Free Essay

Nguyen Luong Nha Y

In: Business and Management

Submitted By nhay
Words 5351
Pages 22
ÑAËC ÑIEÅM CUÛA TREÛ SÔ SINH ÑUÛ THAÙNG - THIEÁU THAÙNG
VAØ CAÙCH CHAÊM SOÙC
ThS.BS. NGUYEÃN KIEÁN MAÄU
TK. Sô Sinh – BV. NHI ÑOÀNG 1
MUÏC TIEÂU
Sau khi hoïc xong, hoïc vieân coù khaû naêng
1. Ñònh nghóa ñöôïc theá naøo laø treû sô sinh ñuû thaùng ,treû sô sinh non thaùng.
2. Moâ taû ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm beân ngoaøi cuûa moät treû sô sinh ñuû thaùng, treû sô sinh non thaùng. 3. Trình baøy ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm sinh lyù cuûa moät treû sô sinh ñuû thaùng,treû sô sinh non thaùng. 4. Trình baøy ñöôïc caùch khaùm moät treû sô sinh ñuû thaùng ngay sau sanh.
5. Moâ taû ñöôïc nhöõng beänh lyù ñaëc bieät thöôøng gaëp ôû treû non thaùng.
6. Trình baøy ñöôïc caùch chaêm soùc treû sô sinh ñuû thaùng sau sanh.

A. TREÛ SÔ SINH ÑUÛ THAÙNG
I. ÑÒNH NGHÓA
Treû sô sinh ñöôïc xem nhö ñuû thaùng khi tuoåi thai (tính töø ngaøy ñaàu cuûa kyø kinh cuoái) trong khoaûng 37 - 42 tuaàn, trung bình laø 40 tuaàn hay 280 ngaøy. Neáu thai khi sanh döôùi 37 tuaàn laø treû non thaùng, coøn neáu treân 42 tuaàn laø treû giaø thaùng
Ñaëc ñieåm laâm saøng cuûa treû sô sinh thay ñoåi tuøy theo tuoåi thai, vì vaäy coù theå döïa vaøo caùc daáu hieäu thöïc theå ôû treû ñeå coù theå xaùc ñònh tuoåi thai moät caùch gaàn ñuùng.
II. ÑAËC ÑIEÅM BEÂN NGOAØI CUÛA MOÄT TREÛ SÔ SINH ÑUÛ THAÙNG:
Caân ño
Troïng löôïng beù gaùi 2.900g - 3.000g beù trai 3.000g - 3.100g
Chieàu daøi

50cm

Voøng ñaàu

34cm - 35cm

Voøng ngöïc

33cm - 34cm

Tieâu chuaån veà hình theå beân ngoaøi
Suïn vaønh tai cöùng, ñoä cong vaønh tai troøn ñeàu.
Kích thöôùc nuùm vuù - ñoä noåi coäm  7mm.
Coù nhieàu neáp nhaên ôû khaép loøng baøn chaân, ít nhaát ñeán 2/3 sau loøng baøn chaân.

Boä phaän sinh duïc ngoaøi
ÔÛ treû gaùi, moâi nhoû vaø aâm vaät ñöôïc che phuû bôûi hai moâi lôùn.
ÔÛ treû trai, tinh hoaøn ñaõ xuoáng naèm trong tuùi bìu, da bìu coù nhieàu neáp nhaên.
Daáu hieäu phuï
Toùc treû möôït, daøi khoaûng 2cm.
Vaàng traùn nôû nang, roäng.
Tieâu chuaån veà tröông löïc cô
Tö theá treû co nhieàu hôn duoãi (taêng tröông löïc cô).
Goùc khoeo (goùc ñuøi vaø caúng chaân): 90
Khi keùo duoãi caúng tay roài buoâng ra, treû co caúng tay laïi duø bò keùo duoãi laâu.
Daáu hieäu khaên quaøng coå: khuyûu tay khoâng keùo qua ñöôøng giöõa ñöôïc.
Khi baøn chaân treû tieáp xuùc vôùi maët phaúng cöùng seõ coù söï nhuùn leân cuûa chi döôùi.
Thöû nghieäm keùo ñaàu, treû seõ giöõ ñöôïc ñaàu.
Caùc phaûn xaï nguyeân thuûy ñeàu ñaày ñuû (xem theâm phaàn sau)
III. ÑAËC ÑIEÅM SINH LYÙ TREÛ SÔ SINH ÑUÛ THAÙNG :
1. Hoâ haáp :
Treû sô sinh ñuû thaùng thôû ñeàu, thôû noâng vaø chuû yeáu laø thôû buïng, coù luùc hôi nhanh, taàn soá hoâ haáp khoaûng 40 - 50 laàn/phuùt. Taàn soá naøy giaûm daàn cho tôùi tuoåi daäy thì.
Treû thôû baèng muõi neân neáu muõi bò taéc ngheõn deã daãn ñeán suy hoâ haáp.
2. Tuaàn hoaøn :
Loã baøu duïc vaø oáng ñoäng maïch ñoùng sau vaøi ngaøy, coù theå môû laïi trong moät soá roái loaïn, nhaát laø khi cho quaù nhieàu dòch.
Nhòp tim ñeàu, ñoâi luùc thay ñoåi do treû hoaït ñoäng, khoùc, cöû ñoäng nhieàu.
Taàn soá tim

150 laàn/phuùt sau khi sanh
140 laàn/phuùt vaøo ngaøy thöù 10
120 laàn/phuùt tôùi 12 thaùng tuoåi
100 laàn/phuùt tôùi 5 tuoåi

Huyeát aùp luùc môùi sinh khoaûng 60 – 70 mmHg. Cung löôïng tim khoaûng 150 - 160 ml/kg/phuùt. 3. Maùu:
Khoái löôïng maùu trung bình khoaûng 80ml/kg troïng löôïng cô theå.
Dung tích hoàng caàu (Hct) taêng cao luùc sanh 50% - 60%.
Soá löôïng hoàng caàu 5.000.000 - 5.500.000/mm3.
Huyeát saéc toá (Hb) cuõng taêng cao 17 - 19g/%.

Caùc giaù trò naøy thay ñoåi daàn daàn vaø baét ñaàu giaûm töø ngaøy thöù ba ñeán ngaøy thöù möôøi sau sanh, do hoàng caàu bò phaù huûy vaø ñôøi soáng hoàng caàu cuõng ruùt ngaén hôn so vôùi khi coøn trong buïng meï. Do ñoù treû coù theå bò thieáu maùu sôùm trong 3 thaùng ñaàu sau sanh.
Soá löôïng baïch caàu cuõng taêng cao hôn so vôùi ngöôøi lôùn, 10.000 - 15.000/mm3, nhöng khoâng phaûi laø nhieãm truøng.
4. Ñieàu hoøa thaân nhieät:
Treû raát deã nhaïy caûm vôùi nhieät ñoä beân ngoaøi. Luùc môùi sanh, thaân nhieät cuûa treû gaàn gioáng nhö thaân nhieät cuûa meï, nhöng seõ giaûm ngay sau ñoù. Neáu khoâng ñöôïc uû aám, thaân nhieät coù theå giaûm xuoáng coøn 36C hay thaáp hôn nöõa. Neáu thaân nhieät thaáp keùo daøi phaûi chuù yù tôùi nguyeân nhaân nhieãm truøng hoaëc nuoâi döôõng keùm.
5. Tieâu hoùa:
Treû coù theå baét ñaàu tieâu hoùa ngay sau sanh. Hieän töôïng buù vaø nuoát laø phaûn xaï kích thích tieát söõa, ñoàng thôøi hoã trôï cho hoaït ñoäng tieâu hoùa cuûa ruoät. Vì vaäy, caàn khuyeán khích caùc baø meï cho treû buù sôùm sau sanh ñeå treû ñôõ bò giaûm caân sinh lyù, ñoàng thôøi ñeå kích thích nguoàn söõa meï, loaïi thöùc aên thích hôïp nhaát cho tieâu hoùa cuûa treû sô sinh.
Ñaøo thaûi phaân su:
Sau sanh ruoät treû chöùa töø 60g - 150g phaân su maøu xanh ñen, thaønh phaàn goàm coù ít nitô, ít chaát môõ, chuû yeáu laø mucopolysaccharide vaø caùc chaát caën baõ cuûa tieâu hoùa nöôùc oái, teá baøo thöôïng bì cuûa ruoät troùc ra. Phaân su ñöôïc thaûi ra trong nhöõng giôø ñaàu - thöôøng baét ñaàu khoaûng 8 - 10 giôø sau sanh. Neáu phaân su ñöôïc thaûi ra chaäm, thöôøng do baát thöôøng ôû oáng tieâu hoùa. Treû coù theå bò chöôùng buïng, noân oùi. Tröôøng hôïp naøy caàn phaûi chuù yù phaùt hieän dò taät ñöôøng ruoät.
6. Chuyeån hoùa:
Tyû leä nöôùc trong cô theå cuûa treû cao, treû deã phuø trong nhöõng giôø ñaàu vaø suït caân sinh lyù (giaûm 10-15% CNLS trong tuaàn ñaàu) nhôø chöùc naêng thaûi nöôùc toát, döï tröõ Glucogen chæ coù ôû treû > 35 tuaàn.
7. Thaàn kinh:
Beà maët naõo ít neáp nhaên , maät ñoä neuron giaûm daàn vaø kích thöôùc neuron taêng daàn theo tuoåi thai, chuyeån hoùa aùi khí chöa ñoàng boä (chuyeån tieáp), maïch maùu coù tính thaám cao
(thieáu men Esterase carboxylic)  raát deã bò xuaát huyeát naõo, albumin deã vaøo dòch naõo tuûy.
8. Thaän:
Trong nhöõng ngaøy ñaàu, chöùc naêng caàu thaän keùm  ít thaûi caùc chaát ñieän giaûi, keå caû chaát ñoäc ñoái vôùi cô theå, ñoä thaåm thaáu nöôùc tieåu thaáp, thaän khoâng giöõ nöôùc.
Ñaøo thaûi nöôùc tieåu

