Free Essay

Doc, Arg

In: Business and Management

Submitted By hunguyen1308
Words 2216
Pages 9
MÔN HỌC:

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
Giảng viên: Nguyễn Thị Thùy Linh www.bankingfinance.info Linh.Nguyen@ueh.edu.vn

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
Giới thiệu môn học

Ôn lại TCDN1

Giới thiệu TCDN2

Phân tích và quyết định sử dụng đòn bẩy hoạt động

1

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Mục tiêu  Bổ sung một số nội dung chưa xem xét trong TCDN 1  Tập trung chủ yếu vào quyết định nguồn vốn và quản lý rủi ro tài chính  Nội dung  10 bài giảng như trong đề cương  1 bài ôn tập  Phương pháp  Sinh viên chủ động đọc tài liệu theo hướng dẫn  Thảo luận và xử lý tình huống đặt ra  Hướng dẫn ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn


GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Đánh giá:  Thảo luận nhóm:  Bài tập tình huống:  Bài kiểm tra giữa kỳ:  Bài thi hết môn:  Tài liệu học tập

  

15% 20% 15% 50%

Brigham, E.F., Houston, J.F., Chiang Y., Lee, H., Ariffin B. (2010), Essentials of Financial Management (2nd ed.), Cengage Learning Nguyễn Minh Kiều (2010), Tài chính doanh nghiệp căn bản (tái bản lần 2). NXB Thống Kê Bài giảng và các tài liệu do giảng viên cung cấp

2

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Giảng viên:  PGS.TS Nguyễn Minh Kiều (kieu.NM@ou.edu.vn)  ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh (Linh.Nguyen@ueh.edu.vn)  ThS.Vũ Thị Bích Ngọc (vbichngoc@gmail.com)

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Buổi 1 Ngày 21/10/2014 Nội dung Chương 1: Giới thiệu tài chính doanh nghiệp 1 và 2 Chương 2: Phân tích và quyết định sử dụng đòn bẩy hoạt động 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28/10/2014 04/11/2014 11/11/2014 18/11/2014 25/11/2014 02/12/2014 09/12/2014 16/12/2014 23/12/2014 Chương 3: Phân tích và quyết định sử dụng đòn bẩy tài chính Chương 4: Quyết định chính sách cổ tức công ty Chương 5: Nhận dạng và đo lường rủi ro tài chính Chương 6: Quản lý rủi ro tín dụng và rủi ro lãi suất Chương 7: Quản lý rủi ro tỷ giá Chương 8: Quản trị tài chính đa quốc gia Chương 9: Sáp nhập và thâu tóm công ty Chương 10: Lý thuyết M&M – Trường hợp không có thuế Chương 11: Lý thuyết M&M – Trường hợp có thuế Cô Ngọc Cô Ngọc Cô Linh Cô Linh Cô Linh Cô Linh Cô Linh Thầy Kiều Thầy Kiều Giảng viên Cô Linh

3

ÔN LẠI TCDN 1
Tài chính doanh nghiệp là gì?  Mục tiêu của công ty  Mục tiêu của quản trị tài chính  Sự khác biệt giữa:  Quản trị tài chính và tài chính công ty  Quản trị tài chính và kế toán  Các quyết định của quản trị tài chính  Giá trị tiền tệ theo thời gian  Mô hình chiết khấu dòng tiền và ứng dụng của nó  Mô hình định giá tài sản vốn và ứng dụng của nó


GIỚI THIỆU TCDN 2


Các quyết định nguồn vốn
  

Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính Huy động nguồn vốn Xác định chi phí sử dụng vốn Các lý thuyết về cấu trúc vốn của công ty Lý thuyết M&MQuyết định cấu trúc vốn
 

Quyết định chính sách cổ tức  Quyết định mua bán và sáp nhập công ty  Các quyết định quản lý rủi ro tài chính

  

Nhận dạng rủi ro tài chính Quản lý rủi ro tín dụng và rủi ro lãi suất Quản lý rủi ro tỷ giá

4

BAØI 1
PHAÂN TÍCH VAØ QUYEÁT ÑÒNH SÖÛ DUÏNG ÑOØN BAÅY HOAÏT ÑOÄNG

NOÄI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

DUNG TRÌNH BAØY

Ñoøn baåy hoaït ñoäng Phaân tích taùc ñoäng cuûa ñoøn baåy hoaït ñoäng Phaân tích ñieåm hoaø voán Xaùc ñònh ñoä baåy hoaït ñoäng Quan heä giöõa ñoä baåy hoaït ñoäng vaø ñieåm hoaø voán Quan heä giöõa ñoä baåy hoaït ñoäng vaø ruûi ro doanh nghieäp YÙ nghóa cuûa ñoøn baåy hoaït ñoäng trong quaûn trò taøi chính Öùng duïng ñoøn baåy hoaït ñoäng

