Free Essay

Dansk

In: Novels

Submitted By aminasabrin
Words 1083
Pages 5
Analyse af ”Liljen og Dugdraaben”
”Liljen og dugdraaben” er et digt som er skrevet af Shack von Staffeldts i år 1808. Digtet er et udpluk fra hans digtsamling ”Nye digte.”Digtet udkom i perioden der inden for litteraturen kaldes for romantikken. Romantikken er en periode der strækker sig fra 1800 til 1870. Nyplatonismen er ligger under perioden romantikken, her er det tale om to verdener. Nyplatonismen bygger på den græske dualist Platon som var filosof. Platon mener at verden er opdelt i to, den ene er det åndelige og den anden er det jordiske rige, som er idéerne og fænomenernes verden. Ifølge Platon lever vi i en skyggeverden, hvor kroppen er slave af sjælens begær. Staffeldt gik ind for dualismen, han mente at inden man bliver født er i ”ideernes verden” den åndelige verden, og efter døden vender man tilbage dertil.
Digtet skildrer en dråbe der falder ned fra himlen og ind i en lilje. Englene græder da dråben er fængslet i en jordisk krop. Liljen byder dråben velkommen, da kroppen og sjælen vil være sammen i den jordiske verden. Liljen som skal forstille sig at være menneskekroppen er mere besat af smykker og perler, hvorimod dråben er sjælen, det åndelige som ikke vil fristes. Dråben glæder sig til solopgang, når liljen åbner sin krone så dråben kan komme op i himlen igen. For når solen er gået ned med afskedssmil så er det vådt hele natten, og når solen skinner og duggen kommer op igen fordamper den.
Digtet tilhører genren centrallyirk, da det udtrykker jeg’ets personlige oplevelse af omverdenen, i kontakt med naturen.
Digtet indeholder 7 strofer med 6 vers. Der er parrim og rimene forløber ens i hver strofe (A-A-B-C-C-B) f.eks. i strofe to rimer vær, her, som er A-A, B er kjælen, C-C er mig, dig, og den sidste B er sjælen som rimer på kjælen. Sproget er gammeldags da der stammer fra 1800 tallet, der er blandt andet store begyndelsesbogstaver på ordene.
Den første strofe er indledningen til hele digtet. Dråben fanges og er forladt i liljen, altså befinder dråben sig nu i et jordisk fængsel, her er tale om en besjæling og et dødt objekt. Under denne strofe kan man antage at liljen er mennesket som der har behov for drikkevand. Her er mennesket afhængig af vand, hvorimod vandet ikke er afhængigt af mennesket. Det gælder det samme for liljen, den er glad for at dråben holder den i selskab og at den besjæles ved hjælp af dråben. I strofe 2 i verslinje 1,2, 3 står der: "Velkommen, o velkommen vær! Nu, søde, må du blive her, hos liljen øm og kjælen" Her ses der at liljen byder dråben velkommen, da liljen ikke fortsat vil blive ved med at forblive ensom. Man kan se at liljen er glad for det, da der er et udråbstegn efter velkommen vær!
I strofe 3 vers 1 står der: »”O nei! jeg kan ei blive! nei!” Her udtrykker liljen dens utilfredshed mht. at være fanget i en jordisk krop, liljen vil hellere være i himmelen, vildt over jordens høje. I strofe 4 står der: ” O Himmelreenheds favre Søn! Hør en uskyldig Liljes Bøn Og vær den Ømmes Lykke!” Her ser det ud til at liljen beder dråben om ikke at forlade dens selvskab, for ellers vil liljen dø.
I strofe 5 vers 1 beder liljen om at dråben ikke skal friste den, med de jordiske goder. I de sidste to strofer, fordampes dråben og når op til himmelen igen.
I strofe 1 er det en objektiv 3. persons fortæller som åbner op for digtet. I strofe 2 er det liljen der er fortælleren, i 3 er det dråben der svarer, i 4 er det liljen, i 5 er det så dråben igen, og i de sidste 2 strofer er det fortælleren der afslutter digtet. Man kan sige at der har været en dialog mellem liljen og dugdråben, hele deres samtale er en besjæling i sig selv. Digtets forløb starter fra første strofe hvor der står: : "Fra solens Afskedssmil udflød" , altså ved solnedgang til den næste solopgang. Forfatteren gør brug af billedsprog, han benytter sig af sammenligninger og besjæling. Dette kan ses ved digtets første vers ”Solens afskedssmil udfløj” her besjæler forfatteren solen, for at kunne smile. Eksempelvis står der ” "Da skal jeg altid elske dig, som Sandsen elsker Sjælen" her sammenligner forfatteren den kærlighed liljen har til dråben med sandsens kærlighed til sjælen. I strofe 4 omtales dugdråben for at være en perle :” "O perle fra det Hav, som hvalt" på denne måde har han også benyttet sig af metafor.
I forhold til realplan og billedplan så kan man sige at forfatteren levede under en periode hvor man anså denne verden for at være den falske verden, at det er her hvor kroppen hører til, da kroppen er slave af dets begær. På den anden side har vi den virkelige verden som er der hvor sjælen tilhører, følelser og noget der er ud over det materialistiske. Forfatteren i digtet benytter sig af eksempler som liljen og dugdråben, for at for at kunne illustrere hvilket syn hav havde på livet, da han selv var dualist. Digtet bæger præg af panteisme, da naturen ses som det kærlige. Dråben anses for at være uskyldig, da der står i strofe 4 ” Hør en uskyldig Liljes bøn” og i strofe 5 står der” Og løfte mig til Herlighed Fra dødelige blade” her sammenlignes liljen med dødelige blade, men da dråben blev fanget i liljen, blev liljen besjælet.
Digtet tematiserer liv, død, to verdener. Forskellen på krop og sjæl, at kroppen har behov for sjælen for at det kan virke åndeligt og mere end det materialistiske. Man kan sætte digtet i perspektiv til romantikken. Den tyske idealisme er en filosofisk retning der fra slutningen af 1700 tallet præger tankegangen i EU. Filosoffen Frederik Von Schellings mener at naturen og bevidstheden er samme substans, altså er hele naturen besjælet her er ånd og materiale to sider af samme sag som kaldes for monisme. I denne sammenhæng er der tale om dualisme, hvor krop og sjæl er adskilte fra hinanden. Det kan blandt andet ses hvis vi antager at liljen er dødelige blade, som er i fænomenernes verden. Dråben er det guddommelige fra naturen, fra den virkelige verden hvor alt det åndelige tilhører. Til slut ses der at disse to verdener ikke forenes, da de går hver til sit, dråben fordampes og når op til den ætherblå himmel, og overskuer verden.

