Free Essay

Marketing Modellen

In: Business and Management

Submitted By sannetop
Words 6546
Pages 27
n ke

er king T a m nis

75 Managementmodellen
Marijn Mulders

Inhoud
Hoe gebruik ik 75 Managementmodellen? 9 360°-Feedback 13 Activiteitenschema 16 Activity Based Costing 19 Balanced Scorecard 23 BART 26 BCG-matrix 29 Bedrijfskolom 32 Belbin teamrollen 35 Benchmarking 38 Beslissingstabel 41 Besturingscirkel 44 BRA (Business Rule Approach) 48 Brainstorm 51 Business Intelligence 55 Capability Maturity Model Integration 59 Concurrentiebenadering Kotler 62 Concurrentiegedrag Kotler 66 Concurrentiestrategieën Porter 69 Confrontatiematrix 72 Core marketing systeem 75 Customer Relationship Management 78 Cultuurdimensies Hofstede 82 Deming cirkel 85 DESTEP 88 Diamond Porter 92 Doelgroepbenadering Kotler 95 Doorlooptijd / nettotijd 98 Employability Scan 102 Fysieke distributie 105 Gantt Chart 109 Global Sourcing 112 GPS voor ondernemingen 115 Groeimodel Ansoff 118 Imago en identiteit 121 INK / EFQM 125

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Inkoopmodel Kraljic 129 Inkoopproces 133 International Market Research 136 Kengetallen 139 Kernkwadranten 143 Klachtenmanagement 147 Klantenpiramide Curry 150 Klanttevredenheid 154 Klantwaardeprofielen 157 Kosten / batenanalyse 161 Leiderschapsrollen Quinn 164 Leiderschapsstijl Hersey & Blanchard 168 Leveranciersselectie 172 MaBa-analyse 176 Multi-momentopname 180 Onderzoeksmethoden 184 Organisatiebesturing 188 Organisatie-cultuurdimensies 191 Organisatiegerichtheid 195 Organisatieklimaatindex 198 Organogram 201 OSO-model 205 Pareto-analyse 209 PMT Abell & Hammond 212 Positionering 215 Productlevenscyclus 218 RASCI-matrix 222 Sales funnel 226 Segmentering 229 SERVQUAL- of Gap-model 233 SIT-methode 237 SIVA-model 240 Six Sigma 244 SWOT-analyse 247 Team Buying Team Selling (TBTS) 251 Vijfkrachtenmodel Porter 255 Visie, missie, doelen, strategie 259 Voortgangsrapportage 263 Waardeketen Porter 267 Zeven-S model 271 Index naar toepassingsgebied 275 Index naar onderzoeks- of adviestraject 277 Index naar auteur 281

Hoe gebruik ik 75 Managementmodellen?
Structuur De structuur waarin de modellen beschreven zijn is voor elk model hetzelfde en bestaat uit de volgende onderwerpen: Naam model Dit is de naam van het model zoals het model het meest bekend is. Auteur. De naam van de persoon die het model ontwikkeld heeft, indien deze bekend is. Jaar ontwikkeld. Het jaar waarin het model ontwikkeld is. Naam. De formele naam van het model zoals de ontwerper van het model deze bedacht heeft. Doel. De intentie waarmee het model ontwikkeld is. Achtergrond De achtergrond geeft een beschrijving van de situatie waarin dit model gebruikt kan worden. Toepassing Bij de toepassing wordt beschreven hoe het model in de praktijk toegepast wordt. Resultaat Onder resultaat wordt aangegeven wat het model uiteindelijk oplevert. Aandachtsgebieden De aandachtsgebieden geven aan waar op gelet dient te worden bij het gebruik van dit model. Het betreft de beperkingen van het model. Literatuur Dit betreft verwijzingen naar bronnen waar meer informatie over het model te lezen is. De eerste referentie betreft, voor zover mogelijk, het originele boek. Indexen Dit boek is geschreven als naslagwerk en dient om één of meerdere modellen te vinden die gebruikt kunnen worden bij de uitwerking van een onderzoek of adviestraject. Is het al bekend welk model gebruikt gaat worden, dan kan via de

1 2 3 4

9

inhoudsopgave op alfabetische volgorde gezocht worden in welk hoofdstuk het model beschreven staat. Wanneer de naam van het model nog onbekend is, kan via verschillende indexen achter in het boek gezocht worden welk model van toepassing kan zijn op de problematiek waarvoor een model gezocht wordt. De volgende indexen zijn achter in het boek opgenomen: • Toepassingsgebied • Onderzoeks- of adviestraject • Naam auteur Deze indexen worden hierna nader toegelicht.

Toepassingsgebied
Deze matrix geeft per model aan voor welk toepassingsgebied dit model oorspronkelijk ontwikkeld is. De volgende toepassingsgebieden zijn gebruikt: Strategie. Modellen van toepassing op de strategie van de onderneming met een planhorizon van drie tot vijf jaar. Marketing. Modellen van toepassing op de marketingaspecten van de onderneming met een planhorizon vanaf één jaar tot vijf jaar. Verkoop. Account- en salesmanagement. Inkoop. Modellen die gebruikt kunnen worden bij inkoop. Planning. De planning en werkvoorbereiding van productie. Productie. De realisatie van de producten van de onderneming. Kwaliteit. Betreft integrale kwaliteitszorg. Distributie. Algemene distributie en fysieke distributie. R&D. Research & Development: ontwerp en realisatie van (ver)nieuw(d)e producten / diensten. Onderhoud. Beheer en reparatie van machines en gebouwen. Financieel. Modellen die te maken hebben met de geldstroom van een onderneming. HTM. Human Talent Management en personeelszaken. Logistiek. Goederenbewegingen naar, binnen en van de onderneming. Onderzoeks- of adviestraject Elk project in een onderneming wordt volgens een vooraf vastgestelde set van opeenvolgende activiteiten uitgevoerd. Omdat het onderwijs en het bedrijfsleven steeds dichter bij elkaar komen en studenten en ondernemers meer samen projecten uitvoeren, wordt er ook steeds meer aandacht besteed aan de wijze waarop deze projecten uitgevoerd worden. Een model om zo’n project te structureren wordt hierna weergegeven. Overeenkomstig deze structuur is de tweede index opgebouwd. Op basis van de onderzoeksstructuur wordt aangegeven welke modellen wanneer gebruikt kunnen worden. Hierbij zullen verschillende modellen op meerdere plaatsen voorkomen.
Hoe gebruik ik 75 managementmodellen? 10

Algemeen

Vooronderzoek Conclusie Intern Analyse Extern Conclusie

Resultaten

Sterkte Zwakte Confrontatiematrix

Kans Bedreiging

Strategiekeuze Opties

Oplossing en invoering

Onderhoud

1 Algemeen. Deze modellen kunnen op meerdere plaatsen toegepast worden. Het zijn op zichzelf staande projecten die voorafgaand of als gevolg van een onderzoeks- of adviestraject toegepast kunnen worden. 2 Vooronderzoek. Alvorens een onderzoeks- of adviestraject op te starten zal als eerste een duidelijke vraagstelling geformuleerd moeten worden. In deze vraagstelling wordt aangegeven tegen welke achtergrond het probleem zich manifesteert. De achtergrond is eigenlijk “het verhaaltje eromheen”, met andere woorden: “Wat heeft geleid tot de huidige situatie, symptomen?” Met behulp van de vraagstelling worden de gedachten van de betrokkenen gefocust op de oplossing. Dit wordt eveneens gedaan via een vraagstelling. Als derde wordt een opdracht gedefinieerd. De opdracht begint altijd met een werkwoord om er zorg voor te

Hoe gebruik ik 75 managementmodellen? 11

3

4

5

6

7

dragen dat de betrokkenen ook daadwerkelijk overgaan tot actie. Tevens dient de opdrachtformulering SMART te zijn, met andere woorden: het dient voldoende duidelijk te zijn met welke concrete doelstellingen de opdracht uitgevoerd moet gaan worden. Analyse: extern onderzoek. Het externe onderzoek wordt vóór het interne onderzoek uitgevoerd. Wanneer op de markt geen behoefte is aan de oplossing die de onderneming biedt, heeft het geen zin een intern onderzoek uit te voeren. Het externe onderzoek geeft antwoord op de vraag of de markt mogelijkheden voor de onderneming biedt om de gestelde opdracht te realiseren of niet. Het resultaat van het externe onderzoek wordt geformuleerd in de kansen en bedreigingen voor de onderneming. Analyse: intern onderzoek. Het interne onderzoek in de onderneming bestaat uit een analyse van verschillende onderdelen om vast te kunnen stellen of de onderneming in staat is om de opdracht die in de vraagstelling geformuleerd is ook daadwerkelijk uit te voeren. De resultaten van de interne analyse worden uitgedrukt in de sterkten en zwakten van de onderneming. Strategiekeuze. Op basis van het interne en externe onderzoek kan een analyse plaatsvinden en een interpretatie van de gevonden resultaten om de verdere strategie van de onderneming vast te stellen. Oplossing en invoering. Nadat de juiste strategie is bepaald zal deze strategie verder uitgewerkt moeten worden in een concrete oplossing die vervolgens ingevoerd kan worden. Onderhoud. Als laatste zal na de invoering van de gekozen oplossing nazorg en controle gepleegd moeten worden om vast te stellen of de activiteiten ook daadwerkelijk tot de gewenste resultaten hebben geleid. Indien dit niet het geval is, zal er bijgestuurd moeten worden. Naam auteur In deze index vindt de gebruiker de modellen gerangschikt op naam van de auteur van het model, indien bekend.

