Free Essay

Simple

In: Historical Events

Submitted By CKRYAN04
Words 1048
Pages 5
KALIGIRANG KASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
Kaligirang kasaysayan ng Noli Me Tangere Introduksyon Ang Noli Me Tangere ay isang nobelang isinulat ni Jose Rizal, at inilathala noong 1887, sa Europa. Hango sa Latin ang pamagat nito at "huwag mo akong salingin" ang ibig sabihin nito. Kinuha ito ni Rizal sa ebanghelyo ni Juan: 20: 13-17 sa Bibliya na tumutukoy kung paano pinagsusuot ng mga patalastas ang mga may ketong upang lubayan sila ng mga nakakasalubong nila. Mas madalas itong tinatawag na Noli; at ang salin sa Ingles nito ay Social Cancer. kasaysayan ng noli me tangere Unang nobela ni Rizal ang El Filibusterismo. Inilathala ito noong 26 taong gulang siya. Makasaysayan ang aklat na ito at naging instrumento upang makabuo ang mga Pilipino ng pambansang pagkakakilanlan. Sa di-tuwirang paraan, nakaimpluwensiya ang aklat ni Rizal sa rebolusyon subalit si Rizal mismo ay isang nananalig sa isang mapayapang pagkilos at isang tuwirang representasyon sa pamahalaang Kastila. Sinulat sa wikang Kastila ang Noli, ang wika ng mga edukado noong panahong yaon. Sinimulan ni Rizal ang nobela sa Madrid, Espanya. Kalahati nito ay natapos bago siya umalis ng Paris, at natapos ito sa Berlin, Alemanya. Inilaan ni Vicente Blasco Ibáñez, isang bantog na manunulat, ang kaniyang serbisyo bilang tagapayo at tagabasa. Bumuo ng kontrobersya ang nobelang ito kung kaya't pagkatapos lamang ng ilang araw na pagbalik ni Rizal sa Pilipinas, tinanggap ni Gobernador-Heneral Terrero sa Malacañang at inabisuhang puno ng subersibong ideya ang Noli. Pagkatapos ng usapan,napayapa ang liberal ng Gobernador Heneral ngunit nabanggit niya na wala siyang magagawa sa kapangyarihan ng simbahan na gumawa ng kilos laban sa nobela ni Rizal. Mahihinuha ang persekusyon sa kaniya sa liham ni Rizal sa Litoměřice: "Gumawa ng maraming ingay ang libro ko; kahit saan, tinatanong ako ukol rito. Gusto nila akong gawing excommunicado dahil doon . . . pinagbibintangan akong espiya ng mga Aleman, ahente ni Bismarck, sinasabi nila na Protestante ako, isang Mason, isang salamangkero, isang abang kaluluwa. May mga bulong na gusto ko raw gumawa ng plano, na mayroon akong dayuhang pasaporte at gumagala ako sa kalye pagkagat ng dilim ... " Kasaysayan Sinimulang sulatin ni Dr. Jose P. Rizal ang mga unang bahagi ng "Noli Me Tangere" noong 1884 sa Madrid noong siya ay nag-aaral pa ng medisina. Nang makatapos ng pag-aaral, nagtungo siya sa Paris at doon ipinagpatuloy ang pagsusulat nito. At sa Berlin natapos ni Rizal ang huling bahagi ng nobela.1885 Ang pagsusulat ng "Noli Me Tangere" ay bunga ng pagbasa ni Rizal sa "Uncle Tom's Cabin" ni Harriet Beacher Stowe, na pumapaksa sa kasaysayan ng mga aliping Negro sa kamay ng mga panginoong putting Amerikano. Inilarawan dito ang iba't ibang kalupitan at pagmamalabis ng mga Puti sa Itim. Inihambing niya ito sa kapalarang sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Sa simula, binalak ni Rizal na ang bawat bahagi ng nobela ay ipasulat sa ilan niyang kababayan na nakababatid sa uri ng lipunan sa Pilipinas at yaon ay pagsasama-samahin niyang upang maging nobela. Ngunit hindi ito nagkaroon ng katuparan, kaya sa harap ng kabiguang ito, sinarili niya ang pagsulat nang walang