Similar Documents

Premium Essay

Dansk

...interoffice memorandum to: ROLAND GUIDRY, PRESIDENT OF DESTIN BRASS from: global mba Monterrey team (Maria, Rocio, calixto, hector, ernesto) subject: PRODUCT COST´S ANALYSIS date: [ 8/3/2012 ] cc: dr. Jeff Schatzberg Following-up the estimates cost, we got product costs using the overhead cost activity analysis, and the estimate costs are, Valves $ 37.70 per unit, Pump $ 48.79 per unit and Flow controllers $ 100.76 per unit. Comparing standard unit cost vs the costs estimated by overhead cost activity analysis, we found that it would be losses in flow controllers of $177,020 in comparison with ABC, as well as a small loss of $1,078 in valves but these negatives effects would be counteracted by a gain vs ABC of $179,110 to come to net gain of $1,012 under standard costing. This favorable advantage of the standard costing is going to be lost if the price of pumps continues to come down plus Destin is losing money on every flow controllers. The reason for the negative effect on the flow controllers is because the product requires a lot of material handling cost under the cost activity analysis. For valves and pumps material handling is not impacting with a high cost per unit as Flow controllers. Valves selling price is spot on with the 35% profit margin target but pumps have 40% profit margin and could be lowered if the market asks for it until 35% profit margin is reached. Flow controllers are causing losses to the company due to a -4% profit margin and its price......