5

CAÙC
Ñoøn

KHAÙI NIEÄM VEÀ ÑOØN BAÅY

baåy (leverage) – Söû duïng ñieåm töïa coá ñònh ñeå gia taêng (baåy leân) khaû naêng sinh lôïi. Ñoøn baåy hoaït ñoäng (operating leverage) – Söû duïng chi phí hoaït ñoäng coá ñònh nhaèm noã löïc gia taêng lôïi nhuaän hoaït ñoäng (EBIT) Ñoøn baåy taøi chính (financial leverage) – Söû duïng chi phí taøi trôï coá ñònh nhaèm noã löïc gia taêng lôïi nhuaän cho coå ñoâng (EPS).

ÑOØN
 Ñoøn

BAÅY HOAÏT ÑOÄNG

baåy hoaït ñoäng (operating leverage) Söû duïng chi phí hoaït ñoäng coá ñònh nhaèm noã löïc gia taêng lôïi nhuaän hoaït ñoäng (EBIT)  Chi phí coá ñònh Chi phí khoâng thay ñoåi khi soá löôïng thay ñoåi. Ví duï: Caùc loaïi chi phí nhö khaáu hao, baûo hieåm, moät boä phaän chi phí ñieän nöôùc vaø moät boä phaän chi phí quaûn lyù…  Tyû soá ñoøn baåy hoaït ñoäng ñöôïc ño löôøng baèng caùc tyû soá:  Chi phí coá ñònh / Toång chi phí  Chi phí coá ñònh / Toång doanh thu

6

TAÙC ÑOÄNG CUÛA ÑOØN BAÅY HOAÏT ÑOÄNG
Ba yeáu toá cô baûn cuûa ñoøn baåy:  Löïc taùc ñoäng  Ñieåm töïa  Vaät caàn baåy

Ba yeáu toá cô baûn cuûa ñoøn baåy hoaït ñoäng:  Löïc taùc ñoäng – Doanh thu thay ñoåi  Ñieåm töïa – Chi phí hoaït ñoäng coá ñònh  Vaät caàn baåy – Lôïi nhuaän hoaït ñoäng

PHAÂN TÍCH TAÙC ÑOÄNG CUÛA ÑOØN BAÅY HOAÏT ÑOÄNG
Coâng ty F Phaàn A: Tröôù c khi thay ñoå i doanh thu Doanh thu 10.000$ Chi phí hoaït ñoäng Chi phí coá ñònh 7.000 Chi phí bieá n ñoå i 2.000 Lôïi nhuaän hoaï t ñoä ng (EBIT) 1.000 Tyû soá ñoøn baå y hoaï t ñoä ng Chi phí coá ñònh/ toång chi phí 0,78 Chi phí coá ñònh/ doanh thu 0,70 Phaàn B: Sau khi doanh thu taêng 50% trong nhöõng naêm keá tieáp Doanh thu 15.000$ Chi phí hoaït ñoäng Chi phí coá ñònh 7.000 Chi phí bieá n ñoå i 3.000 Lôïi nhuaän hoaï t ñoä ng (EBIT) 5.000 Phaàn traêm thay ñoåi EBIT 400% (EBITt – EBITt -1)/ EBITt -1 Coâng ty V 11.000$ 2.000 7.000 2.000 0,22 0,18 16.500$ 2.000 10.500 4.000 100% Coâng ty 2F 19.500$ 14.000 3.000 2.500 0,82 0,72 29.250$ 14.000 4.500 10.750 330%

7

KEÁT LUAÄN RUÙT RA
Doanh thu taêng Khoâng söû duïng ñoøn baåy hoaït ñoäng EBIT taêng Doanh thu taêng Söû duïng ñoøn baåy hoaït ñoäng

<

EBIT taêng

Söû duïng ñoøn baåy hoaït ñoäng laøm cho EBIT taêng vôùi toác ñoä lôùn hôn laø khoâng söû duïng ñoøn baåy hoaït ñoäng

PHAÂN


TÍCH ÑIEÅM HOAØ VOÁN

– KHI

NAØO NEÂN SÖÛ DUÏNG

ÑOØN BAÅY HOAÏT ÑOÄNG

(1)