Bình thöôøng, treû tieåu laàn ñaàu ngay taïi phoøng sanh. Ñaïi ña soá treû tieåu trong voøng
24 giôø ñaàu. Neáu sau thôøi ñieåm naøy maø treû vaãn chöa tieåu, caàn chuù yù tìm xem coù caàu baøng quang khoâng vaø phaûi tìm phaùt hieän dò taät ñöôøng tieát nieäu. Soá löôïng nöôùc tieåu taêng daàn theo ngaøy tuoåi cuûa treû. Treû suy dinh döôõng hoaëc giaø thaùng tieåu ít hôn bình thöôøng vì thieáu nöôùc.
9. Bieán ñoäng veà sinh duïc:
Trong thôøi kyø baøo thai, sô sinh chòu aûnh höôûng cuûa noäi tieát cuûa meï neân sau sanh coù theå coù nhöõng bieåu hieän
Hieän töôïng cöông vuù, thaáy caû ôû beù trai laãn beù gaùi, vuù caêng phoàng, naën coù ít söõa non.
Tinh hoaøn coù nöôùc ôû beù trai. Tình traïng naøy seõ heát vaøo khoaûng thaùng thöù hai - thaùng thöù ba sau sanh, khoâng caàn ñieàu trò.
Sung huyeát vaø phì ñaïi moâi lôùn, aâm hoä ôû beù gaùi. Moät soá ít tröôøng hôïp coù theå coù ra ít huyeát ôû aâm ñaïo. Tröôøng hôïp naøy caàn phaân bieät vôùi xuaát huyeát ñöôøng tieâu hoùa ñeå xöû trí kòp thôøi.
10. Hieän töôïng vaøng da:
Nhöõng ngaøy sau sanh, hoàng caàu cuûa treû sô sinh bò vôõ, giaûi phoùng ra caùc saéc toá maät gaây neân hieän töôïng vaøng da sinh lyù. ÔÛ treû ñuû thaùng, vaøng da baét ñaàu xaûy ra ngaøy thöù hai thöù ba sau sanh vaø chaám döùt khoaûng ngaøy thöù taùm - thöù möôøi. Nöôùc tieåu treû vaøng chöùng toû coù söï chuyeån hoùa bilirubin theo nöôùc tieåu ra ngoaøi.
ÔÛ treû non thaùng, hieän töôïng vaøng da keùo daøi hôn do gan chöa tröôûng thaønh ñeå taïo ra men glucuronyl transferase.
Trong tröôøng hôïp vaøng da xuaát hieän sôùm trong voøng 36 giôø ñaàu sau sanh, coù theå do nhieãm truøng sô sinh, baát ñoàng nhoùm maùu Rheùsus hay nhoùm maùu ABO, thieáu huït men
G6PD (gluco-6 phosphat deùhydrogenase) baåm sinh.
11. Noäi tieát :
Coù nhieàu noäi tieát toá nöõ, folicullin töø meï (vuù söng, coù theå coù kinh nguyeät ôû beù gaùi trong
10 -12 ngaøy ñaàu), tuyeán giaùp hoaït ñoäng töø thaùng thöù 3 thai kyø, saün saøng hoaït ñoäng khi ra ñôøi ñeå giöõ thaân nhieät, tuïy hoaït ñoäng ngay sau sanh, tieát Insuline, thöôïng thaän to vaø hoaït ñoäng keùm.
12. Mieãn dòch :
Da moûng, toan thaáp, nieâm maïc deã traày, deã vieâm, mieãn dòch teá baøo coøn keùm , thöïc baøo raát keùm, mieãn dòch dòch theå chöa hieäu quaû, IgG nhaän töø Meï, chuû yeáu taùc duïng treân vi truøng Gram (+)
IV. CAÙCH KHAÙM MOÄT TREÛ SÔ SINH ÑUÛ THAÙNG:

1. Kieåm tra vaø xöû trí ngay caùc daáu hieäu caáp cöùu:
Daáu hieäu caáp cöùu

Xöû trí ngay laäp töùc

Ngöng thôû, ngöng tim hoaëc

Hoài söùc ngöng tim, ngöng thôû

Thôû höôùc hoaëc

Cung caáp oxy

Thôû chaäm < 20 laàn/ph, tím taùi
Treû ñang co giaät

Thoâng

ñöôøng

thôû,

Oxy,

Dextrostix, Phenobarbital

2. Toång traïng : beù hoàng haøo, vaän ñoäng toát tay chaân, khoùc to, phaûn xaï toát.
3. Khaùm caùc cô quan:
3.1.Hoâ haáp:
 Ñeám nhòp thôû trong 1 phuùt:
 Tìm daáu hieäu ruùt loõm ngöïc naëng:

Hình 1: Loàng ngöïc treû thì thôû vaøo: Bình thöôøng (2A) vaø ruùt loõm ngöïc naëng (2B).
 Tìm daáu hieäu phaäp phoàng caùnh muõi: söï môû roäng cuûa loã muõi khi treû thôû vaøo.
 Tìm vaø nghe tieáng thôû reân:
 Tím taùi: Quan saùt treû thaáy moâi tím
3.2. Tuaàn hoaøn:
 Tìm daáu thôøi gian phuïc hoài maøu da:
 Xaùc ñònh tim beân (P) hoaëc (T)
 Tìm daáu tim nhanh: (+) tröôùc tuït huyeát aùp / Nhieãm truøng huyeát
 Nghe aâm thoåi khi khaùng löïc maïch maùu phoåi giaûm ( N2 – N3 sau sanh), Maïch naûy maïnh: Tìm PDA, caùc taät tim baåm sinh.
 Sôø maïch beïn, caùnh tay
3.3.Thaàn kinh:
 Co giaät
 Treû coù buù keùm hoaëc boû buù:
 Quan saùt: Xem treû coù nguû li bì hay khoù ñaùnh thöùc khoâng?
 Sôø xem tröông löïc cô coù bình thöôøng khoâng?

 Tìm vaø khaùm daáu hieäu thoùp phoàng:
 Khaùm phaûn xaï nguyeân phaùt:
3.4.Vaøng da:
 Kieåm tra daáu hieäu vaøng da döôùi aùnh saùng maët trôøi.


Baïn nhìn töø maët, coå, ngöïc, buïng, chaân, tay, loøng baøn chaân, loøng baøn tay xem coù vaøng khoâng.Neáu khoâng roõ, baïn coù theå duøng ngoùn tay aán nheï nhaøng vaøo vuøng da trong 3 giaây, sau ñoù thaû ra, quan saùt nhanh xem vuøng da vöøa aán coù maùu traéng hay bò nhuoäm vaøng. 

Phaân loaïi vaøng da
Daáu hieäu

Phaân loaïi

Vaøng da maët ôû treû < 1 ngaøy tuoåi.
Vaøng da ñeán tay vaø chaân ôû treû 2 ngaøy tuoåi

Vaøng da naëng

Vaøng da ñeán loøng baøn tay, loøng baøn chaân ôû treû > = 3 ngaøy tuoåi
Vaøng da sau 48 giôø vaø khoâng vaøng da baøn tay baøn chaân
3.5.

Vaøng da

Tieâu hoùa:

 Tìm daáu buïng chöôùng: Quan troïng laø nhìn buïng tröôùc khi sôø. Buïng chöôùng vì dòch
(dòch, maùu), hôi (thuûng ruoät, doø khí thöïc quaûn), taïng (gan, laùch to, u), taéc ruoät
(VRHT, Megacolon). Gan to neáu treân 2 cm döôùi bôø söôøn phaûi.
 Tìm daáu buïng xeïp
 Tìm daáu vieâm: Thaønh buïng ñoû
 Sôø u buïng: Thaän (55%)
 Nghe Nhu ñoäng ruoät:


Bình thöôøng: 10 – 30 tieáng ruoät/phuùtGiaûm: Lieät ruoät, vieâm ruoät hoaïi töû
3.6. Da nieâm:

 Quan saùt roán:
 Tìm caùc muïn muû ôû da:
 Da ñoû: Ña hoàng caàu? Taêng Oxy? Taêng thaân nhieät?
 Da taùi: Thieáu maùu? Ngaït? Soác? PDA?
 Da tím:
 Tìm töû ban ñieåm:

 Baàm maùu choå chích: Ñoâng maùu noäi maïch lan toûa (DIC)
 Da noåi boâng: Haï thaân nhieät? Giaûm theå tích? Nhieãm truøng huyeát?
3.7. Kieåm tra vaán ñeà khaùc:
 Kieåm tra dò taät:


Dò taät baåm sinh nheï: söùt moâi, cheû voøm, chaân khoeøo, thöøa hoaëc thieáu ngoùn, böôùu maùu. 