Words: 419 - Pages: 2

Free Essay

Dansk

...Sådan øges kvaliteten i gymnasiet Kronikken, Sådan øges kvaliteten i gymnasiet, er publiceret af lektorerne fra Skanderborg Gymnasie: Jens Fredslund, Morten Holm Mortensen og Søren Rasmussen 24. september 2014 22:30 I denne kronik taler regeringen om et ”Kvalitetsløft”, her har lektorerene så lagt deres definition af begrebet - ”Kvalitetsløft” - i de danske gymnasier overfor regeringens og ministerens definition af begrebet. ________________________________________________________________________________ Lektorerne siger, at i deres drøm om et bedre gymnasie, er man er nødt til at se begrebet kvalitet i forhold til de kompetencer, som en elev skal have med sig efter 3.g. Med det mener de, at man ikke kun skal fokusere på det faglige, man skal også have det, som de kalder almene-kompentencer med, som; Selvstædighed, Ansvarlighed, samarbejdsvilje og innovation. Her mener de så, at der hverken fra regeringen eller ministeren, danner sig et konkret svar på hvordan kvaliteten i gymnasiet skal forstås. Det regeringen har gjort, er at de har sat en masse tal op; ”95 pct. skal gennemføre en ungdomsuddannelse, 60 pct. en videregående uddannelse og 25 pct. en lang videregående uddannelse.” Problemet med det her, er at de ikke på nogen måde siger noget om kvaliteten, og hvordan kvaliteten kan forbedres, skriver lektorerene. Og i et interview sammen med ministeren, siger han at kvaliteten i undervisningen kan forbedres vha, mere lærer og elev tid, og komme med......

Words: 573 - Pages: 3

Premium Essay

Dansk

...In the short story “Low Visibility” written by Margaret Murphy the main character is called Laura. Laura is, because of her husband who has been repressing her for a long time, a very insecure person. She does not have the courage to fight back when he gives her orders. In the text it says, that she used to be a spirited person who “could make the whole room laugh” but because of her marriage with John that energy has slowly left her. John wanted to marry her because of her spirit but day by day she drifted in to the sad and hollow frame of mind John himself was trying to escape from. Laura has no liberty in their marriage and John sees her only as an object. In every healthy marriage there is love, but it does not show in this marriage. Perhaps there was a little spark in the beginning but that love is certainly gone. He hurts her both physically and mentally and of course she is not satisfied with this but she has become afraid of him and does not dare to go in his way. If she does oppose him he either yells at her or hits her. She feels as if she is invisible and she feels that no one can see that she is suffering. She is very troubled and it seems that only a small thing would push her over the edge into madness. In the story, Laura and John are watching TV. They are watching the news about the riots that are happening in the streets. In the streets all kinds of violence and crime are happening. People are clearly furious about something. John does not......

Words: 445 - Pages: 2

Free Essay

Dansk

...Døden i børnehøjde Udødelige? Er det, det vi skal forestille at være? Sådan et indtryk har børn ofte af døden i mine øjne. Børnene er pakket og rullet godt og grundigt ind i vat hvad det angår døden. De voksne er for gode(kald det slemme) til, at tale udenom realiteterne når det handler om døden og livets endestation. De voksne kan feje det af vejen lige meget om det er barnets bedstemor eller om det er barnets højtelskede hamster, som har sagt stop. Børn tror, at de er udødelige. Døden ér og vil altid være et ømt og vanskeligt emne for alle mennesker. Som regel forsøger vi at skjule denne for børn fordi vi mener, at de er for unge til at håndtere døden. Døden er så svært et begreb at håndtere for os og det at vanskeligt at forholde sig til det at miste. Men som vi ved, så ”skal vi alle dø”, der er ingen som slipper udenom. Dette absurde emne tager forfatteren Damian Arguimbau op i sin debatartikel ”Farlig Fiktion”, trykt i Weekendavisen den 27. Februar 2009. En konstant debat omkring at præsentere døden for børn og unge og man spørger sig selv, ”er det vigtigt for børn og unge, at lærer dem om død allerede i en tidlig alder?” Ifølge Damian Arguimbau så afspejler opmærksomheden omkring ”Mille-sagen”, den danske DR Tv-serie, som bliver sendt i primetime lørdag aften kl. 19:30 omkring Milles bedste veninde, som bliver dræbt i et trafikuheld, en kuriøs konflikt i samfundet. Som Damian Arguimbau skriver, så siger folk ofte at samfundet er blevet mere råt, men samtidig......

