Free Essay

Comunication Skills

In:

Submitted By ornela
Words 2116
Pages 9
REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS DREJTORIA E ZHVILLIMIT TË KURRIKULËS

MIRATOHET MINISTRI

Luan MEMUSHI

PROGRAMI I LËNDËS SË AFTËSIMIT TEKNOLOGJIK KLASA III
CIKLI FILLOR I SHKOLLËS 9-VJEÇARE

TIRANË, 2005

HYRJE Programi i edukimit teknologjik për klasën III të ciklit fillor është konceptuar në tërësi për të siguruar koherencën dhe tërësinë e lëndës në përmbajtje dhe në trajtimin e saj metodik. Hartimi i këtij programi është bërë në përputhje me ndryshimet cilësore të kurrikulës shkollore. Linjat e kurrikulit që paraqitet, përfshijnë njohuritë që familjarizojnë nxënësin me disa nga materialet dhe proceset teknologjike të thjeshta që përdoren sot në një shoqëri moderne të teknologjisë së lartë, me struktura të thjeshta ndërtimi, pajisje mekanike, por edhe me ato njohuri e aftësi që lidhen me mjedisin shoqëror, edukimin e shijeve estetike etj. Gjithashtu, kurrikuli kërkon që nxënësit t’i bëhen të njohura sistemet e informimit dhe teknologjia e kompjuterit në mënyrë që të rritet shkalla e tij e ndërgjegjësimit për rolin thelbësor që ato luajnë në shoqërinë tonë. E rëndësishme është se detyrat që do t’u jepen nxënësve, të përfshijnë një numër sa më të gjerë të mundshëm të linjave të teknologjisë. NË FUND TË KLASËS III TË CIKLIT FILLOR LËNDA SYNON: Pajisjen e nxënësve me njohuritë e para për kryerjen e vetëshërbimeve dhe të punëve të ndryshme që realizohen në mjedisin e tyre të afërt. Formimin e nxënësve me aftësitë elementare për punë, shprehitë praktike për përdorimin e veglave dhe instrumenteve të thjeshta të punës në shërbim të edukimit të tyre politeknik. Edukimin e dashurisë për çdo lloj profesioni, nxitjen dhe përforcimin e imagjinatës krijuese të nxënësve. AFTËSITË Gjatë zbatimit të procesit teknologjik (brenda kuadrit të kurrikulit) numërohen një sërë aftësish që duhet të përjetojë nxënësi. Parashikimi i këtyre të fundit në program i ndihmon mësuesit në formulimin e qëllimeve të mësimdhënies e për vlerësimin e arritjeve. Tri janë kategoritë kryesore të listuara më poshtë: aftësitë njohëse, aftësitë praktike dhe aftësitë komunikuese. Aftësitë njohëse: Përcaktimi i problemeve dhe nevojave njerëzore, vëzhgimi, mbledhja e të dhënave, interpretimi i të dhënave të mbledhura, specifikimi i kërkesave që duhet të përmbushë prodhimi, zgjidhje e problemeve që lidhen me skicimin e prodhimit, shqyrtimi dhe vlerësimi i zgjidhjes, krahasimi, dallimi, analiza sipas kritereve, vendimmarrja. Aftësitë praktike: Matja, markimi, prerja, dhënia e formave, bashkimi dhe montimi, ndërtimi dhe përfundimi; organizimi i zinxhirit të veprimtarive në një sekuencë logjike. Aftësitë komunikuese: Formulimi i ideve gjatë fazës së skicimit dhe në fazën e paraqitjes së prodhimit përfundimtar; përgatitja e skicave, diagrameve, modeleve dhe fotografive, si dhe skicat dhe grafikët me anën e kompjuterit. PROGRAMI T’I PAJISË NXËNËSIT ME: Njohuri teorike për bazën materiale, proceset e punës dhe teknikat në realizmin e një punimi. Aftësi për vëzhgimin e elementeve në një punim apo krijim; për përshkrimin dhe interpretimin e karakteristikave të punimit të kryer; për vlerësimin në bazë të