Dò taät baåm sinh naëng: thoaùt vò tuûy maøng tuûy, thoaùt vò roán, hôû thaønh buïng, khoâng haäu moânTai ñoùng thaáp thöôøng keøm dò taät baåm sinh naëng.Traät khôùp haùng baåm sinh: Nghieäm phaùp Ortolani ñeå xaùc ñònh choûm xöông ñuøi coù bò traät ra sau khoâng. Khôùp haùng ñöôïc gaäp 90 ñoä, ngoùn hai vaø ba aán leân ñaàu xöông ñuøi, baøn tay aán leân thaân xöông ñuøi trong khi daïng khôùp haùng. Nghieäm phaùp döông tính vôùi tieáng laùch caùch khi ñaàu xöông ñuøi tröôït treân bôø oå khôùp vaø bò traät khôùp.

 Quan saùt caùc cöû ñoäng: coù bình thöôøng vaø caân xöùng khoâng ?

Hình 4: Lieät maët beân phaûi (A). Lieät thaàn kinh caùnh tay (B).
Tö theá bình thöôøng cuûa treû sanh ngoâi moâng (C)
 Tìm caùc daáu söng neà, baàm tím do sang chaán saûn khoa:

V. CHAÊM SOÙC TREÛ SÔ SINH THIEÁT YEÁU:
1. Ñaûm baûo veä sinh ñeå ngöøa Nhieãm truøng: a/ Sanh saïch:


Phoøng sanh, baøn sanh, baøn sô sinh saïch.Baøn tay ngöôøi ñôõ ñeû: Röûa tay tröôùc khi ñôõ sanh, chaêm soùc treûVuøng taàng sinh moân: Röûa baèng nöôùc saïch, xaø boângDuïng cuï hoài söùc sô sinh: saïch, khoâDuïng cuï sanh: voâ truøng b/ Saên soùc roán:Roán: Con ñöôøng chính daãn ñeán Nhieãm truøng sô sinh.Chaêm soùc roán moãi ngaøy, thaùo keïp roán khi roán khoâ, khoâng neân baêng kín roán, khoâng ñaép gì leân cuoáng roánBoä chaêm soùc roán voâ truøngDung dòch saùt truøng roán: Coàn 70 , Coàn Iod 2% c/ Saên soùc maét, da:Beänh laây truyeàn qua ñöôøng sinh duïc: Vieâm keát maïc do Neisseria gonorrhea,
Chlamydia trachomatisNhoû maét = Nitrate baïc 1%, môõ Tetracyclin 1%Taém treû, Chaêm soùc da

2. Thöïc hieän toát hoài söùc taïi phoøng sanh:


Treû khoâng khoùc, khoâng thôû hoaëc thôû naác/ 30 giaây sau sanh & sau khi lau khoâ: hoài söùc ngay: Huùt mieäng muõi, thoâng khí aùp löïc döôngCaàn quyeát ñònh hoài söùc trong 1 ph ñaàu sau sanh, tröôùc khi ñaùnh giaù ApgarHSSS cô baûn: Giuùp 2/3 treû sanh ngaït töï thôû ñöôïc

3. Dinh döôõng ñuùng


Nuoâi con baèng SM sôùm, hoaøn toaønCöû buù ñaàu /30ph-1 giôø sau sanhCho buù theo nhu caàu, tö theá ngaäm baét vuù ñuùngKhoâng duøng bình söõa, nuùm vuù cao su.Khoâng duøng caùc thöùc uoáng khaùc.

4. Phoøng & ñieàu trò haï thaân nhieät


Choå sanh aámLau khoâ treû vôùi khaên aámTieáp xuùc da qua da, maëc aùo aámTaém muoän

5.Tieâm chuûng


TB Vitamin K 1mg sau sanh.


BCG, Baïi lieät uoáng, VGSV B luùc sanh

6. Ñieàu trò treû SS beänh:
Tìm caùc daáu hieäu nguy hieåm:Buù keùm, boû buù.Thôû baát thöôøng: Thôû nhanh, co keùo.Co giaätLöø ñöø, ít cöû ñoäng, khoùc theùt, khoùc yeáu.Soát > 375C hoaëc haï thaân nhieät < 36C.

 Vaøng da N1/ Vaøng da loøng baøn tay, baøn chaân


OÙi, tieâu chaûy, chöôùng buïngRoán ñoû, chaûy muû/ quaàng ñoû quanh roánMuû da, muû maét

7. Chuyeån vieän: an toaøn, giöõ aám, phoøng haï ñöôøng huyeát

B. TREÛ SÔ SINH NON THAÙNG
I. ÑÒNH NGHÓA:
Tröôùc ñaây, ngöôøi ta quy ñònh treû non thaùng laø nhöõng treû coù caân naëng luùc sanh döôùi
2.500g. Töø naêm 1960 trôû ñi, ñònh nghóa ñôn giaûn nhö vaäy khoâng thaät chính xaùc neân Toå chöùc Y Teá Theá Giôùi (WHO) ñaõ ñònh nghóa döïa treân tuoåi thai, neáu treû sanh tröôùc tuaàn thöù
37 (tính töø ngaøy ñaàu cuûa kyø kinh cuoái) laø treû non thaùng.
Tuy nhieân, trong tröôøng hôïp khoâng nhôù ngaøy kinh cuoái, coù theå döïa vaøo caùc daãn chöùng laâm saøng, hình thaùi beân ngoaøi vaø bieåu hieän veà thaàn kinh ñeå xaùc ñònh töông ñoái chính xaùc tuoåi thai.
Caàn phaân bieät treû non thaùng vôùi treû nheï caân so vôùi tuoåi thai (treû yeáu ôùt coù keøm suy dinh döôõng baøo thai).
Nguyeân nhaân gaây sanh non:


Meï: ñieàu kieän soáng kinh teá xaõ hoäi thaáp, phaûi laøm vieäc nhieàu luùc mang thai, meï bò suy dinh döôõng, tieàn saûn giaät, saûn giaät,thieáu maùu, cheá ñoä chaêm soùc y teá khoâng ñaûm baûo, meï mang thai trong ñoä tuoåi thieáu nieân, khoaûng thôøi gian giöõa caùc laàn mang thai quaù gaàn nhau, meï nghieän röôïu ,thuoác laù, beänh maïn tính, meï tieåu ñöôøng, meï bò nhieãm truøng toaøn thaân, nhau tieàn ñaïo, nhau bong non, ña/thieåu oái.Phaàn phuï: dò daïng töû cung, u xô töû cung, baát thöôøng cuûa baùnh nhau…Thai: nhieãm truøng baøo thai, ña thai, thai dò daïng…

II. NHÖÕNG ÑAËC ÑIEÅM SINH LYÙ CUÛA TREÛ NON THAÙNG
1. Chöùc naêng hoâ haáp:
Chöùc naêng hoâ haáp cuûa treû non thaùng coøn raát non yeáu. Treû deã bò suy hoâ haáp vì
(1) Loàng ngöïc deã bieán daïng, xöông söôøn coøn meàm, caùc cô gian söôøn coøn yeáu.