Words: 908 - Pages: 4

Premium Essay

Dansk

..."Christmas Day" redirects here. For other uses, see Christmas (disambiguation) and Christmas Day (disambiguation). Christmas A depiction of the Nativity with a Christmas tree backdrop. Also called Noel Nativity Yule Xmas Observed by Christians Many non-Christians[1] Type Christian, cultural Significance Traditional birthday of Jesus Date December 25 (alternatively, January 6, 7 or 19)[2][3][4] (see below) Observances Church services, gift giving, family and other social gatherings, symbolic decorating Related to Christmastide, Christmas Eve, Advent, Annunciation, Epiphany, Baptism of the Lord, Yule Christmas (Old English: Crīstesmæsse, literally "Christ's mass") is an annual commemoration of the birth of Jesus Christ,[5][6] celebrated generally on December 25[2][3][4] as a religious and cultural holiday by billions of people around the world. A feast central to the Christian liturgical year, it closes the Advent season and initiates the twelve days of Christmastide.[7] Christmas is a civil holiday in many of the world's nations,[8][9][10] is celebrated by an increasing number of non-Christians,[1][11][12] and is an integral part of the Christmas and holiday season. The precise date of Jesus' birth, which some historians place between 7 and 2 BC, is unknown.[13][14] By the early-to-mid 4th century, the Western Christian Church had placed Christmas (with the first Christmans at Rome "a few years after the Council of Nicaea")[15] on December 25, a date later......

Words: 441 - Pages: 2

Free Essay

Dansk

...Afsætning. Opgave 11.6 1. Hvad kaldes den konkurrenceform, som gælder for dagligvaremarkedet? - Det er på det homogene marked, og ligger under fuldkommen konkurrence. 2. Redegør for, hvorledes supermarkederne og discountbutikkerne kan differentiere deres butikker og produkter fra hinanden. - Irma differentiere sig fra en butik som fx Netto. Irma kører bl.a. højere kvalitet, som er grunden til den lidt højere pris end i Netto. Netto har lavere priser, men produkterne svarer heller ikke til den samme standard som bliver givet i Irma. Derfor Burde virksomheder som Irma reklamere for deres højere kvalitet og standard, hvor Netto skal reklamere med deres lave priser. 3. Forklar hvilke indtrængningsbarrierer der eksisterer for dagligvarebranchen. -Produktdifferentiering (Der allerede er mange store butikskæder på markedet, som sælger de samme ting. Den nye butik vil højst sandsynligt sælge det samme, hvilket medfører en stor konkurrence.) 4. Udarbejd en brancheanalyse for dagligvarebranchen. -Leverandøren har magten i forhold til den nye butik, da den endnu ikke har skabt et stort nok brand. Truslen fra de substituerende varer er et stort problem, og skaber stor konkurrence, da der som sagt er mange dagligvareudbydere på markedet allerede. 5. Forklar hvad en brancheanalyse kan anvendes til af marketingafdelingen. -De kan anvende den til at få mere viden omkring hvor stor konkurrencen er på markedet og hvad de skal gøre for at differentiere sig fra de andre udbydere.......

Words: 253 - Pages: 2

Free Essay

Dansk Kultur

...Dansk kultur Er dansk kultur, som vi kender den, truet? Mit navn er Rasmus Johansen, og jeg vil i det næste stykke tid koncentrere mig om dette spørgsmål. Jeg vil fortælle om mine egne erfaringer, og ikke mindst ytre mine meninger og synspunkter. Kan vi som danskere se vores danske værdier, normer, vort danske sprog og vor historie forsvinde? Er vores kultur virkelig truet, eller er den i rivende udvikling sammen med den enkelte danskers personlige udvikling? Først skal vi fokusere på, hvad kultur egentligt er. Kultur for mig er den danske sportsånd. Danskere der er samlet på et fodboldstadion, for sammen at se det danske landshold spille. Kultur er en open air koncert på plænen i tivoli, med min familie og mine venner. Kultur er, hvad jeg er opvokset med, og jeg er opvokset med brun sovs og kartofler. Jeg er dog også opvokset med pizza, burger og andre ting som mine forældre ikke nødvendigvis er vokset op med. Min forståelse af kultur er kommet ind med modersmælken. Det jeg nu ser som normer, er noget jeg har lært fra min nærmeste familie, og mennesker jeg har omgået meget i min opvækst. Under min opdragelse har jeg altså fået en form for forståelse, for hvad man skal, og især hvad man bestemt ikke skal. Mine forældre og mine venner har sikker nogle andre idéer om, hvad kultur er for dem. Jeg tror dog, at vi danskere også har ting, som vi er enige om. F.eks. at vores historie og vores kunst er kultur, vi kan være stolt af. Generationer før mig ville sikkert have......

