Free Essay

The Fundamental Value Analysis as the Basis of Management Business Intelligence

In: Science

Submitted By themotto
Words 2201
Pages 9
Тренінгове завдання № 7 «Анотація»
Господинюк Євген, Добров Сергій ЕЕП-407
УДК
Світлана Михайлівна Клименко*
Наталія Валентинівна Шевчук*

ФУНДАМЕНТАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ
У даній науковій статті представлено авторське бачення використання фундаментально-вартісного аналізу як основи розвитку управлінської бізнес-аналітики. Логіка змістовного наповнення фундаментальної вартості представлена в контексті дослідження цінності, фундаментальної вартості та ринкової капіталізації. В основу методології фундаментально-вартісного аналізу закладено концепцію економічного прибутку, який формується на основі порівняння прибутковості капіталу та витрат на капітал. Формування витрат на капітал знаходиться в фокусі фінансової аналітики, а обґрунтування відповідних рішень щодо структури капіталу відбувається на основі традиційно визначених критеріїв.
Ключові слова: фундаментально-вартісний аналіз, капітал, вартість, цінність, ліквідність, ризик, доходність.

ФУНДАМЕНТАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ
В данной научной статье представлено авторское видение использования фундаментально-стоимостного анализа как основы управленческой бизнес-аналитики. Логика содержательного наполнения фундаментальной стоимости представлена в контексте исследования ценности, фундаментальной стоимости и рыночной капитализации. В основу методологии фундаментально-стоимостного анализа заложена концепция экономической прибыли, которая формируется на основе сравнения доходности капитала и расходов на капитал. Формирование расходов на капитал находится в фокусе финансовой аналитики, а обоснование соответствующих решений по структуре капитала происходит на основе традиционно определенных критериев.
Ключевые слова: фундаментально-стоимостной анализ, капитал, стоимость, ценность, ликвидность, риск, доходность.

THE FUNDAMENTAL VALUE ANALYSIS AS THE BASIS OF MANAGEMENT BUSINESS INTELLIGENCE
This research paper presents the author's vision of using fundamental value analysis as a basis for management of business intelligence. Logic substantive content of the fundamental value of the research presented in the context of values, the fundamental value and market capitalization. The methodology fundamental cost analysis based on the concept of economic profit, which is based on comparing the return on capital and cost of capital. Formation of the cost of capital is the focus of the financial analysts and the rationale of the relevant decisions on capital structure traditionally takes place on the basis of certain criteria.
Keywords: fundamental value analysis, capital cost, value, liquidity, risk, profitability.