katulong. Ipinaliwanag ni Rizal sa kanyang liham sa matalik niyang kaibigang si Dr. Ferdinand Blumentritt ang mga dahilan kung bakit niya isinulat ang "Noli." Ang lahat ng mga ito ay maliwanag na inilarawan sa mga kabanata ng nobela. Ang pamagat ng "Noli Me Tangere" ay salitang Latin na ang ibig sabihin sa Tagalog ay "Huwag Mo Akong Salingin" na hango sa Ebanghelyo ni San Juan Bautista. Itinulad niya ito sa isang bulok sa lipunan na nagpapahirap sa buhay ng isang tao. BUOD NG KASAYSAYAN ng NOLI ME TANGERE Enero 2, 1884 Mayroong isang pagdiriwang ng mga mag-aaral na Pilipino ng Central University of Madrid sa Espanya. Nakasama ni Rizal sina Jaena, Valentin Ventura at ang magkakapatid na Paternos. Inimungkahi ni Rizal sa kanyang mga kasamang Pilipino saMadrid na sumulat sila ng isang novelang hango sa masamangkalagayan ng mga Pilipino sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ngKastila at ang lahat ay sumang-ayon. Inimungkahi ni Rizal napangkat sila upang mailahad ang lahat ng pananaw. Ang mungkahi ni Rizal na sumulat “bilang pangkat” ang novela ay hindi natupad sapagkat ang iba, sa halip na umpisahan angnovela ay nalihis ang perspektibo at ukol sa babae na ang naisisulat. Nalulon ang lahat maliban kay Rizal sa sugal at pambabae kaya napabayaan ang napagkasunduan. 1885 Inumpisahan ni Rizal ang pagsulat sa novela sa Madrid atnatapos ang unang kalahati. Pagkatapos ng kanyang pag-aara sa CUM, ipinagpatuloy ni Rizal ang pagsusulat sa novela sa Paris, Fransya kung saan nataposniya ang kalahati ng ikawalang kalahati ng novela. April-June 1886 Sa loob ng mga buwan na ito, tinapos ni Rizal ang novela sa Wilhelmsfeld, Alemanya ngunit wala pang pamagat. Disyemebre, 1886 Hindi napadalhan si Rizal ng perang panggastos mula sa Pilipinas kaya siya’y nagutom at nagkasakit. Sa kanyang pagkagutom, siya ay dumadalo sa mga pagdiriwang nang hindinaman inaanyaya (gate crasher). Halos nawalan na siya ng pag-asa na mailimbag ang novela kaya napag-isipang sunugin ito.Salamat na lamang at dumating si Dr. Maximo Viola, isang datingkamag-aaral na siyang tumulong kay Rizal sa pagpapalathala ngnovela at nagbigay ng pera upang matugunan ang mgapangangailangan. Pebrero 21, 1887 Inayos ni Rizal ang orihinal na manuskrito ng novela upang mahanda sa paglathala. Napili niya ang bahay-palimbagan na Berliner-Buchdruckrei-Action-Gesselschaft. Nagpalathala siyaang 2, 000 sipi sa halaga lamang ng P300.00. Marso 5, 1887 Habang iniimprenta ang novela ni Rizal, saka lang siya nakapagdesisyon ng pamagat para dito. Sa kanyang sulat kay Felix R. Hidalgo, binanggit ni Rizal na hinugot niya ang pamagat na “Noli Me Tangere” sa Ebanghelyo ni Lucas. Ngunit nagkamali si Rizal sa pagbanggit ng pinagkunan dahil nakuha niya ito sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 20, versikulo 13-17. Ang bahaging ito bibliya ay nagsalaysay sa araw ng “Easter Sunday,” ang ikatlong araw ng kamatayan ni Kristo kung saan nabuhay siya muli at nagkita sila ni Maria Magdalena: “Huwag mo akongsalingan, dahil hindi ko nakasasama ang aking Ama sa langit.” Marso 21, 1887 Inilabas na ang novelang Noli Me Tangere ni Rizal sa publiko sawikang Kastila. Mayo 5, 1887 Sinulatin ni Dr. Antonio Ma. Regidor si Rizal. Pinuri ni Regidor ang novela at inihambing pa sa Uncle Tom’s Cabin at Don Quixote ng Espanya.

