Free Essay

The Fundamental Value Analysis as the Basis of Management Business Intelligence

In: Science

Submitted By themotto
Words 2201
Pages 9
Тренінгове завдання № 7 «Анотація»
Господинюк Євген, Добров Сергій ЕЕП-407
УДК
Світлана Михайлівна Клименко*
Наталія Валентинівна Шевчук*

ФУНДАМЕНТАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ
У даній науковій статті представлено авторське бачення використання фундаментально-вартісного аналізу як основи розвитку управлінської бізнес-аналітики. Логіка змістовного наповнення фундаментальної вартості представлена в контексті дослідження цінності, фундаментальної вартості та ринкової капіталізації. В основу методології фундаментально-вартісного аналізу закладено концепцію економічного прибутку, який формується на основі порівняння прибутковості капіталу та витрат на капітал. Формування витрат на капітал знаходиться в фокусі фінансової аналітики, а обґрунтування відповідних рішень щодо структури капіталу відбувається на основі традиційно визначених критеріїв.
Ключові слова: фундаментально-вартісний аналіз, капітал, вартість, цінність, ліквідність, ризик, доходність.

ФУНДАМЕНТАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ
В данной научной статье представлено авторское видение использования фундаментально-стоимостного анализа как основы управленческой бизнес-аналитики. Логика содержательного наполнения фундаментальной стоимости представлена в контексте исследования ценности, фундаментальной стоимости и рыночной капитализации. В основу методологии фундаментально-стоимостного анализа заложена концепция экономической прибыли, которая формируется на основе сравнения доходности капитала и расходов на капитал. Формирование расходов на капитал находится в фокусе финансовой аналитики, а обоснование соответствующих решений по структуре капитала происходит на основе традиционно определенных критериев.
Ключевые слова: фундаментально-стоимостной анализ, капитал, стоимость, ценность, ликвидность, риск, доходность.

THE FUNDAMENTAL VALUE ANALYSIS AS THE BASIS OF MANAGEMENT BUSINESS INTELLIGENCE
This research paper presents the author's vision of using fundamental value analysis as a basis for management of business intelligence. Logic substantive content of the fundamental value of the research presented in the context of values, the fundamental value and market capitalization. The methodology fundamental cost analysis based on the concept of economic profit, which is based on comparing the return on capital and cost of capital. Formation of the cost of capital is the focus of the financial analysts and the rationale of the relevant decisions on capital structure traditionally takes place on the basis of certain criteria.
Keywords: fundamental value analysis, capital cost, value, liquidity, risk, profitability.