2

njohurive të marra për punën e tyre apo të dikujt tjetër; për të bashkëpunuar, për të punuar në grup, për të dëgjuar dhe për të respektuar mendimin e shokut, duke u aftësuar për të zënë një pozicion dhe për të përdorur një sasi më të madhe informacioni apo baze materiale. Shkathtësi për përdorimin e bazës materiale. Qëndrime për të qenë të pavarur gjatë një punimi; për të respektuar mendimin e tjetrit; për të marrë përgjegjësi për punën që po bëjnë. Vlera për të respektuar traditat dhe zakonet; për të realizuar detyrat d he për të marrë përgjegjësi. PËRMBAJTJA E LËNDËS SIPAS LINJAVE Në këtë program njohuritë zgjerohen duke u përshkallëzuar nga klasa në klasë, duke realizuar kompaktësimin e kësaj lënde jo vetëm në drejtimin praktik, por edhe edukativ. Programi ruan deri diku përmbajtjen e mëparshme, por gjithashtu synon të shmangë mbingarkesën dhe të ulë nivelin e vështirësive në disa linja, si dhe të realizojë një organizim dhe një shpërndarje më të mirë të orëve sipas linjave. Njohuritë teknologjike klasifikohen në katër linja kryesore: 1. Njeriu dhe shoqë ria në teknologji Mjedisi dhe vendbanimi:Artizanati tradicional, llojet e banesave, ushqimi dhe rëndësia e tij, veshja dhe kujdesi estetik Transporti: Mjetet e thjeshta të transportit, kujdesi në rrugë. 2. Teknologjia e materialeve dhe proceseve Materialet: Burimet, tipat, teknikat e përpunimit, vetitë dhe mundësitë për përpunim, zbatimet në jetën e përditshme, letra dhe kartoni; argjila dhe plastelina. Mjetet dhe instrumentet: Mjetet e thjeshta të dorës. Teknikat e përpunimit dhe të prodhimit: Proceset, radha e punës. 3. Strukturat, mekanizmat, forcat dhe energjia Modelime dhe ndërtime. 4. Teknologjia e informacionit dhe komunikimi. Matja: Teknikat e matjes, matja dhe instrumentet e thjeshta. Komunikimi joverbal: Komunikimi ndërmjet ngjyrave dhe formave, teknikat e paraqitjes grafike (vizatimit) dhe përdorimi i simboleve.

.

PROGRAMI SINTETIK 35 javë x 1 orë = 35 orë NJOHURI TË REJA = 12 ORË PUNË PRAKTIKE = 20 ORË DISPOZICION = 3 ORË

3

SHTRIRJA E PROGRAMIT SIPAS LINJAVE
SASIA E ORËVE SIPAS LINJAVE

Linjat
A B C D

ORËT 10 10 6 6 3 35

Njeriu dhe shoqëria në teknologji Teknologjia e materialeve dhe proceseve Strukturat, mekanizmat, forcat dhe energjia Teknologjia e informacionit dhe komunikimi Në dispozicion Gjithsej

Programi është ndërtuar në mënyrë të tillë që për çdo lloj pune nxënësit të marrin njohuritë e para parktike dhe teorike për punimin e objekteve, të mjeteve mësimore dhe të lodrave të thjeshta. Programi paraqet llojete punës të zbërthyera e të gërshetuara duke marrë për bazë kohën më të përshtatshme për realizimin e çdo objekti, llojin e punës që duhet punuar, dhe njohuritë praktike e teorike që ka marrë nxënësi në orët e mëparshme. Mësuesi mund të zgjedhë atë që ai e gjykon më të përshtatshme për nxënësin dhe që realizon të gjitha kërkesat mësimore dhe edukative. VLERËSIMI I NXËNËSVE Mësuesit të njohin aftësitë e grup- moshës përkatëse. Vlerësimi përqendrohet në përpjekjet dhe energjitë që nxënësit kanë derdhur në realizimin e punës së tyre. Në vlerësimin e nxënësit, mësuesi mbështetet në atë sa i ka realizuar nxënësi objektivat e temës përkatëse në krijimin e tij. Ky vlerësim bëhet me fjalë e shprehje sintetizuese, duke u mbështetur në punimet e secilit nxënës dhe konkretizohet me vendosjen e notës. UDHËZIME METODOLOGJIKE PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT Programi është konceptuar në tërësi. Në të jepet sasia orientuese e orëve dhe çështjet kryesore që do të trajtohen. Numri i orëve në çdo kapitull është përgjithësisht orientues. Në raste të veçanta kur mësuesi e gjykon të dobishme, ai mund të ndryshojë në kufij të pranueshëm orët e caktuara për kapitullin në tërësi duke huazuar nga kapituj të tjerë.