(2) Phoåi chöa daõn nôû toát, caùc pheá nang chöa tröôûng thaønh, trung taâm hoâ haáp chöa hoaøn chænh.
Quan saùt moät treû non thaùng, ta thaáy treû thôû baèng hoïng, phình buïng leân khi hít vaøo.
Nhòp thôû coù chu kyø, coù luùc thôû nhanh gaáp, sau ñoù chaäm daàn roài ngöng khoaûng vaøi giaây.
Côn ngöng thôû coù theå keøm tím taùi hoaëc khoâng. Ngöng thôû döôùi 15 giaây khoâng ñöôïc xem nhö beänh lyù. Ngöôïc laïi, neáu côn ngöng thôû keùo daøi treân 20 giaây hoaëc keøm theo nhòp tim chaäm seõ deã gaây nhöõng aûnh höôûng thaàn kinh, caàn ñöôïc theo doõi saùt vaø xöû trí ngay.
Beänh lyù heä hoâ haáp cuûa treû non thaùng hay gaëp laø beänh maøng trong do nhu moâ phoåi khoâng theå daõn nôû ñuû ñeå trao ñoåi khoâng khí.
2. Chöùc naêng ñieàu hoaø thaân nhieät:
Treû non thaùng deã bò nhieãm laïnh vì
(1) Trung taâm ñieàu hoøa thaân nhieät ôû naõo coøn non yeáu.
(2) Khi bò nhieãm laïnh, treû khoâng theå run cô ñeå sinh nhieät choáng laïi laïnh.
Treû caøng non thaùng, trung taâm ñieàu hoøa thaân nhieät caøng chöa hoaøn chænh.
Giaûm vaän ñoäng vaø tröông löïc cô yeáu laøm treû khoù saûn sinh ra nhieät.
Dieän tích da lôùn so vôùi caân naëng treû, keøm lôùp môõ döôùi da keùm phaùt trieån neân treû raát deã maát nhieät.
Tích luõy môõ taêng ôû giai ñoaïn cuoái cuûa thai kyø neân löôïng môõ taêng maø vaãn khoâng ñuû döï tröõ ôû treû non thaùng.
Neáu nhieät ñoä trung taâm cuûa treû xuoáng döôùi 35,5C, seõ gaây neân haøng loaït bieán chöùng ôû heä hoâ haáp, heä thaàn kinh vaø gaây xuaát huyeát naõo. Vì vaäy, vieäc theo doõi, uû aám, lau khoâ treû ngay sau sanh laø moät vieäc laøm raát quan troïng ñoái vôùi treû non thaùng. Neáu tieát trôøi laïnh, nhieät ñoä beân trong phoøng phaûi ñöôïc giöõ toái thieåu laø 24-26C. Treû môùi sinh ra phaûi ñöôïc uû aám vaø ñaët treân baøn coù ñeøn söôûi. Neáu ñaët treû non thaùng trong loàng kính thì nhieät ñoä trong loàng phaûi ñaït ñöôïc 34-35C luùc ñaàu.
3. Chöùc naêng tuaàn hoaøn:
Caùc mao maïch moûng manh deã vôõ.
Caùc yeáu toá ñoâng maùu thieáu huït vaø giaûm ôû treû non thaùng.
Löôïng vitamin K vaø prothrombin thaáp neân treû non thaùng deã bò xuaát huyeát.
4. Chöùc naêng gan vaø tieâu hoùa
Enzym ñeå chuyeån hoùa bilirubin giaùn tieáp thaønh bilirubin tröïc tieáp bò thieáu huït vaø keùm hoaït tính neân treû non thaùng deã bò vaøng da naëng vaø keùo daøi. Vì vaäy, chuùng caàn ñöôïc theo doõi thöôøng xuyeân löôïng bilirubin töï do trong huyeát töông. Söû duïng phöông phaùp roïi

ñeøn sôùm, truyeàn tónh maïch dung dòch albumin seõ laøm giaûm ñöôïc tình traïng vaøng da, giaûm ñöôïc tæ leä phaûi thay maùu cho treû sô sinh.
Theå tích daï daøy nhoû, daï daøy naèm ngang, caùc men tieâu hoùa coøn thieáu huït ñoøi hoûi treû non thaùng phaûi ñöôïc cho aên töøng ít moät vaø aên nhieàu laàn. Ñoä acid trong daï daøy keùm, thieáu men tieâu hoùa vaø haáp thu khoâng heát thöùc aên - duø laø söõa meï - neân treû deã bò noân oùi, chöôùng buïng vaø roái loaïn tieâu hoùa
Do löôïng glycogen döï tröõ trong gan giaûm neân treû non thaùng deã bò haï ñöôøng huyeát.
5. Heä thoáng mieãn dòch
Heä thoáng mieãn dòch teá baøo coøn raát yeáu. Khaû naêng thöïc baøo, dieät khuaån ñeàu chöa hoaøn thieän.
Maët khaùc löôïng globulin mieãn dòch dòch theå (IgG) töø meï qua thai coøn raát ít neáu laø non thaùng. Haäu quaû laø treû non thaùng deã bò nhieãm truøng naëng daãn ñeán töû vong.
III. ÑAËC ÑIEÅM LAÂM SAØNG CUÛA TREÛ SÔ SINH NON THAÙNG:
1. Hình theå beân ngoaøi:
Da caøng non thaùng caøng moïng nhieàu nöôùc, ñoû moïng, troâng thaáy caùc maïch maùu beân döôùi. Döôùi 30 tuaàn :

da ñoû moïng, nhieàu maïch maùu, boùng

30- 32 tuaàn

:

da moûng, ít maïch maùu hôn

32 - 36 tuaàn

:

da daày hôn, ít boùng, coù lôùp môõ döôùi da.

Loâng tô coù nhieàu khi tuoåi thai döôùi 36 tuaàn vaø giaûm daàn khi tuoåi thai lôùn hôn.
Chaát gaây nhieàu vaø khueách taùn ôû treû non thaùng döôùi 34 tuaàn vaø giaûm daàn khi tuoåi thai caøng lôùn.
Suïn vaønh tai
Döôùi 30 tuaàn : treû coøn quaù non chöa coù ñoä cong cuûa tai. Neáu gaäp vaønh tai laïi, vaønh tai seõ giöõ ôû tö theá ñoù laâu.
30 – 33 tuaàn : neáu gaáp laïi, vaønh tai seõ töø töø trôû laïi vò trí cuõ.
34 – 36 tuaàn : vaønh tai trôû laïi vò trí cuõ nhanh.
Treân 37 tuaàn : suïn vaønh tai trôû laïi vò trí cuõ raát nhanh.
Hoäp soï cuûa treû non thaùng coù xöông soï oïp eïp, deã bò bieán daïng neân khi sanh caàn ñöôïc can thieäp baèng forceps ñeå baûo veä hoäp soï.
Maàm vuù (coù theå sôø naén baèng hai ñaàu ngoùn tay caùi vaø troû)
30 - 32 tuaàn

:

khoâng sôø thaáy maàm vuù.

32 - 36 tuaàn

:

kích thöôùc maàm vuù töø 2mm - 4 mm.

Treân 37 tuaàn :

maàm vuù 7mm - 10mm.

Boä phaän sinh duïc ngoaøi
ÔÛ treû trai, tinh hoaøn baét ñaàu di chuyeån xuoáng tuùi bìu khi tuoåi thai ôû khoaûng 33-34 tuaàn. Neáu treû sanh sôùm hôn, tinh hoaøn coøn ôû trong oå buïng hoaëc treân oáng beïn. Tuùi bìu chöa coù neáp nhaên, caêng boùng vaø deã phuø neà theo tö theá naèm cuûa treû.
ÔÛ treû gaùi, moâi lôùn chöa che phuû moâi nhoû& aâm vaät. Treû caøng non, aâm vaät caøng loä roõ.
Neáp nhaên ôû gan baøn chaân
Döôùi 36 tuaàn : neáp nhaên môø vaø chæ coù ôû 1/3 tröôùc gan baøn chaân.
37 - 38 tuaàn

: neáp nhaên coù ñeán 2/3 tröôùc gan baøn chaân.

39 - 41 tuaàn

: neáp nhaên roõ vaø coù nhieàu ôû caû gan baøn chaân.

2. Daáu chöùng thaàn kinh:
Nhöõng daáu chöùng thaàn kinh seõ boå sung caùc ñaëc ñieåm veà hình theå beân ngoaøi ñeå öôùc tính tuoåi thai.
Tính cöôøng cô
Tö theá, treû caøng non, tröông löïc cô caøng giaûm. Treû naèm yeân, ít cöû ñoäng. Töø tuaàn 32, hai chi döôùi môùi ôû tö theá co vaø töø tuaàn 34 - 35 hai tay môùi co. Töø treân 37 tuaàn cho ñeán ñuû thaùng, tay chaân co nhieàu, chöùng toû tính cöôøng cô bieåu hieän roõ.
Thöû nghieäm goùt-tai
Treû caøng non thaùng goùc naøy caøng daõn (150).
ÔÛ treû ñuû thaùng, goùc naøy laø 90.
Goùc khoeo ôû treû döôùi 30 tuaàn ño ñöôïc 150 vaø laø 90 ôû treû ñuû thaùng.
Goùc baøn chaân-caúng chaân ôû treû non thaùng ño ñöôïc 40-50 vaø 10-0 ôû treû ñuû thaùng.
Caùc phaûn xaï thaàn kinh nguyeân thuûy ñöôïc bieåu hieän raát yeáu hoaëc chöa bieåu hieän ñöôïc ôû treû non thaùng.
Caân naëng vaø tuoåi thai töông öùng (J.B. Jolly, 1985)
Tuoåi thai
(tuaàn)
25 - 26

Caân naëng

Chieàu daøi

Voøng ñaàu

870g - 950g

34cm - 35cm

23cm - 24cm

27 - 28

1.050g - 1.150g

36cm - 37cm

25cm - 26cm

29 - 30

1.250g - 1.400g

38cm - 39cm

17cm - 28cm

31 - 32

1.550g - 1.700g

41cm - 42cm

29cm - 30cm

33 - 34

1.900g - 2.100g

43cm - 45cm

30cm - 31cm

35 - 36

2.300g - 2.500g

46cm - 47cm

32,2cm - 32,8cm

37 - 38

2.900g - 3.100g

48cm - 49cm

33cm - 33,5cm

39 - 41

3.100g - 3.300g

49cm - 50cm

34cm - 34,8cm

IV. BEÄNH LYÙ ÑAËC BIEÄT ÔÛ TREÛ NON THAÙNG:
Heä cô quan chöa tröôûng thaønh

Vaán ñeà gaëp phaûi – Nguy cô
- Ngaït chu sinh: do ñaùp öùng keùm vôùi hoâ haáp ngoaøi töû cung.
- Beänh maøng trong: do thieáu surfactant

Hoâ haáp

- Côn ngöng thôû: do cô cheá kieåm soaùt nhòp thôû chöa tröôûng thaønh - Beänh phoåi maõn.