У сучасних умовах господарювання національних підприємств актуалізується потреба у розвитку методології та аналітичного інструментарію економічного аналізу, основний зміст якого полягає у комплексному системному дослідженні прийомів і способів досягнення економічної ефективності та безпеки розвитку суб’єктів господарювання. Прогнозно-аналітичні процедури дозволяють об’єктивно оцінити ступінь впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, багатоаспектно охарактеризувати діяльність підприємств та перспективи їх функціонування, розробити економічно обґрунтовані управлінські рішення, що сприяють підвищенню ефективності розвитку бізнес-структур, галузей та економіки в цілому. Зростання та розвиток національного фондового ринку, а також впровадження в практику менеджменту сучасних управлінських концепцій зумовили як на теоретичному, так прикладному рівнях інтерес до фундаментального аналізу. Узагальнення наукових джерел з проблематики фундаментального аналізу дозволяють говорити про те, що, традиційно, даний термін зводиться до фінансово-економічного аналізу компаній, який здійснюється для інвесторів з метою подальшого обґрунтування інвестиційних стратегій на фондовому ринку. Однак сучасна теорія бізнес-аналізу та потреби реального менеджменту та аналітиків-практиків свідчать про можливість розширення меж застосування фундаментального аналізу, що в свою чергу зумовлює розвиток відповідної теорії у русі сучасних управлінських концепцій. Концептуальні положення фундаментального аналізу розвинені в наукових працях, які умовно можна систематизувати за такими спрямуваннями: в контексті визначення істинної вартості цінних паперів на фондовому ринку (В. Аскінадзі, Б. Грехем, А. Дамодаран, Е. Найман, Ш. Пратт, Р. Мюрей, С. Котл, Е. Хелферт, У. Шарп, Т. Берднікова, М. Єфимова, Г. Козицька, П. Ліхновський, Л. Лутай, В. Миловидова, М. Савлук, Р. Сайфуліна, Дж. Сорос, І. Химич, О. Шеремет та інші); з позицій визначення ефективності діяльності компаній (А. Грязнова, В. Когденко, В. Малишенко, К. Малишенко, М. Федотова). Фундаментальний аналіз, незалежно від контексту його дослідження, передбачає вивчення ретроспективної та прогнозної інформації щодо господарської діяльності підприємства. Однак в залежності від цільової спрямованості такого аналізу буде залежати вибір критеріїв та сукупностей показників, які будуть формувати інформаційну базу та відповідну аналітику для кінцевого користувача. Щодо змісту фундаментального аналізу з метою визначення істинної вартості цінних паперів, то в такому контексті наукові позиції є досить однозначними . Якщо ж говорити про фундаментальний аналіз як аналітичну основу прийняття управлінських рішень, то дана наукова проблематика розглядається фрагментарно та потребує відповідного розвитку, на що саме і буде спрямовано дане наукове дослідження. В сучасній науковій літературі фундаментальний аналіз, як інформаційна основа прийняття управлінських рішень, розглядається як «…різновид економічного аналізу, мета якого – визначення фундаментальної (істинної, внутрішньої) вартості компанії та аналіз факторів, що впливають на неї, а також прогнозування ринкової капіталізації компанії та ціни її акцій» [1, с. 2]. Такий контекст в подальшому ми будемо називати фундаментально-вартісний аналіз, що термінологічно дозволить його відрізняти від класичного розуміння фундаментального аналізу, який використовується в біржовій практиці. В наукових дослідженнях д.е.н. В. Когденко основними аспектами фундаментально-вартісного аналізу є аналіз цінності, фундаментальної вартості та ринкової капіталізації [1]. Ціннісний аспект аналізу вчена розглядає з позицій задоволення інтересів зацікавлених осіб, як носіїв капіталу, а аналіз фундаментальної вартості здійснюється на основі моделі дисконтованих грошових потоків. В такій постановці фундаментальна вартість розглядається виключно з фінансових позицій, що значно звужує її змістовне наповнення та зміщує фокус з причин та передумов її формування у площину оцінювання на основі фінансових моделей. Досліджуючи економічну логіку формування фундаментальної вартості підприємства, нами було аргументовано, що «…дотримуючись позиції розмежування понять «вартості» та «цінності», вважаємо, що максимізація вартості, як цільової моделі підприємства, може бути реалізовано опосередковано лише через ціннісно-орієнтований підхід…» [2, с. 151]. Вимірювання економічних результатів здійснюється не лише з позицій інтересів фінансових стейкхолдерів, а і з урахуванням їх задоволення для нефінансовх носіїв ресурсів/капіталу. Нові вектори управлінської бізне-аналітики зумовлені розвитком економіки знань, в якій «…фірми мають бути ефективними не стільки в розміщенні капіталу, скільки у розпізнаванні нових можливостей бізнесу, реконфігурації компетенцій під нові можливості та створення нових компетенцій» [3]. Це формує сферу стратегічного аналізу, в результаті якого можна оцінити рівень (міру) здатності підприємства формувати потоки цінності/доданої вартості, а відтак, і фундаментальної вартості бізнесу. Поєднання результатів стратегічного та фінансового аналізу є складним процесом, який характеризується високим рівнем інформаційної насиченості, значною кількістю взаємовпливових факторів, невизначеністю сценаріїв майбутнього розвитку. В