4

Për zbatimin cilësor të kërkesave të programit, mësuesi të zoterojë mirë lëndën, të zgjerojë vazhdimisht horizontin e tij shkencor e kulturor, të përsosë vazhdimisht metodat e mësimdhënies, të aktivizojë pa ndërprerje mendimin krijues të nxënësve, të punojë me durim, pasion e këmbëngulje. Në mësim është e domosdoshme: Të respektohen me përpikmëri parimet dhe rregullat didaktike. Në fillim të mësimit, nxënësve t’u tregohet qëllimi konkret i punës. Të zhvillohen tek nxënësit aftësitë logjike për të punuar, duke i nxitur të arsyetojnë gjatë punës. Të edukohen fëmijët me shprehite e një pune të kulturuar, për të ngulitur tek ata ndjenjën e përpikmërisë, të rregullit dhe të higjienës vetjake. T’i kushtohet rëndësi organizimit të punës kolektive me nxënësit (bashkëpunimi). Për t’ua zgjeruar horizontin politeknik, rëndësi të madhe ka krahasimi i mënyrave të punimit të një objekti në klasë dhe në prodhim. Për rritjen e interesit të nxënësve për punë, për zgjerimin dhe thellimin e njohurive dhe të shprehive të fituara, është mirë të organizohen edhe punë jashtë klase. Për zhvillimin normal të lëndës, rëndësi ka njohja e prindërve me punën që bëjnë fëmijët e tyre, si dhe shkolla të ketë një minimum të caktuar pajimesh të nevojshme për kryerjen e të gjitha kërkesave. Kujdes të tregohet edhe për paraqitjen e përshkallëzuar të detyrave praktike. Nxënësit e klasës së tretë ende nuk kanë vëmendje tepër të qëndrueshme. Ata nuk janë të aftë të kryejnë një punë për një kohë të gjatë. Në mësimet e para të punohen objekte që kërkojnë përpjekje minimale që brenda një ore mësimi nxënësit të kryejnë detyrën. Me rritjen e vështirësive në punimin e objekteve shkallë-shkallë punimi i tyre mund të zgjatet edhe në dy orë mësimi. Gjatë zhvillimit të lëndës të respektohen me përpikmëri parimet dhe rregullat didaktike që përdoren në mësimet e të gjitha lëndëve të tjera. Të përdoren metoda dhe forma të ndryshme pune: biseda, shoqëruar me përgatitjen analitike të objekteve konkrete, paraqitja e mjeteve për kryerjen teknike të punës me vegla dhe ushtrime të shumta për të përvetësuar mënyrat e reja të punës. Në fillim të mësimit, nxënësve t’u tregohet qëllimi konkret i punës. Për këtë, mësuesi u tregon nxënësve se çfarë objekti do të punohet, përse do të shërbejë ai, çfarë aftësish e shprehish do të fitojnë ata duke punuar këtë objekt. Nxënësve u tregohet objekti i gatshëm, pastaj i zbërthyer në pjesë dhe mënyrat e punimit. Vetë nxënësit mësohen dalëngadalë të kuptojnë paraqitjen grafike të objektit dhe të lexojnë skica të thjeshta të objektit që punohet. Për të zhvilluar te fëmijët aftësi logjike për të punuar, të nxiten ata të mendojnë dhe të arsyetojnë duke organizuar edhe diskutime në grup për mënyrat e punimit të objektit, çfarë materialesh dhe veglash nevojiten për punën, në ç’sasi, pse duhet vepruar kështu. Vëmendja përqendrohet edhe te shpjegimi për disa gabime që mund të bëjnë gjatë punës. Në rastin e demonstrimit të mbajtjes së trupit gjatë punës, mënyrat e përdorimit të mjeteve dhe të veglave të punës, është mirë të përdoren edhe mjete demonstruese në klasë. Për të siguruar nëse nxënësit i kanë kuptuar mirë veprimet e punës, ngrihet ndonjë nxënës që të tregojë si do t’i kryejë ato. Në këtë rast mësuesi vë në dukje veprimet e mira