Similar Documents

Premium Essay

Simple Living

...Argue whether or not "Simple living" would be beneficial or, even, possible in modern society In this contemporary society, simple living is an uncommon practice. However, making one’s life simple requires consistency, determination, and demanding practice. Everyone perceives the meaning of simple living differently since it is a deliberate way of living. For example, some people are willing to forgo everyday amenities such as cell phones, televisions, and the internet whereas some others are not, but instead are ready to give up things like expensive cars, jewelries, large homes, and so on. Although, downsizing one’s life requires people to do without certain things, it’s satisfying and rewarding since it helps to reduce expenses and consumption, alleviate stress and hassles in life, and improve the quality of life. Simplifying one’s life makes one refrain from frivolous spending and excessive consumption, which will consequently increase savings so that expenses can be met on time. One would be well-budgeted to meet unforeseen circumstances. Moreover, most people do not know the difference between needs and wants. For instance, a Mercedes Benz, which is a luxury good could be considered a basic necessity in this modern society. Everyone needs the basic necessities, that is, food, water, clothes, and shelter to subsist. However, reducing unnecessary possession and consumption on these necessities would be of a great deal of help. For example, instead of eating outside...

Words: 643 - Pages: 3

Free Essay

Simple Machines

...Simple Machines Experiment 9 – Simple Pulleys Introduction Simple pulleys are a form of simple machines that makes heavy loads easier to lift. They have a grooved wheel that is used for a rope or belt to ride, and allows a force that is acting on one direction, to be changed to another more useful direction. Types of simple pulley: • Fixed Pulley – A pulley that is stationary relative to the earth • Movable Pulley – A pulley that is allowed to move freely, being cradled by a rope or belt. • Compound Pulley – Is a combination of both of the previously mentioned types. Aims and Objectives • To test if tension in a pulley cord changes due to a change in direction of the cord. • To determine if the Mechanical Advantage (M.A) of a compound pulley system. Apparatus • 2 Adjustable hooks • 4 Knurled nuts • 2 Pulleys • 1 Single pulley block • 2 Weight hooks • 1 Set of weights • 1 10N Spring balance • 1 Cord – Approximately 600mm long Test 1 Results W(N) P(N) M.A = W/P 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 Test 2 Results W(N) P(N) M.A = W/P 1 1.1 0.91 2 1.9 0.91 3 3.2 0.94 4 4.1 0.98 5 4.7 1.1 Test 3 Results W(N) P(N) M.A = W/P 1 0.5 2 2 1.1 1.82 3 1.8 1.67 4 2 2 5 2.2 2.27 Test 4 Results W(N) P(N) M.A = W/P 1 0.6 1 2 1.2 1 3 1.7 1 4 2.3 1 5 2.9 1 Observations In test 1 the readings are the same for both the load (W) and the effort (P) due to the fact that fixed pulley was used for the experiment and so only the direction of the force of...

Words: 692 - Pages: 3

Free Essay

Simple Living Essay

...Simple living The term ‘Simple Living’ is introduced in the text ‘Simple Living, Recession-Style’ by Elizabeth Scott. The idea is to “pare down and get rid of all the extra “stuff” that we think we need, but don’t.” By getting rid of what does not really serve us, one can enjoy the important things in life, such as relationships and family. By not getting distracted by unimportant things, one can focus on becoming a better person and getting “a better understanding of “who we really are.”” Elizabeth Scott is very positive to the idea of simple living. She was introduced to it in ‘Simple Abundance’ by Sarah Ban Breathnach. She says this way of living could result in less stress, stronger relationships, and a more meaningful life. It is not all, that choose this way of living themselves, a lot of people are opting it out of necessity. They need to save money, due to the fact of financial problems. She makes it clear that the experience of living with less, may feel hard when not voluntarily chosen, but family togetherness will still be the end result. Judith Levine is also very positive towards the idea of simple living. She has written the book ‘Not Buying It: My Year Without Shopping’, in which she describes how she and her partner did not buy anything unnecessary for a year. In the interview she explains how thinking about ones choices also is a part of simple living, for instance instead of buying biodiesel one can buy biofuel made from plan cellulose. Judith Levine......