такій ситуації продуктивним напрямком розв’язання проблем якісної обробки управлінської аналітики є застосування когнітивного аналізу, методологія якого була запропонована Р. Аксельродом [4]. Когнітивний підхід до аналізу був сформований в рамках розвитку соціальної психології. Розробки в галузі соціальної психології дозволили досліджувати проблематику управління та прийняття відповідних рішень, що сприяло імплементації методології когнітивного моделювання в аналіз бізнес-ситуацій. Принципи когнітивного підходу базуються на тому, що складні проблеми та тенденції розвитку системи в процесах моделювання упорядковуються у вигляді орієнтованого графу, який потім може трансформуватися у функціональний. Тобто, сутність когнітивного підходу полягає у тому, що на його основі здійснюється оцінювання ситуації/об’єкту, базуючись на упорядкованому та верифікованому знанні про складну систему. В сучасній науковій літературі виділяють декілька послідовних стадій когнітивного аналізу: виявлення факторів, що характеризують проблемну ситуацію, розвиток системи; виявлення взаємозв’язків (спрямованості взаємодій) між факторами; визначення характеру взаємовпливу між факторами; оцінювання інтенсивності взаємовпливу факторів. Таким чином, в умовах нестабільного та слабоструктурованого зовнішнього середовища когнітивний аналіз виступає як один з найбільш потужних інструментів дослідження, призначення якого полягає в тому, щоб складні проблеми та тенденції розвитку підприємства як системи відобразити у спрощеному вигляді, в моделі, дослідити сценарії розвитку подій та сформувати напрямки їх можливого розв’язання. Поєднуючи можливості фінансового, стратегічного та когнітивного видів аналізу можна говорити про те, що фундаментально-вартісний аналіз є так званим симбіозом визначених видів (рис.1). Використання методології та аналітичного інструментарію визначених видів аналізу дасть можливість оцінити рівень конкурентоспроможності, економічної стійкості, інвестиційної привабливості та інвестиційної активності бізнесу, які в науковій літературі [5 – 7] визначені як такі, що характеризують фундаментальну вартість підприємства. В контексті фундаментально-вартісного аналізу фінансовий та стратегічний аналіз набувають певних особливостей, що пов’язано із специфікою їх використання. Концептуальним базисом фінансового аналізу, що здійснюється в рамках оцінювання фундаментальної вартості підприємства є методологія дослідження вартісної аналітичної моделі підприємства, яка сформована відповідно до принципів корпоративних фінансів, як області сучасної фінансової теорії. Пріоритезація вартісної моделі аналізу зумовлена змінами якості управління, посиленням об’єктивних вимог ринку до інформаційної відкритості, що спричинило попит на публічну інформацію, яка виходить за межі бухгалтерського стандарту «витрати – прибуток». Основним принципом розкриття інформації стає виявлення важелів управління, які впливають на фундаментальну цінність підприємства, тобто на зростання його вартості. Відповідно, вартісна аналітична модель стає більш адекватною ринковим потребам та інтегрує в собі результати логістичної, виробничої, комерційної, маркетингової, інвестиційної, соціальної, інноваційної діяльності підприємства. Основними параметрами будь-якої фінансової аналітичної моделі науковці визначають ліквідність, ризик та доходність. Ліквідність є основою платоспроможності підприємства та характеризує його здатність розраховуватися за зобов’язаннями перед власниками капіталу. Практика використання бухгалтерської аналітичної моделі передбачає оцінювання ліквідності з точки зору можливості вчасного погашення боргів за короткостроковими зобов’язаннями та не враховує тривалих фінансових інтересів інших власників капіталу. У рамках вартісної моделі під ліквідністю розуміють здатність підприємства генерувати позитивні потоки грошових коштів для його власників, що є стратегічною характеристикою якості управлінських рішень. Показник потоку вільних грошових коштів (free cash flow to equity, FCFE) був введений у науковий оборот М. Дженсеном (Michael C. Jensen) (формула 1) та характеризує потоки грошових коштів, які залишаються після відображення інвестованого капіталу, що необхідний для реалізації стратегії та виплат кредиторам.
[pic] (1) де NI (net income) – чистий прибуток;
D (depreciation) – витрати на амортизацію;
ΔNWC (net working capital) – зміни величини чистого оборотного капіталу;
CapЕХ – вкладення капіталу в довгострокові активи;