5

të nxënësit, qorton gabimet e mundshme në përdorimin e veglave dhe i udhëzon fëmij ët për fillimin e punës. Rëndësi të madhe ka zhvillimi te nxënësit i elementeve të shprehive të konstruktimit, zhvillimi i përfytyrimeve të hapësirës etj. Duhen ushtruar që ata sistematikisht të bëjnë matje të thjeshta, të verifikojnë përpjesëtimet, të st udiojnë vendosjen reciproke të pjesëve të ndryshme të objektit që punohet. Për të edukuar te fëmijët shprehitë e një pune të kulturuar, për të ngulitur tek ata ndjenjën e përpikmërisë, të rregullit e të higjienës vetjake, rëndësi ka përgatitja dhe rregulli në vendin e punës. Për çdo mjet pune dhe materiali, gjatë gjithë kohës së punës, caktohet vendi përkatës, si është vepruar që në klasë të dytë, në tavolinë ose në bankë. Gjatë punës së pavarur mësuesi ndihmon, duke kontrolluar me kujdes veprimtarinë e çdo nxënësi, kërkon që ata të zbatojnë me përpikmëri udhëzimet e tij, të mbajnë trupin drejt gjatë punës, të përdorin drejt mjetet, të mbajnë pastër vendin e punës etj. Rëndësi ka dhe organizimi i punës me grupe. Puna me grupe mund të organizohet, në punimin e objeketeve të zbukurimit për festa, modelime, ndërtime të ndryshme shumëplanëshe, makete etj. Gjatë kësaj pune realizohet ndarja e punës ndërmjet nxënësve dhe ata bashkëpunojnë me njëri- tjetrin, duke kryer punët që u ngarkohen dhe duke mbajtur përgjegjësi për punën e kryer. Një nga shqetësimet e para të mësuesit është organizimi i klasës. Për një orë mësimi të kihen parasysh disa faktorë: hapësira në klasë ku do të zhvillohet veprimtaria; sigurimi i materialeve; madhësia e klasës; numri i fëmijëve që kërkojnë hapësirë pune. Ka rëndësi që çdo fëmijë të ketë hapësirën e nevojshme për punë. Nëse fëmijët marrin pjesë në një krijim të madh, krijohet hapësirë e nevojshme për materialet. Materialet të jenë të dukshme e të gatshme për përdorim nga fëmijët. Për t’i stërvitur nxënësit në kryerjen dhe përvetësimin e disa veprimeve të rëndësishme në punë ose në përdorimin e metodave të punës, mësuesi të vazhdojë të japë herë pas here edhe detyra shtëpie. Detyrat e shtëpisë jepen vetëm atëhere kur mësuesi është i bindur se nxënësi do t’i kryejë me forcat e veta. Për të zgjeruar horizontin politeknik, rëndësi ka krahasimi i mënyrave të punimit të objekteve në klasë dhe në prodhim. Në këtë drejtim, vlerë të madhe kanë ekskursionet. Gjatë ekskursioneve, nxënësit njihen me punën e makinave dhe të mekanizmave të prodhimit; si ato lehtësojnë punën e njeriut; marrin njohuritë e para për mekanizmin e prodhimit, për metodat e punës së mekanizuar, rregullin në punë dhe për profesione të ndryshme etj. Për rritjen e interesit të nxënësve për punë për të zgjeruar dhe për të thelluar njohuritë dhe shprehitë e fituara, është mirë të organizohen edhe punë jashtë klase, si: në zbukurimin e korridoreve të shkollës, të oborrit, të kujdesen për lulishten e shkollës, të fshatit, të zonës ku banojnë, të komunitetit etj. Shënim: Mbi këtë program mund të hartohen fletore pune për nxënësit, të cilat do të përzgjidhen më pas nga DAR. Shënim: Mbi këtë program mund të hartohen fletore pune për nxënësit, të cilat do të përzgjidhen më pas nga DAR.