У сучасних умовах господарювання національних підприємств актуалізується потреба у розвитку методології та аналітичного інструментарію економічного аналізу, основний зміст якого полягає у комплексному системному дослідженні прийомів і способів досягнення економічної ефективності та безпеки розвитку суб’єктів господарювання. Прогнозно-аналітичні процедури дозволяють об’єктивно оцінити ступінь впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, багатоаспектно охарактеризувати діяльність підприємств та перспективи їх функціонування, розробити економічно обґрунтовані управлінські рішення, що сприяють підвищенню ефективності розвитку бізнес-структур, галузей та економіки в цілому. Зростання та розвиток національного фондового ринку, а також впровадження в практику менеджменту сучасних управлінських концепцій зумовили як на теоретичному, так прикладному рівнях інтерес до фундаментального аналізу. Узагальнення наукових джерел з проблематики фундаментального аналізу дозволяють говорити про те, що, традиційно, даний термін зводиться до фінансово-економічного аналізу компаній, який здійснюється для інвесторів з метою подальшого обґрунтування інвестиційних стратегій на фондовому ринку. Однак сучасна теорія бізнес-аналізу та потреби реального менеджменту та аналітиків-практиків свідчать про можливість розширення меж застосування фундаментального аналізу, що в свою чергу зумовлює розвиток відповідної теорії у русі сучасних управлінських концепцій. Концептуальні положення фундаментального аналізу розвинені в наукових працях, які умовно можна систематизувати за такими спрямуваннями: в контексті визначення істинної вартості цінних паперів на фондовому ринку (В. Аскінадзі, Б. Грехем, А. Дамодаран, Е. Найман, Ш. Пратт, Р. Мюрей, С. Котл, Е. Хелферт, У. Шарп, Т. Берднікова, М. Єфимова, Г. Козицька, П. Ліхновський, Л. Лутай, В. Миловидова, М. Савлук, Р. Сайфуліна, Дж. Сорос, І. Химич, О. Шеремет та інші); з позицій визначення ефективності діяльності компаній (А. Грязнова, В. Когденко, В. Малишенко, К. Малишенко, М. Федотова). Фундаментальний аналіз, незалежно від контексту його дослідження, передбачає вивчення ретроспективної та прогнозної інформації щодо господарської діяльності підприємства. Однак в залежності від цільової спрямованості такого аналізу буде залежати вибір критеріїв та сукупностей показників, які будуть формувати інформаційну базу та відповідну аналітику для кінцевого користувача. Щодо змісту фундаментального аналізу з метою визначення істинної вартості цінних паперів, то в такому контексті наукові позиції є досить однозначними . Якщо ж говорити про фундаментальний аналіз як аналітичну основу прийняття управлінських рішень, то дана наукова проблематика розглядається фрагментарно та потребує відповідного розвитку, на що саме і буде спрямовано дане наукове дослідження. В сучасній науковій літературі фундаментальний аналіз, як інформаційна основа прийняття управлінських рішень, розглядається як «…різновид економічного аналізу, мета якого – визначення фундаментальної (істинної, внутрішньої) вартості компанії та аналіз факторів, що впливають на неї, а також прогнозування ринкової капіталізації компанії та ціни її акцій» [1, с. 2]. Такий контекст в подальшому ми будемо називати фундаментально-вартісний аналіз, що термінологічно дозволить його відрізняти від класичного розуміння фундаментального аналізу, який використовується в біржовій практиці. В наукових дослідженнях д.е.н. В. Когденко основними аспектами фундаментально-вартісного аналізу є аналіз цінності, фундаментальної вартості та ринкової капіталізації [1]. Ціннісний аспект аналізу вчена розглядає з позицій задоволення інтересів зацікавлених осіб, як носіїв капіталу, а аналіз фундаментальної вартості здійснюється на основі моделі дисконтованих грошових потоків. В такій постановці фундаментальна вартість розглядається виключно з фінансових позицій, що значно звужує її змістовне наповнення та зміщує фокус з причин та передумов її формування у площину оцінювання на основі фінансових моделей. Досліджуючи економічну логіку формування фундаментальної вартості підприємства, нами було аргументовано, що «…дотримуючись позиції розмежування понять «вартості» та «цінності», вважаємо, що максимізація вартості, як цільової моделі підприємства, може бути реалізовано опосередковано лише через ціннісно-орієнтований підхід…» [2, с. 151]. Вимірювання економічних результатів здійснюється не лише з позицій інтересів фінансових стейкхолдерів, а і з урахуванням їх задоволення для нефінансовх носіїв ресурсів/капіталу. Нові вектори управлінської бізне-аналітики зумовлені розвитком економіки знань, в якій «…фірми мають бути ефективними не стільки в розміщенні капіталу, скільки у розпізнаванні нових можливостей бізнесу, реконфігурації компетенцій під нові можливості та створення нових компетенцій» [3]. Це формує сферу стратегічного аналізу, в результаті якого можна оцінити рівень (міру) здатності підприємства формувати потоки цінності/доданої вартості, а відтак, і фундаментальної вартості бізнесу. Поєднання результатів стратегічного та фінансового аналізу є складним процесом, який характеризується високим рівнем інформаційної насиченості, значною кількістю взаємовпливових факторів, невизначеністю сценаріїв майбутнього розвитку. В