ`mV Ambo. _mÌ Ë`mMr àH¥$Vr J§^ra Pmë`mZo Ë`mg A[YH CnMmamgmRr [gamO é½Umb`mV hbdÊ`mV Ambo. _mÌ CnMma gwê$ AgVmZm Ë`mMm _¥Ë`y Pmbm Amho. `m _¥Ë`yàH$aUr em§VrZJa nmobrg RmÊ`mV AmH$[ñ_H _¥Ë`yMr Zm|X H$aÊ`mV Ambr Amho.

‘°Zh°Q>Zbm nS>br ‘hmamï´>mMr ^wai
ݶw¶m°H©$, Vm.26- ݶy¶m°H©$‘Yrb Q>mB©åg ñ³doAa ¶oWo ‘hmamï´>mVrb bmoH$H$bmH$mam§Zr Amnbr H$bm gmXa Ho$br Voìhm VoWo CnpñWV gd© àojH$m§ZmXoIrb hmM àíZ nS>bm, H$s ho ‘°Zh°Q>Z Amho H$s ‘hmamï´>! {Z{‘Îm hmoVo ‘hmamï´> n¶©Q>Z {dH$mg ‘hm‘§S>imÀ¶m ݶy¶m°H©$‘Yrb {Xdmir ’o$ñQ>Mo. ¶mdoir gmXa H$aʶmV Amboë¶m {XbIoMH$ bmdUr Z¥Ë¶m§Zr d T>mobVmem§À¶m JOamZo Odinmg 3.5 bmIm§nojm OmñV bmoH$m§Zm Ajae… Amnë¶m Vmbmda R>oH$m Yaʶmg ^mJ nmS>bo. 22 gßQ>|~aÀ¶m a{ddmar Q>mB©åg ñ³doAabm ^oQ> {Xboë¶m OJ^amVrb n¶©Q>H$m§Zm H$moëhmnwar ’o$Q>çm§nmgyZ Vo bmdUr H$bmH$mam§À¶m ZD$dmar nohamdmn¶ªVÀ¶m ‘hmamï´>mÀ¶m {d{dY ^mJmVrb H$bmH$mam§À¶m nmoemIm§‘wio A‘o[aHo$EodOr ‘hmamï´>mV Agë¶mMmM ^mg Pmbm. Ho$ear ’o$Q>çm§Zr gd©M bmoH$m§Mr ‘Zo ‘mohÿZ KoVbr hmoVr Am{U Aem‘ܶo EH$ Var ’o$Q>m KoʶmMm ‘moh Pmbm Va ZdbM. ˶mVM ^a åhUOo daVr {‘er didbobo ‘wIdQ>oXoIrb ‘moR>çm à‘mUmV JXu IoMV hmoVo. ¶mdoir bmoH$m§Zm ‘hmamï´>-àmB©S> Am°’$ B§{S>¶m (‘hmamï´>^maVmMm Jm¡ad) Ago Kmofdm³¶ N>mnboë¶m Jm§Yr Q>mo߶m§Mo dmQ>n H$aʶmV Ambo. Q>mB©åg ñ³doAa ¶oWo CnpñWV AgUmao àojH$ ^wai nS>ë¶mgmaIo g§nyU© {Xdg hm gmohim nmhʶmV Jw§J Pmbo hmoVo. {OWo EH$sH$S>o VwVmar Am{U T>mob-Vmem§gma»¶m dmÚm§Zr ݶy¶m°‘H©$H$am§Zm Amnë¶m Vmbmda ZmMdʶmg gwédmV Ho$br {VWo XþgarH$S>o bmdUr Z¥Ë¶m§JUZm§À¶m ‘mohH$ AXm§‘wio gd© lmo˶m§Mo S>moio ˶m§À¶mda {IiyZ am{hbo. g§Kf© d g§H$ën gma»¶m nWH$m§Zr JmoqdXm CËgdmMo Xe©Z KS>dV ZoÌXrnH$ ‘mZdr ‘Zmoao aMyZ CnpñWVm§Mo bj doYyZ KoVbo. à{gÕ Jm¶H$ e§H$a ‘hmXodZ ¶m§À¶m gwaob AmdmOmZo d ˶m§À¶m ghH$mar Jm¶H$ d dmXH$m§Zr Amnë¶m ~hmaXma AXmH$marZo lmo˶m§À¶m ‘Zmda OUy OmXÿM Ho$br.

H$ë¶mUÀ¶m g°Q>rggmR>rMm {ZYr Zdm~ ‘{bH$ amhþb Jm§Yr Á¶m§Zm ~¡R>H$sV gmo~Vhr KoV ZmhrV ˶m§Zr E‘E‘AmaS>rEZo {Zåå¶mda AmUbm ¶m§Mm Q>mobm amï´>dmXr H$m±J«ognmgyZ ’$maH$V KoʶmMr ^mfm H$ê$ Z¶o
S>m|{~dbr, Vm.26- H$ë¶mU aoëdo ñQ>oeZ n[agamVrb dmhVyH$ gwYmaUm H$aʶmgmR>r g°Q>rg/ ñH$m¶dm°H$ hm àH$ën H$ë¶mU nyd© ¶oWo Ho$S>rE‘gr‘m’©$V E‘E‘AmaS>rEbm ‘mݶVogmR>r gmXa H$aʶmV Ambm. gXa àH$ënmbm E‘E‘AmaS>rEZo H$mÌr bmdyZ 32.81 H$moQ>r én¶m§Mm {ZYr WoQ> 15.63 H$moQ>r én¶o Ho$bm Amho. hm {ZYr H$‘r H$aVmZm ¶m àH$ënmVrb H$mhr ‘hÎdmÀ¶m Jmoï>rXoIrb H$‘r H$aʶmV Amë¶mZo hm ñH$m¶dm°H$ ‘yi àñVmdmZwgmaM ‘§Oya H$amdm, Aer ‘mJUr H$ë¶mUMo ImgXma AmZ§X nam§Ono ¶m§Zr ‘w»¶‘§Ìr n¥ÏdramO MìhmU ¶m§À¶mH$S>o EH$m {ZdoXZmÛmao Ho$br Amho. nam§Ono ¶m§Zr {ZdoXZmV åhQ>bo H$s, A{V[aº$ ZdrZ BboìhoQ>oS> ~wqH$J Am°{’$g, H$moigodmS>r JUnVr ‘§{Xa ¶oWo CVaUmam nmXMmar nyb (130 ‘rQ>a bm§~r) d ‘w§~B© {Xeobm Agboë¶m aoëdoÀ¶m ZdrZ 12 ‘rQ>a é§XrÀ¶m nmXMmar nwbmg ZdrZ ñH$m¶dm°H$ OmoS>Umam ^mJ, ¶m VrZ A˶§V ‘hÎdmÀ¶m Jmoï>tZm dJiyZ E‘E‘AmaS>rEZo ¶m àH$ënmg ‘§Owar {Xbr Amho. ¶m‘wio 32.81 H$moQ>r én¶m§Mm hm ‘hÎdmH$m§er àH$ën 15.63 H$moQ>tMm Pmbm Amho. ¶m àH$ënmMm ’$m¶Xm g§VmofrZJa, M¸$sZmH$m, emñÌrZJa, {O{‘~mJ, XþJm©ZJa, {VgJmd ZmH$m, qMMnmS>m, {dO¶ZJa, H$mQ>o ‘m{Zdbr, H$moigodmS>r d IS>oJmoidbr ¶oWrb ZmJ[aH$m§Zm hmoUma Amho. ¶m {R>H$mUm§hÿZ amoO gw‘mao XrS> bmI ZmJ[aH$ ñQ>oeZbm ¶oVmV. ˶m‘wio H$ë¶mU nyd©À¶m bmoH$m§Zm ¶m ñH$m¶dm°H$Mr {ZVm§V JaO Amho. ¶m àñVm{dV ñH$m¶dm°H$Mm g§nyU© H$m¶©j‘VoZo Cn¶moJ hmoʶmgmR>r ‘wi àH$ënmV ¶m {VÝhr dJiboë¶m Jmoï>tMm A§V^m©d H$aʶmV ¶mdm, Aer ‘mJUr ImgXma nam§Ono ¶m§Zr ¶m {ZdoXZmV Ho$br Amho. ‘w§~B©, Jwédma- H$m±J«ogMo amï´>r¶ Cnmܶj amhþb Jm§Yr ‘hmamï´>mÀ¶m Xm¡è¶mda ¶oVmV Voìhm Vo BWë¶m Á¶m Zo˶m§Zm ~¡R>H$s~mhoa R>odVmV, gmo~V KoV ZmhrV, Aem Zo˶m§Zr amï´>dmXr H$m±J«ognmgyZ ’$maH$V KoʶmÀ¶m J‘Om H$ê$ Z¶oV, Aem {VIQ> eãXmV amï´>dmXr H$m±J«ogMo àXoe àd³Vo Am‘Xma Zdm~ ‘{bH$ ¶m§Zr ‘w»¶‘§Ìr n¥ÏdramO MìhmU Am{U H$m±J«ogMo àXoemܶj ‘m{UH$amd R>mH$ao ¶m§Zm ’$Q>H$mabo. amï´>dmXr H$m±J«ogbm gmo~V Z KoVmhr OmVr¶dmXr e³VtZm gÎmonmgyZ amoIUo e³¶ Amho, Ago amÁ¶mVrb Zo˶m§Zm dmQ>V Agob Va ˶m§Zr Ver ^y{‘H$m ñnï>nUo Omhra H$amdr, Ago AmìhmZhr ˶m§Zr AmO nÌH$ma n[afXoV {Xbo. amÁ¶mÀ¶m Xm¡è¶mda Amboë¶m H$m±J«og Cnmܶj amhþb Jm§Yr ¶m§Zr AmKmS>rMr An[ahm¶©Vm ñnï> Ho$br. ˶m§Zr {ZdS>UwH$m ñd~imda bT>ʶmMr ^mfm Ho$br Zmhr, H$moUmbm {H$Vr OmJm ho ‘hÎdmMo Zmhr Va AmKmS>r ‘hÎdmMr Amho, Ago gm§JyZ Am‘Xma Zdm~ ‘{bH$ åhUmbo H$s, 1996 nmgyZ H|$ÐmV H$moU˶mhr njmbm EH$hmVr gÎmm {‘i{dVm Ambobr Zmhr. ¶mnwT>ohr Vgo e³¶ {XgV Zmhr. AmVm AmKmS>rÀ¶m gaH$mabm n¶m©¶ Zmhr. H|$ÐmVrb g§¶w³V nwamoJm‘r AmKmS>r (¶ynrE) H$mhr {‘Ìnj AmVm ¶ynrEV ZmhrV. V¥U‘wb H$m±Jo«gZo ’$maH$V KoVbr Amho. ES>rE‘Ho$ gmo~V Zmhr, Aem pñWVrV XoenmVirda Y‘mªYe³VtZm gÎmonmgyZ amoIʶmgmR>r H$m±J«og njmZo nwT>mH$ma KoD$Z AmUIr Y‘©{Zanoj {‘Ì nj {‘idbo nm{hOoV Am{U ¶ynrEMm {dñVma Ho$bm nm{hOo, Aer H$m±J«ogMr gyMZm Agë¶mMo Zdm~ ‘{bH$ åhUmbo. ^mOnmbm Jm§YtÀ¶m ‘maoH$è¶m§À¶m ñdßZmVrb ^maV KS>dm¶Mm Amho ^mOnmÀ¶m Zo˶m§Zm ‘hmË‘m Jm§YtÀ¶m ñdßZmVbm ^maV KS>dm¶Mm Zmhr Va ‘hmË‘m Jm§YtÀ¶m ‘maoH$è¶m§À¶m ñdßZmVrb ^maV KS>dm¶Mm Amho, Aer Q>rH$m Zdm~ ‘{bH$ ¶m§Zr Ho$br. 2014 ‘ܶo H|$ÐmV gÎmoda ¶oʶmMo ñdßZ ^mOnm ZoVo ~KV AmhoV. nU 2014 H$m¶ nU 2026 gmbrhr ^mOnm gÎmoda ¶oD$ eH$Uma Zmhr, Ago Zdm~ ‘{bH$ åhUmbo.

gm`H$bñdmamÀ`m _¥Ë`yàH$aUr [ajmMmbH$mda JwÝhm nmÊ`mgmRr Q>±H$ada MTbobr _wbJr ˶mM Q>±H$aÀ¶m Q>m¶aImbr {MaSy>Z R>ma
_mbdU, Vm. 26 -_mbdU$gwH$idmS `oWo gm`H$bMmbH$ _YwgyXZ Jmonmi nmQ} (am. amZ ~m§~yir) `mÀ`m _¥Ë`yg H$maUr^yV Raë`màH$aUr [ajmMmbH$ AmZ§X Zm_Xod na~ (26) `mÀ`m [damoYmV _mbdU nmo[bgm§Zr JwÝhm XmIb Ho$bm Amho._mbdU$gwH$idmS `oWo [ajmMmbH$ AmZ§X Zm_Xod na~ hm ^aYmd doJmZo [ajm Mmbdë`mZo VoWo Agboë`m gm`H$bMmbH$ _YwgyXZ nmQ} `m§Zm YSH$ ~gyZ Ë`m§Mm 15 gßQ|~a amoOr _¥Ë`y Pmbm hmoVm. [ajmMmbH$ AmZ§X Zm_Xod na~ hm Amoamog `oWyZ gwH$idmSÀ`m [XeoZo `oV hmoVm. gH$mir gmSoAH$amÀ`m gw_mamg gm`H$bMmbH$ _YwgyXZ nmQ} ho AMmZH$ gm`H$b KoDZ añË`mda Amë`mZo [ajmMmbH$mZo ~«oH$ bmdbm. ~«oH$ bmJÊ`mnydu [ajmMr gm`H$bbm YSH$ ~gbr. Ë`mZ§Va [ajm nbQr Pmbr hmoVr. [^d§Sr, Vm. 26 - ehamVrb am_ZJa $ Jm`ÌrZJa `oWo nmÊ`mÀ`m Q>±H$ada nmUr ^aÊ`mgmRr MTbr AgVm Imbr nSyZ MmH$mImbr [MaSyZ emiH$ar _wbJr Rma Pmë`mMr KQZm Jwédmar gm`§H$mir KSbr Amho. [dÚm YZmOr H$X_ (14) am. am_ZJa Ago _`V emiH$ar _wbrMo Zmd Amho. hr _wbJr nmUr ^aÊ`mgmRr _hmZJa nm[bHo$À`m nmÊ`mÀ`m Q>±H$ada MTbr AgVm [VMm nm` Kgaë`mZo Vr Imbr nSyZ MmH$mImbr gmnSë`mZo [VMm OmJrM _¥Ë`y Pmbm Amho. ehamVrb Jm`ÌrZJa ^mJmV _moR>çmà_mUmV nmUr Q§MmB© Agë`mZo _hmZJa nm[bH$m Q>H$aZo ± nmUrnwadRm H$aV Amho. _mÌ H$_r à_mUmV nmUrnwadRm hmoV Agë`mZo ñWm[ZH ZmJ[aH$m§Mr nmUr ^aÊ`mgmRr Pw§~S CSV AgVo. Ë`m_YyZ AnKmV hmoD$Z gmVOUm§Zm Amnbo àmU J_ dmdo bmJbo Amho. Va H$m{hZm H$m`_Mo An§JËd Ambo Amho. _mÌ Varhr _hmZJanm[bH$m `m ^mJmVrb nmUr g_ñ`m§H$So Xwb©j H$arV Amho, Agm Amamon ZmJ[aH$m§Zr Ho$bm Amho. `m AnKmVmMm JwÝhm em§VrZJa nmobrg RmÊ`mV H$aÊ`mV Ambm AgyZ Q>±H$aMmbH$mbm nmo[bgm§Zr Vmã`mV KoVbo Amho.

g‘Joa ñQ>{bªJÀ¶m H$m‘Jmam§Zm ݶm¶ H$Yr {‘iUma? 40 df} CbQ>br! H§$nZrZo AOyZhr XoUr {Xbobr ZmhrV
‘w§~B©, Jwédma- Ho$~b dm¶a {Z{‘©VrÀ¶m joÌmV EHo$H$mir AJ«Jʶ ‘mZë¶m Joboë¶m g‘Joa ñQ>{bªJ ¶m H§$nZrV 40 dfmªnydu Q>mio~§Xr Pmbr. ˶mdoir H§$nZrÀ¶m godoV Agboë¶m 310 H$m‘Jmam§da ~oH$marMr Hw$èhmS> H$mogibr. VoìhmnmgyZ H§$nZrH$Sy>Z Xo¶ Agbobr XoUr {‘i{dʶmgmR>r H$m‘Jma ݶm¶mb¶rZ bT>mB© bT>V AmhoV. ¶m H$mbmdYrV ‘w§~B© CÀM ݶm¶mb¶mZo XmoZ doim H§$nZrbm H$m‘Jmam§Mr WH$sV XoUr XoʶmMo AmXoe {Xbo. ‘mÌ, Varhr H$m‘Jmam§Zm AÚmn n¡go {‘imbobo ZmhrV. ‘hmamîQ´>, Am§Y« àXoe, H$Zm©Q>H$ ¶m amÁ¶m§‘ܶo drOnwadR>m H$aUmè¶m gaH$mar H§$nݶm§Zm Ho$~ëg nwa{dʶmMo H§$ÌmQ> g‘Joa ñQ>{bªJ ¶m H§$nZrH$S>o hmoVo. 1972 gmbr H$mhr H$maUmZo H§$nZr Am{W©H$ AS>MUrV gmnS>br. ¶m n[apñWVrMm bm^ CR>dV ‘mbH$mZo H§$nZr Am{W©H$ÑîQ>çm S>~KmB©bm Amë¶mMo H$maU nwT>o H$arV H§$nZrV WoQ> Q>mio~§Xr Ho$br Am{U H§$nZr Xþgè¶m CÚmoJnVrbm {dHy$Z Q>mH$br. ‘mÌ, hm ì¶dhma H$aVmZm ‘mbH$mZo H$m‘Jmam§Mr gd© XoUr XoUo ^mJ hmoVo. na§Vw Vgo Pmbo Zmhr. Zì¶m ‘mbH$mZo 3 dfmªZ§Va H§$nZr nwÝhm gwê$ Ho$br. ‘mÌ, Owݶm 310 H$m‘Jmam§Zm godoV gm‘mdyZ KoʶmV Ambo Zmhr. VoìhmnmgyZ ho H$m‘Jma ݶm¶mb¶rZ bT>mB© bT>V AmhoV. H§$nZrV Q>mio~§Xr Pmbr Voìhm ¶m H$m‘Jmam§Mo d¶ gamgar 30-35 df} hmoVo. AmO ˶m§Zr d¶mMr gÎmar Amobm§S>br Amho. H$mhr H$m‘Jma ‘aU nmdbo AmhoV. H$mhr ‘w§~B© gmoSy>Z AÝ¶Ì ñWbm§V[aV Pmbo AmhoV. ‘mÌ, Aem n[apñWVrVhr Oo H$m‘Jma ‘w§~B©VM {Q>Hy$Z am{hbo AmhoV ˶m§Zr Amnbm g§Kf© gwê$M R>odbm Amho. {g{ZAa {gQ>r>PZ doë’o$Aa Agmo{gEeZÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ à‘wI g§ñWmnH$, Aܶj em§Vmam‘ OmYd Am{U ˶m§Mo ghH$mar JmonmiH¥$îU H$dio, CÎm‘ MmoagH$a AmXr ‘§S>ir Amnë¶m h³H$mÀ¶m n¡em§gmR>r gmV˶mZo bT>m XoV AmhoV. 40 dfmªnydu ¶m H$m‘Jmam§Mr EHy$U H$m¶Xoera XoUr 55 bmIm§À¶m Amgnmg hmoVr. ‘w§~B© CÀM ݶm¶mb¶mÀ¶m AmXoemZ§Va hr XoUr XoʶmV Z Amë¶mZo em§Vmam‘ OmYd ¶m§Zr ݶm¶mb¶mV Ad‘mZ ¶m{MH$m XmIb Ho$br. ˶mdarb gwZmdUràg§Jr 13 OmZodmar 2012 amoOr hm¶H$moQ>m©Zo H§$nZrMm ì¶dhma nmhV Agboë¶m {bp³dS>oQ>g©Zm H$m‘Jmam§Mr XoUr XoʶmMo ñnîQ> AmXoe {Xbo. ˶mCnahr {bp³dS>oQ>g© H$moUVrhr ^y{‘H$m KoV Zgë¶mZo H$m‘Jmam§Zm ˶m§Mr XoUr {‘imbobr ZmhrV, Agm Amamon OmYd ¶m§Zr Ho$bm Amho. 40 df} Amåhr PJS>V AmhmoV. ‘mÌ, gaH$mabm qH$dm H$m‘Jmam§Mm H¡$dma KoUmè¶m H$m‘Jma Zo˶m§Zmhr Am‘À¶m doXZm H$iV ZmhrV. nU Amåhr hma ‘mZUma Zmhr. eodQ>À¶m ídmgmn¶ªV bT>m gwê$M R>ody, Agm {ZYm©a ~wOwJ© H$m‘Jma 춳V H$arV AmhoV.