Thaàn kinh

- Ngaït chu sinh, xuaát huyeát noäi so, beänh chaát traéng quanh naõo thaát, Naõo non thaùng
- Haï huyeát aùp: do giaûm theå tích, roái loaïn chöùc naêng tim maïch,

Tim maïch

daõn maïch do nhieãm truøng, thieáu hormone thöôïng thaän, ñaùp öùng tieát catecholamines chöa hoaøn chænh
- Coøn oáng ñoäng maïch.

Huyeát hoïc

- Thieáu maùu
- Hít saëc, Traøo ngöôïc daï daøy thöïc quaûn, Lieät ruoät cô naêng

Dinh döôõng

- Vieâm ruoät hoaïi töû
- Khoù nuoâi döôõng, chaâm taêng caân

Chuyeån hoùa

Roái loaïn chuyeån hoùa ñöôøng can-xi, taêng bilirubin giaùn tieáp
Maát nöôùc, dö dòch, roái loaïn ñieän giaûi kieàm toan, deã ngoä ñoäc thuoác:

Thaän

do toác ñoä loïc caàu thaän thaáp, khoâng khaû naêng ñieàu hoøa nöôùc, ñieän giaûi, kieàm toan.

Ñieàu hoøa thaân

Deã bò haï thaân nhieät hoaëc taêng thaân nhieät

nhieät
Mieãn dòch
Noäi tieát
Maét, Tai

Nhieãm truøng huyeát, Vieâm phoåi, Vieâm maøng naõo, vieâm khôùp, vieâm tai giöõa
Thieáu hormone thöôïng thaän, ñaùp öùng tieát catecholamines chöa hoaøn chænh, ...
Beänh lyù voõng maïc (treû < 32tuaàn hoaëc / < 1500g), ñieác, ...

V. CHAÊM SOÙC VAØ NUOÂI DÖÔÕNG TREÛ SÔ SINH NON THAÙNG.
1.1. Nguyeân taéc chaêm soùc treû sanh non / nheï caân:
-

Ñaûm baûo treû ñöôïc nuoâi baèng söõa meï.

-

Ñaûm baûo chaêm soùc veä sinh. Traùnh gaây toån haïi cho treû.

-

Giaûm thieåu thôøi gian caùch ly meï con. Chaêm soùc baèng phöông phaùp baø meï
Kangaroo.

1.2. Caùc bieän phaùp chaêm soùc vaø oån ñònh yeáu toá nguy cô:
 Xöû trí taïi phoøng sanh: traùnh maát nhieät vaø hoài söùc ngay sau sanh thaät toát.
Treû sanh non coù nguy cô ngaït chu sinh cao do khoâng theå khôûi phaùt nhòp thôû sau sanh. Neáu treû coù bieåu hieän suy hoâ haáp ngay sau sanh: cho thôû oxy & chuyeån ñeán nôi coù theå thôû NCPAP ngay.
 OÅn ñònh thaân nhieät : Neáu treû caàn phaûi chaêm soùc ñaëc bieät hoaëc caùch ly: neân duøng loàng aáp hôn laø giöôøng söôûi ñeå giaûm ñoä maát nöôùc khoâng nhaän bieát qua da, traùnh nhöõng kích thích khoâng caàn thieát & tieáng ñoäng (nhaát laø caùc treû raát nheï caân). Söï duïng phöông phaùp baø meï Kangaroo ñeå giöõ aám cho caùc treû ñaõ qua giai ñoaïn beänh naëng (Phöông phaùp kangaroo: moâ phoûng caùch cuûa chuoät tuùi mang con tröôùc buïng, cho pheùp treû non thaùng hay raát nheï caân ñöôïc ñaët naèm thöôøng xuyeân giöõa hai vuù meï( coù theå duøng moät baêng thun) vôùi ñieàu kieän treû oån ñònh, khoâng coù nhöõng beänh lyù caàn phaûi ñöôïc theo doõi tích cöïc..)
 Dinh döôõng : toát nhaát laø nuoâi baèng söõa meï.
 OÅn ñònh caùc yeáu toá nguy cô : suy hoâ haáp, nhieãm truøng, vieâm ruoät hoaïi töû, thieáu maùu…
VI. CHAÊM SOÙC SÖÙC KHOÛE BAN ÑAÀU:
SS nguy cô cao( non thaùng, lôùn hay nheï caân so tuoåi thai…) ñeàu coù tieân löôïng sôùm laãn laâu daøi xaáu hôn caùc treû khaùc. Treû soáng vôùi caùc di chöùng theå chaát thaàn kinh vaø taâm thaàn vaän ñoäng laø noåi khoå taâm cho baûn thaân treû, gia ñình vaø xaõ hoäi, ngoaøi ra coøn laø gaùnh naëng veà kinh teá.
Ñaïi ña soá yeáu toá ñöa ñeán thai nguy cô cao coù theå ñöôïc döï phoøng. Treân cô sôû hieåu bieát veà dòch teå hoïc, beänh nguyeân vaø cô cheá beänh sinh, chuùng ta caàn phaûi coù caùc phöông phaùp phoøng ngöøa baèng chaêm soùc söùc khoûe ban ñaàu ôû nhieàu caáp ñoä nhö sau:
6.1 Phoøng ngöøa caáp 0: Söû duïng caùc bieän phaùp nhaèm loïai tröø caùc yeáu toá nguy cô gaây beänh hoaëc khoâng cho caùc yeáu toá ñoù xuaát hieän baèng caùch naâng cao möùc soáng kinh teá, y teá, vaên hoùa, xaõ hoäi, caûi thieän moâi tröôøng soáng, giaûi quyeát teä naïn nhaø ôû oå chuoät, traùnh moâi tröôøng ñoâng ñuùc chaät choäi… Ñaây laø vaán ñeà quan troïng caàn ñöôïc thaät söï quan taâm phoái hôïp cuûa toaøn theå coäng ñoàng.

6.2 Phoøng ngöøa caáp 1: aùp duïng caùc bieän phaùp taêng cöôøng söc khoûe cho toaøn daân, huy ñoäng caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, keâu goïi söï hôïp taùc hoå trôï ñoàng boä cuûa nhieàu ban ngaønh nhö y teá( lieân chuyeân khoa saûn nhi,dinh döôõng, da lieãu, y hoïc coäng ñoàng, thoâng tin, giaùo duïc vaø nhieàu cô quan, ñoaøn theå xaõ hoäi( coâng ñoaøn, hoäi phuï nöõ, ban baûo veä baø meï treû em…) treân moïi tuyeán cuøng nhau:


Vaän ñoäng sinh ñeû coù keá hoaïch ñeå gia ñình coù ñieàu kieän kinh teá, söùc khoûe hôn nhaèm haïn cheá tình traïng thai beänh lyù.Ñaåy maïnh coâng taùc giaùo duïc giôùi tính hoïc ñöôøng nhaèm haïn cheá tình traïng mang thai ôû ñoä tuoåi thanh thieáu nieân, ñaåy luøi caùc teä naïn xaõ hoäi( maïi daâm, röôïu, thuoác laù, ma tuùy..,)Tuyeân truyeàn cho baø meï töông lai veà taàm quan troïng cuûa vaán ñeà veä sinh thai ngheùn( cheá ñoä aên ñuû ñaïm, saét, canxi, sinh toá…cheá ñoä sinh hoaït, nghæ ngôi, chuûng ngöøa), ñaêng kyù thai ngheùn( khaùm thai sôùm, khaùm thai ñònh kyù ít nhaát 3 laàn/ thai kyø), sinh taïi cô sôû y teá vaø taàm quan troïng cuûa söõa meï.Taêng cöôøng tuyeân truyeàn cho caùn boä y teá ôû moïi tuyeán veà taàm quan troïng cuûa coâng taùc quaûn lyù thai ngheùn, cung caáp VIT K thöôøng quy cho treû sau sinh cuõng nhö caùc kieán thöùc veà chaêm soùc treû SS.

6.3 Phoøng ngöøa caáp 2: taêng cöôøng boài döôõng kieán thöùc cho caùn boä y teá treân moïi tuyeán ñieàu trò ñeå:


Phaùt hieän sôùm vaø xöû trí kòp thôøi caùc tröôøng hôïp thai beänh lyù( hoäi chaån giöõa hai ekip saûn nhi ñeå caân nhaéc lôïi haïi khi quyeát ñònh chaám döùt thai kyø)Phaùt hieän sôùm caùc daáu chöùng, trieäu chöùng nguy cô nhaèm ñieàu trò kòp thôøi vaø thích hôïp caùc beän lyù SS.

6.4 Phoøng ngöøa caáp 3: taêng cöôøng caùc bieän phaùp nhaèm haïn cheá caùc bieán chöùng, phoái hôïp toát vôùi caùc chuyeân khoa coù lieân quan vaø gia ñình ñeå phuïc hoài chöùc naêng vaø khaéc phuïc di chöùng cuûa beänh…( nhö chaäm phaùt trieån tinh thaàn vaän ñoäng, vaøng da nhaân, baïi naõo, thieáu maùu…).