такій ситуації продуктивним напрямком розв’язання проблем якісної обробки управлінської аналітики є застосування когнітивного аналізу, методологія якого була запропонована Р. Аксельродом [4]. Когнітивний підхід до аналізу був сформований в рамках розвитку соціальної психології. Розробки в галузі соціальної психології дозволили досліджувати проблематику управління та прийняття відповідних рішень, що сприяло імплементації методології когнітивного моделювання в аналіз бізнес-ситуацій. Принципи когнітивного підходу базуються на тому, що складні проблеми та тенденції розвитку системи в процесах моделювання упорядковуються у вигляді орієнтованого графу, який потім може трансформуватися у функціональний. Тобто, сутність когнітивного підходу полягає у тому, що на його основі здійснюється оцінювання ситуації/об’єкту, базуючись на упорядкованому та верифікованому знанні про складну систему. В сучасній науковій літературі виділяють декілька послідовних стадій когнітивного аналізу: виявлення факторів, що характеризують проблемну ситуацію, розвиток системи; виявлення взаємозв’язків (спрямованості взаємодій) між факторами; визначення характеру взаємовпливу між факторами; оцінювання інтенсивності взаємовпливу факторів. Таким чином, в умовах нестабільного та слабоструктурованого зовнішнього середовища когнітивний аналіз виступає як один з найбільш потужних інструментів дослідження, призначення якого полягає в тому, щоб складні проблеми та тенденції розвитку підприємства як системи відобразити у спрощеному вигляді, в моделі, дослідити сценарії розвитку подій та сформувати напрямки їх можливого розв’язання. Поєднуючи можливості фінансового, стратегічного та когнітивного видів аналізу можна говорити про те, що фундаментально-вартісний аналіз є так званим симбіозом визначених видів (рис.1). Використання методології та аналітичного інструментарію визначених видів аналізу дасть можливість оцінити рівень конкурентоспроможності, економічної стійкості, інвестиційної привабливості та інвестиційної активності бізнесу, які в науковій літературі [5 – 7] визначені як такі, що характеризують фундаментальну вартість підприємства. В контексті фундаментально-вартісного аналізу фінансовий та стратегічний аналіз набувають певних особливостей, що пов’язано із специфікою їх використання. Концептуальним базисом фінансового аналізу, що здійснюється в рамках оцінювання фундаментальної вартості підприємства є методологія дослідження вартісної аналітичної моделі підприємства, яка сформована відповідно до принципів корпоративних фінансів, як області сучасної фінансової теорії. Пріоритезація вартісної моделі аналізу зумовлена змінами якості управління, посиленням об’єктивних вимог ринку до інформаційної відкритості, що спричинило попит на публічну інформацію, яка виходить за межі бухгалтерського стандарту «витрати – прибуток». Основним принципом розкриття інформації стає виявлення важелів управління, які впливають на фундаментальну цінність підприємства, тобто на зростання його вартості. Відповідно, вартісна аналітична модель стає більш адекватною ринковим потребам та інтегрує в собі результати логістичної, виробничої, комерційної, маркетингової, інвестиційної, соціальної, інноваційної діяльності підприємства. Основними параметрами будь-якої фінансової аналітичної моделі науковці визначають ліквідність, ризик та доходність. Ліквідність є основою платоспроможності підприємства та характеризує його здатність розраховуватися за зобов’язаннями перед власниками капіталу. Практика використання бухгалтерської аналітичної моделі передбачає оцінювання ліквідності з точки зору можливості вчасного погашення боргів за короткостроковими зобов’язаннями та не враховує тривалих фінансових інтересів інших власників капіталу. У рамках вартісної моделі під ліквідністю розуміють здатність підприємства генерувати позитивні потоки грошових коштів для його власників, що є стратегічною характеристикою якості управлінських рішень. Показник потоку вільних грошових коштів (free cash flow to equity, FCFE) був введений у науковий оборот М. Дженсеном (Michael C. Jensen) (формула 1) та характеризує потоки грошових коштів, які залишаються після відображення інвестованого капіталу, що необхідний для реалізації стратегії та виплат кредиторам.
[pic] (1) де NI (net income) – чистий прибуток;
D (depreciation) – витрати на амортизацію;
ΔNWC (net working capital) – зміни величини чистого оборотного капіталу;
CapЕХ – вкладення капіталу в довгострокові активи;