5

Website Bij dit boek is een website beschikbaar voor studenten en docenten: www.75-managementmodellen.wolters.nl. Op deze site staan handige hulpmiddelen voor het concreet invullen van modellen. Daarnaast zijn de figuren van de modellen als powerpointpresentaties te downloaden en worden er links gegeven naar interessante bronnen voor verdere bestudering.

Hoe gebruik ik 75 managementmodellen? 12

3
Activity Based Costing
Auteur Jaar ontwikkeld Naam Doel

5
Strategie Marketing Verkoop Inkoop Planning

Cooper & Kaplan 1988 Activity Based Costing Kosten toerekenen aan de activiteiten die de kosten veroorzaken

Model
Kosten

Productie

Activiteit 1

Activiteit 2

Activiteit 3

Kwaliteit

Cost driver 1

Cost driver 2

Cost driver 3

Distributie

Product / Productserie / Klant r&d Onderhoud

Achtergrond
Overheadkosten worden bij berekening van de kostprijs vaak via een sleutel verdeeld over de producten die verkocht worden. Hierdoor worden de producten die veel verkocht worden onevenredig duur, terwijl deze producten juist voor een efficiënt gebruik van het productiepark zorgen. Immers, met grote volumes gaan de kosten per stuk omlaag. In tegenstelling hiermee zijn de producten die onevenredig veel inspanning en overhead met zich meebrengen te goedkoop. Het model van de ABC-analyse, Activity Based Costing, komt tegemoet aan deze problematiek doordat de werkelijke kosten aan de producten toegerekend worden. Dit wordt gedaan door vast te stellen welke feitelijke activiteiten en middelen bijdragen tot de realisatie van het product. De activiteiten en de middelen om het product te realiseren veroorzaken immers de kosten en niet de producten zelf. Zo zullen de verschillende producten ook verschillende activiteiten en

Financieel Financieel htm Logistiek

19

middelen vergen om te produceren. Hierdoor is het ook redelijk om de overeenkomstige kosten door te rekenen aan dat product.

Toepassing
Een primaire voorwaarde om effectief gebruik te kunnen maken van ABC, is het in kaart brengen van de processen en de activiteiten van de onderneming. Tevens moet het bekend zijn waar deze kosten aan toegerekend kunnen worden, de cost objects ofwel kostenobjecten. Kostenobjecten zijn die items (product, productserie, klant, afdeling, persoon, vervoermiddel) waarvoor een afzonderlijke kostenbepaling vereist is. Om de kosten op de juiste wijze door te kunnen berekenen dienen de activiteiten geclassificeerd te worden. Bijvoorbeeld wanneer een machine omgesteld wordt voor een nieuwe serie, zullen de kosten van het omstellen over alle producten in die serie verrekend moeten worden. Kosten zijn te verdelen in: Interne kosten a Unit level: de kosten van deze activiteiten kunnen per product toegewezen worden. b Batch level: de kosten van deze activiteiten worden aan een batch of lot, of serie toegewezen. c Product level: de kosten van deze activiteiten worden toegewezen aan alle gerealiseerde of te realiseren producten. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten voor research en development. Externe kosten a Facility level: de kosten van deze activiteiten worden toegewezen aan algemene onderzoeksactiviteiten. b Customer level: de kosten van deze activiteiten worden overeenkomstig het product level toegewezen, waarbij het kostenobject verschillend is. De interne kosten kunnen over de producten verdeeld worden. Dit geldt niet voor de externe kosten en deze zullen daarom een bepaalde verdeelsleutel krijgen. Na de vaststelling van de activiteiten kunnen de cost drivers ofwel de kostenveroorzakers vastgesteld worden. Kostenveroorzakers zijn die gebeurtenissen in de onderneming die ervoor zorgen dat de activiteiten uitgevoerd gaan worden. Zo is bijvoorbeeld een order van een klant een kostenveroorzaker. De klant bestelt een product en vervolgens gaat de onderneming dit product maken. Nu is het van belang te weten hoeveel klantenorders er totaal komen om de totale kosten vast te kunnen stellen.

managementmodel 3 20

Het doorrekenen van de kosten wordt als volgt uitgevoerd: • Vermenigvuldig de kosten met de kostenveroorzakers (bijvoorbeeld aantal orders maal de kosten van één order). • Het resultaat van de vorige stap wordt toegewezen aan de kostenobjecten. Twee soorten kosten worden uitgesloten van ABC omdat anders een vertekend beeld kan ontstaan. Dit zijn de kosten van onbenutte capaciteit of overcapaciteit en de kosten van algemeen onderzoek. Deze kosten kunnen immers niet aan één van de bestaande kostenobjecten gekoppeld worden. Hiervoor dient een apart kostenobject gedefinieerd te worden. Om ABC op een juiste wijze toe te passen dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden: Bepaal de cost objects ofwel kostenobjecten. Bepaal de processen van de onderneming met de daarbij horende activiteiten. Bepaal de resources ofwel productiemiddelen zoals machines, mensen, computers en gebouwen die geheel of gedeeltelijk aan een activiteit gekoppeld kunnen worden. Bepaal de kosten van de resources. Bepaal de cost drivers ofwel kostenveroorzakers. Bereken de kosten van de activiteiten. Bereken de totale kosten per cost object ofwel kostenobject. Een extra belangrijke bijdrage met behulp van ABC kan met name verkregen worden door ABC in te voeren bij bedrijven die voldoen aan een specifieke situatie, namelijk: bedrijven die met een grote overhead te maken hebben; bedrijven die met een verdeelsleutel arbitrair de kosten aan de producten toebedelen; bedrijven waar de overheadkosten niet evenredig zijn met het gebruik van resources door producten; bedrijven in een sterk concurrerende markt; bedrijven met een grote variëteit aan producten en productieprocessen met grote en kleine series; bedrijven met veel verschillende verkoopactiviteiten voor veel distributiekanalen en afnemers.

1 2 3

4 5 6 7

• • • • • •

Resultaat
Het resultaat van ABC is een fijnmazige allocatie van kosten aan kostenobjecten zodat verborgen kosten zichtbaar worden en de oorzaken van overhead inzichtelijk gemaakt worden. De werkelijke kosten worden inzichtelijk gemaakt, zodat een hernieuwde prijsstelling kan plaatsvinden waarmee de concurrentiepositie verbeterd kan worden.

Activity Based Costing 21

Aandachtsgebieden
Bij het heralloceren van kosten via ABC wordt duidelijk tegen welke kosten de producten gemaakt worden. Hierbij kan het voorkomen dat sommige producten na herallocatie significant duurder worden en het niet mogelijk is de hogere prijs door te berekenen aan de klanten. De mate van detaillering van cost drivers en cost objects kan zorgen voor een te complex systeem. Een goed ondersteunend informatiesysteem kan deze problematiek oplossen. Wanneer blijkt dat een product op basis van de uitgevoerde ABC te duur is vanwege speciale klantspecificaties of kleine series, kan niet direct gesteld worden dat dit product afgebouwd moet worden. Dit is met name het geval wanneer deze producten naast andere producten lopen van dezelfde klant. Om die reden zal het totale pakket van die klant bezien moeten worden.