Similar Documents

Free Essay

Toan Tin

...(Propositional Logic) • Khái niệm mệnh đề • Phép toán mệnh đề • Dạng mệnh đề • Các qui tắc suy diễn • Các phương pháp chứng minh 2 KHÁI NIỆM MỆNH ĐỀ • Mệnh đề là một phát biểu đúng hoặc sai • Ví dụ: Trái đất quay quanh mặt trời 1+4 = 5 10 là số nguyên tố • Các mệnh đề thường được ký hiệu bởi P, Q, R,…,p, q… và chân trị của mệnh đề ký hiệu T (đúng) F (sai) 3 PHÉP TOÁN MỆNH ĐỀ • Các phép toán mệnh đề còn gọi là phép nối logic (Logical connectives): ¬ (phủ định), ∧ (hội), ∨ (tuyển), → (kéo theo) • Tập các mệnh đề cùng với các phép toán logic tạo thành một đại số mệnh đề 4 PHÉP PHỦ ĐỊNH p T F ¬p F T p =“4 là số nguyên tố” thì ¬ p =“4 không là số nguyên tố” có chân trị là T 5 PHÉP HỘI p F F T T q F T F T p ∧q F F F T p =“12 là một số nguyên”, q =“12 chia hết cho 5” thì p ∧ q =“12 là một số nguyên chia hết cho 5”, có chân trị là F 6 PHÉP TUYỂN p F F T T q F T F T p∨q F T T T p =“12 là một số nguyên”, q =“12 chia hết cho 5” thì p ∨ q =“12 là một số nguyên hoặc 12 chia hết cho 5”, có chân trị là T 7 PHÉP TUYỂN p F F T T q F T F T p→ q T T F T p =“12 là một số nguyên”, q =“12 chia hết cho 5” thì p → q =“nếu 12 là một số nguyên thì chia hết cho 5”, có chân trị là F 8 LƯU Ý • p ∨ q sai khi và chỉ khi p và q đều sai • p ∧ q đúng khi và chỉ khi p và q đều đúng • p → q sai khi và chỉ khi p đúng q sai • Còn có phép p ↔ q (kéo theo hai chiều) phép toán này đúng khi và chỉ khi cả p và q cùng đúng hoặc cùng sai 9 DẠNG MỆNH...

Words: 3164 - Pages: 13

Free Essay

Barilla Comp

...phát triển công ty ngày một lớn mạnh trên nền tảng của một nhà máy sản xuất mì ống gần thành phố Parma, phía Bắc Italy – trụ sở của một trong những nhà sản xuất sữa lớn nhất thế giới, tập đoàn Parmalat. Thành lập: 1877 Nhân viên: hơn 16.000 người (2008) Kinh doanh: doanh thu ròng của hơn 4,5 tỷ euro (2008) 1877: Pietro Barilla mở một cửa hàng bánh mì-và-pasta ở Parma. 1910: Barilla mở nhà máy đầu tiên của mình và giới thiệu logo thương hiệu đầu tiên. 1947: cuộc chiến tranh kết thúc, Barilla di chuyển để mở rộng vượt ra ngoài Parma với một mạng lưới trên khắp Italy. 1960: Số nhân viên của Barilla đạt 1.500. 1971: US-dựa trên công ty đa quốc gia WR Grace mua nắm giữ đa số cổ phần của gia đình Barilla. 1975: Các dòng sản phẩm Mulino Bianco được tạo ra. 1987: Mulino Bianco chiếm 50 phần trăm của tổng số bán hàng của Barilla và thích chia sẻ 26 phần trăm của thị trường hàng hoá của Italy. 1998: Barilla mở nhà máy đầu tiên của mình tại Hoa Kỳ, tại Ames, Iowa. 2001: Barilla tái tổ chức thành hai đơn vị kinh doanh chính, với việc tập trung vào mì ống và nước sốt, và các hàng hóa nướng khác. Tháng 7 năm 2002, công ty đã sáp nhập với hãng sản xuất bánh mỳ Kamps của Đức bằng một khoản tiền đầu tư 1,8 tỷ USD, đã cứu giúp cho hãng này thoát khỏi cảnh nợ nần chồng chất và tăng được lợi nhuận. Kamps là một tập đoàn lớn với hàng chục nhà máy sản xuất với 18.000 nhân công và gần 2.000 cửa hàng...

Words: 20239 - Pages: 81

Free Essay

Trung Nguyen Coffee - Case Study

...BSNEU Case Analysis 2014 – Pre Test Part 3 Cà phê Trung nguyên Nhãn hiệu Trung Nguyên đang tràn ngập thị trường Việt Nam, đem đến một luồng gió mới trong xu hướng tiêu dùng và kinh doanh tư nhân. “ Tôi chưa bao giờ nghe nói đến Starbucks”, Đặng Lê Nguyễn Vũ nói, bối rối khi được so sánh với tập đoàn caphê đóng tại Seatle này. Điều này nghe có vẻ lạ kỳ đối với một người đang điều hành cả một hệ thống lớn mạnh không ngừng các cửa hàng caphê trên khắp Việt Nam này. Nhưng Vũ không thâm nhập vào thị trường nước ngoài như Starbucks. Anh tập trung vào việc thu hút những người uống càphê trong nước đến với nhãn hiệu của mình, Trung Nguyên - một cái tên giờ đây đang được treo trên khắp biển hiệu của hơn 160 cửa hàng ở thành phố HCM, Hà Nội và khắp các tỉnh thành khác. Sự phát triển của Trung Nguyên đang dấy lên một một xu hướng tiêu dùng mới ở Việt Nam, tạo ra những cơ hội kinh doanh mới, phát triển một kỹ năng marketing mới và thổi nhịp đập mới cho ngành sản xuất càphê trong nước. Nhưng chiến lược của Trung nguyên khác xa so với chiến lược của Starbucks. Trong khi công ty của Mỹ này đang thâm nhập thị trường Trung Quốc, Malaysia và Singapore với một kiểu cửa hàng bán lẻ có phong cách phục vụ và bài trí giống nhau, các cửa hàng của Trung Nguyên vẫn có những nét riêng thậm chí hơi cẩu thả bừa bãi. Các hợp đồng để trở thành cửa hàng phân phối sản phẩm Trung Nguyên bị điều chỉnh sao cho thoả mãn tình trạng của một số lớn các cửa hàng tư nhân đang tìm kiếm một cơ hội đầu tư ít vốn và giá...

Words: 2104 - Pages: 9

Free Essay

Macro - Economic

...VỀ KINH TẾ VĨ MÔ Mục tiêu bài học: - Trình bày được khái niệm, phân loại, phương pháp nghiên cứu kinh tế vĩ mô. - Thực hiện được các bài tập tình huống, phân biệt chính xác kinh tế vi mô và vĩ mô. - Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình nghiên cứu, học tập I / KINH TẾ VĨ MÔ VÀ ĐỜI SỐNG KINH TẾ QUỐC DÂN 1 / Hai phân nghành kinh tế học: Kinh tế vĩ mô: nghiên cứu hoạt động của nền kinh tế tổng thể thống nhất thông qua các biến số: Tổng sản phẩm quốc gia, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, lượng cung tiền trong nền kinh tế, … Kinh tế học vi mô: nghiên cứu sự hoạt động của nền kinh tế bằng cách tách biệt từng bộ phận riêng biệt, nghiên cứu cách ứng xử của người tiêu dung, của người sản xuất trong từng thời kỳ khác nhau. 2/ Những tác nhân lớn và chu trình của nền kinh tế quốc dân - Người tiêu dùng: tất cả các cá nhân và hộ gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định về việc sản xuất gì vì họ là người tiêu dùng phần lớn lượng sản phẩm trong nền kinh tế. - Doanh nghiệp: Người sản xuất hàng hóa, dịch vụ quyết định sản xuất gì, sản xuất như thế nào? ⇨ Nền kinh tế chỉ có hai thành phần này gọi là nền kinh tế tiêu dùng tự do “bàn tay vô hình”. - Chính phủ: đây là những người sản xuất vừa là người tiêu dùng Vai trò kinh tế của chính phủ gồm 3 chức năng: chức năng hiệu quả, chức năng công bằng và chức năng ổn định. - Người nước ngoài: mua, bán những hàng hóa và dịch vụ thông qua vay mượn, viện trợ, đầu tư nước ngoài. II / MỤC TIÊU & CÔNG...

Words: 6560 - Pages: 27

Free Essay

Docgkkỵhvj

...động của các cơ quan quyền lực nhà nước. - Công vụ là một hệ thống bao gồm tất cả hoạt động của những người lao động mang tính dân sự trong các cơ quan nhà nước và được bổ nhiệm dựa trên năng lực, không phải dựa vào sự liên kết chính trị. - Công vụ theo từ điểm Oxford, được hiểu là toàn bộ các cơ quan của Chính phủ không kể lực lượng quân đội hoặc công vụ sử dụng để chỉ một nhóm người làm việc trong các cơ quan nhà nước ( dân sự). - Công vụ là hoạt động đem lại quyền lợi ích chung cho mọi người. Điều này cũng có thể thấy: công vụ (thuật ngữ) càng gắn với khái niệm dịch vụ công, khu vực công, hành chính công. - Công vụ là một loại lao động (hoạt động) đặc biệt thực hiện chức năng quản lý nhà nước, thi hành pháp luật , sử dụng có hiệu quả nguồn lực công ( công sản, ngân sách ) nhằm đáp ứng mục tiêu của Nhà nước (chính trị) đã đề ra trong giai đoạn phát triển .Tuy nhiên, công vụ thường hiểu theo nghĩa các hoạt động, cụ thể hơn là cơ cấu. - Công vụ gắn liền trực tiếp với con người là công chức. Công vụ bao gồm toàn bộ những người được Nhà nướọng đồng lãnh thổ bổ nhiệm vào một công việc thường xuyên trong một trong một công sở hay một thực thể công và được xếp vào một trong những ngạch của nền hành chính. Trong một số tài liệu đang sử dụng ở nước ta, thuật ngữ công vụ được hiểu là: - Công vụ là hoạt động của các tổ chức, cơ quan nhà nước nhằm thực hiện ý chí của nhân dân. - Công vụ là quy chế, nguyên tắc hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm thực hiện các chức năng...