[pic] (new debt) – нові вкладення. Ризик у бухгалтерській аналітичній моделі розглядається або з точки зору визначення рівня залежності (незалежності) підприємства від зовнішніх інвесторів та кредиторів або з точки зору достатності власних оборотних коштів для формування запасів підприємства. Такий аспект не враховує інтересів власників та носіїв капіталу та не дозволяє оцінити співвідношення ризиків та вигід в процесах господарської діяльності підприємства. У вартісній аналітичній моделі ризик розглядається з точки зору сфер виникнення (ділові та фінансові ризики). Ділові ризики пов’язані з комерційними факторами, які охоплюють відносини підприємства з не фінансовими стейкхолдерами та виступають факторами архітектури управлінських процесів, які д.е.н. І. Івашковська описує терміном «якість управління» [8]. Доходність традиційно в бухгалтерському погляді на капітал визначається на основі показників рентабельності, які розраховані за даними фінансової звітності підприємства. У вартісній моделі аналізу рівень доходності оцінюється з точки зору достатності для бухгалтерських прибутків, для забезпечення доходності власників капіталу, який інвестований у підприємство. Критерій «достатності» в такому контексті варто здійснювати в сфері аналізу та оцінки ризику. Тобто знадобиться зробити аналіз вимог власників капіталу до очікуваного ними рівня доходності, оцінити вартість, в яку обходиться залучення капіталу з різних джерел (середньозважені витрати на капітал – Weighted Average Cost of Capital, WACC) та зробити порівняння з фактичним рівнем доходності, який генерує функціонуючий капітал. Рівень доходності капіталу визначається прибутковістю продажу та продуктивністю функціонування капіталу, які зміщують проблематики дослідження з фінансової площини у когнітивну та стратегічну, що зумовлено кардинальними зрушеннями, що відбулися в класичній ресурсній парадигмі та актуалізували необхідність дослідження інтелектуальних, інформаційних та знанневих активів, які стали визначальними в процесах формування економічних результатів діяльності підприємства та пріоритетна роль яких не підлягає сумніву Сучасна наукова проблематика дослідження продуктивності функціонування активів фокусується на тому, що її рівень залежить від складних комбінацій ресурсів, якість яких визначається ключовими компетенціями. Так, Е. Пенроуз зазначає, що «... фірма може отримувати ренти не тому, що володіє кращими ресурсами, а скоріше внаслідок наявності у неї відмінних здатностей, що дозволяє більш продуктивно використовувати ці ресурси» [9, с.54]. Носієм ключових компетенцій є персонал підприємства, що володіє відповідними знаннями, вміннями, навичками, мотивацією, тобто людський капітал підприємства. Для розвитку ключових компетенцій використовується сукупність людського та інтелектуального капіталу: взаємозв’язок особливих навичок, вмінь персоналу та інноваційних технологій, комунікаційних та інформаційних систем підприємства, корпоративної культури та інших факторів. Найвищим рівнем розвитку ключових компетенцій є динамічні здатності, які у сучасній науковій літературі визначаються як здатність усвідомлювати і реалізовувати нововведення, що є основою для здійснення реконфігурації внутрішніх і зовнішніх компетенцій з метою використання можливостей, які утворюються динамічним зовнішнім середовищем [10, 11]. Такий контекст формує принципово нову логіку діагностування бізнесу, що може бути представлено таким чином: використання ресурсів, що залучаються з ринку ( розвиток компетенцій підприємства ( актуалізація динамічних здатностей ( формування та пропонування цінності ( формування вартості. Визначена логіка актуалізує потребу у використанні стратегічного аналізу, як такого, що дозволяють виявити причини, наслідки та результати господарських процесів, що відбуваються на підприємстві. Сучасна парадигма стратегічного аналізу базується на сукупності системного, комплексного, ситуаційного, функціонального, адміністративного та поведінкового підходів, які не є взаємовиключними та передбачає використання динамічного контексту до вивчення процесів, що протікають у діловому оточенні підприємств. Теоретична модель стратегічного аналізу сформувалася в рамках концепцій позиціонування та ресурсів, та відрізняється посиленням міждисциплінарного підходу до дослідження середовища бізнесу на основі економіки, соціології, психології, політології, маркетингу та організаційної поведінки. Подальший розвиток теорії стратегічного аналізу в контексті фундаментально-вартісного аналізу підприємства ми вбачаємо у розширенні його можливостей на основі дослідження організаційних факторів підприємництва. Це дозволить подолати плюралізм розуміння основної одиниці стратегічного аналізу (організаційні здатності, ресурси та їх комбінації, галузь, ринок, тощо) та подолати проблему фокусування на фіксованому стані досліджуваного об’єкту на вивчення процесів його змін. Вектор стратегічного аналізу має бути спрямованим з майбутнього до нинішнього стану та прийнятті управлінських рішень, що базуються на уявленнях про майбутнє бізнесу. Саме в такому аспекті стратегічний аналіз може розглядатися як елемент фундаментально-вартісного аналізу, що дозволить в повній мірі реалізувати потреби управлінської бізнес-аналітики. Підсумовуючи результати дослідження проблематики розвитку теорії фундаментально-вартісного аналізу в контексті його використання для прийняття управлінських рішень можемо говорити про такі перспективні напрямки його подальшого вивчення: розвиток методології фінансової діагностики на принципах та засадах вартісно-орієнтованої (value based) парадигми аналізу; посилення темпоральної компоненти стратегічного аналізу; адаптація та вдосконалення інструментарію когнітивного аналізу для побудови формальних моделей, які звужують невизначеність та область припустимих управлінських рішень.
* Світлана Михайлівна Клименко – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» kneusvetlana@ukr.net
* Наталія Валентинівна Шевчук – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» natalykneu@ukr.net