Phaân tích hoaø voán – Phaân tích quan heä giöõa soá löôïng tieâu thuï (hoaëc doanh soá) so vôùi lôïi nhuaän vaø chi phí  Ñieåm hoaø voán – Ñieåm soá löôïng hoaëc doanh soá ôû ñoù doanh thu baèng chi phí, do ñoù, lôïi nhuaän baèng 0 Ñaët: EBIT = lôïi nuaän tröôùc thueá vaø laõi P = ñôn giaù baùn V = bieán phí ñôn vò (P – V) = laõi goäp Q = soá löôïng saûn xuaát vaø tieâu thuï F = ñònh phí QBE = soá löôïng hoaø voán

8

PHAÂN

TÍCH ÑIEÅM HOAØ VOÁN

– KHI

NAØO NEÂN SÖÛ DUÏNG

ÑOØN BAÅY HOAÏT ÑOÄNG

(2)

Taïi ñieåm hoaø voán Doanh thu = Toång chi phí PQBE = VQBE + F (P – V) QBE = F QBE = F/(P – V) Giaû söû coâng ty saûn xuaát xe ñaïp coù ñôn giaù baùn laø 50$, chi phí coá ñònh haøng naêm laø 100.000$ vaø chi phí bieán ñoåi laø 25$/ ñôn vò QBE = F/(P – V) = 100.000/(50 – 25) = 4.000 ñv

PHAÂN
Ñaët: SBE FC VCBE

TÍCH ÑIEÅM HOAØ VOÁN THEO DOANH THU
= Doanh thu taïi ñieåm hoaø voán = Chi phi coá ñònh = Toång chi phí bieán ñoåi taïi ñieåm hoaø voán

Taïi ñieåm hoaø voán: SBE = FC + VCBE = FC +(VCBE/SBE)SBE Maø VCBE/SBE = VC/S ôû baát cöù möùc doanh thu naøo. Do ñoù: SBE = FC + (VC/S)SBE => SBE = FC/[1 – (VC/S)]

9

PHAÂN

TÍCH ÑIEÅM HOAØ VOÁN THEO DOANH THU

(2)

Söû dung soá lieäu coâng ty F, V vaø 2F ñaõ cho, xaùc ñònh ñieåm hoaø voán theo doanh thu:  Coâng ty F:
SBE = FC/[1 – (VC/S)]=7000/[1 – 2000/10000] = 8750

 Coâng  Coâng

ty V:

ty 2F:

BIEÅU DIEÃN HÌNH HOÏC CUÛA PHAÂN TÍCH HOAØ VOÁN
Doanh thu vaø chi phí (1000$)
Doanh thu 300

250 Toång chi phí 200

150 Bieán phí 100 Ñònh phí 50 Soá löôïng saûn xuaát vaø tieâu thuï

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

10

ÑO LÖÔØNG TAÙC ÑOÄNG CUÛA ÑOØN BAÅY HOAÏT ÑOÄNG
Ñoä baåy hoaït ñoäng (degree of operating leverage – DOL) – chæ tieâu ño löôøng möùc ñoä taùc ñoäng cuûa ñoøn baåy hoaït ñoäng leân lôïi nhuaän khi soá löôïng tieâu thuï hoaëc doanh thu thay ñoåi.
Ñoä baåy hoaït ñoäng (DOL) ôû möùc saûn löôïng Q (doanh thu S)

=

Phaàn traêm thay ñoåi lôïi nhuaän hoaït ñoäng Phaàn traêm thay ñoåi saûn löôïng (hoaëc doanh thu)

DOL 

 EBIT / EBIT Q / Q

COÂNG THÖÙC XAÙC ÑÒNH ÑOÄ BAÅY HOAÏT ÑOÄNG
 Ñoä

baåy hoaït ñoäng theo saûn löôïng
Q( P  V ) Q  Q ( P  V )  F Q  QBE

DOLQ 

 Ñoä

baåy hoaït ñoäng theo doanh soá
DOL S  S V EBIT  F  S V  F EBIT

11

GIAÛ SÖÛ COÂNG TY SAÛN XUAÁT XE ÑAÏP COÙ ÑÔN GIAÙ BAÙN LAØ 50$, CHI PHÍ COÁ ÑÒNH HAØNG NAÊM LAØ 100.000$ VAØ CHI PHÍ BIEÁN ÑOÅI LAØ 25$/
ÑÔN VÒ

Ñoä baåy hoaït ñoäng theo saûn löôïng
DOL5000 
DOL6000 

5000(50  25) 5 5000(50  25)  100.000
6000(50  25) 3 6000(50  25)  100.000

YÙ nghóa cuûa ñoä baåy hoaït ñoäng
ÔÛ möùc saûn löôïng tieâu thuï laø 5000 ñôn vò, cöù moãi phaàn traêm thay ñoåi saûn löôïng khieán cho lôïi nhuaän hoaït ñoäng thay ñoåi 5%  ÔÛ möùc saûn löôïng tieâu thuï laø 6000 ñôn vò, cöù moãi phaàn traêm thay ñoåi saûn löôïng khieán cho lôïi nhuaän hoaït ñoäng thay ñoåi 3%