Literatuur
• Cooper, R. en Kaplan, R. (1991). Profit Priorities from Activity-Based Costing, Harvard Business Review. • Cooper, R. en Kaplan, R. (1999). Kosten en Resultaat. Den Haag: Academic Service. • Theunisse, H. (1995). Activity Based Costing. Apeldoorn: MAKLU Uitgevers.

managementmodel 3 22

6
BCG-matrix
Auteur Jaar ontwikkeld Naam Doel

5
Strategie Strategie Marketing Verkoop Inkoop Planning

Boston Consulting Group 1970 Boston Consulting Group Matrix Portfolio analyse

Model
Hoog Star Seizoenbieren Speciale bieren Cash cow Dog Luxe bieren Question mark

Productie

Marktgroei 10%

Kwaliteit Distributie

Pils Laag 0% 10x Hoog

Alcoholvrije bieren 0,1x Laag

1x Relatief marktaandeel

r&d Onderhoud

Achtergrond
Bijna elke onderneming brengt meerdere producten of diensten op de markt omdat één product of dienst een risico voor de continuïteit betekent. Wanneer er geen vraag meer is naar dat product gaat het bedrijf failliet. Van belang is dan om de producten en / of diensten op een juiste wijze verdeeld te hebben met betrekking tot de bijdrage van het product aan de onderneming. Eén product zal in de introductiefase zijn en vergt veel investeringen, terwijl een ander product of dienst al langer meegaat en nog maar beperkt rendement voor de onderneming genereert. Een uitgebalanceerde portfolio met betrekking tot de producten en diensten is dan voor de onderneming van belang.

Financieel htm Logistiek

29

Toepassing
Het model bestaat uit een kwadrant waarin de producten en diensten geplaatst worden op basis van marktaandeel en marktgroei. De kwadranten staan voor: Star. Dit zijn producten met een relatief hoog marktaandeel in een groeiende markt. Het potentieel van deze producten is groot met betrekking tot de bijdrage aan de winst van de onderneming. Investeringen in deze producten en diensten zijn bijna vanzelfsprekend, omdat dit de producten en / of diensten zijn die in de toekomst een belangrijk deel van de productportfolio gaan uitmaken. Cash Cow. Dit zijn producten met een hoog marktaandeel en een goede winstbijdrage. De markt groeit echter niet meer en investeringen in deze producten en diensten zijn dan niet verstandig, tenzij het gaat om behoud van de positie en de winstgevendheid. Question Mark. Dit zijn producten met een klein marktaandeel in een snelgroeiende markt. Het potentieel van deze producten en diensten kan groot zijn, maar is erg onzeker. Voordat er geïnvesteerd gaat worden in deze producten dient er eerst meer informatie beschikbaar te komen om vast te stellen of de investeringen gerechtvaardigd zijn. Dog. Deze producten en diensten zijn aan het einde van hun levenscyclus en het is niet verstandig om hierin te investeren. Wanneer deze producten en diensten uiteindelijk verlies gaan maken, dienen ze te worden afgestoten of te worden gedesinvesteerd (van de markt gehaald te worden). De assen van het model bestaan uit twee aspecten: relatief marktaandeel en marktgroei. Het relatieve marktaandeel is de ratio van het marktaandeel van de grootste concurrent. Wanneer een concurrent een marktaandeel van 30% heeft en de onderneming 10%, dan is het relatieve marktaandeel 10 / 30 is 0,3 marktaandeel. Alleen wanneer de onderneming marktleider is, zal het relatieve marktaandeel boven 1 kunnen komen. Hoe groter het marktaandeel is, des te beter kan de onderneming profiteren van schaalgrootte en ervaring. De marktgroei van een product wordt gemeten met de totale groei van de markt. Snelgroeiende markten geven een betere concurrentiepositie en betere langetermijnvooruitzichten. Wanneer de marktgroei groter is dan 10% wordt gesproken van een hoge marktgroei. Dit kan overigens per branche enigszins afwijken. Zo ontstaat een matrix waarin de producten afgebeeld worden als cirkels. De grootte van een cirkel geeft de relatieve omzet van dit product weer ten opzichte van de omzet van alle producten.

managementmodel 6 30

Implicaties gebruik matrix • De extra omzet vanuit de Cash Cows dienen gebruikt te worden voor geselecteerde Question Marks en Stars. Doelstelling is de Stars te consolideren op hun huidige positie en de Question Marks om te zetten naar Stars om zo de portfolio interessanter te maken. • De Question Marks met de zwakste of meest onzekere omzet moeten worden gedesinvesteerd om middelen ergens anders in te kunnen zetten. • Wanneer binnen een onderneming te weinig Cash Cows, Stars of Question Marks zijn, is het raadzaam om dit aan te vullen door middel van bijvoorbeeld acquisities om een meer uitgebalanceerde portfolio te krijgen. Stars en Question Marks zorgen voor een gezonde langetermijngroei en winst. De Cash Cows dragen zorg voor voldoende middelen om te investeren in Stars en Question Marks. • Wanneer het product een Dog is zal de onderneming er afscheid van moeten nemen.

Resultaat
Het resultaat is een overzicht van de producten en diensten op basis waarvan de prioriteitsstelling van de producten en / of diensten gemaakt kan worden. Daarnaast wordt het mogelijk voor de onderneming om budgetten daar te alloceren waar deze het meeste nut hebben voor toekomstige groei en winstgevendheid van de onderneming.

Aandachtsgebieden
Hoewel het model erg concreet ingevuld kan worden mag er niet blindelings van uitgegaan worden. Wanneer er in de branche verhoudingen zijn die het niet interessant maken om in deze branche te investeren, dient hier terdege rekening mee gehouden te worden. Daarnaast zijn de eenheden als marktaandeel en marktgroei beperkend. Een product dat net op de markt gezet wordt heeft per definitie een laag marktaandeel en een lage groei. Dit product wordt dan als Dog bestempeld, terwijl dit wel degelijk als een Question Mark bestempeld moet worden. Op een verzadigde markt kan een vervangingsvraag ontstaan waarbij een goede concurrentiepositie mogelijk is terwijl de marktgroei bijna nul is. Met uitgekiende marketingstrategieën is het dan toch mogelijk een goede omzet voor een product-marktcombinatie (pmc) te behalen.

Literatuur
• Adrian, H. en Rieple, A. (2001). The strategic management of organisations. Prentice Hall. • Hill, C. en Jones, G.R. (2001). Strategic management: An integrated approach. Boston: Houghton Mifflin Company.

BCG-matrix 31

21
Verkoop Marketing Strategie Strategie Auteur

Customer Relationship Management
Gartner Group definitie 2004 Customer Relationship Management (CRM) Bepalen ondernemersstrategie naar afnemers

Jaar ontwikkeld Inkoop Naam Doel

Planning

Model
Marketing Frontoffice Afnemers Kanalen

Kwaliteit

Productie

CRM

Distributie

Service

Operationalisering Productie Logistiek Financieel

Onderhoud

r&d

Backoffice

Achtergrond
Alhoewel het onderhouden van klantrelaties al heel erg oud is, is er pas in 2004 een definitie gekomen die CRM op de werkelijke waarde vaststelt en dat is de definitie van de Gartner Group:
“An IT enabled business strategy, the outcome of which optimises profitable, revenue and customer satisfaction by organising around customer segments, fostering customer-satisfying behaviours and implementing customer-centric processes”.

Logistiek

htm

Financieel

Het belangrijkste aspect van CRM is dat het geen verkoopsysteem is, maar een strategie ter ondersteuning van processen ten behoeve van klanttevredenheid. Hierbij is het van belang dat alle medewerkers een servicegerichte en pro-actieve instelling hebben om afnemers te ondersteunen en intern samen te werken.

78

Toepassing
Om CRM in de onderneming op een juiste wijze toe te passen dient de onderneming de volgende stappen te ondernemen. 1 CRM strategie opstellen Omdat CRM niet zozeer een model maar een bedrijfsstrategie is, zal alles wat op het gebied van CRM uitgevoerd of ingevoerd wordt moeten aansluiten op de strategie van de onderneming. De strategie van de onderneming is vastgelegd in de visie, missie, doelen, doelstellingen en strategie (zie Visie, Missie, Doelen, Strategie, pagina 259). Denkend vanuit de markt en de afnemers zullen de processen in de onderneming ook als proces ingericht moeten worden, zodat er een hechte onderlinge samenwerking ontstaat tussen de verschillende afdelingen in de onderneming. Alle afdelingen dragen immers bij aan de realisatie van het product of de dienst naar de afnemers. Dus de onderneming zal moeten denken vanuit de afnemer en niet vanuit haar eigen primaire proces. Dat betekent: niet productgericht, maar marktgericht denken. 2 Afnemers bepalen Vanuit de gedachte achter CRM zal de organisatie haar afnemers zorgvuldiger moeten selecteren. Het gaat nu immers niet meer om een “hit and run”, snel iets verkopen en dan weer naar een andere afnemer, maar het gaat vanuit de CRMgedachte om de relatie met de afnemers. Hierbij is de relatie gebaseerd op vertrouwen en lange termijn. Daardoor zal de onderneming meer moeten investeren om relaties te onderhouden, ook al levert het niet direct of bij elk bezoek een opdracht op. Juist doordat de onderneming oog heeft voor de problematiek van de afnemers en hierbij haar kennis en medewerkers inzet om de afnemer verder op weg te helpen, zal dit leiden tot een duurzame relatie waarbij zowel de onderneming als de afnemer in een win-winsituatie terechtkomen. Daarbij geldt dat de onderneming op regelmatige basis contact moet houden met de afnemer, in plaats van af te wachten totdat de afnemer met een vraag komt (re-actief). 3 Kanalen kiezen Met kanalen wordt hier bedoeld: de contacten die de onderneming op verschillende manieren met de afnemers heeft. Dit wordt ook wel Multi-channel management genoemd. Het is niet alleen de accountmanager die contact heeft met de afnemer. Bij Team-buying en Team-selling (zie Team Buying Team Selling, pagina 251) zijn meerdere personen van de onderneming betrokken bij de afnemer die op zijn beurt ook meerdere personen betrokken heeft. Bij aflevering van producten en / of diensten zijn vaak partners betrokken (bijvoorbeeld de chauffeur van het transportbedrijf) die op verschillende niveaus in de onderneming van de afnemer contacten hebben. Dit horen zogenaamde ambassadeurs van de onderneming te zijn, omdat zij op dat moment de normen van de onderneming vertegenwoordigen.
Customer Relationship management 79