[^d§S>rV Jmoir bmJyZ XamoSoImoa OI_r JwOamV-_hmamï— gr_odarb àdmem§Mo hmb
[^d§Sr, Vm. 26 - CëhmgZJa `oWo Ádobg©da XamoSm QmH$Ê`mMm ~oV hwH$ë`mZo H$m§[Xdbr $ MmaH$mon `oWrb Kar naVrÀ`m dmQoda AgUmè¶m nmM XamoSoImoam_Yrb EH$m XamoSoImoamZo bmoS Ho$boë`m [aìhm°ëda _Yrb ‘°JPrZ ~mhoa H$mTyZ RodV AgVmZm EH Jmoir gwQyZ EHm XamoSoImoamÀ`m nmoQmV KwgyZ OI_r Pmë`mMr KQZm _mZgamoda `oWo Jwédmar Xwnmar CKSH$rg Ambr Amho . àXrn e_m© (32) am. H$m§[Xdbr Ago OI_r Pmboë`m XamoSImoamMo Zmd Amho. Va g§O` nmQrb o (25) am. MmaH$mon `mbm nmo[bgm§Zr Vmã`mV KoVbo Amho. àXrn , g§O` Am[U Ë`m§Mo AÝ` VrZ gmWrXma Ago nmM OU CëhmgZJa `oWrb Ádobg©da XamoSm QmH$Ê`mgmRr B§[SH$mo H$ma E_. EM . 04 B© Eg 7512 _YyZ H$ë`mU n`ªV Jobo _mÌ XamoS²`mMm ~oV MwH$ë`mZo nmMhr XamoSoImoa nwÝhm Kar OmÊ`mgmRr [ZKmbo _mÌ _w§~B© $ Zm[eH _hm_mJm©da Ambo AgVm _moR`m à_mUmV dmhVyH ² H$m|Sr Agë`mZo Ë`m§Zr [^d§Sr ehamVyZ OmÊ`mMo Radbo Am[U Vo damim Vbmd `oWZ OmVmZm bmoS H$ê$Z Rodbë`m [aìhm°ëda y o o _Yrb ‘°JPrZ ~mhoa H$mTyZ RodV AgVmZm EH Jmoir gwQZ y àXrn `mÀ`m nmoQmV Kwgë`mZo Vmo J§^ra OI_r Pmbm. ¶màH$mamZo Jm§Jaboë¶m XamoS>Imoam§Zr JmS>r gwgmQ> ni{dbr AgVm WmoS>çm o A§Vamda EH$m XþMmH$sñdmamg R>mH$br. VoWo XþMmH$s ñdmam~amo~a o Pmbobr ~mMm~mMr XamoS>Imoam§Zm ‘hmJ nS>br. o

EgQr _hm_§SimÀ`m ~gog gr_on`ªVM
Vbmgar, Vm. 26 - _hmamï—-JwOamV gr‘odarb CYdm, Vbmgar, dgm H$aOJmd `oWyZ _hmamï— amÁ` n[adhZ [d^mJmÀ`m ~gog Odirb JwOamV amÁ`mVrb C~aJmd aoëdo ñQoeZn`ªV Joë`m {H$Ë`oH dfmªnmgyZ àdmgr dmhVyH H$arV AmhoV. na§Vw `m àdmgr dmhVyH H$aUmè¶m ~gogda JwOamV AmaQrAmoH$SyZ XmoZ [Xdgm§nydu H$madmB© H$aÊ`mV Ambr d Ë`m§Zm ñQoeZn`ªV OmÊ`mg _ZmB© Ho$br. EgQr _hm_§SimÀ`m ~gog C~aJmd aoëdo ñQoeZnmgyZ 1 {H$bmo_rQa A§Vamda _hmamï—mÀ`m gr_oda Wm§~V AgyZ àdmem§Zm VoWoM CVadbo OmV Amho. VgoM nwTrb àdmgmgmRr VoWyZM ~g{dbo OmV Agë`mZo gr_odarb àdmem§Zm _w§~B©, dgB©, [dama, nmbKa, ~moB©ga, ShmUy BË`mXr [RH$mUr [dÚmÏ`mªgh ZmoH$ar [Z[_ Îm [Z`[_V àdmg H$aUmè¶m àdmem§Zm ZmhH Ìmg ghZ H$amdm bmJV Amho. ~g EH {H$_r A§Vamda Wm§~V AgyZ àdmem§Zm YmdV niV aoëdo ñQoeZ JmRyZ aoëdo nH$Smdr bmJV Agë`mZo AZoH doim aoëdoJmSr gwQVo. n[aUm_r H$m_mbm VgoM emiobm [dÚmWu AZwn[ñWV amhVmV. AemVM amÌr$AnamÌr, nhmQo EImXm J§^ra àíZ CX²^dë`mg Ë`mbm O~m~Xma H$moU? Agm àíZ àdmgr [dMmarV AmhoV. VoWrb n[a[ñWVrMr _m[hVr KoD$Z EgQr ‘hm_§SimÀ`m A{YH$mè¶m§er d VbmgarMo VhgrbXma JUoe gm§Jio `m§À`m [ZXe©ZmV hr ~m~ AmUyZ [Xbr. `mdoir VhgrbXma `m§Zr gXa ~gog Cä`m Agboë`m [RH$mUr ^oQ XoV JwOamV amÁ`mVrb C~aJmd `oWrb VhgrbXma `m§À`mer MMm© H$ê$Z àíZ VmVSrZo gmoS[dbm d nwÝhm ~gog C~aJmd aoëdo ñQoeZn`ªV gwê$ H$aÊ`mV Amë¶m. na§Vw XmoZ [Xdgm§Zr nwÝhm JwOamV AmaQrAmoZo H$madmB©Mm ~SJm CJmaë`m_wio àdmem§_Ü`o g§Vmn Amho. `m YmdnirV amÌr$AnamÌr EImXm AnKmV KSë`mg Ë`mbm O~m~Xma H$moU? Agm àíZ g§VßV àdmem§Zr Cn[ñWV Ho$bm Amho.

gmdÌ ‘wbrda A˶mMma H$aUmam ~mn JOmAmS>

S>m|{~dbr, Vm. 26- Vã~b XmoZ ‘{hZo 13 dfu¶ ‘wbrda A˶mMma H$aUmè¶m ZamY‘ gmdÌ {n˶mg ‘mZnmS>m nmo{bgm§Zr Jwédmar gH$mir 8.30 dmOVm ~oS>çm R>moH$ë¶m. am‘^dZ ~Ýgr ¶mXd (42) Ago AQ>H$ AmamonrMo Zmd Amho. nr{S>V ‘wbrMr AmB© {hZo ¶màH$aUr Amnë¶m ‘wbrda am‘^dZ ¶mZo XmoZ ‘{hZo O~ar A˶mMma Ho$ë¶mMr {’$¶m©X XmIb Ho$br. nr{S>V ‘wbrMr AmB© dS>m-nmdMr JmS>r Mmb{dVo. Va {VMm Zdam am‘^dZ hm a§Jmar H$m‘ H$aVmo. Q>mQ>m nm°da ({ngdbr) ¶oWo ho Hw$Qw>§~ amhVo. ‘wbJr KamV EH$Q>r AgVmZm am‘^dZ ¶mZo {VÀ¶mda dma§dma b¢{JH$ A˶mMma Ho$bo. nr{S>V ‘wbrZo hr ~m~ AmB©bm gm§{JVë¶mZ§Va Amnë¶m Zdè¶mMo àVmn CKS>H$sg Ambo. nr{S>V ‘wbrÀ¶m AmB©Zo AIoa nmobrg R>mʶmV Ymd KoD$Z Ver VH«$ma XmIb Ho$br. ˶mZ§Va Amamonr am‘^dZ ¶mXd ¶mbm {ngdbr ¶oWyZ AQ>H$ Ho$br. AmO H$ë¶mU ݶm¶mb¶mZo ˶mbm 1 Am°³Q>mo~an¶ªV nmobrg H$moR>S>rV R>odʶmMo AmXoe {Xbo AmhoV.

boIZ,H$bm{X½Xe©Z - Z§XHw$‘ma naewam‘ nmQ>rb nandu.journalist@gmail.com OmoJdm, nm§{Jam, Am°p³gOZ, 72 ‘¡b ho gd© amOrd nmQ>rb {X½X{e©V {MÌnQ> AmhoV. "OmoJdm'bm amï´>r¶ nm[aVmo{fH$ àmá Pmbo Agbo Var ˶mnyduM EH$ gO©Zerb {X½Xe©H$ åhUyZ amOrdZo àojH$dJm©V ‘mZmMo ñWmZ {Z‘m©U Ho$bo hmoV. AmVm ˶mMm {MÌnQ> åhUOo o Zm{dݶmMm ܶmg, ‘ZmoaOZm~amo~a gm‘m{OH$VoMm {dMma ˶mV § à^mdr, XO}XmanUm hm AmbmM. {deofV… dmMH$m§Zr Á¶m gm[h˶mMr XIb KoVbr Aem JmOboë¶m H$Wm§da, H$mX§~arda {MÌnQ> {Z‘m©U H$aʶmV ˶mMm hmVI§S>m Amho. AmO ‘amR>r {MÌnQ>gï>rZo amï´>r¶, ¥ Am§Vaamï´>r¶ Oo ‘mZmMo ñWmZ {‘idbobo Amho, ˶mV amOrdMmhr ‘moR>m dmQ>m Amho. ~Xb˶m H$mimà‘mZo ‘amR>r {MÌnQ>mÀ¶m H$jmhr é§Xmdm¶bm hì¶mV hr àojH$m§Mr Agbobr Anojm amOrdZo ¶m {Z{‘ÎmmZo nyU© Ho$bobr Amho. AmVm ¶m amOrdMm "d§edob' hm {MÌnQ> ¶o˶m 18 Am°³Q>m~abm àX{e©V hmoV Amho. ¶mXaå¶mZ o ZdamÌmoËgd, Xgam Pmbm Agbm Var àojH$mV ˶m{df¶rMm CËgmh ¶mhr {Xder AgUma Amho. ór{df¶r AmpË‘¶Vm dmQ>mdr, gÝ‘mZ H$amdm, Jm¡adnyU© {VÀ¶m~Ôb ~mobbo Omdo, Ago H$mhrgo dmVmdaU ¶m ‘{hݶmV AgUma Amho. ˶mbm H$maU åhUOo XodrMr {d{dY ê$no gm§JVm ¶oVrb. Xodr åhUOo ‘[hbm§Mr eº$s, àoaUñWmZ, Aݶm¶mMm Zm¶ZmQ>, à{VH$mambm {damoY, ‘{hbm§Mr g§KQ>ZmË‘H$ ~m§YUr, Agm H$mhrgm Amdoe, Omoe gmao H$mhr ¶m CËgdmV XS>bbo Amho. o ˶m‘wio ór eº$sMm OmJa ¶mM H$mbmdYrV A[YH$ hmoV AgVmo. hoM {Z{‘Îm KoD$Z ‘amR>rVë¶m AR>am VmaH$m§Zm KoD$Z àojH$m§Zm ‘mohZ Q>mHo$b Aem JrVaMZoV ¶m VmaH$m Amnbm Z¥Ë¶ Am{dîH$ma ÿ KS>dUma AmhoV. pñ‘Vm Vm§~, A‘¥Vm ImZ{dbH$a, Xrnmbr gæ¶X, o H«$m§Vr aoS>H$a, ‘oKm KmS>J, Zohm n|S>g, pñ‘Vm eodmio, nyOm gmd§V, o o o gB© bmoH$y a, VoOm XodH$a, g‘rYm Jwê$, {g¶m nmQ>rb, nydm© ndma, gmoZmbr Iao ¶m§Mm ¶m JrVmV gh^mJ Amho. JmʶmgmR>r ‘amR>rVë¶m ór H$bmH$mam§Zr EH$Ì ¶oʶmMm hm n[hbm ~hwXm à¶ËZ Amho. órnwéf g‘mZVm hm H$m§Jmdm Joë¶m AZoH$ dfmªnmgyZ Ho$bm OmV Amho. ˶m{df¶r Am§XmobZ C^mabo OmV Amho. ‘{hbm {XZmMo {Z{‘Îm KoD$Z ˶m§À¶m H$V¥Ëdm{df¶r ^a^ê$Z ~mobbo OmV Amho. à˶jmV ©

{dÚm H$a§OrH$a
ZmZm nmQ>H$a ¶m§À¶mgmo~V o "AmB© eßnW' ¶m ZmQ>H$mV {Xgbobr {dÚm H$a§OrH$a ì¶dgm¶mÀ¶m {Z{‘ÎmmZo naXoemV Joë¶m. {OWo ‘amR>r dñVr Amho {VWo Amnë¶mVë¶m H$bmdVrbm H$m¶©aV R>dbo . o AmVm ‘w~B©V pñWamdë¶mZ§Va § ZmQ>H$, {MÌnQ,> ‘m{bHo$V ì¶ñV Amho. amOrd nmQ>rb

‘Zrfm Ho$iH$a

ZQ>IQ>

ewH«$dma 27 gßQ>|~a 2013 nmZ 8 qhXr, ‘amR>r Aem XmoÝhr joÌm§V ‘Zrfm Ho$iH$abm A{^Z¶ H$aʶmMr g§Yr {‘imbobr Amho. qhXrV Agbobm J°‘ag byH$ ‘amR>r A{^ZoÌr§‘ܶo ¹$[MVM nmhm¶bm {‘iVmoo. ‘ZrfmMo 춺$s‘Îd ½b°‘ag Ago Amho ˶m‘wio {VÀ¶m dmQ>çmbm ^y{‘H$mhr VemM Amboë¶m AmhoV. "d§edob' ‘ܶo Vr {à¶m§H$m gmH$ma H$aUma Amho. Zd Am{U na§naoVbr Aer XmoZ órMr ê$no Vr gmH$ma H$aUma Amho Á¶mV órMm gÝ‘mZ XS>bobm Amho. Eo{Vhm[gH$, nm¡am[UH$ H$mbI§S> bjmV KoVbm Va ¶mhr H$mimV órMm gÝ‘mZ Pmbobm Amho. ‘J AmO OJmer ñnYm© H$ê$ nmhUmam nwéfdJ© órbm Xþ涑 ñWmZ H$m XoVmo Agm àíZ {Z‘m©U hmoVmo.

d§edob‘mZ Ý órMm g
Ago AgVmZm {Vbm Aer hrZ dmJUyH$ H$m {Xbr OmVo? nwéfm§BVH$mM {VMmhr gÝ‘mZ Ho$bm Omdm hr g§H$ënZm ‘Zmer R>dZ amOrd nmQ>rb o y ¶m§Zr ¶m {MÌnQ>mMo {X½Xe©Z Ho$bobo Amho. gwZrb ‘mZH$a ¶mZo ¶mgmR>r {Z‘m©Vm åhUyZ nwT> mH$ma KoVbobm Amho. VrZ doJdoJù¶m joÌmVë¶m {ó¶m Am{U ˶m§À¶m OrdZmV Ambobo nwéf {ddmh~Õ Pmë¶mZ§Va d§emMm àíZ {Z‘m©U hmoVmo> ˶mdoir ˶m§À¶mVbm nwéf OmJm hmoVmo. nU AmOMr ór hr Am{W©H$, e¡j{UH$, ~m¡{ÕH$ÑîQ>çm {dH${gV Pmbr Amho åhQ>ë¶mZ§Va {Vbmhr ~mobʶmMr JaO dmQ>m¶bm bmJbobr Amho. A~mobd¥ÎmrMr hr ór Ho$di A{YH$mamgmR>r Amnbo ‘V nQ>dZ XoVo Voìhm órÀ¶m Iè¶m y gÝ‘mZmMr Mmhÿb bmJm¶bm bmJVo. {H$emoa H$X‘, gwem§V eobma, e§VZw J§JUo, {dÚm H$a§OrH$a, ‘Zrfm Ho$iH$a, Z‘«Vm Jm¶H$dmS>, Cfm ZmB©H$ ¶m§À¶m ¶mV ‘hÎdnyU© ^y{‘H$m AmhoV. {deof ^y{‘Ho$V A§H$w e Mm¡Yar, ~~Zamd Kmobn {XgUma AmhoV. H$Wm g§H$ënZm Xm‘moXa ‘mZH$a ¶m§Mr AgyZ ˶mMm H$Wm {dñVma d nQ>H$Wm amOrd nmQ>rb d XÎmm nmQ>rb ¶m§Zr Ho$bobm Amho. {MÌnQ>mbm g§JrV A{‘VamO gmd§V ¶m§Mo bm^bo Amho. ~mo[adbr ZmQ>ç narfXoMr a§Jr~oa§Jr H$bmaOZr

Z‘«Vm Jm¶H$dmS> ñdamÁ¶, b§Ja, {dO¶
Agmo ¶m {MÌnQ>mV § {Xgbobr Z‘«Vm Jm¶H$dmS> "d§edob' ¶m {MÌnQ>m>V S>m. ° gm¶br gmH$ma H$aUma Amho. Aݶm¶m{déÜX {Vbm àM§S> MrS> Amho, H$m¡Q>w§ [~H$, gm‘m[OH$ àíZ Ooìhm CX²^dVmV Voìhm Vr [ó¶m§À¶m ~mOyZo C^r amhVo. {d[dY ^y{‘H$m gmH$ma H$aV AgVmZm ¶mVbr gm¶br hr doJir Amho àojH$m§Zm Vr ^mdUma Amho, Ago [VMo ‘V Amho. ¶m{Z{‘ÎmmZo órMm gÝ‘mZ 춺$ H$am¶bm {‘imbm.