QUAN HEÄ GIÖÕA LÔÏI NHUAÄN & ÑOÄ BAÅY HOAÏT
ÑOÄNG VÔÙI ÑIEÅM HOAØ VOÁN
 Saûn

löôïng di chuyeån caøng xa ñieåm hoaø voán, lôïi nhuaän

(hoaëc loã) hoaït ñoäng caøng lôùn
 Caøng  Ñoä

xa ñieåm hoaø voán, ñoä baåy hoaït ñoäng caøng nhoû

baåy hoaït ñoäng tieán ñeán voâ cöïc khi soá löôïng saûn

xuaát vaø tieâu thuï tieán daàn ñeán ñieåm hoaø voán
 Khi

soá löôïng saûn xuaát vaø tieâu thuï caøng vöôït xa ñieåm

hoaø voán thì ñoä baåy seõ tieán daàn ñeán 1.

12

MINH HOAÏ BAÈNG SOÁ LIEÄU
Soá löôïng saûn xuaát vaø tieâu thuï (Q) 0 1000 2000 3000 QBE= 4000 5000 6000 7000 8000 Lôïi nhuaän hoaït ñoäng (EBIT) - 100.000 - 75.000 - 50.000 - 25.000 0 25.000 50.000 75.000 100.000 Ñoä baåy hoaït ñoäng (DOL) 0,00 - 0,33 - 1,00 - 3,00 Khoâng xaùc ñònh 5,00 3,00 2,33 2,00

MINH HOAÏ BAÈNG HÌNH VEÕ
Ñoä baåy hoaït ñoäng

5

3 2 1 0 -1 2000 3000 4000 5000 6000 8000

Soá löôïng saûn xuaát vaø tieâu thuï

-3

13

ÑOÄ BAÅY HOAÏT ÑOÄNG VAØ RUÛI RO DOANH NGHIEÄP
Ruûi ro doanh nghieäp Bieán ñoäng soá löôïng tieâu thuï (hoaëc doanh thu) Bieán ñoäng lôïi nhuaän hoaït ñoäng (EBIT)

DOL 

 EBIT / EBIT Q / Q

Ñoä baåy hoaït ñoäng (DOL) Bieán ñoäng lôïi nhuaän hoaït ñoäng (EBIT) ñöôïc khueách ñaïi

YÙ NGHÓA CUÛA ÑOÄ BAÅY HOAÏT ÑOÄNG ÑOÁI VÔÙI QUAÛN
TRÒ TAØI CHÍNH
 Ñoä


baåy hoaït ñoäng coù theå ví nhö laø con dao 2 löôõi

Neáu tình hình toát, ñoä baåy hoaït ñoäng seõ khueách ñaïi “caùi toát” leân gaáp boäi laàn, nhöng Neáu tình hình xaáu, ñoä baåy hoaït ñoäng cuõng seõ khueách ñaïi “caùi xaáu” gaáp boäi laàn Nhìn

chung giaùm ñoác taøi chính khoâng thích hoaït ñoäng döôùi ñieàu kieän ñoä baåy hoaït ñoäng cao hoïa söï aûnh höôûng cuûa söï kieän 11/09 ñoái vôùi ngaønh haøng khoâng vaø ngaønh du lòch Myõ

 Minh

14

ỨNG DỤNG ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG
Kết luận khi phân tích đòn bẩy hoạt động:  Đòn bẩy hoạt động có tác động khuếch đại EBIT khi doanh thu thay đổi.  Đòn bẩy hoạt động chỉ có lợi khi doanh thu tiêu thụ lớn hợn điểm hòa vốn.  Đòn bẩy hoạt động không phụ thuộc ý muốn của giám đốc tài chính mà do công nghệ quyết định.  Ứng dụng:  Quyết định chọn lựa giữa công nghệ sử dụng chi phí cố định và công nghệ sử dụng chi phí biến đổi.  Quyết định sử dụng máy móc hay lao động cho cùng một việc.


CHUẨN BỊ CHO TUẦN SAU
 Truy

cập vào www.website bankingfinance.info với thông tin tài khoản được cung cấp qua email  Đọc kỹ đề cương môn học  Phân chia nhóm thảo luận  Đọc tài liệu: đòn bẩy tài chính (Chương 15 (1) & Chương 10 (2))

15

Similar Documents

Free Essay

Famine in East Africa

...public static void main(String args[]) { double number = 1.0/3.0; System.out.println(number); DecimalFormat number_format = new DecimalFormat("#.##"); String formatted_string = number_format.format(number); System.out.println(formatted_string); } Is it showing you an error? Can you fix it? The DecimalFormat class enables us to format numbers (and other classes) in a variety of ways. In the above example we are formatting the number to two decimal places. Read up on this class in the JavaDocs as we will need it later. http://docs.oracle.com/javase/tutorial/i18n/format/decimalFormat.html To complete the following exercise you will also need a good understanding of the String class: http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/data/strings.html...