Zij zullen dezelfde normen en waarden moeten uitstralen als de medewerkers van de onderneming. Door de verdergaande informatietechnologie zijn afnemers in staat om rechtstreeks in de operationele systemen van de onderneming te kijken. Wanneer dit niet goed functioneert ontstaat er weer een ander communicatiekanaal van de ICT-afdeling naar de afnemer. 4 Operationaliseren van CRM Al eerder is gesteld dat de afdelingen van de onderneming zeer goed met elkaar moeten samenwerken, omdat iedere afdeling bijdraagt aan een duurzame relatie met de afnemers. Dit houdt automatisch in dat de medewerkers van de onderneming niet meer taakgericht aangestuurd mogen worden. Taakgericht is slechts het uitvoeren van hun taak zonder rekening te houden met situaties die elders in de onderneming plaatsvinden, verder dan de eigen taak hoeft niets gedaan te worden. In een proces(relatie)gerichte onderneming wordt meer op resultaat gestuurd en worden medewerkers ingezet op basis van hun competenties, kennis, ervaring en persoonlijkheden. Hierbij hoort ook dat de medewerkers oog hebben voor wat in de processen voorafgaand aan hun eigen proces gebeurt en wat ze dienen op te leveren voor de processen die erna komen. Dit geldt voor zowel de primaire als de ondersteunende processen in de onderneming. 5 Service verlenen Ondersteuning vanuit de onderneming naar de afnemers is van groot belang voor een duurzame relatie. Bij service komen veel aspecten kijken, waarbij het ook hier van groot belang is dat de medewerkers denken vanuit de markt en de afnemers en dat zij servicegericht ingesteld zijn. De afnemer wil graag één aanspreekpunt hebben binnen de onderneming en niet voor elk onderwerp van het kastje naar de muur gestuurd worden. De verwachting vanuit de afnemers is dan ook dat medewerkers op de hoogte zijn van de afspraken die de onderneming met de afnemers heeft gemaakt. Hiervoor is een informatiesysteem nodig dat deze informatie opslaat en toegankelijk maakt. Niet alleen toegankelijk voor de medewerkers van de onderneming maar ook (deels) toegankelijk voor de afnemers zelf zodat deze bijvoorbeeld zelf orders in kunnen leggen. Met behulp van een informatiesysteem kan de onderneming ook analyses maken van de afnemer of afnemersgroepen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten CRM’s: • Strategische CRM; het CRM-systeem wordt gebruikt om vast te stellen welke resources het beste gebruikt kunnen worden bij welke relaties en op welke wijze. • Analytische CRM; alle informatie die is verzameld over de afnemers, hun relaties, de wensen en eisen en hun kooppatronen. • Operationele CRM; het CRM-systeem ondersteunt de operationele werkzaamheden van de onderneming en van de afnemers.

managementmodel 21 80

Resultaat
Het resultaat van de invoering van deze bedrijfsstrategie is een onderneming die marktgericht is, waarbij met de afnemers een duurzame relatie wordt opgebouwd. Daarnaast is de onderneming gewijzigd van een reactieve onderneming naar een proactieve onderneming; de processen in de onderneming zijn onderling op elkaar afgestemd en de medewerkers zijn resultaatgericht in plaats van taakgericht.

Aandachtsgebieden
In veel situaties wordt CRM als ICT-systeem ingevoerd zonder de noodzakelijke aanpassingen in de organisatie. De valkuil is, gevoed door vele softwarebedrijven, dat het systeem ingezet wordt als automatiseringsoplossing, in plaats van als bedrijfsstrategie waarbij de software ondersteuning biedt.

Literatuur
• Peelen, E. (2006). Customer Relationship Management. Pearson Education Benelux.

Customer Relationship management 81

59
Marketing Strategie Strategie

PMT Abell & Hammond
Auteur

Jaar ontwikkeld Naam Doel

Abell & Hammond 1979 Product-Markt technologie, Business Definition Model Bepalen van de groeimarkten van de onderneming

Inkoop

Verkoop

Model
Afnemersbehoefte Flexibiliteit Snelle leveringen Betrouwbaarheid leveringen Direct installeren

Productie

Planning

Betrokkenheid Relatiemanagement ISO 9001 Innovativiteit Aftersalesservices

Levensmiddelenindustrie

Engineeringsfase

(Petro)chemische industrie

Kwaliteit

Ingenieursbureaus

Distributie

Scheepvaart

Transport

China & India

r&d

Assortiment

Afnemersgroepen

e uw ss n bo w s ce ro nk ou er e Ta lob oud tem en e p Si ash lsys ten isch ort G jze ors m sp Vi ho che tran ken ie Sc tro g/ ie cat Pe psla chn lo en O ste op uss La uw dkl r Bo oe uu Sp × 8 en 3 oeg pl

Onderhoud

Technologieën

Financieel

n

Logistiek

htm

Achtergrond
Naast het vaststellen van de producten die door de onderneming op de markt gezet worden is het tevens van belang te weten op welke markten de onderneming actief is. Drie belangrijke componenten in

212

dit model zijn: afnemersbehoefte, afnemersgroepen en technologieën. De concrete vraag die hierbij gesteld kan worden is: Met behulp van welke technologieën bedient de onderneming welke afnemersbehoefte van welke afnemersgroepen? Deze vraagstelling leidt tot de afbakening van de markt waarbinnen de onderneming actief is. Daarnaast geeft het model aan op welke van de drie assen er nog uitbreiding te realiseren is. Dit is dan ook het directe doel van het model van Abell: het bepalen van de groeimarkten.

Toepassing
De afbakening wordt gevormd door de drie assen: • Afnemersbehoefte: Welke behoeften liggen er bij de afnemers, wat verwachten de afnemers van de leveranciers? • Afnemersgroepen: Welke segmenten zijn voor de onderneming van belang en welke segmenten vormen tenslotte de doelgroep van de onderneming? • Technologieën: Met behulp van welke middelen en producten worden de behoeften van de afnemers ingevuld? Per as worden alle mogelijkheden die er bestaan gescoord, waarbij de mogelijkheden die door de onderneming al afgedekt worden het dichtst bij het snijpunt van de assen liggen. De kubus ontstaat door de drie assen te scoren. Direct is dan vast te stellen op welke gebieden de onderneming ontwikkelingspotentieel heeft. Het voorbeeld geeft het Abell-model van een bedrijf aan waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de engineering, vervaardiging en levering van opslagtanks, gashouders en apparaten in roestvaststaal, koolstofstaal en andere materialen zoals duplex. Deze worden geproduceerd in opdracht van bedrijven in de voedingsindustrie en de (petro)chemische en aanverwante industrieën. Om de juiste onderwerpen bij de assen te kunnen plaatsen worden de volgende vragen gesteld: • Afnemersgroepen: Wie zijn de afnemers aan wie wij onze dienst / producten willen verkopen? • Afnemersbehoefte: Wat willen deze afnemers bereiken met dit product of deze dienst? • Technologieën: Hoe vult de onderneming de behoefte van de afnemersgroepen in? Het model wordt op twee momenten ingevuld. Ten eerste bij de analyse van de huidige situatie en ten tweede bij de nieuw te vormen strategie. Immers, naar aanleiding van het onderzoek zullen wellicht factoren veranderen, waaronder de assen van het model. Dit geeft tevens aan in welke richting de onderneming zich gaat ontwikkelen. Bij de tweede maal dat het model ingevuld wordt kan tevens de kubus van de eerste invulling gevisualiseerd worden zodat duidelijk te zien is op welke gebieden de onderneming zich gaat ontwikkelen.