[pic] (new debt) – нові вкладення. Ризик у бухгалтерській аналітичній моделі розглядається або з точки зору визначення рівня залежності (незалежності) підприємства від зовнішніх інвесторів та кредиторів або з точки зору достатності власних оборотних коштів для формування запасів підприємства. Такий аспект не враховує інтересів власників та носіїв капіталу та не дозволяє оцінити співвідношення ризиків та вигід в процесах господарської діяльності підприємства. У вартісній аналітичній моделі ризик розглядається з точки зору сфер виникнення (ділові та фінансові ризики). Ділові ризики пов’язані з комерційними факторами, які охоплюють відносини підприємства з не фінансовими стейкхолдерами та виступають факторами архітектури управлінських процесів, які д.е.н. І. Івашковська описує терміном «якість управління» [8]. Доходність традиційно в бухгалтерському погляді на капітал визначається на основі показників рентабельності, які розраховані за даними фінансової звітності підприємства. У вартісній моделі аналізу рівень доходності оцінюється з точки зору достатності для бухгалтерських прибутків, для забезпечення доходності власників капіталу, який інвестований у підприємство. Критерій «достатності» в такому контексті варто здійснювати в сфері аналізу та оцінки ризику. Тобто знадобиться зробити аналіз вимог власників капіталу до очікуваного ними рівня доходності, оцінити вартість, в яку обходиться залучення капіталу з різних джерел (середньозважені витрати на капітал – Weighted Average Cost of Capital, WACC) та зробити порівняння з фактичним рівнем доходності, який генерує функціонуючий капітал. Рівень доходності капіталу визначається прибутковістю продажу та продуктивністю функціонування капіталу, які зміщують проблематики дослідження з фінансової площини у когнітивну та стратегічну, що зумовлено кардинальними зрушеннями, що відбулися в класичній ресурсній парадигмі та актуалізували необхідність дослідження інтелектуальних, інформаційних та знанневих активів, які стали визначальними в процесах формування економічних результатів діяльності підприємства та пріоритетна роль яких не підлягає сумніву Сучасна наукова проблематика дослідження продуктивності функціонування активів фокусується на тому, що її рівень залежить від складних комбінацій ресурсів, якість яких визначається ключовими компетенціями. Так, Е. Пенроуз зазначає, що «... фірма може отримувати ренти не тому, що володіє кращими ресурсами, а скоріше внаслідок наявності у неї відмінних здатностей, що дозволяє більш продуктивно використовувати ці ресурси» [9, с.54]. Носієм ключових компетенцій є персонал підприємства, що володіє відповідними знаннями, вміннями, навичками, мотивацією, тобто людський капітал підприємства. Для розвитку ключових компетенцій використовується сукупність людського та інтелектуального капіталу: взаємозв’язок особливих навичок, вмінь персоналу та інноваційних технологій, комунікаційних та інформаційних систем підприємства, корпоративної культури та інших факторів. Найвищим рівнем розвитку ключових компетенцій є динамічні здатності, які у сучасній науковій літературі визначаються як здатність усвідомлювати і реалізовувати нововведення, що є основою для здійснення реконфігурації внутрішніх і зовнішніх компетенцій з метою використання можливостей, які утворюються динамічним зовнішнім середовищем [10, 11]. Такий контекст формує принципово нову логіку діагностування бізнесу, що може бути представлено таким чином: використання ресурсів, що залучаються з ринку ( розвиток компетенцій підприємства ( актуалізація динамічних здатностей ( формування та пропонування цінності ( формування вартості. Визначена логіка актуалізує потребу у використанні стратегічного аналізу, як такого, що дозволяють виявити причини, наслідки та результати господарських процесів, що відбуваються на підприємстві. Сучасна парадигма стратегічного аналізу базується на сукупності системного, комплексного, ситуаційного, функціонального, адміністративного та поведінкового підходів, які не є взаємовиключними та передбачає використання динамічного контексту до вивчення процесів, що протікають у діловому оточенні підприємств. Теоретична модель стратегічного аналізу сформувалася в рамках концепцій позиціонування та ресурсів, та відрізняється посиленням міждисциплінарного підходу до дослідження середовища бізнесу на основі економіки, соціології, психології, політології, маркетингу та організаційної поведінки. Подальший розвиток теорії стратегічного аналізу в контексті фундаментально-вартісного аналізу підприємства ми вбачаємо у розширенні його можливостей на основі дослідження організаційних факторів підприємництва. Це дозволить подолати плюралізм розуміння основної одиниці стратегічного аналізу (організаційні здатності, ресурси та їх комбінації, галузь, ринок, тощо) та подолати проблему фокусування на фіксованому стані досліджуваного об’єкту на вивчення процесів його змін. Вектор стратегічного аналізу має бути спрямованим з майбутнього до нинішнього стану та прийнятті управлінських рішень, що базуються на уявленнях про майбутнє бізнесу. Саме в такому аспекті стратегічний аналіз може розглядатися як елемент фундаментально-вартісного аналізу, що дозволить в повній мірі реалізувати потреби управлінської бізнес-аналітики. Підсумовуючи результати дослідження проблематики розвитку теорії фундаментально-вартісного аналізу в контексті його використання для прийняття управлінських рішень можемо говорити про такі перспективні напрямки його подальшого вивчення: розвиток методології фінансової діагностики на принципах та засадах вартісно-орієнтованої (value based) парадигми аналізу; посилення темпоральної компоненти стратегічного аналізу; адаптація та вдосконалення інструментарію когнітивного аналізу для побудови формальних моделей, які звужують невизначеність та область припустимих управлінських рішень.
* Світлана Михайлівна Клименко – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» kneusvetlana@ukr.net
* Наталія Валентинівна Шевчук – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» natalykneu@ukr.net