Words: 2314 - Pages: 10

Free Essay

Spring

...SPRING Link: http://static.springsource.org/spring/docs/2.5.4/reference/index.html Packages to remember: BeanFactory: org.springframework.beans.factory.BeanFactory Interface. XmlBeanFactory: org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanFactory Class. It implements BeanFactory Interface. Application Context: org.springframework.context.ApplicationContext Interface. It is a sub interface of BeanFactory. ClassPathXmlApplicationContext: org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext class. BeanFactory ClassPathXmlApplicationContext XmlBeanFactory ApplicationContext implements extends implements Spring Core Container: Spring core container is an IOC implementation in java. IOC is an architectural pattern describing to have an external entity to wire the objects. Here the wiring is done using dependency injection. IOC pattern describes to have an external entity to perform DI. IOC – Inversion of Control DI – Dependency Injection. Dependency Injection is a mechanism of making the dependencies available to the object. The other 2 approaches to do the same are, 1. Creating the dependencies 2. Pulling the dependencies. In Dependency Injection mechanism the dependencies are pushed into the object. This approach helps us in creating the object more cleanly, as the code for creating or pulling the dependencies is excluded from the object....

Words: 1559 - Pages: 7

Free Essay

Wfwfwfwfwf

...Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông CHƯƠNG 1 Tổng quan về lập trình truyền thông Mục đích Chương này nhằm cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan về các vấn đề có liên quan trong lập trình truyền thông Yêu cầu Sau khi hoàn tất chương này, bạn có thể: Giải thích được Cơ chế giao tiếp liên quá trình (Inter-Process Communication ) là gì. Mô tả chức năng, nhiệm vụ của các tầng trong mô hình OSI. Định nghĩa về giao thức và biện luận được sự cần thiết của giao thức trong truyền thông . Mô tả về bộ giao thức TCP/IP. Định nghĩa mô hình Client – Server. Phân biệt được 2 chế độ giao tiếp: Nghẽn và Không nghẽn. Phân biệt được các kiểu kiến trúc chương trình. Biên Soạn: Ngô Bá Hùng - Nguyễn Công Huy 1 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông 1.1. Cơ chế giao tiếp liên quá trình là gì ? Truyền thông là một khái niệm dùng để chỉ sự giao tiếp, trao đổi thông tin giữa hai hay nhiều thực thể trong một hệ thống nào đó. Nếu hệ thống mà chúng ta xem xét là xã hội loài người, thì truyền thông có thể là quá trình trao đổi thông tin giữa người với người trong cuộc sống thông qua các phương tiện truyền tải thông tin khác nhau như không khí (trong trò chuyện trực tiếp), hệ thống điện thoại, sách, báo, các phương tiện nghe nhìn, mạng máy tính... Nếu hệ thống mà chúng ta xem xét là một hệ thống máy tính hay một hệ thống mạng thì truyền thông có thể được phân thành hai mức: Mức......

Words: 27086 - Pages: 109

Premium Essay

Java

.... • For detailed treatment of Java visit: – http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html Software Design (Java Tutorial) © SERG Java Virtual Machine • Java programs run on a Java Virtual Machine. • Features: – – – – – Security Portability Superior dynamic resource management Resource location transparency Automatic garbage collection Software Design (Java Tutorial) © SERG The Java Environment Java Source File (*.java) Java Compiler (javac) Java Bytecode File (*.class) Java Virtual Machine (java) Software Design (Java Tutorial) © SERG Program Organization Source Files (.java) Running Application Running Applet JAVA BYTECODE COMPILER Class Files (.class) JAVA VIRTUAL MACHINE WEB BROWSER Software Design (Java Tutorial) © SERG Program Organization Standards • Each class is implemented in its own source file. • Include one class per file: – Name of the Java file is the same as the class name. • Java applications must include a class with a main method. E.g., – public static void main(String args[]) Software Design (Java Tutorial) © SERG Structure of a simple Java Program class HelloWorld { public static void main(String [] args) {...