PMT Abell & Hammond 213

Om het model effectief in te zetten, worden de volgende vragen gesteld: 1 Welke nieuwe afnemersgroepen met dezelfde behoefte kunnen we nog meer bedienen? 2 Welke behoeften bij de bestaande afnemersgroepen bedienen we nog niet? 3 Welke technologieën zijn nog beschikbaar om bij de huidige afnemersgroepen de bestaande behoeften in te vullen? Nadat deze vragen beantwoord zijn kan verder gekeken worden naar: nieuwe afnemersgroepen met bestaande behoeften en bestaande technologieën; nieuwe afnemersgroepen met nieuwe behoeften en bestaande technologieën; nieuwe afnemersgroepen met bestaande behoeften en nieuwe technologieën; nieuwe afnemersgroepen met nieuwe behoeften en nieuwe technologieën.

• • • •

Resultaat
Met het model kan de onderneming in eerste instantie haar activiteiten afbakenen. Verder biedt het model ook de mogelijkheid om op één of meerdere assen uitbreiding van haar activiteiten te vinden.

Aandachtsgebieden
Uitbreiding van de activiteiten van de onderneming via het model biedt de verleiding om op meerdere assen gelijktijdig uit te breiden om zodoende het snelste en het meeste succes te boeken. Dit brengt echter grote risico’s met zich mee omdat het erg risicovol is om gelijktijdig op drie onderwerpen de onderneming sterk aan te passen. Het advies is dan ook: beperk de uitbreiding steeds tot één van de drie assen. Het model is erg rigide en houdt geen rekening met andere beïnvloedende factoren zoals belangengroepen en overheden. In de assen zit geen structuur behalve dat de reeds afgedekte mogelijkheden het dichtst bij het snijpunt van de assen liggen. Hoe en welke mogelijkheden voor groei geselecteerd en aangepakt kunnen worden, wordt door het model niet aangegeven. Daarnaast biedt het model geen inzicht in het potentieel van de mogelijkheden die er zijn. Daarom is het belangrijk ook een portfolioanalyse te maken in combinatie met dit model.

Literatuur
• Abell, D.F. en Hammond, J.S. (1979). Strategic Marketing Planning: Problems and Analytic Approaches. Prentice-Hall. • Abell, D.F. (1980). Defining the Business The Starting Point of Strategic Planning. Prentice-Hall.

managementmodel 59 214

65
SERVQUAL- of Gap-model
Auteur Jaar ontwikkeld Naam Doel

5
Strategie Marketing Verkoop Inkoop Planning

Parasuraman, Zeithaml en Berry 1985 Service Quality Meten van de kwaliteit van de dienstverlening van een onderneming

Model
Mond-tot-mondreclame Wensen en behoeften afnemers Vorige ervaringen

Productie

Verwacht product 5

Kwaliteit Kwaliteit Distributie

1 Afnemer

Gepercipieerd product

r&d

Onderneming Geleverd product 4 3 Specificaties/normen dienstverlening 2 Managementpercepties van afnemersverwachtingen Communicatie naar afnemers

Onderhoud Financieel htm Logistiek

233

Achtergrond
In toenemende mate verleggen ondernemingen de aandacht naar de afnemers. Door diverse ontwikkelingen, waarbij de informatietechnologische ontwikkelingen een belangrijke rol hebben gespeeld, zijn afnemers veel meer op de hoogte van wat wel en niet kan. Daarnaast zijn de afnemers veel mondiger geworden vanwege beschikbare informatie en de toename van de concurrentie. Hierdoor zijn bedrijven genoodzaakt zich sterker te focussen op de tevredenheid van de afnemers. Met het SERVQUAL-model is het mogelijk deze tevredenheid inzichtelijk te maken.

Toepassing
Belangrijk uitgangspunt van het model is de definitie van tevredenheid. Bij het SERVQUAL-model wordt onder tevredenheid verstaan: het verschil tussen wat de klant verwacht en wat de klant ervaart. Het gaat er hierbij dus niet om wat de onderneming zelf vindt, maar wat de klant vindt op basis van de ervaring met het product / dienst en de onderneming. Om deze tevredenheid te meten gaat het model uit van negen variabelen die de kwaliteit van de dienstverlening in kaart brengen: betrouwbaarheid, zich houden aan beloften; responsiviteit / reactiesnelheid, direct beantwoorden van vragen; competentie / vakkennis, snel en effectief reageren of doorverwijzen; toegankelijkheid, respect en beleefdheid tegenover klanten; communicatie, uitleggen en informeren van de klant; geloofwaardigheid, reputatie van de organisatie; veiligheid / geborgenheid, het gevoel aan het juiste adres te zijn; het begrijpen van de klant, dienstverlening op maat / empathie; tastbare zaken, faciliteiten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Antwoord op bovenstaande variabelen kan verkregen worden door marktonderzoek of een klanttevredenheidsonderzoek. Om vast te kunnen stellen of er een verschil zit in wat de klant beloofd is en wat de klant ervaart, zal hetzelfde onderzoek dienen plaats te vinden onder het betrokken personeel. In deze vragenlijsten dienen minimaal de volgende vragen opgenomen te zijn: • Wat is voor u het minimum serviceniveau voor deze variabele? • Wat is voor u het gewenste serviceniveau voor deze variabele? • Wat is voor u de perceptie van het serviceniveau voor deze variabele? Deze vragen zijn noodzakelijk om vast te kunnen stellen welke toleranties er in serviceniveaus zijn (minimum en gewenst) en of de score die de afnemers ervaren tussen deze toleranties ligt. Het model geeft vier oorzaken (kloven) aan waar ondernemingen rekening mee moeten houden met betrekking tot de tevredenheid van de dienstverlening naar de afnemer. De vijfde kloof is uiteindelijk het resultaat van het model:

managementmodel 65 234

het verschil tussen de verwachte dienstverlening en de ervaren dienstverlening uitgedrukt als de tevredenheid van de afnemer. De grootte van deze kloven is afhankelijk van een aantal factoren die door de onderneming te beïnvloeden zijn. 1 Het management heeft geen goed beeld van de verwachtingen van de klant. • Voer verder onderzoek uit naar de behoeften van de klant. • Verbeter de verticale communicatie binnen de onderneming. • Verminder het aantal hiërarchische lagen in de onderneming. 2 De verwachtingen van de afnemers worden niet juist vertaald naar de onderneming. • Verhoog het committment van het management. • Maak doelstellingen smart. • Standaardiseer taken. • Ontwikkel perceptie op de haalbaarheid van klantwensen. 3 Het product of de dienst wordt niet geleverd volgens de specificaties. • Verhoog het teamwork. • Zet de juiste werknemer op de juiste positie. • Zet de juiste machines en hulpmiddelen in. • Verhoog de verantwoordelijkheid van de werknemers. • Meet zowel op kwantiteit als op kwaliteit. • Zorg voor een goede procesflow (overdracht) tussen de processen (medewerkers) van het ene proces (afdeling) naar het andere proces (afdeling). 4 De marketingcommunicatie wekt verkeerde verwachtingen. • Beloof minder aan de afnemers, vooral niet wat niet waargemaakt kan worden. Het totaal van deze vier kloven geeft de mate van tevredenheid van de afnemers aan.

Resultaat
Op basis van de vragenlijst bij de afnemers en bij het personeel kan de tevredenheid van de afnemers vastgesteld worden in vergelijking tot met datgene wat de onderneming zelf vindt. Op basis van deze vergelijking kan de onderneming bijsturen op de in de vier kloven genoemde aspecten om de tevredenheid te verhogen.

Aandachtsgebieden
Voor elke onderneming en in elke situatie dient vastgesteld te worden of de vijf genoemde kloven wel alle kloven zijn. Dit geldt ook voor de negen variabelen voor het meten van de tevredenheid.