Words: 836 - Pages: 4

Free Essay

Simple Harmonic Oscillation

...Lab {10} Simple Harmonic Oscillation Abstract For the final laboratory in Physics I, student explored the motions of a mass on a spring. More specifically students looked at oscillations (periods) with various masses. Students set a spring into vertical oscillations with suspended masses and measured the period of oscillation. Using this method, students found a spring constant of 30.30N/m. Results should have verified that the period of oscillation depended on the effective mass of the spring and the period of oscillation. Students recorded basic information such as the position of the mass before the spring is charged, the path of the mass, the peak of the oscillation, as well as the force the mass and the spring exert on each other. Data studio and a force sensor, and a position sensor was used to get accurate measurements of these values. Goal The purpose of this laboratory is to characterize the oscillation of a simple spring-mass system. Theory If a spring is stretched or compressed a small distance from its equilibrium position, the spring will exert a force on the body given by Hooke's Law, where is known as the spring force. The constant, , known as the spring constant, and is the displacement from the equilibrium position. The spring constant is a clue of the spring's strength. A large value for indicates that the spring is strong or stiff. A low value for means the spring is......

Words: 1446 - Pages: 6

Free Essay

Magazine

...Comparing Two Magazines  For my compare and contrast essay, I have decided to compare two magazines in the financial business. The name of the first magazine is” The economist” and the second magazine is “Forbes”  The theme of the first magazine is to highlight, how and what type of businesses to start and make money without putting in much of the hard work. The very first page of the magazine shows an absolute image of the man and women dressed up with lots of money and a road of success. The magazine rapidity claims” Sure ways to make money”. It seems like editor is personally involved in guaranteeing the success of the business with highlighting text displaying “Make $40 Million with eco-friendly herbs and sprouts” or “Make 15 million in the first year with Dollar Varity stores”  As I am turning and reading pages more and more, I realize that this magazine is not meant to show issues, techniques, pros and cons of starting up a business but it is more like infomercials showing the top returns one can reap from his investments. The magazine forces me to realize that I am missing an essential experience in my life by not starting up the business. The magazine displays beautiful color and picture schemes. The magazine also highlights few of the success stories of the entrepreneurs. Overall this magazine makes business as a seamless transition of normal day today activity to a profit generating machine, but to some extent it also highlights few......

Words: 517 - Pages: 3

Free Essay

Simple

...is important for one to has passion to start a business that relevant to the business. This passion will enable one to have something to yearn for, to strive for which can eventually become the very good idea that change everything. However, having a passion should be met with the right opportunity. To see a right opportunity and take advantage of it is much more challenging. It is the matter of doing the right thing at the same time and at the right place. 2. Spread idea and make it into opportunity. Idea alone cannot do anything. It must be tested, out fielded and thereby can be determined the feasibility. After this phase, the idea is spread to more than 1 person. This idea will have importance and ideas of multiple people. From one simple idea, the idea has become larger, more varied and more innovative than ever. Because of that, it has become a serious thought to be concerned with. However, whether it is possible remain a question. As such, it must be refined so that it can be realistic and thereby applicable. 3. Opportunity or notAfter careful evaluation, there will be a lot of loophole in your plan. How will you deal with it? What can go wrong? Should you go forward with the plan? No matter what, the fact that you evaluate the plan carefully has given you good insight into the market and your situation. There is no perfect business as there will always be flaws. However, even if the plan should be postpone, there are rooms for improvement for plan for the future......