Words: 5230 - Pages: 21

Free Essay

Hashing

...Hashing hash functions collision resolution applications References: Algorithms in Java, Chapter 14 http://www.cs.princeton.edu/introalgsds/42hash 1 Summary of symbol-table implementations implementation unordered array ordered array unordered list ordered list BST randomized BST red-black tree guarantee search N lg N N N N 7 lg N 3 lg N insert N N N N N 7 lg N 3 lg N delete N N N N N 7 lg N 3 lg N search N/2 lg N N/2 N/2 1.39 lg N 1.39 lg N lg N average case insert N/2 N/2 N N/2 1.39 lg N 1.39 lg N lg N delete N/2 N/2 N/2 N/2 ? 1.39 lg N lg N ordered iteration? no yes no yes yes yes yes Can we do better? 2 Optimize Judiciously More computing sins are committed in the name of efficiency (without necessarily achieving it) than for any other single reason including blind stupidity. - William A. Wulf We should forget about small efficiencies, say about 97% of the time: premature optimization is the root of all evil. - Donald E. Knuth We follow two rules in the matter of optimization: Rule 1: Don't do it. Rule 2 (for experts only). Don't do it yet - that is, not until you have a perfectly clear and unoptimized solution. - M. A. Jackson Reference: Effective Java by Joshua Bloch. 3 Hashing: basic plan Save items in a key-indexed table (index is a function of the key). Hash function. Method for computing table index from key. hash(“it”) = 3 ?? hash(“times”) = 3 0 1 2 3 4 5 “it” Issues. 1. Computing the hash function 2. Collision......

Words: 4332 - Pages: 18

Free Essay

Unix

...00.72314819 FM 10/24/00 9:55 AM Page i Sriranga Veeraraghavan Teach Yourself Shell Programming in 24 Hours A Division of Macmillan Computer Publishing 201 West 103rd St., Indianapolis, Indiana, 46290 USA 00.72314819 FM 10/24/00 9:55 AM Page ii Copyright  1999 by Sams Publishing All rights reserved. No part of this book shall be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from the publisher. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. Although every precaution has been taken in the preparation of this book, the publisher and author assume no responsibility for errors or omissions. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein. International Standard Book Number: 0-672-31481-9 Library of Congress Catalog Card Number: 98-89272 Printed in the United States of America First Printing: March 1999 01 00 99 4 3 2 1 EXECUTIVE EDITOR Jeff Koch ACQUISITIONS EDITOR Gretchen Ganser DEVELOPMENT EDITOR Hugh Vandivier TECHNICAL EDITOR Aron Hsiao MANAGING EDITOR Brice Gosnell PROJECT EDITOR Gretchen Uphoff COPY EDITORS Michael Dietsch Kelly Talbot Trademarks All terms mentioned in this book that are known to be trademarks or service marks have been appropriately capitalized. Sams cannot attest to the......

Words: 112126 - Pages: 449

Free Essay

The One

...I am a bad programmer (tests, docs, apology code review, bugs) we can do better. Good and Bad Programmers How Culture Dictates Code Indoctrination vs Learning Being Successful vs Being Good 3 Not just complaints, Tips, hope. mistakes i’ve made etc. mythos. people rather than code. std disclaimer, opinions, not work, or reality YMMV HTH HAND 4 Some find useful, gives me trouble. I am wrong. Doesn’t stop bloggers. A good place to start my code is better than your code (sing it) 5 false dichotomy of good and bad programmers. they normally mean this Programmers who are like me. Programmers who are not like me. 6 cargo cult their personality -> success Programmers who use my favourite language. Programmers who don’t. 7 blub paradox. aside: unmaintainable lisp, was replaced with perl. aside: lisp would have prevented 9/11 imply good or bad. Programmers who share my political views. Programmers who don’t. 8 mash types into politics for people who understand neither. why? it is easy. simple answer to a hard question. also blog hits. especially emotionally charged/trolling 10 times 50 times 100 times 9 the myth of genius. rockstar, ninja, founder, entrepreneur drowning in puberty/machismo all bollocks, faulty study, repeated ad-nauseum nothing to learn cos they’re smart or thick ‘A type programmer’ = ‘Easily exploited hard worker’ Worst good/bad Programmers who are men....

Words: 1384 - Pages: 6

Free Essay

Stat

...| | | | | | | |http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/relnotes/features.html#generics | | | | | | | |Code written to use the generics feature should not be a lot slower or a lot more memory-intensive than non-generic | | | |code. Using ten percent more space or time than .... | | import java.io.BufferedReader; import java.io.IOException; import java.io.InputStreamReader; import java.util.ArrayList;   public class Ex01 {   public static void main(String[] args) throws IOException {   BufferedReader userInput = new...