Words: 1124 - Pages: 5

Free Essay

Dansk

...Kærlighed Jeg satte mig tilbage i sofaen efter et par lange timer, hos mine bedsteforældre. Mine forældre tvang mig afsted et par gange om ugen for at tjekke om de gamle har det godt, hvilket jeg i virkeligheden godt ved ikke er grunden. Det er i bund og grund kun fordi at min mor er nervøs, over at jeg er alene hjemme, nu når de er taget på en uges ferie til Gran Canaria. Hun ringer i forvejen 3 gange om dagen for at høre om jeg har det godt, hvorfor kan hun ikke bare stole på mig? Stole på at jeg er gammel nok til at kunne klare mig selv nogle dage. ”din mor elsker dig jo bare.” forklare min mormor altid når jeg brokker mig over hendes tilgang til tingene. Det har hun nok ret i, men det betyder vel ikke hun skal behandle mig som et lille barn mere? Jeg ved jo godt hun elsker mig. bare fordi jeg ikke går rundt med mine følelser ude på tøjet betyder ikke, at jeg ikke har nogen. Eller at jeg ikke kan elske nogen, for jeg elsker da mange mennesker, uden de selv ved det, tror jeg. Men så når det er sagt, hvad betyder at elske overhovedet? Eller hvad er kærlighed? Alle elsker, og er elsket på en eller anden måde. Det tror jeg. Jeg siger aldrig direkte om jeg elsker en person, jeg viser det nok mere indirekte i mine handlinger. Jeg vil gøre alt for de mennesker jeg elsker. Men så er spørgsmålet bare, hvem elsker jeg? Det tror jeg ikke der er svar på, for man kan elske på mange forskellige måder. Alle elsker vel på den ene eller den anden måde deres venner?......

Words: 842 - Pages: 4

Premium Essay

Dansk Stil

...1-13 The role of management accounting Consider the descriptions of management accounting provided in Exhibit 1-3 and in the remainder of the chapter. Discuss why the associated responsibilities are viewed as “accounting” and how people handling those responsibilities interface with other functional areas in fulfilling the stated responsibilities. What skills and knowledge does one need to fulfill the responsibilities? LO 1, 2, 3 1-14 Different information needs Consider the operation of a fast-food company with hundreds of retail outlets scattered about the country. Consider the descriptions of management accounting provided in Exhibit 1-3 and in the remainder of the chapter to identify management accounting information needs for the following: a. The manager of a local fast-food outlet that prepares food and serves it to customers who walk in or pick it up at a drive-through window b. The regional manager who supervises the operations of all the retail outlets in a three-state region c. Senior management located at the company’s corporate headquarters. Consider specifically the information needs of the president as well as the vice presidents of operations and marketing. Be sure to address the content, frequency, and level of aggregation of information needed by these different managers. LO 2 1-16 The elements of quality For each of the following products, suggest three measures of quality: a. television set b. university course ISBN 0-558-58506-X Management Accounting,......

Words: 2296 - Pages: 10

Free Essay

Psykologi, Dansk

...Synopsis i psykologi på B-niveau Når du skal til eksamen i psykologi på B-niveau, skal din fremlæggelse ske ud fra en synopsis. Dvs. du får ikke udleveret en tekst med spørgsmål på, ligesom på C-nivaeu. På B-niveau består din eksamensopgave i, at du får udleveret ca. 3 tekster/bilag, der har relation til et eller flere af de temaer, som du har arbejdet med i forløbet. Du skal så selv formulere spørgsmålene, som disse tekster inviterer til, og du skal selv vælge den teori ud, som du vil bruge i din besvarelse af de spørgsmål, som du har stillet dig selv. I det følgende forsøger jeg at uddybe forhold omkring synopsis-udformningen og besvare de spørgsmål, du kunne stille. Hvad er en synopsis? Betydning (græsk): En sammenfattende oversigt.  En synopsis er ikke en opgave, men en udvidet disposition / et talepapir til eksamen, der hjælper dig med at holde struktur i det stof, du skal fremlægge.  En synopsis kan karakteriseres som en tekst der ikke kan stå alene, idet den skal uddybes i en mundtlig præsentation.  En synopsis er en tekst, som er så kort (1-2 sider), at du kan overskue den. Kan udformes både i punktform og med opsummerende sætninger Synopsen indeholder det stof og de synsvinkler du vil fremlægge.  Synopsen er en slags disposition for din fremlæggelse. Hvorfor skal jeg arbejde med synopsis? - Du skal lære at tænke selvstændigt. - Du skal lære at strukturere et stofområde. - Arbejdet med synopser imødekommer den lærendes behov for og krav om at...