SERVQUAL- of Gap-model 235

Literatuur
• Zeithaml, V. en Bitner, M. (2002). Services Marketing. Irwin / McGraw-Hill. • Carr, D. (2002). “A Psychometric Evaluation of the Expectations. Perceptions and Difference Scores Generated by the IS-Adapted SERVQUAL Instrument”. Decision Sciences.

managementmodel 65 236

Index naar toepassingsgebied
Inkoop Productie Distributie Onderhoud Marketing Financieel Strategie Verkoop Planning Kwaliteit Logistiek r& d h tm

1 360°-feedback 2 Activiteitenschema 3 Activity Based Costing 4 Balanced Scorecard 5 BART 6 BCG-matrix 7 Bedrijfskolom 8 Belbin teamrollen 9 Benchmarking 10 Beslissingstabel 11 Besturingscirkel 12 BRA (Business Rule Approach) 13 Brainstorm 14 Business Intelligence 15 Capability Maturity Model (CMMI) 16 Concurrentiebenadering Kotler 17 Concurrentiegedrag Kotler 18 Concurrentiestrategieën Porter 19 Confrontatiematrix 20 Core marketing systeem 21 Customer Relationship Management (CRM) 22 Cultuurdimensies Hofstede 23 Deming cirkel 24 DESTEP 25 Diamond Porter 26 Doelgroepbenadering Kotler 27 Doorlooptijd / nettotijd 28 Employability Scan 29 Fysieke distributie 30 Gantt Chart 31 Global Sourcing 32 GPS voor ondernemingen 33 Groeimodellen Ansoff 34 Imago en identiteit
275

Productie

Kwaliteit

Distributie

Onderhoud

Marketing

Financieel

Strategie

Planning

Verkoop

Inkoop

35 INK / EFQM 36 Inkoopmodel Kraljic 37 Inkoopproces 38 International Market Research 39 Kengetallen 40 Kernkwadranten 41 Klachtenmanagement 42 Klantenpiramide Curry 43 Klanttevredenheid 44 Klantwaardeprofielen 45 Kosten / batenanalyse 46 Leiderschapsrollen Quinn 47 Leiderschapsstijl Hersey & Blanchard 48 Leveranciersselectie 49 MaBa-analyse 50 Multi-momentopname 51 Onderzoeksmethoden 52 Organisatiebesturing 53 Organisatie-cultuurdimensies 54 Organisatiegerichtheid 55 Organisatieklimaatindex 56 Organogram 57 OSO-model 58 Pareto-analyse 59 PMT Abell & Hammond 60 Positionering 61 Productlevenscyclus 62 RASCI-matrix 63 Sales funnel 64 Segmentering 65 SERVQUAL- of Gap-model 66 SIT-methode 67 SIVA-model 68 Six Sigma 69 SWOT-analyse 70 TBTS 71 Vijfkrachtenmodel Porter 72 Visie, missie, doelen, strategie 73 Voortgangsrapportage 74 Waardeketen Porter 75 Zeven-S model index naar toepassingsgebied 276

Logistiek

r& d

h tm

Index naar onderzoeksof adviestraject
Vooronderzoek Algemeen Intern Onderzoek Extern Onderzoek Analyse Implementatie

Concurrentieanalyse

Leveranciersanalyse

Distributieanalyse

Afnemersanalyse

Brancheanalyse

Primair proces

Macroanalyse

Leidinggeven

Interpretatie

Organisatie

Marketing

Financieel

Oplossing

Besturing

1 360°-feedback 2 Activiteitenschema 3 Activity Based Costing 4 Balanced Scorecard 5 BART 6 BCG-matrix 7 Bedrijfskolom 8 Belbin teamrollen 9 Benchmarking 10 Beslissingstabel 11 Besturingscirkel 12 BRA (Business Rule Approach) 13 Brainstorm 14 Business Intelligence 15 Capability Maturity Model (CMMI) 16 Concurrentiebenadering Kotler 17 Concurrentiegedrag Kotler 18 Concurrentiestrategieën Porter 19 Confrontatiematrix 20 Core marketing systeem 21 Customer Relationship Management (CRM) 22 Cultuurdimensies Hofstede 23 Deming cirkel 24 DESTEP 25 Diamond Porter

277

Invoering

Analyse

Algemeen

Vooronderzoek

Intern Onderzoek

Extern Onderzoek

Analyse

Implementatie

Concurrentieanalyse

Leveranciersanalyse

Distributieanalyse

Afnemersanalyse

Brancheanalyse

Primair proces

Macroanalyse

Leidinggeven

Interpretatie

Organisatie

Marketing

Financieel

Oplossing

Besturing

26 Doelgroepbenadering Kotler 27 Doorlooptijd / nettotijd 28 Employability Scan 29 Fysieke distributie 30 Gantt Chart 31 Global Sourcing 32 GPS voor ondernemingen 33 Groeimodellen Ansoff 34 Imago en identiteit 35 INK / EFQM 36 Inkoopmodel Kraljic 37 Inkoopproces 38 International Market Research 39 Kengetallen 40 Kernkwadranten 41 Klachtenmanagement 42 Klantenpiramide Curry 43 Klanttevredenheid 44 Klantwaardeprofielen 45 Kosten / batenanalyse 46 Leiderschapsrollen Quinn 47 Leiderschapsstijl Hersey & Blanchard 48 Leveranciersselectie 49 MaBa-analyse 50 Multi-momentopname 51 Onderzoeksmethoden 52 Organisatiebesturing 53 Organisatie-cultuurdimensies 54 Organisatiegerichtheid 55 Organisatieklimaatindex 56 Organogram 57 OSO-model 58 Pareto-analyse 59 PMT Abell & Hammond 60 Positionering 61 Productlevenscyclus 62 RASCI-matrix

Index naar Onderzoeks- of adviestraject 278

Invoering

Analyse

Algemeen

Vooronderzoek

Intern Onderzoek

Extern Onderzoek

Analyse

Implementatie

Concurrentieanalyse

Leveranciersanalyse

Distributieanalyse

Afnemersanalyse

Brancheanalyse

Primair proces

Macroanalyse

Leidinggeven

Interpretatie

Organisatie

Marketing

Financieel

Oplossing

Besturing

63 Sales funnel 64 Segmentering 65 SERVQUAL- of Gap-model 66 SIT-methode 67 SIVA-model 68 Six Sigma 69 SWOT-analyse 70 TBTS 71 Vijfkrachtenmodel Porter 72 Visie, missie, doelen, strategie 73 Voortgangsrapportage 74 Waardeketen Porter 75 Zeven-S model

Index naar Onderzoeks- of adviestraject 279

Invoering

Analyse

Similar Documents

Free Essay

Mona

...moet worden genomen bij de productontwikkeling of –lancering? Voer hiertoe een microanalyse uit (opdracht M1). Opdracht M1: micro-analyse * Algemeen: GEBRUIK HET ANTWOORDFORMAT VOOR DE OPDRACHT (Sharepoint). * Bij de opdrachtomschrijving worden begrippen en modellen gevraagd, die je helpen bij het uitvoeren van de microanalyse. LET OP: deze begrippen en modellen komen voor in de boeken ‘Het Marketingplan’ van M. Burk Wood en/of ‘Principes van Marketing’ van P. Kotler. * Alle termen die rood cursief zijn gedrukt moet je voor de opdracht opzoeken in bovengenoemde boeken en van uitleg voorzien. * Vermeld steeds de bron bij je gegevens, volgens de APA methode (voetnoot/verwijzing in tekst, volledige bronvermelding in literatuurlijst). Product, branding en marketing 1. Verdiep je in het huidige assortiment van Mona GA NAAR SUPERMARKTEN!: * Maak het gehele assortiment overzichtelijk, bv visueel. Hoeveel producten voert Mona? * Wat is de breedte van het assortiment (productgroepen), de lengte en de diepte van het assortiment? * Is er enige vorm van consistentie in het assortiment? Zo ja, welke? * Wat zijn nieuwe(re) producten? 2. Verdiep je in de branding en marketing van Mona * Wat is de (gewenste) merkpositionering van Mona? * Wat zijn Mona’s USP’s? 3. Richt je voor het vervolg van je onderzoek op 1 of 2 van de productgroepen van Mona. Kies de...

Words: 2918 - Pages: 12

Free Essay

Cisco Case Dutch

...Paper 1 Cisco Systems Inleiding Cisco Systems heeft al jarenlang ervaring op het gebied van informatie uitwisselen tussen netwerken. De oprichters van dit bedrijf zijn Leonard Bosack en Sandy Lerner. Het hoofddoel van de onderneming was om oplossingen te vinden om netwerken op te zetten en te verbeteren. Het bedienen van de klant staat erg centraal binnen Cisco Systems, dit kwam sterk terug in het schrijven van het allereerste businessplan voor Cisco Systems. Tegenwoordig speelt de klanttevredenheid een grote rol binnen Cisco Systems en daarnaast is het belangrijk dat er sprake is van voortdurende ontwikkeling. De innovatie speelt een belangrijke rol om zo lange tijd mee te blijven doen in de markt en te veranderen. Stelling De stelling, die wij in deze paper willen bespreken, luidt als volgt: “Cisco Systems moet een research and training team oprichten om de marktpositie te behouden.” Organisatiebeschrijving Een organisatie is een doelrealiserend samenwerkingsverband, waarin belanghebbende partijen in een coalitie samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken, maar om een eigen doelstelling te realiseren. Hierbij staat John Chambers momenteel aan het hoofd van de organisatie binnen Cisco Systems. Onder andere dhr. Chambers en de andere bestuurshoofden bepalen momenteel welke strategie gevoerd wordt op het hoogste niveau. Management Control (Anthony / Govindarjan) Volgens Anthony en Govindarjan onderscheidt drie planning- en controlprocessen binnen een......