Similar Documents

Premium Essay

Business Intelligence

...Business Intelligence and the Supply Chain Prepared by La ‘Qresha Anstead, Naressa Hackeny, and Tracy Scott Prepared for Dr. Ismail CIS 500 Table of Contents Abstract3 2.0 Business Intelligence4 2.1 Business Intelligence Uses5 3.0 Supply Chain5 References12 Abstract Technology is a leading force of lucrative business outcomes in today’s competitive market. Business Intelligence (BI) plays a huge role in a constructive supply chain process of many manufacturers. Companies face many struggles when relying on memory and spreadsheet data alone. Retrieving real time data about a company’s internal and external strengths and weaknesses, user comprehension of the association between different data to form valuable business decisions, developing new opportunities, cost reduction and optimal use of resources, are all components of Business Intelligence (Business Intelligence). There are four benefits of BI, they are quantifiable, indirectly quantifiable, un-predictable and intangible. These benefits are unique in their own ways such as, making sure companies run more efficient, proven evidence and results and improving communication, job satisfaction and knowledge, respectively. The execution of supply chain involves five groups of users. With so many people involved in the process of a finished product, communication is one of the most relevant and imperative steps. BI allows suppliers, manufactures, distributors, retailers and customers within limitation to......

Words: 2277 - Pages: 10

Premium Essay

Business Intelligence

...European Conference on Information Systems BENEFITS AND CHALLENGES OF BUSINESS INTELLIGENCE ADOPTION IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES Journal: Manuscript ID: Submission Type: Keyword: 18th European Conference on Information Systems ECIS2010-0252.R1 Research Paper Business intelligence, Decision support systems (DSS), Information technology adoption, Organizational characteristics Page 1 of 12 18th European Conference on Information Systems BENEFITS AND CHALLENGES OF BUSINESS INTELLIGENCE ADOPTION IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES Scholz, Patrick, HOERBIGER Holding AG / Chemnitz University of Technology, Hannawaldweg 12, 09405 Zschopau, Germany, patrick.scholz@hoerbiger.com / patrick.scholz@wirtschaft.tu-chemnitz.de Schieder, Christian, Chemnitz University of Technology, Thueringer Weg 7, 09126 Chemnitz, Germany, christian.schieder@wirtschaft.tu-chemnitz.de Kurze, Christian, Chemnitz University of Technology, Thueringer Weg 7, 09126 Chemnitz, Germany, christian.kurze@wirtschaft.tu-chemnitz.de Gluchowski, Peter, Chemnitz University of Technology, Thueringer Weg 7, 09126 Chemnitz, Germany, peter.gluchowski@wirtschaft.tu-chemnitz.de Boehringer, Martin, Chemnitz University of Technology, Thueringer Weg 7, 09126 Chemnitz, Germany, martin.boehringer@wirtschaft.tu-chemnitz.de Abstract Leveraging information is a key success factor for companies. Over the last two decades Business Intelligence (BI) has evolved to become a foundational cornerstone of......

Words: 4643 - Pages: 19

Premium Essay

Business Intelligence

...Business Intelligence-The Next Ruler of IT Monalisa Mishra “In GOD we trust for everything else we need data” -W. Edwards Deming In the present era the old saying has become the buzz of corporate circle and going forward this will be the base principle of decision makers across the world. Welcome to the era of objective thinking powered by technology that has given a new dimension to business and management. With the passage of time more and more companies are coming forward to adopt, improvise and leverage on technology and Business Intelligence has proved to be the flag bearer in this upcoming trend. Business Intelligence, in layman terms, is data converted to information and available in ready to use format that can be further analyzed, modified and transformed as per the changing demand. The industries today are mostly into some or other form of nascent technology that speaks of raw form of information. Basically, these systems are into huge data repository that provides real time information or basics analytic tools that can provide historical analysis. But the future has a lot more to offer. Imagine an automotive plant with fluctuating marketing demand , supply chain constraint and increasing production costs. In such a scenario, we can only expect something beyond human intelligence to give smart solution that approximately optimizes every aspect. Now let us think of a system that is integrated with the production system and marketing technical system. This......

Words: 1375 - Pages: 6

Premium Essay

Business Intelligence

...Running Head: BUSINESS INTELLIGENCE A REVIEW OF LITERATURE Business Intelligence: A Review of Literature Richard Clark Liberty University Abstract An explorative and descriptive review of literature on Business Intelligence (BI). It presents various definitions of the term “Business Intelligence” and determines that regardless the definition is a “means” to “end”, which sound business or organizational decision making, specifically in strategic planning and management. It also presents several important differentiation of Business Intelligence from data-centric technologies, and enterprise applications. It describes business intelligence architecture and its components. It identifies capabilities and benefits to be derive from it, barriers to its successful implementation, and critical success factors. It identifies BI software vendors, trends and forecast, and ethical considerations. It concludes with a conceptual framework that shows business intelligence as a process that produces intelligence necessary for strategic planning and management, that in turn results to a strategy that creates competitive advantages. This paper is an explorative and descriptive review of literature on Business Intelligence (BI). An exploratory research as the name suggests explores a problem or a situation with the purpose of defining an ambiguous problem. It is undertaken from the perspective of a student in management and of an IT “dummy”. Consequently, the review strategy......