Similar Documents

Premium Essay

Improving Marketing

...Marketing Intelligence & Planning Emerald Article: Improving Marketing Intelligence at Du Pont UK B.A. Tibbert Article information: To cite this document: B.A. Tibbert, 1987"Improving Marketing Intelligence at Du Pont UK", Marketing Intelligence & Planning, Vol. 5 Iss: 4 pp. 23 - 30 Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/eb045756 Downloaded on: 16-10-2012 To copy this document: permissions@emeraldinsight.com Users who downloaded this Article also downloaded: * Andrea Carpignano, Chiara Nironi, Francesco Ganci, (2011),"Technological risk: a criterion for the optimisation of future EU energy supply scenarios", International Journal of Energy Sector Management, Vol. 5 Iss: 1 pp. 81 - 100 http://dx.doi.org/10.1108/17506221111120910 Lord Ezra, 1992"Energy, Politics and the Environment", Managerial Auditing Journal, Vol. 7 Iss: 2 http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000001777 Colin Turner, Paul D. Gardiner, (2007),"De-internationalisation and global strategy: the case of British Telecommunications (BT)", Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 22 Iss: 7 pp. 489 - 497 http://dx.doi.org/10.1108/08858620710828863 Access to this document was granted through an Emerald subscription provided by NANJING AUDIT UNIVERSITY For Authors: If you would like to write for this, or any other Emerald publication, then please use our Emerald for Authors service....

Words: 5354 - Pages: 22

Premium Essay

Walmart Fails in Germany

...Different forms of distance CAGE, Taste and deep-seated preferences, strong national identities, management lacks diversity, mismatch, handling cultural and institutional distances is the essence of international management. Did Walmart start in culturally proximate markets? Customer bahaviour, culture. No one stop shopping. Feel for german shoppers, who care more about price than having...

Words: 9016 - Pages: 37

Premium Essay

Approach to Building and Implementing Business Intelligence Systems

...Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management Volume 2, 2007 Approach to Building and Implementing Business Intelligence Systems Celina M. Olszak and Ewa Ziemba University of Economics, Katowice, Poland olszak@ae.katowice.pl ewa.ziemba@ae.katowice.pl Abstract Abstract: The article aims at describing processes of building Business Intelligence (BI) systems. Taking the BI systems specifics into consideration, the authors present a suggested methodology of the systems creation and implementation in organisations. The considerations are focused on objectives and functional areas of the BI in organisations. Hence, in this context the approach to be used while building and implementing the BI involves two major stages that are of interactive nature, i.e. BI creation and BI “consumption”. A large part of the article is devoted to presenting objectives and tasks that are realised while building and implementing BI. Key words: Business Intelligence, methodology of BI construction, designing BI, business decision-making, knowledge management Introduction Socio-economic reality of contemporary organisations has made organisations face some necessity to look for instruments that would facilitate effective acquiring, processing and analysing vast amounts of data that come from different and dispersed sources and that would serve as some basis for discovering new knowledge....

Words: 6255 - Pages: 26

Premium Essay

Google and Motorola

...IBM Software Group Business Analytics Cognos Enterprise The right architecture for business intelligence The foundation for effective enterprise BI 2 The right architecture for business intelligence Overview In a fast, interconnecting and complex world, it is no longer enough to decide and act on the basis of limited information or traditional strategic planning cycles. New challenges and opportunities require agility: the ability to quickly assess, reinvent and adjust. Business analytics is helping many organizations achieve this kind of agility. Analytics software brings together business intelligence (BI) capabilities such as reporting, analysis and scorecarding with planning, scenario modeling, real-time monitoring and predictive analytics. It lets you tap into information within your organization and beyond, to connect with key stakeholders and to share insight, align and decide. Analytics-driven organizations not only seize opportunities: they outperform. IBM’s 2010 CFO study (involving more than 1,900 CFOs and senior finance leaders worldwide) showed that analytics-driven organizations had 33 percent more revenue growth and 32 percent more return on capital invested. Investing in analytics is considered a priority for many organizations, but a big question can be the technology platform. Which platforms provide the best foundation for positive business outcomes?...