¶m§À¶m "OmoJdm' ‘ܶo VrMm gh^mJ hmoVm. AmVm "d§edob' ‘ܶo gm{dÌrMr ‘w»¶ ^y{‘H$m Vr gmH$ma H$arV Amho. Hw$Qw>~mVrb Á¶oð>, § AZw^dr nU na§nam OnUmar hr ^y‘rH$m Amho. nVrÀ¶m EH$V’$s© {ZU©¶mbm H§$Q>mibobr Amho. ‘wbJmM hdm ˶mgmR>r nVrH$Sy>Z Ho$bm OmUmam Xmdm gm{dÌr ‘moS>y Z H$mT>V. o

Hw$Qw>~mV, g‘mOmV ór OmVrbm Or dmJUyH$ Úm¶bm hdr Vr {Xbr OmV § Zmhr. nwéfmMo dM©ñd, ˶mV g‘mOmMo Ym{‘©H$ ~§YZ, na§namJV> {dMma bjmV KoVm ór OmVrbm Xþ涑 ñWmZ {Xbo OmVo. ¶m órbm ‘mV¥ÎdmMr Mmhÿb bmJbr H$s {VÀ¶m "d§edob'‘ܶo ‘wbmMmM A{YH$ {dMma Ho$bm OmVmo. órZo Oa AmO gd©M nmVirda Amnbo H$V¥Ëd {gÕ Ho$bo Amho ©

"~mbH$ nmbH$' Pr ‘amR>rda
"~rnr' hr Am¶.EZ.Q>rÀ¶m ñnY}V JmObobr EH$m§[H$H$m nwT>o "~mbH$ nmbH$' ¶m ZmdmZo ê$noar nS>Úmda PiH$br. adr OmYd ¶mZo ¶m {MÌnQ>mM {X½Xe©Z Ho$bo. Hw$‘ma AdñWoV Agboë¶m ¶wdH$m§À¶m ‘ZmMm hmoUmam H$m|S>‘mam ¶mV AYmoa{o IV Ho$bobm Amho. ‘ZmV ¶oUmè¶m àíZmMo CÎma KamVyZ, eoOmè¶m§H$Sy>Z {‘iV Zmhr Voìhm ˶m{df¶r Hw$Vyhb {Z‘m©U hmoV. Mma {‘Ì EH$Ì Ambo o H$s, ˶m{df¶r emoY KoʶmMm à¶ËZ hmoVmo. {deof åhUOo b¢[JH$Vo{df¶r ˶m§Zm O~aXñV AmH$f©U AgVo. Aì¶m, ~m½¶m, {MD$, S>mbr ¶m emiH$ar ‘wbm§À¶m ° ^modVr KwQ>‘iUmar hr H$Wm Amho.

Vm§[ÌH$ ~mOy, nQ>H$Wm g§dmX ˶mM ~amo~a {X½Xe©Z ¶m gd© Jmoï>r N>mZ OwiZ Amë¶m‘wio hm y {MÌnQ> àojH$[චR>abm Amho. gw~moY ^mdo, gB© VmåhUH$a, {H$emoa H$X‘, gw[à¶m nmR>mao, AmZ§X B§Jio, gVre Vmao ¶m§À¶m ¶mV ^y{‘H$m AmhoV. 29 gßQ>~abm gm¶§H$mir 7 dmOVm | Pr ‘amR>rda dëS>© Q>[o b[ìhOZ àr{‘¶a hmoUma Amho.

~mo[adbr ZmQ>ç n[afXoÀ¶m emIoÀ¶m dVrZo "ZmQ>çN>Q>mH$ma {XdmH$a' ¶m§À¶m ñ‘¥Vr{XZmMo {Z{‘Îm KoD$Z Am¶mo{OV Ho$boë¶m "H$bmaOZr' H$m¶©H«$‘mV ZmQ>çjoÌmV ¶moJXmZ XoUmè¶m {X½JO H$bmH$mam§Mm gÝ‘mZ H$aʶmV ¶oVmo. ¶§Xm a§J^y‘r OrdZ Jm¡ad nwañH$ma AímmoH$ gam’$ ¶m§Zm Omhra Pmbobm Amho. ¶m{edm¶ àem§V Xm‘bo, e§H$a ZmB©H$, H$mX§~ar H$X‘, Z§Xoe C‘n, {dídmg gmohZr, AemoH$ nmdgH$a, {MÌm nmdgH$a, C‘m Xr{jV, ¶ed§V ‘SH$>B©H$a M§ÐH$m§V ‘moao ¶m Jw{UOZm§Mm gÝ‘mZ H$aʶmV ¶oUma Amho. 1Am°³Q>mo~abm hm nwañH$ma gmohim à~moYZH$ma R>mH$ao ZmQ>çJ¥hmV nma nS>Uma Amho. H$bmaOZrV AZoH$ ‘mݶda a§JH$‘u "a§Jr~oa§Jr' ¶m gÌmV {d{dY H$bm{dîH$ma gmXa H$aUma AgyZ AZoH$ ‘mݶda CnpñWV amhUma AmhoV.

H°$[b\$mo[Z©`m, [X. 26 $ _mo~mB©b OJVm_Ü`o Amnbr ñdV:Mr AmoiI Agboë`m Am`\$moZÀ`m ZdrZ "Am`\$moZ 5 Eg' Am[U "Am`\$moZ 5 gr' ho _mo~mB©b Amnë`mbm [_imdo `mgmRr H°$[b\$mo[Z©`mV am§J bmJbr Amho. `m am§JoV

Z [Xë`mZo ^m§SU Pmë`mZo hm àH$ma nmo[bgm§À`m bjmV Ambm Amho. `màH$aUr nmo[bgm§Zr XmoZOUm§Zm AQH Ho$br Amho. H°$[b\$mo[Z©`mV Am`\$moZMr _moRr H«o$P Amho. ~mOmamV "Am`\$moZ 5 Eg' Am[U

H°$[b\$mo[Z©`mV Am`\$moZ [_i[dÊ`mgmR>r ^mS>çmÀ`m am§Jm
Amnë`mbm _mo~mB©b [_imdo `mgmRr EH m ì`mdgm[`H mZo EH$m ì`mdgm[`H$mZo ^mS>çmZo bmoH O_m Ho$ë`mMr KQZm g_moa Ambr. am§JoV C^o amhÊ`mgmRr XoÊ`mV `oUmao n¡go "Am`\$moZ 5 gr' ho ZdrZ _mo~mB©b `oV AmhoV. ho _mo~mB©b Amnë`mbm [_imdo `mgmRr EH$m ì`mdgm[`H$mZo XwH$mZmnmgyZ 16 [H$_r

A§Vamdê$Z 70 Vo 80 ~oKa bmoH ^mS>çmZo AmUbo. amÌ^a am§JoV C^o amhÊ`mgmRr Ë`m§Zm n¡emMo Am[_f XmI[dÊ`mV Ambo. gH$mir gmSogmV dmOʶmÀ`m gw_mamg amÌ^a am§JoV C^o amhUmè`m bmoH$m§Zm Ë`m§Zm Ë`m§Mo n¡go Z [_imë`mZo Ë`m§À`mV ^m§SU Pmbo. AIoa nmo[bgm§Zm `m_Ü`o hñVjon H$amdm bmJbm. nmo[bgm§Zr `m KQZoMm Vnmg Ho$ë`mZ§Va hm gd© àH$ma bjmV Ambm. am§JoV C^o amhÊ`mgmRr Amåhmbm 40 S>m°ba XoÊ`mMo `m ì`mdgm`rH$mZo _mÝ` Ho$bo hmoVo, _mÌ Ë`mZ§Va Ë`mZo n¡go XoÊ`mg ZH$ma [Xbm, Ago am§JoV C^o amhUmam Sm°[_Zmo _ySr JVbo `m ì`[º$Zo gm§[J . `mg§~§Yr ì`mdgm[`H$mbm [dMmabo nmo[bgm§Zr [dMm åhUmbm AgVm Vmo åhU Iar H$s, hr ~m~ I Amho. Am`\$moZ [_ OmñVrÀ`m imë`mZ§Va _r Vmo OmñVr qH$_Vrbm [dH$Uma qH _Vrbm [dH Uma hmoVmo. ho H$aUo JwÝhm Zmhr Va Vmo EH$m Y§ÚmMm ^mJ Agë`mMo Vmo ì`mdgm[`H åhUmbm.

emñÌkm§Zm g_wÐmV gmnS>bo H¥$îU[dda dm°qe½Q>Z, Vm. 26 - AmH$mem_Ü`o Á`m àH$mao H¥$îU[ddao AgVmV, VemM àH$maMr H¥$îU[ddao åhUVm `oVrb, Ago _hmH$m` ^modao g_wÐm_Ü`o gmnSbo AmhoV. _hmH$m` ^modè`m§_Ü`o _moR_moRr å OhmOohr [Ji§H¥$V H$aÊ`mMr j_Vm AgVo. `m ^modè`m§_Ü`o gmnSboë`m OhmOm§Mo Adeofhr O [_iUo AdKS AgVo. g‘wÐmV [Z_m©U hmoUmao AgoM H$mhr _hmH$m` ^modao ho J[UVr VÎdmZwgma [ AdH$memVrb JyT Aem H¥$îU[ddamà‘mUoM Agë`mMo Zì`m g§emoYZmVyZ g_moa Ambo Amho. A Pw[aM_Yrb Zm°Zbm`Za Sm`Zm[_H$Mo àmÜ`mnH Om°O© hoba Am[U [_`m_r [dÚmnrRmVrb gmJaremñÌmMo àmÜ`mnH d g§emoYH \«$m[ÝgñH$mo ~oam°Z$doam `m XmoZ g§emoYH$m§Zr ho g§emoYZ Ho$bo g Amho. nmÊ`m_Ü`o `oUmè`m ^modè`m§Mm ì`d[ñWV Aä`mg H$aÊ`mgmRr `m XmoKm§Zr EH ZdrZ A J[UVr` V§Ì V`ma Ho$bo. `m V§ÌmÀ`m AmYmaoM Ë`m§Zr ho _hÎdnyU© g§emoYZ Ho$bo. Idiboë`m J g_wÐm_Ü`o `oUmè`m ^modè`m§Mr gr_m [Z[íMV H$aUo ho Ë`m§À`mg_moa EH _moRo AmìhmZ hmoVo. g ñdV:^modVr doJmZo [\$aV nwTo OmUmè`m `m ^modè`m§À`m AmV d ~mhoarb KSm_moStMo Ë`m§Zr [ZarjU ñ Ho$bo. `m AdmTì` Aem ^modè`m§Mo CnJ«hm§À`m gmhmæ`mZo Ho$boë`m gImob [ZarjUmVyZ g_wÐm_Ü`o `oUmao ho _hmH$m` ^modao Am[U AdH$memV Agbobo H¥$îU[dda ho J[UVr`ÑîQ>çm g_mZ Agë`mMo Ë`m§Zm [XgyZ Ambo. H¥$îU[ddamnmgyZ H$mhr A§Vamda EImXr dñVy Amë`mg Vo Vr dñVy ñdV:_Ü`o Ë IoMyZ KoVo. H¥$îU[ddamÀ`m VmdSrVyZ H$moUVrhr Jmoï gwQV Zmhr, BVHo$M H$m` àH$megwÕm Ë`mbm I AndmX Zmhr. nU H$mhr R>amdrH A§VamZ§Va àH$me dH«$mH$ma hmoD eH$V Zgë`mZo Vmo nwÝhm gai A aofoV `oVmo d H¥$îU[ddamVyZ ~mhoa nSVmo. `m ^modè`m§À`m MH«$mH$ma diUmÀ`m _mJm©_Ü`o `oUmar H$moUVrhr Jmoï Vo H¥$îU[ddam§à_mUo Amnë`m_Ü`o gm_mdyZ KoVmV. àH$me d nmUr `m§MrgwÕm `mVyZ H gwQH$m hmoV Zmhr. hoba Am[U ~oam°Z$doam `m§Zr Am[\«$Ho$À`m X[jU g_wÐm_Ü`o gmVË`mZo `oUmè`m "AJwbhmg qaJ'Section 1 `m ^modè`m§À`m gImob [ZarjUmVyZ ho [ZîH$f© H$mTbo AmhoV. "

Vw‘À¶m ^Q>H§$VrMo ’$moQ>mo
{OV|Ð ‘¶oH$a Am{U {‘Ìn[adma ‘mbdUr ¶oWo

am‘ gadUH$a Am{U {‘Ìn[adma

ZmodmH$ OmoH$mo{dH$ AS>H$bm b¾~oS>rV

b§S>Z, Vm. 26 - à{gÕ Q>o{ZgnQy> ZmodmH$ OmoH$mo{dH$ ˶mMr ào¶gr OoboZm [apñQ>H$ {hÀ¶mer gmIanwS>m Pmë¶mMo ZwH$VoM gm§{JVbo Amho. ZmodmH$Zo ~wYdmar ˶mÀ¶m {Q‰>Q>a AH$mD§$Q>da ˶m XmoKm§Mmhr EH$ ’$moQ>mo AnbmoS> Ho$bm. ˶mdoiog ˶mMm gmIanwS>m hmoD$Z bdH$aM b¾mÀ¶m ~oS>rV Vmo AS>H$Uma Agë¶mMohr ˶mZo gm§{JVbo Amho. ZmodmH$ ¶§XmMm Am°ñQ´>o{b¶Z AmonZ {H$Vm~ qOH$bobm Q>o{ZgnQy> Amho.

n§H$O JmodoH$a Am{U {‘Ìn[adma ZmZoKmQ> ¶oWo

¶moJoe nmbgH$a Am{U {‘Ìn[adma

_§w~B© ewH«$dma, 27 gßQ>|~a> 2013nmZ-9

{VéAZ§Vnwa‘, Vm. 26 - XoemVrb gdm©V lr‘§V XodñWmZ åhUyZ AmoiIë¶m OmUmè¶m {VénVr ~mbmOr ¶m§Mm aW ¶mdfu gmoZoar AgUma Amho. ~mbmOr ¶m§Mr gmoݶmZo ‘T>dboë¶m aWmVyZ ¶mÌm H$mT>br OmUma Amho. hm gmoZoar aW 78 {H$bm§oZr ‘T>dʶmV Ambm Amho. gmYmaUnUo 25 H$moQ>r én¶o {H$‘VrMm hm aW AgUma Amho.

lr ~mbmOtMm aW gmoZoar aËZm{Jar EgQ>r H$‘©Mmè¶m§Mm {ZYm©a ‘wéS>‘ܶo dQ>dmKim§Mr AZmoIr dgmhV 1 Am°³Q>mo~anmgyZ EgQ>r ~§X R>odUma aËZm{Jar, Vm. 26 - J«m‘rU ^mJmV OmUmè¶m XmoZeohÿZ A{YH$ dñVrÀ¶m JmS>çm§Mr amhʶmMr gmo¶ AÚmnn¶ªV H$aʶmV Ambr ZgyZ ¶m àíZmbm dmMm ’$moS>ʶmgmR>r aËZm{Jar EgQ>r {d^mJmVrb gd© g§KQ>Zm§À¶m H$‘©Mmè¶m§Zr EH$Ì ¶oD$Z 1 Am°³Q>mo~anmgyZ dñVrÀ¶m gd© JmS>çm ~§X R>odʶmMm {ZU©¶ KoVbm Amho. ¶m àíZmda n{hë¶m§XmM gd© g§KQ>Zm EH$Ì Amë¶mMo g§KQ>ZoÀ¶m nXm{YH$mè¶m§Zr ~mobVmZm gm§{JVbo. Jobr AZoH$ df} dñVrÀ¶m JmS>çm§Mm àíZ àb§{~V AgyZ H$mhr R>amdrH$ JmS>çm§MrM amÌr amhʶmMr gmo¶ J«m‘n§Mm¶VtZr Ho$br Amho. aËZm{Jar EgQ>r JmS>çm§g§X^m©V aËZm{Jar {d^mJmVrb AZoH$ H$‘©Mmè¶m§Zr CnmofU YaUo Am§XmobZ {ZdoXZo {Xbr. dma§dma nmR>nwamdm Ho$ë¶mZ§Vahr hm àíZ ‘mJu bmJV Zmhr. EgQ>r {d^mJmV ‘{hbm dmhH$hr dñVrÀ¶m JmS>çm§‘ܶo AgVmV. ˶m§Mr amhʶmMr gmo¶ H$aUo Amdí¶H$ AgVmZmhr ¶m àíZmH$S>o Jm§^r¶m©Zo bj {Xbo OmV Zgë¶m‘wio gd© EgQ>r H$‘©Mmè¶m§‘ܶo g§VmnmMr bmQ> ngabr Amho. eodQ>Mm n¶m©¶ åhUyZ gd© g§KQ>Zm EH$Ì ¶oV 1 Am°³Q>mo~anmgyZ dñVrÀ¶m ‘wéS>-O§{Oam, Vm. 26 - Z¡g{J©H$ O§Jbo {hadrJma R>odʶmV ‘hÎdmMr ^y{‘H$m {Z^mdUmam "dQ>dmKyi' hm Cn¶wº$ njr Amho, ¶mMr ‘m{hVr AZoH$m§Zm Zmhr. J§‘VrXma OrdZ OJUmè¶m dQ>dmKim§Mr EH$ AZmoIr dgmhV {ZgJ©aå¶ ‘wéS> ehamVrb g‘wÐ{H$Zmar "gwê$' PmS>m§À¶m ~ZmV AZoH$ dfmªnmgyZ Amho ho gm§JyZhr Hw$Umg Iao dmQ>Uma Zmhr. nmdgmir h§Jm‘m‘ܶo ¶oWrb dQ>dmKio ¶oWyZ ñWbm§Va H$ê$Z Vhgrb H$m¶m©b¶ d H$ñQ>‘ H$m¶m©b¶mÀ¶m n[agamV AgUmè¶m ‘hmH$m¶ d¥jm§da Aml¶ KoVmV Am{U W§S>r nS>m¶bm bmJbr H$s, gwê$À¶m ~ZmV nwÝhm ¶oVmV. AZoH$ dfmªnmgyZ ~XbrMr {H«$¶m gwê$ Amho. eham§VyZ ‘moR>r {g‘§oQ>Mr O§Jbo {Z‘m©U Pmë¶mZo Z¡g{J©H$ O§Jbg§nXm Zm‘eof hmoʶmÀ¶m ‘mJm©da Amho. na§Vw, hr KgaU Wmondy O§Jbg§nXm nwÝhm h[aV d Q>dQ>drV H$aʶmV n¶m©daUmÀ¶m Ñ{ï>H$moZmVyZ ‘mobmMr ‘XV hmoVo, Ago AmT>iyZ Ambo Amho. dQ>dmKim§Zm AmH${f©V H$aUmè¶m gwJ§Yr VobmÀ¶m nXmWm©~m~V à¶moJemim§VyZ g§emoYZ gwê$ AgyZ ¶m V§ÌmMm dmna ¶eñdr Pmë¶mg Z¡g{J©H$ g§nXobm Zì¶mZo nwZOu{dV H$aUo e³¶ hmoB©b, Ago emñÌkm§Zm dmQ>Vo. CS>Vm-CS>Vm ‘b˶mJ H$aUmè¶m dQ>dmKimMr Cn¶wº$Vm Am¡fYr åhUyZ dmV{dH$mam§da ‘hÎdmMr Amho. dQ>dmKio Amnë¶m {n„m§Zm KaQ>çmV R>odV ZmhrV. hr {n„o dQ>dmKimÀ¶m nmoQ>mbm {MH$Qy>Z AgVmV. dQ>dmKyi OmB©b {VWo {n„o gmo~V AgUmaM, Agm ˶m§Mm àn§M AgVmo. gm¶§H$mir C{eam qH$dm amÌr ^ú¶mW© emoYʶmgmR>r dQ>dmKim§Mm {Md{MdmQ> gwê$ hmoVmo. dQ>dmKwi Amnë¶m ZmH$mVyZ ÜdZrbhar nmR>{dVmV d AmnQy>Z naV Amboë¶m bhatÀ¶m ghmæ¶mZo nwT>o CS>V àdmg H$aVmV. ^ú¶mW© ~mhoa nS>bobr dmKio nhmQ>o-nhmQ>o nwÝhm Amnë¶m dgmhVrH$S>o naVmV. am¶JS> {Oëhm n[afX JoñQ> hmD$gÀ¶m nmR>r‘mJo AgUmè¶m "gwê$' PmS>m§À¶m ~ZmV AmO {H$˶oH$ df} ˶m§Mr AZmoIr dmñVì¶ dgmhV Amho.