Words: 8613 - Pages: 35

Free Essay

Doanh Nghiệp Xã Hội

... DOANH NGHIỆP XÃ HỘI HAPPY SMILE I. Khái quát về đề án 1. Đối tượng trẻ em lang thang Trong thời kỳ xây dựng và đổi mới đất nước, chúng ta đã thu được những thành tựu đáng kể về nhiều mặt kinh tế, xã hội, văn hóa ... góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân. Nhưng bên cạnh, một vấn đề hiện nay đang nhận được sự quan tâm lớn từ Nhà nước và các tổ chức, đó là: Trẻ em lang thang. Chúng ta đều biết rằng, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, là đối tượng cần nhận được sự quan tâm đặc biệt từ gia đình – xã hội, và là thế hệ tương lai của đất nước, nhưng hiện tượng trẻ em lang thang đang có xu hướng gia tăng trong xã hội. Tính đến năm 2013, nước ta có khoảng 24.000 trẻ em lang thang – một con số đáng báo động. Không chỉ dừng lại ở đó, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn còn 1,53 triệu, số trẻ em nghèo khoảng 4,28 triệu – những đối tượng này có nguy cơ cao trở thành trẻ em lang thang trong tương lai. ← Đây là một vấn đề không phải của riêng chính phủ mà cần phải có sự chung tay của toàn cộng đồng trong việc giúp các em có một cuộc sống tốt hơn. Nhà nước đã ban hành hàng loạt các chính sách thể hiện sự quan tâm của mình với đối tượng là trẻ em, nhưng chúng ta cần nhìn thẳng vào vấn đề: điều gì khiến các em trở thành trẻ lang thang ( kinh tế ??? Các em phải chật vật với cuộc sống hàng ngày tất cả cũng vì miếng cơm sống qua ngày, nếu chúng ta chỉ hỗ trợ cho các em về mặt...

Words: 1678 - Pages: 7

Free Essay

Tran Hung Dao

...Hương | 1212010092 | TP.HCM, tháng 10 năm 2014 MỤC LỤC 1. Sơ lược tiểu sử Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn 2 2. Những yếu tố ảnh hưởng đến nghệ thuật lãnh đạo của Trần Hưng Đạo 2 3. Phân tích, đánh giá nghệ thuật lãnh đạo của Trần Hưng Đạo 2 4. Bài học rút ra cho các bạn sinh viên 2 1. Sơ lược tiểu sử Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn Trần Quốc Tuấn, sinh ngày 10 tháng Chạp năm Mậu Tý (1228). Ông là con thứ 2 của Khâm Minh Đại Vương Trần Liễu, mẹ là Đoan Túc. Quê Ông ở làng Tức Mặc, xã Lộc Vượng, ngoại thành Nam Định. Viết về sự khai nguyên của dòng dõi nhà Trần, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên chép rằng :"Có người tên Kinh đến ở hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, sinh ra Hấp, Hấp sinh ra Lý, Lý sinh ra Thừa, đời đời làm nghề đánh cá". Như vậy Trần Thừa là ông nội của Trần Quốc Tuấn, và Trần Cảnh tức là vua Trần Thái Tông là chú ruột của Người. Trần Quốc Tuấn ra đời trong thời kỳ đầu của vương triều nhà Trần mở nghiệp. Từ nhỏ ông đã có năng khiếu về văn chương và võ lược. Được giáo dục và rèn luyện...

Words: 5855 - Pages: 24

Free Essay

Supply Chain Management for Indor Wood Goods

...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ THU SƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH THƯƠNG MẠI MÃ SỐ: 62.34.01.21 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ THU SƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH THƯƠNG MẠI MÃ SỐ: 62.34.01.21 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS,TS. ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 i CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ kinh tế “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu: Vùng Đông Nam Bộ” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nghiên cứu trong Luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Thu Sương ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 1. TÍNH CấP THIếT CủA Đề TÀI.............................................................................................. 1 2. MụC TIÊU NGHIÊN CứU ......................................

Words: 53936 - Pages: 216

Free Essay

Vietnam

...Thông tin tuyển dụng Vị trí | Tuyến Gấp: Shift leader Nhà Hàng Pizza Hut Quang Trung - Gò Vấp | Số lượng tuyển | 4 | Ngành nghề | Sinh viên/Mới tốt nghiệp/Thực tập  Thực phẩm/DV ăn uống  | Tính chất công việc | Việc làm theo ca | Tỉnh/Thành phố | TP.Hồ Chí Minh  | Mô tả | Thực hiện công việc theo đúng quy trình chất lượng toàn cầu của Tập đoàn và công ty hướng dẫn - Bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm - Chuẩn bị sản phẩm, dọn dẹp và làm vệ sinh khu vực làm việc trước và sau khi bán hàng - Ưu tiên ứng viên đăng ký làm việc chính thức - Chi tiết khác sẽ trao đổi trong khi phỏng vấn | Kỹ năng | Nam, nữ tuổi từ 18 trở lên - Sức khỏe tốt - Vui vẻ, hoạt bát, năng động - Yêu thích làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, sẵn sàng học hỏi và luân chuyển bộ phận làm việc để phát triển kỹ năng - Ca làm việc linh động cho vị trí chính thức - Yêu thích công việc phục vụ, yêu thích nấu ăn - Ưu tiên ứng viên sẵn sàng làm việc vào các ngày lễ, Tết và thứ 7, Chủ nhật.- Có khả năng lãnh đạo. - Thời gian làm việc:  Nhân viên chính thức: làm việc 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần. Làm việc ca linh động theo sự sắp xếp của Nhà hàng.  | Trình độ | Trung cấp trở lên | Kinh nghiệm | Chưa có kinh nghiệm | Mức lương | Thỏa thuận | Hình thức làm việc | Nhân viên chính thức | Thời gian thử việc | Nhận việc ngay | Chế độ khác | Đầy đủ các chế độ phụ cấp lương làm vào ca đêm, làm thêm giờ, Lễ Tết - Các quyền lợi theo luật Lao Động và chính sách khuyến khích từ công ty...

Words: 849 - Pages: 4

Free Essay

Trung Nguyen Coffee Swot Analysis

...Nhóm: Luck star Cà phê Trung Nguyên Lời mở đầu: Nhóm Lucky star xin chào Cô! T hưa Cô! sau quá trình tìm hiểu trên internet, ở các đại lý, qua nhiều nguồn tài liệu mà nhóm đã thu thập được và những kiến thức nhóm chúng em đã được học trên lớp, nhóm Lucky star đă tổng hợp lại thành bài tiểu luận môn marketing căn bản với chủ đề “Nghiên cứu Marketing của công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên” 1 Nhóm: Luck star Cà phê Trung Nguyên PHẦN 1: TÔNG QUAN CÔNG TY A. Giới thiệu công ty. Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên  Trụ sở chính tại 82 – 84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh  Trung tâm phân phối tại 168 Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, Tp. HCM, hàng hóa được tập trung tại đây trước khi đưa đến các nhà phân phối  Trung Nguyên có 2 nhà máy: -Nhà máy Bình Dương: khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, Huyện Dĩ An, Bình Dương với diện tích 30.000m2. Đây là nhà máy sản xuất cà phê hòa tan nhãn hiệu G7 với công suất 3.000 tấn/năm. -Nhà máy Buôn Ma Thuột: Khu tiểu thủ công nghiệp Tân An, phường Tân An, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak với diện tích 50.000m2. Đây là nhà máy chế biến cà phê rang xay có công suất 10.000 tấn/năm.Với mức đầu tư trên 40 triệu USD vừa khởi công nhằm phục vụ cho một giai đoạn phát triển mới. Trung Nguyên có 5 chi nhánh: 1, Chi nhánh Hà Nội: Hiệu sách Trung tâm Từ Liêm, Khu Liên Cơ Quan, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 2, Chi nhánh Đà Nẵng: 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng. 3, Chi nhánh Cần Thơ: 78 Đường 3/2,...