Words: 4760 - Pages: 20

Premium Essay

Market Orientation

...Introduction The core business of my company is ship management, the parent company owns a fleet of seventy ships and charters an equal number, majorly comprising of oil tankers and bulk carriers. The fleet management of the owned tonnages are carried out from offices based in Rome&Singapore. The chartering and pre- post fixture operations of the owned & chartered tonnages are carried out from shipping business hubs across various time zones like Singapore , Dubai, Monte Carlo , London, Stamford .For our owned tonnages we are a functional department for the chartering division who are marketing the ships. As ship managers we market our expertise on third party ship management to other ship-owners. We are also involved in new ship building consultancy services which need the marketing of our technical expertise. The economic crisis of 2008 and the ongoing euro zonecrisishave changed the global economic landscape,affecting trade and movement of goods along major shipping routes. Economic slowdown compounded with surplus global tonnage have put ship owners, financers, investors, creditors and other participants in the market in a state of disarray with questions of bankruptcy and restructuring engulfing them....

Words: 4992 - Pages: 20

Free Essay

Dla Piper Becoming a Global Company Case Analysis

...To achieve its express goal of becoming a global business law firm, several areas would need to be addressed and initiatives would need to be created and executed. For example, creating a clear vision would be paramount, along with identifying core values. These would have to be communicated and reinforced from local initiatives to global events, laying the foundation for acceptance and integration. There would also need to be...

Words: 2625 - Pages: 11

Premium Essay

Market Segmentation

...Segmentation in B2B Markets A White Paper by Paul Hague and Matthew Harrison of B2B International WHAT IS MARKETING IF IT IS NOT ABOUT SEGMENTATION? CVS Pharmacy is one of the most successful drug store chains in America. What is the reason for this success? They understand their market and have approached it through segmentation and targeting. The company looked at its customer base and found that 80 percent are women. With this in mind, CVS redesigned 1,200 of its 6,200 stores to meet the needs of busy, multi-tasking women by offering shorter wait times for prescriptions, wider and better-lit shopping aisles, and more beauty products. In doing so it fulfilled the requirement of all good marketing orientated companies – it identified the needs of its customers and organised its offer to better meet them. This is at the heart of all good marketing – meeting customers’ needs profitably, and allocating finite resources in such a way that profit is maximised. This means not wasting time or resources on customers who would be less profitable, and treating the key targets not as one homogenous population but as distinct groups with distinct needs. It is very rare for even two customers to have identical needs to each other. In a perfect world, we would identify those customers that we deem to be profitable, and then treat each one of those individually according to their unique needs. In any market with a sizeable target audience, even this is likely to require more......

Words: 4148 - Pages: 17

Premium Essay

Business Plan Writing

...Business Trends  Other trends impact industries that aren’t environmental trends per se but are...

Words: 6172 - Pages: 25

Premium Essay

It Dashboards

...Management Information Systems TABLE OF CONTENT 1. INTRODUCTION 3 2. BODY A. Data management and Analysis tools 4 B. Business Intelligence and Key performance indicators 7 C. Dashboards in the information age 9 D. Dashboards for disaster preparation 10 E. Dashboard Failures 11 3. CONCLUSION 12 4. REFERENCES 14 1. INTRODUCTION We are awash in data and as a result almost every organization is scrambling for metrics, key performance indicators (KPIs), scorecards, and increasing useable information to coordination complex digital enterprises, making the creation of intelligent dashboards all that much more critical. We rely primarily on quantitative data to measure the health of our organizations, identify opportunities, and to plan and anticipate the future. Despite having made great progress in the ability to gather and warehouse data, continuously analyzing, interpreting, and reviewing reports is both labor intensive and often does not communicate the numbers and information effectively. Contrary to popular myth, information cannot always speak for itself. Most organizations today spend millions of dollars to build the most robust and pristine data warehouses in the world, running on the most powerful hardware and accessed by state-of-the-art Business Intelligence software for operations....

Words: 3195 - Pages: 13

Premium Essay

Performance Evaluation of Selectedprivate Commercial Banks in Bangladesh

...| |Course Title |BUSINESS COMMUNICATION AND REPORT WRITING (In English) | 1....