Words: 1669 - Pages: 7

Free Essay

Donald Miner Serves as a Solutions Architect at Emc Greenplum,

...www.it-ebooks.info MapReduce Design Patterns Donald Miner and Adam Shook www.it-ebooks.info MapReduce Design Patterns by Donald Miner and Adam Shook Copyright © 2013 Donald Miner and Adam Shook. All rights reserved. Printed in the United States of America. Published by O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472. O’Reilly books may be purchased for educational, business, or sales promotional use. Online editions are also available for most titles (http://my.safaribooksonline.com). For more information, contact our corporate/ institutional sales department: 800-998-9938 or corporate@oreilly.com. Editors: Andy Oram and Mike Hendrickson Production Editor: Christopher Hearse Proofreader: Dawn Carelli Cover Designer: Randy Comer Interior Designer: David Futato Illustrator: Rebecca Demarest December 2012: First Edition Revision History for the First Edition: 2012-11-20 First release See http://oreilly.com/catalog/errata.csp?isbn=9781449327170 for release details. Nutshell Handbook, the Nutshell Handbook logo, and the O’Reilly logo are registered trademarks of O’Reilly Media, Inc. MapReduce Design Patterns, the image of Père David’s deer, and related trade dress are trademarks of O’Reilly Media, Inc. Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this book, and O’Reilly Media, Inc., was aware of a trade‐ mark claim,......

Words: 63341 - Pages: 254

Free Essay

C Sharp Language Specification

...C# Language Specification Version 4.0 Notice © 1999-2010 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Visual Basic, Visual C#, and Visual C++ are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S.A. and/or other countries/regions. Other product and company names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners. Table of Contents 1. Introduction 1 1.1 Hello world 1 1.2 Program structure 2 1.3 Types and variables 4 1.4 Expressions 6 1.5 Statements 8 1.6 Classes and objects 12 1.6.1 Members 12 1.6.2 Accessibility 13 1.6.3 Type parameters 13 1.6.4 Base classes 14 1.6.5 Fields 14 1.6.6 Methods 15 1.6.6.1 Parameters 15 1.6.6.2 Method body and local variables 16 1.6.6.3 Static and instance methods 17 1.6.6.4 Virtual, override, and abstract methods 18 1.6.6.5 Method overloading 20 1.6.7 Other function members 21 1.6.7.1 Constructors 22 1.6.7.2 Properties 23 1.6.7.3 Indexers 23 1.6.7.4 Events 24 1.6.7.5 Operators 24 1.6.7.6 Destructors 25 1.7 Structs 25 1.8 Arrays 26 1.9 Interfaces 27 1.10 Enums 29 1.11 Delegates 30 1.12 Attributes 31 2. Lexical structure 33 2.1 Programs 33 2.2 Grammars 33 2.2.1 Grammar notation 33 2.2.2 Lexical grammar 34 2.2.3 Syntactic grammar 34 2.3 Lexical analysis 34 2.3.1 Line terminators 35 2.3.2 Comments 35 2.3.3 White space 37 2.4 Tokens 37 2.4.1 Unicode character escape sequences 37 2.4.2 Identifiers 38 2.4.3......

Words: 47390 - Pages: 190

Premium Essay

Cd Key

...Java Quick Reference Console Input Scanner input = new Scanner(System.in); int intValue = input.nextInt(); long longValue = input.nextLong(); double doubleValue = input.nextDouble(); float floatValue = input.nextFloat(); String string = input.next(); Console Output System.out.println(anyValue); JOptionPane.showMessageDialog(null, "Enter input"); GUI Input Dialog String string = JOptionPane.showInputDialog( "Enter input"); int intValue = Integer.parseInt(string); double doubleValue = Double.parseDouble(string); Message Dialog Primitive Data Types byte short int long float double char boolean 8 bits 16 bits 32 bits 64 bits 32 bits 64 bits 16 bits true/false Arithmetic Operators + * / % ++var --var var++ var-addition subtraction multiplication division remainder preincrement predecrement postincrement postdecrement Assignment Operators = += -= *= /= %= assignment addition assignment subtraction assignment multiplication assignment division assignment remainder assignment Relational Operators < >= == != less than less than or equal to greater than greater than or equal to equal to not equal Logical Operators && || ! ^ short circuit AND short circuit OR NOT exclusive OR if Statements if (condition) { statements; } if (condition) { statements; } else { statements; } if (condition1) { statements; } else if (condition2) { statements; } else { statements; } switch Statements switch (intExpression) { case value1: statements; break; ... case valuen: statements;......