emhÿdmS>rV {ngmibobo Hw$Ìo 10 OUm§Zm Mmdbo emhÿdmS>r, Vm. 26 - Vmbw³¶mVrb J«m‘rU ^mJmVrb ¶oidU OwJmB© n[agamVrb Jmdm‘ܶo {ngmiboë¶m Hw$ͶmZo Vã~b XhmOUm§Zm Mmdm KoVbm. ¶m‘ܶo EH$m ‘wbmMm ‘¥Ë¶y Pmbm Amho. Va Aݶ H$mhrOU OI‘r Pmbo AmhoV. ¶oidU OwJmB© Jmdm‘ܶo Hw$ͶmZo ‘wbmMo Vm|S> Amoa~S>ë¶mZo ˶mMm ‘¥Ë¶y Pmbm. nm[adUo, ‘m§Oao, JOmnya AmXr Jmdm§‘ܶo ¶m Hw$ͶmZo J«m‘ñWm§da h„m Ho$bm. Hw$ͶmÀ¶m hëë¶mV OI‘r Pmboë¶m Am{U ‘¥Vm§Zm ZwH$gmZ^anmB© XoʶmMr ‘mJUr Ho$br OmV Amho.

JmS>çm Z gmoS>ʶmMm {ZU©¶ KoVbm Amho. Omon¶ªV hm àíZ ‘mJu bmJV Zmhr, Vmon¶ªV JmS>çm ~§X R>odʶmMm {ZU©¶ g§KQ>Zm§Zr KoVbm Amho. dñVrÀ¶m JmS>çm gmoS>ʶmV ¶oUma Zgë¶mZo àdmem§Zm Ìmg hmoB©b. amÌr amhʶmMr ì¶dñWm hmoV Zgë¶m‘wio hm {ZU©¶ ¿¶mdm bmJV Amho. àdmem§Zr ¶mMr XIb ¿¶mdr, Ago AmdmhZ gd© g§KQ>Zm§Zr Ho$bo Amho. Xaå¶mZ, ¶m àíZmH$S>o Jm§^r¶m©Zo Z nm{hë¶mg àdmem§Mr J¡agmo¶ hmoV amhUma Amho. EgQ>r~amo~aM {Oëhm àemgZmZo ¶m àíZmV bj KmbyZ hm àíZ gmoS>dmdm, Aer ‘mJUr H$‘©Mmar dJm©VyZ hmoV Amho.

{demiJS>-a§H$mim EgQ>r ~g bmb~mJÀ¶m amOmbm ‘§XrMm ’$Q>H$m ìhm¶m nm[adUo‘mJ} gwê$ H$am ¶mdfu ’$º$ ghm H$moQ>rM O‘m
{demiJS>, Vm. 26 - H$moëhmnya {OëømVrb Eo{Vhm{gH$ {R>H$mUm§Zm OmoS>Umar {demiJS>-a§H$mim EgQ>r ~g ìhm¶m ‘m§Oao, nm[adUo, ^mVVir‘mJ} {demiJS> ‘mJm©da gwê$ H$aʶmMr ‘mJUr AmVm Omoa Yê$ bmJbr Amho. ¶m ‘mJm©da 50 Vo 75 Jmdo ¶oVmV. VgoM ¶m XmoÝhrhr {R>H$mUr Xoe^amVrb n¶©Q>H$ ¶oV AgVmV. ‘mÌ Ë¶m§Zm nÝhmim, ‘bH$mnya‘mJ} {demiJS>bm digm KmbyZ Omdo bmJVo. n[aUm‘r ¶m‘ܶo EgQ>r ‘hm‘§S>i Am{U n¶©Q>H$m§Mmhr A{YH$ doi OmVmo. ‘mÌ a§H$mim-{demiJS> EgQ>r ~g gwê$ Ho$ë¶mg ˶mMm ’$m¶Xm ñWm{ZH$ J«m‘ñW Am{U n¶©Q>H$m§Zm hmoD$ eH$Vmo. ¶m ‘mJm©‘ܶo Y~Y~mhr ¶oV AgVmo. ˶mMmhr nmdgmù¶mV n¶©Q>H$m§Zm ’$m¶Xm KoVm ¶oD$ eH$Vmo. ¶m ~g ‘mJm©gmR>r gmV˶mZo nmR>nwamdm gwê$ AgyZ EgQ>r ‘hm‘§S>imZo VmVS>rZo {ZU©¶ ¿¶mdm, Aer ‘mJUr Ho$br OmV Amho.

~mo[adbrV ‘mVm Mm¡H$s‘ܶo ¶odë¶mV ^aUma Jm¶H$ ‘ZmoO {Vdmar JmUma {dÐmohr gm{h˶ g§‘obZ
‘w§~B©, Jwédma - lr ‘‘Vm‘¶r amYo Jwê$ ¶m M°[aQ>o~b Q´>ñQ>À¶m dVrZo ~mo[adbrVrb "‘mVm H$s Mm¡H$s' H$m¶©H«$‘mMo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho. 28 gßQ>|~a amoOr amÌr 8 dmOVm ~mo[adbr (n.) amYo ‘m§° ^dZ gmoS>mdmbm boZ ¶oWo hm H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV Ho$bm Amho. ¶m "‘mVm H$s Mm¡H$s' H$m¶©H«$‘mV Jm¶H$ ‘ZmoO {Vdmar ^º$s‘¶ JrVo JmUma AmhoV. ^OZmMmhr H$m¶©H«$‘ nma nS>Uma Amho. ¶m H$m¶©H«$‘mbm CnpñWV amhʶmMr {dZ§Vr H$aʶmV Ambr Amho. ¶odbm, Vm. 26 ¶odë¶mV {dÐmohr gm{h˶ g§‘obZ ^aUma Amho. 6 Am°³Q>mo~a amoOr ho gm{h˶ g§‘obZ Am¶mo{OV H$aʶmV Ambo Amho. ¶m gm{h˶ g§‘obZm‘ܶo amÁ¶mVrb à{V^md§V gm{hp˶H$ CnpñWV amhUma AmhoV.

‘w§~B©, Jwédma bmb~mJÀ¶m amOmbm ¶mdfu én¶mMr Pmbobr KgaU Am{U gmoݶmÀ¶m dmT>˶m {H$‘VrMm ’$Q>H$m ~gbm Amho. ¶mdfu bmb~mJÀ¶m amOmÀ¶m {VOmoarV ghm H$moQ>r én¶m§Mr XoUJr Ambr Amho. JVdfuÀ¶m VwbZoV XmoZ H$moQ>r én¶m§Zr XmZm‘ܶo KQ> Pmbr Amho. Joë¶m dfu bmb~mJÀ¶m amOmÀ¶m {VOmoarV 15 {H$bmo gmoZo O‘m Pmbo hmoVo. ‘mÌ AmVm {VOmoarV Ho$di 11

{H$bmo gmoZo O‘m Pmbo. Mma {H$bmo gmoZo H$‘r Pmbo Amho. dmT>˶m gmoݶmÀ¶m {H$‘Vr‘wio ¶m XmZm‘ܶo KQ> Pmë¶mMr MMm© Amho. O‘m hmoUmè¶m EHyy$U XmZm‘ܶohr KQ> Pmbr Amho. ¶mdfu bmb~mJ amOm ‘§S>i Mm§JboM MM}V Ambo hmoVo. ~mßnmÀ¶m Xe©Zmdoir H$m¶©H$˶mªMo Agä¶ dV©Z, {dZ¶^§J AmXr KQ>Zm§‘wio ‘§S>imÀ¶m H$m¶©nÕVrda Vmeoao AmoT>ʶmV Ambo AmhoV.

{d{harV nS>boë¶m nwʶmV A{¾e‘Z OdmZm§gmR>r haUmbm dmMdbo 30 hOma én¶o {H$‘VrMo hoë‘oQ> bmgbJmd, Vm. 26 - {d{harV nS>boë¶m haUmbm dmMdʶmV AIoa dZ {d^mJmbm ¶e Ambo Amho. Vm§XÿidmS>r ¶oWrb {d{harV AMmZH$ haU nS>bo ¶m haUmbm {d{har~mhoa H$mT>ʶmgmR>r OmoaXma à¶ËZ gwê$ hmoVo. AIoa nmiUm dmnê$Z ¶m haUmbm {d{har~mhoa H$mTy>Z O§JbmV gmoS>ʶmV Ambo Amho. nwUo, Vm. 26 ‘w§~B©gma»¶m Am§Vaamï´>r¶ ehambJV AgUmè¶m Am{U PnmQ>çmZo dmT>Umao Am{U Am¡Úmo{JH JH$ eha åhUyZ AmoiIë¶m OmUmè¶m nwUo ehamVhr A{¾‘eZ ¶§ÌUm A{V‘hÎdmMr ‘mZbr OmVo. ‘mÌ ¶m A{¾e‘Z XbmÀ¶m OdmZm§Zm Joë¶m Mma dfmªnmgyZ A¾r~MmdmMm gyQ> Am{U J‘~yQ> ZgVmZm ‘mÌ Ë¶m§À¶mgmR>r 30 hOma én¶o {H$‘VrMo hoë‘oQ> KoʶmMm {ZU©¶ nwUo ‘hmZJanm{bHo$Zo KoVbm Amho. nwʶmVrb A{¾e‘Z XbmÀ¶m ¶m A˶mYw{ZH$ hoë‘oQ>gmR>r ‘hmnm{bHo ‘hmn $Zo 90 bmI én¶m§À¶m AZwXmZmbm ‘§Owar {Xbr Amho. ‘mÌ Xþgè¶m ~mOybm OdmZm§H$S>o ~yQ> Am{U gyQ> IaoXr H$aʶmEodOr hoë‘oQ> KoʶmMm {ZU©¶ ‘hmnm{bHo$Zo KoVë¶mZo AmíM¶© 춺$ Ho$bo OmV Amho.

Á¶oîR> ZmJ[aH$ g§KmMm 16 dm dYm©nZ{XZ
‘w§~B©, Jwédma- Á¶oîR> ZmJ[aH$ g§K, ~m§JyaZJa, JmoaoJmd (npíM‘) Mm 16 dm dYm©nZ{XZ gmohim a{ddma 29 gßQ>|~a amoOr gm¶§H$mir 4 dm. gmOam hmoV Amho. ~m§JyaZJa g^mJ¥h hm°c, JmoaoJmd (npíM‘) ¶oWo ˶mMo Am¶moOZ H$aʶmV Amco Amho. ¶mdoir d¶mMr 75 df} nyU© Ho$coë¶m Á¶oîR> ZmJ[aH$m§Mm gËH$ma H$aʶmV ¶oUma Amho. ˶mM~amo~a Á¶mÀ¶m {ddmhmcm 50 df} nyU© Pmcr AmhoV Aem§Mm gÝ‘mZ H$aʶmV ¶oUma Amho. ¶mdoir Owݶm JmOcoë¶m Jmʶm§Mm H$m¶©H«$‘ hmoUma Amho. ¶mdoir {d{dY ‘mݶda CnpñWV amhUma AmhoV. Á¶oîR> ZmJ[aH$ g§KmMo XodioH$a, nm§Sw>a§J (Am~m) åhmngoH$a AmXtZr ¶m~m~V ‘m{hVr {Xcr.

‘mOr g¡{ZH$m§gmR>r ‘mo’$V X§V{M{H$Ëgm
Ywio, Vm. 26 - Ywio, Z§Xya~ma {Oëøm§Vrb B©.gr.EM.Eg. H$mS©>YmaH$ ‘mOr g¡{ZH$, {dYdm, Adb§{~Vm§gmR>r B©.gr.EM.Eg. nm°{bpŠb{ZH$, YwioV’}$ CÚm ewH«$dma 27 gßQ>|~a, 2013 amoOr gH$mir 9-30 Vo Xwnmar 4-00 dmOon`ªV {Oëhm g¡{ZH$ H$ë`mU H$m`m©b`, ‘mOr g¡{ZH$ {dlm‘J¥h, g§Vmofr ‘mVm ‘§{XamOdi, Ywio `oWo E.gr.nr.E‘. H$m°boO, Ywio `m§À`m‘m’©$V ‘mo’$V X§V{M{H$Ëgm {e{~a Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambo Amho. gd© ‘mOr g¡{ZH$, {dYdm, Adb§{~Vm§Zr `m g§YrMm bm^ ¿`mdm, Ago AmdmhZ nm°{bpŠb{ZH$Mo Am°{’$ga BÝMmO© H$Z©b ({Zd¥Îm) `y. S>ãë`y. nmQ>rb d {Oëhm g¡{ZH$ H$ë`mU A{YH$mar H$°ßQ>Z ‘mohZ Hw$bH$Uu `m§Zr à{gÜXr nÌH$mÝd`o Ho$bo Amho.

‘wa~mS>‘ܶo ‘{hboMm ‘¥VXoh gmnS>bm {XJ§~a hraH$ ‘hmoËgdr df© åhUVmo CÚm ‘hÎdmMr ~¡R>H$ B© édma{XgV§ Jocr‘w§~ghm, JwXeHo$ e¡‘ܶ{UH$§‘w~B©dV H$aʶmH$[aVm gXñ¶m§MqMMnmoH$ir {d^mJmVrc r e{Zdma j |~a r joÌ Vg§ gm‘m{OH$CËH$f©mV$ H$m‘S>iH$aUmè¶m 28dm.gßQ>CËH$f© amoH|O$Ð, gm¶§H$mir AãXþëcm {dÚmWu ‘§ mMo gZ 7 ocìhr ho ZgV§ 2013- Z14gmOaohraH$ ‘hmoËgdrV ~«(npíM‘),CÚmZ,¶oWo qMMnmo~¡HR$ir$ ‘w§~B© {deof >H df© åhUy H$aʶmV ¶o
Amho. ¶m{Z{‘ÎmmZo 4 ‘hÎdmMo ‘hÎdmH$m§jr àH$ën hmVr KoʶmV Amco AmhoV. ¶m‘ܶo ‘§S>imÀ¶m 4 {d^mJmV ñdV§Ì Aä¶m{gH$m, B©-J«§Wmc¶, ZmoH$ar g§X^© H|$Ð Am{U ‘w§~B©À¶m ~mhoa à{ejU H|$Ð ¶m§Mm g‘mdoe Amho. CnH«$‘ nyU© H$aʶmgmR>r ‘moR> çm à‘mUmV {ZYrMr Amdí¶H$Vm Amho. ‘§S>imÀ¶m hraH$ ‘hmoËgdr dfm©{Z{‘Îm KoʶmV Amcoë¶m àH$ënm§g§X^m©V MMm© Am¶mo{OV H$aʶmV Amcocr Amho. {d^mJm~mhoa dmñVì¶ H$arV Agcoë¶m g^mgXm§Zr ˶m§À¶m ~Xccoë¶m nζm§Mr d XÿaÜdZr§Mr Zm|X ‘§S>imH$S>o H$amdr. ~¡R>H$sgmR>r g^mgXm§Zr CnpñWV amhmdo, Ago AmdmhZ AéU KmS>rJmdH$a, g§nH©$à‘wI (‘mo. 9892663681) d ê$noe cmXo, ‘§S>ià‘wI (‘mo. 9820137020) ¶m§À¶m dVrZo H$aʶmV ¶oV Amho.

"’y$ ~mB© ’y$' ¶m [aA°{bQ>r emo ‘ܶo {Xgon¶ªV {XJ§~a ZmB©H$ hm V‘m‘ àojH$m§Mm Am{U ñZoha§JH$‘vMm {XJ§~a ZmB©H$M hmoVm. "’y$ ~mB© ’y$' À¶m XmoZ ndm©‘ܶo Vmo {Xgbm Am{U Or H$mhr Y‘mb CSdbr Vr AJXr "{X½¶m' ¶m ZmdmZo OdirH$ gmYUmar R>abr. ‘mbdUrV gwg§dmX gmYm¶Mm Vmo {X½¶mZoM. Hw$R>bmhr Bìh|Q> Agmo go{b~«oQ>r H$bmH$mam§~amo~a {X¿¶mZohr Amnbo ñWmZ n¸o$ Ho$bo. Vo BVHo$ ‘O~yV Pmbo àgmX H$m§~irZo go{b~«oQ>tZm KoD$Z "dóhaU' H$am¶Mo R>adbo. ˶mV ‘pÀN>¨Ð H$m§~irMr ^y{‘H$m {X½¶mZoM H$am¶Mo ho {ZpíMV Pmbo. N>moQ>çm nS>ÚmdaMm hm {X½¶m AmVm ZmQ>ç àojH$m§Mmhr {OdbJ {‘Ì Pmbm hmoVm. "dóhaU' Am{U "{dÀN>m ‘mPr nyar H$am' ¶m ZmQ>H$mÀ¶m {Z{‘ÎmmZo ^«‘§Vr H$aV AgVmZm àojH$ Amnë¶mVë¶m ‘mbdUr ì¶{º$aoIoV A{YH$ ñdrH$maVmV ¶mMr OmUrd Pmbr. ¶mM {X½¶mMo gܶm "{XgV§ Vg§ ZgV§' ho ZmQ>H$ ì¶mdgm{¶H$ a§J‘§Mmda XmIb Pmbobo Amho. AOw©Z ‘oór ho ¶m ZmQ>H$mMo boIH$ AmhoV. ¶mnydu "g‘qWJ BO am±J' ¶m Am{U "Hw$UmgmR>r Hw$UrVar' ¶m ZmdmZo ho ZmQ>H$ a§J‘§Mmda Ambo hmoVo. dmñV{dH$ ho ZmQ>H$ XmoZXm doJdoJù¶m ZmdmZo Ambo åhUVmZm {X½¶m ¶m ZmQ>H$mbm ZH$ma XoD$ eH$bm AgVm. Amnë¶m~amo~a AmUIrZ Xhm H$bmH$ma ¶mV Jw§Vbobo AmhoV åhUVmZm {X½¶mZo Amnë¶mbm hdo Vgo ho ZmQ>H$ ~XbyZ KoVbo. nm¡am{UH$ ZmQ>H$mbm ‘mbdUr VS>H$mo XoD$Z ho ZmQ>H$ AmOMo H$go hmoB©b ho ˶mZo nm{hbobo Amho. Amnë¶m ‘mVrVbo, Amnë¶m ~mobrVbo ho ZmQ>H$ Amho åhQ>ë¶mZ§Va {X½¶mhr N>mZ a‘bm Amho. {XgV§ Vg§ ZgV§ ¶mMr OmUrd ˶mZo ñdV…~amo~a àojH$m§Zmhr H$ê$Z {Xbr.