Words: 349 - Pages: 2

Premium Essay

Simple

...Attempting to define how Flaubert wanted the reader to view religion in his short story “A Simple Heart” is frustratingly beautiful. The title figure, Felicite has been variously interpreted by many regarding her representation of religion. Her unsophistication is not to be viewed as a hindrance as it allows her to share a saintly relationship with the Holy Spirit. The Holy Sprit had been reduced to taxidermy as it is portrayed as Felicite’s pet parrot Loulou. Felicite’s quasi-satirical world of spirituality had been diminished to something so non-permanent it made the story difficult to evaluate seriously with regards to religion. However, upon reevaluating the role Loulou played in Felicite’s life and her hardships “A Simple Heart” becomes a compelling tale about a triumphant spiritual journey. This story could easily be dismissed as an artless tale about a woman who experienced adversity and amounted to nothing. But, with some true thought and open-mindedness it is evident that Felicite is truly worthy of sainthood through her dedication to her religion, loved-ones and hard work. Flaubert did not make religion extremely obvious all the time in this story. Felicite was an extremely selfless, illiterate maid who devoted most of her life to other people. There were no extraordinary measures or miracles that are standard in declaring saints but Felicite’s unwavering faith is enough. Everyone she is close to including her beloved parrot Loulou that she stuffs after its......

Words: 1535 - Pages: 7

Free Essay

Simple

...pangit kaba? ang pangit mo eh ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Minsan, sarili mo lang talaga ang meron ka. Hindi ka makakaasa sa iba.Top of Form Bottom of Form You can fall off a building, you can fall out a tree, but baby, the best way to fall is in love with me. Hahaha!  The best way to make my dreams come true is to wake up beside you Bastos ka rin no? Di ka man lang nagpapaalam tuloy-tuloy kang pumasok sa puso ko.   Pag ako gumawa ng planeta, gusto ko ikaw ang axis ko. Para sayo lang iikot ang mundo ko. Aanhin pa ang alak kung sa akin pa lang, tinatamaan na sila. ME: alam mo ba yung t@nga? Friend: oo..bakit? ME: mas t@nga ka pa dun! Hindi ka naman Kastila… hindi ka Amerikano… hindi ka rin Hapon… Ang alam ko lang… ikaw ang sumakop sa puso ko!" sana holdaper ka na lang… para “ibibigay ko sayo lahat, wag mo lang akong sasaktan.. ihi ka ba?? kasi tuwing lumalabas ka kinikilig ako! Pag naaalala ko ung nging kami... parang ROLLER COASTER... NASUSUKA AKO. Lakwatchera ka!! kasi kahit sa panaginip ko nakakarating ka!! Isa lang naman pangarap ko eh… Ang maging pangarap mo ko.  Di naman ako tubig.. bat ang dameng na uuhaw saakin? Di mo pa nga ako binabato, tinatamaan na 'ko sa yo. anong sabi ng UTOT sa TAE? pare, una na ako ha? :) Kung pagsasamahin ba ang ikaw at ako...... magiging tayo? Alam mo, Minsan GUSTO KITA. Pero, Madalas MAHAL KITA! :)  ayaw ko na sa sarili ko... pwede......

Words: 4066 - Pages: 17

Premium Essay

Simple

...On-Line Medicaid Billing-Nursing Home Access the Texas Medicaid website, www.tmhp.com to bill Nursing Home claims. Select Providers link (top of screen) and then select Access TexMedConnect (right side of screen). 1. Medicaid a. If pt is utilizing hospice services and has Medicaid, we have to bill and pay for their room and board b. You will receive an email with new admitted patient information from each location c. The nursing home bills a patients private insurances for services d. only bills Medicare for hospice skilled services and Medicaid for Room and Board e. Drew and Troy took over Nursing home billing in July f. A folder for each location is called Medicaid, each office has its own folder, each office folder has a spreadsheet for each Nursing home i. There is also a spreadsheet for Medicaid Primary g. Medicaid hospice pays for different levels of rooms at different rates i. Tile or RUG rates: ranges from $100 to $250 a day depending on the level of care h. There are 25 levels of facilities (25 being the low end facility) i. deals with level 5-12 facilities i. Ex: tile level CA2 = $114 (refer to cross legend) j. Texas Medicaid Website is: www.tmhp.com – Below are features of the site i. MESAVE lets you check patient eligibility ii. Look for NURSING FACILIITY ROOM AND BOARD iii.......