Words: 2247 - Pages: 9

Free Essay

Integrering

...Gummesson 2007 * Service dominant logic anser att service(som kärnbegrepp) ersätter både produkter och tjänster. * Enligt statistik består ekonomier av tjänstesektorn, tillverkningsindustrin och jordbruk. * Oklarheter med detta: * Ett företag med 51% intäkter från tillverkning, räknas till tillverkningsindustrin, men om 51% av intäkterna istället kommer ifrån reparationer och underhåll av produkter räknas det som ett tjänsteföretag * Om ett industriföretag gör om sin reparation och underhållsavdelning till ett dotterbolag växer tjänstesektorn medans tillverkningsindustrin minskar, åtminstone hur det ser ut. * Bara bokföringsmässigt det ändras, endast i verkligheten ytterst lite. * Det enda som räknas är pengabytet, man tillgodo räknar inte utbyten mellan produkter-tjänster/tjänster-produkter, familje- eller vänjobb eller svarta marknaden. Inte heller voluntära sektorn eller icke-statliga organisationer som greenpeace osv räknas. * Vi har lämnat jordbruks åldern bakom oss, nästan obefintlig, för att genomgått industri åldern och hamnat i ett ”efterindustriåldern” ålder- Informationsåldern – Vetenskapsbaserade samhället – eller tjänste ekonomin. * Statistiken baseras på kostnader, pris och sysselsättning men inte konsumtionen som värde för konsumenter. Sektorn är helt produktinriktad och konsumenten nästintill obefintlig. * Tjänster/produkter – dess skillnader – verklighet och myt * Väldans massa tjänster......

Words: 2525 - Pages: 11

Free Essay

Solar

...Summary Solar is a company founded in Denmark. Solars business areas are within the electrical, pluming and ventilation systems. They are based in Kolding. From here the Executive Board establish the overall strategies and objectives. Furthermore, there are 7 subsidiaries spread across multiple countries. The countries are: Germany, Faroe Islands, Netherlands, Norway, Poland, Finland and Sweden. The company works from an idea that the company wants to be market leaders in their current core markets while they also in the future want to become market leaders in new markets. Solar's current situation is analyzed and evaluated including the advantages of a market development for the Baltics. In addition, we asked a series of share issues, which simultaneously has been considered. This has been done through the relevant theory and analysis. The first issue is, how is Solar's internal situation, according to an expansion to the Baltics? Our analysis explains that Solar has the capital to make acquisitions in emerging markets without losing degrees of freedom. In addition, it can be seen from the SWOT analysis the company has many strengths which also can be taken advantage of in a possible expansion. These strengths are the outbound logistics, service and their vast experience with expansion into new markets. Furthermore, the company is working hard to create and maintain their unique product and differentiate themselves from competitors through their excellent service.......

Words: 7880 - Pages: 32

Free Essay

Summary International Marketing

...Samenvatting International Marketing: college(s)2011/2012 Tilburg University | Marketing Management | International Marketing Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Jolien De Klerk | E-mail: joliendeklerk@hotmail.com SAMENVATTING INTERNATIONAL MARKETING 2011/2012 Week 1: Introduction to global marketing Marketing = an organization function and a set of processes for creating, communicating and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders. Global marketing = focus with recourses and competencies on global market opportunities and threats. The difference is de scope of activities. A global company conducts important activities outside the home-country market. Deze globalisatie activiteiten kunnen met alle groeistrategieën plaatsvinden: Companies that understand and engage in global marketing can offer more overall value to consumers than companies that do not have that understanding. The discipline of marketing is universal. It is natural however that marketing practices will vary per country, for the simple reason that the countries and peoples of the world are different (preferences, competitors, channels and communication media). The differences mean that a marketing approach that has proven successful in 1 country doesn’t mean that this will work in another country. An important thing is to recognize the extent to which it is possible to extend marketing plans and......

Words: 18459 - Pages: 74

Free Essay

Digitale Medien Zusammenfassung

...Zusammenfassung Digitale Medien I. Herausforderungen und Grundlagen des Managements von digitalen Medien 1. Audiovisuelle Medien und Digitalisierung a. Medien b. Medienwandel c. Digitale Medien 2. Mediendienste und digitaler Content d. Content und Assets e. Mediale Angebote und Zielgruppen 3. Akteure des TIME-Sektors und Vernetzung f. Ökonomie der Aufmerksamkeit 4. Übungsaufgaben II. Redaktions- und Contentmanagement 1. Grundlagen des Redaktions- und Contentmanagements a. Definitionen b. Ziele c. Strategisches und operatives Contentmanagement 2. Aufgaben des Content managements d. Content-Syndication e. Entstehung von Content f. Aufbereitung von Content g. Distribution von Content h. Verwertung von Content 3. Aufgaben des Redaktionsmanagements i. Qualitätsmanagement j. Redaktionsmarketing und Personalmanagement k. Kostenmanagement und Technikmanagement l. Entwicklungen im Redaktionsmanagement 4. Grenzen des Redaktions- und Contentmanagements 5. Integriertes Contentmanagement 6. Übungsaufgaben III. Mediale Wertschöpfung im digitalen Zeitalter 1. Wertschöpfungskonzepte a. Wertschöpfung b. Wertschöpfungskonfigurationen i. Wertkette ii. Wertshop iii. Wertnetzwerk c. Value-in-Context 2. Wertschöpfung von digitalen......

Words: 4940 - Pages: 20

Free Essay

Business En Ethiek

...BUSINESS EN ETHIEK Hoofdstuk 1: bedrijfsethiek in het spanningsveld tussen persoonlijke en institutionele verantwoordelijkheid.............................. 4 Inleiding: algemene beschouwingen over bedrijfsethiek..................................................... 4 1. 1 Bedrijfsethiek vanuit het standpunt van de ethische ondernemer.............................. 4 1.1.1 Bedrijfsethiek als ‘science des moeurs’: wetenschappelijke studie van het feitelijk moreel gedrag ................................................................................................... 5 1.1.2 Bedrijfsethiek als normatieve ethiek ............................................................... 5 1.2 De ethische onderneming ....................................................................................... 9 1.2.1 Het statuut van de onderneming.................................................................... 10 1.2.1.1 Een sociologische kijk: van organisatie naar instituut................................ 10 De dierbare organisatie......................................................................................... 10 Institutionalisering als routine............................................................................... 10 Internationalisering als interne waardecreatie ....................................................... 11 1.2.1.2 Een economische kijk op de onderneming................................................. 11 Het ondernemingsbegrip verruimd......

Words: 12394 - Pages: 50

Free Essay

Marktonderzoek

...http://eduweb.hhs.nl/~10044957/verslagen/Strategie%20Rapport%20Compleet.pdf Strategie 2.2 Douwe Egberts Ramon Vermaak Koen van Haasteren Martijn van Beek SBRM 2G&H Januari 2012 Mevrouw E.C.M. WillemsVoorwoord Na negen weken hard werken aan het vak strategie, leveren wij hierbij ons bijbehorende rapport op. Nadat we op stoom zijn gekomen, verliep het project soepel en hebben we naar onze mening een zeer goed resultaat op weten te leveren. Mevrouw Willems heeft een grote bijdrage aan dit project kunnen leveren door in zes weken alle ins en outs op het gebied van strategie aan ons te hebben geleerd. Ook Douwe Egberts zelf heeft sterke invloed gehad op dit project, doordat hun website zeer overzichtelijk en up to date is, waardoor we heel veel informatie tot onze beschikking hadden. Wij gaan ervan uit dat Douwe Egberts een dermate professionele organisatie is, dat ze grotendeels de informatie uit dit rapport al tot hun beschikking hebben. Mocht het rapport toch een bijdrage kunnen leveren aan dit bedrijf, zouden wij dat als groep natuurlijk een zeer mooi resultaat vinden. Wij hopen dat dit rapport door iedereen met plezier gelezen zal worden en het voor deze en genen nog eens van pas kan komen. Tot slot wensen wij eenieder succes bij het kiezen/verbeteren van de strategie en hopen wij dat dit rapport u daarbij op weg mag helpen. Ramon Vermaak Koen van Haasteren Martijn van Beek Januari 2012Samenvatting Opdracht: De opdracht voor het vak......