‘wa~mS>, Vm. 26 - ‘wa~mS> ehamVrb OmoJoídar ‘§{XamOdi amhUmè¶m ~o~r~mB© amOmam‘ gm§~ao (52) ¶m 4 Am°JñQ> 2013 amoOr ha{dë¶mMr VH«$ma ‘wa~mS> nmobrg R>mʶmV XmIb H$aʶmV Ambr hmoVr. emoYmA§Vr Hw$R>ohr Vnmg bmJbm ZìhVm. AIoa Hw$S>dbr Am¡Úmo{JH$ joÌmVrb nmd©Vr Am§JU n[agamVrb PmS>m-PwS>nmV {VMo àoV AmT>iyZ Amë¶mMr ‘m{hVr Hw$S>dbr JmdMo nmobrgnmQ>rb ‘§Joe gmgo ¶m§Zr ‘wa~mS> nmo{bgm§Zm {Xbr. H$mb gH$mir 9 À¶m gw‘mamg Hw$Oboë¶m pñWVrV ho àoV Vmã¶mV KoʶmV Ambo. ‘wa~mS> Vmbw³¶mVrb qeXrnmS>m ¶oWo EH$m ’$m‘© hmD$gda H$m‘ H$aUmè¶m nH$mio JmdmVrb ‘{hboMo àoV AmT>iyZ Amë¶mZo nmobrg ¶mhr KQ>ZoMm Vnmg H$aV AmhoV.

KS>b§` {~KS>b§`

QoånmoÀ`m YSHo$V
_mWmS>r H$m_Jma Rma
[^d§Sr, Vm. 26 amhZmi JmdÀ`m hÔrVrb ^m_ao H§$nmD§$S_Yrb ew^ doAa hmD$g `oWo QoånmoMmbH$mZo hm`J`rZo Qoånmo nmRr_mJo KoVë`mZo Ë`mMr YSH JmoXm_mVrb _mWmSr H$m_Jmamg bmJyZ H$m_Jma OmJrM Rma Pmë`mMr KQZm ~wYdmar Xwnmar KSbr Amho. e§H$a am_M§Ð Xoe_wI (45) am.Eoamobr$Zdr _w§~B© Ago QoånmoÀ`m YSHo$V Rma Pmboë`m _mWmSr H$m_JmamMo Zmd Amho.

{MIbmobr ñWmZH$mgmR>r àdmgr aoëdoÀ¶m ~¡R>H$sV AmJ«h YaUma
~Xbmnya, Vm. 26 ~Xbmnya Am{U n[agamVrb ZmJ[aH$m§gmR>r Amdí¶H$ AgUmè¶m {MIbmobr aoëdo ñWmZH$mÀ¶m à‘wI ‘mJUrgh Aݶ ‘mJʶm§g§X^m©V g~~©Z aoëdo ¶yOg© H$ÝñëQ>o{Q>ìh H${‘Q>rÀ¶m ~¡R>H$sV AmJ«hr ~mOy bmdyZ YaUma Agë¶mMo g{‘VrMo gXñ¶ Am{U ‘mOr ZJamܶj dm‘Z åhmÌo ¶m§Zr gm§{JVbo. g~~©Z aoëdo ¶yOg© H$ÝgëQ>o{Q>ìh g{‘VrMr ~¡R>H$ CÚm ewH«$dma 27 gßQ>|~a amoOr ‘ܶ aoëdoMo MoAa‘Z VWm Mr’$ Am°naoeZ ì¶dñWmnH$ ¶m§À¶m AܶjVoImbr N>ÌnVr {edmOr Q>{‘©Zg (grEgQ>r) ¶oWo Xþnmar 1.30 dmOVm hmoUma Amho. A§~aZmW Am{U ~Xbmnya aoëdo ñWmZH$m§Xaå¶mZ Zì¶m {MIbmobr aoëdo ñWmZH$mMr nyV©Vm Ëd[aV ìhmdr, aoëdoÀ¶m Mmby AW©g§H$ënmV Omhra Ho$boë¶m R>mUo-~Xbmnya, R>mUoH$O©V ¶m dmT>rd CnZJar¶ JmS>çm Ëd[aV gwê$ H$amì¶mV, ~Xbmnya‘ܶo aIS>bobm ñH$m¶dm°H$ Ëd[aV OmoS>mdm, aoëdo ’$mQ>H$mOdirb ’o$ardmë¶m§Mm ~§Xmo~ñV H$amdm, ’$bmQ>m§da ñdÀN>VmJ¥hm§Mr g§»¶m dmT>dUo, ‘{hbm§gmR>rXoIrb ñdV§Ì ñdÀN>VmJ¥hm§Mr ì¶dñWm H$amdr, ~XbmnyaÀ¶m nyd© {Xeobm AgUmam gpìh©g amoS> ZJanm{bHo$H$S>o hñVm§V[aV H$amdm. ¶m d BVa ‘mJʶm§gX^m©V aoëdo A{YH$mè¶m§H$S>o AmJ«hr ^y{‘H$m ‘m§§S>Uma Agë¶mMo ehaà‘wI Am{U ZJagodH$ åhmÌo åhUmbo.

Jm§Yr O¶§Vr{Z{‘Îm gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘
‘w~B©, Jwédma - ‘mbmS> § ¶oWrb Jm§Yr {dMma ‘§MÀ¶m dVrZo 2 Am°³Q>m~a amoOr o gm¶§H$mir 4 dmOVm gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H$« ‘mMo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho. amYo ‘m± ^dZ, gmoS>mdmbm boZ, ~mo[adbr (n.) ¶oWo hm H$m¶©H$« ‘ hmoBb, © Aer ‘m{hVr ‘Z‘mohZ Jwám ¶m§Zr {Xbr.

10

_§w~B©  ewH«$dma, 27 gßQ>|~a, 2013

[^d§SrV Ho$[_H$bÀ`m {dOoÀ¶m Y³³¶mZo ‘oH°${ZH$Mm ‘¥Ë¶y JmoXm_mbm ^rfU AmJ
[^d§Sr, Vm. 26 - [^d§Sr ehambJVÀ`m amhmZmi JmdÀ`m hÔrVrb gX²Jwê H§$nmD§$S `oWo [gamO Ho$[_H$b `m H§$nZrÀ¶m JmoXm_mbm Jwédmar gH$mir gmSoAH$am dmOʶmÀ`m gw_mamg ^rfU AmJ bmJbr. `m AmJrV gwX¡dmZo H$moUVrhr Or[dVhmZr Pmbr Zgbr Var hr AmJ BVH$r ^rfU hmoVr H$r, JmoXm_À`m ~mOybm C^m Agbobm EH QoånmoXoIrb `m AmJrV OiyZ ImH Pmbm Amho. `m AmJrÀ`m KQZoMr I~a [^d§Sr A[½Ze_Z Xbmbm [_iVmM Ë`m§Zr KQZmñWir Ymd KoV A[½Ze_Z XbmÀ`m 3 \$m`a [~«JoS JmS>çm§À`m ghmæ`mZo hr AmJ [Z`§ÌUmV AmUbr. `m JmoXm_mV A_mo[Z`‘ Zm`Q—oQ `m A[VÁdbZerb Ho$[_H$bÀ`m ßb°ñQrH$À`m S—_Mm gmRm H$aÊ`mV Ambm hmoVm. Xaå`mZ Ho$[_H$b _mbH$mZo JmoXm_mV Ho$[_H$b RodÊ`mgmRr J«m_n§Mm`V, nmobrg AWdm _hgyb [d^mJmMr H$moUVrhr nadmZJr KoVbr Zgë`mMr _m[hVr CKS Pmbr Amho.

H$ë¶mU, Vm. 26- {dOoMm OmoaXma Y³H$m bmJyZ H¡$bmg {XJ§~a eoS>Jo (30, am. R>mUo) ¶m ‘oH°${ZH$Mm CnMmamXaå¶mZ ‘¥Ë¶y Pmbm. hr KQ>Zm ~wYdmar gm¶§H$mir ZoVrdbr ¶oWrb ‘oQ´>mo ‘m°b‘ܶo KS>br. ¶m~m~V ¶m ‘m°b‘Yrb H$m°ÝQ´>°³Q>a adtÐHw$‘ma n§S>çm (47) ¶m§Zr {Xboë¶m ‘m{hVrdê$Z H$moigodmS>r nmo{bgm§Zr AnKmVr ‘¥Ë¶y åhUyZ Zm|X Ho$br Amho. ¶m ‘m°b‘Yrb ‘°H$S>moZmëS> aoñQ>m°a§Q>‘ܶo bmdboë¶m dm°Q>a {’$ëQ>a XþéñVrMo H$m‘ eoS>Jo H$aV hmoVm. drO dmhH$ Vmam nmʶmV Agë¶mZo {Od§V Vmam§VyZ drO àdmh Ambm. n[aUm‘r gXa àdmhm‘wio Vrd« Y³H$m bmJyZ H¡$bmg O~a OI‘r Pmbm. OI‘r H¡$bmg ¶mbm nm{bHo$À¶m ép³‘Ur~mB© hm°pñnQ>b‘ܶo XmIb H$aʶmV Ambo. VoWo CnMmamXaå¶mZ ˶mMm ‘¥Ë¶y Pmbm.

g§ñWmnH$ : ZmQ>çmMm`© H¥$îUmOr à^mH$a Im{S>bH$a

H«$sS>m
O¶nya, Vm. 26 M°pån¶Ýg brJ {H«$Ho$Q> ñnY}V CÚm hmoUmè¶m ‘hÎdnyU© gm‘ݶmV bm¶Ýg g§Km{déÕ amo{hV e‘m©À¶m ‘w~B© B§{S>¶Z § g§Kmbm ñnY}Vrb {dO¶ hdmM Amho. gbm‘rÀ¶m bT>VrV ‘w~B© § g§Kmbm amÁ¶ñWmZ g§KmH$Sy>Z hma Imdr bmJbr hmoVr. Va Ah‘Xm~mX ¶oWo AmoQ>mJmo o g§Km{déÕ hmoUmam ‘w~B©Mm Xþgam § gm‘Zm nmdgm‘wio aÔ H$aʶmV Ambm hmoVm. ˶m gm‘ݶmV XmoÝhr g§Km§Zm à˶oH$s 1-1 JwU XoʶmV Ambm hmoVm. ¶§XmMr Am¶nrEb ñnYm© qOH$Umè¶m ‘w~B© g§KmMr § gܶmMr pñWVr H$mhrer ZmOyH$M Amho. Cnm§Ë¶ ’o$ar JmR>ʶmgmR>r CÚm ˶m§Zm bm¶Ýg g§Km{déÕ ‘moR>çm ’$aH$mZo {dO¶ {‘idmdmM bmJob. ‘w~B© g§KmV amo{hV e‘m©, § g{MZ V|S>w bH$a, {XZoe H$m{V©H$, S²>dZ pñ‘W, A§~mVr am¶Sy>, o Am{U nmobmS>© ¶m§À¶m gmaIo {X½JO ’$b§XmO AmhoV. na§Vw ‘moR>r Ioir H$aʶmV ho gܶmVar

_§w~B© ewH«$dma 27 gßQ>|~a,> 2013

11

AmO ‘w§~B© B§{S>¶Ýgbm {dO¶ hdmM! ^maVmMm nm{H$ñVmZda {dO¶
&& Z _o ^ŠV: àUí`{V &&

_w§ã¶«mVë¶m B_maVtMo g§ajÊm H$am
_w§ã¶«mV nwÝhm B_maV H$mogibr. XmoKm§Zm Amnbo àmÊm J_dmdo bmJbo. Joë¶m ghm _{hݶm§V EH$Q>çm _w§ã¶«mV VrZ B_maVr nS>ë¶m Am{Êm Odinmg 85 OÊmm§Mo ~ir Jobo. _w§ã¶«mVë¶m OrdZ~mJ ^mJmVrb ~mZy H$m°åßboŠg ZmdmÀ¶m B_maVrbm VSo> Joë¶mMo bjmV Ambo Am{Êm Ho$di Xhm {_{ZQ>m§V a{hdmímm§Zr gJir B_maV {aH$m_r Ho$br. Var ¶m KmB©JXuV XmoKmOÊmm§Mm _¥Ë¶y Âmmbm. _w§~«m ¶m ZmdmVM AmVm AZ{YH¥$V, ~oH$m¶Xoímra Aímm àd¥ÎmtMm dmg ¶oVmo. EH$m nmR>monmR> B_maVr H$mogiV AgVmZm AOyZ gaH$mabm ˶mVë¶m J§^raVoMr OmÊmrdM Âmmbobr Zmhr. gaH$ma Á¶m ñdñWnÊmo {VWo hmoÊmmao B_maV AnKmV nhmV Amho, ˶mdê$Z Vo EHo$H$ B_maV nS>ʶmMrM àVrjm H$arV AmhoV Ago dmQ>Vo. EImJ ímhamV AZ{YH¥$V ~m§YH$m_mM§ EdT§> O§Jb Agmd§ Am{Êm n¡gm ImʶmgmR>r VwQy>Z nS>boë¶m {~ëS>a ZmdmÀ¶m {h§ò àmʶmZo _Z_mZr h¡Xmog Kmbmdm ho \$ŠV _w§ã¶«mVM nhm¶bm {_iV Amho. ¶mnydu XmoZ _moR>çm B_maVr H$mogië¶m. ˶mdoirgwÜXm gaH$maMm ZmH$Vo©nÊmm{dîm¶r {bhmd§ bmJb§ hmoV§. na§Vw, ˶mM ˶m g_ñ¶oda dma§dma {b{hʶmMr doi ¶oÊmo Am{Êm gaH$mar nmVirda H$mhrM hmbMmb Z hmoÊm§, ¶mÀ¶mBVH$r XwX£dr Jmoï Zmhr. AmVm _w§ã¶«mV amhmÊmmam à˶oH$ a{hdmgr EH$m {d{MÍm ^rVrImbr amhmVmo Amho. Amnbr B_maV Var nŠH$r Amho H$r Zmhr ¶m~Ôb ˶mÀ¶m _ZmV ím§H$m Amho. H$mhrdoim Va B_maV ^ŠH$_ Amho Ago dmQ>V AgVmZm Vr H$mogiʶmMr AmnÎmrhr AmoT>dbr Amho. XmoZ _{hݶm§nydu _§w~«m ñWmZH$mOdiMr B_maV AímrM V§XwéñV Amho Ago dmQ>V AgVmZmM Vr YmS>H$Z H$mogibr hmoVr. _w§ã¶«mVbm ¶m B_maVr H$mogiʶmMm àH$ma EImÚm ímm{nV ~m§YH$m_mà_mÊmo dmQ>mdm Agm Amho. _w§ã¶«mV B_maVr AZ{YH¥$VnÊmo gam©gnÊmo Cä¶m am{hë¶m. H$maÊm R>mÊmo _hmnm{bHo$H$Sy>Z Ajå¶ Xwb©j Âmmbo. AmVm Ooìhm ¶m JmoïrMm {dMma H$aʶmMr doi ¶oVo Am{Êm {VWë¶mM B_maVr H$m H$mogiVmV? Agm àíZ {Z_m©Êm hmoVmo Voìhm ¶m ímhamVb§ ~m§YH$m_ A{YH$mar Am{Êm amOH$r¶ X~§J{JarV C^§ amhV Job§. H$moÊmrhr {dMmaÊmma Zmhr Am{Êm {dMmabo Var ˶m§Zm _°ZoO H$aʶmMohr EH$ _moR§> a°Ho$Q> {VWo AOyZhr A{ñVËdmV Amho. {dímoîm åhÊmOo hm gJim hmhmH$ma _mObm AgVmZm {VWbo ZmJ{aH$hr Vmo {Z_yQ>nÊmo ghZ H$aVmV. H$maÊm ˶mV ˶m§Mrhr MyH$M Âmmbobr Amho. ~m§YH$m_m§Mr nyÊm© ímhm{Zímm Z H$aVm H$_r n¡ímmV Ka {_iVo Amho åhÊmyZ Vo IaoXr H$aÊmmè¶m§Mr JXu Âmmbr. Amnbr KamMr JaO H$_r n¡ímmV nyÊm© Âmmë¶mZo _w§ã¶«mVë¶m ~hwVm§ím a{hdmímm§Zr ~m§YH$m_mMm, B_maVrMm XOm©M bjmV KoVbm Zmhr. Ho$di XmoZ dîmmªnydu nmM dîmmªnydu ~m§Yboë¶m B_maVr nζmgma»¶m H$mogiy bmJë¶m AmhoV. Ho$di ghmM _{hݶm§V VrZ B_maVtMm MwamS>m Âmmbm. AZoH$m§Mo ~ir Jobo. ¶mdê$ZM BWë¶m B_maVtÀ¶m ~m§YH$m_m{dîm¶r _moR>m àíZ {Z_m©Êm hmoVmo. gaH$ma EImXm H$m¶Xm, {Z¶_ H$arb. na§Vw, AmO Á¶m AZ{YH¥$V H$m¶ {H§$dm A{YH¥$V H$m¶ H$moÊmVrhr B_maV Ho$ìhm H$mogiob, ¶mMm Zo_ Zmhr. _w§ã¶«mVë¶m a{hdmímm§À¶m _ZmVrb hr YmñVr H$_r H$am¶Mr Agob Va R>mÊmo _hmnm{bHo$Zo {H§$dm amÁ¶ gaH$maÀ¶m ZJa {dH$mg {d^mJmZo BWë¶m à˶oH$ B_maVtÀ¶m ~§mYH$m_m§Mo gd}jÊm H$am¶bm hdo. Á¶mbm "ñQ´> ŠMab Am°S>rQ>' åhÊmVmV. ˶m nÜXVrZo {H$_mZ _w§ã¶«mVrb à˶oH$ B_maVr§À¶m ~m§YH$m_mMr ^ŠH$_Vm Vnmgbr nm{hOo. Á¶m B_maVtMr n{a{ñWVr ZmOyH$ Agob, Á¶m§Mo ~m§YH$m_ H$_Hw$dV Agob ˶m B_maVtMr ¶mXr V¶ma H$amdr. B_maVrVrb a{hdmímm§Zm B_maVrMo Am¶wî¶ {H$Vr Amho, ho bjmV AmÊmyZ XoʶmMr doi Ambr Amho. Á¶m {R>H$mÊmÀ¶m B_maVr YmoH$mXm¶H$ AgVrb ˶m {aH$må¶m H$aʶmÀ¶m AmJmD$ gyMZm {Xë¶m nm{hOoV. Ho$di {ZîH$miOrnÊmm_wio B_maVrMr {ñWVr dmB©Q> Amho H$r, ~ar Amho ho Z g_Oë¶m_wio {VWoM amhÊmmè¶m ZmJ{aH$m§Mo Ord dmMdbo nm{hOoV. H$maÊm Or 춊Vr Á¶m KamV amhVo. Vr ghOmghOr Ka gmoSy> ímH$V Zmhr. _w§~B© {H§$dm _moR>çm ímham§_ܶo amhVo Ka gmoSy>Z XwgarH$So> Hw$Ro> amhm¶Mo Agm àíZ nS>Vmo. _J KamMm _moh Am{Êm XwgarH$So> OmÊmo nadS>Êmmao Zmhr Aímr ZmB©bmOmÀ¶m n{a{ñWVrV AJXr YmoH$mXm¶H$ B_maVrV amhʶmMr OmoIr_M AZoH$OÊm CMbVmV. _w§ã¶«mV Aer OmoIr_ KoD$Z AZoH$ a{hdmgr amhV AmhoV. AZ{YH¥$V AgVrb nÊm {VWo A{YH¥$V ^rVr H$m¶_ dmñVì¶mbm Ambr Amho. {Vbm H$mhr à_mÊmmV Kmbdm¶Mo Agob Va ¶m ímhamVë¶m à˶oH$ B_maVrMo VmVS>rZo gdo}jÊm ìhm¶bm hdo.