Words: 7412 - Pages: 30

Premium Essay

Business Intelligence

... Abstract Business intelligence (BI) is a grouping of different resources that affect the way data is utilized within businesses. The technologies available with business intelligence focus on utilizing the data within a company the best possible way. The successfulness of business intelligence relies on the constant evolving of the solutions as well as the scalability of the program. Business intelligence solutions are available in self- service options as well mobile choices and use on the cloud. Business intelligence has and is making a big impact on companies all over the world in many different ways. Business Intelligence is a set or collection of concepts, procedures, styles, and technologies that change basic data into beneficial and valuable information for business related purposes. One main purpose of business intelligence is to take on large amounts of indistinct data in order to piece together and create new opportunities for a variety of business types. (Cooper & Schindler, 2014)The incorporation of business intelligence helps businesses process large amounts of data easily in order for the business to take on new prospects and put into place new and effective strategies for the business to gain market advantage and achieve long-term stability. (Jullens, 2013) The technologies utilized by business intelligence incorporate past, present and future possibilities for business procedures. Business intelligence utilizes presentations and ...

Words: 4093 - Pages: 17

Free Essay

Fundamental Analysis

...■ Fundamental Analysis: Fundamental analysis is a technique that attempts to determine a security’s value by focusing on underlying factors that affect a company's actual business and its future prospects. On a broader scope, you can perform fundamental analysis on industries or the economy as a whole. The term simply refers to the analysis of the economic well-being of a financial entity as opposed to only its price movements Fundamental analysis serves to answer questions, such as: • Is the company’s revenue growing? • Is it actually making a profit? • Is it in a strong-enough position to beat out its competitors in the future? • Is it able to repay its debts? • Is management trying to "cook the books"? The term fundamental analysis is used most often in the context of stocks, but we can perform fundamental analysis on any security, from a bond to a derivative. As long as we look at the economic fundamentals, we are doing fundamental analysis. For the purpose of this tutorial, fundamental analysis always is referred to in the context of stocks. Intrinsic Value of Fundamental Analysis: Intrinsic value is one of the primary assumptions of fundamental analysis is that the price on the stock market does not fully reflect a stock’s “real” value. In financial jargon, this true value is known as the intrinsic value. For example, let’s say that a company’s stock was trading at $20. After doing extensive homework on the company, we determine...

Words: 3957 - Pages: 16

Premium Essay

Business Intelligence

...Strategy 11 4.3.2 Business-Level Strategy 12 4.3.4 Operational Strategy 13 4.3.5 Bi implementation strategies 14 4.3.5 Balance Scorecard (BSC) 15 5. The Macro Environment of Sensible Solution Ltd 17 5.1 Swot Analysis 17 5.2 Pestle Analysis 18 6. CONCLUSION/RECOMMENDATIONS 19 7. REFERENCES 21 LIST OF FIGURES Figure 1:Linking Sensible Solution Ltd strategy and goals with Business Intelligence 5 Figure 2:Linkage in Organisation & Functional Benefits of Business Intelligence 6 Figure 3:What business intelligence means in practice 7 Figure 4:The Road Map of BPM define the steps that the company needs to follow as a guide to ensure that the I.T Strategic has the same goals as business strategy 9 Figure 5:ERP integration of all departments within organisation 10 Figure 6:The Enterprise Data Model is the Foundation for Linking Strategy and Analytic Capabilities - it Links the Data to the Business Strategy 11 Figure 7:Business Strategy and BI capabilities 12 Figure 8:The layout of Corporate Strategy, Business Strategy and Operational strategy Links to BI 13 Figure 9:The BI Pathway Methods 14 Figure 10:Business intelligence development process flow from requirements through implementation. 15 Figure 11: The logic of the balanced scorecard 16 Figure 12: SWOT analysis 17 Figure 13 :PESTLE Analysis of Sensible Solution 18 LIST OF APPENDIX APPENDIX A APPENDIX B 1. EXECUTIVE SUMMARY This report seeks to propose business intelligence (BI)......

Words: 4398 - Pages: 18

Free Essay

Artificial Intelligence in Business Management

...Artificial intelligence (AI) technology through applications are steadily gaining a reputation of unlimited potential in the business sector as it brags real-time data analysis and virtually flawless reporting capabilities. Artificial intelligence respectfully enhances industry to better forecast product demand, inventory and distribution and financial markets. When strategically employed this technology offers business managers the ability to make educated decisions in less time that yield the most impact and greater returns. It removes most of the requirement for human rational and replaces it with cold hard facts leaving minimal room for error. The term Artificial Intelligence was crafted by John McCarthy in the 1950’s at Darmouth College (WebDevFaq). The premise of the technology is to imitate the intelligent processes of the human brain by performing reasoning and logic based computing based on sets of rules. As an AI application is utilized it learns from the input and output of data and has the ability to identify patterns that are also used as a subset of rules to produce tailored responses. Its primary charter is to increase the efficiency of tasks that would usually be performed by a human being and removes the personal judgment and intuition work from the decision making process and replaces it with real-time, exact and informative expertise. PRODUCT DEMAND, INVENTORY AND DISTRIBUTION The days of crunching statistics, evaluating sales history and......