Words: 1627 - Pages: 7

Premium Essay

Simple

...citizens, and granted all these citizens the "equal protection of the laws." (History Channel) Even after the ratification was submitted African Americans still felt as if they were not treated equally. “In the decades after its adoption, the equal protection clause was cited by a number of African American activists who argued that racial segregation denied them the equal protection of law.” (History Channel) Even after the ratification many states still denied these citizens the right to vote which later was brought upon in the 15th amendment. () After the ratification was over with Congress then moved on to the next amendment even though the 14th amendment is still in dispute by many until this day. After Abraham Lincoln was assinated in 1865 Andrew Johnson was appointed as president of the United States. “Andrew Johnson was the President of the United States during the ratification of the 14th Amendment; he assumed the roles of the Presidency as a result of the assassination of Abraham Lincoln.” () Andrew Johnson was not in favor of what the 14th amendement represented in giving African Americans their equal rights. “Johnson was in favor of leaving the future of black people in the hands of white Southerners.” () Andrew Johnson didn’t have a problem with voicing his opinion and how he felt about the Reconstruction Act, especially in a letter to his friend William Cullen Bryant. “The president grew much excited and expressed the most bitter hatred of the measure in all...

Words: 1197 - Pages: 5

Free Essay

Simple

...Batman: Arkham Asylum README file 11/08/2009 Version 1.0 Table of contents: Part 1: Things You Should Know 1.1 DirectX 1.2 Memory and Performance 1.3 Known Issues Part 2: Technical Issues 2.1 Installation & Set-up 2.2 DVD-ROM Problems 2.3 Crashes and Lock-Ups 2.4 Firewall and Required Ports 2.5 Technical Support Part 1: Things You Should Know Please read through the DirectX section of this document. This section has information that is vital to successfully running Batman: Arkham Asylum on your system. 1.1 DirectX This game is optimised for Microsoft's DirectX 9.0c. In order for you to play the game, you must have DirectX 9.0c compliant drivers for your video card and sound card. Please note that although DirectX 9.0c is installed with the game, your video and sound card drivers will not be upgraded to DirectX 9.0c drivers. You will need to obtain the latest DirectX 9.0c drivers from the manufacturer or PC supplier. These drivers cannot be supplied by Eidos. 1.2 Memory and Performance While the game will run fine in 1GB of RAM (2GB on Windows Vista), your playing experience will be smoother if you have more memory. Regardless of how much memory you have, you can maximize your available memory and increase the overall performance of the game engine by doing the following: q Closing any open windows q Shutting down all other programs (including those that run in the menu-bar) q Defragmenting your hard......

Words: 1925 - Pages: 8

Free Essay

Simple

...Who am I? Today was long and tedious. 3 actors were late and I had to call them to remind them about rehearsal. Then I spoke with the sound head and found out the monitors were not working backstage. I worked with the running crew and sound crew to fix the monitors, then I informed the director they had been fixed. Stage Manager Yesterday we blocked scenes 6-10. The actors are following direction well; however the show is running long. I need to find a way to pick up the tempo. One of the notes I made today was “faster line pick-ups.” The choreography is a bit sloppy. I may need to arrange some time in the schedule for a choreography review for the ensemble. Director I am currently discussing the overall concept of the play with the director. The director asked for my input on a couple scenes and I suggested more character talks with the cast. Tomorrow, while the director meets with the technical crew to discuss making the overall concept darker in tone and mood, I will work through scenes and character background with the actors. Actor 4. Today I will finish teaching the act 1 finale. I have been told the opening number is sloppy, so if there is time I will have the dance captain polish that number at the end of rehearsal. 5. This season has a good line-up. The family show is well known and should bring in a good crowd. Hopefully we will make enough profit to produce a spectacle musical next...