Omoha ~mhê$, Vm. 26 - ¶oWo gwê$ Agboë¶m 21 dfm©Imbr gwbVmZ Omoha Am§Vaamï´>r¶ MfH$ hm°H$s ñnY}V ¶wdm ^maVr¶ g§KmZo emZXma H$m‘{Jar H$aVmZm nm{H$ñVmZMm 4-0 Jmobm§Zr Ywìdm CS>{dbm. ^maVmMm ¶m ñnY}Vrb hm gbJ {Vgam {dO¶ hmoVm. ¶mAJmoXa ^maVmZo B§½b§S>, AO]{Q>Zm g§Kmda ‘mV Ho$br hmoVr. ^maVmMm n{hbm Jmob gwI‘Z{OVqghZo Ho$bm, ha{OVZo Xþgam, gwI‘Z{OVqghZo {Vgam Am{U H$moW{OVqgJZo Mm¡Wm Jmob Ho$bm. AmVm eodQ>À¶m gmIir gm‘ݶmV ^maVmMm ‘wH$m~bm ~bmT>ç X{jU H$mo[a¶mer hmoUma Amho.

An¶er R>abo AmhoV. CÚmÀ¶m gm‘ݶmV ‘w§~B©bm IoimÀ¶m {VÝhr A§JmV gwYmaUm H$amdrM bmJob. n{hë¶m gm‘ݶmV amOñWmZ {déÕ ‘w§~B©Mr H$m‘{Jar H$mhrer Iam~M hmoVr. g{MZ {Zd¥ÎmrÀ¶m dmQ>oda Agë¶m‘wio Vmo H$mhrgm X~mdmImbrM IoiV hmoVm. amOñWmZ {déÕ n{hë¶mM gm‘ݶmV g{MZZo Ad¿¶m n§Yam YmdmM Ho$ë¶m. Om°ÝgZ, ha^OZ, AmoPm, YdZ Am{U ZmB©b ¶m§À¶mgmaIo

Mm§Jbo Jmob§XmO ‘w§~B©H$S>o AmhoV. na§Vw ˶m§Zm CÚm bm¶Ýg g§Kmbm H$‘rVH$‘r YmdmV amoIUo Amdí¶H$ R>aob. à{VñnYu bm¶Ýg g§Km§Mr pñWVr XoIrb ’$maer Mm§Jbr Zmhr. ˶m§Zr EH$ gm‘Zm J‘mdbm Va ˶m§Mm XoIrb EH$ gm‘Zm nmdgm‘wio aÔ Pmbm. H$U©Yma nrQ>agZda ˶m§Mr ‘moR>r ‘Xma Amho. ˶m§À¶m g§KmV ‘moR>o IoimSy> Vgo H$moUrM ZmhrV. ˶m‘wio ‘w§~B©bm hm gm‘Zm qOH$ʶmg ’$maer AS>MU ¶oD$ Z¶o.

nog-gmo‘XodMr AmJoHy$M
Zdr {X„r, Vm. 26 - EQ>rnr Q>{Zg ñnY}V XþharV ^maVmÀ¶m {bE§S>a o o nog Am{U gmo‘Xod Xod~‘©Z ¶m§Zr Amnbo gm‘Zo qOHy$Z Cnm§Ë¶ ’o$arV àdoe Ho$bm Amho. nog Am{U ˶mMm ghH$mar S>{Z¶b ~«m{g¶mbrZo Ooåg o H°$Q>[aZ-Am{Xb e‘gmXrZ OmoS>rMm 2 goQ> ‘ܶo nam^d Ho$bm. Va gmo‘Xod Am{U ˶mMm ghH$mar [aH$ AmodñQ>Zo o A§XOma- {d³Q>a OmoS>rMm XoIrb gai ÿ 2 goQ>‘ܶo nam^d Ho$bm. ^maVmÀ¶m Xo{dO eaU Am{U nwad amOm OmoS>rbm ‘mÌ nam^d nËH$amdm bmJbm.

aMbm Zdm B{Vhmg
~wT>mnoñQ>, (h§Jar) ¶oWo ZwH$VmM o g§nÝZ Pmboë¶m OmJ{VH$ Hw$ñVr ñnY}V ^maVr¶ ‘ëbm§Zr emZXma H$m‘{Jar H$ê$Z àW‘M VrZ nXHo$ nQ>H$mdyZ Zdm B{Vhmg aMbm. ¶mAJmoXa Aer H$m‘{Jar ^maVr¶ ‘ëbm§Zm ¶mnydu Pmboë¶m ñnY}V H$YrM H$aVm Ambr ZìhVr. ¶mAJmoXa Pmboë¶m ñnY}V Oo‘Vo‘ EImXo nXH$ ^maVr¶ g§Kmbm {‘iV hmoV. na§V, ¶mdoir ‘mÌ o w A{‘V Hw$‘ma, ~Oa§J Am{U g§Xrn ¶mXd Vwbgr ¶m {VKm§Zr M‘H$Xma H$m‘{Jar H$ê$Z nXH$mbm JdgUr KmbyZ ^maVr¶ Hw$ñVr {dídmV Zdm B{Vhmg aMbm. Joë¶m ñnY}V ^maVmÀ¶m gwerb Hw$‘maZo EH$‘od gwdU©nXH$ nQ>H$mdbo hmoV. ¶§Xm o Vmo ¶m ñnY}V XþImnVr‘wio gh^mJr Pmbm Zmhr. b§S>Z Am°{bpånH$ ñnY}V H$m§ñ¶nXH$ {dOoVm gwerbMm ghH$mar ¶moJída XÎmXoIrb o XþImnVr‘wio h§Jar ñnY}V gh^mJr hmoD$ o eH$bm Zmhr. ¶m XmoKm§À¶m ‘mKmar‘wio ^maVr¶ g§Kmbm ‘moR>mM Y³H$m ~gbm hmoVm. na§Vw ˶mhr n[apñWVrV A{‘V Hw$‘ma, ~Oa§J Am{U g§Xrn ¶mXdZo ^maVr¶ {Va§Jm ’$S>H$dV R>dʶmÀ¶m AmJim namH«$‘ Ho$bm. o A{‘V Hw$‘maZo am¡ß¶ Va ~Oa§J Am{U g§XrnZo H$m§ñ¶nXH$mMr H$‘mB© Ho$br. g§Xrn ¶mXdÀ¶m H$m§ñ¶nXH$mbm {dO¶mMr EH$ doJirM {H$Zma Amho. J«rH$mo amo‘Z ¶m Hw$ñVr àH$mamV OmJ{VH$ ñnY}V n{hbo nXH$ {‘idyZ XoʶmMm namH«$‘ g§XrnZo Ho$bm. ^maVmV J«rH$mo amo‘Z àH$mambm {deof ‘hÎd {Xbo OmV Zmhr. ^maVr¶ ‘ëb OmñV bj XoVmV Vo ’«$sñQ>mB©b àH$mamH$S>. ^maVmbm Am§VaamîQ´>r¶ Hw$ñVr o ñnY}V AmOda gdm©{YH$ nXHo$ {‘imbr AmhoV Vr ’«$sñQ>mB©b àH$mamVM. na§Vw AmVm g§XrnÀ¶m H$m§ñ¶nXH$m‘wio J«rH$mo amo‘Z àH$mambmXoIrb ^mdr H$mimV ^maVmV ‘hÎd ¶oBb, Aer Amem H$am¶bm haH$V Zmhr. © ˶m àH$mamV ^maV nXH$ {‘idy eH$Vmo, ho g§XrnZo XmI{dë¶m‘wio AmVm ¶wdm nhobdmZ J«rH$mo amo‘Z àH$mamH$S>XIrb hiyhiy Amnbm oo ‘moMm© didVrb. Ago ¶m IoimVrb H$mhr OmUH$mam§Mo ‘V Amho. ‘w~B©H$a Agboë¶m Zaqgh ¶mXdMo § H$m§ñ¶nXH$ WmoS>³¶mV hþH$bo. H$m§ñ¶nXH$mÀ¶m bT>VrV XþXdr[a˶m H$mhr JwUm§À¶m ’$aH$mZo £ ¶mXd nam^yV Pmbo. AݶWm ^maVmMo AmUIr EH$ nXH$ Z³H$sM dmT>bo AgVo. J«rH$mo amo‘Z àH$mamV H$m§ñ¶nXH$ {‘i{dUmam g§Xrn ¶mXd Cnm§Ë¶nyd© ’o$arÀ¶m gm‘ݶmV X{jU H$mo[a¶mÀ¶m h°Z gmo bmD$H$Sy>Z nam^yV Pmbm. {deof åhUOo ¶mM bmD$Zo ‘J ¶mM ñnY}V gwdU©nXH$ qOH$bo. A{‘V Hw$‘ma Am{U ~Oa§J ¶m XmoKm§Mr à{ejH$ Zm‘d§V nhobdmZ ‘hm~br gVnmb ho ‘moR>o ¶moJXmZ Agë¶mMr à{V{H«$¶m nXH$ {dOo˶m VrZhr nhobdmZm§Zr {Xbr. Joë¶m b§S>Z Am°{bpånH$ ñnY}V àW‘M ^maVmbm XmoZ nXHo$ Hw$ñVrV {‘imbr hmoVr. Va gwerb Hw$‘maZo gbJ XmoZ Am°{bpånH$ ñnY} V nXHo$ qOH$ʶmMm AmJim namH«$‘ Ho$bm hmoVm. ^maVr¶ Hw$ñVrgmR>r Am°{bpånH$ Am{U AmVm {díd ñnYm© {ZpíMVM Zdr H«$m§Vr XoUmar R>aUma Amho. IoimSy>À¶m M‘H$Xma § H$m‘{Jar‘wio ^maVr¶ Hw$ñVr {dídmV AmVm M¡VݶmMo dmVmdaU {Z‘m©U Pmbo

_w»¶_§Í¶m§Zr hñVjon H$amdm
AWm©VM Ago gd}}jÊm {H§$dm B_maVtÀ¶m ~m§YH$m_mMr ^ŠH$_Vm Vnmgy Úm¶bm H$mhr ZmJ[aH$ Am{Êm AZoH$ amOH$r¶ ZoVoM V¶ma hmoÊmma ZmhrV. H$maÊm ˶m§À¶m Amímrdm©XmZo AZoH$ AZ{YH¥$V B_maVr Cä¶m am{hë¶m. Oa Aímm àH$maMo gdo}jÊm Âmmbo Va ˶m amOH$r¶ Zo˶m§MoM ^m§So> \w$Qy> ímHo$b. åhÊmyZ H$moÊmrhr ¶m B_maVtÀ¶m gdo}jÊmmMr _mJÊmr H$am¶bm nwTo> ¶oV Zmhr. Amnbr H$mVS>r ~MmdʶmH$aVm ¶m B_maVt_Ybo bmoH$ _¥Ë¶w_wIr nS>bo Var Mmbob Aímr ˶m§Mr d¥Îmr Amho. EHy$ÊmM _w§ã¶«mVë¶m ¶m AZ{YH¥$V B_maVtÀ¶m {Z{_ÎmmZo amOH$r¶ ZoVo nm{bHo$Vrb A{YH$mar Am{Êm {~ëS>am§Mo H$go gmQo>bmoQo> Amho ¶mdahr àH$mím nS>Vmo. EH$_oH$m§Zm dmMdʶmH$aVm ho {VKohr YS>nS>V AmhoV nÊm bmoH$m§Mo àmÊm dmMdbo nm{hOoV Ago ¶mn¡H$r H$moÊmmbmhr dmQ>V Zmhr. ñWm{ZH$ ZJagodH$, Am_Xma, ImgXma ho gJio ñdV:bm bmoH$à{V{ZYr åhÊmdyZ KoVmV. na§Vw AmO _w§ã¶«mVë¶m bmoH$m§da YmoH$mXm¶H$ B_maVtMo gmdQ> {Z_m©Êm Âmmbo AgVmZm H$moÊmmbmhr ˶mgmR>r doJmZo hmbMmbr H$amì¶m Ago dmQ>V Zmhr. ¶mdê$Z amOH$maÊm Agmo {H§$dm nm{bH$m àímmgZ Agmo {VWo H$m_ H$aÊmmè¶m§À¶m g§doXZm {H$Vr ~moWQ> Âmmë¶m AmhoV ho {gÜX hmoVo. Iao Va ¶m g§X^m©V WoQ> _w»¶_§Í¶m§ZrM hñVjon H$aʶmMr doi Ambobr Amho. AmOÀ¶m KS>rbm Oar _w§ã¶«mVë¶m ~m§YH$m_m§Mr VnmgÊmr Ho$br Var AZoH$ Jmoïr CKS> hmoVrb. ¶mgmR>r _w»¶_§Í¶m§Zr ˶mV bj KmbÊmo JaOoMo R>aVo.

‘hmamîQ´> Hw$R>o Amho?
Am°{bpånH$ ñnY}V n{hbo-d{hbo Hw$ñVr‘ܶo H$m§ñ¶nXH$ ^maVmbm {‘idyZ {Xbo Vo ‘hmamîQ´>mMo Zm‘d§V nhobdmZ ñd. Imem~m OmYd ¶m§Zr. EH$m O‘mݶmV ‘hmamîQ´>mMo ¶m IoimV dM©ñd hmoV. JUnVamd Am§XiH$a, ‘méVr ‘mZo, I§MZmio, XmXÿ Mm¡Jbo ¶m§À¶mgmaIo Zm‘d§V o w Hw$ñVrnQy> ‘hmamîQ´>mZo ^maVmbm {Xbo. na§Vw AbrH$S>À¶m H$mimV ‘mÌ ho {MÌ nyUnUo ~Xbbo © AgyZ, Hw$ñVrV ‘hmamîQ´> Amho Hw$R>? Agm àíZ gd©gm‘mݶ H«$sS>mào‘tZm nS>bm Amho. H$maU o Am§VamîQ´>r¶ ñnYm©V nXH${dOo˶m IoimSy>‘ܶo ‘hmamîQ´>mMm Hw$Ur nhobdmZ {XgVM Zmhr. § ‘hmamîQ´>mV Hw$ñVr IoimMr {eIa g§KQ>Zm Agbobr ‘hmamîQ´> amÁ¶ Hw$ñVrJra n[afX ¶m IoimÀ¶m dmT>rgmR>r Am{U {dH$mgmgmR>r H$m¶ à¶ËZ H$arV Amho, ho Z gwQ>Umao H$moS>? AmO o Hw$ñVr IoimV ‘hmamîQ´>mMo {MÌ ^¶mdh Amho. AmO ¶m Ioimbm ‘hmamîQ´> emgZmMm åhUmdm Vgm Aml¶ {‘iV Zmhr. AZoH$ Vmb‘r, ì¶m¶m‘emim, AmImS>o ~§X hmoV AmhoV. ho ~§X nS>ë¶m‘wio ¶wdm nhobdmZM ‘hmamîQ´>mV V¶ma hmoV ZmhrV. ˶mVM ‘hmamîQ´>mVrb ‘ëbm§Zm bmb ‘mVrV AOyZhr ag Amho. dmñV{dH$ Am§VaamîQ´>r¶ ñnY}V Vwåhmbm ¶e {‘idm¶Mo Agob Va ‘°Q>{edm¶ n¶m©¶ Zmhr. Owݶm ~wOJ© nhobdmZm§Zm emgZmMo ‘mZYZ {Z¶{‘V {‘iV Zmhr. ‘hmamîQ´>mMr Hw$ñVr w g§nbr H$s H$m¶? AgoM eodQ>r IoXmZo åhUmdo bmJʶmMr nmir Ambr Amho. AmhoV. Va ‘w~B©V H$m§{Xdbr ¶oWrb gmB© § H«$sS>m H|$ÐmV ¶m IoimMo YS>o KoUmè¶m g§Xrn ¶mXdMo à{ejH$ OJ‘mb qgJ AmhoV. ¶m à{ejH$m§Zr Amnë¶m {eî¶m§Mr ¶m ñnY}gmR>r Mm§JbrM V¶mar H$ê$Z KoVbr hmoVr. ñnY}ndu Xhm {Xdg AJmoXa ^maVr¶ y g§K h§JarV XmIb Pmbm hmoVm. ˶mMm ‘moR>m o ’$m¶Xm ¶oWrb dmVmdaUmV ê$iʶmV Am{U S>mdnoM AmIʶmV ^maVr¶ nhobdmZm§Zm {‘imbm. gwerb Hw$‘ma ¶m ñnY}gmR>r Jobm hmoVm. ‘mÌ, XþImnVr‘wio ˶mZo eodQ>À¶m jUr ‘mKma KoVbr. na§V, ^maVr¶ g§Kmgmo~V Vmo w am{hë¶m‘wio ˶mZo {Xboë¶m IoimSy>Zm Q>rßg § IynM H$m‘r Amë¶m. Amnë¶m {dO¶mV gwerb Hw$‘maMoXIrb o Amho. à{VHy$b n[apñWVrda ‘mV H$ê$Z ¶m VrZhr nhobdmZm§Zr qOH$bobr nXHo$ OmñV H$m¡VH$mñnX AmhoV. w ^maVmV naVë¶mZ§Va A{Ib ^maVr¶ Hw$ñVr ‘hmg§KmZo ¶m {VKm§Zmhr amoI aH$‘oMr nm[aVmo{fHo$ XoD$Z ˶m§Mm C{MV Jm¡ad Ho$bm. XþXd EdT>M Amho H$s, Eaìhr {H«$Ho$Q>nQy>da £ o § ~{jgm§Mr CYiU H$aUmè¶m H$mnm}aQ> o OJVmbm ‘mÌ Hw$ñVrnQy>gmR>r H$mhr Var § Úmdo Ago dmQ>V Zmhr. AmVm 2016 gmbr ~«mPrb‘ܶo hmoUmè¶m Am°{bpånH$ ñnY}V ^maVr¶ nhobdmZ nmM-ghm nXHo$ qOH$Vrb, Agm {dídmg Zm‘d§V nhobdmZ gwerb Hw$‘ma ¶mZo 춳V Ho$bo Amho. gÚpñWVrV Vo AdKS> Zmhr, AgoM åhUmdo bmJob. ***