Words: 1115 - Pages: 5

Premium Essay

Business Value Chain Analysis

...网上找到了一篇value chain of hilton的文章 ,只想给你看一下大体框架,内容还是要结合我们的酒店来分析,毕竟和hilton不一样,但是感觉这篇应该有帮助。 还是看看那五部分参考改改吧亲麻烦了。 In order to examine the development of competitive advantage in business analysis we can use the value chain. The value chain contains activities that help to create and to build value in the particular business. Relying on this analysis, managers can clearly clarify which activities would add value into the business and which would not efficient. According to Porter theory, we know that organization has two activities such as “Primary” and “Support” activities. The “primary” activities contain inbound logistics, outbound logistics, marketing & sales, operations and service. The “Support” activities include HRM, technology, infrastructure and procurement. Before we start the consideration of Hilton’s needs, we need to identify which activities need to focus on. Lets start from “Support” activities that Hilton hotel needs to focus on: 1)  Infrastructure As we know that Hilton Hotel is an international hotel with many resorts and accommodations around the world. One of the hotel’s goal is that expectations to get high quality of hotel service must be met for customers. Therefore, Hilton has efficient system to control performances of the company and there are a list of main factors such as cleanliness, quality, service, atmosphere and maintenance that uses to maintain its achievements in all branches. Moreover, hotel rooms and common areas of the hotel must be......

Words: 1672 - Pages: 7

Premium Essay

Comparative Analysis of Business Intelligence Tools

...Business Intelligence: Business intelligence (BI) is a technology-driven process for analyzing data and presenting actionable information to help corporate executives, business managers and other end users make more informed business decisions. Business intelligence tools are a type of application software designed to retrieve, analyze, transform and report data for business intelligence. The tools generally read data that have been previously stored, often, though not necessarily, in a data warehouse or data mart. BI Tools Analyzed: When preparing the analysis of the business intelligence tools, I made a personal preference of analyzing the tools leading in the Gartner chart, and that these tools must have efficient service and customer usage. The 5 business intelligence tools which I have selected are as follows: 1. IBM Cognos Link: http://www-01.ibm.com/software/analytics/cognos/ 2. Oracle BI 12c Link: http://www.oracle.com/us/solutions/business-analytics/business-intelligence/foundation-suite/overview/index.html 3. SAS Enterprise Intelligence Platform Link: http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/intellplatform/index.html#intell92 4. Microsoft SQL Server + MS SharePoint Server Link: https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee210689(v=sql.105).aspx 5. MicroStrategy Link: http://www.microstrategy.com/us Criteria used for Evaluation: I have researched for multiple criteria and then grouped them into 5 main groups......

Words: 1293 - Pages: 6

Premium Essay

Business Intelligence

...SPECIAL ISSUE: BUSINESS INTELLIGENCE RESEARCH BUSINESS INTELLIGENCE AND ANALYTICS: FROM BIG DATA TO BIG IMPACT Hsinchun Chen Eller College of Management, University of Arizona, Tucson, AZ 85721 U.S.A. {hchen@eller.arizona.edu} Roger H. L. Chiang Carl H. Lindner College of Business, University of Cincinnati, Cincinnati, OH 45221-0211 U.S.A. {chianghl@ucmail.uc.edu} Veda C. Storey J. Mack Robinson College of Business, Georgia State University, Atlanta, GA 30302-4015 U.S.A. {vstorey@gsu.edu} Business intelligence and analytics (BI&A) has emerged as an important area of study for both practitioners and researchers, reflecting the magnitude and impact of data-related problems to be solved in contemporary business organizations. This introduction to the MIS Quarterly Special Issue on Business Intelligence Research first provides a framework that identifies the evolution, applications, and emerging research areas of BI&A. BI&A 1.0, BI&A 2.0, and BI&A 3.0 are defined and described in terms of their key characteristics and capabilities. Current research in BI&A is analyzed and challenges and opportunities associated with BI&A research and education are identified. We also report a bibliometric study of critical BI&A publications, researchers, and research topics based on more than a decade of related academic and industry publications. Finally, the six articles that comprise this special issue are introduced and characterized in terms of the proposed BI&A research......