Words: 1487 - Pages: 6

Free Essay

Dansk Filmanalyse

...Film analyse C. Beskrivelse af personerne: 1. Hvordan bliver hovedpersonen/personerne præsenteret for publikum? Hvad får vi at vide om ham/hende? Får vi meget at vide i begyndelsen eller får vi oplysninger efterhånden? 2. Hvad siger personen/personerne om sig selv? 3. Beskriv det ydre udseende. 4. Hvordan udvikler personerne sig gennem filmen? 5. Spiller skuespilleren personen på en overbevisende måde? (virker han som en virkelig person eller ikke) D. Tid og miljø: 1. Hvornår er filmen lavet? 2. Hvornår skal den forestille at foregå? 3. Virker miljøet realistisk i forhold til tiden? 4. Hvor lang tid strækker handlingen sig over? (filmens tid) 5. Hvordan er miljøet? 6. Hvor skal filmen forestille at foregå? (land, by....) E. Genre: 1. Hvad er det for en film? (spændings, komedie, familie, gyser, aktion, drama...) F. Teknik. Hvordan er følgende punkter brugt til at understrege filmens handling eller stemninger? 1. Kameravinkler 2. Perspektiv 3. Kamerabevægelser 4. Klip 5. Lys 6. Filter 7. Musik G. Hvad er filmens budskab. H. Hvad synes du selv om filmen? Beskrivelse af personerne: 6. Hvordan bliver hovedpersonen/personerne præsenteret for publikum? Hvad får vi at vide om ham/hende? Får vi meget at vide i begyndelsen eller får vi oplysninger efterhånden? 7. Hvad siger personen/personerne om sig selv? 8. Beskriv det ydre udseende. 9. Hvordan udvikler personerne sig...

Words: 342 - Pages: 2

Free Essay

Dansk for Begyndere

...Vejret er (til trods for Emma Gads råd) det foretrukne emne at starte en samtale med. Det gør sig især gældende, når man vil opnå kontakt med en person, som man ikke kender i forvejen. Eksempelvis i en taxa. Hvis man ikke bryder sig om den "pinlige stilhed" i et så aflukket rum, som en bil nu engang kan være, er det nemt at ligge ud med f.eks "hold da op hvor det blæser i dag". Ifølge Birgitte Sally der er kommunikationskonsulent og psykoterapaut er der en god grund til at vejret er så godt et samtaleemne. I artiklen Snik snak snude - ellers er du ude bragt i Kristeligt Dagblad 21. september 2007, udtaler hun: "det er ufarligt og begge reder ansigt, hvis kontakten mislykkes". Og det virker ganske korrekt. Hvis modtageren ikke ønsker at fortsætte snakken kan det hurtigt mærkes i svaret. Ingen behøver at føle sig pinligt berørte. Emner som alle har en holdning om, og meget sjældent leder til en negativ diskusion, er den bedste isbryder. I hvert fald i nutiden. Birgitte påpeger også at fælleskaberne ikke længere er givne, men noget man selv skaber. Det gælder om at holde kommunikationsvejen åben. Emma Gad kunne nok ikke i sine videste fantasier have forudset de ændringer mobiltelefonen har påført vores måde at kommunikere på. EG ville det nok synes det er meget platonisk at vi konstant opdatere vores facebookside med ligegyldige hændelser og oplevelser. Men verden har ændret sig. Selv om det i realiteten er ubrugelige informationer, så holder det kommunikationen åben...