Words: 2520 - Pages: 11

Premium Essay

Marketing Management Orientations

...Richard Heiens is Assistant Professor of Marketing at the University of South Carolina Aiken, School of Business Administration, 471 University Parkway, Aiken, SC 29801. (803) 641-3238. RichardH@Aiken.SC.edu EXECUTIVE SUMMARY "Market orientation," may actually encompass several different approaches to the strategic alignment of the organization with the external environment. This article develops a market orientation typology matrix as a pedagogical and heuristic tool to summarize these distinct approaches. Specifically, firms can decide to focus primarily on either competitors or customers as the situation dictates, or perhaps attempt the difficult task of simultaneously monitoring both with equal emphasis. The proposed matrix includes four distinct approaches to market orientation: "customer preoccupied," "marketing warriors," "strategically integrated," and "strategically inept". Firms which emphasize customer-focused intelligence gathering activities at the expense of competitor information may be classified as "customer preoccupied". Because the marketing concept promotes putting the interests of customers first, many researchers consider a customer-focus to be the most fundamental aspect of market orientation. Because the marketing concept encourages a business to be forward looking, a customer-focused business is likely to be more interested in long-term business success as opposed to short-term profits....

Words: 2528 - Pages: 11

Premium Essay

Emotional Quotient

...All these are instances of intelligence of academic variety. But how bright we will be outside the classroom, faces with life's difficult moments? Here we need a different kind of resourcefulness, termed as Emotional Intelligence (EQ), which is a different way of being smart. Emotional Intelligence is what gives a person a competitive edge. Even in certain renowned business establishments, where everyone is trained to be...

Words: 6542 - Pages: 27

Premium Essay

Management

...Main drivers that have contributed to drive the top management of Infosys to move up the value chain are below: * International Competitiveness * Overseas Expansion * Outsourcing Strategy * International Organization * Indian Brands * Indian Multinationals 2. Provide a mapping of the value chain in the IT services business. There could be many such value chain maps. Which of these are most appropriate for Infosys to focus upon its quest to move up the value chain? Value Chain Value Chain...

Words: 3712 - Pages: 15

Premium Essay

Gap Analysis: Riordan Manufacturing

...Running head: GAP ANALYSIS: RIORDAN MANUFACTURING Gap Analysis: Riordan Manufacturing University of Phoenix Gap Analysis Riordan Manufacturing is currently experiencing a decline in employee retention which could further translate into missing deadlines to complete projects, decreased quality of products and sales, and finally a decrease in customer satisfaction. To stop this chain of events, management needs to identify the key issues that the company is experiencing in each sector and implement changes that will reflect the future goals of the company. Management needs to address the employees concerns regarding the future employment with the company due to uncompetitive wages, random performance reviews, and unfair promotion processes. In determining how to reward the contributions of individual employees, managers must consider how various performance-contingent pay practices, including executive stock options, might enhance employee motivation.(Dreher & Dougherty, 2001, p 77). The challenge that management is facing in creating a reward system that will address the main concerns is incorporating the system into the company’s strategic plan, so that it satisfies both the management and the employees. The reward system affects job satisfaction by making the employee more comfortable and contented as a result of the rewards received....

Words: 1834 - Pages: 8

Premium Essay

Zara

...Running Head: Zara Case Study Zara – IT for Fast Fashion MGN 562 Team: The Change Agents Drejer Simon ID 315273004 Sharnjeet Kaur ID 315271003 Bilal Khalid ID 315276006 JR Rattaporn Srinok ID 315373001 Zertab Quaderi ID 315276001 Stamford International University, Bangkok February 2016 Table of Contents Abstract 3 Company Overview 4 Current Situation 5 Process Performance Analysis 5 Capacity 7 Efficiency 8 Flexibility 11 Quality 11 Operations Strategy Analysis 15 Root Cause Analysis 16 Cost Benefit Analysis 17 Multi Criteria Decision Making 20 Implementation Strategy 20 Recommendations 22 Conclusions 24 List of references 25 Appendix 26 Team Charter 26 Abstract The case study on Zara is set in August 2003 when the head of IT and the technical lead for the POS system are arguing about whether or not to upgrade the operating system of the POS terminals from DOS. The paper examines the operations management of Zara to see whether an updated IT system should be in place or not. It analyses the operations design and strategy of Zara in detail to justify an upgradation of their IT system. It also examines the areas where an updated IT can add value to the operations and ultimately, to the consumers. Several tools and methods have been applied to arrive at a decision. Recommendations and implementation strategy are outlined for better management decision making....

Words: 5896 - Pages: 24