Words: 16335 - Pages: 66

Premium Essay

Fundamental Analysis

...eurojournals.com/finance.htm Fundamental Analysis Strategy and the Prediction of Stock Returns Jaouida Elleuch* Faculty of Economics and management sciences (FSEG), University of Sfax, Tunisia E-mail: Elleuchj@yahoo.fr Abstract This paper examines whether a simple fundamental analysis strategy based on historical accounting information can predict stock returns. The paper’s goal is to show that simple screens based on historical financial signals can shift the distribution of returns earned by an investor by separating eventual winners stocks from losers. Results show that historical accounting signals can be used to improve the entire distribution of future returns earned by an investor. In fact, despite the overall down activity of the market over the sample period chosen, results reveal that fundamental accounting signals can be used to discriminate from an overall sample generating future negative returns of -0,116 a winner portfolio that provide positive future return of 0,019 from a loser one generating a negative return of -0,229. The over-performance of the winner portfolio seems to be attributable to the ability of the fundamental signals to predict future earnings. In fact, results show that fundamental signals have a positive and significant correlation with future earnings performance and that the winner portfolio have a future earning’s realisation (0,100) that outperforms that of the loser portfolio (-0,012). Keywords: Fundamental Analysis, Market......

Words: 7445 - Pages: 30

Premium Essay

Fundamentals of Business Management

...ESWEB BUSINESS & ECONOMICS MODULE FUNDAMENTALS OF BUSINESS MANAGEMENT Prepared by: Prof.Dr.Gazmend Luboteni UNIVERSITY OF PRISHTINA KOSOVO PRISHTINA, 2006 FUNDAMENTALS OF BUSINESS MANAGEMENT I. BUSINESS AND INVESTMENT A business is one or more individuals selling products or services for profit. Products such as athletic apparel (NIKE, Reebok, Converse), computers (Packard –Bell, Hewlett-Packard, Apple) and clothing (Levis, REI, GAP) are part of our lives. Services like information communication (America Online, CompuServe, and Microsoft), dining (McDonald’s, Burger King, Wendy’s), and car rental (Hertz, Budget, Alamo) make our lives easier. A business can be as small as an in-home child care service or as massive as Wal-Mart. Nearly 1 million new businesses are started in the United States each year, no different than Job Direct in the opening article. Most of these are started by people who want freedom from ordinary jobs, a new challenge in life, or the advantage of extra money. Business Profit A common feature of all businesses is the desire for profit. Profit, also called net income or earnings, is the amount a business earns after subtracting all expenses related to its sales. Sales, also called revenues, are the amounts earned from selling products and services. Expenses are the...

Words: 21383 - Pages: 86

Free Essay

Business Management Analysis

...globe. According to the Haier Group official website, Haier now has over 240 subsidiaries companies, over 110 design centers, plants and trading companies and over 50,000 employees throughout the world. Besides doing home appliances business, Haier’s also focused on technology research, manufacturing, trade and financial services. Eventually, the global revenue of Haier for 2005 was RMB 103.4 billion. 1.1 Ownership of The Company According to Financial times, as far as transforming moments in a CEO’s Career, Mr. Zhang Ruimin is the chairman of the Board of Directors and CEO of Haier Group. Mr. Zhang’s current goal is to further enhance Haier’s leadership in Chinese and global markets and strengthen the reputation of Haier’s brand worldwide. In 1984, Zhang Ruimin was appointed as the director of the Qingdao Refrigerator Factory, a small, ailing collectively-owned factory in the Shandong province of China. Under his leadership and unique management philosophy, the company has since grown to become the Haier Group as now to be the China leading’s home appliance brand, and one of the world’s largest home appliances makers with the distribution presence over 100 countries. Mr. Zhang’s management philosophy is a blend of international management principles and Chinese wisdom with innovation and excellence as its cornerstones. It is the driving force behind the motivation and enthusiasm of Haier’s staff over 50,000 employees worldwide. He acts as a role model for modern......

Words: 8738 - Pages: 35

Premium Essay

Business Intelligence

...BI Norwegian School of Management – Thesis Master of Science in Innovation and Entrepreneurship GRA 19002 Convergence, Complementarity or Disruption: Enterprise Search and Business Intelligence By Vedrana Jez Hand-in date: 01.09.2009 Supervisor: Dr. Espen Andersen This thesis is a part of the MSc programme at BI Norwegian School of Management. The school takes no responsibility for the methods used, results found and conclusions drawn. Acknowledgments I would like to thank my supervisor, Dr. Espen Andersen, for his support and guidance throughout the project. I am also grateful to all participants in this research for their contribution and time. Finally, I thank my family for their understanding, encouragement and patience. Thesis 01.09.2009 Content Content ..................................................................................................................... i Abstract .................................................................................................................. iv Introduction ............................................................................................................ 1 Research Methodology ........................................................................................... 2 Research Question .........................................................................................................2 Method Used ..................................................................

Words: 19593 - Pages: 79