Words: 265 - Pages: 2

Free Essay

Simple Distillation

...Simple Distillation: A Test on the Amount of Ethanol Present in Vodka By: Morales, Michah A. Ogsimer, Juk Rances F. Pacia, Carissa Jenelle Y. Panganiban, Aean Genesis R. Rabang, Maika I. 2B-Medical Technology, Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas ABSTRACT Distillation is a technique in separating two liquid components. There are two types of distillation used in this experiment known as the simple and fractional distillation. The objective of this experiment was to be able to determine the amount of Ethanol in the given Alcoholic beverage known as Vodka by using the Simple Distillation Method. The group added 15 mL of Vodka in the distilling flask and heated it in a circular motion using an alcohol lamp and collected them in 10 test tubes labelled with a 0.5 mL mark. The first 0.5mL was obtained at 84°C and the last at 100°C. They then tested its flammability using the first 0.5 mL, which tested flammable, and the last 0.5 mL collected, testing inflammable. The computations from the data gathered, shows us 13.3% EtOH, a proof of 26.7% EtOH and 30% loss. INTRODUCTION In this experiment, each group was to use the types of distillation in order to separate the components of an alcoholic beverage known as Vodka. What is Distillation? And what are the two types of distillation used in this experiment? Distillation is a process of converting liquid to vapour, condensing it, and collecting the distillate in another container. It is used to separate components in......

Words: 1038 - Pages: 5

Premium Essay

Tales of Simple

...America and dehumanization The text “Tales of Simple: Coffee break” is written by Langston Hughes in 1965. The text was written a couple of years after that the conflict between black and white Americans peaked. Simple and “I” are two black men, who in their coffee break, is talking about how Simple’s boss comes with racial statements. Simple is tired of the fact that black people always is seen as a unit, and not as individuals. Simple’s boss claims that Simple represents the Negros, as Martin Luther King, and other famous Afro-Americans do. Simple then interrupts him, where he says that one man represents himself. In addition, they also come by the fact that the white only integrates them self with the black to a certain point, where they expect that the blacks should integrate with the white people at its fullest. Simple means that there should be a reintegration, whereas the white also should adjust after the black people’s culture and way of living. How should the integration take place? In many years, even after the conflict between the black and the white, all the Negros were seen as one kind of people with the same interests and political preferences. This has been one of the main problems related to the segregation in the USA. “And being white and curious, my boss keeps asking me just what does THE Negro want. Yesterday he tackled me during the coffee break, talking about THE Negro. He always says ‘THE Negro’ as if there were not 50-11 different kinds of Negroes in...

Words: 935 - Pages: 4

Premium Essay

Simple Living

...Studenter eksamen – del prøve 2 - Task A 1. The first text is written by Elizabeth Scott. She is introducing us to her opinion about the theme “Simple living”, which is a very positive view. She is telling us about how we should and should not live. Her statement is that we need to “pare down and get rid of all the extra “stuff” that we think we need, but do not”. By getting all the “stuff” we can live without out of our way, we can focus and remember to enjoy the real important things in life, which could be all kinds of things, including relationships: family, friends, boyfriends/girlfriends and so on. When we are not thinking about the shallow “stuff” we will have some extra time in our schedule, which will result in less people suffering from stress and more people having/building stronger relationships. And with that extra time, there would also be time to consider how to be a better person and maybe if you are lucky find “your true self” or “who you really are”. Only few people have the option to execute the “simple living”, but many do it because they want to save money and does not have any other choice. Text two is a written interview which is led by Rachel Fudge. The person who is interviewed is the journalist Judith Levine. The interview is based on Judith Levine’s own book called “Not buying it: My year without shopping”. The book is about how she and her partner made it through a whole year without them buying anything that was not necessary. They......

Words: 853 - Pages: 4