Words: 73366 - Pages: 294

Free Essay

What Is Powershell

...©Manning Publications Co. Please post comments or corrections to the Author Online forum: http://www.manning-sandbox.com/forum.jspa?forumID=542 1 MEAP Edition Manning Early Access Program Copyright © 2010 Manning Publications For more information on this and other Manning titles go to www.manning.com ©Manning Publications Co. Please post comments or corrections to the Author Online forum: http://www.manning-sandbox.com/forum.jspa?forumID=542 Licensed to Andrew M. Tearle 2 Table of Contents Part 1 LEARNING POWERSHELL 1 1 Welcome to PowerShell 2 Foundations of PowerShell 3 Working with types 4 Operators and expressions 5 Advanced operators and variables 6 Flow control in scripts 7 PowerShell Functions 8 Advanced functions and scripts 9 Using and Authoring Modules 10 Module Manifests and Metadata 11 Metaprogramming with ScriptBlocks and Dynamic Code 12 Remoting and Background Jobs 13 Remoting: Configuring Applications and Services 14 Errors and exceptions 15 The PowerShell ISE and Debugger Part 2 USING POWERSHELL 16 Working with paths , text, and XML 17 Getting fancy—.NET and WinForms 18 Windows objects: COM, WMI and WSMan 19 Security, security, security appendix A Comparing PowerShell to other languages appendix B Admin examples appendix C The PowerShell grammar appendix D Additional PowerShell Topic ©Manning Publications Co. Please post comments or corrections to the Author Online forum:......

Words: 186534 - Pages: 747

Free Essay

Java Tutorials

...The Java™ Web Services Tutorial For Java Web Services Developer’s Pack, v2.0 February 17, 2006 Copyright © 2006 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.U.S. Government Rights - Commercial software. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements. This distribution may include materials developed by third parties. Sun, Sun Microsystems, the Sun logo, Java, J2EE, JavaServer Pages, Enterprise JavaBeans, Java Naming and Directory Interface, EJB, JSP, J2EE, J2SE and the Java Coffee Cup logo are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. Unless otherwise licensed, software code in all technical materials herein (including articles, FAQs, samples) is provided under this License. Products covered by and information contained in this service manual are controlled by U.S. Export Control laws and may be subject to the export or import laws in other countries. Nuclear, missile, chemical biological weapons or nuclear maritime end uses or end users, whether direct or indirect, are strictly prohibited. Export or reexport to countries subject to U.S. embargo or to entities identified on U.S. export exclusion lists, including, but not limited to, the denied persons and specially designated nationals lists is strictly prohibited. DOCUMENTATION IS PROVIDED "AS IS" AND ALL EXPRESS......

Words: 55069 - Pages: 221

Premium Essay

Java for Dummies

...Programming Languages/Java ™ Jumpin’ Java! The bestselling Java beginner’s book is now fully updated for Java 7! Open the book and find: ava J • Definitions of the many terms you’ll encounter ® • The grammar of Java • How to save time by reusing code • All about if, for, switch, and while statements • An overview of object-oriented programming • Building blocks — learn to work with Java classes and methods and add comments • Hints about handling exceptions • How to write Java applets ® • The Java scoop — get an overview of Java, the enhancements in Java 7, and the software tools you need • Get loopy — understand the value of variables and learn to control program flow with loops or decision-making statements 5th Edition 5th Edition Java Java, the object-oriented programming language that works on almost any computer, is what powers many of those cool multimedia applications. Thousands have learned Java programming from previous editions of this book — now it’s your turn! Whether you’re new to programming or already know a little Visual Basic or C++, you’ll be doing Java in a jiffy. g Easier! Making Everythin • Ten ways to avoid mistakes • Class it up — explore classes and objects, constructors, and subclasses, and see how to reuse your code • A click ahead — experiment with variables and methods, use arrays and collections to juggle values, and create programs that respond to mouse clicks Learn...

Words: 34460 - Pages: 138

Free Essay

Python Exvel

...Working with Excel files in Python Chris Withers with help from John Machin EuroPython 2009, Birmingham The Tutorial Materials These can be obtained by CD, USB drive or downloaded from here: • http://www.simplistix.co.uk/presentations/europython2009excel.zip The Website The best place to start when working with Excel files in Python is the website: • http://www.python-excel.org © Simplistix Ltd 2009 Page 2 License THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE ("CCPL" OR "LICENCE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENCE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED. BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENCE. THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS. This Creative Commons England and Wales Public Licence enables You (all capitalised terms defined below) to view, edit, modify, translate and distribute Works worldwide for Non-Commercial purposes under the terms of this Licence, provided that You credit the Original Author. 'The Licensor' [one or more legally recognised persons or entities offering the Work under the terms and conditions of this Licence] and 'You' agree as follows: 1. Definitions a) b) "Attribution" means acknowledging all the parties who have contributed to and have rights in......

Words: 12667 - Pages: 51