Words: 445 - Pages: 2

Free Essay

Heyhey Dansk

...To Verdener Det morderne gennembrud gjorde oprør mod romantikkens opfattelse af livet. Det kunne ses i takt med industrialiseringen tog fat og debatter kørte på fuld hammer fra religion til kvinderettigheder. Menneskerne begyndte at bearbejde problemerne i stedet for blot at lade dem flyve hen over hovedet. Denne nye periode kaldes for naturalismen. I teksten "To Verdener" bliver den samfundsmæssige opdeling beskrevet grundigt, hvilket sås meget tydeligt ved Naturalismen - de samfundsfaglige problemer blev mere tydelige og folk fik en mere moderne opfattelse og begyndte at forholde sig til realiteten . Teksten "To Verdener" handler om en meget syg kvinde, der vil gøre alt for at blive helbredt. Kvinden opsøger en mand der sagde at hvis hun gjorde disse ting, ville sygdommen forlade hendes krop og gå over i en anden. "At binde en Kost af Edelweiss og vissen rude, af majsens brandknuder og kirkegårdsbregner, en lok af sit Hår og en splint af en ligkiste; den skulde hun så kaste efter et ungt fruentimmer, der var sundt og friskt og som kom hen gennem rindende vand" - Side 5, linje 39 Kvinden gør som den enøjede mand sagde og kaster buketten efter en ung rask kvinde. Vi møder hende igen samme sted som hvor hun kastede buketten et år efter, hun er nu helbredt. Men hendes dårlige samvittighed over at hun måske har overført sygdommen til en anden kommer efter hende og hun vælger at kaste sig selv i floden. Den unge kvinde hun troede hun havde overført sygdommen til, kommer......

Words: 271 - Pages: 2

Free Essay

Dansk Skriveøvelse

...Metroexpress og Urban. Er det virkelig det første som skal møde de studerende. Trist. Nå, men man kan vel ikke forvente sig så meget mere, det er trods alt bare VUC. ”VUC”; jeg havde altid undret mig over hvad det egentlig var, da jeg var yngre altså. Jeg gik med en forestilling om at det var et sidste stop, for voksne, før de kunne fortsætte med deres trivielle liv. Få sig et 9 til 5-job på et kedeligt kontor, kedelig kone og kedelige børn. Skulle dette virkelig overgå mig? Det er jo alt det jeg altid har stræbet efter ikke at blive. Det er som om alt, lige meget hvor meget jeg har kæmpet imod, har ført mig mod denne dag. Første skoledag. En usædvanlig lav kvinde stiller sig ret foran mig. "Hej", siger hun. Bare hej. Jeg fortæller hende at jeg er ny, og spørger høfligt om hvor jeg skal henvende mig. Uden at sige noget, bare med et akavet smil, peger hun på et stort skilt, hvorpå der står: ”Alle nye kursister skal mødes i lokale 118 på 1. sal.” - Jeg takker og prøver at bevæge mig uden om hende, hun bliver bare stående. Besynderligt. Jeg undrer mig over hvorfor der står en klump af unge mennesker og venter ved elevatoren. Jeg tager trappen. På vej op til første sal forsøger jeg at overbevise mig selv om at det her må være det rette for mig. Selvom samtlige atomer i min krop fortæller mig det modsatte. Jeg beslutter mig for at finde kantinen, bare lige for at klare mine tanker. Gangen ned til kantinen er dekoreret med malerier, det måtte være elevmalerier, for kønne......

Words: 359 - Pages: 2

Free Essay

Dansk Evolution

...Evolution Hvad viser fossiler? Et fossil er rester efter fortidens organismer. De viser udviklingen på jorden gennem de sidste 3,5 mia år. De viser eksempelvis fortidens dyr, som man kan se evolutionen. Hvor findes fossiler? Det findes i havbunden, når fx en fisk er død ligger den nede på havbunden og så kommer der et lag sand ovenpå og så bliver den sammenpresset og så kommer der endnu flere lag. Derefter ligger det der i millioner år og så kan man ud fra dem bevise evolution. Der findes også fossiler i klitter og klipper. Her kan eksempelvis findes græshoppefossiler, slangefossiler og andre krybdyr. Hvordan så det første liv ud? Der er ved hjælp af undersøgelser bevist at der har været vand på jorden ca 4,4 mia år, og flere forskere mener at livet på jorden opstod så snart der var vand. Man regner med at det første liv på jorden er som vist på billedet nedenunder. Man tror det opstod ved vulkaner, ved meget varme steder. For eksempel vand der ryger ud af skorstenene i vulkansprækker, der indeholder store mængder svovlbrinte og opløste metaller, har dannet giftigt vand, som bakterier kan leve i. Hvad er fordelen ved at være en enkelt celle? Og ulempen? Den høje mutationsret kan være en fordel, men kan også forsage kræft, hvilket kan få cellen til at gå helt til grunde. Den høje mutationsrate kan være til fordel, fordi den skaber bedre mulighed for at tilpasse sig. Hvad er fordelen ved at være flercellet? Og ulempen? Dens dannelse af proteiner,......

Words: 623 - Pages: 3