6

Similar Documents

Premium Essay

Teamwork

...Team work foster interaction, heighten creativity and commitment in people. Therefore, organisations must learn and develop effective communication skills in their teams in terms of verbal and nonverbal communication, listening and leadership to adapt or implement new processes within the organisation. One of the main challenges of team management nowadays is the speed of implementation of new processes; The success rely on the ability of leaders to motivate the members of the team to learn in an environment that is psychological safety and fostered communication and innovation. Leadership must be based not only in knowledge but also on such factors as the ability to work with others, willingness to deal with new situations and a set of communication behaviors that contributes to maintain a good and productive climate in the group. The importance of these skills can be clearly seen in the following situation where the implementation of a new surgical procedure was required in two different hospitals.[i] The Chelsea hospital which had a renowned cardiac surgeon with a lot of experience with the new technology, but despite that apparent advantage, his team learned the new procedure more slowly than the team of the Mountain Medical Center, which team leader had limited experience in the new procedure but succeed learning with his team, and implemented the new technology more quickly. Because the members of the team were highly motivated to learn by adopting the new procedure...

Words: 294 - Pages: 2

Premium Essay

Comic

...Outline Learning English through video diary is the fascinating way to approach English vocabulary Do people nowadays still improving English vocabulary by just reading? For me reading it was just an input. Learning should be interactive. There are a lots of leisure activities surrounding us. People might think that watching an English movie is more effective rather than just reading books. But by just watching is not enough to improve English vocabulary. There is an widely accepted assumption that filming our daily conversations to improve English vocabulary instead of just reading. In the process of filming, we are involves in the conversation. We can improve our listening skills and observes the gesture, tune of voice, action and etc. Body (Why video is being a good tool in learning English) Video as a listening tool “Video as a listening tool can enhance the listening experience for our students. We very rarely hear a disembodied voice in real life but as teachers we constantly ask our students to work with recorded conversations of people they never see.”-- By Mark McKinnon Video is a good tool in performing and adding weight to the situation while we have an argument conversation. We can learn and observes our gesture, action and tune of voice while we were in a conversation. We might tried a lot of methods to improve English vocabulary, for more effectiveness way, we should try out by filming ourselves daily conversations and watch over and over to find out...

Words: 320 - Pages: 2

Premium Essay

Organizational Behavioral

...LEARNING’S ROLE IN EMPLOYEE ENGAGEMENT You often know it when you walk into a place of business. You can tell who is bored, distracted or unhappy. And you can tell who is focused, invested and engaged. Most employers prefer the latter type of employees, of course, because they tend to work harder, be more productive, provide better customer service, and are often just more fun to work with. But determining how to engage employees is a major challenge. The business literature provides few sure-fire, easy-toimplement ways of increasing employee engagement. With this challenge in mind, the American Society for Training & Development (ASTD) commissioned the Institute for Corporate Productivity (i4cp) to conduct a survey and develop a study on employee engagement. “Learning’s Role in Employee Engagement” was sponsored by Dale Carnegie Training. The goal was to gain an overview of engagement in today’s workplace and to find out how organizations can boost engagement levels, with a particular focus on learning’s role in the process. The final report is based on survey responses from 776 HR and learning executives and an extensive review of the workplace literature. The results were intriguing. The research team found that engagement truly is an issue of major significance to most organizations, which is probably related to the fact that the average organization has some serious engagement problems. Only about a third of the average respondent’s workforce is highly engaged, and nearly...

Words: 1169 - Pages: 5

Free Essay

Self

...Writer’s Self-Portrait I have a dream that I can travel around the world, and take picture from every place I have been, and share with my family and friends to encourage them to do what they dream. And I know my mother also likes to travel, but sadly, she always thinks taking good care of family is her only responsibility, she cannot leave home. I always tell her, “ Your kids are grown up. Don’t worry too much about us. Just go anywhere you want to go.” But she just cannot. So now, I am here. I took a lot of pictures and sent them to my mother, then told her about where I live and how it looks like here. I hope I can be a good writer or storyteller, when people read or listen to my story, they can feel they are here with me. Especially my mom, I wish I can use words with pictures to let her sees what I have seen. I was thinking to write a letter for my father before I came here, but I failed it, I cannot written up what I was thinking. My father is a traditional Chinese father, his face is always looks like serious, and he doesn’t talk too much, also sometimes I don’t really talk to him, it is because I can feel that he always thinks I am too childish and I don’t like that feeling. The night makes me so impressive. We were talked for few hours in the night of Taiwan Father’s Day which is on October 8th. We were talking about our past, our present, my future, our religion, my career and future goals. I don’t remember we had talked so long like this time. I talked to him just...