{~ëS>am§Mm {diIm
AmVm BVŠ¶m J§^ra g_ñ¶o~m~V gaH$maH$So> H$moÊmVr Cnm¶¶moOZm Amho Agm _hÎdmMm àíZ {Z_m©Êm hmoVmo. H$Xm{MV _w§ã¶«mV {H§$dm BVa ímhamV AZ{YH¥$V ~m§YH$m_o hmoÊmma ZmhrV ¶mgmR>r
[ejH$ : H$dr `e§dVm§Mo OÝ_$_¥Ë`yMo Bgdr gZ gm§J ~Ky? XmXy : _mhrV Zmhr ga. [ejH : Aao JmTdm nwñVH H$mT Am[U Ë`m§À`m n[aM`mg_moa H$m` [b[hbo Vo dmM. (XmXyZo nwñVH H$mTyZ

e ‘wI

wÕr

dmMyZ XmIdbo) [ejH : `mnydu H$Yr dmMb§ Zmhrg H$m? XmXy : ho Va _bm _mhrV hmoV§. [ejH : _J _mhrV Zmhr Ag§ H$m åhUmbmg? XmXy : _bm dmQb§ Vmo ~hwVoH Ë`m§Mm _mo~mBb Z§~a Agmdm.

ewH«$dma, 27 gßQ>|~a 2013 eHo$ 1935 {dO¶Zm_g§dËga, * ^mÐnX H¥$îU AîQ>‘r ZjÌ : AmÐm© * adr CX` 06-30, adr AñV 18-30 * OÝ‘amer… 00-01 Vo 24-00 [‘WwZ H$mbmîQ>‘r, ‘ܶmîQ>‘r lmÕ, AîQ>‘r lmÕ, JOJm¡ar d«V hmXJm ^m|S>bm, OmJ{VH$ n¶©Q>Z {XZ, H$U©~Yra {XZ

Jwc‘moha

n§Mm§J

H${dVm

g§nmXH$, ‘wÐH$, àH$meH$ d g§MmbH$: gm¡. O`lr Im{S>bH$a-nm§S>o ‘wÐH$-àH$meZ ñWi : ZdmH$mi àog, 13 ZdmH$mi nW, ImS>rbH$a amoS>, {JaJmd, _w§~B© -400004. Qo>{b\$moZ : 23880981, Om{hamV {d^mJ: 23860987,23841524, \°$Šg Z§.… 23810176 {dVaU… 23824466, \°$Šg Z§. : 2386 0989, 2387 4911.

H$m`©H$mar g§nmXH$ : amo{hV nm§S>o info@navakal.org http://navakal.org

"ZdmH$mi Am°{\$g d ZdmH$mi àog'Mo àH$meZ X¡{ZH$

"ZdmH$mi' Ama.EZ.Am`.H«$.1814/57 ñWmnZm 7 _mM© 1923/ \$mëJwZ dÚ 5 eHo$ 1844

Amg‘§V ~hê$Z Amcm ’w$cco gmao Jwc‘moha gwemo{^V {XgyZ Amco ‘w§~B© gmao eha eha& ^ì¶- {Xì¶ B‘maVr ^mar ˶m§Mo S>m‘S>m¡c doS>r-dmH$S>r PmonS>nÅ>r ˶mV emo^yZ {XgVmV Jwc‘moha& JwÀN> Jwc‘mohamMo XoIUo ~KwZr ehmaVo ‘mPo VZ-‘Z nm§Kê$Zr ¿¶mdr hr gw‘Zo ào‘o H$dimdm Jwc‘moha& {dcjU doS> ‘O {ZgJm©Mo {ZarjU H$aVmo ‘w§~B© eha Zdr JmUr Zì¶m H$mì¶m§Zr OrdZr ~hamdm Jwc‘moha& - à^mH$a amOmam‘ qhXioH$a ‘w. nmo. haHy$iIwX©, Vm. H$UH$dcr, {O. qgYwXþJ©

lÕm Am{U A§YlÕm ¶m‘Yrc ’$aH$ AmoiIVm Amcm nm{hOo lÕm Am{U A§YlÕm ¶m‘ܶo ’$aH$ H$am¶Mm åhUOo lÕoMm A{VaoH$ åhUOo A§YlÕm. Xod ‘mZVm åhUOo lÕm, nU XodmÀ¶m ZmdmZo H$m|~S>çmMm ~ir KoVm Vr A§YlÕm. lÕo‘YyZ Amnë¶mcm Am{U ˶m~amo~arZo gdmªZmM ˶mMm cm^ Pmcm nm{hOo Am{U g‘mOmcmXoIrc EH$ Mm§Jcm g§Xoe {Xcm nm{hOo. nydu Hw$Ur Idæ¶m§Zr hr H$m|~S>m ~ir XoUo nÕV nmS>cr Agmdr. EdT>r gmYr JmoîQ> Amnë¶m cjmV ¶oD$ Z¶o ho {deof. åhUOo EH$Va hmS>- ‘m§g Im¶Mo Am{U VoXoIrc XodmÀ¶m ZmdmZo hm ‘yI©nUmMm H$ig Zmhr H$m? ‘m{gH$ nmirdoiog AOyZhr H$mhr {R>H$mUr ‘{hcm VrZ-Mma {Xdg ~mhoa ~gVmV. ˶m KamVrc H$moUVohr H$m‘ H$aV ZmhrV. Hw$Ur ˶m§Zm hmV cmdm¶Mm Zmhr. nydu Hw$Ur ^ë¶m ‘mUgmZo hr nÕV nmS>cr Agmdr. H$maU ˶m H$mir pñ̶m§Zm A{Ve¶ H$m‘ Agm¶Mo Am{U Aem n[apñWVrV Ae³VnUm‘ܶo ˶m§Zm Iyn

‘ZmoJV

Ìmg hmoV Agmdm. ˶m§Zm Amam‘ {‘imdm ¶mH$[aVm Xodmcm ¶m JmoîQ>r MmcV ZmhrV, Aer nÕV nmS>cr Agmdr. na§Vw AmVm Var ˶m‘mJrc Iam CÔoe AmoiIyZ ˶m§Zm Amam‘ Úmdm. na§Vw, ˶m§Zm "hmV cmdy Z¶o' hr Or AnamYrnUmMr ^mdZm d dmJUyH$ Amho Vr Hw$R>o Var Wm§~m¶cm hdr. ‘m{gH$ nmirV hmoUmam a³VñÌmd åhUOo ñÌrMo ‘mV¥Ëd hr ‘moR>r Z¡g{J©H$ XoUJr. ˶mcm BV³¶m VwÀN>VoZo H$m ~{KVco OmVo. IyZ H$ê$Z Á¶m§Mo hmV a³Vm§Zr ~a~Q>co AmhoV VgoM ^«îQ>mMma H$ê$Z gd©gm‘mݶm§Mo a³V {nUmè¶m 춳Vr ‘mÌ gdmªZm hmV cmdy eH$VmV. gdmª‘ܶo {‘giy eH$VmV, ho Xodmcm MmcVo Ago g‘mOmcm H$go nQ>Vo ho {deof! - g§O¶ MìhmU ‘w. nmo. H$mo¶ZmZJa, Vm. nmQ>U ‘mo~m.- 9403166890

_w§~B©, ewH«$dma 27 gßQ>|~a, 2013 nmZ-12

nmÊ`mgmR>r ZJaÀ`m eoVH$è`m§Mo {eS>unmR>monmR> ZmeH$mVhr Am§XmobZ Obg§nXm H$m`m©b`mg_moa Ho$bm Q>mi-_¥Xþ§JmMm JOa
Zm[eH$, Vm. 26 - {OëømVrb gd©M YaUo VwSy>§~ ^abr AgyZ Ë`mVyZ Joë`m VrZ {Xdgm§nmgyZ nmÊ`mMm {dgJ© gwê$ Amho. YaUmVyZ gmoS>bobo nmUr ZJa_mJ} ‘amR>dmS>çmV OmV Agë`mZo ZJa {OëømVrb g§J_Zoa, amhVm, {eS>u, H$monaJmd `oWrb eoVH$ar g§Vá Pmbo AmhoV. Zm{eH$À`m YaUm§VyZ gmoS>boë`m nmÊ`mda gd©àW_ Am_Mm A{YH$ma AgyZ Vo nmUr eoVrgmR>r dmnamV `oÊ`mgmR>r JmoXmdar COì`m d S>mì`m H$mbì`mVyZ gmoS>mdo, `m _mJUrgmR>r AmVm Am§XmobZ gwê$ Pmbo Amho. AmO JmoXmdar H$mbdo nmUr ~Mmd g§Kf© g{_VrZo hmVr Q>mi_¥Xþ§J KoV ^OZmMm JOa H$aV Obg§nXm {d^mJmg_moa A{^Zd Am§XmobZ Ho$bo. Joë`m H$mhr {Xdg§mnmgyZ {OëømVrb YaUjoÌmV ‘moR>çm à_mUmda nmD$g nS>V Amho. n[aUm_r XmaUm, J§Jmnya, nmbIoS>, Zm§Xÿa-_Y_oída `m YaUm§_ YyZ hOmamo Š`wgog nmÊ`mMm {dgJ© gwê$ Amho. ho nmUr JmoXmnmÌmVyZ ZJa_mJ} Om`H$dmS>rH$S>o OmV Amho. `m_wio ZJa {OëømVrb g§J_Zoa, amhVm, H$monaJmd, {eS>u `oWrb eoVH$ar g§Vá Pmbo AmhoV. `m ^mJmV H$_r nmD$g nS>ë`mZo `oWrb ~§Ymao ~è`mM A§er AOyZhr [aH$m_oM AmhoV. `m_wio ^{dî`mV eoVrMr nrHo$ YmoŠ`mV `oÊ`mMr ^rVr ì`º$ H$aÊ`mV `oV Amho. Zm{eH$À`m YaUmVyZ hmoV Agboë`m {dgJm©À`m nmÊ`mda gd©àW_ ZJa {OëømMm A{YH$ma AgyZ ZXr_mJ} `oUmè`m nmÊ`mMm eoVrgmR>r H$mhrM Cn`moJ hmoV Zmhr. nwT>o Vo _amR>dmS>çmH$S>o dmhV OmVo. hoM nmUr Oa JmoXmdarÀ`m COì`m Am{U S>mì`m H$mbì`mVyZ gmoS>bo Va Ë`mMm Cn`moJ amhVm, {eS>u, H$monaJmd, g§J_Zoa `oWrb eoVH$è`m§Zm {ZpíMV hmoB©b. Ë`m‘wio JmoXmdarÀ`m ZXrnmÌmVyZ dmhV OmUmao nmUr VmVS>rZo Wm§~dyZ Vo nmUr JmoXmdarÀ`m COì`m Am{U S>mì`m H$mbì`mVyZ gmoS>mdo, Aer _mJUr ZJa {OëømVrb eoVH$è`m§Mr Amho. `m ‘mJUrgmR>r H$mb {eS>u `oWohr eoVH$è`m§Zr OmoaXma Am§XmobZ Ho$bo. Ë`mZ§Va JmoXmdar H$mbdo nmUr ~Mmd g§Kf© g{_VrZo AmO ZmeH$mVhr Am§XmobZ Ho$bo. hmVr Q>mi-_¥Xþ§J, nIdmO KoV JOa H$aV g{_VrÀ`m nXm{YH$mè`m§Zr Obg§nXm {d^mJ H$m`m©b`mÀ`mg_moa A{^Zd Am§XmobZ Ho$bo. `m _mJUrgmR>r Amåhr bdH$aM Zm_Xma A{OV ndma `m§Mr ^oQ> KoUma Agë`mMr _m{hVr g{_VrÀ`m amO|Ð ~mdHo$, {ZVrZ H$mngo, amdgmho~ JmT>do, gwZrb H$moXo, {Xbrnamd amo_, {dÇ>bamd eoiHo$, ~mimgmho~ X§S>dVo `m nXm{YH$mè`m§Zr {Xbr.

Mm°H$boQ>Mo Am{‘f XmIdyZ ‘wbrda eoOmè¶mMm A˶mMma
~rS>, Vm. 26Mm° H $bo Q >Mo Am{‘f XmIdy Z EH$m 11 dfu¶ Aënd¶rZ ‘w b rda eo O mar amhUmè¶m ZamY‘mZo A˶mMma Ho $ ë¶mMr Ii~iOZH$ KQ>Zm KS>br Amho . Ho$O Vmbw³¶mVrb qMMmobr Jmdm‘ܶo hr KQ>Zm CKS>H$sg Ambr. hr 11 dfu¶ Aënd¶rZ ‘wbJr emioV OmV AgVmZmM ZamY‘mZo {Vbm Mm°H$boQ> XoʶmÀ¶m ~hmʶmZo ~mobmdbo Am{U {VÀ¶mda A˶mMma Ho$bm. ¶màH$aUr nmo{bgm§Zr ZamY‘ Amamonr Zmam¶U ‘Jabm AQ>H$ Ho$br Amho. ˶mZo JwÝhçmMr H$~wbr {Xbr Amho.

aËZm{JarV "g°’$am°Z'da h„m~mob qOVya‘ܶo Aënd¶rZ g§Vá Jw§VdUyH$Xmam§Zr Ho$br VmoS>’$moS> A§Y ‘wbrda A˶mMma aËZm{Jar, Vm. 26 g°’$am°Z ¶m ImOJr g§ñWoZo aËZm{Jar {OëømVrb bmoH$m§Zm ’$gdbo Amho. ¶m‘ܶo nmobrg A{YH$mè¶m§nmgyZ {~ëS>a, ì¶mOr Y§Xodmbo, S>m°³Q>a, hm°Q>ob ‘mbH$ B˶mXr YZXm§S>½¶m§Mm g‘mdoe Amho Am{U AmO ’$gboë¶m bmoH$m§Mm CÐoH$ Pmbm. ˶m§Zr aËZm{JarV ~§X Agboë¶m ¶m {dÎmr¶ g§ñWoda h„m~mob Ho$bm. H$m¶m©b¶mda XJS>’o$H$ H$arV VmoS>’$moS> Ho$br. aËZm{Jar ehamVrb Amamo½¶ ‘§{Xa ¶oWo "g°’$am°Z' ¶m ImOJr {dÎmr¶ g§ñWoZo Amnbo 2 dfmªnmgyZ Omio ngadbo hmoVo. gXaÀ¶m H§$nZrMm åhmoa³¶m e{eH$m§V amUo H$m‘ nmhmV hmoVm. ¶m H§$nZrZo Xm‘XþßnQ> aH$‘oMo Am{‘f XmIdyZ YZXm§S>½¶m§Zm Amnë¶mH$S>o AmoTy>Z KoVbo hmoVo. gwédmVrbm gXaÀ¶m H§$nZrZo bmoH$m§Zm {dídmg ~gon¶ªV ¶mo½¶ [aVrZo O{‘ZtMo ì¶dhma, ImOJr JmS>çm§Mo ì¶dhma B˶mXr àH$maMr hr H§$nZr H$m‘ nhmV hmoVr. gwédmVrbm ¶m H§$nZrZo 2 df© Jw§VdUyH$Xmam§Zm Xm‘XþßnQ> n¡gm {Xbm,na§Vw AmVm ‘mÌ ¶m H§$nZrÀ¶m ¶m åhmoa³¶mZo gXaMo ImOJr Am°’$sg ~§X H$ê$Z ‘§w~B©bm nbm¶Z Ho$bo. ‘mÌ, nbm¶Z H$ê$ZgwÕm H$mhr d¥ÎmnÌm§Zm hmVmer Yê$Z ‘moR>çm-‘moR>çm Om{hamVr H$ê$Z gXaMr Jw§VdUyH$ ‘r H$moU˶mhr n[apñWVrV XoUma Agë¶mMo ˶m§Zr Omhra Ho$bo hmoVo. VgoM H$mhr {Xdg nwÝhm EH$Xm gXaMo Am°’$sg Mmby H$ê$Z Jw§VdUyH$Xmam§Zm nwT>rb VmarI Q>mHy$Z MoH$hr {Xbo hmoVo. gXaÀ¶m H§$nZrZo S>m|{~dbr ~±Ho$Mo MoH$ {Xë¶mMo ¶oWrb H$mhr Jw§VdUyH$Xmam§Zr gm§{JVbo. na§Vw gXaMo MoH$ H§$nZrÀ¶m Im˶mdaVr n¡go Zgë¶mZo naV ¶oV Agë¶mMo gm§{JVbo. VgoM ‘{hZm CbQ>bm Var gXaMm g§MmbH$ e{eH$m§V amUo aËZm{Jar‘ܶo Z Amë¶mZo {OëømVrb hOmamo Jw§VdUyH$Xmam§Zr AmO "g°’$am°Z' H§$nZrda h„m~mob Ho$bm.

na^Ur, Vm. 26 - qOVya Vmbw³¶mVrb ~m‘Ur nmobrg ñQ>oeZA§VJ©V Agboë¶m Am§JbJmd ¶oWrb XmoÝhr S>moù¶m§Zr A§Y Agboë¶m Aënd¶rZ ‘wbrda XmoZOUm§Zr ~bmËH$ma Ho$ë¶mÀ¶m KQ>ZoZo J«m‘ñW g§Vá Pmbo AmhoV. nr{S>V ‘wbrÀ¶m {’$¶m©Xrdê$Z ~m‘Ur nmobrg ñQ>oeZ‘ܶo JwÝhm XmIb H$aʶmV Ambm Amho. XmoÝhr S>moù¶m§Zr A§Y Agboë¶m 13 dfmªÀ¶m Aënd¶rZ ‘wbrda XmoZ ZamY‘m§Zr ~bmËH$ma Ho$bm. nr{S>V ‘wbJr Kar EH$Q>r Agë¶mMo nmhÿZ Amamonr gwaoe dmH$io d gO}amd dmH$io ¶m XmoKm§Zr KamV KwgyZ AmirnmirZo O~aXñVrZo ~bmËH$ma Ho$bm. VgoM OmVmZm AmB©-d{S>bm§Zm gm§{JVë¶mg Vwbm {Odo ‘maʶmV ¶oB©b, Aer Y‘H$s {Xbr. KS>ë¶m àH$mam~Ôb A§Y ‘wbrZo AmB©-d{S>bm§Zm gm§{JVbo Am{U ˶m ZamY‘m{déÕ ~m‘Ur-nmobrg ñQ>oeZ‘ܶo JwÝhm XmIb Ho$bm. nwT>rb Vnmg gr.Q>r ZmJJmoOo ho H$arV AmhoV. XmoÝhr S>moù¶m§Zr A§Y Agboë¶m ‘wbrÀ¶m Aghm¶VoMm ’$m¶Xm KoD$Z ~bmËH$ma H$aUmè¶m ZamY‘m§Zm AQ>H$ H$aʶmMr ‘mJUr H$aV J«m‘ñWm§Zr g§Vmn 춺$ Ho$bm.