Words: 20617 - Pages: 83

Premium Essay

Brand Loyalty

...www.ccsenet.org/ijms International Journal of Marketing Studies Vol. 3, No. 2; May 2011 The Influence of Brand Loyalty on Cosmetics Buying Behavior of UAE Female Consumers Dr. Hamza Salim Khraim Marketing Department, Faculty of Business Middle East University, Amman, Jordan E-mail: hkhraim@meu.edu.jo Received: January 24, 2011 Abstract The worldwide annual expenditures for cosmetics is estimated at U.S. $18 billion, and many players in the field are competing aggressively to capture more and more markets. The purpose of this article is to investigate the influence of brand loyalty on cosmetics buying behavior of female consumers in the Emirate of Abu Dhabi in the UAE. The seven factors of brand loyalty are brand name, product quality, price, design, promotion, service quality and store environment. Questionnaires were distributed and self-administered to 382 respondents. Descriptive analysis, one-way ANOVA and Pearson Correlation were used in this study. The findings of this study indicated that brand name has shown strong correlation with brand loyalty. The research results showed that there is positive and significant relationship between factors of brand loyalty (brand name, product quality, price, design, promotion, service quality and store environment) with cosmetics brand loyalty. Keywords: Female buying behavior, Brand loyalty, Cosmetics, UAE 1. Introduction The history of cosmetics spans at least 6,000 years of human history, and almost every society on......

Words: 6729 - Pages: 27

Premium Essay

Boykin U1A1 Market Environment

...Ta’Kita Boykin REI Marketing Environment Worksheet List the current characteristics of each environmental factor as they relate to REI. U.S. Economy How does the current U.S. economy affect REI retail operations? 1. If the economy was in a depression, people would begin saving money and limiting their spending habits, which in turns results in a decrease in online/in-store purchases for REI because the value of their goods/products would have to increase. There will less buying for some goods and supplies which decrease the company’s sales and revenue. 2. Employees within the companies would lose jobs (turnovers) or employees making less money. Global Economy How does the current global economy affect REI retail operations? 1. If some products or goods were bought or traded from another country and the currency values were increase, REI would have to purchase these items at a higher price also and the scope of REI’s prices would decrease because customers would realize that the prices for what they want are too expensive and not want to buy them. 2. Fair Labor. REI has joined with other associations such as Outdoor Industry Association (OIA) and Fair Factories Clearinghouse (FFC) to crack down and ban fair labor violations. Legal and Regulatory Environment What types of legal and regulatory forces affect REI in the U.S.? 1. Consumer privacy. By REI customer’s using their social security numbers, credit cards, checks, and debit cards to make......

Words: 475 - Pages: 2

Premium Essay

Competitive Advantage

...KUTCHEN March 24, 2013 MARKETING ANALYSIS REPORT BY: BRIDGETT BLUNT EXECUTIVE SUMMARY Lortex Lutchen is the first company in the United States to ever create a comfortable toilet seat with state-of-the-art features, called Flush Max 1250. This product was created for consumers seeking a piece of mind in their private time. “Our mission is to provide the best in customized toilets, while integrating the latest in technology, to deliver quality and satisfaction to all our consumers. We are committed to the performance and consumer experience of Flush Max 1240 MARKETING MIX Setting a team of members to do a specific job as follows: • One would be responsible for external and internal environments. She/or he would keep up with the new technologies that comes out and keep track of the competition. • One would be responsible for marketing objectives and target marketing. He/ or she would focuses on what needs to be done for future purposes. • One would be responsible for product and pricing strategy. He/ or she would be in charge of setting prices and budgeting for the product. One would be responsible for marketing communication strategy. He/ or she would be in charge of the advertising, ads, sales, and promotion planning of the product. One would be responsible for distribution strategy and implementation and control. She/ or he is in charge of the action plan for marketing objectives. Being a......

Words: 1536 - Pages: 7

Premium Essay

Blu-Ray Business Plan

...Executive Summary Introduction Blu-Ray Computer Design will provide computer and technical consulting to local small businesses as well as home PC users. In doing so the company will focus on marketing, responsiveness, quality, and creating and retaining customer relations. The Company Blu-Ray will initially be a sole proprietorship with minimum outside financing. Blu-Ray will be a home office start-up, utilizing one studio room in the owner's home and serving customers in the local Clearwater, Florida area. Blu-Ray Computer Design will be initially owned by Nigel Murrien. Depending on growth, the company will possibly add additional employees and expand operations. The Market Market research indicates an available market niche able to be occupied by additional businesses of this nature. The very nature of the computing industry, with its extraordinary rate of technological development, creates a constant need for businesses skilled in updating and advising customers on computer-related issues. Home PC users will provide the majority of our business revenue. These jobs will typically consist of minor upgrades services and advising. Business Week expects the computing industry to grow at a rate of 12% and the processor speeds to continue to expand for years to come, providing a rich resource for sales. Blue-Ray Computer Design has decided to focus mainly on the home PC market for many reasons. These home customers typically request jobs that are easier, faster, and......

Words: 559 - Pages: 3

Premium Essay

Marketing Mix

...Marketing Mix “The four P approach has led to a manipulative attitude to people” (Gummesson, 2002:285). “What marketing deserves is new approaches, new paradigms, which are more market oriented” (Gronroos, 2002:140). “We propose that the mix has now reached its vanishing point, and we argue that marketing requires a new paradigm” (O’Malley & Patterson, 2002:50). What is common among the above three quotations is the fact that they are all against the Marketing mix. They also share the common belief that it’s time for a radical change, one where the 4Ps are rejected for a new paradigm. But the importance of the 4Ps is being undermined. Despite its limitations, they still form the base which is being used by modern organizations. This paper attempts to show the importance of the marketing mix for modern marketers and that it cannot be relegated from modern marketing strategy. The paper is divided into six parts. Beginning with the introduction it then moves on to the development of the marketing mix theory. The third part contains the literature review of the mix. The fourth asserts that marketing mix in conjunction with RM and CRM can result in a successful marketing strategy and the fifth uses Lexus as an example to prove this assertion. It ends with the conclusion. What Is Marketing Mix? The Oxford Dictionary of Business and Management’s definition of the Marketing Mix is of “the factors controlled by a company that can influence consumers’ buying of its products”......

Words: 4449 - Pages: 18

Premium Essay

Erp Solutions

...1) Research SAP – discuss in YOUR words: what is SAP, what are some of its functionality, do research to determine its strengths and weaknesses. This should be 2 paragraphs – at least 20 sentences! In June 1972 5 IBM programmers created a company called Systems Analysis and Program Development after having worked on a program called SAPE for IBM. The programmers were originally pulled off the SAPE project but wanted to continue their work. Selling stock from their time at IBM the original founders of SAP were able to continue work on the SAPE program and eventually create many solutions for business. SAP is now one of the world’s largest software development companies focusing in Enterprise Resource Planning (ERP) software. SAP has locations in over 130 countries and is the world’s leading ERP developer. SAP focuses on 6 primary industries: discrete, process, consumer, service, financial, and public services. SAP also offers integrated solutions for large enterprise companies as well as small and medium size businesses. Currently the SAP ERP Business Suite offers 5 ERP solutions for businesses intended to cover the scope of all solutions a business may need to be successful.  Supplier Relationship Management (SRM) – this software allows companies to make orders from suppliers handling things such as inventory, scheduling, and cost analysis.  Product Lifecycle Management (PLM) – This software allows manufacturers to maintain accurate product information that......

Words: 924 - Pages: 4

Premium Essay

Business Marketing

...Project Report Launching the BMW Z3 Roadster Introduction BMW Z3 is the 1st BMW car which is being manufactured in North America, a market which has contributed only 16% to BMW s revenues. At the same time, the American customer has found itself very difficult to relate itself to a foreign brand. Here lies the challenge for BMW and the marketing efforts behind the Z3 campaign are aimed at changing this perception of the American customer and ingrain BMS s brand image in the hearts of Americans. Phase1 which was not a run of the mill marketing campaign created a huge buzz and was deemed a huge success. The campaign revolved around the placement of the BMW Z3 in the James Bond Movie, GOLDENEYE as Bonds new car. Several other non-traditional elements such as being part of the Neiman Marcus Christmas Catalog, product appearance on the Jay Leno show, and launch at Central Park ensured an out-of-the-box prelaunch. The challenge now is to leverage the buzz and design Phase II marketing strategies which will convert the interest generated into revenues for BMW. Strategic Significance of the Launch The launch is especially significant for BMW because the success of the entire U.S. operations of BMW crucially hinged on it. Moreover, BMW hopes to position the BMW brand firmly in American culture and settle into the hearts and minds of the American public through the launch. It was also meant to promote the vehicle as a cultural icon in America. Further, the launch demonstrates......

Words: 1684 - Pages: 7