Words: 879 - Pages: 4

Premium Essay

Dunkin Donuts & Domino's

...sessions and corporate wouldn’t know until something happened to an employee or manager. With only providing on-the job training means employees are not aware of corporate’s standards, goals, and workings which they should be aware of. They are trained by store managers; therefore, they are bounded only to store operations and missing the corporation’s goals, which limits their career with the organization. The strengths to decentralized training for management trainees is that their training program provides them with practical as well as theoretical knowledge. They are trained in corporate, therefore, they are aware of how corporate headquarters actually work which will sharpen their skills and knowledge of the company’s goals. They have been trained by experienced store managers which give them skills to handle workload and knowledge about different experiences which they are likely to face in store operations. The selection of experienced store managers to be trainers is an excellent for developing future managers....

Words: 871 - Pages: 4

Premium Essay

Sex Education

...SEX EDUCATION? Imagine this scene. A young girl of fourteen approaches her mother and asks, “mom, how was I made?”. The mother goes blank. She is confused as to what she wants to know first. Would it be how to explain the miraculous process of reproduction and conception? Or would she prefer to know how her child got the nerve to ask such a question? It can not be denied that in today’s time, sex has become a household term. If before it was considered taboo, nowadays, it may be spoken as easily as saying one’s name. In effect, it may now be discussed everywhere by everyone including children. The term is actually not a bad one. In fact, it is a gift from God to any married couple. It is the process by which two people, blessed by God, become instruments of His creation. What makes it a “dirty” thing now is what many young people do to it. Sex has been abused and done by people even at a very young age of 14. This scenario has led to teenage pregnancies, sexually transmitted diseases, single parenthood, premature marriages, broken families, and eventually, poverty. The only solution the goverment sees that can be deemed possible to curb these incidents is by sex education---teaching sex in basic education. Are we Filipinos ready for this? I do not think so. But have got another option? No, we don’t. We have got no choice. This leads us back to teaching sex in school. But how can this be done? There have to be rules or guidelines that must be implemented in order that...

Words: 603 - Pages: 3

Premium Essay

New Employee Training

...position as a computer support specialist have different requirements. Some organizations prefer employees to obtain up-to-date certifications, but some organizations prefer for new employees to have an associates or bachelor’s degree (JobBank USA, 2010). Although the employee may meet the educational requirement to obtain a job as a computer support specialist, the company must make sure that the employee is capable of performing the unique operations of the company. Computer support specialist should be kept up-to-date on the latest technology since technology changes every day. New employees should be evaluated to see if they need additional training. According to Bohlander and Snell (2007), competency assessment focuses on the sets of skills and knowledge employees need to be successful at knowledge-intensive jobs. Competency assessment is a superior way to see if an employee needs additional training to perform the tasks of a job. A company or organization can ask employees to perform certain tasks required for the job, to see if the employee needs additional training. Implementing the correct training program is important to organizations. If the training process is not done correctly, a company can waste a large amount of money by providing poor training to employees. For entry-level positions as a computer support specialist, apprenticeship training can be very effective. Apprenticeship training is common in the information technology field, and other skilled traded. It...

Words: 893 - Pages: 4

Premium Essay

Training

...ver the years, with globalization and expansion of business activities throughout the world, with global financial issues added, it is now becoming important for organizations and companies to expand their horizon in terms of the way they function and the resources they employ/ need to employ to be able to work as a viable and profitable business. Due to these changes, the skills and knowledge held by employees in organizations become outdated, and companies have to rethink how they can train and develop their workers to be able to function in such a dynamic, ever-changing working environment. At the same time, it was important for employers to develop new skills too, to compete in the global market and be competitive (Noe, 2008). So as to cope with these changes and uncertain financial times, training and ongoing learning as part of the employee’s job profile have been given priority, where the time and expenses involved are now being considered to be investments in human capital, allowing companies to realize the full worth of these “assets”. These practices and policies are being taken up by most companies in countries of the western world (Tovey, 2008). There are a number of factors or events which have brought about this shift in thinking where companies and organizations have policies which pertain specifically to the enhancement of employees’ training and encourage ongoing and lifelong learning. The principle behind these policies, one could speculate, is simple and...