Words: 12808 - Pages: 52

Free Essay

Biến Đổi Khí Hậu

...Trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho em được học môn Môi Trường Cơ Bản. Và đặc biệt, em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Tiến Sĩ Khoa Học Lê Huy Bá – thầy phụ trách môn Môi Trường Cơ Bản đã cung cấp kiến thức về đề tài “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên sức khỏe con người” cho em. Theo em, đây quả là một đề tài hay và bổ ích. Trong quá trình thực hiện bài tiểu luận, do thời gian có hạn cộng với hiểu biết còn hạn chế nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót; mong thầy thông cảm và góp ý để đề tài được hoàn thiện hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy. MỤC LỤC A. MỞ ĐẦU 1 B. NỘI DUNG 2 I. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 2 1. Khái niệm về biến đổi khí hậu 2 2. Nguyên nhân 2 2.1. Do các quá trình tự nhiên 2 2.2. Do hoạt động của con người 2 3. Tác động 6 3.1. Thể hiện 6 3.1.1. Sự ấm nóng toàn cầu 6 3.1.2. Elnino và Lanina 8 3.2. Ảnh hưởng 12 3.2.1. Nông nghiệp 12 3.2.2. Công nghiệp 14 3.2.3. Du lịch 14 3.2.4. Y tế 15 3.2.5. Sinh hoạt của người dân 16 II.ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN SỨC KHỎE CON NGƯỜI 16 1. Bệnh truyền qua vật chủ trung gian( sốt xuất huyết, sốt rét) 16 2. Bệnh truyền qua đường hô hấp (viêm họng, viêm phổi) 20 3. Bệnh lây lan qua đường ăn uống (tiêu chảy cấp) 23 4. Bệnh không...

Words: 13744 - Pages: 55

Free Essay

Docdocdoc

... | Yếu tố | c. | Quy luật | ANSWER: | C | MARK: | 2 | UNIT: | Chapter 1 | MIX CHOICES: | Yes | QN=3 | Xét đến cùng, nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thắng lợi của một trật tự xã hội mới là | a. | Năng suất lao động | b. | Luật pháp | c. | Chính trị | ANSWER: | A | MARK: | 2 | UNIT: | Chapter 1 | MIX CHOICES: | Yes | QN=4 | Phạm trù triết học nào sau đây dùng để chỉ tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật | a. | Nội dung | b. | Bản chất | c. | Hiện thực | ANSWER: | A | MARK: | 2 | UNIT: | Chapter 1 | MIX CHOICES: | Yes | QN=5 | Yếu tố cơ bản nhất, quan trọng nhất của ý thức là | a. | Tri thức | b. | Tình cảm | c. | Ý chí | ANSWER: | A | MARK: | 2 | UNIT: | Chapter 1 | MIX CHOICES: | Yes | QN=6 | Có phải vật chất quyết định ý thức một cách tuyệt đối hay không | a. | Không | b. | Tùy hoàn cảnh cụ thể | c. | Đúng như vậy | ANSWER: | A | MARK: | 2 | UNIT: | Chapter 1 | MIX CHOICES: | Yes | QN=7 | Triết học Mác là thế giới quan khoa học của | a. | Giai cấp tư sản tiến bộ | b. | Giai cấp công nhân | c. | Tầng lớp trí thức | ANSWER: | B | MARK: | 2 | UNIT: | Chapter 1 | MIX CHOICES: | Yes | QN=8 | Trong chỉ đạo thực tiễn cần căn cứ vào đâu để đề ra chủ trương,...

Words: 26532 - Pages: 107

Free Essay

Cyclermate

...PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH   Nguyên Hán bản: Ngài HẠ LIÊN CƯ (hội tập) Việt dịch: HT. Thích Đức Niệm Cư sĩ Minh Chánh     NGUYỆN HƯƠNG   (Quì gối đưa nhang lên nguyện hương)   Nguyện mây hương mầu này Khắp cùng mười phương cõi Cúng dường tất cả Phật Tôn pháp, các Bồ Tát Vô biên chúng Thanh Văn Và cả thảy Thánh Hiền Duyên khởi đài sáng chói Trùm đến vô biên cõi, Khắp xông các chúng sanh Đều phát lòng bồ đề, Hết một báo thân này Sanh về cõi Cực Lạc.   Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (1 lạy)     TÁN THÁN PHẬT   (Đứng Lên Đánh Khánh Tụng)   Sắc Thân Như Lai đẹp, trong đời không ai bằng, không sánh, chẳng nghĩ bàn, nên nay con đảnh lễ. Sắc thân Phật vô tận, trí huệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường trú, cho nên con về nương. Sức chí lớn nguyện lớn, khắp độ chúng quần sanh, khiến bỏ thân nóng khổ, sanh kia nước mát vui. Con nay sạch ba nghiệp, qui y và lễ tán, nguyện cùng các chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc.   (Đại Chúng Đồng Tụng Nhất Tâm Đảnh Lễ)   NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ:   Nam Mô Thường Tịch Quang Tịnh Độ A Di Đà Như Lai Pháp Thân Mầu Thanh Tịnh Khắp Pháp Giới Chư Phật. o (1 lạy)   Nam Mô Thật Báo Trang Nghiêm Độ A Di Đà Như Lai Thân Tướng Hải Vi Trần Khắp Pháp Giới Chư Phật. o (1 lạy)   Nam Mô Phương Tiện Thánh Cư Độ A Di Đà Như Lai Thân Trang Nghiêm Giải Thóat Khắp Pháp Giới Chư Phật. o (1 lạy)   Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây A Di Đà Như Lai Thân Căn Giới Đại Thừa Khắp Pháp...

Words: 19749 - Pages: 79

Free Essay

Quan Ly Chat Luong

...8.1 Tầm quan trọng của quản lý chất lượng dự án Hầu hết mọi người đã nghe câu chuyện cười về cách xe sẽ làm việc nếu họ theo một lịch sử phát triển tương tự như của máy tính. Một trò đùa Internet nổi tiếng diễn ra như sau: Tại triển lãm máy tính COMDEX, Bill Gates, người sáng lập và Giám đốc điều hành của tập đoàn Microsoft, đã tuyên bố: "Nếu General Motors đã bắt kịp với công nghệ như các ngành công nghiệp máy tính, tất cả chúng ta sẽ được lái xe $ 25 xe đó có 1.000 dặm với một gallon." Đáp lại với ý kiến của Gates, General Motors đã cho rằng: "Nếu GM đã phát triển công nghệ như Microsoft, tất cả chúng ta sẽ được lái xe ô tô với các đặc điểm sau: * Không có lý do gì chiếc xe của bạn sẽ hỏng hai lần một ngày. * Mỗi lần họ sơn lại những vạch kẻ trên đường, bạn sẽ phải mua một xe hơi mới. * Macintosh sẽ tạo một chiếc xe chạy năng lượng mặt trời, đáng tin cậy, chạy nhanh hơn năm lần, dễ lái hơn hai lần, nhưng sẽ chạy trên chỉ năm phần trăm của những con đường. * Ghế ngồi mới sẽ được thiết kế phù hợp với tất cả mọi người * Hệ thống túi khí sẽ nói "Bạn có chắc chắn?" Trước khi đi. * Thỉnh thoảng, không có lý do nào, xe của bạn sẽ khóa và từ chối không cho bạn cho đến khi bạn đồng thời nhấc tay nắm cửa, xoay chìa khóa, và nắm lấy các ăng-ten radio. Hầu hết mọi người chấp nhận sự chất lượng kém từ nhiều sản phẩm CNTT. Vì vậy, sẽ ra sao nếu máy tính của bạn bị treo một vài lần một tháng? Chỉ cần chắc chắn rằng bạn sao lưu dữ liệu của bạn. Vậy sẽ ra sao nếu...

Words: 6253 - Pages: 26

Free Essay

Strategic Management

...CHÍNH SÁCH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP MỤC LỤC THÔNG ĐIỆP CỦA LÃNH ĐẠO 1 1 NGUYÊN TẮC KINH DOANH 2 CÁC TRÁCH NHIỆM CAM KẾT Sản phẩm Phát triển kinh tế Môi trường Môi trường làm việc Hoạt động xã hội – cộng đồng 3 4 8 11 15 19 THÔNG ĐIỆP ĐẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN 21 THI HÀNH VÀ BÁO CÁO 23 2 THÔNG ĐIỆP CỦA LÃNH ĐẠO Với bề dày hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) hiện nay là một thương hiệu danh tiếng và trở thành một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sữa và nước giải khát. Vinamilk nhận thức rằng, để đạt được những thành công đó, bên cạnh việc thực hiện tốt các chiến lược và kế hoạch kinh doanh đúng đắn thì việc trân trọng đạo đức kinh doanh và thực hiện những hành động mang lại những giá trị bền vững cho xã hội, cộng đồng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Chính sách Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp được ra đời nhằm tuyên bố những quan điểm hoạt động và minh bạch hóa các cam kết về trách nhiệm của Vinamilk đối với xã hội và cộng đồng. Chính sách này, cùng với Bộ Quy tắc Ứng xử, sẽ là kim chỉ nam cho tất cả các chính sách, quy chế, quy định và mọi quy trình hoạt động của Vinamilk. Với Vinamilk, trách nhiệm xã hội không phải là một áp lực từ bên ngoài mà là một phần sẵn có trong nguyên tắc kinh doanh, trong sứ mệnh hoạt động và được tích hợp vào tất cả các hoạt động của Vinamilk. Theo đó, những khía cạnh mà Vinamilk hướng đến bao gồm: Sản phẩm, Phát triển kinh tế, Môi...

Words: 4803 - Pages: 20