COZr YaUmVrb nmUr ^r‘m ZXrV gmoS>bo gmobmnya, Vm. 26- COZr YaUmVrb nmUr ^r‘m ZXr‘ܶo gmoS>ʶmV Ambo Amho. Xhm hOma ³¶wgg EdT>o nmUr ^r‘m o ZXr‘ܶo gmoS>ʶmV Ambo Amho. ¶oWrb Anwè¶m nmUrgmR>çm‘wio nmUr gmoS>ʶmMr ‘mJUr eoVH$è¶m§H$Sy>Z Ho$br OmV hmoVr. AIoa eoVH$è¶m§Mr ‘mJUr ‘mݶ H$aʶmV Ambr Amho.

Aënd¶rZ ‘wbm§Mm OrdKoUm ñQ>§Q>
‘w§~B©, Jwédma- aoëdo éi Á¶m ñbrng©da ~g{dbobo AgVmV ˶m ñbrng©À¶m‘ܶo ~oYS>H$nUo PmonUmar VrZ Aënd¶rZ ‘wbo Am{U Z§Va ˶m éim§dê$Z YS>YS>V OmUmar aoëdo JmS>r, Agm OrdKoUm ñQ>§Q> Agboë¶m pìhS>rAmo ³brn‘wio gܶm ‘w§~B© nmo{bgm§Mr Ym~o XUmUbo AmhoV. hm pìhS>rAmo gܶm B§Q>aZoQ>dê$Z gd©Ì {’$aV Amho. aoëdo JmS>r ¶oʶmÀ¶m H$mhr jU AmYr hr VrZ ‘wbo AJXr ghOnUo XmoZ ñbrng©À¶m ‘Yë¶m OmJm§‘ܶo OmD$Z PmonVmV. H$mhr jUmV ˶m ‘mJm©dê$Z aoëdoJmS>r YS>YS>V {ZKyZ OmVo Am{U ˶mZ§Va Vr ‘wbo O„mof H$arV CRy>Z C^r amhVmV, Agm hm OrdKoUm ñQ>§Q> ¶m pìhS>rAmo‘ܶo {MÌrV H$aʶmV Ambm Amho. ‘mÌ, Á¶m {R>H$mUr hm ñQ>§Q> H$aʶmV Ambm Vo {R>H$mU H$moUVo ¶mMm Oamhr ‘mJ‘yg ¶m pìhS>rAmo ³brn‘ܶo bmJV Zgë¶mZo nmobrghr h¡amU Pmbo AmhoV.

Similar Documents

Premium Essay

Globalization

...Globalization is necessary in the world. Different theories on the concept of globalization provide distinct reasons on the need for globalization. The world’s advancements and technology help drive the need for globalization. Communities and organizations alike are affected by globalization, and smaller countries benefit from the generosity of larger participants in the world’s market. Globalization, in the business sense, is to make a product or service available in the global market. Any investment that is across national borders is also part of globalization.... [tags: Business International Globalization] 1326 words (3.8 pages) $6.95 [preview] The Implications of Hyperglobalist Globalization on World Regions - Even though the globalization skeptics and the transformationalists both have viable interpretations of globalization, I believe that the hyperglobalist perspective is the most accurate. The evidence for hyperglobalization is found all over the world, but for the purposes of this paper, I will focus on the expansion of NAFTA, the 2004 Indian Elections, and the increasing global outsourcing of labor. I will then outline the implications of hyperglobalist globalization on world regions and the regional approach.... [tags: Globalization ] :: 4 Works Cited 1208 words (3.5 pages) $19.95 [preview] Globalization and Interconnectivity - Fast Globalization and interconnectivity create the major driving force in creating and enhancing chance. Therefore, the society...

Words: 537 - Pages: 3

Premium Essay

Globalization

...Introduction Globalization is an idea whose time has come. From obscure origins in French and American writings in the 1960s, the concept of globalization finds expression today in all the world’s major languages (cf. Modelski, 1972). Yet, it lacks precise definition. Indeed, globalization is in danger of becoming, if it has not already become, the cliché of our times: the big idea which encompasses everything from global financial markets to the Internet but which delivers little substantive insight into the contemporary human condition. Clichés, nevertheless, often capture elements of the lived experience of an epoch. In this respect, globalization reflects a widespread perception that the world is rapidly being moulded into a shared social space by economic and technological forces and that developments in one region of the world can have profound consequences for the life chances of individuals or communities on the other side of the globe. For many, globalization is also associated with a sense of political fatalism and chronic insecurity in that the sheer scale of contemporary social and economic change appears to outstrip the capacity of national governments or citizens to control, contest or resist that change. The limits to national politics, in other words, are forcefully suggested by globalization. Although the popular rhetoric of globalization may capture aspects of the contemporary zeitgeist, there is a burgeoning academic debate as to whether globalization, as an analytical...

Words: 4956 - Pages: 20

Premium Essay

Globalization

...manufacturing and local food markets, or has Globalization ultimately made this impossible? Globalization is all about integration, combination and incorporation of economies around the world but, it is also the exchange of ideas, culture, and technology. The effects of this phenomenon have reached every country in the globe, the greatest economies as well as the poorest. This affects especially those local manufacturing companies and food markets in the United States. As every new movement of this magnitude, it has been positive for some economies, negative for others and a combination of both elements for some. After been around for a while, globalization became really important as an economic philosophy in 1947 with the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), later known as World Trade Organization (WTO). In the last ten years since the Second World War, many governments have adopted free market economic systems. Globalization is a current wave that has been driven by policies that have opened economies domestically and internationally. Governments also have negotiated dramatic reductions in barriers to commerce and have established international agreements to promote trade in goods, services, and investment. Taking advantage of new opportunities in foreign markets, corporations have built foreign factories and established production and marketing arrangements with foreign partners. The principal driver of Globalization has been technology, all this advances in technology...

Words: 1263 - Pages: 6

Premium Essay

Globalization

...Running Head: Globalization Student’s Name: Course Code: Instructor’s Name: Date: Globalization: Outline I. Introduction A. An overview of globalization II. Discussion A. Discussion on the positive and negative effects of globalization III. Conclusion A. This part of the report will cover a summary of the findings Introduction Globalization is an increasing unity of various world economies brought about by the breaking or elimination of barriers to international trade. The barriers include tariffs, export fees and import quotas. Its aim is to raise goods, services and material wealth from a global division of labor (Robertson, 1992). Globalization is a process, driven by a combination of factors including financial, technical, sociocultural, political, and biological. The term may also refer to transitional circulation of ideas, languages, or popular culture (Waters, 2001). The history of globalization is debatable. Some people perceive it to be from the ancient times dating back to occasions like Ottoman Empire spice trade routes in 1453 spurring exploration of different lands. Others situate the origins to the modern era, citing examples like the ending of the First and Second World War in the mid-20th century which was necessitated by the need to break down borders and foster peace (Osterhammel & Petersson, 2005). Expansion of multinational companies and exchanging of scientific developments and information has led...

Words: 768 - Pages: 4

Premium Essay

Globalization

...and have become an essential part of our life. Many goods, which were once limited to some countries, are now available across the world. Work can be outsourced to any part of the world that has access to the Internet. Because of improvements in traffic infrastructure now it is easy to reach one’s destination in a relatively short period of time. This great phenomenon can be called as globalization. Globalization has been defined in many different ways, but central to most of them is that globalization is the interaction between different countries in order to improve the global economy and society. Furthermore, “process by which regional economies, societies, and cultures have become integrated through a global network of political ideas through communication, transportation, and trade is classified as globalization”. There are three main factors that contribute to globalization are the efficiency of international transportation, making international trade and enterprise profitable and growth of the informational technologies. Cause 1 One of the factors that lead to the process of globalization is the efficiency of international transportation as a fundamental element of supporting the global economy and market as whole. International transportation it is a factor that causes international trade to spread faster, because international trade needs infrastructures which can support trade between some firms. For instance fast growing economic development in China has been...

Words: 1675 - Pages: 7

Premium Essay

Globalization

...When discussing a complex issue such as globalization, it is important to set forth having a solid foundation. Having a clear and concise understanding of the denotative meaning of globalization is important in order to eliminate any confusion. The Miriam Webster definition of globalization is, “the act or process of globalizing : the state of being globalized; especially : the development of an increasingly global economy marked especially by free trade, free flow of capital, and the tapping of cheaper foreign labor markets.” (MerriamWebster) This definition highlights both the causes and perceived effects of globalization. Globalization occurs when countries open up cross border trading which allows the free flow of capital. This definition also highlights one of the many controversial issues many may have with globalization: the reallocation of human capital to emerging economies. This negative connotation of the definition perpetuates the fear anti-globalizers associate with the progression of globalization. Though the progression of globalization does not come without objectors and protestors, it is hard to refute that since countries have progressed towards a more globalized society the overall quality of life for a country’s inhabitants has improved. Mandelbaum states, “More countries joined the global economy, and the volume of cross-border capital flows expanded rapidly, increasing by an average of 11 percent per year between the beginning of the 1990s and the middle...

Words: 1533 - Pages: 7

Premium Essay

Globalization

...GLOBALİZATİON People around the globe are more connected to each other then ever before. Information and money flow more quickly than ever. Goods and services produced in one part of the world are increasingly available in all parts of the world. International travel is more frequent and international communication is commonplace. Globalization is an economic tidal wave that is sweeping over the world. It can’t be stopped, and there will be winners and losers. There are some disadvantages and advantages of globalization. The disadvantages of globalization 1. “The general complaint about globalization is that it has made the rich richer while making the non-rich poorer. 2. Multinational corporations are accused of social injustice, unfair working conditions as well as a lack of concern for the environment, mismanagement of natural resources, and ecological damage.  3.  Multinational corporations which were previously restricted to commercial activities are increasingly influencing political decisions. Many think there is a threat of corporations ruling the world because they are gaining power due to globalization. 4. Globalization makes it easier for rich companies to act with less accountability. They also claim that countries’ individual cultures are becoming overpowered by Americanization. 5. Some experts think that globalization is also leading to the incursion of communicable diseases. Deadly diseases like HIV/AIDS are being spread by travelers to the remotest corners...

Words: 590 - Pages: 3

Premium Essay

Globalization

...Globalization and Bangladesh According to Oxford Dictionary “Globalization is the fact that different cultures and economic systems around the world are becoming connected and similar to each other because, of the influence of large multinational companies and of improved communication”. According to Wikipedia (an web encyclopedia) Globalization refers to increasing global connectivity, integration and interdependence in the economic, social, technological, cultural, political, and ecological spheres.    Shahzaman Mozumdar (IT Professional and Freedom Figher) says, "Globalization evokes different feelings to different people. Some look at globalization as "the panacea,"-the elixir that will eradicate all poverty, remove disparity, and enable the global citizens to enjoy a decent lifestyle-the lure of globalization. Others view globalization as "the evil" that will further enslave them to the rich” In the broadest sense, Globalization implies integration of economies and societies across the globe through flows of technology, trade and capital. Integration of production, accelerated cross-border investments and more trade are the logical outcomes of this process. It is a phenomenon of 21st century.    When I think of globalization in the context of Bangladesh, I think of a person like Hosne Ara Begum, a 40-year-old garments worker at Dekko Apparels Ltd. Hosne Ara, living with her unemployed husband and two children, was driven out of her village in Comilla because...

Words: 935 - Pages: 4

Free Essay

Globalization

...Globalization "Globalization" is a term that came into mainstream use in the 1980's to portray the expanded development of individuals, information and thoughts, and merchandise and cash crosswise over national outskirts that has prompted expanded interconnectedness among the world's populaces, monetarily, politically, socially and socially. Globalization as a concept refers both to the compression of the world and intensification of consciousness of the world as a whole both concrete global interdependence and consciousness of the global whole in the twentieth century (Robertson, 1992: 8). Despite the fact that globalization is regularly considered in monetary terms (i.e., "the worldwide commercial center"), this methodology has numerous social and political ramifications too. A lot of people in nearby groups partner globalization with modernization (i.e., the change of "conventional" social orders into "Western" industrialized ones). At the worldwide level, globalization is considered regarding the difficulties it postures to the part of governments in universal issues and the worldwide economy. There are warmed verbal confrontations about globalization and its sure and negative impacts.  "Friedman realized early that to write intelligently about world economics he needed to make himself an expert in six tightly integrated domains that are usually reported separately: financial markets, politics, culture, national security, technology, and the environment" (Brand, 2002, Introduction...

Words: 1742 - Pages: 7

Free Essay

Globalization

...Globalization The numerous advances in technology haves resulted in the world becoming a much smaller place than ever before. The ability for goods and/or information to reach a destination anywhere on Earth in a relatively short period of time can be attributed to these technological advances. Additionally, there is increased trade and outsourcing among nations which basically results in these nations working like partners because they are working together in order to better their situation. Globalization has advantages as well as disadvantages. It is viewed as a cause for increasing problems and also as a way of balancing things with one another. Globalization is all around, can be seen everywhere, and effects everyone. Globalization is a continuous process through which different societies, economies, traditions, and cultures integrate with each other on a global scale. This is made possible through the various means of communication and the interchange of ideas. Globalization goes all the way back to the Silk Road. It ran across central Asia, connecting China and Europe. The Silk Road made it possible and easier for the exchange of goods between the two which would have been virtually impossible otherwise due to the great distance between them. (Mann) The extreme advances in technology, travel, and telecommunications over the past 30 years are responsible for the recent huge increase in globalization. The period from 1980 through the present is the most remarkable period...

Words: 1514 - Pages: 7

Premium Essay

Globalization

...Globalization Has Increased Poverty Although the concept of globalization is very recent, it has existed throughout the history. Globalization began to take greater height from the Industrial Revolution 200 years ago in England which was the most developed countries in the world. Technological and political changes have changed the meaning of globalization. Today, the term globalization is defined as “the process enabling financial and investment markets to operate internationally, largely as a result of deregulation and improved communications. It is the social, political and economic integration that comes with the increased flow of trade, people, capital, and ideas” (Steger). The purpose of this essay is to show how globalization has increased poverty and affected some countries and people’s lives. While many people argue that globalization has reduced poverty; others, has disagree because there are facts that show clearly how the rate of poverty has increased. According to Sachs, Professor of Health Policy and Management at Columbia University, poverty is the result of “low productivity per worker, which reflects poor health, lack of job-market skills, patchiness of infrastructure (roads, power plants, utility lines, shipping ports), and chronic malnutrition” (Sachs). In many countries, the economic situation is going from bad to worse. Poverty has been rising steadily “from 21% in 1984 to 40% in 2002” (Nissanke). Sachs said that every day more than 20 000 die of dire...

Words: 2152 - Pages: 9

Premium Essay

Globalization

...Essay Globalization Globalization Debate Globalization is the bringing down of the walls of commercialism that has been going around the whole globe since its inception in the 1880's. By nature we do not trust other countries other than our own but globalization is beginning to change all that. There was one way to describe country-to-country relations back then: non-existent. Well at lease when we talk of relations that is founded in trust and understanding. We forge alliances only because of the things we get from it. But globalization has formed some semblance of unity among all us and the concerns of other nation that back then were opted to be resolved on their own are now an issue with other countries as well and all unite to propel themselves to a solution. Globalization is often used for its financial connotations. The influence it has however is not contained solely to the economy. Other international aspects such as social relations, political discourse and psychological manifestations are also a part of globalization. We have constantly heard the globalization pros and cons and the debate of these globalization pros and cons continue up until now. Here is a bit of a crash course of the pros and the cons of globalization. Pros of globalization are that more accessible market for anyone all over the world regardless of color, race, and social class. “Steady supply of cash to developing countries and even the well established ones. There is an increase in the production...

Words: 2120 - Pages: 9

Premium Essay

Globalization

...the idea of Globalization and global connections in today’s world. Globalisation has various definitions attributed to it, but it is mainly the ways that individual countries have teamed up and act together. The political meaning of globalisation is that the world is considered as one country sharing one citizenship; a global one. Treaties and agreements continue to solidify globalisation as they focus on unity. The United Nations is an example of a union created to encourage globalisation. It also makes sure that conflict between nations is handled democratically as to avoid wars. Globalisation takes also form in sociological terms. It means that human suffering and discrimination should be banned on global basis. International solidarity should be enforced. Globalisation in terms of culture refers to the fact that people with different cultures should show tolerance towards each other and to the transmission of ideas, meanings and values across world. Globalisation could not have been possible without the latest technology. The technological definition of globalisation therefore refers to the way communication was made possible with such advancements including the internet and telephones. Economical globalisation refers to the way countries now depend on each other economically for goods, service, technology and capital. Multinational companies are an example of how various countries interact with each other economically. As everything else in life, Globalization has its pros...

Words: 738 - Pages: 3

Premium Essay

Globalization

...Name: Phan Ngọc Phương Mai Student ID: BAFNIU12018 Writing AE2 Class, Friday afternoon – Room C404 Unit 2 Task 17 The world is witnessing the fast-growing changes of globalization. Even though this term has been commonly used since the fifteenth century, it was not until late 1990s that globalization had a significant impact on human beings. The development of multinational corporations, international organizations, etc has changed the complexion of the world. Thanks to the continued advance of technology, transportation and communication, many countries in the world have changed stategies to integrate the environment of an intedependent economy, culture and society. Globalization affects many different aspects of individual’s life; especially, the Internet and the international market are among the most recognizable impacts, with both positive and negative sides. Internet is currently growing at a rapid rate more than ever before. In a recent survey conducted on Americans, it was revealed that people use Internet primarily to maintain social releationships. With the outbreak of Facebook, Twitter and many other social networks in recent years, people have more chances to extend their acquaintanceship by making friends around the world. It is the up-to-date characteristics of the Internet that create more opportunities for people to know faster what is happening around the world, even when it is unecessary to travel along. However, it shoud be noted that the dark side...

Words: 497 - Pages: 2

Premium Essay

Globalization

...Globalization and the Future Tom Lombardo, Ph.D. Introduction Globalization is perhaps the most significant and pervasive contemporary trend. Humanity is moving from a set of relatively autonomous nation states to an integrated global reality, more ruled by international corporations and organizations, and economic and ecological interdependencies, than national and political ideologies and issues. Fueled by global communication, technological networking, expanding transportation systems, economic exchange and competition, and the growth and spread of a global culture, globalization is seen both as a positive and as a negative trend. What are the main features of globalization, what are the future possibilities, and how will globalization have an effect upon your individual life? Outline “Nothing will be done anymore without the whole world meddling in it.” Paul Valéry  The History of Globalization  Positive Images of Globalization  Imbalance, Diversity, and Conflict: The Problems of Globalization  Global Tensions, Challenges, and Evolution for the Future Howard Bloom – The Deep History of Globalization – Reciprocity and Conquest  Global Communication and Networking of Life  Global Expansion of Humanity  Emergence of Cities and Trade Routes  Reciprocity and Conquest Robert Wright The Evolution of Win-Win Reciprocities in Human History  The Expansion of Economic Interdependencies and Exchange  The Expansion of Communication Networks  Cumulative...

Words: 1140 - Pages: 5