Words: 317 - Pages: 2

Free Essay

Social Impact of an It Related Project

...communities ranging between 30% and 70%, Learn to Earn aims to develop the skills of people living in these areas. Working especially with those that are unemployed, the organisation strives to create jobs and business opportunities for the economically and socially disadvantaged. The training offered to individuals recognize the issues that arise due to the socio-economic situation in these poverty-stricken communities and aim to address social issues such as HIV/AID, literacy and numeracy as well as teaching students practical skills. (http://www.learntoearn.org.za/OurPhilosophy.htm) Learn to Earn has training centres in Khayelitsha, Cape Town as well as in Zwelihe, near Hermanus. Since its establishment in 1989 more than 8800 people have been trained with various skills that would allow for potential employment. The core purpose of Learn to Earn is to empower individuals to provide for themselves and their families. By doing so, the training equips them with life skills to make them aware of human dignity and their human right to live a fulfilling and meaningful life based on self-respect. Some of Learn to Earn’s objectives are: * To train and develop all learners’ basic business, literacy and life skills. * To restore self-respect and dignity to people of disadvantaged communities and thus increasing their quality of life. * To train unemployed and disadvantaged people in various skills such as sewing, woodwork, baking and computer...

Words: 941 - Pages: 4

Premium Essay

Career Development

...Training and development With a new sales team put together, there are some things that the new members of the team need to learn. Although they all excel in their different fields of knowledge, we still need to train them on proper sales skills that they need to operate fluently in this company. OBJECTIVES • This training will look to teach and improve their knowledge and performance standards. • With the company switching to a different style of satisfying customers via sales and service, the primary objective of the training will be customer service/ relations. • To educate employees on how to use new technologies that will be used on the job. • Most of the employees inducted into the new sales team previously worked personally rather than with a team so we will look to teach interpersonal skills. This training will help fashion a new team orientation within the employees and help them work interdependently with their team members to achieve organizational goals. PERFORMANCE STANDARDS The performance will be rated per quarterly. These standards will be rated both quantitatively and qualitatively. The ratings will be based on; Sales figures The sales figures are a major part of the organization so it requires a lot of attention. With the primary motive of the organization being to maximize profit, the achievement of quarterly sales goals will be a major determinant of performance standards. If the figures achieved by an employee are below the goals set at the start...

Words: 1559 - Pages: 7

Premium Essay

Organization Jobtraining and Development

...In different business managers guide, and strengthen their employees to get the best performance when come to their ability to do their job. However, training, and development for the employees, it usually associated with each component, and with the knowledge of physically training and development. When companies try, training, it is to develop and improve the skills of employees to perform his or her tasks and improve their understanding of the job (Industrial Relations Policy Statement 2008) Everyday health care technology improves and develops the employees with the ability to provide service for their customers. Training and development also plays a vital role in the health care system. Health care corporation; maintain awareness of an employee to identify their learning process by using the technology and resources to develop and understand the concept of his and her strength. In every aspect of education and training, it depends on how useful the training reflects on the organization success of their business. Some businesses have concerns of how to handle or advocate on the job training with appropriate skills, and provide information about individual technology used in practice with new standard approaches, and nonconventional approaches. Having training for employees in management support the advancements in groups, and...

Words: 889 - Pages: 4

Premium Essay

Team Charter

...I. Goals a. Complete team assignments successfully b. Give everyone a chance to hone leadership skills II. Core Values a. Trust & Integrity b. Everyone on one page – leave no one behind – how do we ensure this? What mechanism? c. Participation – how to make sure everyone participates? Make it a point to solicit participation d. Supportive e. Gives everyone a chance to practice leadership f. Discuss problems and deficiencies. No secret meetings that destroy trust. III. Personal strengths a. Organization & planning b. Subject matter: Math & Finance, Excel & MS Access, Strategy, Marketing. Not as good with PowerPoint. IV. Ground Rules/No-nos a. Late b. Unprepared c. Not discussing problems, disengaging, “don’t care” attitude V. Expectation from MBA program a. Switch job to Management Consulting or Financial Consulting, leveraging my background in risk and finance b. Improve networking skills, listening skills, presentation skills, negotiation skills, thinking quickly on one’s feet, leadership during crises/chaos. Learn to have fun. VI. Expectations of group members a. Diligence b. Feedback – what mechanism? – talk about problems and deficiencies and address them fully and properly…get agreement. c. Patience – I may take longer sometimes to process things…introvert! VII. Modes of communication a. E-mail – preferred. Can everyone access email on their smartphones? How about calendar – did you know that you can also send text reminders on Google...

Words: 261 - Pages: 2

Premium Essay

Internal Information

...Apollo templates for the new course Internal Information template 1. General information Course name: IELTS speaking and writing. This is a highly intensive course covering the two most difficult skills of speaking and writing that most students are not able to study by themselves and good guides are very essential and important. Many students are good at reading and listening skill and achieve over 7.0 IE mark but they have some difficulties with the other skills and have the need to improve just only the skills. That is the reason to decide to set up this course. We have made a survey (25 people) to find out the demand as well as the targeted customers of our course. Because IELTS is very important for most students at present, especially students planning to study abroad (60000 students in 2011), and English become more and more essential for many universities and companies, our course has a large potential. Out of 20 people taking part in our survey belongs to the age 15-22 and they also agree that a speaking and writing course is very helpful for them because they can’t learn by themselves skills as they are more difficult and they need the guide of teachers. All people did the survey help us collect some useful information about fee, the number of students of each class, the essential facility as well as the potential of the course to organize the course well and meet the customer’ demand. 2. Target customers and demands ...

Words: 853 - Pages: 4

Premium Essay

A Literature Review Organizational Change

...(Moran & Brightman 2001). Organizational Change Management (OCM) are concluded as a framework for the change leader reacting against the force of change and manage the resist to change towards a success of the organizational effectiveness (Sirkin, Keenan & Jackson 2005) . Recent literature review shows that Globalizations(Stace & Dunphy 2001), economy (Hempel & Martinsons 2009) , cultural (Gail 2009), knowledge competency(Coghlan & Coughlan 2004), quality(Bissett 2004), Information technology and Managerial Innovation (Waddell at el 2011) are the major context as a force of change. The aim of this essay is to examine the organizational change literature from 2000 to 2012 especially on the change leader’s skills in OCM across the context and the supplementary skills that vague in the literature additionally extend the new ways of approaching the changes. Study in Stace and Dunphy (2001) research tells that growth in globalization (radical and transformational) leading to cultural changes (Incremental) and demands innovation thinking in total quality management with the aids of information technology and knowledge management. According to Stace and Dunphy (2001) too, the style of change Management(collaborative, consultative, directive or coercive) were collaborated with the scale of change (fine-tuning, incremental adjustment and transformational) .Struckman and Yammarino (2003)’s response model second finding on managing transformational structural change (Core) to be...

Words: 1436 - Pages: 6

Premium Essay

Personal Goals Paper

...Consulting Company will be accessible with the skills that I will learn from the University of Phoenix. One day I had an epiphany. I realized what I wanted to do with my life. After four years of wandering, I finally hit the spot. I wanted to become a professional special events consultant. Why, you might ask. Well, I love weddings, the process, the emotions, the beauty and sacredness of it. I believe that I will make a good coordinator because I love to please people and my patience very seldom will run thin. When I realized the career path I wanted to travel, my friend encouraged me to get some training. So I searched the World Wide Web for schools that teach people how to become professional special events consultants. Eventually, I found a wonderful program at Education Direct. After I applied, my mother and I had a very interesting conversation. She led me to see the disadvantages of working for someone and not being your own boss. She pleaded with me to go back to school to learn the skills as well as the tools of owning a business. A mentor of mine gave me some information about the University of Phoenix. So I went online and became very intrigued with its program. When I met with one of the academic counselor, I felt welcomed. I knew that this is the place for me. My goal to develop a Professional Special Event Consulting Company will be accessible with the skills that I will learn from the University of Phoenix. The first skill I would like to learn is marketing....

Words: 881 - Pages: 4